profesionalen gogobetetasu€¦ · inkestaren emaitzak laburbiltzen dira. inkestaren arloak 1...

of 29 /29

Author: others

Post on 17-Aug-2020

3 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Donostia Ospitalearen helburu nagusietako bat bere profesionalen gogobetetasun-mailazein den ezagutzea da, Giza Baliabideen Kudeaketa hobetzeko aukera emango dutenalderdiak zehazteko xedez.Dokumentu honetan, 2003ko otsailean Donostiako Ospitaleko profesionalei egin zitzaieninkestaren emaitzak laburbiltzen dira.

  INKESTAREN ARLOAK1 Laneko baldintzak2 Heziketa3 Promozio eta bilakaera profesionala4 Aitormena5 Ordainsariak6 Arduradun/kolaboratzaile harremana7 Partaidetza8 Antolamendua eta aldaketaren kudeaketa9 Laneko giroa10 Barne-komunikazioa11 Helburuak ezagutzea eta horiekin bat etortzea12 Zuzendaritzaren Pertzepzioa

  INKESTAGaldera-sortak departamentu bakoitzeko arduradunen bidez banatu ziren, eta horiei,beren agindupean zeukaten pertsona-kopurua adina galdera-sorta eman zitzaien. Guztira,3.000 galdera-sorta inguru banatu ziren.

  EMAITZAKErantzun guztien ehunekoa %50ekoa izan da, guztira behar bezala betetako 1.544 galde-ra-sorta jaso baitira.Ondorengo taula honetan kategoria profesional bakoitzaren erantzun-ehunekoak ageridira erantzun guztiekin eta talde profesional hori osatzen duen pertsona-kopuruarekinalderatuz.

  % %Guztiarekin Talde profesiona-

  erkatuz larekin erkatuz• Fakultatiboak 17,4 45,8• Erizainak 36,5 54,9• Erizaintzakoi laguntzaileak 20,3 42,9• Teknikari espezialista eta bestelako perts. sanitarioa 4,1 61,3• Jagoleak 5,1 50• Administrazioko Pertsonala 8,7 46,3• Mantentze-lan eta zerbitzu orokorretako pertsonala 8 44,6

  Inkestako emaitzak arlo horietako bakoitzean aurkezterakoan, kontuan hartzen dira izan-dako balioespen positiboak. Horretarako, horietako bakoitzean gustura eta oso gusturaaukeren erantzun-ehunekoak adieraziko da.Gainera, profesionalek beren gogobetetasun profesionalean eragin handiena izan dezake-ten alderdiez daukaten ikuspegia islatzen duen atal bat agertzen da, baita sarrien egitendiren iradokizunak ere.

  P R O F E S I O N A L E N G O G O B E T E T A S UP R O F E S I O N A L E N G O G O B E T E T A S U

 • LANEKO BALDINTZEN ARLOA

  Arratsalde - gau txanda aldakorreko lan-erregimena duten pertsonak dira gogo-betetasun-ezaren ehuneko handiena agertzen dutenak (%45,83 batere gustura ezeta %41,67 gustura ez), mantentze-lan eta zerbitzu orokorretako pertsonalarekinbatera (%24,59 batere gustura ez eta %32,79 gustura ez).

  Alderantziz, ekipo-zuzendaritzen gaineko agintea duten arduradun eta profesiona-len ehuneko handi batek laneko baldintzekin gogobetetasun-maila on bat agertzendute, eta hain zuzen ere, %57,41 dira gustura eta %8,10 oso gustura.

  Fakultatiboek (%52,33 gustura) eta administrazioko pertsonalak (%45,45 gustura eta%9,09 oso gustura) gogobetetasun-ehuneko handiak erakusten dituzte, baita goize-ko txanda finkoa duten langileek ere (%50,09 gustura eta %6,72 oso gustura).

  P R O F E S I O N A L E N G O G O B E T E T A S UP R O F E S I O N A L E N G O G O B E T E T A S U

 • N - I N K E S T A R E N 2 0 0 3 K O E M A I T Z A KN - I N K E S T A R E N 2 0 0 3 K O E M A I T Z A K

  IRITZIA TALDE PROFESIONALAREN ARABERA(Balioespen Positiboa)

  56´48

  38´06

  34´94

  44´08

  46´16

  54´54

  40´98

  0 20 40 60 80 100

  Fakultatiboak

  Erizaina

  Laguntzailea

  Teknikariak

  Jagoleak

  Admin.

  Manten. Eta S.O. Oso gustura + gustura

  %

  LANEKO BALDINTZEN ARLOA

  GOGOBETETASUNOROKORRA

  %42,57

  IRITZIA EKIPOEN GAINEKO ERANTZUKIZUNARENARABERA

  (Balioespen Positiboa)

  40´34

  65´51

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  100

  Aginte gabeko p. Agintea duten p.

  %

  Oso gustura + gustura

  IRITZIA EKIPOEN GAINEKOERANTZUKIZUNAREN ARABERA

  (Balioespen positiboa)

  IRITZIA ZERBITZU-ANTOLAMENDUKOANTZINATASUNAREN ARABERA

  (Balioespen Positiboa)

  46´3643´87 44´89

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  100

  5 urtetik behera 5-15 urte 15 urtetik gora

  %

  Oso gustura + gustura

  IRITZIA ZERBITZU-ANTOLAMENDUKOANTZINATASUNAREN ARABERA

  (Balioespen positiboa)

  IRITZIA JATORRIZKO ANTOLAMENDUARENARABERA

  (Balioespen Positiboa)

  36´8

  42´71

  42´91

  55´25

  38´66

  0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  Amara

  Arantzazu

  Gipuzkoa

  Beste

  Zenbait

  %

  Oso gustura + gustura

  IRITZIA JATORRIZKOANTOLAMENDUAREN ARABERA

  (Balioespen positiboa)

  IRITZIA ADINAREN ARABERA(Balioespen Positiboa)

  41´6938´07

  46´8150´22

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  100

  35etik behera 35-44 45-54 55etik gora

  %

  Oso gustura + gustura

  IRITZIAADINAREN ARABERA(Balioespen positiboa)

  IRITZIA LANEKO TXANDAREN ARABERA(Balioespen Positiboa)

  56´81

  40´82

  32´5236´84

  12´5

  35´42

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  100

  Go Go/Ar Go/Ar/Ga Ga Ar/Ga Ar

  %

  Oso gustura + gustura

  IRITZIA LANEKOTXANDAREN ARABERA

  (Balioespen positiboa)

  IRITZIA LANEKO HARREMANAREN ARABERA(Balioespen Positiboa)

  43´57 41´58 41´85

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  100

  Finkoak Bien bitartekoak Aldi baterakoak

  %

  Oso gustura + gustura

  IRITZIA LANEKOHARREMANAREN ARABERA

  (Balioespen positiboa)

  IRITZIA TALDEPROFESIONALAREN ARABERA

  (Balioespen positiboa)

  40,98

  54,54

  46,16

  44,08

  34,94

  38,06

  56,48

  40,34

  65,51

  43,57 41,58 41,85

  46,36 43,87 44,8956,81

  40,8232,52 36,84

  12,5

  35,42

  38,66

  55,25

  42,91

  42,71

  36,8

  41,69 38,0746,81 50,22

  Manten. eta S.O.

  Admin.

  Jagoleak

  Teknikariak

  Laguntzailea

  Erizaina

  Fakultatiboak

  Zenbait

  Beste

  Gipuzkoa

  Arantzazu

  Amara

 • HEZIKETA ARLOA

  Jagoleek erakusten dute gogobetetasun-ezik handiena erakundearen heziketa-poli-tikarekin (%50 batere gustura ez eta %30,34 gustura ez). Ekipo-zuzendaritzarengainean aginterik ez duten profesionalek (%46,53 batere gustura ez eta %36,41gustura ez) eta bien bitarteko pertsonalak (%46,42 batere gustura ez eta %35,80gustura ez) ez daude pozik horri eman zaion garrantziarekin. Aipatzekoak dira,bereziki, arratsalde - gau txanda aldakorreko lan-erregimenean dauden pertsoneidagozkien ehunekoak, batere gustura ez daudenak %79,17 izanik, gaueko txandafinkokoen artean %63,16 batere gustura ez eta arratsaldeko txanda finkokoenartean %52,08 batere gustura ez.

