profesionalen gogobetetasu€¦ · inkestaren emaitzak laburbiltzen dira. inkestaren arloak 1...

29

Upload: others

Post on 17-Aug-2020

3 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: PROFESIONALEN GOGOBETETASU€¦ · inkestaren emaitzak laburbiltzen dira. INKESTAREN ARLOAK 1 Laneko baldintzak 2 Heziketa 3 Promozio eta bilakaera profesionala 4 Aitormena 5 Ordainsariak
Page 2: PROFESIONALEN GOGOBETETASU€¦ · inkestaren emaitzak laburbiltzen dira. INKESTAREN ARLOAK 1 Laneko baldintzak 2 Heziketa 3 Promozio eta bilakaera profesionala 4 Aitormena 5 Ordainsariak

Donostia Ospitalearen helburu nagusietako bat bere profesionalen gogobetetasun-mailazein den ezagutzea da, Giza Baliabideen Kudeaketa hobetzeko aukera emango dutenalderdiak zehazteko xedez.Dokumentu honetan, 2003ko otsailean Donostiako Ospitaleko profesionalei egin zitzaieninkestaren emaitzak laburbiltzen dira.

INKESTAREN ARLOAK1 Laneko baldintzak2 Heziketa3 Promozio eta bilakaera profesionala4 Aitormena5 Ordainsariak6 Arduradun/kolaboratzaile harremana7 Partaidetza8 Antolamendua eta aldaketaren kudeaketa9 Laneko giroa10 Barne-komunikazioa11 Helburuak ezagutzea eta horiekin bat etortzea12 Zuzendaritzaren Pertzepzioa

INKESTAGaldera-sortak departamentu bakoitzeko arduradunen bidez banatu ziren, eta horiei,beren agindupean zeukaten pertsona-kopurua adina galdera-sorta eman zitzaien. Guztira,3.000 galdera-sorta inguru banatu ziren.

EMAITZAKErantzun guztien ehunekoa %50ekoa izan da, guztira behar bezala betetako 1.544 galde-ra-sorta jaso baitira.Ondorengo taula honetan kategoria profesional bakoitzaren erantzun-ehunekoak ageridira erantzun guztiekin eta talde profesional hori osatzen duen pertsona-kopuruarekinalderatuz.

% %Guztiarekin Talde profesiona-

erkatuz larekin erkatuz• Fakultatiboak 17,4 45,8• Erizainak 36,5 54,9• Erizaintzakoi laguntzaileak 20,3 42,9• Teknikari espezialista eta bestelako perts. sanitarioa 4,1 61,3• Jagoleak 5,1 50• Administrazioko Pertsonala 8,7 46,3• Mantentze-lan eta zerbitzu orokorretako pertsonala 8 44,6

Inkestako emaitzak arlo horietako bakoitzean aurkezterakoan, kontuan hartzen dira izan-dako balioespen positiboak. Horretarako, horietako bakoitzean gustura eta oso gusturaaukeren erantzun-ehunekoak adieraziko da.Gainera, profesionalek beren gogobetetasun profesionalean eragin handiena izan dezake-ten alderdiez daukaten ikuspegia islatzen duen atal bat agertzen da, baita sarrien egitendiren iradokizunak ere.

P R O F E S I O N A L E N G O G O B E T E T A S UP R O F E S I O N A L E N G O G O B E T E T A S U

Page 3: PROFESIONALEN GOGOBETETASU€¦ · inkestaren emaitzak laburbiltzen dira. INKESTAREN ARLOAK 1 Laneko baldintzak 2 Heziketa 3 Promozio eta bilakaera profesionala 4 Aitormena 5 Ordainsariak

LANEKO BALDINTZEN ARLOA

Arratsalde - gau txanda aldakorreko lan-erregimena duten pertsonak dira gogo-betetasun-ezaren ehuneko handiena agertzen dutenak (%45,83 batere gustura ezeta %41,67 gustura ez), mantentze-lan eta zerbitzu orokorretako pertsonalarekinbatera (%24,59 batere gustura ez eta %32,79 gustura ez).

Alderantziz, ekipo-zuzendaritzen gaineko agintea duten arduradun eta profesiona-len ehuneko handi batek laneko baldintzekin gogobetetasun-maila on bat agertzendute, eta hain zuzen ere, %57,41 dira gustura eta %8,10 oso gustura.

Fakultatiboek (%52,33 gustura) eta administrazioko pertsonalak (%45,45 gustura eta%9,09 oso gustura) gogobetetasun-ehuneko handiak erakusten dituzte, baita goize-ko txanda finkoa duten langileek ere (%50,09 gustura eta %6,72 oso gustura).

P R O F E S I O N A L E N G O G O B E T E T A S UP R O F E S I O N A L E N G O G O B E T E T A S U

Page 4: PROFESIONALEN GOGOBETETASU€¦ · inkestaren emaitzak laburbiltzen dira. INKESTAREN ARLOAK 1 Laneko baldintzak 2 Heziketa 3 Promozio eta bilakaera profesionala 4 Aitormena 5 Ordainsariak

N - I N K E S T A R E N 2 0 0 3 K O E M A I T Z A KN - I N K E S T A R E N 2 0 0 3 K O E M A I T Z A K

IRITZIA TALDE PROFESIONALAREN ARABERA(Balioespen Positiboa)

56´48

38´06

34´94

44´08

46´16

54´54

40´98

0 20 40 60 80 100

Fakultatiboak

Erizaina

Laguntzailea

Teknikariak

Jagoleak

Admin.

Manten. Eta S.O. Oso gustura + gustura

%

LANEKO BALDINTZEN ARLOA

GOGOBETETASUNOROKORRA

%42,57

IRITZIA EKIPOEN GAINEKO ERANTZUKIZUNARENARABERA

(Balioespen Positiboa)

40´34

65´51

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Aginte gabeko p. Agintea duten p.

%

Oso gustura + gustura

IRITZIA EKIPOEN GAINEKOERANTZUKIZUNAREN ARABERA

(Balioespen positiboa)

IRITZIA ZERBITZU-ANTOLAMENDUKOANTZINATASUNAREN ARABERA

(Balioespen Positiboa)

46´3643´87 44´89

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

5 urtetik behera 5-15 urte 15 urtetik gora

%

Oso gustura + gustura

IRITZIA ZERBITZU-ANTOLAMENDUKOANTZINATASUNAREN ARABERA

(Balioespen positiboa)

IRITZIA JATORRIZKO ANTOLAMENDUARENARABERA

(Balioespen Positiboa)

36´8

42´71

42´91

55´25

38´66

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Amara

Arantzazu

Gipuzkoa

Beste

Zenbait

%

Oso gustura + gustura

IRITZIA JATORRIZKOANTOLAMENDUAREN ARABERA

(Balioespen positiboa)

IRITZIA ADINAREN ARABERA(Balioespen Positiboa)

41´6938´07

46´8150´22

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

35etik behera 35-44 45-54 55etik gora

%

Oso gustura + gustura

IRITZIAADINAREN ARABERA(Balioespen positiboa)

IRITZIA LANEKO TXANDAREN ARABERA(Balioespen Positiboa)

56´81

40´82

32´5236´84

12´5

35´42

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Go Go/Ar Go/Ar/Ga Ga Ar/Ga Ar

%

Oso gustura + gustura

IRITZIA LANEKOTXANDAREN ARABERA

(Balioespen positiboa)

IRITZIA LANEKO HARREMANAREN ARABERA(Balioespen Positiboa)

43´57 41´58 41´85

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Finkoak Bien bitartekoak Aldi baterakoak

%

Oso gustura + gustura

IRITZIA LANEKOHARREMANAREN ARABERA

(Balioespen positiboa)

IRITZIA TALDEPROFESIONALAREN ARABERA

(Balioespen positiboa)

40,98

54,54

46,16

44,08

34,94

38,06

56,48

40,34

65,51

43,57 41,58 41,85

46,36 43,87 44,8956,81

40,8232,52 36,84

12,5

35,42

38,66

55,25

42,91

42,71

36,8

41,69 38,0746,81 50,22

Manten. eta S.O.

Admin.

