auzoetako jaiak diru laguntzak 2015 oinarriak...festetako programa ere donostia kulturako festak...

of 19 /19
Donostia Kultura Konstituzio Plaza, 1 20003 Donostia-San Sebastián tel (0034) 943 481 150 faxa 943 481 189 [email protected] IFK-CIF Q20005 41I 6634n VI 2009- 11 2015. URTEAN DONOSTIAKO AUZOETAKO JAIAK ANTOLATZEKO DIRU LAGUNTZAK ARAUTZEKO OINARRIAK I. XEDAPEN OROKORRAK 1. artikulua. Xedea 2015ean Donostiako auzoetako jai herrikoiak antolatu, ospatu eta hedatzeko diru laguntzak arautzea da oinarri hauen xedea. Norgehiagoka araubidea baliatuko da horretarako. 2. artikulua. Diru kopurua DONOSTIA KULTURA Enpresa Erakunde Publikoak, gehienez, 133.725,19 € bideratuko ditu deialdi honetara. Diru kopuru hori gehieneko kopurua da, eta gutxi gorabeherakoa. 2015eko Aurrekontuan onartutako kreditua hasiera batean aurreikusitakoa baino handiagoa izanez gero, deialdiari aplikatzea edo ez erabaki ahal izango da, ebazpena eman aurretik gastu espedientea izapidetu eta gero, beste deialdirik egin behar izan gabe. Bestalde, deialdi honetako diru laguntzak emateko beharrezkoa izango da kreditu egoki eta nahikoa izatea 2015eko Aurrekontuan. 3. artikulua. Organo eskuduna DONOSTIA KULTURAko Lehendakaria izango da diru laguntza honen inguruan erabakitzeko organo eskuduna. 4. artikulua. Aplikagarria den araudia Diru laguntza hauek emateko eta emailea eta erakunde onuraduna elkarri lotuko dituen harreman juridikoa finkatzeko, oinarri hauek eta BASES POR LA QUE SE ESTABLECE LA CONCESION DE SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACIÓN DE FIESTAS POPULARES EN LOS BARRIOS DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN EL AÑO 2015 I. DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1. Objeto Es objeto de las presentes bases regular la concesión de subvenciones para la organización, celebración y difusión de festejos populares en los distintos barrios de Donostia-San Sebastián, en régimen de concurrencia competitiva, para el año 2015. Artículo 2. Dotación económica La Entidad Pública Empresarial DONOSTIA KULTURA destinará para la presente convocatoria una cuantía estimada de 133.725,19 euros. La cuantía anteriormente fijada tendrá la consideración de cuantía estimada máxima. En el supuesto de que el crédito presupuestario que resulte aprobado en el Presupuesto de 2015 fuera superior a la cuantía inicialmente estimada, podrá decidir su aplicación o no a la convocatoria, previa tramitación del correspondiente expediente de gasto antes de la resolución, sin necesidad de nueva convocatoria. La concesión de las subvenciones de la presente convocatoria queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el Presupuesto de 2015. Artículo 3. Órgano competente El órgano competente para la aprobación de las presentes bases será el Presidente de DONOSTIA KULTURA. Artículo 4. Normativa aplicable La concesión de estas subvenciones y la relación jurídica entre la instancia otorgante y la entidad beneficiaria se regirá por las presentes bases y

Upload: others

Post on 14-Mar-2021

3 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Auzoetako jaiak diru laguntzak 2015 oinarriak...festetako programa ere Donostia Kulturako Festak Unitateko Erregistro Bulegoan aurkeztu beharko dira. El cumplimiento de obligaciones

Donostia Kultura

Konstituzio Plaza, 1 • 20003 Donostia-San Sebastián

tel (0034) 943 481 150 • faxa 943 481 189 • [email protected]

IFK-CIF Q20005

41I6634n VI

2009-11

2015. URTEAN DONOSTIAKO AUZOETAKOJAIAK ANTOLATZEKO DIRU LAGUNTZAKARAUTZEKO OINARRIAK

I. XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua. Xedea

2015ean Donostiako auzoetako jai herrikoiakantolatu, ospatu eta hedatzeko diru laguntzakarautzea da oinarri hauen xedea. Norgehiagokaaraubidea baliatuko da horretarako.

