edició galens 178

35
1 GALENS 2n trimestre 2011 - número 178 Revista del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona Jornada cultural del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya GALENS Assemblea Extraordinària de Compromissaris Aprovació dels nous Estatuts col·legials Entrevista al Dr. Albert Gómez Sorribes Responsable dels SS.TT de Salut a Terres de l’Ebre

Upload: collegi-oficial-de-metges-de-tarragona

Post on 23-Mar-2016

236 views

Category:

Documents


1 download

DESCRIPTION

2n trimestre 2011 - número 178 · Assemblea Extraordinària de Compromissaris. Aprovació dels nous Estatuts col·legials · Jornada cultural del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya · Entrevista al Dr. Albert Gómez Sorribes. Responsable dels SS.TT de Salut a Terres de l’Ebre

TRANSCRIPT

Page 1: Edició Galens 178

1GALENS

2n trimestre 2011 - número 178

Revista del C

ol·legi Oficial de M

etges de Tarragona

Jornada cultural del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya

GALENS

Assemblea Extraordinària de CompromissarisAprovació dels nous Estatuts col·legials

Entrevista al Dr. Albert Gómez SorribesResponsable dels SS.TT de Salut a Terres de l’Ebre

Page 2: Edició Galens 178

2 GALENS

Page 3: Edició Galens 178

3GALENS

NousEstatuts

06EditaCol·legi Oficial de Metges de Tarragona

PresidentDr. Fernando Vizcarro Bosch

Delegat del consell de redaccióDr. Jaume Fontanet Torres

DireccióÈxit Comunicació

Consell de redaccióFernando VizcarroFrederic MallolJaume FontanetXavier AlluéÈxit Comunicació

RedaccióVia de l’Imperi Romà, 11 bis43005 TARRAGONATel 977 232 012 · 977 232 006Fax 977 236 208

Disseny i publicitatÈxit Comunicació605 860 898 · 605 860 [email protected]ó: Indugraff

FotosArxiu Galens i Èxit Comunicació

Tirada3.500 exemplars

D.L.: B-43901-86Permís de suport vàlid núm. 521

Galens no comparteix necessàriament les opinions dels seus col·laboradors, encara que aquestes possibles discrepàncies no seran motiu per impedir-ne la publicació.

SumariGALENS

16 18

12

20 30

Avantatgescol·legials

Vocalia delsjubilats

Els nostreshospitals

Entrevista Dr. Albiol

Entrevista: Dr. Gómez

Page 4: Edició Galens 178

1GALENSPonga su seguro en las mejores manos

y ahorre hasta un 30%En A.M.A. buscamos lo mejor para usted ofreciéndole siempre

las mayores ventajas y las mejores condiciones. Por eso ahorapodrá aprovecharse de hasta un 30% de descuento* en la

contratación de una nueva póliza con nosotros.Confíe en A.M.A. Ahorrará en sus seguros. Ganará en tranquilidad.

Infórmese en el 902 30 30 10más cercana o en www.amaseguros.com*Promoción válida del 1 de junio al 30 de noviembre de 2011.

Page 5: Edició Galens 178

5GALENS

Facilita la teva adreça electrònica i rebràs...e-galens•comunicacions•convocatòries•

agenda•novetats•

...envia-la a [email protected]

Els nous Estatuts del COMT

Fernando Vizcarro BoschPresident del COMT

“Els nous Estatuts representen

el present i el futur del col·lectiu mèdic; un present i un futur

molt lligats al nostre sistema sanitari actual, immers en una

crisi econòmica greu que no hem generat pas nosaltres”

Un dels principals compromisos del Programa

de Govern de la Junta en prendre possessió

dels càrrecs va ser el de treballar per adaptar

el funcionament del Col·legi Oficial de Metges de

Tarragona als nous temps i a les noves exigències

de l’entorn legal, social, polític i econòmic en què ens

trobem. L’Assemblea de Compromissaris, en sessió

extraordinària de 25 de maig de 2011, va aprovar per

unanimitat dels assistents el nou text estatutari, que

prèviament havia estat sotmès al tràmit d’audiència

pública i que havia estat aprovat per la Junta de Govern

el mes de gener d’enguany. Amb aquesta aprovació

definitiva es tanca un llarg procés d’elaboració d’un

document que regirà la nostra vida col·legial en els

pròxims anys.

Aquests Estatuts incorporen una sèrie de modificacions

entre les quals volem destacar aquelles que van

adreçades a la millora de la participació dels col·legiats,

mitjançant la creació de les seccions col·legials, així com

les que estan destinades a facilitar les modificacions

legals en matèria de col·legis professionals, la

incorporació de les noves competències en matèria

d’atenció a les queixes de consumidors i usuaris i

l’adaptació de les competències del Col·legi de Metges

en matèria de vigilància i control de la professió. El text

representa el present i el futur del col·lectiu mèdic. Un

present i un futur molt lligats al nostre sistema sanitari

actual. Un sistema immers en una crisi econòmica greu,

arran dels ajustaments pressupostaris, que no ha estat

pas generada per nosaltres, tot i que en rebem les

principals conseqüències. Cal fer saber a la societat

que estem molt preocupats per la pervivència del model

sanitari que, tots plegats, hem construït en el temps i

que ha acumulat prestigi arreu.

Aquí ningú no es vol amagar; els professionals hem

assumit i assumirem les nostres responsabilitats en la

situació actual, però alhora exigim a qui pertoqui més

controls de la despesa i una disminució de la gestió

burocràtica i administrativa. Demanem més compromís

de tots els partits polítics per delegar, més autonomia,

capacitat d’autogestió i decisió per aconseguir un

sistema sanitari més eficient.

Segueix-nos a:

Trobaràs l’enllaç a la web del COMT: www.comt.es

Page 6: Edició Galens 178

6 GALENS

Aprovació dels nous estatuts del COMTL’Assemblea de Compromissaris extraordinària va aprovar la nova regulació

ACTUALITAT

Després de mesos de treball, la darrera

Assemblea Extraordinària de Compro-

missaris del COMT va aprovar oficialment

els nous estatuts del COMT, que seran oficials

un cop es configurin en les publicacions oficials

de la Generalitat de Catalunya. D’entre les princi-

pials novetats que aporta la nova documentació

destaquen totes aquelles accions que impulsa el

Col·legi a favor de la professió, especialment des-

tacables en moments difícils com els actuals.

L’actual Junta de Govern del COMT va adquirir el

compromís, en prendre possessió dels càrrecs, de

treballar per tal d’adaptar el funcionament del Col·legi

de Metges de Tarragona als nous temps i a les noves

exigències de l’entorn legal, social, polític i econòmic

en què ens trobem.

Fruit d’aquest compromís, en els darrers mesos s’ha

encarat la tasca d’adaptar els Estatuts que regeixen el

Col·legi Oficial de Metges de Tarragona a la normativa

que regula els col·legis professionals al nostre país i

ajustar-los a les demandes envers la qualificació tècnica

i humana que la societat demanda dels professionals

sanitaris en general i dels metges molt especialment.

Així, l’Assemblea de Compromissaris va acordar, en

sessió extraordinària de 25 de maig de 2011, aprovar

el nou text estatutari que prèviament havia estat sotmès

al tràmit d’audiència pública i aprovat per la Junta de

Govern al mes de gener. Passats tots aquests tràmits,

i després de la darrera presentació pública, els nous

estatuts estan preparats per ser oficials en els propers

mesos.

La seu del COMT de Tarragona va acollir l’Assemblea Extraordinària de Compromissaris, que va tenir com a principal punt de l’ordre del dia l’aprovació oficial dels nous estatuts. /GALENS

Page 7: Edició Galens 178

7GALENSACTUALITAT

Novetats que presenten els nous estatuts

Aquest projecte d’Estatuts incorpora una sèrie de mo-

dificacions entre les quals cal destacar aquelles que

promocionen la participació directa dels col·legiats.

D’aquesta manera, es vol millorar els canals habituals

de contacte amb el col·legiat i la seva participació a tra-

vés de les seccions col·legials. També es preveu que

augmenti la participació dels col·legiats en totes aque-

lles actuacions relacionades amb el procés electoral

de la corporació col·legial. D’altra banda, també s’han

de destacar aquelles que incorporen les modificaci-

ons legals en matèria de col·legis professionals, entre

les quals caldria remarcar l’adscripció col·legial de les

societats professionals, així com la incorporació de les

noves competències en matèria d’atenció a les queixes

en matèria de consumidors i usuaris i l’adaptació de les

competències del Col·legi de Metges en matèria de vi-

gilància i control de la professió.

Després de superar tot el procés legal de redacció i

acceptació d’esmenes, el procés legal per constituir

els nous estatuts està a punt de finalitzar. L’entrada

en vigor oficial de la nova regulació que es va aprovar

en l’Assemblea Extraordinària de Compromissaris es

produirà fins quan els nous Estatuts es puliquin al Diari

Oficial de la Generalitat de Catalunya, un cop hagin estat

validats pel Departament de Justícia de la Generalitat

de Catalunya.

Els nous estatuts preveuen augmentar la participació del

col·legiat a través de les noves seccions col·legials de recent

creació i les actuacions relacionades amb el procés electoral

La nova regulació també preveu l’adscripció col·legial de les

societats professionals i totes les competències relacionades amb les queixes dels col·legiats i control de

la professió

L’Assemblea extraordinària del COMT va comptar amb la participació de diversos col·legiats. /GALENS

Page 8: Edició Galens 178

8 GALENS

Assemblea Ordinària de Compromissaris Aprivació de la liquidació pressupostària corresponent a l’exercici 2010

ACTUALITAT

El COMT va presentar recentment les xifres

de l’exercici comptable del 2010 en la da-

rrera Assemblea Ordinària de Compromis-

saris, que es va dur a terme a la sala d’actes de la

seu col·legial de Tarragona. En un acte que va ser

seguit per videoconferència a les delegacions de

Reus i Tortosa, els membres de la Junta van pre-

sentar la liquidació del pressupost d’ingressos i

despeses, el balanç de situació corresponent a

l’exercici 2010. Per últim, es van anunciar les no-

ves incorporacions de la Dra. Buil i la Dra. Garcia

com a vocals adjuntes de la Junta de Govern.