Jagoleak

Teknikariak

Laguntzailea

Erizaina

Fakultatiboak

Zenbait

Beste

Gipuzkoa

Arantzazu

Amara

Page 5: PROFESIONALEN GOGOBETETASU€¦ · inkestaren emaitzak laburbiltzen dira. INKESTAREN ARLOAK 1 Laneko baldintzak 2 Heziketa 3 Promozio eta bilakaera profesionala 4 Aitormena 5 Ordainsariak

HEZIKETA ARLOA

Jagoleek erakusten dute gogobetetasun-ezik handiena erakundearen heziketa-poli-tikarekin (%50 batere gustura ez eta %30,34 gustura ez). Ekipo-zuzendaritzarengainean aginterik ez duten profesionalek (%46,53 batere gustura ez eta %36,41gustura ez) eta bien bitarteko pertsonalak (%46,42 batere gustura ez eta %35,80gustura ez) ez daude pozik horri eman zaion garrantziarekin. Aipatzekoak dira,bereziki, arratsalde - gau txanda aldakorreko lan-erregimenean dauden pertsoneidagozkien ehunekoak, batere gustura ez daudenak %79,17 izanik, gaueko txandafinkokoen artean %63,16 batere gustura ez eta arratsaldeko txanda finkokoenartean %52,08 batere gustura ez.

Heziketarekin gogobetetasun-mailarik handiena erakusten dutenak ekipo-zuzen-daritzaren gaineko agintea duten arduradunak eta profesionalak dira (%28,01 gus-tura eta %2,31 oso gustura).

P R O F E S I O N A L E N G O G O B E T E T A S UP R O F E S I O N A L E N G O G O B E T E T A S U

Page 6: PROFESIONALEN GOGOBETETASU€¦ · inkestaren emaitzak laburbiltzen dira. INKESTAREN ARLOAK 1 Laneko baldintzak 2 Heziketa 3 Promozio eta bilakaera profesionala 4 Aitormena 5 Ordainsariak

N - I N K E S T A R E N 2 0 0 3 K O E M A I T Z A KN - I N K E S T A R E N 2 0 0 3 K O E M A I T Z A K

IRITZIA TALDE PROFESIONALARENARABERA

(Balioespen Positiboa)

16´73

8´68

8´93

11´83

8´97

21´71

9´25

0 20 40 60 80 100

Fakultatiboak

Erizaina

Laguntzailea

Teknikariak

Jagoleak

Admin.

Manten. Eta S.O.

%

Oso gustura + gustura

HEZIKETAARLOA

GOGOBETETASUNOROKORRA

%11,55

IRITZIA EKIPOEN GAINEKO ERANTZUKIZUNARENARABERA

(Balioespen Positiboa)

9´3

30´32

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Aginte gabeko p. Agintea duten p.

%

Oso gustura + gustura

IRITZIA EKIPOEN GAINEKOERANTZUKIZUNAREN ARABERA

(Balioespen positiboa)

IRITZIA ZERBITZU-ANTOLAMENDUKOANTZINATASUNAREN ARABERA

(Balioespen Positiboa)

11´48 11´1115´25

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

5 urtetik behera 5-15 urte 15 urtetik gora

%

Oso gustura + gustura

IRITZIA ZERBITZU-ANTOLAMENDUKOANTZINATASUNAREN ARABERA

(Balioespen positiboa)

IRITZIA JATORRIZKO ANTOLAMENDUARENARABERA

(Balioespen Positiboa)

15´59

11´49

12´61

10´04

1´33

0 20 40 60 80 100

Amara

Arantzazu

Gipuzkoa

Beste

Zenbait

%

Oso gustura + gustura

IRITZIA JATORRIZKOANTOLAMENDUAREN ARABERA

(Balioespen positiboa)

IRITZIA ADINAREN ARABERA(Balioespen Positiboa)

7´339´86

14´89 16´22

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

35etik behera 35-44 45-54 55etik gora

%

Oso gustura + gustura

IRITZIAADINAREN ARABERA(Balioespen positiboa)

IRITZIA LANEKO TXANDAREN ARABERA(Balioespen Positiboa)

17´5

10´997´18 5´26

0

8´33

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Go Go/Ar Go/Ar/Ga Ga Ar/Ga Ar

%

Oso gustura + gustura

IRITZIA LANEKOTXANDAREN ARABERA

(Balioespen positiboa)

IRITZIA LANEKO HARREMANAREN ARABERA(Balioespen Positiboa)

12´86 10´998´33

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Finkoak Bien bitartekoak Aldi baterakoak

%

Oso gustura + gustura

IRITZIA LANEKOHARREMANAREN ARABERA

(Balioespen positiboa)

IRITZIA TALDEPROFESIONALAREN ARABERA

(Balioespen positiboa)

9,2521,71

8,9711,83

8,93

8,6816,73

Manten. eta S.O.

Admin.

Jagoleak

Teknikariak

Laguntzailea

Erizaina

Fakultatiboak

9,3

30,32

12,86 10,99 8,33

11,48 11,11 15,25 17,510,99 7,18 5,26 0

8,33

1,33

10,04

12,61

11,49

15,59

Zenbait

Beste

Gipuzkoa

Arantzazu

Amara 7,33 9,86 14,89 16,22

Page 7: PROFESIONALEN GOGOBETETASU€¦ · inkestaren emaitzak laburbiltzen dira. INKESTAREN ARLOAK 1 Laneko baldintzak 2 Heziketa 3 Promozio eta bilakaera profesionala 4 Aitormena 5 Ordainsariak

PROMOZIO ETA BILAKAERA PROFESIONALARENARLOA

Ikus daiteke mantentze-lan eta zerbitzu orokorretako pertsonalak agertzen ditue-la gogobetetasun-ezaren ehunekorik handienak promozio eta bilakaera profesio-nalerako aukerei dagokienez (%26,64), eta horien ondoren,Amarako osasun-zen-trotik datozen pertsonak daude (%21,75), teknikari espezialistak eta bestelakopertsonal sanitarioa (%20,97), goiz - arratsalde txanda aldakorreko pertsonak(%20,83) eta Osakidetzan bost urte baino gehiago daramatzaten langileak(%20,60).

Gogobetetasun-mailarik handiena dutenak Osakidetzan 5 urte baino gutxiagodaramatzatenak dira (%42,39 gustura), eta ekipo-zuzendaritzaren gaineko aginteaduten arduradun eta profesionalak (%42,01 gustura eta %7,64 oso gustura).

P R O F E S I O N A L E N G O G O B E T E T A S UP R O F E S I O N A L E N G O G O B E T E T A S U

Page 8: PROFESIONALEN GOGOBETETASU€¦ · inkestaren emaitzak laburbiltzen dira. INKESTAREN ARLOAK 1 Laneko baldintzak 2 Heziketa 3 Promozio eta bilakaera profesionala 4 Aitormena 5 Ordainsariak

N - I N K E S T A R E N 2 0 0 3 K O E M A I T Z A KN - I N K E S T A R E N 2 0 0 3 K O E M A I T Z A K

IRITZIA TALDE PROFESIONALAREN ARABERA(Balioespen Positiboa)

39´9

38´62

36´94

42´34

36´22

34´85

31´76

0 20 40 60 80 100

Fakultatiboak

Erizaina

Laguntzailea

Teknikariak

Jagoleak

Admin.

Manten. Eta S.O.

%

Oso gustura + gustura

PROMOZIO ETABILAKAERA

PROFESIONALAREN ARLOA

GOGOBETETASUNOROKORRA

%37,58

IRITZIA EKIPOEN GAINEKO ERANTZUKIZUNARENARABERA

(Balioespen Positiboa)

36´64

49´65

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Aginte gabeko p. Agintea duten p.

%

Oso gustura + gustura

IRITZIA EKIPOEN GAINEKOERANTZUKIZUNAREN ARABERA

(Balioespen positiboa)

IRITZIA ZERBITZU-ANTOLAMENDUKOANTZINATASUNAREN ARABERA

(Balioespen Positiboa)

45´36

35´4 37´08

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

5 urtetik behera 5-15 urte 15 urtetik gora

%

Oso gustura + gustura

IRITZIA ZERBITZU-ANTOLAMENDUKOANTZINATASUNAREN ARABERA

(Balioespen positiboa)

IRITZIA JATORRIZKO ANTOLAMENDUARENARABERA

(Balioespen Positiboa)

32´47

37´8

38´55

41´09

44

0 20 40 60 80 100

Amara

Arantzazu

Gipuzkoa

Beste

Zenbait

%

Oso gustura + gustura

IRITZIA JATORRIZKOANTOLAMENDUAREN ARABERA

(Balioespen positiboa)

IRITZIA ADINAREN ARABERA(Balioespen Positiboa)

42´61

35´4338´08 36´83

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

35etik behera 35-44 45-54 55etik gora

%

Oso gustura + gustura

IRITZIAADINAREN ARABERA(Balioespen positiboa)

IRITZIA LANEKO TXANDAREN ARABERA(Balioespen Positiboa)

38´6134´6

37´99 38´15

25

32´81

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Go Go/Ar Go/Ar/Ga Ga Ar/Ga Ar

%

Oso gustura + gustura

IRITZIA LANEKOTXANDAREN ARABERA

(Balioespen positiboa)

IRITZIA LANEKO HARREMANAREN ARABERA(Balioespen Positiboa)

36´78 35´4641´49

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Finkoak Bien bitartekoak Aldi baterakoak

%

Oso gustura + gustura

IRITZIA LANEKOHARREMANAREN ARABERA

(Balioespen positiboa)

IRITZIA TALDEPROFESIONALAREN ARABERA

(Balioespen positiboa)

31,76Manten. eta S.O.

