noaua! 571 aldizkaria

20

Click here to load reader

Upload: egunea

Post on 17-Mar-2016

234 views

Category:

Documents


5 download

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

Page 1: NOAUA! 571 aldizkaria

ASTEKARIA | 2014ko apirilaren 30ean | XVII. urtea | USURBIL | 571. zenbakia | www.noaua.com

Page 2: NOAUA! 571 aldizkaria
Page 3: NOAUA! 571 aldizkaria

ATARIKO HAIZEA 3571. zenbakia

Elkarteko lehendakaria:Idoia Torregarai.Aldizkariko koordinatzailea:Imanol Ubeda.Idazkaria: Aizpea Aizpurua.Publizitatea: Bea Alda,[email protected] berria: Erroitz S. L.

Erredakzio kontseilua,[email protected]:Imanol Ubeda, Aritz Lasarte,Aizpea Aizpurua.Banaketa: Olatz Rezola, ArantxaZulaika.Laguntzaileak: Lontxo Zubiria,Maria Angeles Arruti, Ainara

Arnaiz, Unai Aizpurua, MariaJesus Urbieta, Maddi Galbete,Ana Urdangarin, Maddi Zaldua,Iñaki Larrañaga, Pako Agudo,Jon Etxabe, Alazne Begiristain,Denis Elortza, Pello Aranburu,Xabier Aranburu, Inma Balda,Luis Aranalde, Nerea Zinkunegi,

Maialen Unanue, Ugaitz Agirre,Joxe Piñas, Unai Agirre, IdoiaTorregarai eta Udarregi ikastola.Tirada: 2.800 ale.Lege-Gordailua: SS-668-96ISSN: 1136-6818.Inprimategia: Antza. ZirkuituIbilbidea, 2. 20160 Lasarte-Oria.

Euskal Herrira!

Euskal presoak

Kultur ElkarteaBordaberri, 3 - Eguzkitzaldea. 20.170 Usurbil

943 360 321 /// [email protected] /// www.noaua.comJendaurreko ordutegia: 10:00-14:00 / 16:00-19:00 astegunetan

Albistea iruditan

Laburrean

Atxilotu bat, tabernabatean lapurtzensaiatzeagatik30 aldiz atxilotu eta 40 alditan baino gehiago-tan espetxeratu izan duten 40 urteko gizonez-ko bat atxilo hartu zuen Ertzaintzak, apirilaren21ean Usurbilen. Atxilotua, Kaxkoan kokatuadagoen taberna bateko zenbait leihoetako bei-rahautsi etaedaritegira sartzenahaleginduzen.Jabeak ordea barruan ziren. Gertatzen ari zenazohartu eta ustezko lapurraren atzetik segi zio-ten, begi bistatik galdu arte. Ertzaintzak Kaxko-an atxilotu zuen handik gutxira. Indarrez egini-ko lapurreta delitua egotzi diote.

“Liburutegiak”,mugikorretarakoaplikazio berriaLiburutegien katalogoa, albisteak, liburutegienmapa, guneotan antolatzen diren ekimeneninguruko informazioa…etaaskozgehiagoesku-ra izandezakezueorain,zuenmugikorretan, “Libu-rutegiak” Euskadiko Irakurketa Publikoko Sare-aren aplikazio berriari esker. Sare horretan da,Sutegi udal liburutegia. Mugikor edota Androidzein IOS sistemabaliatzenduten tabletetara jai-tsi dezakezue aplikazio berria. IOS (iPhone/iPad)sistemarenkasuan,AppStore-tikdeskargadeza-kezue. Android gailua baduzue, Google Play-tik.

“El timo del euromillon”delako iruzurra,telefono bidez eginaTelefonoz Usurbil aldean hainbat iruzur egin daazkenaldian. Halaxe jakinarazi digu usurbildarbatek. Aurreko astean telefonodei bat jaso zuengure berriemale honek. Galdera bat ondo eran-tzunez gero, 1.600 euroko bono bat irabazikozuela. Saria eskuratzeko, kreditu txartelarenzenbakiak eskatu zizkioten. Eta honek eman.Hotzeanpentsatuondoren,aurrezki kutxaradei-tuzuenetaordainketablokeatuzuen.Bainabadi-rabestehainbatusurbildar berandu jabetudire-nak. Antza denez, iruzur bat omen da.

“Euskal herritarrak garela ozenki adierazi nahi dugu”

Udalbiltzak eginiko gonbitari erantzunez,AberriEgunaribegirakomozioaonartuzuenUsurbilgo Udaleko udalbatzak gehiengo

osoz, apirilaren 11n deitu zen ezohiko osoko bil-kuran. Euskalherritartasunarenaldekoherri dina-mika martxan jartzeko deia egiten du, EH Bildu-renaldekobozkekinonartu zenmozioak. EAJ-PNVabstenitu zen. PSE-EE eta Hamaikabat udal tal-deetako ordezkariak ez ziren egon osoko bilkuran.Mozioaren bidez, herritarrei euskal ikurrak jar-

tzeko gonbita luzatzen zaie. Gainerakoan, zenbaitkonpromiso hartzen ditu Udalak; oroimen histo-rikoa berreskuratzea eta Herritartasun Agiri Ofi-ziala sustatzea. Bide batez, apirilaren 13an Etxa-rriAranatzenospatuzen independentziaren ingu-ruko herri galdeketa eta ekainaren 8an euskaldu-non erabakitze eskubidearen aldeDurangotik Iru-ñeara antolatu den giza-katearekin bat egiten dumozioak.

Oroimen historikoa berreskuratzea eta Herritartasun Agiri Ofiziala sustatzea ere onartu zen

Aberri Egunari begira onartu zen mozioan.

Page 4: NOAUA! 571 aldizkaria

Aritz Gorriti| Luken Arkarazo | Idoia Torregarai | Luis Aranalde | Maialen Unanue | Imanol Ubeda | Joxe Piñas | Nerea Zinkunegi

Nork du egokitu beharra hemenImanol Ubeda

4 HERORREK ESAN 2014ko apirilaren 30ean

Bide Ertzean taldea du gustu-ko. Duela hiru urte, Andoai-nen izan zengu ikusten. Pasa

denapirilaren12an,berrizereAndo-aingoBasteron jotzekoakginen. Etahorregatik akordatu nintzen bera-rekin. Honakoan baina, ni aurrera-tu eta gonbidapenen bat eskainikoniolaotuzitzaidan.Apirilaren10ean,kontzertua baino bi egun lehenago,email bat idatzi nion. “Andoainenjotzekoak gara berriro. Animatzenbazara utziko dizut gonbidapenenbat”.“Pena,Mexikon nago eta igande-

an lasterketa dut. Baina hurrengo

bateanabisatueta joangonaiz. Eske-rrikaskonitazakordatzeagatik”.Horiizan zen jaso nuen erantzuna.Mexikon? Lasterketa batean? Eta

gu enteratu ere ez? San Google-erajo nuen berehala, eta hara: Mundu-ko Txapelketa jokoan zen MexikokoAguascalientes hirian. Espainiakoselekzioarekin partehartzekoa zenapirilaren 13an, taldekako abiadu-ra olinpikoan.Berriz eskapatu zaigu albistea,

pentsatu nuen nire artean.Emailera jo eta informazio pixka

bat eskatu nion, eta berehala albis-te modukoa prestatu genuen

noaua.com web orrian. Bere laster-keta Youtuben ikusi zitekeen gaine-ra, zuzenean. Horren berri ere emangenuen.Eta hara, lasterketa eguna iritsi

etapronostikoguztienkontra,mun-duko txapeldun bilakatu zen, mun-duko marka onena ezarriz!Bai, Amador Granadosi buruz ari

naiz, irakurle estimatua.Alberto Contador, Alejandro Val-

verde edota Samu Sanchez izangobalitz, aurkezpenik ere ez nuen eginbehar izango. Baina hori du egun-go kirol kazetaritzak. Star systema-ren zeruan agertzen ez diren kiro-

lariak ez dira existitzen. Emakumekirolari denek asko dakite horretaz.Zer esanik ez, Amador Granados

bezalako txirrindulariek. Txirrindu-laritzaegokituaegitendueladioUCIk.Baina ez dakit ba, ez ote gara heda-bideak eta kirol zaletuak egokitubeharra dugunak.Mexikotikbueltan,NOAUA!raeto-

rri zenAmador, dominarekin, ortza-dar maillotarekin. Pozarren.Artean ez zuen ez agintari ezta

hedabide bakar baten deirik jaso.Geroztik pasa dira bi aste. Bidega-bekeriakonponduaegongodahonezgero.

Helegitea, San Marko Mankomunitateko aurrekontuei

Atez ateko bilketa indarreanduten Mankomunitatekoudalerriek EuskadikoAuzite-

gi Goreneko Kontzentzioso-Admi-nistratibora jozutenmartxoaren31n,EAJ-PNV, PSE-EE eta PP alderdiekSan Markon onarturiko 2014rakoaurrekontuen aurka helegitea aur-keztera;Usurbil, Astigarraga, Pasaia,Hernani eta Lezoko udalek hainzuzen.

Auzitegietara jo izanaren arra-zoia, Lezoko alkate Ainhoa Zabalokazalduzuenhelegiteaaurkeztuzutengainerakoherrietakoalkateekinbate-ra, Donostiako KoldoMitxelena Kul-turuneanegindakoagerraldian. "Her-nani,Usurbil, Lezo,Astigarraga,Oiar-tzun eta Pasaiko herritarrak, Donos-tia, Urnieta, Lasarte eta Errenterikobilketarenpartebatordaintzerazigor-tu nahi dituzte PSE-PNV-PP hiruko-teak, horretarako mankomunitate-ko estatutuak urratu behar badituz-te ere", zioen.Kalkuluenarabera,dagokienabai-

no gehiago ordaindu beharko luke-te atez ateko bilketa sistema inda-rrean duten sei udalerriok; atez ate-kobilketakberakeragindakogastuak,eta gainerako udalerrietan martxan

duten edukiontzien bilketak eragin-dako kostuen zati bat hain zuzen.Zenbakitan, Mankomunitateko

aurrekontuek jasotakoaren arabera,milakaeurogehiagoordaindubehar-ko lituzkete hondakinak atez ate bil-tzen dituzten San Markoko sei uda-lerriok, euren lurretatik kanpo, gai-

nerakoudalerriek egitendutenhon-dakinen bilketagatik:Usurbilek 3.000 euro gehiago.Astigarragak, 30.000 euro gehia-go.Lezok, 35.000 euro gehiago.Oiartzunek, 60.000 euro gehiago.Pasaiak, 93.000 euro gehiago.Hernanik, 114.000 euro gehiago.