La darrera Assemblea Ordinària de Compromissaris

va tenir per objectiu fer públic l’exercici comptable

del COMT del 2010. La cita va servir per comunicar a

tots els col·legiats que es van traslladar fins la seu de

Tarragona la liquidació de pressupost d’ingressos i

despeses corresponents a l’exercici de l’any anterior

i també ratificar el balanç de situació dels comptes

del COMT respecte a l’exercici del 2010.

En un ambient marcat per les retallades que s’estan

aplicant en l’àmbit de la Salut i la Sanitat durant els

darrers mesos per part dels governs central i de la

Generalitat, els responsables de l’àrea econòmica

del COMT van presentar unes xifres que destaquen

pel seu caràcter de contenció de la despesa, sen-

En un ambient marcat per la contenció de la despesa en

l’àmbit sanitari per part de les administracions competents, el COMT va presentar unes xifres

avalades per l’informe d’auditoria

Page 9: Edició Galens 178

9GALENS

COMPTE DE RESULTATS 2010

Import net de la xifra de negoci 60.796,04

Aprovisionaments -32.189,08

Altres ingressos d'explotació 925.436,59

Despeses de personal -430.112,92

Altres despeses d'explotació -469.074,22

Amortització de l'immovilitzat -36.687,12

Excesos de provisions 0,00

Altres resultats -640,54

RESULTAT DE L'EXPLOTACIÓ 17.528,75

Ingresos financieros 2.108,92

Despeses financeres - 2.708,59

Deteriorament i resultat per enajenaciones d'instrumentos financers - 132.969,79

RESULTAT FINANCER -133.569,46

RESULTAT -116.040,71

ACTIU 2010

A) ACTIVO NO CORRIENTE 316.150,43

Inmovilizado intangible. 2.855,97

Inmovilizado material. 220.853,00

Inversiones financieras a LT 92.441,46

B) ACTIVO CORRIENTE 465.473,88

Existencias. 6.391,80

Deudores comerciales 11.275,47

Inversiones financieras a CT 225.000,00

Periodificaciones a CT 577,73

Efectos activos líquidos 222.228,88

TOTAL ACTIU 781.624,31

NET I PASSIU 2010

A) PATRIMONIO NETO 218.615,35

Fondos propios 218.615,35

Capital 382.885,59

Reservas 157.256,12

Resultados de ejercicios anteriores

-205.485,65

Resultado del ejercicio -116.040,71

B) PASIVO NO CORRIENTE 181.758,77

Deudas a largo plazo. 181.748,77

C) PASIVO CORRIENTE 381.250,19

Deudas a corto plazo. 28.345,51

Creditors comerciales 345.414,68

Periodificaciones a CT 7.490,00

TOTAL PATRIMONI NET I

PASSIU 781.624,31

se descuidar cap dels serveis que aquest ofereix als

seus col·legiats. Durant l’exposició de les xifres –un

acte que, com en ocasions anteriors els col·legiats

de les delegacions de Tortosa i Reus van seguir a

través de videoconferència– es va presentar l’informe

de l’auditoria que demostra la bona salut de la gestió

econòmica del col·legi.

Presentació dels nous vocals adjunts

Un altre dels punts centrals de l’ordre del dia va

ser l’aprovació de l’entrada de nous vocals adjunts.

D’aquesta manera, a partir d’ara, les doctores Buil

i Garcia s’incorporen a l’organigrama del COMT en

qualitat de vocals adjuntes. La seva tasca estarà en-

carada a coordinar els diferents actes que es duen

a terme dins de l’àmbit col·legial i agilitzar tràmits i

gestions.

ACTUALITAT

Noves incorporacionsa la Junta del COMT

La Dra. Buil (imatge esquerra) i la Dra. Garcia (Imatge dreta) s’incorporen a la Junta del COMT com a vocals adjunts.

La Dra. Buil i la Dra. Garcia s’incorporen a la Junta del COMT en qualitat de vocals adjunts. La seva

tasca serà coordinar aquells actes que es duguin a terme i agilitzar gestions

Page 10: Edició Galens 178

10 GALENS ACTUALITAT

Nou pacte per unificar la tasca dels metges L’acord del Parlament permetrà combinar la jubilació amb el treball per compte propi

Aarran de les gestions del COMT, a través

del Consell de Col·legis de Metges de Ca-

talunya, juntament amb altres institucions

de l’àmbit sanitari, s’ha arribat a un pacte per

compatibilitzar la pensió de la Seguretat Social i

l’activitat privada.

La decisió dels grups parlamentaris de CiU, PP i

PSOE, que el passat dimecres 22 de juny van apro-

var una modificació del Projecte de Llei de Modernit-

zació de la Seguretat Social, obre la porta a la pos-

sibilitat que els metges que percebin la pensió de

jubilació puguin compatibilitzar-ho, si així ho desit-

gen, amb l’activitat professional per compte propi, tal

com ja es feia fins ara. D’aquesta manera, el PSOE

ha acceptat la proposta que feien els grups de CiU

i el PP de donar resposta a les demandes de diver-

sos grups professionals liberals, fet que ha permès

deixar sense efecte l’ordre ministerial TIN/1362/2011,

que establia la incompatibilitat de percebre la pensió

de jubilació de la Seguretat Social amb l’exercici per

compte aliè. La modificació del projecte de llei mar-

ca un nou impàs de les negociacions del sector per

mantenir la prestació de jubilació per als metges que

continuïn exercint en l’àmbit privat i confirma que, tal

com es feia fins ara, els professionals mèdics que

durant el seu exercici actiu en l’àmbit de la sanitat

pública compaginaven aquest treball amb l’activitat

privada podran mantenir aquesta situació, tot i que

la normativa que regula aquest àmbit no s’aprovarà

fins a finals de juliol o principis de setembre. De mo-

ment, s’ha aprovat una esmena en tràmit de ponèn-

cia que obre la possibilitat de mantenir l’activitat en

el sector privat sense deixar de percebre la pensió

de jubilació. Els col·legiats del COMT tenen a la seva

disposició un servei jurídic que estudiarà cada cas

particular i que atendrà totes les consultes a través

dels canals de comunicació habituals.

Page 11: Edició Galens 178

11GALENS

ROLEX ES MÁS QUE UN RELOJ, ES UNA INVERSIÓN. ES PASIÓN

POR LA PERFECCIÓN, ELEGANCIA ETERNA. TODO ELLO UNIDO A UN

METICULOSO PROCESO DE FABRICACIÓN QUE HACE DEL VALOR DE

UN ROLEX ALGO TAN INALTERABLE COMO EL PROPIO RELOJ. UNA

OBRA MAESTRA CONCEBIDA PARA PERDURAR.

N O E S FÁC I L E N C O N T R A R UN VA L O R

Q U E S E P UE D A L L E VA R P UE S TO

REVISTA MEDICA ZAIDA 210x297 116688 VALUE.indd 1 14/07/11 11:51

Page 12: Edició Galens 178

12 GALENS

Nous avantatges per als col·legiatsLa seu

ACTUALITAT

Arriba l’estiu i amb el canvi d’estació ve

més de gust que mai fer activitats a

l’aire lliure. Conscient d’aquesta realitat,

el COMT ha incorporat nous avantatges per als

col·legiats que tenen molt a veure amb les pos-

sibilitats que s’obren amb la temporada estival.

A partir d’ara, el COMT es beneficiarà dels

avantatges que posa al seu abast el Club de

Golf Costa Dorada de Tarragona, que permetrà

que els associats es donin d’alta per un període

de prova de dos mesos gratuïts al ‘green-free’ de

pràctiques, a condició de rebre classes de golf a

càrrec dels professionals del club i amb l’opció

de fer la formació en grups. Després de dos

mesos, el club posarà a disposició dels col·legiats

l’opció de fer-se socis temporals d’alguna de les

dues modalitats. En qualsevol dels casos, el Club

de Golf Costa Dorada de Tarragona proveïrà els

titulars d’un joc de pals complert.

D’altra banda, PortAventura també reserva alguns

avantatges per als membres del COMT, com és el

15% de descompte sobre el preu de venda al públic

de les entrades i 10% de descompte en les tarifes

habituals dels hotels: PortAventura, El Paso, Gold

River i Caribe. Aquesta rebaixa està limitada a la

compra d’un màxim de 5 entrades per temporada

i col·legiat/ada i la reserva de dues habitacions de

cupó màxim per reserva i col·legiat/ada. Per gaudir

dels descomptes cal dirigir-se el mateix dia a les

taquilles de PortAventura i presentar el 1 carnet de

col·legiat/ada i la reserva d’habitacions cal trucar

a la central del reserves al telèfon 902 20 22 20

amb antel·lació per tal de garantir habitació. Tots

els descomptes de PortAventura seran vàlids fins

al proper 8 de gener de 2012.Tots els avantatges per als col·legiats es poden trobar a la pàgina web del COMT (www.comt.cat).

Page 13: Edició Galens 178

13GALENS

Com que la recerca d’una llar sovint pot

arribar a ser complicada, des d’aquestes

línies volem donar a conèixer una al-

ternativa que s’allunya de la construcció tradi-

cional i s’acosta cada cop més als habitatges

intel·ligents que tots ens imaginem que hi haurà

en un futur. Doncs aquests habitatges ja són

una realitat i Tarragona tindrà d’aquí a pocs

mesos un d’aquests edificis intel·ligents que re-

volucionaran els espais d’ús privat.