Admin.

Jagoleak

Teknikariak

Laguntzailea

Erizaina

Fakultatiboak 39,938,62

36,94

34,85

42,34

36,22

36,6449,65

36,78 35,4641,49

45,3635,4 37,08 38,61 34,6 37,99 38,15

2532,81

44Zenbait

Beste

Gipuzkoa

Arantzazu

Amara

41,09

38,55

37,8

32,47

42,6135,43 38,08 36,83

Page 9: PROFESIONALEN GOGOBETETASU€¦ · inkestaren emaitzak laburbiltzen dira. INKESTAREN ARLOAK 1 Laneko baldintzak 2 Heziketa 3 Promozio eta bilakaera profesionala 4 Aitormena 5 Ordainsariak

AITORMEN ARLOA

Ikus daiteke erakundean aitormenak balioespen negatiboa jasotzen duela zenbaitkolektiboren artean, eta horietatik aipatzekoak dira mantentze-lan eta zerbitzuorokorretako pertsonala (%36,07 batere gustura ez eta %37,98 gustura ez), gaue-ko txanda finkoan lan egiten duten pertsonak (%38,60 batere gustura ez), arrat-salde - gau txanda aldakorrean lan egiten dutenak (%20,83 batere gustura ez eta%58,33 gustura ez), eta erizaintzako kolektiboaren barruan daudenak (%23,82batere gustura ez eta %50,09 gustura ez).

Kontrako aldean leudeke ekipo-zuzendaritzaren gaineko agintea duten arduraduneta profesionalak (%33,80 gustura eta %3,70 oso gustura) eta fakultatiboak(%28,18 gustura eta %2,64 oso gustura).

P R O F E S I O N A L E N G O G O B E T E T A S UP R O F E S I O N A L E N G O G O B E T E T A S U

Page 10: PROFESIONALEN GOGOBETETASU€¦ · inkestaren emaitzak laburbiltzen dira. INKESTAREN ARLOAK 1 Laneko baldintzak 2 Heziketa 3 Promozio eta bilakaera profesionala 4 Aitormena 5 Ordainsariak

N - I N K E S T A R E N 2 0 0 3 K O E M A I T Z A KN - I N K E S T A R E N 2 0 0 3 K O E M A I T Z A K

IRITZIA TALDE PROFESIONALAREN ARABERA(Balioespen Positiboa)

30´82

20´04

21´61

22´04

23´07

29´55

15´58

0 20 40 60 80 100

Fakultatiboak

Erizaina

Laguntzailea

Teknikariak

Jagoleak

Admin.

Manten. Eta S.O.

%

Oso gustura + gustura

AITORMENARLOA

GOGOBETETASUNOROKORRA

%27,61

IRITZIA EKIPOEN GAINEKO ERANTZUKIZUNARENARABERA

(Balioespen Positiboa)

21´12

37´5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Aginte gabeko p. Agintea duten p.

%

Oso gustura + gustura

IRITZIA EKIPOEN GAINEKOERANTZUKIZUNAREN ARABERA

(Balioespen positiboa)

IRITZIA ZERBITZU-ANTOLAMENDUKOANTZINATASUNAREN ARABERA

(Balioespen Positiboa)

24´37 22´11 23´23

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

5 urtetik behera 5-15 urte 15 urtetik gora

%

Oso gustura + gustura

IRITZIA ZERBITZU-ANTOLAMENDUKOANTZINATASUNAREN ARABERA

(Balioespen positiboa)

IRITZIA JATORRIZKO ANTOLAMENDUARENARABERA

(Balioespen Positiboa)

22´51

23´04

21´33

27´85

22´67

0 20 40 60 80 100

Amara

Arantzazu

Gipuzkoa

Beste

Zenbait

%

Oso gustura + gustura

IRITZIA JATORRIZKOANTOLAMENDUAREN ARABERA

(Balioespen positiboa)

IRITZIA ADINAREN ARABERA(Balioespen Positiboa)

25´220´29

23´94 25´77

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

35etik behera 35-44 45-54 55etik gora

%

Oso gustura + gustura

IRITZIAADINAREN ARABERA(Balioespen positiboa)

IRITZIA LANEKO TXANDAREN ARABERA(Balioespen Positiboa)

27´13

17´520´61

14´03

4´17

18´75

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Go Go/Ar Go/Ar/Ga Ga Ar/Ga Ar

%

Oso gustura + gustura

IRITZIA LANEKOTXANDAREN ARABERA

(Balioespen positiboa)

IRITZIA LANEKO HARREMANAREN ARABERA(Balioespen Positiboa)

22´5 21´3625´19

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Finkoak Bien bitartekoak Aldi baterakoak

%

Oso gustura + gustura

IRITZIA LANEKOHARREMANAREN ARABERA

(Balioespen positiboa)

IRITZIA TALDEPROFESIONALAREN ARABERA

(Balioespen positiboa)

15,58Manten. eta S.O.

Admin.

Jagoleak

Teknikariak

Laguntzailea

Erizaina

Fakultatiboak 30,82

20,04

21,61

22,04

23,07

29,55

21,12

37,522,5 21,36 25,19

24,37 22,11 23,23 27,1317,5 20,61

14,034,17

18,75

22,67Zenbait

Beste

Gipuzkoa

Arantzazu

Amara

27,85

21,33

23,04

22,51

25,2 20,29 23,94 25,77

Page 11: PROFESIONALEN GOGOBETETASU€¦ · inkestaren emaitzak laburbiltzen dira. INKESTAREN ARLOAK 1 Laneko baldintzak 2 Heziketa 3 Promozio eta bilakaera profesionala 4 Aitormena 5 Ordainsariak

ORDAINSARIEN ARLOA

Ordainsarien arloan fakultatiboen kolektiboa dugu gogobetetasun-ezik handienaerakusten duena (%31,19 batere gustura ez eta %44,03 gustura ez), baita ekipo-zuzendaritzaren gaineko agintea duten arduradun eta profesionalak ere (%25 bate-re gustura ez eta %42,36 gustura ez). Ordainsariekin beren gogobetetasun-ezaagertzen duten beste kolektibo batzuk dira honakoak: zerbitzuen antolamenduanbost eta hamabost urte bitartean daramatzaten pertsonak (%20,73 batere gustu-ra ez eta %43,76 gustura ez), goizeko txanda finkoan lan egiten duten pertsonak(%20,87 batere gustura ez eta %43,77 gustura ez), eta 45 eta 54 urte bitartekopertsonak (%20,32 batere gustura ez eta %43,53 gustura ez).Aipatzekoa da, hala-ber, erizaintzako pertsonalaren barruan %49,13 ez daudela gustura ordainsariekin.

Aldiz, gogobetetasun-mailarik handiena erakusten dutenak Osakidetzan urtebeteeta bost urte bitartean daramaten pertsonak dira (%8,66 oso gustura eta %42,86gustura), eta ondoren datoz erizaintzaiko laguntzaileen kolektiboa (%4,52 oso gus-tura eta %44,73 gustura) eta jagoleak (%3,42 oso gustura eta %41,03 gustura).

P R O F E S I O N A L E N G O G O B E T E T A S UP R O F E S I O N A L E N G O G O B E T E T A S U

Page 12: PROFESIONALEN GOGOBETETASU€¦ · inkestaren emaitzak laburbiltzen dira. INKESTAREN ARLOAK 1 Laneko baldintzak 2 Heziketa 3 Promozio eta bilakaera profesionala 4 Aitormena 5 Ordainsariak

N - I N K E S T A R E N 2 0 0 3 K O E M A I T Z A KN - I N K E S T A R E N 2 0 0 3 K O E M A I T Z A K

IRITZIA TALDE PROFESIONALAREN ARABERA(Balioespen Positiboa)

20´63

24´42

49´25

34´41

44´45

40´41

38´52

0 20 40 60 80 100

Fakultatiboak

Erizaina

Laguntzailea

Teknikariak

Jagoleak

Admin.