  Heziketarekin gogobetetasun-mailarik handiena erakusten dutenak ekipo-zuzen-daritzaren gaineko agintea duten arduradunak eta profesionalak dira (%28,01 gus-tura eta %2,31 oso gustura).

  P R O F E S I O N A L E N G O G O B E T E T A S UP R O F E S I O N A L E N G O G O B E T E T A S U

 • N - I N K E S T A R E N 2 0 0 3 K O E M A I T Z A KN - I N K E S T A R E N 2 0 0 3 K O E M A I T Z A K

  IRITZIA TALDE PROFESIONALARENARABERA

  (Balioespen Positiboa)

  16´73

  8´68

  8´93

  11´83

  8´97

  21´71

  9´25

  0 20 40 60 80 100

  Fakultatiboak

  Erizaina

  Laguntzailea

  Teknikariak

  Jagoleak

  Admin.

  Manten. Eta S.O.

  %

  Oso gustura + gustura

  HEZIKETAARLOA

  GOGOBETETASUNOROKORRA

  %11,55

  IRITZIA EKIPOEN GAINEKO ERANTZUKIZUNARENARABERA

  (Balioespen Positiboa)

  9´3

  30´32

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  100

  Aginte gabeko p. Agintea duten p.

  %

  Oso gustura + gustura

  IRITZIA EKIPOEN GAINEKOERANTZUKIZUNAREN ARABERA

  (Balioespen positiboa)

  IRITZIA ZERBITZU-ANTOLAMENDUKOANTZINATASUNAREN ARABERA

  (Balioespen Positiboa)

  11´48 11´1115´25

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  100

  5 urtetik behera 5-15 urte 15 urtetik gora

  %

  Oso gustura + gustura

  IRITZIA ZERBITZU-ANTOLAMENDUKOANTZINATASUNAREN ARABERA

  (Balioespen positiboa)

  IRITZIA JATORRIZKO ANTOLAMENDUARENARABERA

  (Balioespen Positiboa)

  15´59

  11´49

  12´61

  10´04

  1´33

  0 20 40 60 80 100

  Amara

  Arantzazu

  Gipuzkoa

  Beste

  Zenbait

  %

  Oso gustura + gustura

  IRITZIA JATORRIZKOANTOLAMENDUAREN ARABERA

  (Balioespen positiboa)

  IRITZIA ADINAREN ARABERA(Balioespen Positiboa)

  7´339´86

  14´89 16´22

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  100

  35etik behera 35-44 45-54 55etik gora

  %

  Oso gustura + gustura

  IRITZIAADINAREN ARABERA(Balioespen positiboa)

  IRITZIA LANEKO TXANDAREN ARABERA(Balioespen Positiboa)

  17´5

  10´997´18 5´26

  0

  8´33

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  100

  Go Go/Ar Go/Ar/Ga Ga Ar/Ga Ar

  %

  Oso gustura + gustura

  IRITZIA LANEKOTXANDAREN ARABERA

  (Balioespen positiboa)

  IRITZIA LANEKO HARREMANAREN ARABERA(Balioespen Positiboa)

  12´86 10´998´33

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  100

  Finkoak Bien bitartekoak Aldi baterakoak

  %

  Oso gustura + gustura

  IRITZIA LANEKOHARREMANAREN ARABERA

  (Balioespen positiboa)

  IRITZIA TALDEPROFESIONALAREN ARABERA

  (Balioespen positiboa)

  9,2521,71

  8,9711,83

  8,93

  8,6816,73

  Manten. eta S.O.

  Admin.

  Jagoleak

  Teknikariak

  Laguntzailea

  Erizaina

  Fakultatiboak

  9,3

  30,32

  12,86 10,99 8,33

  11,48 11,11 15,2517,5

  10,99 7,18 5,26 08,33

  1,33

  10,04

  12,61

  11,49

  15,59

  Zenbait

  Beste

  Gipuzkoa

  Arantzazu

  Amara 7,33 9,8614,89 16,22

 • PROMOZIO ETA BILAKAERA PROFESIONALARENARLOA

  Ikus daiteke mantentze-lan eta zerbitzu orokorretako pertsonalak agertzen ditue-la gogobetetasun-ezaren ehunekorik handienak promozio eta bilakaera profesio-nalerako aukerei dagokienez (%26,64), eta horien ondoren,Amarako osasun-zen-trotik datozen pertsonak daude (%21,75), teknikari espezialistak eta bestelakopertsonal sanitarioa (%20,97), goiz - arratsalde txanda aldakorreko pertsonak(%20,83) eta Osakidetzan bost urte baino gehiago daramatzaten langileak(%20,60).

  Gogobetetasun-mailarik handiena dutenak Osakidetzan 5 urte baino gutxiagodaramatzatenak dira (%42,39 gustura), eta ekipo-zuzendaritzaren gaineko aginteaduten arduradun eta profesionalak (%42,01 gustura eta %7,64 oso gustura).

  P R O F E S I O N A L E N G O G O B E T E T A S UP R O F E S I O N A L E N G O G O B E T E T A S U

 • N - I N K E S T A R E N 2 0 0 3 K O E M A I T Z A KN - I N K E S T A R E N 2 0 0 3 K O E M A I T Z A K

  IRITZIA TALDE PROFESIONALAREN ARABERA(Balioespen Positiboa)

  39´9

  38´62

  36´94

  42´34

  36´22

  34´85

  31´76

  0 20 40 60 80 100

  Fakultatiboak

  Erizaina

  Laguntzailea

  Teknikariak

  Jagoleak

  Admin.

  Manten. Eta S.O.

  %

  Oso gustura + gustura

  PROMOZIO ETABILAKAERA

  PROFESIONALAREN ARLOA

  GOGOBETETASUNOROKORRA

  %37,58

  IRITZIA EKIPOEN GAINEKO ERANTZUKIZUNARENARABERA

  (Balioespen Positiboa)

  36´64

  49´65

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  100

  Aginte gabeko p. Agintea duten p.

  %

  Oso gustura + gustura

  IRITZIA EKIPOEN GAINEKOERANTZUKIZUNAREN ARABERA

  (Balioespen positiboa)

  IRITZIA ZERBITZU-ANTOLAMENDUKOANTZINATASUNAREN ARABERA

  (Balioespen Positiboa)

  45´36

  35´4 37´08

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  100

  5 urtetik behera 5-15 urte 15 urtetik gora

  %

  Oso gustura + gustura

  IRITZIA ZERBITZU-ANTOLAMENDUKOANTZINATASUNAREN ARABERA

  (Balioespen positiboa)

  IRITZIA JATORRIZKO ANTOLAMENDUARENARABERA

  (Balioespen Positiboa)

  32´47

  37´8

  38´55

  41´09

  44

  0 20 40 60 80 100

  Amara

  Arantzazu

  Gipuzkoa

  Beste

  Zenbait

  %

  Oso gustura + gustura

  IRITZIA JATORRIZKOANTOLAMENDUAREN ARABERA

  (Balioespen positiboa)

  IRITZIA ADINAREN ARABERA(Balioespen Positiboa)

  42´61

  35´4338´08 36´83

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  100

  35etik behera 35-44 45-54 55etik gora

  %

  Oso gustura + gustura

  IRITZIAADINAREN ARABERA(Balioespen positiboa)

  IRITZIA LANEKO TXANDAREN ARABERA(Balioespen Positiboa)

  38´6134´6

  37´99 38´15

  25

  32´81

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  100

  Go Go/Ar Go/Ar/Ga Ga Ar/Ga Ar

  %

  Oso gustura + gustura

  IRITZIA LANEKOTXANDAREN ARABERA

  (Balioespen positiboa)

  IRITZIA LANEKO HARREMANAREN ARABERA(Balioespen Positiboa)

  36´78 35´4641´49

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  100

  Finkoak Bien bitartekoak Aldi baterakoak

  %

  Oso gustura + gustura

  IRITZIA LANEKOHARREMANAREN ARABERA

  (Balioespen positiboa)

  IRITZIA TALDEPROFESIONALAREN ARABERA

  (Balioespen positiboa)

  31,76Manten. eta S.O.