Igual que ja és impensable adquirir un cotxe

sense alçavidres elèctric, ben aviat també ho serà

adquirir un habitatge que no compleixi els criteris

de sostenibilitat, seguretat i comoditat que marquen

les directrius europees en matèria de construcció

d’habitatges i que tenen en la domòtica la principal

eina de treball. No es tracta tan sols de poder

encendre o apagar els llums de tota la casa des

d’un sol botó, sinó que la csa ens protegeixi, ens

ajudi a estalviar i ens permeti gaudir d’un nivell de

confort en tots els moments que tant nosaltres com

la nostra família necessitem.

ACTUALITAT

L’edifici número 61 de la Rambla Nova de Tarragona serà el primer edifici intel·ligent de la ciutat.

Habitatges del futur, una realitat d’ara

Page 14: Edició Galens 178

14 GALENS ACTUALITAT

Lliurament dels Premis de Metges ArtistesL’Antiga Audiència va acollir la trobada dels quatre Col·legis catalans

Durant l’acte es van lliurar els premis als mi-

llors treballs en les categories de cinema i

vídeo, poesia, narrativa curta, pintura i di-

buix davant de més d’un centenar de convidats.

Tarragona ha estat la ciutat triada per acollir el lliurament

oficial dels Premis de Metges Artistes 2011 del Consell

de Metges de Catalunya, uns guardons que s’atorguen

cada any als professionals de la medicina que destaquen

per les seves produccions en diferents disciplines

artístiques. Enguany, la celebració es va dur a terme el

passat 11 de maig i els guanyadors van recollir els seus

guardons en un acte solemne que es va dur a terme

a l’Antiga Audiència de Tarragona, amb la presència

del president del COMT i del Consell de Metges de

Catalunya, el Dr. Fernando Vizcarro Bosch, la presidenta

del Col·legi Oficial de Metges de Lleida, la Dra. Rosa

Maria Pérez Pérez, i representants de les delegacions

dels Col·legis Oficials de Metges de Barcelona i Girona.

Per part de l’Ajuntament de Tarragona, va assistir a

l’acte el regidor d’Urbanisme, Xavier Tarrès, que va

agrair la presència de tots els assistents. Per tal de

garantir la participació equitativa de tots els col·legis,

cada delegació col·legial va organitzar una de les

convocatòries corresponents a cada disciplina artística

i va designar un jurat per decidir els guanyadors de

cada categoria, oberta a professionals de la medicina i

personal col·laborador dels col·legis.

D’aquesta manera, el COMT va recollir la tradició de

lliurar els premis relacionats amb el món del cinema, una

tradició ja iniciada amb els guardons Antoni Muza que,

durant anys, han distingit els treballs dels col·legiats en

l’àmbit del documental. En aquesta ocasió, el COMT

va fer públic el veredicte del Concurs de Cinema-vídeo

amateur, que va reconèixer com a guanyadora l’obra

Picasso Cezanne, de Carlos Llaveria. El president del

COMT, Fernando Vizcarro, va ser l’encarregat de lliurar

tots els guardons als premiats.

Els premiats per la resta de Col·legis de Catalunya

El Col·legi de Metges de Barcelona (COMB) es va

encarregar de l’organització del procés de recepció

L’Antiga Audiència de Tarragona es va omplir de gom a gom per rebre l’entrega dels Pemis de Metges Artistes 2011. /GALENS

Page 15: Edició Galens 178

15GALENSACTUALITAT

d’originals del Concurs de Dibuix i Pintura, que va

fallar com a guanyadora a l’obra Nocturno Urbano, de

Soledad Àrea. D’altra banda, els guardonats del Concurs

de Narrativa Curta, també organitzat pel COMB, van ser

el text Lo he pensado mejor, de Maria Carme Garcia

Parra i Quan mori, de Beatriz Fort Pelay, que va obtenir

una menció especial. D’altra banda, els guanyadors del

Concurs de Fotografia –organitzat pel Col·legi Oficial

de Metges de Girona (COMG)– van ser Joan Prat Coll,

que va destacar per la seva fotografia titulada Capità

Jambo, i la Dra. Rosa Olivé i Sala, que ha merèixer el

reconeixement del jurat per la instantània Tempesta. El

Col·legi Oficial de Metges de Lleida va rebre l’encàrrec

d’organitzar la recepció d’originals del Concurs de

Poesia, que va fallar com a vençedora l’obra No vinguis,

de Maria Terrades Comte.

Una vetllada molt agradable

La trobada va destacar pel bon clima que es respirava

entre tots els convidats. A primera hora, els visitants van

gaudir d’una visita guiada per les muralles romanes del

Passeig Arqueològic de Tarragona, que formen part del

Patrimoni de la Humanitat, i, en acabat d’un dinar de

germanor i de la visita a l’exposició Romanorum Vita.

de romanes

Carlos Llaveria, autor de l’obra “Picasso Cezanne” guanyadora en la categoria de cinema, recollint el guardó . /GALENS

Les obres premiades

A l’extrem superior, la l’obra “Capità Jambo”, guanyadora de la categoria de fotografia. Al mig, la pintura “Nocturno Urba-no”, escollida com la millor de seva categoria i, en l’extrem inferior, un fragment del text “No vinguis”, guardonat amb el primerpremi de poesia. /GALENS

Page 16: Edició Galens 178

16 GALENS

“Cal aplicar criteris clínics per prendre decisions”Dr. Albert Gómez Sorribes

Responsable dels Serveis Territorials de Salut a les Terres de l’Ebre

ENTREVISTA

Amb la crisi econòmica i la retallada en ma-

tèria sanitària com a teló de fons, el Dr. Al-

bert Gómez Sorribes detalla quines seran

les principals actuacions que la Generalitat de

Catalunya durà a terme en matèria de Salut a les

Terres de l’Ebre en els propers anys.

Després dels primers mesos, quines són les seves prime-

res sensacions en el nou càrrec?

Cal dir que he arribat al càrrec de delegat amb molta il·lusió i empenta, carregat d’idees i de projectes. La realitat econòmica de la Generalitat i, per tant, del Departament de Salut, és la que tothom sap i, per tant, cal compaginar les idees amb la disponibilitat limitada de recursos, és a dir, cercar la màxima efi-ciència en tots els projectes.

En quin estat ha trobat els equipaments sanitaris de les

Terres de l’Ebre? Creu que les instal·lacions sanitàries

d’aquesta regió reben el suport suficient de part de

l’administració?

La xarxa de centres d’atenció primària i consulto-ris rurals és prou bona, sobretot amb la finalització del nou CAP de l’Aldea i els projectes amb dotació pressupostària de 7 centres rurals i un nou CAP a Amposta.També s’ha remodelat el servei d’urgències de l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa i està pre-vist l’inici de reforma de l’Hospital de Móra d’Ebre. Amb aquestes actuacions queda palès el compromís de CatSalut amb la Regió Sanitària de les Terres de l’Ebre.

Quins seran els seus objectius i grans línies de gestió en

els propers quatre anys?

En primer lloc, assolir el compromís amb els diferents proveïdors de la Regió de crear una xarxa que ga-ranteixi l’òptim funcionament per a tots els ciutadans, fins i tot en aquests difícils moments econòmics, in-corporant a nivell operatiu la xarxa 3 (codis ictus, in-fart i politrauma). També treballarem per desplegar l’Agència de Salut Pública a la Regió i mantenir un diàleg fluid amb tots els professionals perquè sempre prevalgui el criteri clínic davant d’una decisió. Per úl-tim, treballarem per iniciar el pla pilot del cribatge de càncer de colon a la comarca del Baix Ebre.

És un tema candent que, amb l’actual crisi econòmica,

l’àrea de Sanitat és una de les partides que més ha reduït

el seu pressupost. Quins canvis significarà la reducció de

recursos per a la tasca dels professionals de la Medicina

a les Terres de l’Ebre?

Esperem que els criteris clínics prevalguin a l’hora de prendre les decisions que calguin i es pugui assolir

El Dr. Albert Gómez Sorribes és el responsable dels Serveis Territo-rials de Salut de la Generalitat a les comarques ebrenques. /Cedida

Page 17: Edició Galens 178

17GALENSENTREVISTA

aquest 10% d’estalvi necessari.

De quina manera poden ajudar els metges a fer més efec-

tiu i sostenible econòmicament parlant el sistema sani-

tari?

Són la peça clau. Sense el seu suport, col·laboració i decisions clíniques, no es podria dur a terme amb èxit la sostenibilitat dels sistema sanitari.

Quines mesures proposa per reduir la despesa a l’àrea

de les Terres de l’Ebre sense que suposi un greuge per la

tasca dels professionals mèdics i els pacients?

Ja ho he comentat, aplicant el criteri clínic a les de-cisions a l’hora de prioritzar les intervencions quirúr-giques, triant els fàrmacs amb el cost més eficient, el material idoni... També ens ajudarà la xarxa infor-màtica entre tots els proveïdors sanitaris, a disposi-ció de tots els professionals, ja que estalviarà temps i repeticions de proves.

Com es podria fer l’organització dels hospitals de la regió

sanitària de les Terres de l’Ebre perquè fos més eficient?

Treballant amb qualitat: amb més seguretat: de fàr-macs i de procediments..., fent participar els pro-fessionals, que són els que coneixen realment els processos assistencials, i fer-ho amb rapidesa i ama-bilitat.

Com afectarà la contenció de la despesa sanitària als ho-

noraris i les retribucions econòmiques dels metges?

De fet, ja ens va afectar a tots amb la reducció del 5 al 8% d’honoraris que es va fer el 2010. La reorga-nització de les guàrdies, de les tardes als hospitals i de l’atenció continuada de ben segur repercutirà so-bre les nòmines dels professionals. Sabem que ara això és necessari i que, en sortir de la crisi, caldrà replantejar-ho novament.