2014ko aurrekontuok San MarkoMankomunitateko estatutuak urra-tzen dituztela salatzen dute sei uda-lerriotako alkateok. San Markokoestatutuekdiotenarenarabera, "soi-lik Mankomunitateko gastu oroko-rrak banatuko dira proportzionalkiudalerrien artean, beren populazio-

aren arabera". Mankomunitateakhondakinak tratatzekoeskumenadu.Bilketarena ez, hondakinak biltzekoeskumena udalena da.

Legitimaziorik gabekokudeaketaTrikimailutzat jotzen duten erabakihonekin, San Marko Mankomunita-teko lehendakari Denis Itxasok bos-garren edukiontzia inposatu nahiduela dio alkate talde honek. 5. edu-kiontzia, "zero kostean"eskaintzenari dela, "baina haren gastuak uda-lerrien guztien artean banatu nahiditu". San Markoko egungo aginta-riek,Mankomunitateaosatzendutenudalerrien errealitatearen aurkadihardutela irizten diote. PSEk alka-terik ez baitu 10 udalerrietan, etahorietatik bederatzitan Bildu dago.Mankomunitatea legitimaziodemo-kratikorikgabekudeatzenarideladio-te, "mankomunitatearen onerakobaino, bere interes politikoak aurre-ra ateratzeko".Horregatik,udalerribakoitzakhar-

tutako erabakiak aintzat hartu etaguztienmesederakopolitikak susta-tzea eskatzen dute, Oiartzun, Lezo,Pasaia,Astigarraga,HernanietaUsur-bilgo alkateek.

Helegitea aurkeztu dutenen artean da Usurbilgo Udala.

“5. edukiontzia zerokostean eskaintzen ari daSan Marko, baina harengastuak udalerri guztienartean banatu nahi ditu,baita atez ate biltzen ari

direnen artean ere"

Page 5: NOAUA! 571 aldizkaria

PIL-PILEAN 5571. zenbakia

Haurtzaroari loturikolehen sorospenen ikastaroa

Maiatzaren 12tik 16ra izango dira saioak,10:00etatik 12:00etara DYAk Munalurra26an duen egoitza berrian. Haurtzaroari

loturikoistripuenekiditeaetalehensorospeneningu-ruko ikastaroa izango da.

“Haurtzaroan zehar istripuak saihesteko moduariheltzen dio betiere kausa ohikoenak eta umeek ordugehien pasatzen dituzten ingurune arriskutsuenak:

etxea, ikastetxea, parkea…kontutan hartuz. Halaber,ikastarora bertaratzen direnek istripu horien ondo-rio diren larrialdi egoerei (erorketak, erredurak, ezta-rrikotrabamenduak,intoxikazioak…)aurreegitekooina-rrizko ezaguerak eskuratu ahal izango dituzte. Eza-gueraguztihauekprogramabatenbitartezmoduerra-zeanetaentretenigarrianikasikodira,nonteoriaesko-lak trebakuntza-praktikoko eskolekin txandakatukodiren”, DYA-tik berri eman dutenez.

Maiatzaren 12tik 16ra egingo da ikastaroa DYAren egoitzan.

Animalien zaintzaarduratsua sustatzekoformazio saioakMaiatzaren 8an eta 10ean, Usurbilgo Uda-lak antolatuta, Igeldoko Txakur eta KatuenEtxea laguntzaile duela:

Maiatzak 8, osteguna19:00 Hitzaldia Potxoenean. Gaiak: txaku-rrenzaintza, etologia, gaixotasunak…;kale-ankakakuztearenarriskuak; heziketa, txa-kurren arteko harremanak, arauak; kaleanuzteak, biltzeko protokoloak…

Maiatzak 10, larunbata11:00 Tailer teoriko-praktikoa, Aranerreka-ko zelaian: txakurren oinarrizko harrema-netako arazoei erantzuteko teknikak etairtenbideak. Saio honetarako izen emateaaurrez, Usurbilgo Udaleko Zerbitzuen Sai-lean.

Ahalduntze ikastaroberriko izen emateaEmakumeei zuzenduriko “Norberarenzain-tza somatikoa eta emozionala” ahalduntzeikastaroa antolatu du Usurbilgo UdalekoParekidetasunSailak.Maiatzaren9anabia-tuko dira saioak. Hortik aurrera, ikastarokohitzorduak, ostiralero, 17:00-19:00 arteanSantueneko Aldapeko lokalean. MaiderAndonegik zuzenduko du ekimena. Ikasta-rorako izena aurrez eman behar da, maia-tzaren 2a baino lehen; 943 377 110 [email protected] idatzi.

1964koen kinto bazkariaantolatu duteAurten 50 urte betetzen dituzten usurbil-darrek ekainaren 14rako finkatu dute kin-to bazkaria egiteko hitzordua. Otordurakoaurrez eman behar da izena, arratsaldetan,18:00-22:00 artean, bi telefono zenbakihauetako batera deituta: 667 055 553(Julen) edo 655 715 084 (Rosa).

Larunbatean Bilboko manifestakziorajoateko autobus zerbitzua Usurbildik

Larrutu sistema, eraldaketa gure baitan lelope-anmanifestakzio nazionala deitu du Ernai gaz-te erakundeak, larunbat honetarako, maiatza-

ren 3rako, Bilbon. 17:30etan abiatuko da, Deustukozubitik. Hara joateko autobus zerbitzua antolatu duUsurbilgo Ernaik. Izen emateko zerrendak, Aitzaga,Irrati eta Txiriboga tabernetan jarri dituzte.

Ernai: “Bizi eredu askatzailea dugu xede”"Nazkatuta, ogibiderik ez eta enplegu zerbitzuetakoilaraluzeetanitxaronbeharraz.Nazkatutagaudegureahotsa isilarazi eta gu geu izateko aukera ukatzen

diguten borrero guztiez. Nazkatuta hezkuntza ereduarrotzez, genero inposaketez, eskubide ukapenez...Itsu, mutu eta gor nahi gaituzte, baina gazteok ezindiogu ihes egin eguneroko zapalkuntza horri. Lehenpertsonan pairatzen ditugu sistema honen ankerke-riak eta horren aurrean ezin beste alde batera begi-ratu. Hautua egina dugu, bizi eredu askatzailea duguxedeetahorrenaldeborrokatzendugugogoz.Horre-gatik, maiatzaren 3an arratsaldeko 17:30etan Deus-tuko zubian egingo den manifestakzioan hitzordugarrantzitsua dugu sistema hau larrutu eta eralda-ketaren alde gaudenok", adierazi dute Ernaitik.

Page 6: NOAUA! 571 aldizkaria

6 HERRIKO TALDEAK 2014ko apirilaren 30ean

II. Sagastiak LoretanZer ikusi, zer ikasi eta zer ospatu bada maiatzean

Xabier Akizuren esku-tik, egutegi biodina-mikoaz eta ilargiannekazaritzak duen

eraginaz jardun ziren joan denlarunbatean, Potxoenean burutuzen ikastaroan. Hitzordu hone-kin abiatu da hain zuzen, II. Sa-gastiak Loretan ospakizuna, sa-garrondoen loraldiaren goraza-rre ekimena. Ekainera bitarte,ekitaldi sorta antolatu dutehainbat eragileek elkarlanean.

Sariaaundira bisitaIaz bezala, Sagastiak Loretan zi-kloko ekitaldietako bat Aginaga-ko Sariaaundi baserrian ospatu-ko da aurten ere. Maiatzaren10ean, 17:30etan, bisita gidatua,eta aurten, musika eta dantzauztartuko dituen emanaldia,Eneko Balerdi dantzariarekin.Hau egitaraua, oso-osorik.

MAIATZAK 3, LARUNBATA10:15 Sagasti loretuetan barre-na ibilaldia Jakoba Errekondopaisajistarekin, Alkartasuna,Usurbilgo Baserritarren Koope-ratibatik abiatuta.

MAIATZAK 9, OSTIRALA19:00 Sagar muztio dastaketaeta sagardoa dastatzen ikastea,Usurbilgo Gaztetxean. Guiller-mo Castaños enologoaren la-guntzarekin.

MAIATZAK 10, LARUNBATA17:30 Berreskuratutako XVI.mendeko Aginagako Sariaaun-di Dolare-baserria ezagutzekobisita gidatua. Tartean, XVI.

Larunbat honetan, sagasti loretuetan barrena ibilaldia egiteko aukera dago.

Iazko azaroko ibilaldian bezala, Jakoba Errekondo izango da gidaria.

mendetik gaur arteko musikakontzertua eta dantza garaikidesaioa, Eneko Balerdi dantzaria-rekin. Kopuru mugatua. Zurebertaratzea baieztatu: 943 360321 edo [email protected]

MAIATZAK 15, OSTEGUNASan Isidro Eguna10:30 Meza Nagusia SalbatoreElizan.Ondoren, hamaiketakoa eta he-rri kirolak frontoian.14:00 Bertso-bazkaria Artzaba-len (txartelak salgai 25 eurotanArtzabal eta Alkartasuna Koo-peratiban, maiatzaren 12ra ar-te).18:30 Kalejira Usurbilgo erraldoikonpartsarekin.

MAIATZAK 17, LARUNBATAIluntzean, sagardo dastaketagidatua eta afaria Saizar sa-gardotegian, Fernando Vadillo

enologoaren eskutik. Informa-zio gehiago NOAUA! Kultur El-kartean (943 360 321) edo Sai-zarren (943 373 995).

MAIATZAK 18, IGANDEAXXXIII. Sagardo Eguna“Usurbilgo baserrietako dolare-en argazkiak” erakusketa, Sute-giko aretoan.11:30 Hasiera ekitaldia.Baserriko, Labeldun eta Gipuz-koako Sagardogileen Elkartekosagardoa dastatzeko aukera.Honetaz gain, pintxo aukerazabala.17:00 Erromeria, “Ingo al deu”taldearekin frontoian.Arratsaldean, “Elektro Patxa-ranga” kaleetan zehar.

MAIATZAK 24, LARUNBATA10:30 Sagastitik Botilara Sa-gardoa, bisita didaktikoa Agi-nagako Urdaira sagardotegian.

Sagardo Egunerakobotatzaileakbehar diraUsurbildarren urteko festa egunnagusian, sagardoa zerbitzatzenlagundunahidutenentzakodeial-diaeginduteantolatzaileek.Sagar-do botatzaileak behar dituzte,maiatzaren 18an ospatuko denjaialdirako. Animatzen direnak,egoki jantzita, agertu daitezela,Sagardo Egunean, goizeko8:00etan frontoira.