  Admin.

  Jagoleak

  Teknikariak

  Laguntzailea

  Erizaina

  Fakultatiboak 39,938,62

  36,94

  34,85

  42,34

  36,22

  36,6449,65

  36,78 35,4641,49

  45,3635,4 37,08 38,61 34,6 37,99 38,15

  2532,81

  44Zenbait

  Beste

  Gipuzkoa

  Arantzazu

  Amara

  41,09

  38,55

  37,8

  32,47

  42,6135,43 38,08 36,83

 • AITORMEN ARLOA

  Ikus daiteke erakundean aitormenak balioespen negatiboa jasotzen duela zenbaitkolektiboren artean, eta horietatik aipatzekoak dira mantentze-lan eta zerbitzuorokorretako pertsonala (%36,07 batere gustura ez eta %37,98 gustura ez), gaue-ko txanda finkoan lan egiten duten pertsonak (%38,60 batere gustura ez), arrat-salde - gau txanda aldakorrean lan egiten dutenak (%20,83 batere gustura ez eta%58,33 gustura ez), eta erizaintzako kolektiboaren barruan daudenak (%23,82batere gustura ez eta %50,09 gustura ez).

  Kontrako aldean leudeke ekipo-zuzendaritzaren gaineko agintea duten arduraduneta profesionalak (%33,80 gustura eta %3,70 oso gustura) eta fakultatiboak(%28,18 gustura eta %2,64 oso gustura).

  P R O F E S I O N A L E N G O G O B E T E T A S UP R O F E S I O N A L E N G O G O B E T E T A S U

 • N - I N K E S T A R E N 2 0 0 3 K O E M A I T Z A KN - I N K E S T A R E N 2 0 0 3 K O E M A I T Z A K

  IRITZIA TALDE PROFESIONALAREN ARABERA(Balioespen Positiboa)

  30´82

  20´04

  21´61

  22´04

  23´07

  29´55

  15´58

  0 20 40 60 80 100

  Fakultatiboak

  Erizaina

  Laguntzailea

  Teknikariak

  Jagoleak

  Admin.

  Manten. Eta S.O.

  %

  Oso gustura + gustura

  AITORMENARLOA

  GOGOBETETASUNOROKORRA

  %27,61

  IRITZIA EKIPOEN GAINEKO ERANTZUKIZUNARENARABERA

  (Balioespen Positiboa)

  21´12

  37´5

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  100

  Aginte gabeko p. Agintea duten p.

  %

  Oso gustura + gustura

  IRITZIA EKIPOEN GAINEKOERANTZUKIZUNAREN ARABERA

  (Balioespen positiboa)

  IRITZIA ZERBITZU-ANTOLAMENDUKOANTZINATASUNAREN ARABERA

  (Balioespen Positiboa)

  24´37 22´11 23´23

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  100

  5 urtetik behera 5-15 urte 15 urtetik gora

  %

  Oso gustura + gustura

  IRITZIA ZERBITZU-ANTOLAMENDUKOANTZINATASUNAREN ARABERA

  (Balioespen positiboa)

  IRITZIA JATORRIZKO ANTOLAMENDUARENARABERA

  (Balioespen Positiboa)

  22´51

  23´04

  21´33

  27´85

  22´67

  0 20 40 60 80 100

  Amara

  Arantzazu

  Gipuzkoa

  Beste

  Zenbait

  %

  Oso gustura + gustura

  IRITZIA JATORRIZKOANTOLAMENDUAREN ARABERA

  (Balioespen positiboa)

  IRITZIA ADINAREN ARABERA(Balioespen Positiboa)

  25´220´29

  23´94 25´77

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  100

  35etik behera 35-44 45-54 55etik gora

  %

  Oso gustura + gustura

  IRITZIAADINAREN ARABERA(Balioespen positiboa)

  IRITZIA LANEKO TXANDAREN ARABERA(Balioespen Positiboa)

  27´13

  17´520´61

  14´03

  4´17

  18´75

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  100

  Go Go/Ar Go/Ar/Ga Ga Ar/Ga Ar

  %

  Oso gustura + gustura

  IRITZIA LANEKOTXANDAREN ARABERA

  (Balioespen positiboa)

  IRITZIA LANEKO HARREMANAREN ARABERA(Balioespen Positiboa)

  22´5 21´3625´19

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  100

  Finkoak Bien bitartekoak Aldi baterakoak

  %

  Oso gustura + gustura

  IRITZIA LANEKOHARREMANAREN ARABERA

  (Balioespen positiboa)

  IRITZIA TALDEPROFESIONALAREN ARABERA

  (Balioespen positiboa)

  15,58Manten. eta S.O.

  Admin.

  Jagoleak

  Teknikariak

  Laguntzailea

  Erizaina

  Fakultatiboak 30,82

  20,04

  21,61

  22,04

  23,07

  29,55

  21,12

  37,522,5 21,36 25,19

  24,37 22,11 23,23 27,13 17,5 20,61 14,034,17

  18,75

  22,67Zenbait

  Beste

  Gipuzkoa

  Arantzazu

  Amara

  27,85

  21,33

  23,04

  22,51

  25,2 20,29 23,9425,77

 • ORDAINSARIEN ARLOA

  Ordainsarien arloan fakultatiboen kolektiboa dugu gogobetetasun-ezik handienaerakusten duena (%31,19 batere gustura ez eta %44,03 gustura ez), baita ekipo-zuzendaritzaren gaineko agintea duten arduradun eta profesionalak ere (%25 bate-re gustura ez eta %42,36 gustura ez). Ordainsariekin beren gogobetetasun-ezaagertzen duten beste kolektibo batzuk dira honakoak: zerbitzuen antolamenduanbost eta hamabost urte bitartean daramatzaten pertsonak (%20,73 batere gustu-ra ez eta %43,76 gustura ez), goizeko txanda finkoan lan egiten duten pertsonak(%20,87 batere gustura ez eta %43,77 gustura ez), eta 45 eta 54 urte bitartekopertsonak (%20,32 batere gustura ez eta %43,53 gustura ez).Aipatzekoa da, hala-ber, erizaintzako pertsonalaren barruan %49,13 ez daudela gustura ordainsariekin.

  Aldiz, gogobetetasun-mailarik handiena erakusten dutenak Osakidetzan urtebeteeta bost urte bitartean daramaten pertsonak dira (%8,66 oso gustura eta %42,86gustura), eta ondoren datoz erizaintzaiko laguntzaileen kolektiboa (%4,52 oso gus-tura eta %44,73 gustura) eta jagoleak (%3,42 oso gustura eta %41,03 gustura).

  P R O F E S I O N A L E N G O G O B E T E T A S UP R O F E S I O N A L E N G O G O B E T E T A S U

 • N - I N K E S T A R E N 2 0 0 3 K O E M A I T Z A KN - I N K E S T A R E N 2 0 0 3 K O E M A I T Z A K

  IRITZIA TALDE PROFESIONALAREN ARABERA(Balioespen Positiboa)

  20´63

  24´42

  49´25

  34´41

  44´45

  40´41

  38´52

  0 20 40 60 80 100

  Fakultatiboak

  Erizaina

  Laguntzailea

  Teknikariak

  Jagoleak

  Admin.

  Manten. Eta S.O.

  %

  Oso gustura + gustura

  ORDAINSARIENARLOA

  GOGOBETETASUNOROKORRA

  %32,77

  IRITZIA EKIPOEN GAINEKO ERANTZUKIZUNARENARABERA

  (Balioespen Positiboa)

  32´127´54

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  100

  Aginte gabeko p. Agintea duten p.