El copagament serà una de les solucions que ajudarà el

sector a sortir de la crisi?

Personalment, crec més en la responsabilitat de la ciutadania, que és molt sàvia i que sap que ara no toca fer un ús inadequat del sistema sanitari; dels professionals, per fer-ho entendre a qui encara no ho ha fet, i dels directius i polítics per explicar-ho amb

claredat.

Quants metges col·legiats hi ha actualment exercint a les

Terres de l’Ebre i què es podria fer per millorar la seva

situació laboral?

El nombre de col·legiats que exerceixen a la Regió Sanitària de les Terres de l’Ebre, són Baix Ebre: 302, Montsià: 152, Terra Alta: 12 i Ribera d’Ebre: 66. En total: 532 col·legiats. La situació laboral dels met-ges col·legiats a Terres de l’Ebre és força correcta, ja que històricament no ha estat una de les regions prioritzades per exercir la professió; en aquest sen-tit, tradicionalment hem tingut dificultats per trobar substituts per baixes, maternitat, vacances... D’altra banda, els diferents proveïdors i l’Acadèmia de Cièn-cies Mèdiques de les Terres de l’Ebre cuiden força els aspectes formatius i de millora de la qualitat i de la seguretat.

Els metges han de poder compaginar l’exercici públic

amb la tasca dins de l’àmbit privat?

Personalment, crec que sí.

Quins són els objectius que li hauria agradat haver asso-

lit a la fi del mandat?

Els que ja he apuntat, juntament amb el desig d’aconseguir la valoració dels professionals i dels ciutadans per la planificació i la gestió que CatSalut fa pel territori i que aquesta vagi acompanyada de les inversions necessàries per ara i per al futur, quan les condicions econòmiques siguin favorables.

Page 18: Edició Galens 178

18 GALENS METGES QUE FAN HISTÒRIA

El professional

L’esport, com la medicina, beu de certs codis

ètics com són el respecte pels altres i la dedi-

cació total a un estil de vida. D’aquestes ca-

racterístiques en podria parlar llargament el Dr. Jesús

Albiol, que durant la seva vida ha combinat l’exercici

de la medicina en el camp de l’Estomatologia, fins a

presidir el Col·legi Oficial d’Estomatòlegs de les co-

marques de Tarragona, i la seva trajectòria esportiva,

que l’ha dut a jugar a futbol amb alguns dels equips

més importants de Barcelona i Tarragona.

El Dr. Jesús Albiol va estudiar a la Universitat de

Barcelona i va acabar els estudis corresponents a

l’especialitat d’Estomatologia l’any 1975, després

d’uns anys de treball en l’àrea de Medicina General.

Per què va escollir aquesta branca? “Doncs suposo

que per casualitat, com passa amb molts altres as-

pectes de la vida”, respon el Dr. Albiol, que destaca

que el seu pare havia exercit com a dermatòleg i ell

es va decidir a especialitzar-se com a estomatòleg

perquè “uns companys estaven fent les pràctiques

d’aquesta especialitat i, com que els visitava molt

sovint, m’hi vaig enganxar. A més, el meu sogre era

dentista i suposo que també hi va influir”.

Després de finalitzar els estudis i fer el servei militar,

el Dr. Albiol va obrir consulta al seu domicili, al ma-

teix temps que començava a treballar en l’àmbit de la

Seguretat Social. Fa uns anys va assumir el repte de

presidir el Col·legi Oficial d’Estomatòlegs de la Pro-

vincia de Tarragona, un ens que va néixer quan les

comarques tarragonines agrupaven un total de 70 o

80 especialistes, una xifra que en els darrers anys

s’ha triplicat. I com resumeix aquesta experiència?

“Doncs de manera molt positiva”, destaca el Dr. Al-

biol, que afegeix que el Col·legi ara disposa de seu

a la ciutat de Tarragona i que l’únic problema és “tro-

bar algú que estigui disposat a rellevar-me”, afegeix

amb un mig somriure.

Durant tota la seva trajectòria, el Dr. Albiol ha combi-

nat l’exercici mèdic en els dos àmbits, públic i privat,

fins avui dia que, amb 65 anys, és a punt de jubilar-

se. “Crec, sincerament, que si els metges continuen

en plenitud de facultats a l’edat de retirar-se haurien

de poder continuar exercint”, destaca el Dr. Albiol,

que afegeix que, a aquesta edat, “l’experiència és

més que un grau”, ja que serveix per aportar co-

neixements únics.

Durant tota la seva vida, el Dr. Albiol ha combinat

l’exercici de la medicina amb una altra de les seves

passions, el futbol, un esport que ja va practicar du-

rant la seva vida d’estudiant a Barcelona i després

Dr. Jesús Albiol Molné“L’estomatologia ha estat el partit de la meva vida”

Una imatge recent del Dr. Albiol (primer per la dreta a la filera inferior), junt amb altres companys de l’equip de veterans del Nàstic.

L’estomatòleg

L’esportista i el filàntrop

Page 19: Edició Galens 178

19GALENS

durant tota la seva etapa professional fins l’actualitat.

La passió per aquest esport li ve des de ben pe-

tit, quan ja destacava pel seu joc durant l’etapa

d’estudiant. Ja a Barcelona, mentre va cursar la ca-

rrera de Medicina, va entrar a jugar a l’equip amateur

del Barça –“l’equivalent al Barça B de l’època”, acla-

reix el Dr. Albiol– divisió en què va competir durant

prop de dos anys.

“Després, van preguntar al meu pare si seria posible

que pogués passar al primer equip del F.C Barcelo-

na, però ell s’hi va negar”, afegeix el Dr. Albiol, men-

tre aclareix que ell no va conèixer aquesta informació

fins molts més anys més tard i que, en aquell mo-

ment, l’equip no li va comentar res a ell personalment

perquè era menor d’edat. “El pare s’hi va negar per-

què, per horaris, era impossible combinar els estudis

i l’esport”, destaca el nostre protagonista, que acla-

reix que, a hores d’ara, està satisfet de la decisió que

va prendre el seu pare perquè, apunta que “el millor

partit de la meva vida ha estat l’estomatologia”.

Després de la seva trajectòria a can Barça, el Dr. Al-

biol va seguir jugant amb l’Hospitalet i, ja a Tarrago-

na, amb el Nàstic de Tarragona i el Torreforta. “Fins

als 32 anys vaig jugar activament tots els caps de

setmana”, afirma, i destaca que, a partir d’aleshores,

no ha refusat jugar als equips de veterans de molts

dels equips on va militar durant la seva trajectòria.

En què s’assemblen l’esport i la medicina? “L’esport

m’ha donat unes pautes de disciplina que després

m’han servit per molts altres aspectos de la meva

vida”, destaca el Dr. Albiol, que afegeix que una al-

tra de les seves passions és, des de fa uns anys,

col·laborar ambn els Pares Rogacionistes en les se-

ves missions a Filipines. “Cada cert temps els acom-

panyo per fer visites mèdiques i revisions als nens

d’allà”, detalla el Dr. Albiol, que afegeix que també

aprofiten les estones lliures per “fer alguns parti-

dets”, una feina que, segons assenyala el doctor, el

satisfà completament i uneix moltes de les directrius

d’una vida formada pels coneixements adquirits des

del cos, la ment i l’esperit.

METGES QUE FAN HISTÒRIA

Dr. Jesús Albiol Molné“L’estomatologia ha estat el partit de la meva vida”

El futbol i la solidaritat

El Dr. Jesús Albiol de jove (sup.), quan jugava amb el F.C Barcelona i una altra col·laborant a Filipines (inf.). /CEDIDES

Page 20: Edició Galens 178

20 GALENS

Hospital Comarcal de Móra d’EbreAl servei de la població de les comarques ebrenques

ELS NOSTRES HOSPITALS

L’ hospital comarcal de Móra d’Ebre va entrar en

funcionament l’any 1988 en el marc del progra-

ma Altebrat, desenvolupat per la Generalitat de

Catalunya amb l’objectiu de dotar les comarques de la

Terra Alta, la Ribera d’Ebre i el Priorat de recursos hos-

pitalaris, pràcticament inexistents fins aleshores. L’en-

trada en funcionament del centre hospitalari va tenir un

fort impacte social i econòmic a la zona, ja que va ge-

nerar una gran ocupació i un alt índex d’especialització

professional en la branca sanitària de la població, que

s’ha anat consolidant al llarg de tots aquests anys.

Tot i que l’hospital de Móra d’Ebre és un equipament

de titularitat pública la seva gestió està en mans de la

societat GECOHSA (Gestió Comarcal Hospitalària), in-

tegrada en el Grup Sagessa.

Equipaments

El centre hospitalari pròpiament dit, ubicat al carrer de

Benet Messeguer de Móra d’Ebre, és un centre de nivell

general bàsic que integra, d’una banda, una unitat soci-

osanitària i una àrea d’especialitats.

El centre disposa d’un total de 110 llits, 72 dels quals

corresponen a malalts aguts i la resta, a la Unitat Socio-

sanitària. Dintre d’aquesta unitat es distingeix l’àrea de

L’hospital comarcal de Móra d’Ebre integra la unitat sociosanitària i una altra dedicada a les diferents especialitats. /CEDIDES

Page 21: Edició Galens 178

21GALENSELS NOSTRES HOSPITALS

llarga estada; l’àrea de cures paliatives, que es desen-

volupa a través del PADES (Programa d’atenció domici-

liària i equips de suport) als centres de dia de Móra i de

Batea, i l’àrea de convalescència.

Els equipaments de l’hospital de Móra es complemen-

ten amb tres quiròfans, àrea de parts i sala de reanima-

ció postquirúrgica, a més de laboratori i farmàcia.