2. artikulua. Diru kopurua

DONOSTIA KULTURA Enpresa ErakundePublikoak, gehienez, 133.725,19 € bideratukoditu deialdi honetara.

Diru kopuru hori gehieneko kopurua da, etagutxi gorabeherakoa.

2015eko Aurrekontuan onartutako kredituahasiera batean aurreikusitakoa baino handiagoaizanez gero, deialdiari aplikatzea edo ez erabakiahal izango da, ebazpena eman aurretik gastuespedientea izapidetu eta gero, beste deialdirikegin behar izan gabe.

Bestalde, deialdi honetako diru laguntzakemateko beharrezkoa izango da kreditu egokieta nahikoa izatea 2015eko Aurrekontuan.

3. artikulua. Organo eskuduna

DONOSTIA KULTURAko Lehendakaria izangoda diru laguntza honen inguruan erabakitzekoorgano eskuduna.

4. artikulua. Aplikagarria den araudia

Diru laguntza hauek emateko eta emailea etaerakunde onuraduna elkarri lotuko dituenharreman juridikoa finkatzeko, oinarri hauek eta

BASES POR LA QUE SE ESTABLECE LACONCESION DE SUBVENCIONES PARA LAORGANIZACIÓN DE FIESTAS POPULARES ENLOS BARRIOS DE DONOSTIA-SANSEBASTIÁN EL AÑO 2015

I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto

Es objeto de las presentes bases regular laconcesión de subvenciones para la organización,celebración y difusión de festejos populares enlos distintos barrios de Donostia-San Sebastián,en régimen de concurrencia competitiva, para elaño 2015.

Artículo 2. Dotación económica

La Entidad Pública Empresarial DONOSTIAKULTURA destinará para la presenteconvocatoria una cuantía estimada de 133.725,19euros.

La cuantía anteriormente fijada tendrá laconsideración de cuantía estimada máxima.

En el supuesto de que el crédito presupuestarioque resulte aprobado en el Presupuesto de 2015fuera superior a la cuantía inicialmente estimada,podrá decidir su aplicación o no a la convocatoria,previa tramitación del correspondiente expedientede gasto antes de la resolución, sin necesidad denueva convocatoria.

La concesión de las subvenciones de la presenteconvocatoria queda condicionada a la existenciade crédito adecuado y suficiente en elPresupuesto de 2015.

Artículo 3. Órgano competente

El órgano competente para la aprobación de laspresentes bases será el Presidente deDONOSTIA KULTURA.

Artículo 4. Normativa aplicable

La concesión de estas subvenciones y la relaciónjurídica entre la instancia otorgante y la entidadbeneficiaria se regirá por las presentes bases y

Page 2: Auzoetako jaiak diru laguntzak 2015 oinarriak...festetako programa ere Donostia Kulturako Festak Unitateko Erregistro Bulegoan aurkeztu beharko dira. El cumplimiento de obligaciones

Donostia Kultura

Konstituzio Plaza, 1 • 20003 Donostia-San Sebastián

tel (0034) 943 481 150 • faxa 943 481 189 • [email protected]

IFK-CIF Q20005

41I6634n VI

2009-11

diru laguntzak ematen direnean indarreandauden arauak bete beharko dira.

Oinarri hauetan aintzat hartu ez diren kontuguztietarako, Diru laguntzei buruzko azaroaren17ko 38/2003 Lege Orokorrak (aurrerantzean,Diru Laguntzen Lege Orokorra) eta 887/2006Errege Dekretuaz onartuta legeak zehaztenduen Arautegiak diotena hartuko dira kontuan

Halaber, honako diru laguntza hauek ematekomodua eta diruz lagunduriko proiektu etajarduerak gauzatzea arautuko dira honakohauek erabilita: Emakumeen eta GizonenBerdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005Legea, 24.2 artikuluak xedatzen duenez,"euskal herri-administrazioek ezin izango dieteinolako laguntzarik eman kideak aukeratzekoprozesuan edo lan-jardunean sexuaren ziozkobereizkeria eragiten duten elkarte edoerakundeei"; Emakumeen eta gizonen artekobenetako berdintasunerako 2007ko martxoaren22ko 3/2007 Lege Organikoa, eta DonostiakoUdalaren 2014-2018 III. Berdintasun Plana.