Sagardo dastatze hamaiketakogidatua, Xabier Kamio enologo-ak gidatua eta Maialen Lujan-bio eta Aitor Mendiluze bertso-lariek girotua. Izen-ematea: Ur-dairan (943 372 691) eta NO-AUA! Kultur Elkartean (943 360321). 5 euro, plaza mugatuak.

EKAINAK 1, IGANDEA9:00 Sagastien udako inauske-ta ikastaro teorikoa eta prakti-koa Potxoenean, Aitor Etxean-dia Nekazaritza Ingeniariareneskutik. Informazioa: 943 361114 / [email protected]

Elkarlanean: Usurbilgo Sagar-do Egunaren Lagunak, Alkar-tasuna Usurbilgo BaserritarrenKooperatiba, NOAUA! KulturElkartea, Usurbilgo SagastiaE.M., Usurbilgo Gaztetxea, Sa-gardoaren Unibertsitatea, Sai-zar eta Urdaira Sagardotegiak,Gipuzkoako Sagardogileen El-kartea, Bizi Sagardoa, Usurbil-go Udala.

Page 7: NOAUA! 571 aldizkaria
Page 8: NOAUA! 571 aldizkaria

8 ELKARRIZKETA 2014ko apirilaren 30ean

Andatza Egunean, ospakizunik ez

Ospakizunik gabeko ezohiko Andatza Egu-na izangoduguaurtengoa.Mendiazerego-eratandagoen ikusita,maiatzaren4koeki-

taldietan ez laguntzea erabaki du Andatza Men-dizaleenKirolTaldeak.Laguntzeariukoeginda,herri-tar eta erakundeak Andatzaren egoeraz jabetu etausurbildarrentzat kuttuna den gunearen etorki-zunari buruzko eztabaida piztu nahi dute. Eta bes-te ezer baino lehen, mendia txukuntzea eta ego-ki zaintzea eskatzen dute. Mendizaleen bilguneakhartutako erabakiaz zehaztasun gehiago, lerroo-tan.

NOAUA! Zergatik erabaki duzue planto egi-tea?Andatza M.K.T. Andatza dagoen moduan baita-go, bazter guztiak pinu hondarrez josiak, pinuabotatako lekuetan bidetik ateratzerik ez dago etabidezidorrakerehondatutadaude.Horregatik, era-kunde eta herritarrak egoeraz jabetu eta Andatza-renetorkizunareningurukoeztabaidasortzeko,plan-to egitea erabaki dugu. Andatza Egunean ez par-te hartzea, ez laguntzea erabaki dugu. Iaztik datorkontua. Iaz ere pinuak botatzen ari ziren. AndatzaEgunarenaurrekohilabetean,bideaktxiki txiki egin-da zeuden. Eztabaida hau izan genuen. Aldundiakgestio azkar batzuk egin ondoren, Ziortzatik goradoan pista txukundu zuten. Baina mendi inguruguztiak lokatzez josiak eta oso gaizki zeuden. Jen-deaskourteanbehin igotzendabakarrik. Batzuen-tzat ezustekoa izan zen, Andatza egoera hartanikustea.Kontuada, iaztikhonaezdelaegoerahobe-tu.

Taldearentzat erabaki zaila izango zen?Gu gara pena handiena dugunak. Andatza Egu-nean laguntzen parte hartu ohi dugu eta egunhori asko gustatzen zaigu. Guretzat ere ez da erra-za izan, baina gaia mahai gainean jartzeko uneegokia dela iruditu zaigu. Jende asko harrituko dahartu dugun erabakiarekin.

Zer egoeratan dago mendia? Iaztik hona oke-rrera egin du?Berdintsu segitzendu. Azkenbi urteotan, sail han-dia bota dute eta laurdena ere ez dute aldatu, etagainerakoa zaborrez betea geratu da. Oso itxuratxarra geratzen da, eta ez da erakargarria gera-tzen mendira joateko. Aparte, hor uzten dituztenhondarrak suteetarako arriskua dute. Mendiarenjabea Foru Aldundia da. Aldundia da Andatzakokudeatzailea.

Egoera honen aurrean, zer da eskatzen duzue-na?Lehenik eta behin, informazioa. Usurbilgo herri-

tarrok ez dugu inolako informaziorik Andatzarenkudeaketariburuz.UsurbildarrokAndatzaguremen-dibezalasentitzendugu.Lehengoetaegungokude-atzaileek, EstatuaketaAldundiakhurrenezhurren,ez gaituzte kontuan hartu. Baliabide asko dagoAndatzan,mendizale, perretxikuzaleedoabeltzai-nentzat. Biomasa garrantzitsu bat da. Hori guztiakontuan izatekoa da.

Zer egin daiteke egoera honi buelta emate-ko?Mendia txukundu eta hobetomantentzea. Bestal-de, garrantzitsua iruditzen zaigu herrian, Anda-tzaren geroari buruzko eztabaida sortzea. Geroraere pausoak eman beharko genituzke, udal, era-gile, etaherritarrekin,mendiazgozatzenduenguz-tia kontuan izanda. Ia egunen batean Usurbileklortzenduenmendiaren jabetzaetakudeaketa.Uda-lari Andatza Egunean ez dugula lagunduko jaki-narazi diogu. Ahalik eta lasterren bilera bat egi-tea adostu dugu. Udaletik jarrera ona izan dute,aurrerapauso bat da.

Andatza Egunean ez parte hartzea, aurtengo-rako hartu duzuen erabaki puntuala da?Erabaki hau aurtengorako da. Pausoak ematen hasigara. Udalarekin bildu gara. Aldundiarekin hartue-manetan jarri eta Aldundiko alor honetako ordez-karitzabatPotxoeneraetortzeaproposatudiegu.Espli-kadezatelaherriguztiarizerasmoduten.Hortikaurre-ra ikusi beharko da zer erabaki hartu edo zer egindaitekeen. Mendia garbitu egin behar dute. Arbakbotatako bazter guztietan, arbak daude ikaragarripila daude eta horiek garbitu behar dituzte.

“Pena handiz hartu duguerabakia”Usurbilgo Udal Gobernu taldeak, AndatzaMendizaleen Kirol Taldeak hartutako eraba-kia baloratu du lerrootan.

NOAUA! Nola jaso duzue albistea?Udal Gobernua: Tamalgarria iruditzen zaiguAndatza Egunaren ospakizuna bertan beherautzibehar izana.AndatzaMendiElkarteakhar-tutako erabakia inondik inora ez dugu uler-tzen. Gure ustez, elkarteak azaldu dituenargudioak ez dute justifikatzen urtero ospa-tu den jaia aurten bertan behera uztea. Beraz,ez gatoz bat erabaki horrekin, ez dugu kon-partitzenerabilitakoargudioak, etaaregutxia-go gaia planteatzeko eta erabakiaren komu-nikazioaUdalariematekomodua,AndatzaEgu-na ospatzeko egun gutxi falta zirenean.

ANDATZA MENDI ELKARTEA

“Gerora ere pausoakeman beharko genituzke, udal,eragile, eta herritarrekin...Ia egunen batean Usurbileklortzen duen mendiarenjabetza eta kudeaketa”

“Andatzako bazterrak pinu hondarrez josiak daude”, Mendi Elkartekoek adierazi digutenez.

Page 9: NOAUA! 571 aldizkaria
Page 10: NOAUA! 571 aldizkaria

10 ELKARRIZKETA 2014ko apirilaren 30ean

Trabak traba, munduko txap

Gipuzkoan bi bainoez dira mundukotxapeldun izan:Abraham Olano eta

ni. Atera kontuak zer nolakogarrantzia duen. Hitz horiekinazaldu digu Amador Granado-sek. Baina zoritxarrez, txirrin-dularitza egokituak ez du txi-rrindularitza profesionalakduen itzala. Apirilaren 13anlortu zuen balentria, MexikokoAguascalientes hiriko belodro-moan. Taldekako abiaduraolinpikoan lehenak izateazgain, munduko marka onenaezarri zuten Amador Granado-sek eta bere taldekideek.

NOAUA! Zalantza handiekinabiatu zinen Mexikora. Bainaemaitza ezinhobea izan da.Zein izan da balentria honengakoa?Amador Granados. Bereziaizan da Munduko Txapelketahau. Gainera urte zaila izan daniretzat, abenduaren 24tik ur-tarrilaren amaiera bitarte eznion gripeari buelta eman, etahorrek asko mugatu ninduen.Gero, kirolaren inguruan izanohi den tentsioa tarteko, eznintzen behar bezala aritu Es-painiako Txapelketan.

Hilabete lehenago, abiaduraolinpikoko taldeak ez zuenmunduko txapelketan partehartu behar, nirekin ez behin-tzat, baina elkarrizketa asko-ren ondoren, eta presioa eginondoren, froga bat egitea lortunuen eta hor ikusi zen domi-netarako taldea zegoela, etalehiakorrak ginela.

Beste lasterketarik egin be-har ez nuenez, taldekako pro-ba hau prestatzeari ekin nionburubelarri. Hirutan elkartu gi-nen Eduardo Santa eta bereentrenatzailea, eta ni eta nireentrenatzaile Emaitz. Garapenonenak erabaki eta irteera or-dena zehazteko nagusiki.

Behin Mexikon, ez genuen

Eskuetan eta besoetan zuen gaixotasuna hobetzeko hasi zen txirrindularitzan. Abiadura olinpikoan onenetakoa da.

Baina 46 urterekin, ia erretiroa hartzear den honetan erdietsi du bere markarik onena.

gauza handirik egiteko modu-rik izan, nik lehiaketa simula-zioak egin nituen. Hirurak el-karrekin oso serie gutxi egingenituen. Beste selekzio ba-tzuk hainbat test egiteko auke-ra izan zuten baina guk ez.

Eta halere, denbora ezin ho-bean osatu zenuten.Emaitza izugarria da, mundu-ko txapeldunak eta hori bainogarrantzitsuago, mundukoerrekorra ezarri dugu. Nik ustedut batez ere partehartzaileonkalitateari esker izan dela, etaez hainbeste prestaketa edotataldekako koordinazioari.

Horrelako proba batek en-

trenamendu asko eskatzendu, txirrindulari bakoitzaknola erantzuten duen ikusi...Baina gure kasuan alde bate-ra utzi dute, eta txirrindula-riok maila indibidualeanprestatu behar izan dugu. Etahala ere marka da lortu dugu-na.

ORAIN ARTEKOEMAITZARIK ONENAZure emaitzarik onena izan-go da hau, ezta?Noski baietz. Bigarren geratunintzen munduko beste txa-pelketa batean, baina hauizan da lortu dudan emaitza-rik onena: munduko txapel-dun, errekorra ezarriz.