Serveis (vegeu quadre)

Com a centre d’especialitats de la seva àrea d’influèn-

cia l’hospital comarcal de Móra té una gran capacitat

de resolució de casos, que pot arribar a ser de l’ordre

del 80% resoldre la major part dels casos que es pre-

senten.

La cartera de serveis del centre hospitalari es comple-

menta amb el servei de rehabilitació, que es realitza al

mateix hospital i també als CAP de les poblacions de

Gandesa, Batea, Flix i Corbera d’Ebre.

Població, equip humà i visió de futur

L’hospital comarcal de Móra d’Ebre dóna cobertura a

una població mitjana de 43.000 habitants, repartits en

un territori molt ampli i amb unes característiques espe-

cials que condicionen el tipus d’assistència mèdica que

ofereix el centre. Es tracta d’una població amb tendèn-

cia a l’envelliment, repartida en petits nuclis de pobla-

ció que en alguns casos presenten deficiències en les

comunicacions, cosa que en algunes ocasions dificulta

els desplaçaments especialment durant els rigorosos

hiverns que viu la zona.

L’equip mèdic del centre s’ha anat consolidant amb el

pas dels anys, especialment en els darrers 6 anys, grà-

cies a una acurada tasca de millora dels serveis i l’es-

tabilització de l’oferta enfront de la demanda. En aquest

sentit, s’ha reduït la mobilitat dels professionals mèdics,

molts dels quals han establert la seva residència a la

zona, sense oblidar que moltes persones del territori

han encaminat la seva professió a la branca sanitària,

principalment d’infermeria, per la presència de l’hospi-

tal, que és un dels principals generadors d’ocupació

de la zona.

Des de 2006 està en marxa un pla d’inversions que

aquest any 2010 s’ha traduït en una actuació a l’àrea

de consultes externes, amb la instal·lació de 26 nous

consultoris, i una ampliació a l’àrea quirúrgica. A més,

el 2010 es va fer efectiva la integració de l’Àrea Conti-

nuada de l’AB Móra amb l’hospital,fet que ha contribuït

a ampliar l’assistència a urgència i a domicili.

Dades ocupació 2010

Hospitalització

Servei de Medicina Interna•

Servei de Cirurgia General, Urolo-•

gia, Oftalmologia

Servei de Ginecologia i •

Obstetrícia•

Servei de Pediatria•

Servei de Cirurgia i Ortopèdia•

Unitat Sociosanitària•

Especialitats

Endocrinologia•

Cirurgia General •

Medicina Interna•

Oftalmologia•

Neurologia•

Otorinolaringologia•

Pneumologia•

Urologia•

Reumatologia•

Ginecologia•

Pediatria•

Obstetrícia•

Traumatologia•

Cardiologia•

Hemoteràpia•

Digestologia•

Unitat Sociosanitària•

Servei d’urgències

Altes totals 4.538

Altes CMA 1.237

Estada mitjana

3.5 dies

Urgències 12.609

Primeres visites 12.609

Visites successives

29.199

Activitat USS

(Sociosanitària)

Ingressos 168

Estada mitjana

60,5 dies

Page 22: Edició Galens 178

1GALENS

Page 23: Edició Galens 178

23GALENS

Programa de protecció social del COMTPermetrà gestionar les peticions dels col·legiats en l’àmbit social

VIDA COL·LEGIAL

El servei integral a les persones no pot obli-

dar-se el seu benestar social. Conscient

d’aquesta realitat, el COMT posa a l’abast

de tots els col·legiats les avantatges del Progra-

ma de Protecció social, un servei que facilitarà el

suport global en totes les dificultats o problemes

que afectin a l’autonomia personal o familiar de la

persona afectada, així com tots els problemes de

salut i socials que puguin patir, tan el col·legiat

com els membres de la seva família directa.

La iniciativa d’atendre i tramitar totes les peticions dels

col·legiats en l’àmbit social, així com d’assessorar-

los en les ajudes que poden percebre segons quina

sigui la seva situació social, neix des de fa un temps,

quan l’actual Junta del COMT va ser conscient que,

sovint, els metges que tramiten ajudes per als seus

malalts també poden ser subscriptors d’aquest tipus

de subvencions. A partir d’ara, tots els membres del

COMT que ho requereixin tenen al seu abast els ser-

veis de l’assistent social del programa, la sra. Olga

Salvat, que atendrà els interessats que vulguin tenir

més informació i beneficiar-se de les ajudes que pro-

posa el programa. A través de l’atenció personalit-

zada de cada cas, el COMT posarà a l’abast dels

col·legiats la possibilitat de beneficiar-se d’ajudes a

la Dependència i a l’arribada de metges nouvinguts,

així com del suport a la conciliació de la vida laboral i

familiar, mantenint el Patronat Príncep d’Astúries. Els

interessats a concertar una entrevista poden fer-ho a

través de l’adreça de correu electrònic proteccioso-

[email protected] o al telèfon del COMT (977 230 212).

Tots els casos que es tractin en l’àmbit del Programa

de Protecció Social seran avaluats per una comissió

específica, que serà l’encarregada de gestionar el

bon funcionament del servei i garantir-ne la màxima

efectivitat i transparència. Un cop constituïda la Co-

missió de Seguiment, s’estudiaran tots els casos i les

sol·licituds que es presentin, per tal que les ajudes

es facin efectives amb el màxim de rapidesa.

L’assistent social encarregada de gestionar el Programa de Protecció Social del COMT atendrà totes les consultes dels col·legiats que desitgin rebre servei i assessorament en temes diversos de l’àmbit social. /GALENS

Page 24: Edició Galens 178

24 GALENS

ESTAR COL·LEGIAT AL COMT

TÉ MOLTS AVANTATGESACTIVITATS FORMATIVES· Formació mèdica continuada· Cursos i actes d’actualització científica, cultural i social

GABINET JURÍDIC MULTIDISCIPLINAR· Assessorament laboral i fiscal gratuït en l’àrea professional· Possibilitat de presentació gratuïta davant els tribunals en litigis de Primera Instància

ASSEGURANCES· Estudi, assessorament i oferiment de la cartera d’assegurances amb més avantatges · Assegurança de Responsabilitat Civil Professional: Pòlissa col·lectiva per a col·legiats · Assegurances gratuïtes d’accidents personals· Assegurances Vida i no vida

SERVEIS INTEGRALS INFORMÀTICS· Compte de correu electrònic· Serveis i equips informàtics· Consultoria informàtica gratuïta· Aula d’informàtica.

ASSESSORAMENT FINANCER· Estudi, assessorament i seguiment de inversions financeres· Gestió patrimonial· Convenis amb entitats de crèdit

SERVEIS COL·LEGIALS· Caixa d’auxili col·legial· Ajudes a orfes· Ajudes a metges discapacitats· Receptes de jubilats· Vademècum· Talonari d’honoraris professionals· Expedició i venta d’impresos oficials· Utilització de las instal·lacions col·legials· Vocalia de jubilats: espai de trobada, sortides, viatges, concerts i cursos de formació

ALTRES SERVEIS COL·LEGIALS· Agència de viatges del Col·legi· Gestió de congressos· Seu per a Societats Científiques· Sales d’exposicions· Resums de premsa· Convenis bancaris www.comt.es

Page 25: Edició Galens 178

25GALENS

Èxit d’assistents a les Jornades de DivulgacióEnguany, les xerrades s’han centrat en el càncer i les teràpies oncològiques

VIDA COL·LEGIAL

La quarta edició del Cicle de Jornades de

Divulgació Mèdica del COMT es va tancar

aquest mes de juny amb un bon balanç

d’assistència.

El COMT continua la tasca de difondre la medicina al

conjunt de la societat. El Col·legi Oficial de Metges

de Tarragona ha realitzat les sessions de la quarta

edició del Cicle de Conferències de Divulgació Mè-

dica, que es va dur a terme del 7 al 28 de juny amb

un gran èxit d’assistència. El tema que va centrar

aquesta quarta edició del cicle va ser els diferents ti-

pus de càncer i les seves particularitats, així com els

diversos tractaments oncològics existents. Segons

els organitzadors del cicle de confèrències, “el tema

té prou interès i matisos com per ser tractat a fons”.

Per aquest motiu, les quatre xerrades que formaven

el cicle estaven centrades en aquest tema.

D’aquesta manera, el 7 de juny Dr. Javier Ramos

Pascual va encetar les jornades amb una sessió de-

dicada a les particularitats del càncer de còlon; el 14

de juny, la Dra. Teresa Argemí va tractar el càncer de

pulmó i el 21 de juny, la Dra. Francesca Gras es va

centrar en el càncer de mama. Va cloure el cicle de

conferències d’enguany la ponència sobre el tracta-

ment oncològic, que va conduir el Dr. Antoni Roset

el 28 de juny.

La intervenció de la Dra. Francesca Gras Canals com la resta del cicle, va comptar amb un bon nivell de públic assistent. /GALENS

Es clou el cicle Dijous Culturals

L‘arribada de l’estiu significa l’acabament

dels actes regulars que es duen a terme

al llarg de l’any. Aquest és el cas del cicle

Dijous Culturals, que ha finalitzat recentment.

Després de mesos de programació estable, el cicle

Dijous Culturals del COMT va finalitzar a principis del

mes de juny amb una xerrada que tenia per objectiu

descobrir els secrets del nostre ADN, a càrrec del Dr.

Francesc Vallhonrat, que va ser l’encarregat de con-

duir una xerrada molt entretinguda sobre les carac-

terístiques del nostre material genètic. Durant aquest

trimestre, també ha participat activament en el cicle

el Dr. Jaume Fontanet Torres, amb una xerrada cen-

trada en el camp històric. Les jornades es van iniciar

la tardor passada i des d’aleshores, un cop al mes,

un ponent de l’àmbit col·legial ha desenvolupat un

tema d’actualitat amb la voluntat de donar el màxim

d’informació a tots els interessats, motiu pel qual to-

tes les xerrades han tingut entrada lliure.