  %

  Oso gustura + gustura

  IRITZIA EKIPOEN GAINEKOERANTZUKIZUNAREN ARABERA

  (Balioespen positiboa)

  IRITZIA ZERBITZU-ANTOLAMENDUKOANTZINATASUNAREN ARABERA

  (Balioespen Positiboa)

  41´72

  27´72 28´78

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  100

  5 urtetik behera 5-15 urte 15 urtetik gora

  %

  Oso gustura + gustura

  IRITZIA ZERBITZU-ANTOLAMENDUKOANTZINATASUNAREN ARABERA

  (Balioespen positiboa)

  IRITZIA JATORRIZKO ANTOLAMENDUARENARABERA

  (Balioespen Positiboa)

  30´74

  33´01

  29´58

  47´03

  42´67

  0 20 40 60 80 100

  Amara

  Arantzazu

  Gipuzkoa

  Beste

  Zenbait

  %

  Oso gustura + gustura

  IRITZIA JATORRIZKOANTOLAMENDUAREN ARABERA

  (Balioespen positiboa)

  IRITZIA ADINAREN ARABERA(Balioespen Positiboa)

  40´21

  32´1429´1

  34

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  100

  35etik behera 35-44 45-54 55etik gora

  %

  Oso gustura + gustura

  IRITZIAADINAREN ARABERA(Balioespen positiboa)

  IRITZIA LANEKO TXANDAREN ARABERA(Balioespen Positiboa)

  28

  44´93

  33´9636´84

  20´83

  37´5

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  100

  Go Go/Ar Go/Ar/Ga Ga Ar/Ga Ar

  %

  Oso gustura + gustura

  IRITZIA LANEKOTXANDAREN ARABERA

  (Balioespen positiboa)

  IRITZIA LANEKO HARREMANAREN ARABERA(Balioespen Positiboa)

  27´67

  36´342´5

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  100

  Finkoak Bien bitartekoak Aldi baterakoak

  %

  Oso gustura + gustura

  IRITZIA LANEKOHARREMANAREN ARABERA

  (Balioespen positiboa)

  IRITZIA TALDEPROFESIONALAREN ARABERA

  (Balioespen positiboa)

  38,52Manten. eta S.O.

  Admin.

  Jagoleak

  Teknikariak

  Laguntzailea

  Erizaina

  Fakultatiboak

  40,41

  44,45

  34,41

  49,2524,42

  20,63

  32,1 27,54 27,6736,3

  42,5

  41,7227,72 28,78 28

  44,9333,96 36,84

  20,83

  37,5

  42,67Zenbait

  Beste

  Gipuzkoa

  Arantzazu

  Amara

  47,03

  29,58

  33,01

  30,74

  40,2132,14 29,1 34

 • ARDURADUN/LAGUNTZAILE HARREMANAREN ARLOA

  Gaueko txanda finkoan lan egiten duten pertsonak dira gogobetetasun-ezik han-diena erakusten dutenak beren goragokoekin duten harremanari dagokionez(%30,26 batere gustura ez eta %32,89 gustura ez).

  Halaber, arlo honetan beren gogobetetasun-eza erakusten dute teknikari espezia-listek eta bestelako pertsonal sanitarioak (%19,35 batere gustura ez eta %32,26gustura ez), baita arratsalde - gau txanda aldakorrean lan egiten duten pertsonek(%53,13 gustura ez) eta arratsaldeko txanda finkoa dutenek ere (%21,88 bateregustura ez).

  Arduradun - laguntzaile harremanarekin gogobetetasun-mailarik handiena erakut-si duten pertsonen kolektiboak hauek dira: administrazioko pertsonala (%50,95gustura eta %15,72 oso gustura), 35 urtetik beherakoak (%50,34 gustura eta%11,42 oso gustura), jagoleak (%47,76 gustura eta %12,18 oso gustura) eta aldibaterako pertsonala (%47,53 gustura eta %11,54 oso gustura).

  P R O F E S I O N A L E N G O G O B E T E T A S UP R O F E S I O N A L E N G O G O B E T E T A S U

 • N - I N K E S T A R E N 2 0 0 3 K O E M A I T Z A KN - I N K E S T A R E N 2 0 0 3 K O E M A I T Z A K

  IRITZIA TALDE PROFESIONALAREN ARABERA(Balioespen Positiboa)

  52´07

  53´05

  53´31

  36´29

  59´94

  66´67

  42´01

  0 20 40 60 80 100

  Fakultatiboak

  Erizaina

  Laguntzailea

  Teknikariak

  Jagoleak

  Admin.

  Manten. Eta S.O.

  %

  Oso gustura + gustura

  ARDURADUN/LAGUNTZAILE

  HARREMANAREN ARLOA

  GOGOBETETASUNOROKORRA

  %52,74

  IRITZIA EKIPOEN GAINEKO ERANTZUKIZUNARENARABERA

  (Balioespen Positiboa)

  53´0256´43

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  100

  Aginte gabeko p. Agintea duten p.

  %

  Oso gustura + gustura

  IRITZIA EKIPOEN GAINEKOERANTZUKIZUNAREN ARABERA

  (Balioespen positiboa)

  IRITZIA ZERBITZU-ANTOLAMENDUKOANTZINATASUNAREN ARABERA

  (Balioespen Positiboa)

  56´46 54´21

  47´77

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  100

  5 urtetik behera 5-15 urte 15 urtetik gora

  %

  Oso gustura + gustura

  IRITZIA ZERBITZU-ANTOLAMENDUKOANTZINATASUNAREN ARABERA

  (Balioespen positiboa)

  IRITZIA JATORRIZKO ANTOLAMENDUARENARABERA

  (Balioespen Positiboa)

  57´47

  52´84

  51´27

  59´59

  62

  0 20 40 60 80 100

  Amara

  Arantzazu

  Gipuzkoa

  Beste

  Zenbait

  %

  Oso gustura + gustura

  IRITZIA JATORRIZKOANTOLAMENDUAREN ARABERA

  (Balioespen positiboa)

  IRITZIA ADINAREN ARABERA(Balioespen Positiboa)

  61´77

  54´79

  47´49 47´5

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  100

  35etik behera 35-44 45-54 55etik gora

  %

  Oso gustura + gustura

  IRITZIAADINAREN ARABERA(Balioespen positiboa)

  IRITZIA LANEKO TXANDAREN ARABERA(Balioespen Positiboa)

  52´95

  45´1

  55´95

  30´2734´38

  43´75

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  100

  Go Go/Ar Go/Ar/Ga Ga Ar/Ga Ar

  %

  Oso gustura + gustura

  IRITZIA LANEKOTXANDAREN ARABERA

  (Balioespen positiboa)

  IRITZIA LANEKO HARREMANAREN ARABERA(Balioespen Positiboa)

  49´19

  56´85 59´07

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  100

  Finkoak Bien bitartekoak Aldi baterakoak

  %

  Oso gustura + gustura

  IRITZIA LANEKOHARREMANAREN ARABERA

  (Balioespen positiboa)

  IRITZIA TALDEPROFESIONALAREN ARABERA

  (Balioespen positiboa)

  42,01Manten. eta S.O.

  Admin.

  Jagoleak

  Teknikariak

  Laguntzailea

  Erizaina

  Fakultatiboak

  66,67

  59,9436,29

  53,31

  53,0552,07

  53,02 56,43 49,1956,85 59,07

  56,46 54,2147,77 52,95 45,1 43,75

  34,3830,27

  55,95

  62Zenbait

  Beste

  Gipuzkoa

  Arantzazu

  Amara

  59,59

  57,47

  52,84

  51,27

  61,7754,79

  47,49 47,5

 • PARTAIDETZAREN ARLOA

  Partaidetzan aipatzekoa da gaueko txanda finkoan lan egiten duten pertsonen%50,88k beren gogobetetasun-eza agertu dutela arlo honekin. Mantentze-lan etazerbitzu orokorretako pertsonalaren %42,35ek ere bere gogobetetasun-eza azal-du du partaidetzarako aukerekin.Arlo honi puntuazio kaskarra eman dioten bestekolektibo batzuk dira honakoak: erizaintzako pertsonala (%44,11 gustura ez),Osakidetzan bost eta hamabost urte daramatzaten pertsonak (%43,81 gustura ez),eta arratsaldeko txanda finkoa duten pertsonak (%31,25 batere gustura ez eta%33,33 gustura ez).