Manten. Eta S.O.

%

Oso gustura + gustura

ORDAINSARIENARLOA

GOGOBETETASUNOROKORRA

%32,77

IRITZIA EKIPOEN GAINEKO ERANTZUKIZUNARENARABERA

(Balioespen Positiboa)

32´127´54

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Aginte gabeko p. Agintea duten p.

%

Oso gustura + gustura

IRITZIA EKIPOEN GAINEKOERANTZUKIZUNAREN ARABERA

(Balioespen positiboa)

IRITZIA ZERBITZU-ANTOLAMENDUKOANTZINATASUNAREN ARABERA

(Balioespen Positiboa)

41´72

27´72 28´78

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

5 urtetik behera 5-15 urte 15 urtetik gora

%

Oso gustura + gustura

IRITZIA ZERBITZU-ANTOLAMENDUKOANTZINATASUNAREN ARABERA

(Balioespen positiboa)

IRITZIA JATORRIZKO ANTOLAMENDUARENARABERA

(Balioespen Positiboa)

30´74

33´01

29´58

47´03

42´67

0 20 40 60 80 100

Amara

Arantzazu

Gipuzkoa

Beste

Zenbait

%

Oso gustura + gustura

IRITZIA JATORRIZKOANTOLAMENDUAREN ARABERA

(Balioespen positiboa)

IRITZIA ADINAREN ARABERA(Balioespen Positiboa)

40´21

32´1429´1

34

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

35etik behera 35-44 45-54 55etik gora

%

Oso gustura + gustura

IRITZIAADINAREN ARABERA(Balioespen positiboa)

IRITZIA LANEKO TXANDAREN ARABERA(Balioespen Positiboa)

28

44´93

33´9636´84

20´83

37´5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Go Go/Ar Go/Ar/Ga Ga Ar/Ga Ar

%

Oso gustura + gustura

IRITZIA LANEKOTXANDAREN ARABERA

(Balioespen positiboa)

IRITZIA LANEKO HARREMANAREN ARABERA(Balioespen Positiboa)

27´67

36´342´5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Finkoak Bien bitartekoak Aldi baterakoak

%

Oso gustura + gustura

IRITZIA LANEKOHARREMANAREN ARABERA

(Balioespen positiboa)

IRITZIA TALDEPROFESIONALAREN ARABERA

(Balioespen positiboa)

38,52Manten. eta S.O.

Admin.

Jagoleak

Teknikariak

Laguntzailea

Erizaina

Fakultatiboak

40,41

44,45

34,41

49,2524,42

20,63

32,1 27,54 27,6736,3

42,5

41,7227,72 28,78 28

44,9333,96 36,84

20,83

37,5

42,67Zenbait

Beste

Gipuzkoa

Arantzazu

Amara

47,03

29,58

33,01

30,74

40,2132,14 29,1 34

Page 13: PROFESIONALEN GOGOBETETASU€¦ · inkestaren emaitzak laburbiltzen dira. INKESTAREN ARLOAK 1 Laneko baldintzak 2 Heziketa 3 Promozio eta bilakaera profesionala 4 Aitormena 5 Ordainsariak

ARDURADUN/LAGUNTZAILE HARREMANAREN ARLOA

Gaueko txanda finkoan lan egiten duten pertsonak dira gogobetetasun-ezik han-diena erakusten dutenak beren goragokoekin duten harremanari dagokionez(%30,26 batere gustura ez eta %32,89 gustura ez).

Halaber, arlo honetan beren gogobetetasun-eza erakusten dute teknikari espezia-listek eta bestelako pertsonal sanitarioak (%19,35 batere gustura ez eta %32,26gustura ez), baita arratsalde - gau txanda aldakorrean lan egiten duten pertsonek(%53,13 gustura ez) eta arratsaldeko txanda finkoa dutenek ere (%21,88 bateregustura ez).

Arduradun - laguntzaile harremanarekin gogobetetasun-mailarik handiena erakut-si duten pertsonen kolektiboak hauek dira: administrazioko pertsonala (%50,95gustura eta %15,72 oso gustura), 35 urtetik beherakoak (%50,34 gustura eta%11,42 oso gustura), jagoleak (%47,76 gustura eta %12,18 oso gustura) eta aldibaterako pertsonala (%47,53 gustura eta %11,54 oso gustura).

P R O F E S I O N A L E N G O G O B E T E T A S UP R O F E S I O N A L E N G O G O B E T E T A S U

Page 14: PROFESIONALEN GOGOBETETASU€¦ · inkestaren emaitzak laburbiltzen dira. INKESTAREN ARLOAK 1 Laneko baldintzak 2 Heziketa 3 Promozio eta bilakaera profesionala 4 Aitormena 5 Ordainsariak

N - I N K E S T A R E N 2 0 0 3 K O E M A I T Z A KN - I N K E S T A R E N 2 0 0 3 K O E M A I T Z A K

IRITZIA TALDE PROFESIONALAREN ARABERA(Balioespen Positiboa)

52´07

53´05

53´31

36´29

59´94

66´67

42´01

0 20 40 60 80 100

Fakultatiboak

Erizaina

Laguntzailea

Teknikariak

Jagoleak

Admin.

Manten. Eta S.O.

%

Oso gustura + gustura

ARDURADUN/LAGUNTZAILE

HARREMANAREN ARLOA

GOGOBETETASUNOROKORRA

%52,74

IRITZIA EKIPOEN GAINEKO ERANTZUKIZUNARENARABERA

(Balioespen Positiboa)

53´0256´43

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Aginte gabeko p. Agintea duten p.

%

Oso gustura + gustura

IRITZIA EKIPOEN GAINEKOERANTZUKIZUNAREN ARABERA

(Balioespen positiboa)

IRITZIA ZERBITZU-ANTOLAMENDUKOANTZINATASUNAREN ARABERA

(Balioespen Positiboa)

56´46 54´21

47´77

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

5 urtetik behera 5-15 urte 15 urtetik gora

%

Oso gustura + gustura

IRITZIA ZERBITZU-ANTOLAMENDUKOANTZINATASUNAREN ARABERA

(Balioespen positiboa)

IRITZIA JATORRIZKO ANTOLAMENDUARENARABERA

(Balioespen Positiboa)

57´47

52´84

51´27

59´59

62

0 20 40 60 80 100

Amara

Arantzazu

Gipuzkoa

Beste

Zenbait

%

Oso gustura + gustura

IRITZIA JATORRIZKOANTOLAMENDUAREN ARABERA

(Balioespen positiboa)

IRITZIA ADINAREN ARABERA(Balioespen Positiboa)

61´77

54´79

47´49 47´5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

35etik behera 35-44 45-54 55etik gora

%

Oso gustura + gustura

IRITZIAADINAREN ARABERA(Balioespen positiboa)

IRITZIA LANEKO TXANDAREN ARABERA(Balioespen Positiboa)

52´95

45´1

55´95

30´2734´38

43´75

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Go Go/Ar Go/Ar/Ga Ga Ar/Ga Ar

%

Oso gustura + gustura

IRITZIA LANEKOTXANDAREN ARABERA

(Balioespen positiboa)

IRITZIA LANEKO HARREMANAREN ARABERA(Balioespen Positiboa)

49´19

56´85 59´07

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Finkoak Bien bitartekoak Aldi baterakoak

%

Oso gustura + gustura

IRITZIA LANEKOHARREMANAREN ARABERA

(Balioespen positiboa)

IRITZIA TALDEPROFESIONALAREN ARABERA

(Balioespen positiboa)

42,01Manten. eta S.O.

Admin.

Jagoleak

Teknikariak

Laguntzailea

Erizaina

Fakultatiboak

66,67

59,9436,29

53,31

53,0552,07

53,02 56,4349,19

56,85 59,07

56,46 54,2147,77 52,95

45,1 43,7534,3830,27

55,95

62Zenbait

Beste

Gipuzkoa

Arantzazu

Amara

59,59

57,47

52,84

51,27

61,7754,79

47,49 47,5

Page 15: PROFESIONALEN GOGOBETETASU€¦ · inkestaren emaitzak laburbiltzen dira. INKESTAREN ARLOAK 1 Laneko baldintzak 2 Heziketa 3 Promozio eta bilakaera profesionala 4 Aitormena 5 Ordainsariak

PARTAIDETZAREN ARLOA

Partaidetzan aipatzekoa da gaueko txanda finkoan lan egiten duten pertsonen%50,88k beren gogobetetasun-eza agertu dutela arlo honekin. Mantentze-lan etazerbitzu orokorretako pertsonalaren %42,35ek ere bere gogobetetasun-eza azal-du du partaidetzarako aukerekin.Arlo honi puntuazio kaskarra eman dioten bestekolektibo batzuk dira honakoak: erizaintzako pertsonala (%44,11 gustura ez),Osakidetzan bost eta hamabost urte daramatzaten pertsonak (%43,81 gustura ez),eta arratsaldeko txanda finkoa duten pertsonak (%31,25 batere gustura ez eta%33,33 gustura ez).