Kirolariak gogor lan egitendu eta irabazteko borrokatzendu, eta zentzu horretan tituluhau kirolari batek lor dezake-en handiena da. Eta esan izandidaten bezala, Gipuzkoan bibaino ez dira txirrindularitza-ko munduko txapeldun izan:Abraham Olano eta ni. Aterakontuak zer nolako garrantziaduen.

AMADOR GRANADOS“Nik uste dutbatez ere

partehartzaileonkalitateari esker izandela, eta ez hainbesteprestaketa edota

taldekakokoordinazioari”

“EspainiakoFederazioakonbentzitu beharizan genuen”NOAUA! Trabak ere izan ditu-zue bidean.Amador Granados. Emaitz Iza-girre eta Ainhoa Artolazabal nireentrenatzaileek eta nik probahonekikosinesmenhandiagenuen.Selekziohonekbazuen indarhan-dia baina ez zitzaion orain artemerezi zuen arreta eskaini.Selekzioa osatzeko, kategoria

bakoitzetik puntu jakin batzukosatu behar ditu, eta soilik egoe-ra horretan har daiteke parte.Kasu honetan, Eduardo Santas,Alfonso Cabello eta nirekin bal-dintza horiek betetzen ziren. Gukhori aurreikusten genuen eta arloezberdinetan aritu gara laneanemaitza hau erdietsi arte.Federazioa konbentzitu behar

izan genuen eta euren hasierakointentzioa aldatzea lortu genuen.Horri esker lortu dugu errekorraeta domina taldekako abiaduraolinpikoan.

Page 11: NOAUA! 571 aldizkaria

ELKARRIZKETA 11571. zenbakia

apeldun berriaNOAUA! Hautatua izatekoarazoak izan dituzu. Nolaikusten duzu zure etorkizunaepe laburrean?Amador Granados. Krisi ga-raia bizi dugu eta gizartearenalor guztiei eragiten dio. Entre-natzaileak, kirol merituekinzerikusirik ez zuen erabaki ba-ten ondorioz, modu bidegabe-an utzi ninduen LondresekoOlinpiar Jokorik gabe. Eta ho-rren ondorioz, Espainiako hau-tatzaileak baztertu egin nin-duen. Bulego lanak egin beharizan dira egoerari buelta ema-teko.

Horretaz aparte, selekzioansartzea gero eta garestiago da-go, bitartekoak gero eta urria-goak dira eta kirolari asko gau-de plaza kopuru txikirako.

Epe laburrean, zeintzuk dirazure helburuak?Zaila da esatea zer egingo du-dan. Hautatzaileak talde ho-nen aldeko apostua egingo ba-lu, denbora pixka batez jarraidezaket, nire espezialitatea de-lako; baina edozein dela arra-zoia abiadura olinpikoa baz-tertuko balitz, konpetizioa utzibeharko nuke, gauzak noladauden ikusita ez legoke-etaniretzat tokirik.

Ez ditut helburuak ezartzen,zeren ez daude soilik nire es-ku. Nirea egunez egunekoa da.Epe laburrean, Felix Garcia Ca-sas entrenatzailearekin hitzegin beharko dut eta hor ikusi-ko da zein den nire etorkizu-na.

Amador Granados, Eduardo Santas eta Alfonso Cabello txirrindulari txapeldunak, urrezko dominak jaso berri.

Bigarren Txinako selekzioa izan zen eta Britainia Handikoa, hirugarren.

NOAUA! Nori eskaini nahi diozugaraipen hau?AmadorGranados. Ezagutzennau-ten guztiei eskaini nahi diet garai-penhau.Askozgehiagogozatzenbai-ta konpartitua den garaipen bate-kin. Baina bereziki nire familiarieskaininahidiot saria, utzi berri gai-tuen aitari, ez zuelako ni irabaztenikusteko aukerarik izan, nire amaPuriri bere umea izaten jarraitzendudalako oraindik, Ana eta Garbiñearrebak, Gonzalo eta Josean koina-tak, Ainara, Oier eta June ilobak,Fabiola nire bikotea eta gainontze-

kofamiliakokideak, etaegunezegunnire ondoan diren Emaitz eta Ain-hoaentrenatzaileak,Mariamedikua,Federazioko Luis nire mekanikoa,Jon, Xabi, Andoni, Nahia eta nirekin

entrenatzendutenak, Lolo,GoyoetaGuillermo lagunak, Zuzenak CD tal-dea,Oreki-Gipuzkoa,Michelinbabes-lea... Eta orohar, ezagutzen nauteneta lagundu nauten guztiei.

“Nire familiari eskaini nahi diot saria”

Txirrindulariak, Felix Garcia Casas entrenatzailearekin.

Page 12: NOAUA! 571 aldizkaria

12 HERRIKO TALDEAK 2014ko apirilaren 30ean

“Nola belztu behar zuria”

“Asier ETA biok” filma, laguntasunetik haratago

Joxan Artzek “Heriotza-ren ataria dugu bizitza”eta “Bizitzaren atea du-kegu heriotza” izeneko

poesia liburuak kaleratu dituElkar argitaletxearen eskutik.Bertako poemak oinarri hartu-ta poesia eta musika emanal-dia sortu dute Bide Ertzean tal-deak eta Metrokoadroka kolek-tiboko Oier Guillan eta AsierSarasola deklamatzaileek: zaz-pi poema kanta bihurtu etabeste hogei inguru errezitatu-ko dituzte. Larunbat honetaneskainiko dute lehen aldiz,gaueko 22:00etatik aurrera Su-tegin. Ekitaldi honekin hasikoda Jexux Artzeren omenezkokultur zikloa.

Joxan Artzeren liburu be-rriek jorratzen dituzten gaietanbarrena osatu dute ibilbideaegileek: maitasuna, bizitza-he-riotza, ama-aita, itsu-mutu-gorkeria, olerkaria zuria belz-teko tenorean…

Eta Artzeren idazkerak di-tuen ardatzak hartu dituzteaintzat horretarako: musikalta-suna, erritmoa, irudi katea-

Joxan Artzek Kritika Saria jaso berri du bere azken bi liburuengatik.

tuak, hitz jokoak, sakontasunlirikoa.

“Nola belztu behar zuria”,funtsean, Joxan Artzeren poe-siaren mundu zabala ahots etadoinuz jantzi nahi duen ema-naldia da.

“Nola belztu behar zuria”Maiatzak 3 larunbata22:00etan, SuteginSarrera: 10 euro Sutegin, aldezaurretik 8 eurotan Lizardin.Antolatzailea: Jexux Artze KE.Partehartzaileak:BideErtzean,OierGuillan, Asier Sarasola.

Joxan Artze, EspainiakoKritikaren Sariaren irabazleAECL Espainiako LiteraturKritikarien Elkarteko kideekosatzen dute sariketa honeta-ko epaimahaia, eta iaz argita-ratutako liburuen artean egindute aukeraketa.

Euskarazko narratibarenalorrean, Atxagaren 'Nevada-ko egunak' (Pamiela) hautatudute, eta euskarazko poesiare-nean, Artzeren 'Heriotzarenataria dugu bizitza' eta 'Bizi-tzaren atea dukegu heriotza'(Elkar) bildumak.

Asier eta biok baterahazi ginen EuskalHerriko kaleetan.Ondoren, ni Madri-

lera joan nintzen bizitzera.2002an ETAn sartu zen Asier.Nola ulertarazi Madrilgo nirelagunei zerk eraman zuen niriere ulertzeko zail egiten zaidanerabaki hori hartzera?. AitorMerino aktoreak bere buruariegin zion galdera honetatikabiatu zen Asier ETA biok do-kumentala osatzeko asmoa.

“Asier kartzelatik irtetean,kamera bat hartu eta pelikula

bat egitea erabaki nuen, gal-dera horri erantzuna bilatzensaiatzeko eta, zergatik ez, ja-rrerak hurbiltzeko. Hala ere,nire plana ez zen uste bezainerraza izan", filmaren sinop-sian Aitor Merinok berak ai-tortua.

Dokumental kutsuko peli-kula honen estreinaldian,hain juxtu, berriz ere atxilo-tua izan zen Asier Aranguren.Oihartzun handia izan du ge-roztik pelikulak. Usurbilen,datorren astean ikus ahalizango dugu.

“Asier ETA biok”Maiatzak 9 ostirala22:00etan, SuteginSarrera: 10 euro Sutegin, aldezaurretik 8 eurotan Lizardin.Antolatzailea: Jexux Artze K. E

“Hiru” komedia, barreaeragiteko makinaJuan Carlos Rubio gidoigile etaantzerkigile espainiarraren Treskomedian oinarrituta dago TxalokdatorrenasteanSutegiradakarrenantzezlana, eta, Begoña Bilbaorenhitzetan, “zentzugabekeriabat”da,“barre eginarazteko makina bat”.“Ikusleak izan dezake pertsonaie-kin identifikatzekoaukera,bainaosokomedia zoroa da. Helburu nagu-sia dibertitzea da, ondo pasatzea”,esan zuten Txalokoek komediahonen aurkezpenean.

“Hiru” antzezlanaMaiatzak 10 larunbata22:00etan, SuteginSarrera: 10 euro Sutegin, aldezaurretik 8 eurotan Lizardin.Antolatzailea: Jexux Artze K. E.

NOAUA!ko bazkideenartean, zozketa bereziaNOAUA! Kultur Elkarteko bazkide-en artean, bina sarrera zozketatu-koditugu.Zereginbeharda?Emailbat [email protected]. Eta interesa agertzenduten bazkide guztien artean zoz-keta egingo dugu.“Nola belztu behar zuria” saio-

rakozozketamaiatzaren2anegin-go dugu, eta “Asier ETA biok” eta“Hiru” antzerkirako zozketa,maia-tzaren 9an.Bi kasuetan, noaua.com web

orrianemangoditugusarituen ize-nak ezagutzera. Eta irabazleek,Sutegiko takillan, ekitaldi egune-an jaso ahal izango dituzte.

LARUNBATEAN SUTEGIN, JOXAN ARTZEREN LIBURU BERRIETAN OINARRITUTAKO EMANALDIA

Loli Astoreka, Miren Gojenola,

Ana Elordi eta Zuhaitz Gurrutxaga

dira obrako aktoreak.

Asier Aranguren eta Aitor Merino,

dokumentaleko protagonistak.