  Partaidetzarako aukerekin adostasun handiena erakutsi dutenak, berriz, aginteaduten arduradun eta profesionalak dira (%38,19 gustura eta %7,64 oso gustura).

  P R O F E S I O N A L E N G O G O B E T E T A S UP R O F E S I O N A L E N G O G O B E T E T A S U

 • N - I N K E S T A R E N 2 0 0 3 K O E M A I T Z A KN - I N K E S T A R E N 2 0 0 3 K O E M A I T Z A K

  IRITZIA TALDE PROFESIONALAREN ARABERA(Balioespen Positiboa)

  34´08

  30´34

  27´96

  24´2

  21´8

  28´03

  17´21

  0 20 40 60 80 100

  Fakultatiboak

  Erizaina

  Laguntzailea

  Teknikariak

  Jagoleak

  Admin.

  Manten. Eta S.O.

  %

  Oso gustura + gustura

  PARTAIDETZARENARLOA

  GOGOBETETASUNOROKORRA

  %28,41

  IRITZIA EKIPOEN GAINEKO ERANTZUKIZUNARENARABERA

  (Balioespen Positiboa)

  26´73

  45´83

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  100

  Aginte gabeko p. Agintea duten p.

  %

  Oso gustura + gustura

  IRITZIA EKIPOEN GAINEKOERANTZUKIZUNAREN ARABERA

  (Balioespen positiboa)

  IRITZIA ZERBITZU-ANTOLAMENDUKOANTZINATASUNAREN ARABERA

  (Balioespen Positiboa)

  31´5727´6 28´65

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  100

  5 urtetik behera 5-15 urte 15 urtetik gora

  %

  Oso gustura + gustura

  IRITZIA ZERBITZU-ANTOLAMENDUKOANTZINATASUNAREN ARABERA

  (Balioespen positiboa)

  IRITZIA JATORRIZKO ANTOLAMENDUARENARABERA

  (Balioespen Positiboa)

  35´06

  28´77

  25´58

  31´05

  32

  0 20 40 60 80 100

  Amara

  Arantzazu

  Gipuzkoa

  Beste

  Zenbait

  %

  Oso gustura + gustura

  IRITZIA JATORRIZKOANTOLAMENDUAREN ARABERA

  (Balioespen positiboa)

  IRITZIA ADINAREN ARABERA(Balioespen Positiboa)

  32´1827´64 27´03

  30

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  100

  35etik behera 35-44 45-54 55etik gora

  %

  Oso gustura + gustura

  IRITZIAADINAREN ARABERA(Balioespen positiboa)

  IRITZIA LANEKO TXANDAREN ARABERA(Balioespen Positiboa)

  30´15

  20´53

  29´95

  12´28

  0

  27´08

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  100

  Go Go/Ar Go/Ar/Ga Ga Ar/Ga Ar

  %

  Oso gustura + gustura

  IRITZIA LANEKOTXANDAREN ARABERA

  (Balioespen positiboa)

  IRITZIA LANEKO HARREMANAREN ARABERA(Balioespen Positiboa)

  28 29´63 28´94

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  100

  Finkoak Bien bitartekoak Aldi baterakoak

  %

  Oso gustura + gustura

  IRITZIA LANEKOHARREMANAREN ARABERA

  (Balioespen positiboa)

  IRITZIA TALDEPROFESIONALAREN ARABERA

  (Balioespen positiboa)

  17,21Manten. eta S.O.

  Admin.

  Jagoleak

  Teknikariak

  Laguntzailea

  Erizaina

  Fakultatiboak 34,08

  30,3427,96

  24,2

  21,8

  28,03

  26,73

  45,83

  28 29,63 28,94

  31,57 27,6 28,65 30,1520,53

  29,95

  12,2827,08

  0

  32Zenbait

  Beste

  Gipuzkoa

  Arantzazu

  Amara

  31,05

  35,06

  28,77

  25,5832,18 27,64 27,03 30

 • ALDAKETAREN KUDEAKETA ETA ANTOLAMENDUA-REN ARLOA

  Bereziki nabarmentzekoa da arratsalde - gau txanda aldakorrekoak diren langileenehuneko garrantzitsu bat ez dagoela gustura ospitalearen antolamenduarekin, guz-tira %71,88 izanik. Gaueko txanda finkoan lan egiten duten pertsonetatik %51,32ere ez daude gustura antolamenduarekin eta aldaketaren kudeaketarekin.Azpimarratzekoak dira, halaber, batere gustura ez daudela erantzun dutenen arte-an aurkitzen ditugun ehuneko handiak, bai jagoleen kolektiboetan (%24,04), arrat-saldeko txanda finkoko langileen artean (%23,44) eta Amarako zentrotik datozenlangileen artean (%24,35).

  Ekipo-zuzendaritzaren gaineko agintea duten arduradun eta profesionalak diragogobetetasun-ehunekorik handiena erakusten dutenak arlo honetan (%40,45gustura eta %4,69 oso gustura).

  P R O F E S I O N A L E N G O G O B E T E T A S UP R O F E S I O N A L E N G O G O B E T E T A S U

 • N - I N K E S T A R E N 2 0 0 3 K O E M A I T Z A KN - I N K E S T A R E N 2 0 0 3 K O E M A I T Z A K

  IRITZIA TALDE PROFESIONALAREN ARABERA(Balioespen Positiboa)

  31´7

  24´96

  27´26

  22´98

  31´73

  34´66

  25

  0 20 40 60 80 100

  Fakultatiboak

  Erizaina

  Laguntzailea

  Teknikariak

  Jagoleak

  Admin.

  Manten. Eta S.O.

  %

  Oso gustura + gustura

  ALDAKETAREN KUDEAKETA ETA

  ANTOLAMENDUARENARLOA

  GOGOBETETASUNOROKORRA

  %27,66

  IRITZIA EKIPOEN GAINEKO ERANTZUKIZUNARENARABERA

  (Balioespen Positiboa)

  25´59

  45´14

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  100

  Aginte gabeko p. Agintea duten p.

  %

  Oso gustura + gustura

  IRITZIA EKIPOEN GAINEKOERANTZUKIZUNAREN ARABERA

  (Balioespen positiboa)

  IRITZIA ZERBITZU-ANTOLAMENDUKOANTZINATASUNAREN ARABERA

  (Balioespen Positiboa)

  30´14 28´8725´94

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  100

  5 urtetik behera 5-15 urte 15 urtetik gora

  %

  Oso gustura + gustura

  IRITZIA ZERBITZU-ANTOLAMENDUKOANTZINATASUNAREN ARABERA

  (Balioespen positiboa)

  IRITZIA JATORRIZKO ANTOLAMENDUARENARABERA

  (Balioespen Positiboa)

  24´35

  28´31

  26´46

  28´43

  31

  0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  Amara

  Arantzazu

  Gipuzkoa

  Beste

  Zenbait

  %

  Oso gustura + gustura

  IRITZIA JATORRIZKOANTOLAMENDUAREN ARABERA

  (Balioespen positiboa)

  IRITZIA ADINAREN ARABERA(Balioespen Positiboa)

  31´127´18 26

  29´5

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  100

  35etik behera 35-44 45-54 55etik gora

  %

  Oso gustura + gustura

  IRITZIAADINAREN ARABERA(Balioespen positiboa)

  IRITZIA LANEKO TXANDAREN ARABERA(Balioespen Positiboa)

  30´5326´81 26´36 25

  9´38

  28´13

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  100

  Go Go/Ar Go/Ar/Ga Ga Ar/Ga Ar

  %

  Oso gustura + gustura

  IRITZIA LANEKOTXANDAREN ARABERA

  (Balioespen positiboa)

  IRITZIA LANEKO HARREMANAREN ARABERA(Balioespen Positiboa)

  25´78 27´432´9

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  100

  Finkoak Bien bitartekoak Aldi baterakoak

  %

  Oso gustura + gustura

  IRITZIA LANEKOHARREMANAREN ARABERA

  (Balioespen positiboa)

  IRITZIA TALDEPROFESIONALAREN ARABERA

  (Balioespen positiboa)

  25Manten. eta S.O.

