gci presentation.pptx

Upload: zahir

Post on 07-Aug-2018

238 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 8/20/2019 GCI presentation.pptx

  1/27

 • 8/20/2019 GCI presentation.pptx

  2/27

  Menurut statistik hasil kajian bank dunia, hargapasaran makanan global secara purata telahmeningkat sebanyak 700% sejak tahun 2000manakala kadar simpanan bijirin dunia kiniadalah pada tahap terendah sejak 30 tahun.Harga gandum di pasaran dunia sahaja telahmencatatkan kenaikan sebanyak 200% manakalaharga makanan ruji yang lain seperti beras dankacang soya telah mencatatkan paras kenaikantertinggi.

  enaikan harga pasaran bijirin juga akanmemaksa kenaikan harga pasaran makanan yanglain secara langsung atau tidak langsung seperti

  harga daging, ayam, telur dan makanan.

  KRISIS PEMAKANAN

 • 8/20/2019 GCI presentation.pptx

  3/27

  Masalah pertambahan penduduk di dunia yang tidak seimbangdengan pengeluaran makanan !ianggarkan baha"a penduduk dunia akan bertambah melampauitahap # billion orang menjelang tahun 20$0. njuran pertambahan inidikatakan akan mendesak kepada keperluan bahan makanan yangmendadak yang pastinya tidak mampu ditampung oleh tahappengeluaran makanan dunia kerana kekurangan sumber&sumber yangada.

  KemiskinanMisalnya,di negara&negara seperti 'ndia dan (ra)il,20 peratuspenduduk yang berpendapatan paling rendah hanya mendapatsetengah daripada per kapita kalori yang diperolehi oleh golongan

  atasan *+H ,-#7 /

  PUN A KRISIS

 • 8/20/2019 GCI presentation.pptx

  4/27

  Kemelesetan ek!n!miolongan miskin terkesan dengan masalah ini

  Harga barang menjadi mahal1unca kemelesetan ekonomi dunia disebabkan olehekonomi yang tidak menentu di negara merika yarikat.

  "akt!r keb!lehan pengeluaran 4erjejas akibat bencana alam seperti 5l 6ino dan a 6ina,pencemaran alam sekitar dan perubahan yang ketara padaiklim 8rumah hijau9 dunia secara keseluruhan ustralia telah dikatakan mengalami kemarau terburukpada tahun 2007.

 • 8/20/2019 GCI presentation.pptx

  5/27

  Kenaikan harga minyakmemacu kenaikan kos baja yang kebanyakannyamemerlukan petroleum untuk dihasilkan.Minyak jugamemainkan peranan penting dalam proses penghasilandan pengangkutan makanan dengan menggunakan

  jentera.Kemerosotan simpanan stok makanan sedunia

  Jika dulunya negara-negara cenderung menyimpansimpanan stok makanan yang lebih, tetapi kini, olehsebab kadar penumbuhan makanan serta kemudahanmengimport makanan, maka keperluan menyimpan stok

  dianggap kurang penting. Oleh itu, misalnya, padaFebruari 2008 simpanan gandum menjunam kepadatakat terendah sejak 0 tahun di !merika "yarikat.

  http://ms.wikipedia.org/wiki/Februari_2008http://ms.wikipedia.org/wiki/Februari_2008http://ms.wikipedia.org/wiki/Februari_2008http://ms.wikipedia.org/wiki/Februari_2008

 • 8/20/2019 GCI presentation.pptx

  6/27

  ## NE$ARA HADAPI MASA%AH KEKURAN$AN MAKANAN& 'riday( )*+,t!ber #)-) -./)) 0

  gensi Makanan dalam 1ertubuhan (angsa&(angsa (ersatu *1((/menyatakan baha"a -11 2uta !rang di ## buah negara di dunia ini

  menghadapi kebuluran atau kesukaran untuk mendapatkan makananyang mencukupi.

  1eperangan, bencana alam dan pengurusan yang lembap telahmenyebabkan kekurangan makanan dan )at yang berterusan di negara&negara tersebut, termasuk A"ghanistan( Haiti( Ira3( S!malia danSudan4

  !i antara 22 negara ini, penduduk yang mengalami kekurangan )atmakanan adalah tiga kali lebih tinggi daripada negara&negaramembangun.