Partaidetzarako aukerekin adostasun handiena erakutsi dutenak, berriz, aginteaduten arduradun eta profesionalak dira (%38,19 gustura eta %7,64 oso gustura).

P R O F E S I O N A L E N G O G O B E T E T A S UP R O F E S I O N A L E N G O G O B E T E T A S U

Page 16: PROFESIONALEN GOGOBETETASU€¦ · inkestaren emaitzak laburbiltzen dira. INKESTAREN ARLOAK 1 Laneko baldintzak 2 Heziketa 3 Promozio eta bilakaera profesionala 4 Aitormena 5 Ordainsariak

N - I N K E S T A R E N 2 0 0 3 K O E M A I T Z A KN - I N K E S T A R E N 2 0 0 3 K O E M A I T Z A K

IRITZIA TALDE PROFESIONALAREN ARABERA(Balioespen Positiboa)

34´08

30´34

27´96

24´2

21´8

28´03

17´21

0 20 40 60 80 100

Fakultatiboak

Erizaina

Laguntzailea

Teknikariak

Jagoleak

Admin.

Manten. Eta S.O.

%

Oso gustura + gustura

PARTAIDETZARENARLOA

GOGOBETETASUNOROKORRA

%28,41

IRITZIA EKIPOEN GAINEKO ERANTZUKIZUNARENARABERA

(Balioespen Positiboa)

26´73

45´83

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Aginte gabeko p. Agintea duten p.

%

Oso gustura + gustura

IRITZIA EKIPOEN GAINEKOERANTZUKIZUNAREN ARABERA

(Balioespen positiboa)

IRITZIA ZERBITZU-ANTOLAMENDUKOANTZINATASUNAREN ARABERA

(Balioespen Positiboa)

31´5727´6 28´65

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

5 urtetik behera 5-15 urte 15 urtetik gora

%

Oso gustura + gustura

IRITZIA ZERBITZU-ANTOLAMENDUKOANTZINATASUNAREN ARABERA

(Balioespen positiboa)

IRITZIA JATORRIZKO ANTOLAMENDUARENARABERA

(Balioespen Positiboa)

35´06

28´77

25´58

31´05

32

0 20 40 60 80 100

Amara

Arantzazu

Gipuzkoa

Beste

Zenbait

%

Oso gustura + gustura

IRITZIA JATORRIZKOANTOLAMENDUAREN ARABERA

(Balioespen positiboa)

IRITZIA ADINAREN ARABERA(Balioespen Positiboa)

32´1827´64 27´03

30

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

35etik behera 35-44 45-54 55etik gora

%

Oso gustura + gustura

IRITZIAADINAREN ARABERA(Balioespen positiboa)

IRITZIA LANEKO TXANDAREN ARABERA(Balioespen Positiboa)

30´15

20´53

29´95

12´28

0

27´08

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Go Go/Ar Go/Ar/Ga Ga Ar/Ga Ar

%

Oso gustura + gustura

IRITZIA LANEKOTXANDAREN ARABERA

(Balioespen positiboa)

IRITZIA LANEKO HARREMANAREN ARABERA(Balioespen Positiboa)

28 29´63 28´94

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Finkoak Bien bitartekoak Aldi baterakoak

%

Oso gustura + gustura

IRITZIA LANEKOHARREMANAREN ARABERA

(Balioespen positiboa)

IRITZIA TALDEPROFESIONALAREN ARABERA

(Balioespen positiboa)

17,21Manten. eta S.O.

Admin.

Jagoleak

Teknikariak

Laguntzailea

Erizaina

Fakultatiboak 34,08

30,3427,96

24,2

21,8

28,03

26,73

45,83

28 29,63 28,94

31,57 27,6 28,65 30,1520,53

29,95

12,2827,08

0

32Zenbait

Beste

Gipuzkoa

Arantzazu

Amara

31,05

35,06

28,77

25,5832,18 27,64 27,03 30

Page 17: PROFESIONALEN GOGOBETETASU€¦ · inkestaren emaitzak laburbiltzen dira. INKESTAREN ARLOAK 1 Laneko baldintzak 2 Heziketa 3 Promozio eta bilakaera profesionala 4 Aitormena 5 Ordainsariak

ALDAKETAREN KUDEAKETA ETA ANTOLAMENDUA-REN ARLOA

Bereziki nabarmentzekoa da arratsalde - gau txanda aldakorrekoak diren langileenehuneko garrantzitsu bat ez dagoela gustura ospitalearen antolamenduarekin, guz-tira %71,88 izanik. Gaueko txanda finkoan lan egiten duten pertsonetatik %51,32ere ez daude gustura antolamenduarekin eta aldaketaren kudeaketarekin.Azpimarratzekoak dira, halaber, batere gustura ez daudela erantzun dutenen arte-an aurkitzen ditugun ehuneko handiak, bai jagoleen kolektiboetan (%24,04), arrat-saldeko txanda finkoko langileen artean (%23,44) eta Amarako zentrotik datozenlangileen artean (%24,35).

Ekipo-zuzendaritzaren gaineko agintea duten arduradun eta profesionalak diragogobetetasun-ehunekorik handiena erakusten dutenak arlo honetan (%40,45gustura eta %4,69 oso gustura).

P R O F E S I O N A L E N G O G O B E T E T A S UP R O F E S I O N A L E N G O G O B E T E T A S U

Page 18: PROFESIONALEN GOGOBETETASU€¦ · inkestaren emaitzak laburbiltzen dira. INKESTAREN ARLOAK 1 Laneko baldintzak 2 Heziketa 3 Promozio eta bilakaera profesionala 4 Aitormena 5 Ordainsariak

N - I N K E S T A R E N 2 0 0 3 K O E M A I T Z A KN - I N K E S T A R E N 2 0 0 3 K O E M A I T Z A K

IRITZIA TALDE PROFESIONALAREN ARABERA(Balioespen Positiboa)

31´7

24´96

27´26

22´98

31´73

34´66

25

0 20 40 60 80 100

Fakultatiboak

Erizaina

Laguntzailea

Teknikariak

Jagoleak

Admin.

Manten. Eta S.O.

%

Oso gustura + gustura

ALDAKETAREN KUDEAKETA ETA

ANTOLAMENDUARENARLOA

GOGOBETETASUNOROKORRA

%27,66

IRITZIA EKIPOEN GAINEKO ERANTZUKIZUNARENARABERA

(Balioespen Positiboa)

25´59

45´14

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Aginte gabeko p. Agintea duten p.

%

Oso gustura + gustura

IRITZIA EKIPOEN GAINEKOERANTZUKIZUNAREN ARABERA

(Balioespen positiboa)

IRITZIA ZERBITZU-ANTOLAMENDUKOANTZINATASUNAREN ARABERA

(Balioespen Positiboa)

30´14 28´8725´94

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

5 urtetik behera 5-15 urte 15 urtetik gora

%

Oso gustura + gustura

IRITZIA ZERBITZU-ANTOLAMENDUKOANTZINATASUNAREN ARABERA

(Balioespen positiboa)

IRITZIA JATORRIZKO ANTOLAMENDUARENARABERA

(Balioespen Positiboa)

24´35

28´31

26´46

28´43

31

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Amara

Arantzazu

Gipuzkoa

Beste

Zenbait

%

Oso gustura + gustura

IRITZIA JATORRIZKOANTOLAMENDUAREN ARABERA

(Balioespen positiboa)

IRITZIA ADINAREN ARABERA(Balioespen Positiboa)

31´127´18 26

29´5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

35etik behera 35-44 45-54 55etik gora

%

Oso gustura + gustura

IRITZIAADINAREN ARABERA(Balioespen positiboa)

IRITZIA LANEKO TXANDAREN ARABERA(Balioespen Positiboa)

30´5326´81 26´36 25

9´38

28´13

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Go Go/Ar Go/Ar/Ga Ga Ar/Ga Ar

%

Oso gustura + gustura

IRITZIA LANEKOTXANDAREN ARABERA

(Balioespen positiboa)

IRITZIA LANEKO HARREMANAREN ARABERA(Balioespen Positiboa)

25´78 27´432´9

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Finkoak Bien bitartekoak Aldi baterakoak

%

Oso gustura + gustura

IRITZIA LANEKOHARREMANAREN ARABERA

(Balioespen positiboa)

IRITZIA TALDEPROFESIONALAREN ARABERA

(Balioespen positiboa)

25Manten. eta S.O.