  Admin.

  Jagoleak

  Teknikariak

  Laguntzailea

  Erizaina

  Fakultatiboak 31,7

  24,96

  27,2622,98

  31,73

  34,66

  25,59

  45,14

  25,78 27,432,9

  30,14 28,87 25,94 30,53 26,81 26,36 25

  9,38

  28,13

  31Zenbait

  Beste

  Gipuzkoa

  Arantzazu

  Amara 24,35

  28,31

  26,46

  28,43

  31,1 27,18 26 29,5

 • LANEKO GIROAREN ARLOA

  Laneko giroarekin gogobetetasun-ezaren ehunekorik handiena erakusten dutenpertsonak arratsalde - gau txanda aldakorrean lan egiten duten pertsonak dira(%18,75 batere gustura ez eta %43,75 gustura ez). Mantentze-lan eta zerbitzu oro-korretako pertsonala (%14,75 batere gustura ez eta %38,11 gustura ez) eta gaue-ko txanda finkoa duen pertsonala ere (%42,11 gustura ez) gogobetetasun gutxikokolektiboak izango lirateke.

  Beste alde batetik, arlo honetan gogobetetasun-mailarik handiena duten pertsonakekipoen zuzendaritzaren gaineko agintea duten arduradun eta profesionalak dira(%50,69 gustura eta %7,64 oso gustura).

  P R O F E S I O N A L E N G O G O B E T E T A S UP R O F E S I O N A L E N G O G O B E T E T A S U

 • N - I N K E S T A R E N 2 0 0 3 K O E M A I T Z A KN - I N K E S T A R E N 2 0 0 3 K O E M A I T Z A K

  IRITZIA TALDE PROFESIONALARENARABERA

  (Balioespen Positiboa)

  55´09

  54´04

  47´58

  43´55

  40´38

  56´44

  36´48

  0 20 40 60 80 100

  Oso gustura + gustura

  Fakultatiboak

  Erizaina

  Laguntzailea

  Teknikariak

  Jagoleak

  Admin.

  Manten. Eta S.O.

  LANEKO GIROARENARLOA

  GOGOBETETASUNOROKORRA

  %27,66

  IRITZIA EKIPOEN GAINEKO ERANTZUKIZUNARENARABERA

  (Balioespen Positiboa)

  50´21

  58´33

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  100 Oso gustura + gustura

  Aginte gabeko p. Agintea duten p.

  IRITZIA EKIPOEN GAINEKOERANTZUKIZUNAREN ARABERA

  (Balioespen positiboa)

  IRITZIA ZERBITZU-ANTOLAMENDUKOANTZINATASUNAREN ARABERA

  (Balioespen Positiboa)

  53´98 52´0748´22

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  100Oso gustura + gustura

  5 urtetik behera 5-15 urte 15 urtetik gora

  IRITZIA ZERBITZU-ANTOLAMENDUKOANTZINATASUNAREN ARABERA

  (Balioespen positiboa)

  IRITZIA JATORRIZKO ANTOLAMENDUARENARABERA

  (Balioespen Positiboa)

  46´1

  50´57

  51´45

  58´9

  54

  0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  Oso gustura + gustura

  Amara

  Arantzazu

  Gipuzkoa

  Beste

  Zenbait

  IRITZIA JATORRIZKOANTOLAMENDUAREN ARABERA

  (Balioespen positiboa)

  IRITZIA ADINAREN ARABERA(Balioespen Positiboa)

  55´8451´63

  48´08 46

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  100 Oso gustura + gustura

  35etik behera 35-44 45-54 55etik gora

  IRITZIAADINAREN ARABERA(Balioespen positiboa)

  IRITZIA LANEKO TXANDAREN ARABERA(Balioespen Positiboa)

  52´09

  38´77

  52´23

  44´74

  37´5

  56´26

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  100

  Oso gustura + gustura

  Go Go/Ar Go/Ar/Ga Ga Ar/Ga Ar

  IRITZIA LANEKOTXANDAREN ARABERA

  (Balioespen positiboa)

  IRITZIA LANEKO HARREMANARENARABERA

  (Balioespen Positiboa)

  49´72 50´1953´7

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  100

  Oso gustura + gustura

  Finkoak Bien bitartekoak Aldi baterakoak

  IRITZIA LANEKOHARREMANAREN ARABERA

  (Balioespen positiboa)

  IRITZIA TALDEPROFESIONALAREN ARABERA

  (Balioespen positiboa)

  36,48Manten. eta S.O.

  Admin.

  Jagoleak

  Teknikariak

  Laguntzailea

  Erizaina

  Fakultatiboak

  56,44

  40,3843,55

  47,58

  54,0455,09

  50,2158,33

  49,72 50,19 53,7

  53,98 52,07 48,22 52,09 58,26

  37,544,74

  52,2338,77

  54Zenbait

  Beste

  Gipuzkoa

  Arantzazu

  Amara

  58,9

  51,45

  50,57

  46,1

  55,84 51,63 48,08 46

 • BARNE-KOMUNIKAZIOAREN ARLOA

  Barne-komunikazioarekin gogobetetasun-ezik handiena duen kolektiboa arratsal-de - gau txanda aldakorreko pertsonala da (%41,67 batere gustura ez eta %45,83gustura ez). Mantentze-lan eta zerbitzu orokorretako pertsonalak ere gogobete-tasun-ez nabarmena erakusten du (%37,70 batere gustura ez eta %37,43 gusturaez).Aipatzekoa da, era berean, erizaintzako pertsonalak oso puntuazio altuak emandituela (gustura ez dauden pertsonak %53,50), baita goiz - arratsalde - gau txandaaldakorreko pertsonalak ere (gustura ez daudenak %51,24).

  Arlo honetako gogobetetasun-mailarik handiena ekipo-zuzendaritzaren gainekoagintea duten arduradun eta profesionalek agertu dutena da (%36,81 gustura eta%4,40 oso gustura).

  P R O F E S I O N A L E N G O G O B E T E T A S UP R O F E S I O N A L E N G O G O B E T E T A S U

 • N - I N K E S T A R E N 2 0 0 3 K O E M A I T Z A KN - I N K E S T A R E N 2 0 0 3 K O E M A I T Z A K

  IRITZIA TALDE PROFESIONALAREN ARABERA(Balioespen Positiboa)

  25´28

  22´2

  23´01

  25´81

  18´38

  26´26

  12´57

  0 20 40 60 80 100

  Fakultatiboak

  Erizaina

  Laguntzailea

  Teknikariak

  Jagoleak

  Admin.

  Manten. Eta S.O.

  %

  Oso gustura + gustura

  BARNE-KOMUNIKAZIOAREN

  ARLOA

  GOGOBETETASUNOROKORRA

  %22,30

  IRITZIA EKIPOEN GAINEKO ERANTZUKIZUNARENARABERA

  (Balioespen Positiboa)

  20´28

  41´21

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  100

  Aginte gabeko p. Agintea duten p.