  Menurut 1ega"ai 1((, -,:00 kalori per sehari dianggap sebagaipengambilan tenaga minimum untuk sehari. esesiapa yang tidak dapatmemenuhi keperluan ini akan dianggap kekurangan )at atau menghadapikelaparan ;kronik

 • 8/20/2019 GCI presentation.pptx

  7/27

  6egara lain yang turut mengalami krisis makanan adalah>

  Ang!la( 5urundi( Republik A"rika Tengah( had(!ng!( K!rea Utara( Republik Dem!kratik !ng!(

  Eritrea( Ethi!pia( $uinea( Pantai $ading( Kenya(%iberia( Sierra %e!ne( Ta2ikistan( Uganda dan6imbab7e .

  ? mengatakan pada bulan eptember 20-0, jumlahorang yang mengalami kebuluran di seluruh dunia telahmenurun daripada - bili!n kepada 8#9 2uta !rang4

 • 8/20/2019 GCI presentation.pptx

  8/27

  ihag edi ?arah berumur 7 bulan

  yang kekurangan )at makanan hanyaseberat 3.= kg.

  eadaan hai"an ternakan di omalia.

  den alaad, 2 tahun ketikadimandikan di ans ?rontieresHospital di em !agahaley pada --

  @uly 20--.

 • 8/20/2019 GCI presentation.pptx

  9/27

  #enduduk dunia menderita akibat kekurangan $atprotein dan kalori.%k&ashiorkor dan marasmus'"esetengah negara !sia seperti (hina , )ndia , )ndonesia ,*ietnam , +emboja , dan lain-lain %termasuk Mesir'

  mengenakan pengharaman eksport beras denganketatnyaegara ropah pula, termasuk kraine , /usia dan

  "erbia , turut sama mengenakan tari tinggi ataumenghalang eksport gandum dan makanan lain samasekali, sekaligus memacu lagi peningkatan harga untuknegara-negara pengimport makanan.

  Kesan krisis pemakanan

  http://ms.wikipedia.org/wiki/Republik_Rakyat_Chinahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Indiahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Vietnamhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Kembojahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Ukrainehttp://ms.wikipedia.org/wiki/Rusiahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Serbiahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Serbiahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Rusiahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Ukrainehttp://ms.wikipedia.org/wiki/Kembojahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Vietnamhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Indiahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Republik_Rakyat_China

 • 8/20/2019 GCI presentation.pptx

  10/27

  Kesan marasmus

 • 8/20/2019 GCI presentation.pptx

  11/27

  a"asan tanaman mestilah diperluaskan untukmenambah bekalan. Aontohnya seperti yangdilaksanakan di Malaysia di mana negeri abahdan ara"ak telah dijadikan negeri pertanianbagi menambahkan sumber makanan kepada

  rakyat.penggunaan baja dan peralatan moden sertaperluasan sistem pertaniankerajaan perlu memberikan peluang dan galakan

  kepada orang&orang miskin dan tidakberkemampuan untuk bertani denganmemberikan tanah lapang secara percuma,subsidi dan apa juga bantuan kepada mereka.

  ara mengatasinya

 • 8/20/2019 GCI presentation.pptx

  12/27

  ISU A%AM SEKITAR

 • 8/20/2019 GCI presentation.pptx

  13/27

  2 jenis pencemaran>-. 1encemaran yang disebabkan oleh Baktor

  emulajadi. 1encemaran yang disebabkan oleh Baktorsemulajadi adalah pencemaran yangberlaku dengan sendirinya setelahberlakunya bencana alam seperti letusan

  gunung berapi, dilanda ribut tauBan,gempa bumi dan sebagainya

  :ENIS;:ENIS PEN EMARAN

 • 8/20/2019 GCI presentation.pptx

  14/27

  2.1encemaran yang disebabkan oleh Baktor manusia.

  1encemaran yang disebabkan oleh Baktormanusia adalah pencemaran yang dilakukan olehmanusia samada sengaja atau tidak disengajakan. ntaranya adalah>

  a4 Pen,emaran Udara. gas&gas beracun, )arah&)arah yang

  terperangkap hasil dari asap kenderaan, jerebudari kesan pembakaran secara terbuka

 • 8/20/2019 GCI presentation.pptx

  15/27

  b . Pen,emaran AirAontohnya, pembuangan air kumbahan,sisa&sisa kimia, haba, pembuangansampah dan sebagainya .

  c . 1encemaran Tanah

  Aontohnya, pemusnahan hutan akibatpembalakan, pembuangan sisa&sisa kimiadan sisa&sisa pepejal .