ESTAR COL·LEGIAT AL COMT

TÉ MOLTS AVANTATGESACTIVITATS FORMATIVES· Formació mèdica continuada· Cursos i actes d’actualització científica, cultural i social

GABINET JURÍDIC MULTIDISCIPLINAR· Assessorament laboral i fiscal gratuït en l’àrea professional· Possibilitat de presentació gratuïta davant els tribunals en litigis de Primera Instància

ASSEGURANCES· Estudi, assessorament i oferiment de la cartera d’assegurances amb més avantatges · Assegurança de Responsabilitat Civil Professional: Pòlissa col·lectiva per a col·legiats · Assegurances gratuïtes d’accidents personals· Assegurances Vida i no vida

SERVEIS INTEGRALS INFORMÀTICS· Compte de correu electrònic· Serveis i equips informàtics· Consultoria informàtica gratuïta· Aula d’informàtica.

ASSESSORAMENT FINANCER· Estudi, assessorament i seguiment de inversions financeres· Gestió patrimonial· Convenis amb entitats de crèdit

SERVEIS COL·LEGIALS· Caixa d’auxili col·legial· Ajudes a orfes· Ajudes a metges discapacitats· Receptes de jubilats· Vademècum· Talonari d’honoraris professionals· Expedició i venta d’impresos oficials· Utilització de las instal·lacions col·legials· Vocalia de jubilats: espai de trobada, sortides, viatges, concerts i cursos de formació

ALTRES SERVEIS COL·LEGIALS· Agència de viatges del Col·legi· Gestió de congressos· Seu per a Societats Científiques· Sales d’exposicions· Resums de premsa· Convenis bancaris www.comt.es

Page 26: Edició Galens 178

26 GALENS

Diverses personalitats del món mèdic i po-

lític es van donar cita a l’acte oficial de

lliurament d’orles als nous llicenciats en

Medicina per la URV. L’acte es va dur a terme al

Teatre Fortuny de Reus i va destacar per la gran

implicació dels alumnes.

Amb el Teatre Fortuny ple de gom a gom, els re-

centment llicenciats van sorprendre l’auditori amb

un còctel d’actuacions que va analitzar l’actualitat

i les conseqüències de la crisi en la professió amb

una visió passada pel sedàs humorístic. Després de

l’actuació, el president del COMT, Fernando Vizca-

rro, i la resta d’autoritats els van lliurar les respectives

orles. Moltes felicitats!

VIDA COL·LEGIAL

Rebuda als nous MIRLa delegació del COMT de Reus rep oficialment ewls nous professionals

La delegació del COMT de Reus va acollir

l’acte oficial de benvinguda als nous pro-

fessionals de l’àmbit de la medicina, que

recentment han acabat la seva residència i ja han

finalitzat la seva formació.

Cada any, la finalització de l’etapa de residència és

una petita festa, que clou molts anys d’estudi i de-

dicació. Conscient d’aquesta realitat, la Junta del

COMT s’encarrega de rebre oficialment els nous MIR

que treballaran en les nostres comarques. En aques-

ta ocasió, la seu del Col·legi de Reus va acollir l’acte

formal de benvinguda als nous MIR que exerciran en

aquesta ciutat. Des del COMT només ens resta fer

arribar a tots els nous professionals la més sincera

felicitació i desitjar-los una etapa plena d’èxits. Els nous MIR es van reunir a la delegació col·legial de Reus per partici-par en la rebuda oficial del COMT. /GALENS

Lliurament d’orles als llicenciats per la URV

L’acte va destacar per la gran participació dels estudiants, que van or-ganitzar diverses representacions i números musicals. /GALENS

Page 27: Edició Galens 178

27GALENS

Exposició ‘Tàrraco els 4 quatre grans’La sala Domènech i Miró acull una mostra dedicada a les figures de l’Imperi Romà

VIDA COL·LEGIAL

Aquesta primavera, el COMT ha dedicat una

mirada a l’esplendor de l’Imperi Romà. Del

4 de maig al 5 de juny, el Col·legi ha acollit

la mostra ‘Tàrraco els 4 grans’ un recull fotogràfic

elaborat per Jordi Querol i Freixas que evoca la

imatge mítica dels grans cabdills romans.

Tot i que ja fa més de 2.000 anys de la fi de l’Imperi

Romà, les nostres lleis, organització social, dieta i,

fins i tot, alguns costums i convencions socials beuen

d’aquesta cultura que es troba a la base de la nostra

societat. Conscient d’aquesta realitat, el COMT ha

acollit –del 4 de maig al 5 de juny– la mostra foto-

gràfica ‘Tarraco els 4 grans’, un recull d’imatges de

Jordi Freixa que fa patent l’herència que han deixat

en el nostre dia a dia quatre dels grans líders romans

com són August, Cèsar, Vespasià i Escipió, així com

la seva força en el nostre imaginari i cultura popular.

La mostra s’ha exposat a la sala Domènech i Miró

del COMT.

D’esquerra a dreta, els regidors de l’Ajuntament de Tarragona, Carme Crespo (Cultura) i Xavier Tarrés (Espais Públics); la vicepresidenta del COMT, la Dra. Concepción Abril Boren; l’autor de la mostra i president de l’Ateneu Tarragoní, Jordi Freixa i Querol i el secretari de l’Ateneu, durant la inauguració de la mostra. /GALENS

Els col·legiats que ho desitgin podran se-

guir les novetats del COMT a través de les

xarxes socials Facebook i Twitter. Així, es

potencia el contacte directe amb el col·legiat i

l’intercanvi de dubtes i suggeriments.

Cada cop hi ha més internautes que usen les xarxes

socials com un instrument de comunicació de primer

ordre. Conscient d’aquesta realitat, el COMT ha obert

el seu perfil a les xarxes socials Twitter (www.twitter.

es/comtgna) i Facebook. D’aquesta manera, des del

COMT convidem calorosament tots els col·legiats

que segueixin el perfil del COMT en aquestes xarxes

socials i que participin aportant les seves opinions i

comentaris. Tots els col·legiats que desitgin posar-se

amb contacte amb el COMT a través de les xarxes

socials podran trobar l’enllaç directe amb el perfil del

Col·legi a través de la pàgina web www.comt.cat.

El COMT ja és 2.0

Page 28: Edició Galens 178

28 GALENS OPINIÓ

Una cuestión pendiente

Dr. Lluís Ballester

La mañana era muy soleada. Conduciendo por la

carretera general de Barcelona a Valencia entre

Amposta y Las Casas de Alcanar, llamó mi atenci-

ón la presencia de unas mujeres, más o menos jóvenes

con actitudes más o menos descaradas, unas sentadas

otras de pie, ofreciéndose al eterno mercadeo del sexo.

Ya las había visto antes, en la autopista de Castelldefels

y sabía también de sus paseos en los alrededores de

can Barça, pero no suponía que la epidemia se hubiese

desarrollado hasta tal punto.

Históricamente, en casi todas las ciudades, estas mu-

jeres merodeaban con poca discreción por las afueras

del núcleo urbano. Tenían sus casas, con frecuencia en

los aledaños de las Iglesias o Catedrales. Barrios anti-

guos y casas del mismo talante. Provocaban algunos

alborotos, como en una pajarera hacen sus residentes,

sin mayor motivo que los roces de la propia conviven-

cia. Otra cosa era, cuando en nuestra ciudad amarra-

ban barcos militares o comerciales. Los marineros eran

gente joven, sin mayor responsabilidad que obedecer

al mando o al capitán. Cuando los liberaban de dicha

vigilancia, y se juntaban con las residentes de las paja-

reras, el alboroto llegaba a mayores niveles.

En el siglo XIX la sociedad de aquel tiempo, ya expresa

decididamente el rechazo a estos conflictos:

“Las mujeres de mala vida o sospechosa, así como los nidos en que se albergan, no desaparecen como fuera de desear, antes por el contrario parece ser que aumen-tan pululando aquellas por dentro y fuera de la ciudad, con escándalo de las personas honradas”.

El Tarraconense 29-Abril-1870 .

“No habrá algún medio para evitar el escándalo per-

Page 29: Edició Galens 178

29GALENS

manente que se ve en la calle de las Salinas o de “los nidos de las palomas”, especialmente por las tardes y noches, hora en que acuden en aquél sitio gran número de soldados y marineros, promoviéndose escenas que repugnan hasta el más despreocupado, e impiden que ninguna persona decente pueda pasar por dicho sitio sin ruborizarse”. El Tarraconense 12-Nov-1870

A pesar de todas las quejas de la ciudadanía, en la

segunda mitad del siglo XIX, las autoridades intentaban

acotar y anotar el espacio donde estaban ubicados, los

que denominan “nidos de palomas”. Se actuaba me-

diante un control de sus residentes y para ello existía

el “Libro Padrón de Casa de Mancebía”. También un

médico practicaba temporalmente controles médico-

sanitarios.

Cuaderno de padrones para amas de las Casas de

Mancebía

Hoy el tema sigue en vigor. Más diversificado y por lo

que se ve también más desarrollado. He comentado al

principio, que una parte de la actividad, supongo que

solo lo perteneciente al pacto previo, se ejercía a pie

de carretera. Yo lo clasificaría de penoso y degradan-

te, pero gozamos de plena libertad, incluso hasta este

extremo.

Al parecer, hace unos años que esta profesión, está

gestionada mediante una sofisticada estructura. Las

mujeres son captadas en otros países con la equívoca

promesa, de ofrecerles un trabajo en cuanto lleguen al

nuevo destino.