Diruz lagundutako egitasmoak eta jarduerakaurrera eraman beharko dira euskararenNormalizazioari buruzko 10/82 OinarrizkoLegeak eta Euskararen ErabileraNormalizatzeko Plana Donostiako UdalarenAraudian zehaztutakoarekin bat etorriz.

5. artikulua. Eskatzaileak

Egoitza eta jarduteko esparrua Donostiandituzten elkarte, eta gastronomia, kultura, kirol,hezigarri eta/edo aisiarako elkarteek eskatuahal izango dituzte diru laguntzak, etaDonostiako auzo desberdinetan jaiak antolatzenbadituzte.

Elkarteek, irabazi xederik gabeek, UdalekoElkarteen Udal Erregistroan izena emana behardute.

Diru Laguntzen Lege Orokorreko 13.2 artikuluanxedaturiko baldintzetako batean daudenpertsonek edo erakundeek ezingo dituzte jasodiru laguntza hauen onurak.Norbanakoek edo erakundeek ezingo dute diru

demás normativa vigente en el momento de suconcesión.

En todo lo no previsto en las presentes bases, seaplicará la Ley 38/2003 de 17 de noviembreGeneral de Subvenciones (en adelante, LeyGeneral de Subvenciones)y su Reglamento dedesarrollo aprobado por Real Decreto 887/2006.

Asimismo, la concesión de las presentessubvenciones y la ejecución de los proyectos yactividades subvencionadas se desarrollará en elmarco de la Ley 4/2005, de 18 de febrero para laIgualdad de Mujeres y Hombres, cuyo artículo24.2 establece que, las Administraciones PúblicasVascas no podrán dar ningún tipo de ayuda a lasasociaciones y organizaciones que discriminenpor razón de sexo en su proceso de admisión oen su funcionamiento, así como en el marco de laLey Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para laIgualdad Efectiva de Mujeres y Hombres y del IIIPlan de Igualdad 2014-2018 del Ayuntamiento deDonostia-San Sebastián.

Los proyectos y actividades subvencionadasdeberán desarrollarse en el marco de la LeyBásica 10/82 de Normalización del Euskara, asícomo de lo establecido en las Normas para laNormalización del Uso del Euskara delAyuntamiento de Donostia – San Sebastián.

Artículo 5. Personas solicitantes

Podrán optar a estas ayudas aquellasasociaciones y sociedades gastronómicas,culturales, deportivas, y/o recreativas que tengansu sede y marco de actuación en el municipio deDonostia-San Sebastián y organicen fiestaspopulares en los diferentes barrios de Donostia-San Sebastián.

Las asociaciones sin ánimo de lucro deberánhallarse inscritas en el Registro Municipal deEntidades Ciudadanas.

No podrán ser beneficiarias de estassubvenciones las personas o entidades enquienes concurra algunas de las circunstanciasprevistas en el art. 13.2 de la Ley General deSubvenciones.

Page 3: Auzoetako jaiak diru laguntzak 2015 oinarriak...festetako programa ere Donostia Kulturako Festak Unitateko Erregistro Bulegoan aurkeztu beharko dira. El cumplimiento de obligaciones

Donostia Kultura

Konstituzio Plaza, 1 • 20003 Donostia-San Sebastián

tel (0034) 943 481 150 • faxa 943 481 189 • [email protected]

IFK-CIF Q20005

41I6634n VI

2009-11

laguntzarik jaso baldin eta DonostiakoUdalarekin edo haren mendeko erakundeautonomoekin nahiz entitateekin dituztenzorrengatik behartze bidez ordainaraztekoprozeduretan hasita badaude, ezta ereUdalarekiko zerga obligazioak ordaintzekeizanez gero, harik eta zor horiek, benetan,ordaindu eta kitatzen dituzten arte; salbuespenbakarra izango dela zorrak geroratuta edoepeka ordaintzeko izatea edo halakoenexekuzioa behera utzita egotea.