Admin.

Jagoleak

Teknikariak

Laguntzailea

Erizaina

Fakultatiboak 31,7

24,96

27,2622,98

31,73

34,66

25,59

45,14

25,78 27,4 32,9

30,14 28,87 25,94 30,53 26,81 26,36 25

9,38

28,13

31Zenbait

Beste

Gipuzkoa

Arantzazu

Amara 24,35

28,31

26,46

28,43

31,1 27,18 26 29,5

Page 19: PROFESIONALEN GOGOBETETASU€¦ · inkestaren emaitzak laburbiltzen dira. INKESTAREN ARLOAK 1 Laneko baldintzak 2 Heziketa 3 Promozio eta bilakaera profesionala 4 Aitormena 5 Ordainsariak

LANEKO GIROAREN ARLOA

Laneko giroarekin gogobetetasun-ezaren ehunekorik handiena erakusten dutenpertsonak arratsalde - gau txanda aldakorrean lan egiten duten pertsonak dira(%18,75 batere gustura ez eta %43,75 gustura ez). Mantentze-lan eta zerbitzu oro-korretako pertsonala (%14,75 batere gustura ez eta %38,11 gustura ez) eta gaue-ko txanda finkoa duen pertsonala ere (%42,11 gustura ez) gogobetetasun gutxikokolektiboak izango lirateke.

Beste alde batetik, arlo honetan gogobetetasun-mailarik handiena duten pertsonakekipoen zuzendaritzaren gaineko agintea duten arduradun eta profesionalak dira(%50,69 gustura eta %7,64 oso gustura).

P R O F E S I O N A L E N G O G O B E T E T A S UP R O F E S I O N A L E N G O G O B E T E T A S U

Page 20: PROFESIONALEN GOGOBETETASU€¦ · inkestaren emaitzak laburbiltzen dira. INKESTAREN ARLOAK 1 Laneko baldintzak 2 Heziketa 3 Promozio eta bilakaera profesionala 4 Aitormena 5 Ordainsariak

N - I N K E S T A R E N 2 0 0 3 K O E M A I T Z A KN - I N K E S T A R E N 2 0 0 3 K O E M A I T Z A K

IRITZIA TALDE PROFESIONALARENARABERA

(Balioespen Positiboa)

55´09

54´04

47´58

43´55

40´38

56´44

36´48

0 20 40 60 80 100

Oso gustura + gustura

Fakultatiboak

Erizaina

Laguntzailea

Teknikariak

Jagoleak

Admin.

Manten. Eta S.O.

LANEKO GIROARENARLOA

GOGOBETETASUNOROKORRA

%27,66

IRITZIA EKIPOEN GAINEKO ERANTZUKIZUNARENARABERA

(Balioespen Positiboa)

50´21

58´33

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100 Oso gustura + gustura

Aginte gabeko p. Agintea duten p.

IRITZIA EKIPOEN GAINEKOERANTZUKIZUNAREN ARABERA

(Balioespen positiboa)

IRITZIA ZERBITZU-ANTOLAMENDUKOANTZINATASUNAREN ARABERA

(Balioespen Positiboa)

53´98 52´0748´22

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100Oso gustura + gustura

5 urtetik behera 5-15 urte 15 urtetik gora

IRITZIA ZERBITZU-ANTOLAMENDUKOANTZINATASUNAREN ARABERA

(Balioespen positiboa)

IRITZIA JATORRIZKO ANTOLAMENDUARENARABERA

(Balioespen Positiboa)

46´1

50´57

51´45

58´9

54

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Oso gustura + gustura

Amara

Arantzazu

Gipuzkoa

Beste

Zenbait

IRITZIA JATORRIZKOANTOLAMENDUAREN ARABERA

(Balioespen positiboa)

IRITZIA ADINAREN ARABERA(Balioespen Positiboa)

55´8451´63

48´08 46

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100 Oso gustura + gustura

35etik behera 35-44 45-54 55etik gora

IRITZIAADINAREN ARABERA(Balioespen positiboa)

IRITZIA LANEKO TXANDAREN ARABERA(Balioespen Positiboa)

52´09

38´77

52´23

44´74

37´5

56´26

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Oso gustura + gustura

Go Go/Ar Go/Ar/Ga Ga Ar/Ga Ar

IRITZIA LANEKOTXANDAREN ARABERA

(Balioespen positiboa)

IRITZIA LANEKO HARREMANARENARABERA

(Balioespen Positiboa)

49´72 50´1953´7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Oso gustura + gustura

Finkoak Bien bitartekoak Aldi baterakoak

IRITZIA LANEKOHARREMANAREN ARABERA

(Balioespen positiboa)

IRITZIA TALDEPROFESIONALAREN ARABERA

(Balioespen positiboa)

36,48Manten. eta S.O.

Admin.

Jagoleak

Teknikariak

Laguntzailea

Erizaina

Fakultatiboak

56,44

40,3843,55

47,58

54,0455,09

50,2158,33

49,72 50,19 53,7

53,98 52,07 48,22 52,09 58,26

37,544,74

52,2338,77

54Zenbait

Beste

Gipuzkoa

Arantzazu

Amara

58,9

51,45

50,57

46,1

55,84 51,63 48,08 46

Page 21: PROFESIONALEN GOGOBETETASU€¦ · inkestaren emaitzak laburbiltzen dira. INKESTAREN ARLOAK 1 Laneko baldintzak 2 Heziketa 3 Promozio eta bilakaera profesionala 4 Aitormena 5 Ordainsariak

BARNE-KOMUNIKAZIOAREN ARLOA

Barne-komunikazioarekin gogobetetasun-ezik handiena duen kolektiboa arratsal-de - gau txanda aldakorreko pertsonala da (%41,67 batere gustura ez eta %45,83gustura ez). Mantentze-lan eta zerbitzu orokorretako pertsonalak ere gogobete-tasun-ez nabarmena erakusten du (%37,70 batere gustura ez eta %37,43 gusturaez).Aipatzekoa da, era berean, erizaintzako pertsonalak oso puntuazio altuak emandituela (gustura ez dauden pertsonak %53,50), baita goiz - arratsalde - gau txandaaldakorreko pertsonalak ere (gustura ez daudenak %51,24).

Arlo honetako gogobetetasun-mailarik handiena ekipo-zuzendaritzaren gainekoagintea duten arduradun eta profesionalek agertu dutena da (%36,81 gustura eta%4,40 oso gustura).

P R O F E S I O N A L E N G O G O B E T E T A S UP R O F E S I O N A L E N G O G O B E T E T A S U

Page 22: PROFESIONALEN GOGOBETETASU€¦ · inkestaren emaitzak laburbiltzen dira. INKESTAREN ARLOAK 1 Laneko baldintzak 2 Heziketa 3 Promozio eta bilakaera profesionala 4 Aitormena 5 Ordainsariak

N - I N K E S T A R E N 2 0 0 3 K O E M A I T Z A KN - I N K E S T A R E N 2 0 0 3 K O E M A I T Z A K

IRITZIA TALDE PROFESIONALAREN ARABERA(Balioespen Positiboa)

25´28

22´2

23´01

25´81

18´38

26´26

12´57

0 20 40 60 80 100

Fakultatiboak

Erizaina

Laguntzailea

Teknikariak

Jagoleak

Admin.

Manten. Eta S.O.

%

Oso gustura + gustura

BARNE-KOMUNIKAZIOAREN

ARLOA

GOGOBETETASUNOROKORRA

%22,30

IRITZIA EKIPOEN GAINEKO ERANTZUKIZUNARENARABERA

(Balioespen Positiboa)

20´28

41´21

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Aginte gabeko p. Agintea duten p.