Son mujeres, consideradas como emigrantes clandes-

tinas, sin la adecuada documentación o bien retenida

ésta por los “gestores” del traslado. Dichas mujeres

caen en la prostitución, forzadas y coaccionadas, con

la imposibilidad de cualquier actuación en su defensa,

por la carencia de documentación. Probablemente se

dirá, que en algunos casos existe una aceptación tá-

cita entre las dos partes, pero no creo esto valga para

todos.

Ahora aquella persona que así lo desee, puede aparcar

en los múltiples “nidos”, que se ofrecen y señalizan sin

ambigüedades en cualquier carretera del país. Y abun-

dando en el proceso de proliferación de dicha epidemia,

se está permitiendo la construcción de unos prostíbulos

al parecer, de alto confort, que no son las antiguas paja-

reras que permitían revolotear incómodamente a estas

mujeres, si no grandes edificaciones “hoteleras”, con

una clasificación de varias estrellas. Es ahí donde pu-

eden ahora, residir, malvivir, hacer su “trabajo”, menos

amontonadas pero igualmente estigmatizadas.

Se puede pensar que el culpable de todo esto, es el go-

bierno que permite la construcción de dichas edificaci-

ones, o de los Alcaldes, o los propios vecinos que no

defienden su entorno, pero la realidad que siempre es

muy dura de aceptar, es que los verdaderos culpables,

han sido y son los mismos en todos los tiempos.

Como ejemplo, en la “Gaceta Médica Catalana”–1889,

decía con cierta condescendencia moralizadora, en lo

tocante a la prostitución, que:

“Quién de los dos es más de culparAunque cualquiera mal haga

La que falta por la pagaO el que paga por faltar

OPINIÓ

Page 30: Edició Galens 178

30 GALENS VOCALIA DELS JUBILATS

Una cinquantena de col·legiats del COMT

van visitar els punts d’interès de Tortosa.

La Vocalia de Jubilats va organitzar aquesta

sortida, que es va dur a terme el passat dijous 16

de juny i va proposar una ruta complerta per la ca-

pital del Baix Ebre, també anomenada “la ciutat de

les tres cultures”, per la petjada que hi han deixat

les civilitzacions cristinana, jueva i musulmana en el

devenir dels segles.

Prop de mig centenar de col·legiats del COMT van par-

ticipar en la darrera excursió del Col·legi, que en aques-

ta ocasió va traslladar-los fins a Tortosa per descobrir

alguns dels tresors de la ciutat, que compta amb un

important patrimoni històric i artístic.

La sortida va fer-se des de les delegacions de Tarra-

gona i Reus, des d’on va sortir l’autocar per arribar, de

bon matí, a Tortosa, a punt per retrobar els col·legiats

de les Terres de l’Ebre. La primera visita de la jornada

es va dur a terme a la Catedral de Tortosa, els museus

religiosos i als soterranis i catacumbes de l’edifici religi-

ós. L’Església Catedral, que ostenta el títol de basílica

i que està situada al costat del Palau Episcopal, va ser

declarada Monument Històric Artístic d’interès nacional

el mes de juny de 1931.

La visita a la Catedral va permetre descobrir alguns

dels secrets d’aquest edifici, construït l’any 1347 i con-

sagrat dos segles més tard. La construcció destaca per

la majestuositat de l’absis exterior, la girola amb el do-

ble deambulatori, el presbiteri i les tres naus de cinc

trams amb les seves claus de volta, que destaquen cla-

rament pel seu estil gòtic elegant i refinat. A l’altar major

destaca el retaule de Santa Maria de l’Estrella (s. XIV),

de fusta policromada, amb escenes del Nou Testament

i de la Verge. És una obra excepcional realitzada per

a la catedral romànica. D’entre totes les capelles que

formen el conjunt religiós cal subratllar la que està de-

dicada a la Verge de la Cinta, el millor exemple d’arqui-

tectura barroca de Catalunya, i la capella de la Mare

de Déu del Roser, on es troba el sepulcre d’alabastre

La Vocalia de Jubilats va reunir a la capital ebrenca un bon grup de col·legiats que van gaudir d’una visita personalitzada als principals edificis que conformen el patrimoni històric de Tortosa, com els Reials Col·legis. /GALENS

Excursió a TortosaUna cinquantena de col·legiats visiten la “ciutat de les tres cultures”

Page 31: Edició Galens 178

31GALENSVOCALIA DELS JUBILATS

Congrés estatal de metges jubilats

El COMT anima tots els col·legiats i

col·legiades que ja estan retirats de la

professió a participar en la quarta edició

del Congrés Estatal de Metges Jubilats, que es

durà a terme els propers dies 30 de setembre i 1

d’octubre de 2011 a Barcelona.

El programa d’aquest esdeveniment se centrarà a trac-

tar tots aquells temes d’actualitat que interessin o pre-

ocupin als metges retirats, en un moment en què l’edat

de jubilació ocupa pàgines en els mitjans de comunica-

ció i que planteja qüestions tan interessants i útils com

són la cobertura mèdica dels tractaments mèdics o la

possibilitat que els professionals de l’àmbit de la medi-

cina puguin retirar-se més enllà dels 65 anys, sempre

que es demostri que es troben en condicions de conti-

nuar exercint la seva professió.

Aquest IV Congrés estatal donarà a conèixer les neces-

sitats del col·lectiu de jubilats i serà un excel·lent lloc de

trobada i relació, motiu pel qual el COMT anima tots els

col·legiats a partipar-hi activament. Els interessats a as-

sistir-hi poden posar-se en contacte amb la Vocalia de

Jubilats del COMT, que els atendrà a l’adreça de correu

[email protected] o al telèfon 977 232 012.

de Joan de Girona (segle XV ), el més espectacular de

la Catedral. L’edifici conserva el retaule de la Transfigu-

ració (segle XV), obra de Jaume Huguet, exposat en la

col·lecció museogràfica oberta el desembre de 2007.

La visita al claustre de la Catedral, de forma trapezoïdal

i restaurat entre 1999 i el 2000, va ser un dels punts de

més interès de la visita.

Un cop finalitzada la visita a la Catedral, el grup va con-

tinuar la seva visita a Tortosa als Reials Col·legis de la

ciutat, el nom que rep el conjunt de tres edificacions de

l’orde dels Dominics situat al carrer de Sant Domingo i

declarades Monument Nacional el 1974. El conjunt està

format pels Col·legis de Sant Jaume i Sant Maties (l’edi-

fici renaixentista més destacat de Catalunya), el Col·legi

de Sant Jordi i Sant Domènec i, finalment, l’església de

Sant Domingo, que destaca per la seva majestuosa

portalada renaixdentista i la planta interior, bastida amb

el cànon gòtic.

Després de la ruta, el grup de col·legiats es va traslladar

fins al Mercat de Tortosa, on van poder adquirir produc-

tes típics artesanals de la zona. En acabat, la sortida va

finalitzar amb un dinar de germanor a Roquetes. El Dr. Manuel Aguilar Lajusticia fent fotografies d’alguns dels racons emblemàtics de la ciutat. /GALENS

Page 32: Edició Galens 178

32 GALENS

Canelons de salmó fredsUn plat molt estiuenc

GASTRONOMIA

Ingredients:1 paquet de 100gr de salmó fumat

Fulles d’enciam

Una mica de pastanaga ratllada

2 cullerades de maionesa

1 ou dur

”Picatostes” de pa torrat

Cubs de formatge (al gust)

Elaboració:Les quantitats són per 2 persones.

En un bol tallem les fulles d’enciam molt petites, afe-

gim la pastanaga ratllada, ratllem l’ou dur i li afegim,

posem el formatge, els trossets de pa torrat i les dues

cullerades de maionesa i ho barregem tot suaument.

Un cop tinguem el farcit, el disposem per sobre dels

talls de salmó fumat i ho cargolem de manera que

quedi com un caneló.

Si es vol, es poden deixar els canelons uns 20-30

minuts a la nevera abans de servir-los perquè agafin

consistència.

Nota: Es poden canviar les ingredients i posar-hi ton-

yina, talls de fruita, gambes, etc.

ACUDIT

Page 33: Edició Galens 178

34 GALENS

Lletres que tenen premi

Jaume Palau, treballador del COMT amb una

llarga trajectòria professional ha estat premi-

at amb el guardó de relat La Venta de las Pala-

bras, que organitza l’IES La Hontanilla de Tarancón

(Conca), una menció que li ha valgut la publicació

de la seva novel·la en una editorial local. El recull

de relats és titula ‘Cinco citas’ i és una col·lecció

de petits relats que dibuixen la vida quotidiana a

través de personatges reals i anòmis, però també

de la mà de la mitologia.

“És un llibre molt amè que relata històries molt diverses

i que, en el darrer apartat, es van reduint en extensió

fins a ser microrrelats”, detalla Jaume Palau, que co-

menta que el recull s’ha estructurat en tres parts que

se centren en fets quotidiants de la vida, però vistos

per diferents sedassos. En la primera part, el lector

trobarà versions poc diferents a les habituals d’histò-

ries i llegendes molt lligades a l’imaginari comú. La

publicació continua amb una secció centrada en la

vida quotidiana, que se solidifica a través de petites

històries que retraten situacions del dia a dia. “Són

petites narracions que, sense sermonejar, forcen a

la reflexió personal”, aclareix l’autor, que detalla que

l’epíleg està reservat a històries cada cop més curtes,

que finalitzen en microrrelats que tracten una gran di-

versitat de temes diferents. “Moltes de les idees del

llibre provenen de diàlegs escoltats al carrer, retalls

de vivències que després es materialitzen en una his-

tòria”, detalla Palau, que afegeix que ‘Cinco días’ és

un relat de relats que parla de la vida mateixa i que

ha tingut el seu reconeixement, una distinció que se

suma a la llarga trajectòria de Jaume Palau lligada al

món de les lletres.