Page 13: NOAUA! 571 aldizkaria

PIL-PILEAN 13571. zenbakia

Burujabetzaren alde mobilizatuko daLAB, maiatzaren Lehenean

Buruntzaldeamailakomanifes-tazioa deitu dute Hernanin.Maiatzaren 1ean, eguerdiko

12:00etanabiatukoda,GudarienPla-zatik, "Langileokerabaki,EuskalHerriakerabaki dezan!" lemapean. Ondoren,ekitaldia egingo da Ezkiaga paseale-kuan (Tilosetan).

Bizi dugun egoera gainditzekoirtenbide propio bat proposatzen duLAB sindikatuak; burujabetza poli-tiko, ekonomiko eta soziala. "Guridagokigu erabakitzea nola sortu,banatu eta antolatu nahi dugunaberastasuna Euskal Herrian. Hordago irtenbidea", dio sindikatuakBuruntzaldean duen ordezkaritzak.Burujabetzaprozesukogiltza da era-bakitzeko eskubidea LAB-entzat, eta"langilearenprotagonismoaetapar-te hartzea prozesuaren berma".Mezuon bueltan antolatu dituzte

Buruntzaldeko LAB sindikatuak manifestaziorako deia egin du.

Eguerdiko 12:00etan Hernanin.

maiatzaren 1erako mobilizazioak.Bizidugunegoerasalatunahidute

baitamaiatzaren lehenean. Indartzenari diren bi iruzur salatu nahi dituz-temobilizazioetan;hazkundeekono-mikoaren eta "erabakitzeko eskubi-dearekineginnahidiguten iruzurra".Hazkundeekonomikoaridagokionez,

"Euskal Herrian ekonomia ez daindartzenetahanditzenari", LABsin-dikatuakgezurtatzenduenez.Etabideberetik jarraitukodugu,diotenez,ezinbaitaekonomia indartu,pobreziaetaprekarietatearen gainean, ekono-mia erreala suntsitu eta zerbitzupublikoak murrizten ari direnean.

Usurbilgo EH Bildukmaiatzaren 9anhasiko du kanpainaMaiatzaren 25eko hautagaitzaribabesa adierazteko ekitaldia anto-latu duUsurbilgo EHBilduk,maia-tzaren 9rako. Hau da, hauteskun-deeuroparretarakokanpainaabia-tukodenegunean.HerritarreiDemaPlazaragerturatzekogonbita luza-tzendiete, arratsaldeko19:00etan.Kartelpegadariekingozaiojaigiro-anetakanpainarakobaliatukodutentaldeko argazkia aterako da gero.“Herritarreneskubideei bai, Troika-renEuropari ez!” leloabaliatukoduEH Bilduk, datozen hauteskunde-etarako.“LelohoneklaburbiltzenduEuropako hauteskundeetarakoEHBilduren proposamena. Herrieneskubideak etaHerritarren eskubi-deenaldarrikapenaeramangodugu,eraberean,Troikaklangile,pentsio-dun, gazteei ekarri dien murrizke-ten eredu horren kontra borroka-tzeko konpromiso irmoa dugu”.

Page 14: NOAUA! 571 aldizkaria

2014ko apirilaren 30ean14 NOAUA! TXIKI

Kide berriak,ArtezkaritzaKontseilurako etaZaintza BatzorderakoEkainaren 1ean ospatuko den Ikastola Egu-naren atarian, urteko batzar orokorra dei-tu du Udarregi Ikastolak. Batzar honetan,Artezkaritza Kontseilua eta Zaintza Batzor-dea berritu asmo dituzte. Web orritik ohar-tarazi dutenez, "estatutuak dioenari jarrai-tuz, Artezkaritza Kontseiluko eta ZaintzaBatzordekopartaideberribina izendatubehardira". Artezkaritza Kontseilukoak hiru urte-rako, Zaintza Batzordekoak bi urterako.Artezkaritza Kontseilua, "kooperatibarenordezkotza, gobernu eta gestio organoa da,eta bere eskumenez gain, Legeak edo Esta-tutu hauek berariaz beste organo sozialeiesleitzendizkietenak izanezik, gainerakozeregin guztiak beteko ditu".

Hautagaitzak aurkezteko epea,maiatzaren 23ra arte zabalikZaintza Batzordearen funtzioetako bat,"BatzarOrokorrariaurkeztubainolehen,urte-ko kontuak ikuskatzea da". Bi batzordeota-rakohautagaitzakaurkeztekogonbita luza-tzen dute Udarregitik. Interesdunek, maia-tzaren 23ra arteko epea dute ikastolakozuzendaritzaedo idazkaritzaragerturatuetaizen emateko.

2-8 urteko haurrengurasoentzat hitzaldiinteresgarria Zubietan“Nolahitzeginzureseme/alabakentzundie-zazun, eta nola entzun zure seme alabakhitzegindiezazun”.Gakohoriekematensaia-tuko da NereaMendizabal, maiatzaren 8anosteguna Zubietan eskainiko duen hitzal-dian.Antolatzailea: Zubietako Eskola TxikikoGuraso Elkartea.Maiatzaren 8an, eguerdiko 14:30ean.Puntualtasuna errespetatu.Non: Kaxkapen (frontoi ondoko lokala).

2015ean Usurbilen ospatuko den Kilometro-ak jaialdirako eta egunhorrenaurretik, urte-an zehar bideratu beharko diren prestaketa

lan eta ekimenetarako herritarren laguntza behardu Udarregi Ikastolak. Hainbat lan batzorde osatuasmodituzte, ardurahaueiguztieiheltzeko. Jarraianzerrendatuak ageri diren taldeotan parte hartzeraanimatzendituzteherritarrak. Laneanhasteko izenematea ireki dute jada. Udarregi Ikastolako weborrian sartzen bazarete (udarregi.com), bertandagoenapuntatzeko inprimakiabetetaemandeza-kezue izena. EdotaUdarregi Ikastolako idazkaritza-ra deituta, 943 36 12 16 telefono zenbakira.Hauek dira osatu nahi diren lan taldeak:Ekonomia:komertzialaketa ideiaetaekimenhan-diko jendea (kontuakeramaneta, batezere, dirualortzeko egitasmoak antolatu).Salmenta:dendansaltzaile izateko,biltegikomate-rialaren kontrola eramateko eta egun berezie-tanetaasteburuetan irteerak,Gipuzkoakoherrie-tan salmenta postua jartzeko.Osasuna/prebentzioa: erizainak… (asistentziaeta larrialdiak).Garbitasuna: ekitaldi eta egunekogarbiketa lan-taldeak osatu, komunen gestioa… (urte osoanzehar eta egunean bertan).

Komunikazioa: web orria, aldizkaria, komunika-bideekin elkarlana, kartelak, argazkiak, egunekomegafonia.Zirkuitoa: ibilbidea zehaztu, beste lan-taldeekinkoordinatu.Trafikoa: udaltzainak, segurtasun arduradunak,garraiolariak, … (seinaleak, aparkalekuak, auto-busen antolaketa).Muntaketa: argiketariak, igeltseroak, iturginak,kamioilariak… (dendako konponketak, karpak,barrak, eskenatoki muntaketa…).Ikuskizunak: ikuskizunetan aritzen den jendea,teknikariak… (urtean zehar eta eguneko egita-raua zehaztu).Txosnak: tabernariak, sukaldariak…(antolaketa,jakiak eta edariak zehaztu, eskariak egin…).Gizabaliabideak:beharrakzehaztueta izen-ema-teak bideratu.Protokoloa: erakundeetako ordezkaritzarekinharremanak.Segurtasuna: segurtasun plana.Ikasle Batzordea: 18 urtetik beherakoekin osa-tutako batzordea, ekimen ezberdinak.Erronka: Gipuzkoako Ikastoletako DBH3 etaDBH4 mailetako gazteentzako lehiaketa anto-laketa.

Laguntzaileak behar diraKilometroak 2015erako

Aurten Orion da baina 2015ekoa Usurbilen izango da eta prestaketa lanak hasi behar dira.

Page 15: NOAUA! 571 aldizkaria

15571. zenbakia IZERDI PATSETAN 15

Euskadiko txapeldunorde berriak dituguUsur-bilgo senior nesken eskubaloi taldekoak. EtaEspainiako sektorea jokatzeko aukera irabazi

dute, apirilaren 11tik 13raOiardo Kiroldegian ospa-tuzenEuskadikotxapelketakoazkenfasean,IESCons-truccion talde arabarraren atzetik sailkatu ostean.Jokalarikopurualdetikzutenmuga,denboraldigogo-rraren eraginez zutennekea, ez dira inolaz ereozto-poizan,emaitzaezinhobeoklortzeko.Etahalaospa-tu zuten apirilaren 13an, jai giroa lehertu zen txa-pelketa amaieran. Pozik asko ziren jokalari, entre-natzaile eta Usurbil Kirol Elkarteko taldeak. Baitaneurketetaraanimatzera joandakolagun,senideetaherritarrak ere.

Ez zuten nolanahiko txapelketa egin. Merezita-ko garaipena dute etxekoek, izan zuten astebebu-rugogorrarenostean.EuskadikoTxapelketakoazkenfasean lau talde lehiatu ziren; Usurbil Kirol Elkar-tea,Urdaibai,C.B.MuskizetaIES-Construccion.Usur-bildarrek hiru neurketetatik bi irabazi zituzten, etabestea,golbakarbatenaldearekingalduzuten.Meri-

tua are handiagoa da, Euskadiko Txapelketara zebaldintzetanhelduzirenjakinda.Denboraldikoneur-ketak 7-8 jokalarirekin jokatu behar izan dituzte.Eta emaitza bikainak lortu dituzte halere, 21 parti-detatik 19 irabazita. Euskadiko txapeldunorde ditu-gu senior neskak. Taldetik asteburu honen atarianzioten moduan, ezin gehiago eskatu. Zorionak!

Senior mutilak, igoera faseanOrain,denakmaiatzekohirugarrenasteburuaribegi-ra. Hilaren 18ko Sagardo Eguna, egun handia izanliteke 50 urte bete berri dituen Usurbil Kirol Elkar-tearentzat. Senior mutilen 2. nazional mailako tal-deak igoera fasea jokatuko baitu asteburu horre-tan. Asteburu berean, senior neskek ere Espainiakosektorea jokatuko dute. Haiek ere aukerak badituz-temailaz igotzeko;zilarrezkoohorezkomailarahainzuzen. Usurbil Kirol Elkartetik berri eman dutenez,maila horretan dauden gipuzkoar bakarrak ZarautzetaElgoibardira, “etahorrengainetikOhorezkomai-la bakarrik legoke (Bera Bera gipuzkoar ordezkaribakarra)”.

Espainiako sektoreajokatzeko zain

Euskadiko txapeldunorde izan dira eta orain Espainiako sektoreko azken fasea jokatuko dute.