Era berean, ezingo dira laguntzen onuradunizan martxoaren 22ko 1/2002 Lege Organikoak,Elkartzeko Eskubidea arautzekoak, 4. artikuluko5. eta 6. ataletan arauturiko debeku zioakdituzten elkarteak (BOE, 2002-03-26a).

Bestalde, ezingo dituzte jaso honako dirulaguntza hauek sexu bereizkeria egin izanarenondorioz zigor administratiboa edo penalajasotakoek, zigorrean xedaturiko epean.

Aurreko ataletan aipatu bezala, diru laguntzenonuraduna izatea debekatzen duten ziorik ezdagoela egiaztatu beharko du eskatzaileak11367n eskaera inprimakian erantzukizunekoadierazpenaren bidez eta edota Diru LaguntzenLege Orokorrak 13.7 artikuluan xedaturiko besteedozein baliabide erabilita.

II ESKAERAK

6. artikulua.- Diru laguntza eskaera

Diru laguntza eskaerak eredu ofizialelebidunaren araberakoak izango dira(eranskinetan jasotzen den 11367n ereduarenaraberakoa), eta Donostia Kultura EnpresaErakunde Publikoko informazio bulegoetan(Festak) eta kultur etxeetako erregistroetaneskura daitezke. Gainera,www.donostiakultura.com web atala ere erabildaiteke.

Eskaera ereduko lauki guztiak bete beharkodira.

Tampoco podrán concederse subvenciones a laspersonas o entidades que se hallen incursas enprocedimientos de cobro por vía de apremio pordeudas contraídas con el Ayuntamiento deDonostia-San Sebastián u organismosautónomos o entidades municipales, ni aquellasque no se encuentren al corriente de susobligaciones tributarias con el Ayuntamientohasta que dichas deudas sean efectivamentesatisfechas y saldadas o cumplidas, salvo que lasmismas se encuentren aplazadas, fraccionadas ocuya ejecución estuviese suspendida.

Igualmente en ningún caso podrán obtener lacondición de beneficiarias las asociacionesincursas en las causas de prohibición previstasen los apartados 5 y 6 del art. 4 de la LeyOrgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora delDerecho de Asociación (BOE de 26 de marzo de2002).

Tampoco podrán ser destinatarias de laspresentes ayudas quienes hayan sido objeto desanción administrativa o penal por incurrir endiscriminación por razón de sexo durante elperiodo impuesto en la correspondiente sanción.

La justificación de no incurrir en las prohibicionespara obtener la condición de beneficiario a que serefieren los apartados anteriores podrá realizarsemediante declaración responsable otorgada por laentidad solicitante en el modelo de solicitud11367n y/o a través de cualquiera de los medioscontemplados en el art. 13.7 de la Ley General deSubvenciones.

II. SOLICITUDES

Artículo 6. Modelo

Las solicitudes de ayudas que se presenten seredactarán de acuerdo con el modelo de instanciaoficial bilingüe (anexa a las bases en el modelo11367n) que se facilitará en las oficinas de laEntidad Pública Empresarial Donostia Kultura(Unidad de Fiestas), en las oficinas de Registrode los Centros Culturales, así como a través de laweb de DONOSTIA KULTURAwww.donostiakultura.com

La instancia deberá cumplimentarse en sutotalidad.

Page 4: Auzoetako jaiak diru laguntzak 2015 oinarriak...festetako programa ere Donostia Kulturako Festak Unitateko Erregistro Bulegoan aurkeztu beharko dira. El cumplimiento de obligaciones

Donostia Kultura

Konstituzio Plaza, 1 • 20003 Donostia-San Sebastián

tel (0034) 943 481 150 • faxa 943 481 189 • [email protected]

IFK-CIF Q20005

41I6634n VI

2009-11

Zerga betebeharrak (Ogasuna eta Udal ZergaBiltegia) eta Gizarte Segurantzarekikoakegunean dituela egiaztatzeko, hori adieraztenduten ziurtagiriak aurkeztu beharko ditueskatzaileak, eskabidearekin batera.

Dena dela, alderdi horiek ofizioz egiaztatzekobaimena ematen dutenek, eskabide orrian(11367n eredua) horretarako dagoen atalasinatuta, ez dituzte aipatutako egiaztagiriakaurkeztu beharko.