Des del COMT li donem a Jaume Palau l’enhorabona

i l’animem perquè continuï treballant.

Jaume Palau obté un guardó pel seu darrer llibre de relats

ENTREVISTA

Jaume Palau, amb un exemplar del llibre premiat. /GALENS

*CONSULTEU REQUISITS AL 619 967 893

REFORMES - PLADUR - ELECTRICITAT

FONTANERIA - CALEFACCIÓ

CLIMATITZACIÓ - GAS

FINANÇAMENT FINS A 60 MESOS I 0% D’INTERÈS*

Page 34: Edició Galens 178

35GALENS

ALTES

MOVIMENT COL·LEGIAL

INCREÏBLE OFERTA. Es ven xalet unifamiliar adossat a la

zona de Cala Romana (Tarragona). Equipaments en bon

estat i immillorables vistes al mar. 6 habitacions. Barbacoa

coberta i piscina privada. Tracte directe amb la propietat.

Interessats trucar al telèfon 669 200 880.

Immobiliària i despatxos

BAIXES

BERNAT VIDAL, PEDROMORALEJO BENEITEZ, JOSESANZ ROYO, ANTONIOWIEHOPP SANDOVAL, GASTONCAMAFORT BABKOWSKI, MIGUELGONZALEZ BAIXAULI, ARTUROMANSO ANDRES, M. CRISTINA BERICAT ABADIA, M.ANGELESGARCIA PICO, JOSE MANUELVILLAR FERNANDEZ, JOSE LUISGOMILA MERINO, M.CARMENGRAU I OSSO, CRISTINAWESSLING, HEINRICHINTRIAGO GUTIERREZ, BELENJORGE SANTOS, CARLESGARCIA ARNALDICH, SALOMECARO TARRAGO, ALEIDISPEREZ HERNANDEZ, VIRGINIAPAPIOL GALLOFRE, ELISABETHZBOROMYRSKYY, YAROSLAVRODENAS FERNANDEZ, AMARAPRADILLOS GARCIA, EMPARRODRIGUEZ BEJARANO, DANIEL ANDRESROS AÑON, JUANDE ARGACHA JUNYET, PAULAPRATS VIDAL, M. PILARMAESO CARBAYO, AMPAROANDRES LOPEZ, BLANCAMILLAT SERVENT, ELENAZALDIVAR REINOSO, IDALMIS

SANCHEZ TOLL, ROGERIVARS PARRAGA, CARMENSAENZ BALLOBAR, ANA MARIAMUÑOZ PEREZ, JOSEP M.TALAVERA MARTIN, MINERVAPINZON LOPERA, EFREN ALBERTOBETANCOURTH ZAMBRANO, ANA MERCEDESRUDAS BERMUDEZ, EDISSONJARAMILLO THOMAS, CARLOSMORATO GARCIA, PATRICIA MARIAMARTIN-LOECHES CARRONDO, IGNACIOBETANCUR ZAMBRANO, NELSON LUISGARAT BRUN, SILVIA TERESASABOGAL FUCCZ, ELLIOTGUERRA GARCIA, MARIA EMILIASANCHEZ FUENTES, DIANA YOLIMALIMON ROSALES, JESUS ENRIQUEARROYO CHALCO, MAURO ANTONIOCONTASTE PEREZ, YELITZA YAMILEREVUELTA BARBERO, JUAN MANUELACASO TIL, HELENADIAZ CID, RAFAELNUÑEZ DEL PADRO ALANES, NATALIAARRAYA CABEZAS, MAURICIO JAVIERSANCHEZ VICENTE, CRISTINABONAVILA JUAN, CLAUDIA SALOMESANCHEZ ROSALES, JULIO CESARGANSANZ SERRANO, CARLOS

NÚM. COL. NÚM. COL.COGNOMS NOM COGNOMS NOMCAUSA BAIXA CAUSA BAIXA

430020643005944300659430069143029054303080430330443033744303378430397743040954304187430467943047764304856430495343050284305036430510043051014305203430521043053524305358430536143053654305388430539343053984305399

4305401430540243054044305500430550143055354305556430555743055764305603430560643056134305701430573243057924305795430582843058294305838430586343058724305911430593243059334305955430597443059824306039

DEFUNCIÓDEFUNCIÓDEFUNCIÓCESSAMENT EXERCICITRASLLATDEFUNCIÓDEFUNCIÓTRASLLATTRASLLATTRASLLATTRASLLATTRASLLATCESSAMENT EXERCICICESSAMENT EXERCICITRASLLATTRASLLATTRASLLATTRASLLATTRASLLATTRASLLATTRASLLATTRASLLAT TRASLLATTRASLLATTRASLLATTRASLLATTRASLLATTRASLLATTRASLLATTRASLLAT

TRASLLATTRASLLATTRASLLATTRASLLATTRASLLATTRASLLATTRASLLATTRASLLATTRASLLATTRASLLATTRASLLATTRASLLATCESSAMENT EXERCICITRASLLATTRASLLATTRASLLATTRASLLATTRASLLATTRASLLATTRASLLATCESSAMENT EXERCICITRASLLATCESSAMENT EXERCICICESSAMENT EXERCICITRASLLATTRASLLATTRASLLATCESSAMENT EXERCICI

ABAL DIAZ, LEANDROPARDINA MARTINEZ, OSCARARROYO NIÑO, SERGI BLOTTA, EDGAR NICOLASRAMOS GARCIA, IVANALQUEZAR ARTIEDA, MIREIALOZANO LOPEZ, MARIA ISABELCARRASCO MARQUEZ, MIZRAIM LEVIVIÑALES BERNAL, JULIO ANDRESMERCE KLEIN, JORDICENTENO ALVAREZ, CLARABRU OROBAL, NOELIAPAROS SANS, MARTAVASQUEZ PEREZ, AMALUI VANESAROMERO SIERRA, YANIRABADUELL MARTI, ALBERTARACIL I PICO, NEUSMARIN FORTUNY, LAIAGONZALEZ IBON, SOFIARUA HERNANDEZ, ELISABETH JOHANNAMOLINA MARQUEZ, JOSE MIGUELGABERNET FLORENSA, ROSA MARIAVILLAVICENCIO LUJAN, PEDRO MIGUELRODRIGUEZ LOPEZ, JUDITFORCADELL ARENAS, TERESAMARTIN GONZALEZ, LOURDESPERNIA DE BRAVO, YOCASTA VIRGINABAQUERO PULIDO, BERTHA CECILIAVAZQUEZ GOMEZ, MARIA TERESA

PORCAR CARDONA, INES MARIAPRIETO HERMIDA, LYDIAPANTOJA PERALTA, CRISTINARAMOS RODRIGUEZ, JESSICACORTES GOMEZ, LYDIAPOLO BARDINA, MARIA ESTHERSANDOR, JEAN MARIEHSU CHUNG, PABLOAUDIINO VALENCIA, MAURIZIOPRAT VERGES, LAIACASTAÑEDA GALEANO, VICTORIA EUGENIAGASANZ SERRANO, CARLOSROSA CORONADO, ELISABETOTON AGUILAR, GLORIAGARGIA BELLO, ANGELA CRISTINADUDASU, LOREDANA VIOLETAVILLAR NAVAS, BEATRIZSOLTOIANU, DOINAPUGNET GILMAR, CHRISTIANESPUIS LLORACH, MIQUEL-ANGELCASELLES MARTINEZ, ALEXANDRAMARTINEZ SUREDA, ARACELIPULIDO QUINTERO, DIEGO FERNANDOTIKHOMIROVA, LIDIACARRILLO LUNA, LUIS HERNANDOGOMEZ MANZANO, PABLOILLANA MAHIQUES, MIREIACARDENAS ESCALANTE, M. PAULINAGARCIA FERNANDEZ, SOFIA

BIDEGAIN RAMIREZ, MARIA CRISTINASACI, ABDELKRIMCHICU, PETRUWONG GUTIERREZ, SONIA MELISSATORRES SANCHEZ, LUIS MAURICIOTORRES PRATS, LAURATENA SALVADOR, LAURAARACIL LEON, ELISA ISABELSEPULVEDA RAMOS, ESTEBANDE LA CRUZ WONG, JOSE CARLOSROLLAN SERRANO, EVA MARIADUMITRU, MARCELA MAGDALENARUBIO ALVAREZ, MARIA JOSEGOTCHALK CARLOS, ZUGASTISOLANO BENITEZ, ANTONIA JESUSCARNER BONET, BERNATGIORDANENGO, MAURIZIOMAÑE MARTINEZ, MARIA ALBAHERRERA QUINTERO, KATHERINE M.DURANY LARA, DAVIDLOPEZ GOMEZ, ESTEVEBESCOS CABESTRE, AGUSTINRIERA REINA, JOSEPMONTANER PICART, JOANRUZ PAREDES, MARIO ANTONIO HERRERA TANTANI, JOSE ANTONIOVILLEGAS LOU, OLGARUIZ HERRERA, ROLY AMERICOMAS-STACHURSKA, ALEKSANDRA

NÚM. COL.COGNOMS NOM NÚM. COL. NÚM. COL.COGNOMS NOM COGNOMS NOM

43052614305333430546843055214305657430596143059684306006430600743060084306009430601043060114306012430601343060144306015430601643060174306018430601943060204306021430602243060234306024430602543060264306027

43060284306029430603043060314306032430603343060344306035430603643060374306038430603943060404306041430604243060434306044430604543060464306047430604843060494306050430605143060524306053430605443060554306056

43060574306058430605943060604306061430606243060634306064430606543060664306067430606843060694306070430607143060724306073430607443060754306076430607743060784306079430608043060814306082430608343060844306085

ANUNCIS PER PARAULES

Page 35: Edició Galens 178

1GALENS