%

Oso gustura + gustura

IRITZIA EKIPOEN GAINEKOERANTZUKIZUNAREN ARABERA

(Balioespen positiboa)

IRITZIA ZERBITZU-ANTOLAMENDUKOANTZINATASUNAREN ARABERA

(Balioespen Positiboa)

26´2722 23´83

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

5 urtetik behera 5-15 urte 15 urtetik gora

%

Oso gustura + gustura

IRITZIA ZERBITZU-ANTOLAMENDUKOANTZINATASUNAREN ARABERA

(Balioespen positiboa)

IRITZIA JATORRIZKO ANTOLAMENDUARENARABERA

(Balioespen Positiboa)

28´83

22´16

21´69

22´65

21´34

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Amara

Arantzazu

Gipuzkoa

Beste

Zenbait

%

Oso gustura + gustura

IRITZIA JATORRIZKOANTOLAMENDUAREN ARABERA

(Balioespen positiboa)

IRITZIA ADINAREN ARABERA(Balioespen Positiboa)

22´11 21´99 22´226´44

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

35etik behera 35-44 45-54 55etik gora

%

Oso gustura + gustura

IRITZIAADINAREN ARABERA(Balioespen positiboa)

IRITZIA LANEKO TXANDAREN ARABERA(Balioespen Positiboa)

56´81

40´82

32´5236´84

12´5

35´42

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Go Go/Ar Go/Ar/Ga Ga Ar/Ga Ar

%

Oso gustura + gustura

IRITZIA LANEKOTXANDAREN ARABERA

(Balioespen positiboa)

IRITZIA LANEKO HARREMANAREN ARABERA(Balioespen Positiboa)

23´2120´49 22´16

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Finkoak Bien bitartekoak Aldi baterakoak

%

Oso gustura + gustura

IRITZIA LANEKOHARREMANAREN ARABERA

(Balioespen positiboa)

IRITZIA TALDEPROFESIONALAREN ARABERA

(Balioespen positiboa)

12,57Manten. eta S.O.

Admin.

Jagoleak

Teknikariak

Laguntzailea

Erizaina

Fakultatiboak 25,2822,2

23,0125,81

18,38

26,26

20,28

41,21

23,21 20,49 22,16

26,27 22 23,83

56,81

40,8232,52 36,84

12,5

35,42

21,34Zenbait

Beste

Gipuzkoa

Arantzazu

Amara

22,65

21,69

22,16

28,83

22,11 21,99 22,2 26,44

Page 23: PROFESIONALEN GOGOBETETASU€¦ · inkestaren emaitzak laburbiltzen dira. INKESTAREN ARLOAK 1 Laneko baldintzak 2 Heziketa 3 Promozio eta bilakaera profesionala 4 Aitormena 5 Ordainsariak

HELBURUAK EZAGUTU ETA HORIEKIN BAT ETORTZEAREN ARLOA

Arratsalde - gau txanda aldakorrean lan egiten duen pertsonalaren %71,88k etaarratsaldeko txanda finkoan lan egiten duen pertsonalaren %70,31k adierazi duteoso gutxi ezagutzen dituztela helburuak. Gainera, aipatzekoa da mantentze-lan etazerbitzu orokorretako pertsonalaren %51,64k, jagoleen %50,65ek eta goiz - arrat-salde txanda aldakorreko pertsonalaren %50ek oso gutxi ezagutzen dituztela hel-buruak.

Helburuak ongien ezagutzen dituztenak ekipo-zuzendaritzaren gaineko aginteaduten arduradunak eta profesionalak dira (%38,37ek ezagutza handia dute eta%6,42k oso handia), baita fakultatiboak ere (%22,55ek ezagutza handia dute eta%3,77k oso handia).

P R O F E S I O N A L E N G O G O B E T E T A S UP R O F E S I O N A L E N G O G O B E T E T A S U

Page 24: PROFESIONALEN GOGOBETETASU€¦ · inkestaren emaitzak laburbiltzen dira. INKESTAREN ARLOAK 1 Laneko baldintzak 2 Heziketa 3 Promozio eta bilakaera profesionala 4 Aitormena 5 Ordainsariak

N - I N K E S T A R E N 2 0 0 3 K O E M A I T Z A KN - I N K E S T A R E N 2 0 0 3 K O E M A I T Z A K

IRITZIA TALDE PROFESIONALAREN ARABERA(Balioespen Positiboa)

26´32

13´15

11´69

10´49

9´29

16´67

7´37

0 20 40 60 80 100

Fakultatiboak

Erizaina

Laguntzailea

Teknikariak

Jagoleak

Admin.

Manten. Eta S.O.

%

Oso gustura + gustura

HELBURUAK EZAGUTUETA HORIEKIN BAT

ETORTZEAREN ARLOA

GOGOBETETASUNOROKORRA

%14,62

IRITZIA EKIPOEN GAINEKO ERANTZUKIZUNARENARABERA

(Balioespen Positiboa)

11´22

44´79

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Aginte gabeko p. Agintea duten p.

%

Oso gustura + gustura

IRITZIA EKIPOEN GAINEKOERANTZUKIZUNAREN ARABERA

(Balioespen positiboa)

IRITZIA ZERBITZU-ANTOLAMENDUKOANTZINATASUNAREN ARABERA

(Balioespen Positiboa)

14´57 16´93 17´63

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

5 urtetik behera 5-15 urte 15 urtetik gora

%

Oso gustura + gustura

IRITZIA ZERBITZU-ANTOLAMENDUKOANTZINATASUNAREN ARABERA

(Balioespen positiboa)

IRITZIA JATORRIZKO ANTOLAMENDUARENARABERA

(Balioespen Positiboa)

16´88

15´06

11´63

19´86

10

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Amara

Arantzazu

Gipuzkoa

Beste

Zenbait

%

Oso gustura + gustura

IRITZIA JATORRIZKOANTOLAMENDUAREN ARABERA

(Balioespen positiboa)

IRITZIA ADINAREN ARABERA(Balioespen Positiboa)

22´11 21´99 22´226´44

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

35etik behera 35-44 45-54 55etik gora

%

Oso gustura + gustura

IRITZIAADINAREN ARABERA(Balioespen positiboa)

IRITZIA LANEKO TXANDAREN ARABERA(Balioespen Positiboa)

21´69

7´6111´47

5´260 1´56

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Go Go/Ar Go/Ar/Ga Ga Ar/Ga Ar

%

Oso gustura + gustura

IRITZIA LANEKOTXANDAREN ARABERA

(Balioespen positiboa)

IRITZIA LANEKO HARREMANAREN ARABERA(Balioespen Positiboa)

16´6813´43

10´44

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Finkoak Bien bitartekoak Aldi baterakoak

%

Oso gustura + gustura

IRITZIA LANEKOHARREMANAREN ARABERA

(Balioespen positiboa)

IRITZIA TALDEPROFESIONALAREN ARABERA

(Balioespen positiboa)

7,37Manten. eta S.O.

Admin.

Jagoleak

Teknikariak

Laguntzailea

Erizaina

Fakultatiboak

16,67

9,29

10,49

11,69

13,1526,32

11,22

44,79

16,68 13,43 10,44

14,57 16,93 17,63 21,697,61 11,47

5,26 0 1,56

10Zenbait

Beste

Gipuzkoa

Arantzazu

Amara

19,86

11,63

15,06

16,88

22,11 21,99 22,2 26,44

Page 25: PROFESIONALEN GOGOBETETASU€¦ · inkestaren emaitzak laburbiltzen dira. INKESTAREN ARLOAK 1 Laneko baldintzak 2 Heziketa 3 Promozio eta bilakaera profesionala 4 Aitormena 5 Ordainsariak

ZUZENDARITZAREN PERTZEPZIOAREN ARLOA

Arlo honetako ehunekoak, oro har, oso txikiak dira, nahiz horietako batzuk bere-ziki aipatzekoak diren. Arratsalde - gau txanda aldakor finkoko, gau txandako etaarratsalde txanda finkoko langileek, esaterako, gogobetetasun-ezaren ehuneko osogarrantzitsuak agertzen dituzte, %56,25, %50 eta %40,63 hurrenez hurren, bateregustura ez dioen erantzunaren aukeran.

Gogobetetasun handiena agertzen dutenak ekipo-zuzendaritzaren gaineko aginteaduten arduradun eta profesionalak dira (%32,99 gustura eta %5,56 oso gustura).Fakultatiboek dute hurrengo ehunekorik handiena (%16,42 gustura eta %2,08 osogustura), nahiz puntuazio hori baxua den.

P R O F E S I O N A L E N G O G O B E T E T A S UP R O F E S I O N A L E N G O G O B E T E T A S U

Page 26: PROFESIONALEN GOGOBETETASU€¦ · inkestaren emaitzak laburbiltzen dira. INKESTAREN ARLOAK 1 Laneko baldintzak 2 Heziketa 3 Promozio eta bilakaera profesionala 4 Aitormena 5 Ordainsariak

N - I N K E S T A R E N 2 0 0 3 K O E M A I T Z A KN - I N K E S T A R E N 2 0 0 3 K O E M A I T Z A K

IRITZIA TALDE PROFESIONALAREN ARABERA(Balioespen Positiboa)

18´5

7´27

6´67

8´87

9´61

15´15

6´15

0 20 40 60 80 100

Fakultatiboak

Erizaina

Laguntzailea

Teknikariak

Jagoleak

Admin.