Preferenteko futbol taldea,mailaz igotzeko bideanBigarren dira sailkapen orokorrean, lehen pos-tuan den Martutene taldekoekin puntu kopurualdetikberdinduta.Eskuradutemailaigoera.Horre-tarako ordea, oporraldi osteko bi neurketak ira-bazi beharko dituzte. “Zaleen laguntza beharkodute, geratzen diren bi partida hauetan igoeralortu ahal izateko. Zorte on mutilak!”, desio die-te Usurbil FT-tik. 1-2 irabazi zuten, Lengokoaktaldearen aurkako azken neurketa.

Auzolanerako deiaOiardo kiroldegianKiroldegiko futbol zelai ondoan egokitu dutengune berriko azken moldaketak egiteko, barni-zatzekoauzolanerakodeiaeginduUsurbilgoUda-lak, larunbathonetarako,maiatzaren3rako. Ani-matzen den oro, 9:00etatik aurrera Kiroldegiraagertu dadila laguntzera.

Maiatzaren 11n,“Pilotakadaz pilotakadasakabanaketaren aurka”Usurbilenmaiatzak11negingodaekimena.HonaUsurbilgoegitaraua:11:00etanMutilekipoapalaz,11:45ean Nesken ekipoa palaz, 12:30ean Palaegokitua, 13:15ean Eskuz kanporaketak.Azken modalitate horretan edozeinek parte

har dezake. Tantoa galtzen duena kanporatuaizangodaetahurrengoasartzenda jokora. “Bostfinalista atera nahi ditugu bertatik, ekainaren29an Gipuzkoa mailan egingo den jaian Usur-bil ordezkatzera joan daitezen”. Izena ematekoAitzaga, Txiriboga eta Zendoia tabernetan. Par-tiden ondoren, triki poteo solidarioa kaxkoan.

EskubaloiaMaiatzak 1, osteguna9:45 Infantil mutilak: Udarregi Usurbil-Eibar.11:30 Senior mutilak, 2.nazionala (lagun arte-koa):UcinAluminioUsurbil-Hondarribia.Neur-keta aurretik, Eskubaloi Federazioaren garaikurbanaketa.Oharra: 11:00ak aldera, Usurbil Kirol Elkartekokideen taldeko argazkia ateratzea. Kamisetagorriekin agertzeko deia egin dute.

Maiatzak 3, larunbata10:30 Infantil neskak: Udarregi C- Egia Bi12:00 Infantil neskak: Udarregi A -Ereintza A16:00 Jubenil neskak: Usurbil KE-Ereintza B17:30 Kadete mutilak: Usurbil KE-Txarriduna19:00 Senior mutilak, 1. Territoriala:Usurbil Kirol Elkartea- C.B.Urola Laztimendi EK

Maiatzak 4, igandea11:30 Kadete neskak.

Azken emaitza 13-5 izanik, Donibane Lohitzune-koLuzazGazte taldeak irabazi duEndikaAbril Erre-boteTxapelketa.EndikaGartzia, JonArgoteeta Ima-nol, JosuetaJosebaAizpuruaanaiekosaturikoZubie-tako taldeak txapeldun orde amaitu du. Villabo-nan jokatu zen finala igandean, eguraldi txarra-gatikneurketagarrantzitsuhaubitanatzeratuoste-an. Berezia izan da amaitu berri den Endika AbrilErrebote Txapelketa. 50. edizioa ospatu baita.Lapurdi eta Gipuzkoako hiruna taldeek parte har-tu dute; Zubietak, Villabonako Behar Zanak, Oiar-tzungo Txost taldeak, Baigorriko Zaharrer Segik,

Uztaritzeko Kapito Harrik, eta aurtengo txapeldu-nak, Donibane Lohitzuneko Luzaz Gaztek.

Zubieta, txapeldunorde

Page 16: NOAUA! 571 aldizkaria

16 GAZI, GOZO, GEZA 2014ko apirilaren 30ean

ETXEBIZITZASalgai

Pisua salgai. 90 metro karratu.Ganbara, komuna, bainugela, 3logela, egongela eta sukaldea.156.000€ Tel. 699 680 265.

Pisua salgaiMunalurran. 637309209.

Santueneanpisubatsalgai. Erre-formatzeko,prezioonean,auke-raezinhobea.Iñaki (665736896)

Pisu bat salgai Munalurran. 3logela, 65 metro, berritzeko.Fatxada eta portala berrituberriak. 138.000 e. 617 972 350.

AtikobatsalgaiZubietan110m2.2008-anguztizberritua. 3 loge-la handi, 2 komun, 30m2 egon-gela. Haize egokitua. 250.000.669 781 959 Julen.

Pisua salgaiMunalurran, guztizberritua, 1. pisua igogailu gabe,+60metrokotrasteroarekinpisuazpian.2gela,aireegokitua,kale-fakzioa, parket... ikusgarria.200.000 euro. 636393237.

EtxebatsalgaiMunalurran.Denakanpo aldera. 3 gela, sukaldeaegongelarekin, komun bat, etaterraza bat armairu batekin etadena itxita. Tel. 637 225 620.

Pisua salgai Atxegalden. Sukal-dea, egongela handia, 3 logelabalkoiekin (horietako bat itxia),bi komun, igogailua eta ganba-ra handia. Lehen 240.000 euro,orain 190.000 eurotan. 662 056899.

PisubatsalgaiAtxegalden.3gela,bi komun, sukalde eta salarekin.662 439 880.

PisuasalgaiKaxkoan.Pisuberria,lehenmailakomaterialekin egi-na. 608 227 462. Prezioa jaitsidugu; orain, 36 milioi pezeta-tan (216.000 euro inguru)

Etxea salgai Santuenea auzoan.64 metro karratu. Dena kanpo-aldera.Egoeraezinhobean.Mer-kea, 678 581 991.

Etxea salgai Kalezarren bistaederrekin. 2 solairu, bakoitza115 metro koadro. Eta 2 solai-rukobordadena3.000mlur sai-lean. 665720913 / 665720914

Kaxkoan atiko berria salgai. 2logela, sala, komuna, sukaldeaeta 2 terraza handi bista ede-rrekin. Trasteroa eta garajea.665720913 / 665720914.

Pisua salgai, San Esteban kalea11n. 4. pisua. Kanpoaldera ema-

ten du, eguzkitsua. Hiru gela,sukaldeeta jangelarekin, komu-na, terraza eta ganbararekin.943 455 202 edo 697 530 792.

Pisuasalgai,SanIgnazio5.3gela,100 metro koadro, terraza.340.000 euro. 648 013 277

Duplex bat salgai Santuenean,espazio zabalak, dena kanpoaldera, 20 metro koadro traste-roa, berrituta, fatxada, teilatuakonpondu berriak. 677 471 648.

Atxegalden lau logeletakopisuasalgai. Dena berriturik. Prezioa:251.000 euro. 699 720 940.

AlokairuanEtxebizitzabatpartekatzekoper-tsonaarduratsubatenbilanabil,Usurbil-en. Tel. 695 425 731.

Gela bat alokatzen dut. Preziointeresgarria. 657 535 299.

Santuenean, diseinu polita etaberritua. 570€. 2 logela, 2 hila-beteko fiantza. 667438145

Santuenean, diseinu polita etaberritua.600€. 2hilabetekofian-tza. [email protected]

"Logelabatalokagai.250euro+gas-tuak. Kale Nagusian. 606 642 161

PisuaalokairuanSantuenean.Berri-tua, 2 logela. Urtarriletik aurrera.Fidantza gehi 2 hilabete aurrera-tuak. 630€

Usurbilgo pisu batean, logela batlibre konpartitzeko. 290€ hilabe-tero,Wifi,ura,elektrizitateaetagas-tuguztiak sartuta.Giroona, pisudotorea eta handia. 657 700 408.

Gela bat alokatzen da Usurbilen.Pisua egokia eta gela handia. Tel.691 898 800.

Etxe bat Txokoalden. 3 logela,komuna, sukaldea, egongela etaterraza handi bat. 688 863 366

MOTORRAsalmenta,garajeak

GarajeitxibatalokatzendaZubiau-

rrenea 10ean. Tel. 620 024 663.

Bi garaje saltzen dira. Batera edobinaka. 21 eta 25 metro karratu-koak. Santuenea 17. 615149900.

Moto bat salgai, Kymco marka-koa. People 125. 618 963 385.

2 Garaje (marra) salgai edo alo-kairuan. Biak batera edo aparte.Olarrondoinguruan.607333966.

Garaje (marra) bat alokatzen daKale Nagusian 60€ hilabetero.657 700 408.

SsangYong autoa salgai, Merce-des motorduna. Egoera onean.1.500euro. JoxeMari943361512

Garaje itxia salgai. 20m karratu-koa. Kale nagusia, 26. Usurbil23.000 euro. 674 343 184

Kale nagusian garaje itxi bat alo-katzen da: ate automatikoa etakotxeaetamotoasartzekomodu-koa . Te lefono zenbak ia :667984083

Lokal bat alokatzen da Atxegal-den.2 solairuditu, eta90metro.Tel. 653 714 672.

LANPOSTUAKLan eskaerak

Interna edo externa moduan lanegingo nuke, haurrekin edo adi-neko jendearekin. Esperientziare-kin. 634 044 532

Neska arduratsua lan bila dabil.Interna moduan pertsona hel-duak zaintzeko eta etxeko lanakegiteko.Xiomara.Tel.631193521.

Emakumeeuskaldunagertuinter-najoatekomoduan.Klinikalagun-tzailetituluarekin.Tel.688826968.Deitu:17:00-19:00, eta larunba-ta 15:00 - 19:00.

Neska,garbiketalanakegitekoedopertsonahelduaketahaurrakzain-tzeko.Internaedoexternamoduan,arduratsuaetaerreferentziekin.631333 251

Neska,garbiketalanakegitekoedopertsonahelduaketahaurrakzain-tzeko.Internaedoexternamoduan,arduratsuaetaerreferentziekin.653620 770

Neska,garbiketalanakegitekoedopertsonahelduaketahaurrakzain-tzeko.Internaedoexternamoduan,arduratsuaetaerreferentziekin.672740 521

Pertsonahelduakzaintzeko,inter-no eta orduka. Gauak etxean edohospita lean pasatzeko .Esperientziarekin. 648 761 874.

Paperakongidituenneskabat lanbila dabil, etxeko lanak egiteko,orduka.Esperientziahandia.Erre-ferentziekin. Tel. 638 602 597.

Neska euskaldun batek lan egin-go lukearratsaldetan,4ordu,hel-duak zaintzen. Tel. 626 735 354.