  %

  Oso gustura + gustura

  IRITZIA EKIPOEN GAINEKOERANTZUKIZUNAREN ARABERA

  (Balioespen positiboa)

  IRITZIA ZERBITZU-ANTOLAMENDUKOANTZINATASUNAREN ARABERA

  (Balioespen Positiboa)

  26´2722 23´83

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  100

  5 urtetik behera 5-15 urte 15 urtetik gora

  %

  Oso gustura + gustura

  IRITZIA ZERBITZU-ANTOLAMENDUKOANTZINATASUNAREN ARABERA

  (Balioespen positiboa)

  IRITZIA JATORRIZKO ANTOLAMENDUARENARABERA

  (Balioespen Positiboa)

  28´83

  22´16

  21´69

  22´65

  21´34

  0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  Amara

  Arantzazu

  Gipuzkoa

  Beste

  Zenbait

  %

  Oso gustura + gustura

  IRITZIA JATORRIZKOANTOLAMENDUAREN ARABERA

  (Balioespen positiboa)

  IRITZIA ADINAREN ARABERA(Balioespen Positiboa)

  22´11 21´99 22´226´44

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  100

  35etik behera 35-44 45-54 55etik gora

  %

  Oso gustura + gustura

  IRITZIAADINAREN ARABERA(Balioespen positiboa)

  IRITZIA LANEKO TXANDAREN ARABERA(Balioespen Positiboa)

  56´81

  40´82

  32´5236´84

  12´5

  35´42

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  100

  Go Go/Ar Go/Ar/Ga Ga Ar/Ga Ar

  %

  Oso gustura + gustura

  IRITZIA LANEKOTXANDAREN ARABERA

  (Balioespen positiboa)

  IRITZIA LANEKO HARREMANAREN ARABERA(Balioespen Positiboa)

  23´2120´49 22´16

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  100

  Finkoak Bien bitartekoak Aldi baterakoak

  %

  Oso gustura + gustura

  IRITZIA LANEKOHARREMANAREN ARABERA

  (Balioespen positiboa)

  IRITZIA TALDEPROFESIONALAREN ARABERA

  (Balioespen positiboa)

  12,57Manten. eta S.O.

  Admin.

  Jagoleak

  Teknikariak

  Laguntzailea

  Erizaina

  Fakultatiboak 25,2822,2

  23,0125,81

  18,38

  26,26

  20,28

  41,21

  23,21 20,49 22,16

  26,27 22 23,83

  56,81

  40,8232,52 36,84

  12,5

  35,42

  21,34Zenbait

  Beste

  Gipuzkoa

  Arantzazu

  Amara

  22,65

  21,69

  22,16

  28,83

  22,11 21,99 22,2 26,44

 • HELBURUAK EZAGUTU ETA HORIEKIN BAT ETORTZEAREN ARLOA

  Arratsalde - gau txanda aldakorrean lan egiten duen pertsonalaren %71,88k etaarratsaldeko txanda finkoan lan egiten duen pertsonalaren %70,31k adierazi duteoso gutxi ezagutzen dituztela helburuak. Gainera, aipatzekoa da mantentze-lan etazerbitzu orokorretako pertsonalaren %51,64k, jagoleen %50,65ek eta goiz - arrat-salde txanda aldakorreko pertsonalaren %50ek oso gutxi ezagutzen dituztela hel-buruak.

  Helburuak ongien ezagutzen dituztenak ekipo-zuzendaritzaren gaineko aginteaduten arduradunak eta profesionalak dira (%38,37ek ezagutza handia dute eta%6,42k oso handia), baita fakultatiboak ere (%22,55ek ezagutza handia dute eta%3,77k oso handia).

  P R O F E S I O N A L E N G O G O B E T E T A S UP R O F E S I O N A L E N G O G O B E T E T A S U

 • N - I N K E S T A R E N 2 0 0 3 K O E M A I T Z A KN - I N K E S T A R E N 2 0 0 3 K O E M A I T Z A K

  IRITZIA TALDE PROFESIONALAREN ARABERA(Balioespen Positiboa)

  26´32

  13´15

  11´69

  10´49

  9´29

  16´67

  7´37

  0 20 40 60 80 100

  Fakultatiboak

  Erizaina

  Laguntzailea

  Teknikariak

  Jagoleak

  Admin.

  Manten. Eta S.O.

  %

  Oso gustura + gustura

  HELBURUAK EZAGUTUETA HORIEKIN BAT

  ETORTZEAREN ARLOA

  GOGOBETETASUNOROKORRA

  %14,62

  IRITZIA EKIPOEN GAINEKO ERANTZUKIZUNARENARABERA

  (Balioespen Positiboa)

  11´22

  44´79

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  100

  Aginte gabeko p. Agintea duten p.

  %

  Oso gustura + gustura

  IRITZIA EKIPOEN GAINEKOERANTZUKIZUNAREN ARABERA

  (Balioespen positiboa)

  IRITZIA ZERBITZU-ANTOLAMENDUKOANTZINATASUNAREN ARABERA

  (Balioespen Positiboa)

  14´57 16´9317´63

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  100

  5 urtetik behera 5-15 urte 15 urtetik gora

  %

  Oso gustura + gustura

  IRITZIA ZERBITZU-ANTOLAMENDUKOANTZINATASUNAREN ARABERA

  (Balioespen positiboa)

  IRITZIA JATORRIZKO ANTOLAMENDUARENARABERA

  (Balioespen Positiboa)

  16´88

  15´06

  11´63

  19´86

  10

  0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  Amara

  Arantzazu

  Gipuzkoa

  Beste

  Zenbait

  %

  Oso gustura + gustura

  IRITZIA JATORRIZKOANTOLAMENDUAREN ARABERA

  (Balioespen positiboa)

  IRITZIA ADINAREN ARABERA(Balioespen Positiboa)

  22´11 21´99 22´226´44

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  100

  35etik behera 35-44 45-54 55etik gora

  %

  Oso gustura + gustura

  IRITZIAADINAREN ARABERA(Balioespen positiboa)

  IRITZIA LANEKO TXANDAREN ARABERA(Balioespen Positiboa)

  21´69

  7´6111´47

  5´260 1´56

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  100

  Go Go/Ar Go/Ar/Ga Ga Ar/Ga Ar

  %

  Oso gustura + gustura

  IRITZIA LANEKOTXANDAREN ARABERA

  (Balioespen positiboa)

  IRITZIA LANEKO HARREMANAREN ARABERA(Balioespen Positiboa)

  16´6813´43

  10´44

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  100

  Finkoak Bien bitartekoak Aldi baterakoak

  %

  Oso gustura + gustura

  IRITZIA LANEKOHARREMANAREN ARABERA

  (Balioespen positiboa)

  IRITZIA TALDEPROFESIONALAREN ARABERA

  (Balioespen positiboa)

  7,37Manten. eta S.O.

  Admin.

  Jagoleak

  Teknikariak

  Laguntzailea

  Erizaina

  Fakultatiboak

  16,67

  9,29

  10,49

  11,69

  13,1526,32

  11,22

  44,79

  16,68 13,43 10,44

  14,57 16,93 17,63 21,697,61 11,47 5,26 0 1,56

  10Zenbait

  Beste

  Gipuzkoa

  Arantzazu

  Amara

  19,86

  11,63

  15,06

  16,88

  22,11 21,99 22,2 26,44

 • ZUZENDARITZAREN PERTZEPZIOAREN ARLOA

  Arlo honetako ehunekoak, oro har, oso txikiak dira, nahiz horietako batzuk bere-ziki aipatzekoak diren. Arratsalde - gau txanda aldakor finkoko, gau txandako etaarratsalde txanda finkoko langileek, esaterako, gogobetetasun-ezaren ehuneko osogarrantzitsuak agertzen dituzte, %56,25, %50 eta %40,63 hurrenez hurren, bateregustura ez dioen erantzunaren aukeran.

  Gogobetetasun handiena agertzen dutenak ekipo-zuzendaritzaren gaineko aginteaduten arduradun eta profesionalak dira (%32,99 gustura eta %5,56 oso gustura).Fakultatiboek dute hurrengo ehunekorik handiena (%16,42 gustura eta %2,08 osogustura), nahiz puntuazio hori baxua den.

  P R O F E S I O N A L E N G O G O B E T E T A S UP R O F E S I O N A L E N G O G O B E T E T A S U

 • N - I N K E S T A R E N 2 0 0 3 K O E M A I T Z A KN - I N K E S T A R E N 2 0 0 3 K O E M A I T Z A K

  IRITZIA TALDE PROFESIONALAREN ARABERA(Balioespen Positiboa)

  18´5

  7´27

  6´67

  8´87

  9´61

  15´15

  6´15

  0 20 40 60 80 100

  Fakultatiboak

  Erizaina

  Laguntzailea

  Teknikariak

  Jagoleak

  Admin.