Manten. Eta S.O.

%

Oso gustura + gustura

ZUZENDARITZARENPERTZEPZIOAREN

ARLOA

GOGOBETETASUNOROKORRA

%9,85

IRITZIA EKIPOEN GAINEKO ERANTZUKIZUNARENARABERA

(Balioespen Positiboa)

6´59

38´55

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Aginte gabeko p. Agintea duten p.

%

Oso gustura + gustura

IRITZIA EKIPOEN GAINEKOERANTZUKIZUNAREN ARABERA

(Balioespen positiboa)

IRITZIA ZERBITZU-ANTOLAMENDUKOANTZINATASUNAREN ARABERA

(Balioespen Positiboa)

9´6 12´2 13´77

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

5 urtetik behera 5-15 urte 15 urtetik gora

%

Oso gustura + gustura

IRITZIA ZERBITZU-ANTOLAMENDUKOANTZINATASUNAREN ARABERA

(Balioespen positiboa)

IRITZIA JATORRIZKO ANTOLAMENDUARENARABERA

(Balioespen Positiboa)

11´69

9´35

9´45

15´75

12

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Amara

Arantzazu

Gipuzkoa

Beste

Zenbait

%

Oso gustura + gustura

IRITZIA JATORRIZKOANTOLAMENDUAREN ARABERA

(Balioespen positiboa)

IRITZIA ADINAREN ARABERA(Balioespen Positiboa)

4´819´06

12´58 14´33

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

35etik behera 35-44 45-54 55etik gora

%

Oso gustura + gustura

IRITZIAADINAREN ARABERA(Balioespen positiboa)

IRITZIA LANEKO TXANDAREN ARABERA(Balioespen Positiboa)

16´61

6´16 5´8810´53

03´13

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Go Go/Ar Go/Ar/Ga Ga Ar/Ga Ar

%

Oso gustura + gustura

IRITZIA LANEKOTXANDAREN ARABERA

(Balioespen positiboa)

IRITZIA LANEKO HARREMANAREN ARABERA(Balioespen Positiboa)

11´927´78 6´46

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Finkoak Bien bitartekoak Aldi baterakoak

%

Oso gustura + gustura

IRITZIA LANEKOHARREMANAREN ARABERA

(Balioespen positiboa)

IRITZIA TALDEPROFESIONALAREN ARABERA

(Balioespen positiboa)

6,15Manten. eta S.O.

Admin.

Jagoleak

Teknikariak

Laguntzailea

Erizaina

Fakultatiboak 18,5

7,276,678,87

9,61

15,15

6,59

38,56

11,92 7,78 6,46

9,6 12,2 13,77 16,616,16 5,88 10,53

0 3,13

12Zenbait

Beste

Gipuzkoa

Arantzazu

Amara

15,75

9,45

9,35

11,69 4,81 9,06 12,58 14,33

Page 27: PROFESIONALEN GOGOBETETASU€¦ · inkestaren emaitzak laburbiltzen dira. INKESTAREN ARLOAK 1 Laneko baldintzak 2 Heziketa 3 Promozio eta bilakaera profesionala 4 Aitormena 5 Ordainsariak

ARLOEK GOGOBETETASUNEAN DUTEN ERAGINA

Atal honetan pertsonek beren gogobetetasun profesionalean eraginik handienaizan dezaketen alderdiez duten pertzepzioaren emaitzak aurkezten dizkizuegu.Datu horiek bat datoz erantzun-aukera bakoitzaren maiztasun-ehunekoekin.

Gainera, arlo desberdinen eraginari buruzko pertzepzioa eta inkestan horietakobakoitzari buruz egin den balioespena konparatzen dira.

ARLOA PERTZEPZIOA INKESTAREN EMAITZA

(balioespen posit.)Laneko baldintzak 51,30 % 42,57 %Egindako lanaren aitormena 47,09 % 32,77 %Ordainsaria 38,41 % 27,61 %Promozio eta bilakaera profesionala 33,87 % 37,58 %Laneko giroa 33,03 % 50,55 %Heziketa 29,47 % 11,55 %Antolamendua eta funtzionamendua 20,40 % 27,66 %Parte hartzeko aukerak 15,67 % 28,41 %Helburuak ezagutzea eta horiekin bat etortzea 8,16 % 14,62 %Zuzendaritzaren Estiloa 7,90 % 9,85 %Barne Komunikazioa 6,02 % 22,3 %Harremana Arduradunekin 6,02 % 52,74 %

P R O F E S I O N A L E N G O G O B E T E T A S UP R O F E S I O N A L E N G O G O B E T E T A S U

Page 28: PROFESIONALEN GOGOBETETASU€¦ · inkestaren emaitzak laburbiltzen dira. INKESTAREN ARLOAK 1 Laneko baldintzak 2 Heziketa 3 Promozio eta bilakaera profesionala 4 Aitormena 5 Ordainsariak

SARRITAN EGITEN DIREN IRADOKIZUNAK

IRADOKIZUNA IRADOKI DUTEN LANGILEEN %

Aitormen indibidualaren eskaera: zehaztu gabeko “pizgarriak”(%29,2) eta ordainsarietan gauzatutako aitormen-eskaera(%11,3).Unitateetan pertsonal urriagatik gustura ez egotea, lana eragin-kortasunez egin ahal izateko.Estamentu desberdinen arteko komunikazio eskasa (%16,4) etatalde-lanik ez egitea, batez ere pertsonaleko kategoria desber-dinen artean (%10,4).Baldintza fisiko eta instalazio desegokiak erabiltzaile eta langile-entzat (%12,7) eta bitarteko / materialik ez izatea zerbitzu egokibat eskaintzeko (%11,5)Parte hartzeko aukera urriak eta kategoria profesional desber-dinen iritzia edukitzea eskatzen da, asistentziaren kalitateahobetzeko helburuz.Antolamendu, lan, antolamendu-aldaketa, etab.ekin loturiko gaieiburuzko informazio urria. Berandu ematen da informazioa.Zuzendaritzako Pertsonalarengana iristeko zailtasunak.Ezagutzen dituen arazoetan ez ditu neurriak hartzen eta arazo-ak gutxi ezagutzen dituela diote.Inkestari buruzko iruzkinak: ez dute atsegin eskala eta horrenhelburuei buruzko eszeptizismoa dago.Desmotibazioa eta lanerako gogoa galtzea. “Erreta dauden per-tsonak”.Heziketa jasotzeko aukera gutxi, ordutegien zailtasunengatik,kontratuengatik, etab.engatik.Ados ez egotea ordutegiekin eta laneko txandekin, seme-alabakdauzkan pertsonalarentzat edo beren ardurapean pertsonaladutenentzat malgutasuna izan eta laguntzak emateko orduan.Pertsonalaren gehiegizko mugikortasuna, horrek dakarren ziur-gabetasunarekin eta zein zerbitzutan lan egingo den ez ezagu-tzearekin.Pazienteekin tratu desegokia izatea:“ez-gizabidetsua” eta goxo-tasunik gabea.

40,5%

28,4%

26,8%

24,2%

19,3%

17,4%

17,1%

17%

16%

13,7%

11,9%

11,1%

11,6%

N - I N K E S T A R E N 2 0 0 3 K O E M A I T Z A KN - I N K E S T A R E N 2 0 0 3 K O E M A I T Z A K

Page 29: PROFESIONALEN GOGOBETETASU€¦ · inkestaren emaitzak laburbiltzen dira. INKESTAREN ARLOAK 1 Laneko baldintzak 2 Heziketa 3 Promozio eta bilakaera profesionala 4 Aitormena 5 Ordainsariak

ONDORIOAK

• Batez besteko gogobetetasun-maila orokorra %29,85ekoa da. Horrek esan nahidu erantzunen %70,15 “gustura ez” edo “batere gustura ez” izan dela, etahorrek agerian uzten du Donostia Ospitaleko profesionalen artean gogobeteta-sun-eza handia dela.

• Balioespenik onenak jaso dituzten arloak hauek dira:“Harremana arduradun etakolaboratzaileekin”,“Laneko giroa” eta “Laneko baldintzak”.

• Balioespen txarrena izan dutenak: “Helburuak ezagutzea eta horiekin bat etor-tzea”,“Heziketa” eta “Zuzendaritzaren Pertzepzioa”.

N - I N K E S T A R E N 2 0 0 3 K O E M A I T Z A KN - I N K E S T A R E N 2 0 0 3 K O E M A I T Z A K