Emakume bat lan bila dabil etxebatean bere seme-alaba gaztee-kin bizitzeko. Lasarte edo Usurbi-len. 689 344 946.

Lan bila nabil. Interna moduan,orduka...Paperak ongi eta errefe-rentziak (umeak zaintzen, garbi-ketanetaostalaritzan)698322406.

Lan bila nabil, sukaldari, zerbitza-ri, gidari laguntzailemoduan edogarbiketa industrialean. Paperakongi. 688 268 625.

Goizez lan egingo nuke garbiketalanetan edo umeak edo helduakzaintzen. 661 378 340.

24 urteko neska usurbildar eus-kalduna klase partikularrak ema-teko prest: LHn ingelesa, frantse-sa, euskara, gaztelera eta inguru-mena.DBHetaBatxillergoaninge-lesa, frantsesa, euskara, gazteleraeta filosofia arloak, baita ingele-sez ematen diren gaiak ere. Eus-kara:EGAtitulua(goimaila) Inge-lesa: Advanced titulua (goimaila)Frantsesa: Goi maila 687025768(Jaione)

Emakumeeuskalduna,gertuinter-nabezala joatekopertsonanagu-siak zaintzeko. Klinika laguntzai-le tituluarekin. 619511789 / 943760418.

Erizainlaguntzailebat.Sukaldeetamasajeko titulazioarekin. Pertso-na helduak, gaixoak edo umeakzaintzeko.Esperientziafrogagarria-rekin. 943 36 50 79.

Paperak ongi dituenmutil bat lanbila dabil. Pertsona helduak zain-tzen, etxeak garbitzen, sukaldekolaguntzaile moduan, harraskangarbitzen, peoi... 648 761 874.

Orduka lana egin nahi duennes-ka euskaldun bat naiz, eta garbi-ketan edo umeak zaintzen lanegingo nuke. 635 715 424 Julia.

Neska arduratsuak lana bilatzen

duinternamoduanetaetxekogar-biketak egiteko. 631 122 350.

Etxeak margotu eta dekoratzenditut. Paisaiak, aurpegiak... ager-tzen diren koadroak egiten ditut.Altzariakkonpondu.634181059.

Etxekolanakegiteko,pertsonahel-duak edo umeak zaintzeko prestnago. Tel. 608 34 04 84

Etxekolanakegiteko,pertsonahel-duak edo umeak zaintzeko prestnago. Tel. 696 83 55 69

Usurbilgo neska euskaldun bateskaintzen da arropak konpon-tzeko eta goizez etxeak garbitze-ko. 696 601 795

Usurbilgoneskaeuskalduna,titu-ludunaetaesperientziaduna, hau-rrei ingelesekoklasepartikularrakeman edo etxerako-lanetanlaguntzeko prest. 670461180. E-maila: [email protected]

Klasepartikularrakematenditut,L.H-DBH. Irakaskuntza ikasketakbukatzear eta lan honetan espe-rientziaduna.(618598071 Izaro)

Zerbitzarimoduan,helduakzain-tzen,umeakzaintzenedosaltzai-le moduan lan egingo nuke. Tel.690 079 418.

Klase partikularrak ematen ditutedozein irakasgaietan. Esperien-tziaduna. Ordutegi eta prezioakadosteko erabateko malgutasu-na. 634417969(Amaia)

Udanedoikasturteanzeharume-ak zainduko nituzke. Lan hone-tan esperientzia duen neska.653724338

Erizaintzangraduatuanaizetagai-xodaudenpertsoneierizainzain-ketak emateko prest nengoke.(688801502 Irati)

23 urteko neska euskaldunanaizeta haurrak zaindu zein klasepartikularrak emateko prestn a go . E s p e r i e n t z i a duna .(630682716 Maddi)

Haurrak zaintzeko prest nagoudaranzehargoizezzeinarratsal-dez. Irakaskuntza gradua buka-tzearetaaisialditaldebateanbegi-rale lanean (688803821 Uxue).

Klase partikularrak ematen ditutikasturtean zein udan. Irakas-kuntza ikasketak eta errefortzuklaseetan esperientziaduna.(647142701 Amaia)

Haurrakzaindukonituzkegoizzeinarratsaldez. Irakaskuntzandiplo-matua. (647142701 Amaia)

Auxiliargeriatraetasukaldaribat

OHARREI DAGOKIEN ARAUTEGIA

Zorionak Ekhi!Apirilaren 13an6 urte beteko dituzu.Muxu handi bat ama,aita eta familiaguztiaren partez.

Zorionak Ani!Apirilaren 29an zurelehen urtebetetzeabete duzu!! Muxuhandi bat eta ondopasa poxpolintxo!!

Zorionak June!Apirilak 22an, 9urte bete dituzu.Zorionaketxekoen partez.

Orri honetan agertzen diren oharrak doakoak dira. Telefo-noz edo emailez helarazi daitezke: 943 360 321 /[email protected] Oharrak bidaltzeko azken eguna:astelehena, eguerdiko 12:00ak. Atal bakoitzaren goikaldeanipiniko ditugu berrienak. Oharra egokia ez dela erabakikobalitz, NOAUA!k ohar hori argitaratu gabe utziko luke.

Ohar, zorion-agur... berri emateko azken eguna: asteartea, eguerdiko 11:[email protected]

HeriotzakJesusa Joaquina Olasagastiapirilaren 11n hil zen85 urterekin, AginagaPako Makazaga Eguigurenapirilaren 12an hil zen71 urterekinIgnacio Salsamendi Amunarrizapirilaren 23an hil zen83 urterekin, Zubietan

Page 17: NOAUA! 571 aldizkaria

GAZI, GOZO, GEZA 17571. zenbakia

eskaintzenda,paper,esperientziaeta nazionalitatearekin, adinekopertsonak zaintzeko. 10 urtekoesperientzia sukaldean, garbike-tan. Arduratsua. 622 487 879.

Umeak zaintzen, garbiketan etazerbitzari lanetan lan egingonuke. Paperak eta esperientziaditut. Tel. 666 773 813.

Neska bat eskaintzen da, espe-rientziaduna haurrak edo hel-duak zaintzeko. Edozein ordu-tan lanegitekoprest.660041361

34 urteko neska arduratsu etaformala etxeko lanak egitekolan bila, plantxatu, janaria pres-tatu... Garbiketa lanetarako orohar. 633 921 026 (Alejandra)

Matematikako klase partikula-rrak ematen ditut 672 427 870.Goimailako ingenieritza ikaske-tak egin ditut.

Euskara klaseak ematen ditut.Euskal filologian lizentziatuaetairakaskuntzan esperientziadu-na. Haur eta gazteentzako kla-seak.Azterketenprestaketa (EGA,HABE, IVAP, IRALE). 653 710 073

Neskaeuskalduna,47urteditut.Geriatriako titulua dut eta arra-tsaldetan jendeazaintzekoprestnago. 618 558 842

Usurbilgo neska gazte ardura-duna, arratsaldeetan6-12urte-tako umeei, inglesa irakastekoprest, baita etxeko lanak egitenlaguntzeko. Esperientzia. Prezioaadostuko da: 684092731

Esperientzia haurrak zaintzen,Udajolaseko begirale eta haurhezkuntzako ikasketekin. 661626 500 (Maialen).

Neska gazte esperiantziaduna,akademian lan egindakoa, LH1.mailatik Batxilergoko 2.maila-ra arteko ikasleei klaseak ema-teko prest. 685 772 602 (Nerea)

24 urteko mutil bat eskaintzenda LH-ko etaDBH-ko klase par-tikularrak emateko. 636601644

Matematika klaseak,maila guz-tietan, 19urtetako esperientzia,646717676

Neska gazte esperientziaduna,heziketa premia bereziak dituz-ten ikasleei klase partikularrakemateko prest. 688 661 997(Garbiñe).

Neska gazte bat eskaintzen daumeak zaindu eta klase parti-kularrak emateko. Telefonoa:660 778 314 (Maddi)

21urtekoneskausurbildar eus-kalduna, haurrak zaindu edo-ta klase partikularrak ematekoLH-nDBH-n. Esperientziaduna.666 041 971 (Ane)

Jardineritzako lanakegitendituttxukun eta modu onean: 677443 140 (Iñaki).

18 urteko mutil bat lanerakoprest. Baratzean laguntzeko,morroi lanetarako, tabernan lanegiteko... 626 735 354.

Interna moduan edo ordukalan egingo nuke. 636929990.

Helduak zaindu edota etxekolanak egiteko.Ordukaedo inter-na moduan. 608 774 999.

Interna moduan edo ordukalan egingo nuke. Telefono zen-bakia: 609 632 030.

Zerbitzari edo sukaldari lagun-tzaile moduan lan egingo nuke.650 032 454.

Esperientziahandia, arduratsuaden neska eskaintzen da garbi-keta lanetarako. 618 030 296.

Ontziakgarbitzekoedosukalda-ri laguntzaile gisa lan egingonuke. 677 108 568

Emakume esperientziadun batumeak edo pertsona helduakzaindu eta etxeko lanak egite-ko. Claudia. 663 117 579.

Gizonezko bat eskaintzen da,jatorriz euskalduna, edozeinlanetarako. Helduak zaindu,sukaldean lagunduedobaserri-ko lanetanaritzeko.627206451.

Emakumebateskaintzendaegu-nez, adineko pertsonak umeakzaintzeko, etxeko lanak egiteko,ostalaritzarakoetagarbiketakegi-teko. 673 445 903

Emakumeaeskaintzenda,ordu-ka etxeko lanak egiteko .662 247 324

Lan eskaintzakEmakumeautonomobatbehardaUsurbilgo elkarte bat garbitzeko.943 36 27 24 (Hitzorduak astele-henetan 18:00-20:00)

BESTELAKOAKMutilgaztebatprestdago,rotaba-torearekinlurrabiratzekoetaeskuzbuelta emateko lurrari. Prezio eko-

nomikoa. 610 14 19 40 (Aitor).

Oxelo markako patinete bat galdudut. Beltza eta arrosa. Askatasunaplazan. Aurkitzen duenak Patriraeraman, edo deitu 943 507 230.

Zaldi-terapia egiteko, egokitutakolokal bat, landa eremubat edo lur-sail bat alokatu nahiko genukeproiektu bat aurrera ateratzeko.Igor Aizpurua. Tel. 606 525 707.

NikitxurimangaluzebatgalduduguErreka Txiki inguruan. Katu batenmarrazkiaetaperlatxoakditu.Aur-kitu baduzu, deitu 943 37 04 03telefono zenbakira. .