  Manten. Eta S.O.

  %

  Oso gustura + gustura

  ZUZENDARITZARENPERTZEPZIOAREN

  ARLOA

  GOGOBETETASUNOROKORRA

  %9,85

  IRITZIA EKIPOEN GAINEKO ERANTZUKIZUNARENARABERA

  (Balioespen Positiboa)

  6´59

  38´55

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  100

  Aginte gabeko p. Agintea duten p.

  %

  Oso gustura + gustura

  IRITZIA EKIPOEN GAINEKOERANTZUKIZUNAREN ARABERA

  (Balioespen positiboa)

  IRITZIA ZERBITZU-ANTOLAMENDUKOANTZINATASUNAREN ARABERA

  (Balioespen Positiboa)

  9´6 12´213´77

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  100

  5 urtetik behera 5-15 urte 15 urtetik gora

  %

  Oso gustura + gustura

  IRITZIA ZERBITZU-ANTOLAMENDUKOANTZINATASUNAREN ARABERA

  (Balioespen positiboa)

  IRITZIA JATORRIZKO ANTOLAMENDUARENARABERA

  (Balioespen Positiboa)

  11´69

  9´35

  9´45

  15´75

  12

  0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  Amara

  Arantzazu

  Gipuzkoa

  Beste

  Zenbait

  %

  Oso gustura + gustura

  IRITZIA JATORRIZKOANTOLAMENDUAREN ARABERA

  (Balioespen positiboa)

  IRITZIA ADINAREN ARABERA(Balioespen Positiboa)

  4´819´06

  12´58 14´33

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  100

  35etik behera 35-44 45-54 55etik gora

  %

  Oso gustura + gustura

  IRITZIAADINAREN ARABERA(Balioespen positiboa)

  IRITZIA LANEKO TXANDAREN ARABERA(Balioespen Positiboa)

  16´61

  6´16 5´8810´53

  03´13

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  100

  Go Go/Ar Go/Ar/Ga Ga Ar/Ga Ar

  %

  Oso gustura + gustura

  IRITZIA LANEKOTXANDAREN ARABERA

  (Balioespen positiboa)

  IRITZIA LANEKO HARREMANAREN ARABERA(Balioespen Positiboa)

  11´927´78 6´46

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  100

  Finkoak Bien bitartekoak Aldi baterakoak

  %

  Oso gustura + gustura

  IRITZIA LANEKOHARREMANAREN ARABERA

  (Balioespen positiboa)

  IRITZIA TALDEPROFESIONALAREN ARABERA

  (Balioespen positiboa)

  6,15Manten. eta S.O.

  Admin.

  Jagoleak

  Teknikariak

  Laguntzailea

  Erizaina

  Fakultatiboak 18,5

  7,276,678,87

  9,61

  15,15

  6,59

  38,56

  11,92 7,78 6,46

  9,6 12,2 13,77 16,61 6,16 5,88 10,53 0 3,13

  12Zenbait

  Beste

  Gipuzkoa

  Arantzazu

  Amara

  15,75

  9,45

  9,35

  11,69 4,81 9,0612,58 14,33

 • ARLOEK GOGOBETETASUNEAN DUTEN ERAGINA

  Atal honetan pertsonek beren gogobetetasun profesionalean eraginik handienaizan dezaketen alderdiez duten pertzepzioaren emaitzak aurkezten dizkizuegu.Datu horiek bat datoz erantzun-aukera bakoitzaren maiztasun-ehunekoekin.

  Gainera, arlo desberdinen eraginari buruzko pertzepzioa eta inkestan horietakobakoitzari buruz egin den balioespena konparatzen dira.

  ARLOA PERTZEPZIOA INKESTAREN EMAITZA

  (balioespen posit.)Laneko baldintzak 51,30 % 42,57 %Egindako lanaren aitormena 47,09 % 32,77 %Ordainsaria 38,41 % 27,61 %Promozio eta bilakaera profesionala 33,87 % 37,58 %Laneko giroa 33,03 % 50,55 %Heziketa 29,47 % 11,55 %Antolamendua eta funtzionamendua 20,40 % 27,66 %Parte hartzeko aukerak 15,67 % 28,41 %Helburuak ezagutzea eta horiekin bat etortzea 8,16 % 14,62 %Zuzendaritzaren Estiloa 7,90 % 9,85 %Barne Komunikazioa 6,02 % 22,3 %Harremana Arduradunekin 6,02 % 52,74 %

  P R O F E S I O N A L E N G O G O B E T E T A S UP R O F E S I O N A L E N G O G O B E T E T A S U

 • SARRITAN EGITEN DIREN IRADOKIZUNAK

  IRADOKIZUNA IRADOKI DUTEN LANGILEEN %

  Aitormen indibidualaren eskaera: zehaztu gabeko “pizgarriak”(%29,2) eta ordainsarietan gauzatutako aitormen-eskaera(%11,3).Unitateetan pertsonal urriagatik gustura ez egotea, lana eragin-kortasunez egin ahal izateko.Estamentu desberdinen arteko komunikazio eskasa (%16,4) etatalde-lanik ez egitea, batez ere pertsonaleko kategoria desber-dinen artean (%10,4).Baldintza fisiko eta instalazio desegokiak erabiltzaile eta langile-entzat (%12,7) eta bitarteko / materialik ez izatea zerbitzu egokibat eskaintzeko (%11,5)Parte hartzeko aukera urriak eta kategoria profesional desber-dinen iritzia edukitzea eskatzen da, asistentziaren kalitateahobetzeko helburuz.Antolamendu, lan, antolamendu-aldaketa, etab.ekin loturiko gaieiburuzko informazio urria. Berandu ematen da informazioa.Zuzendaritzako Pertsonalarengana iristeko zailtasunak.Ezagutzen dituen arazoetan ez ditu neurriak hartzen eta arazo-ak gutxi ezagutzen dituela diote.Inkestari buruzko iruzkinak: ez dute atsegin eskala eta horrenhelburuei buruzko eszeptizismoa dago.Desmotibazioa eta lanerako gogoa galtzea. “Erreta dauden per-tsonak”.Heziketa jasotzeko aukera gutxi, ordutegien zailtasunengatik,kontratuengatik, etab.engatik.Ados ez egotea ordutegiekin eta laneko txandekin, seme-alabakdauzkan pertsonalarentzat edo beren ardurapean pertsonaladutenentzat malgutasuna izan eta laguntzak emateko orduan.Pertsonalaren gehiegizko mugikortasuna, horrek dakarren ziur-gabetasunarekin eta zein zerbitzutan lan egingo den ez ezagu-tzearekin.Pazienteekin tratu desegokia izatea:“ez-gizabidetsua” eta goxo-tasunik gabea.

  40,5%

  28,4%

  26,8%

  24,2%

  19,3%

  17,4%

  17,1%

  17%

  16%

  13,7%

  11,9%

  11,1%

  11,6%

  N - I N K E S T A R E N 2 0 0 3 K O E M A I T Z A KN - I N K E S T A R E N 2 0 0 3 K O E M A I T Z A K

 • ONDORIOAK

  • Batez besteko gogobetetasun-maila orokorra %29,85ekoa da. Horrek esan nahidu erantzunen %70,15 “gustura ez” edo “batere gustura ez” izan dela, etahorrek agerian uzten du Donostia Ospitaleko profesionalen artean gogobeteta-sun-eza handia dela.

  • Balioespenik onenak jaso dituzten arloak hauek dira:“Harremana arduradun etakolaboratzaileekin”,“Laneko giroa” eta “Laneko baldintzak”.

  • Balioespen txarrena izan dutenak: “Helburuak ezagutzea eta horiekin bat etor-tzea”,“Heziketa” eta “Zuzendaritzaren Pertzepzioa”.

  N - I N K E S T A R E N 2 0 0 3 K O E M A I T Z A KN - I N K E S T A R E N 2 0 0 3 K O E M A I T Z A K