Aipatu egiaztagiriak baliodunak izango diraematen diren egunetik eta hurrengo seihilabeteetan. Diru laguntza jasotzen duenkontzeptu bakoitza benetan ordaintzen denunean egiaztagiria eman zen egunetik seihilabete igarota egonez gero, erakundeonuradunek berriro aurkeztu beharko dituzteegunean daudelako egiaztagiriak.

7. artikulua. Dokumentazioa

Oinarrietako eranskinetan azaltzen den 11367nereduaren arabera eginiko eskaerarekin batera,honako informazioa eta dokumentazioaaurkeztu behar da nahitaez:

- Zerga betebeharrak (Ogasuna eta UdalZerga Biltegia) eta GizarteSegurantzarekikoak egunean dituelaegiaztatzeko ziurtagiriak, ofizioz egitekobaimena ez badio ematen Donostia Kulturarieskaeran.

Elkarte eskatzaileak interesgarritzat jotzen duenedozein dokumentu aurkeztu ahal izango du,aurrekoen osagarri.

8. artikulua: Aurkezpena

Diru laguntza eskaera, eta, hala badagokio,Zerga betebeharrak (Ogasuna eta Udal ZergaBiltegia) eta Gizarte Segurantzarekikoakegunean dituela egiaztatzeko ziurtagiriak, baitafestetako programa ere Donostia KulturakoFestak Unitateko Erregistro Bulegoan aurkeztubeharko dira.

El cumplimiento de obligaciones tributarias, con laSeguridad Social y con la Recaudación Municipalse acreditará mediante la presentación junto conla solicitud, de los certificados de hallarse alcorriente en el cumplimiento de sus obligacionestributarias (Hacienda y Recaudación municipal) yfrente a la Seguridad Social.

No obstante, no tendrán que presentar dichoscertificados quienes firmen la autorizaciónprevista en el impreso de solicitud (modelo11367n) para la comprobación de oficio delcumplimiento de dichos aspectos.

Dichos certificados tendrán validez durante elplazo de seis meses a contar desde la fecha deexpedición. Si para el momento del pago efectivode los distintos importes subvencionableshubieran transcurrido más de seis meses deberánlas entidades beneficiarias presentar nuevamentelos certificados de estar al corriente.

Artículo 7. Documentación

Las solicitudes, realizadas conforme al Modelo11367n adjunto a las presentes bases, deben iracompañadas de la siguiente documentación:

- Certificados de hallarse al corriente en elcumplimiento de sus obligaciones tributarias(Hacienda y Recaudación municipal) y frentea la Seguridad Social, en el caso de noautorizar, en la solicitud, su comprobación deoficio.

Esta documentación podrá ser complementadapor cuanta otra que considere de interés laentidad solicitante.

Artículo 8. Presentación

Los impresos debidamente cumplimentados y, ensu caso, los certificados de hallarse al corrienteen el cumplimiento de sus obligaciones tributarias(Hacienda y Recaudación municipal) y frente a laSeguridad Social, así como el programa impresode fiestas, deberán ser entregados en la Oficina

Page 5: Auzoetako jaiak diru laguntzak 2015 oinarriak...festetako programa ere Donostia Kulturako Festak Unitateko Erregistro Bulegoan aurkeztu beharko dira. El cumplimiento de obligaciones

Donostia Kultura

Konstituzio Plaza, 1 • 20003 Donostia-San Sebastián

tel (0034) 943 481 150 • faxa 943 481 189 • [email protected]

IFK-CIF Q20005

41I6634n VI

2009-11

Eskatzaileak ale bat gordeko du beretzat etaerregistroak beste bat.

9. artikulua. Aurkezteko epea

- Eskaera: Deialdi hau Gipuzkoako AldizkariOfizialean argitaratu eta biharamunetik 30egun natural iragan baino lehen aurkeztubeharko da.

- Programa inprimatua: Diru-laguntzajasotzea xede duten festak hasi baino 10egun lehenago.

- Justifikatzeko dokumentazioa eta Sarrereneta Gastuen inprimakia: Diru-laguntzajasotzea xede duten festak amaitzen direnbiharamunetik hasita 30 egun natural.