Gidari arduratsubat eskaintzendaetxepribatubaterako.Libreordudes-berdinetan. Tel. 696 264 197.

Jostekomakinaksalgai.Prezioone-an. Tel. 943 36 32 01.

Belar fardoak salgai. 943362072.

6hilabetekoBulldogfrantsesagal-du da, txuria orban beltzekin, Txo-koalde inguruan.Norbaitek ikusikobalu deitu 637 93 20 58 (Silvia)

Iphone 5 telefono mugikorra gal-dunuenEguberrietan.Topatubadu-zu, deitu 943 36 11 15 telefonora.

Valentziakomandarina ekologiko-aksalgai.1€kiloa.Bitartekaririkgabe.

Tel. 637 929 093.

Katu beltza eta txuria galdu daherrian,"Txalaka"frutadendaingu-ruan.Pottoloxamarradago.Nor-baitekaurkitubadu,deitu:605752667. Saria emango da.

Baserri edobordabatnahi genu-kealokatuedoalokairuarenbidezerosi.Oiloak,pottokaketabaratzaditugu,berazhektareabatgutxie-nezbehardugu.Miren:656742048;Alaitz:658724075

Hemengo,Kiwiaketababarrunaksalgai. Tel. 943 364 937.

Baserribateskaintzendakonpon-duetanegoziobatjartzekoLasar-te inguruan. Tel. 626 728 463.

Josteko bi makina salgai.943363201.

Indukziozkosuasalgai.Biurteditueta baldintza onetan dago. 943361 109.

Zubietan 10.000m. baino gehia-goko lursail bat alokatuko nuke.635729637

Izotzetan ibiltzeko patinak salgai.35 - 38 talla, merkeak. 649 482775.

Ohe altu bat salgai. Mutilena etakoloretsua. Tel. 649 482 775.

Aurtengo etahemengobabarru-naksalgai,artoarekinbateraegin-da. 637974994

Hemengointxaurraerosikonuke,deitu 634 409 888

Ezkontzetan,festetanedoanto-latzendituzuenospakizunetara-ko Dj lanak egiteko prest. [email protected]

Su egurra salgai. Haitza etaPagoa. 667 232 300.

Artzai txakurkumeak Orbeaarrazakoak salgai 637974994

TRUKEAN, OPARIInprimatzaileak, telebistak,pati-neteak, liburuak… Garbigune-an. Doan hartu daitezke. Aste-lehenetik ostiralera: 10:15-13:00 / 16:00-19:00 artean.Jai egunak ez diren larunbate-tan: 9:00-13:00 artean.

Udala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 943 371 951Atez ateko bulegoa . . . . . . . . . . 900 776 776Udaltzaingoa. . . . . . . . . . . . . . . . . 943 361 112Udal zerbitzuak (Brigada) . . . . . . 943 370 148Sexu Aholkularitza Gunea . . . . . 697 919 516Gizarte Zerbitzuak . . . . . . . . . . . . . 943 377 110Diputazioa - Basetxea . . . . . . . . . 943 361 215Bake Epaitegia . . . . . . . . . . . . . . . 943 372 336Udarregi Ikastola . . . . . . . . . . . . . 943 361 216Haur Eskola . . . . . . . . . . . . . . . . . . 943 374 061Zubietako Lanbide Eskola. . . . . . 943 364 600Zubietako Herri Batzarra . . . . . . 943 372 077Hastapen tailerrak . . . . . . . . . . . . 943 360 465KZgunea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 943 023 684Oiardo Kiroldegia . . . . . . . . . . . . . 943 372 498Sutegi Udal Liburutegia . . . . . . . 943 360 692Zumarte Musika Eskola. . . . . . . . 943 371 594Etumeta AEK Euskaltegia . . . . . . 607 609 379Kalezar Eguneko Zentroa . . . . . . 943 365 249Gure Pakea Zahar Egoitza . . . . . 943 368 770Gure Elkartea Zahar Egoitza . . . . 943 371 751Arrate Zahar Egoitza . . . . . . . . . . 943 366 340Usurbilgo Salbatore Parrokia . . . 943 361 239NOAUA! Kultur Elkartea . . . . . . . 943 360 321

Abere-Landare Babeslea. . . . . . . 943 376 650Taxia (Angel) . . . . . . . . . . . . . . . . . 607 928 770Taxia (Joxe Kruz) . . . . . . . . . . . . . 677 373 466Eusko Tren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 943 470 976LurraldeBus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 943 000 117Korreos - posta zerbitzua. . . . . . 943 362 894Anbulategia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 943 362 013Oa botika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 943 376 076Iturralde botika . . . . . . . . . . . . . . 943 363 395DYA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 943 464 622Gurutze Gorria . . . . . . . . . . . . . . . 943 272 222Emergentziak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112Genero-indarkeria, arreta. . 900 840 111 / 016Gonzalez Ehorztetxea . . . . . . . . . 943 362 163Gipuzkoa Donostia Kutxa . . . . . . 943 361 202Euskadiko Kutxa-Laborala . . . . . 943 364 740Banco Guipuzcoano . . . . . . . . . . 943 370 006Banco Popular Español . . . . . . . . 943 370 411BBVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 943 377 155Caja Rural Kutxa . . . . . . . . . . . . . . 943 368 842Argindarra - Iberdrola. . . . . . . . . 901 202 020Gas naturala - Naturgas . . . . . . 902 123 456Telefonica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1004Euskaltel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 840 840

Telefono interesgarriak

Osteguna 1 GANDARIAS-URIBE Iñigo Loiola kalea, 9 Lasarte

Ostirala 2 URBISTONDO San Franzisko 1 Lasarte

Larunbata 3 ORUE Jaizkibel 2. Lasarte

Igandea 4 ORUE Jaizkibel 2. Lasarte

Astelehena 5 ORUE Jaizkibel 2. Lasarte

Asteartea 6 DE MIGUEL Kale Nagusia 32 Lasarte

Asteazkena 7 RODRIGUEZ K. Nagusia 42 Lasarte

Osteguna 8 GIL Kale Nagusia 24. Lasarte

Ostirala 9 ACHA-ORBEA Hipodromo etor. 6. Lasarte

Larunbata 10 RODRIGUEZ K. Nagusia 42 Lasarte

Igandea 11 RODRIGUEZ K. Nagusia 42 Lasarte

* LARUNBATETAN,Usurbilgo bi farmaziak irekitaegongo dira: 9:00-13:30.

GOARDIAKO FARMAZIA, GAUEZGarikoitzAldabe. Perkaiztegikalea8Hernani. 94333602222:00 -09:00

Goardiako farmaziak maiatzak 1-maiatzak 11

Page 18: NOAUA! 571 aldizkaria

Agenda maiatza

18 INGO AL DEU? 2014ko apirilaren 30ean

Garaiko arraina, igandeko Tipi-Tapan

Bigarren ikasturte amaierara heltzen ari da,Hurbilago Elkartetik herritarrei hilero lehenigandeetanosatzea proposatzen zaien ibil-

bidegastronomikoa. Ekainekoa izangodamomen-tuz, denboraldiko azken hitzordua. Aurretik, Txa-peldun,Artzabal, Xarma,Bordatxo, Txirristra,Aitza-ga eta Txiriboga tabernetako sukaldeetan igandehonetarako, maiatzaren 4rako prestatuko dituz-tenmokadu bereziak dastatzea falta zaigu. Orain-goan,garaikoarrainazerbitzatukodutepintxobere-zietan. Edariarekin batera, 2 euroren truke. Hilerobezala,150eurokoerosketabaleazozketatukodute,Tipi-Tapa amaieran.

1 ostegunaLangileen Nazioarteko Eguna: eskualdekomanifestazioa Hernanin. 12:00etan Hernani-ko Gudarien Plazatik.

3 larunbataII. Sagastiak Loretan: sagastietara ibilaldia10:15ean Alkartasuna Kooperatiban. JakobaErrekondo paisajistarekin.Jexux Artzeren omeneko ekitaldiak: “Nolabelztu behar zuria” emanaldiaren estreinaldia.22:00etan Sutegin.

4 igandeaXV.Tipi-Tapa.Pintxoetakoproduktua:garai-ko arraina. Txapeldun, Artzabal, Xarma, Bor-datxo, Txirristra,Aitzagaeta Txiriboga. 2euro-tan, pintxo berezia eta edaria.

DatozenakDatorren astelehenean,odol emateaAte joka dugun zubi honen osterako jarriduhitzorduaUsurbilgoOdolEmaileenElkar-teak. Datorren astelehenerako, maiatzaren5erako, 18:00-20:30 artean herriko anbu-latorioan.

Maiatzaren 8an,afari begano mexikarraMaiatzaren 8an osteguna, afari beganomexikarraUsurbilgoGaztetxean, 19:00eta-tik aurrera. Afalaurretik eta afalostean,Butterflai (kantautore libertarioa) eta AnaMarti (madrildarra) arituko dira kantuan.

Izeberg taldekoendiska aurkezpenaMaiatzaren10ean,23:00etatikaurreraUsur-bilgoGaztetxean.Mendeku Itxua, OdolarenMintzoa eta Hotzikarako kideak batzendituen taldeberriak estreinako lanaaurkez-tukodujendaurrean. “Doinugaziaketamelo-dia gozoak nahasten diren uretan gabiltzaustekabean finkatutako noraezean, ea zertopatzen dugun musikaren itsaso zabalhonetan”, diote Izerberg taldetik, Facebo-ok-en duten gunean.Materia Gris eta Pariak bai taldeen ema-

naldiazgozatuahal izangoda,kontzertugauberean.

Erakusketa berriaArtzabalenRudy, Nafarroako margolariak artelan bildumaikusgai jarri du Artzabalen,maiatzaren 14ra arte;“Argia eta itzala Euskadin sinfonia” izeneko era-kusketa.

Su Ta Gar, maiatzaren 24anAginagan

“Bizirik gaude” disko berria aurkeztuko dute,gaueko23:00etatikaurreraAginagakoElizaZaha-rrean. Su Ta Garrekoekin batera, Legez Kanpo etaUsurbilen osatu berri den talde batek ere joko du,Izeberg taldeak. Kontzertu gauerako sarrerak, 8eurotan eskuratu ahal izango dira aurrez; Aitza-gan, Aginagako Arrate Egoitzan, Lasarteko Ilar-gin edo Orioko Kalakarin.

Igande honetako saioaren ondoren, ekainaren 1ean

egingo da denboraldiko azken Tipi-Tapa.

Maiatzaren 14a bitarte, erakusketa zabalik.

Page 19: NOAUA! 571 aldizkaria
Page 20: NOAUA! 571 aldizkaria