 • 8/20/2019 GCI presentation.pptx

  16/27

  a) Perkilangan. kilang-kilang yang melepaskan asap dari

  serombong asap di kilang masing-masing

  tanpa mempedulikan masyarakat sekeliling.. cecair kimia yang disalurkan ke dalam sungaitidak dira&at dan mengandungi bahan toksikyang mencemarkan air sungai.

  Faktor atau Punca Kejadian Pencemaran Alam Sekitar

 • 8/20/2019 GCI presentation.pptx

  17/27

  b0 Kenderaansap kenderaan akan menghasilkan

  karbon monoksida dan menyebabkanudara semakin panas. !ianggarkan setiap tahun, lebih kurang-3. juta tan gas&gas beracun yangberpunca daripada penggunaankenderaan merosakkan ka"asan hutan,tasik dan kehidupan laut

  menambahkan kesan rumah hijau sertamembahayakan kesihatan manusiasejagat.

 • 8/20/2019 GCI presentation.pptx

  18/27

  c) Pembakaran terbuka

  !kti1iti membakar sa&ah-sa&ah padi selepas kerjamenuai

  d) Perlombongan(ari gali petroleum di dasar laut dan tumpahan minyak

  mengakibatkan pencemaran air.memberi kesan kepada kehidupan air seperti tumbuh-tumbuhan dan hai&an akuatik

 • 8/20/2019 GCI presentation.pptx

  19/27

  e0Pembangunan se,ara tidaksistematik

  4erjadinya pencemaran air terutama pada"aktu hujan jika tanah lapang yangdibersihkan mengalir ke dalam sungaiatau laut.1encemaran bunyi oleh jentera berat

 • 8/20/2019 GCI presentation.pptx

  20/27

  a/ esihatan terjejasManusia akan menghidap pelbagaipenyakit, khususnya respirasi akibat

  menghidu udara yang tercemar.menyebabkan Bungsi paru&paru terjejasdan sistem pengaliran darah mengalamimasalah.

  Kesan Kejadian Pencemaran kepada Manusia

 • 8/20/2019 GCI presentation.pptx

  21/27

  Hu2an asid ujan asid akan terkumpul menjadi pemendapan berasid.

  )ni berlaku apabila asid terkumpul dan menjadi semakinpekat.

  !sid yang terlalu pekat boleh menyebabkan tumbuh-tumbuhan dan hidupan di dalam tasik mati, bangunan danbatu menjadi lemah dan rapuh, &arna bangunan, keretadan lain-lain menjadi pudar, mudah rosak, dan cepatberkarat. hujan asid juga merosakkan kesihatan manusia terutamamereka yang berpenyakit seperti mengidap asma.

  Kesan Kejadian Pencemaran kepada Alam Sekitar

 • 8/20/2019 GCI presentation.pptx

  22/27

 • 8/20/2019 GCI presentation.pptx

  23/27

  Pun,a ; Pun,a :erebu

  1embakaran ecara 4erbuka

  sap !ari ilangsap !ari enderaan

 • 8/20/2019 GCI presentation.pptx

  24/27

 • 8/20/2019 GCI presentation.pptx

  25/27

  Suhu meningkatenaikan suhu bumi dan penipisan lapisan

  o)on menjadi punca kepada pemanasanglobal yang dapat dirasakan oleh seluruhdunia. enaikan suhu bumi disebabkan olehpembebasan gas&gas karbon dioksida danterkumpul di dalam udara.

  esanya adalah permukaan bumi menjadi

  panas, ekosistem terganggu, banjirberlaku secara kerap dan juga berlakunyakejadian alam yang tidak normal.

 • 8/20/2019 GCI presentation.pptx

  26/27

  d0 Air ter,emarHidupan air seperti ikan, siput, udang atauketam akan mati dengan tumpahanminyak, pembuangan sampah dan sisatoksid.kesan yang dianggap kronik akibatpencemaran air yang berlaku adalahanomalia, iaitu pembesaran tubuh dantingkahlaku yang tidak normal, serta

  kurang daya ketahanan badan

 • 8/20/2019 GCI presentation.pptx

  27/27

  -. !i merika misalnya, satu kta dara (ersih*Alean ir ct/ telah di"ujudkan untukmengurangkan penghasilan Hidro arbon, arbonMonoksida dan oksida&oksida 6itrogen tertentu.

  2. M emeperluas gerakan untuk melakukanpeghijaun bumi

  %AN$KAH PEN=E%ESAIAN