Finkatutako epeak derrigorrez bete behar dira.

III. PROZEDURA

10. artikulua. Jarduerak jakinaraztea etaakatsak zuzentzea

1. 1992ko azaroaren 26ko 30/1992 Legeak,Herri Administrazioen Araubide Juridiko etaAdministrazio Prozedura Erkidearenak, 59.6b) artikuluan xedatzen duenez, III. atalhonetan aurreikusitako prozedurazkoegintzak Donostia Kulturaren Iragarki Taulan(Konstituzio plaza, 1), argitaratzea nahikoaizango da, eta ez dago eskatzaileei banan-banan jakinarazi beharrik.

Egintzak iragarki taula horietan argitaratzendiren eguna izango da kontuan hartuko denaepeak zenbatzeko.

Dena dela, organo instrukzio-egileakaditzera eman ahal izango du egintzakIragarki Taulan jarri direla, bitartekohauetakoren bat edo haiek guztiak erabilita:

- Kultur etxeetako iragarki tauletan

de Registro de la Unidad de Fiestas de DonostiaKultura.

Un ejemplar quedará en poder de la personasolicitante y otro en el propio Registro de Entrada.

Artículo 9. Plazo de presentación

- Solicitud de subvención: Las solicitudesdeberán presentarse en el plazo de 30 díasnaturales a partir del día siguiente a lapublicación de esta convocatoria en el BoletínOficial de Gipuzkoa.

- Programa impreso: con una antelación de 10días al inicio de la celebración de las fiestasobjeto de subvención.

- Documentación justificativa y Balance deIngresos y Gastos: 30 días naturalescontados desde el siguiente a la finalizaciónde las fiestas objeto de subvención.

En ningún caso se exceptuará el cumplimiento delos plazos establecidos.

III. PROCEDIMIENTO

Artículo 10. Notificación de actuaciones ysubsanación de defectos

1. De conformidad con lo previsto en el art. 59.6b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, deRégimen Jurídico de las AdministracionesPúblicas y del Procedimiento AdministrativoComún, la publicación de los actosprocedimentales previstos en el presenteapartado III, en el Tablón de anuncios deDonostia Kultura (Plaza de la Constitución nº1), sustituirá a la notificación individualizadade los mismos.

El día en el que los actos se publiquen en elcitado Tablón será el determinante a efectosdel cómputo de plazos.

No obstante, el órgano instructor podrá darpublicidad de la colocación en el Tablón deanuncios de los distintos actos a través detodos o alguno de los siguientes medios:

- Avisos en los Tablones de anuncios de

Page 6: Auzoetako jaiak diru laguntzak 2015 oinarriak...festetako programa ere Donostia Kulturako Festak Unitateko Erregistro Bulegoan aurkeztu beharko dira. El cumplimiento de obligaciones

Donostia Kultura

Konstituzio Plaza, 1 • 20003 Donostia-San Sebastián

tel (0034) 943 481 150 • faxa 943 481 189 • [email protected]

IFK-CIF Q20005

41I6634n VI

2009-11

oharrak jartzea: Casares (Altza),Lugaritz (Antigua), Loiola (Loiola),Egia (Egia), Larrotxene etaIntxaurrondo (Intxaurrondo), ErnestLluch (Amara), Okendo (Gros) etaAieteko kultur etxea

- Donostia Kulturaren web orrietanaditzera ematea

- Eskatzaileei telefono bidezkoabisuak, posta arruntaren bidezkooharrak eta/edo mezu elektronikoakbidaltzea

2. Eskaerak edo harekin batera aurkeztubeharreko dokumentazioak akatsen bat baldinbadu, edo osatu gabe baldin badago,interesatuei hamar laneguneko epea emangozaie, egintza Donostiako Kulturaren IragarkiTaulan (Konstituzio plaza, 1) argitaratu etahurrengo egunetik aurrera ―aurreko ataleanaipatutako bestelako komunikazio bitartekoakgorabehera―, akatsak zuzendu edo falta direndokumentuak aurkezteko. Epea amaitu etaakatsak konpondu ez badituzte, eskaera bertanbehera utzi dutela joko da, eta prozeduraartxibatu egingo da, 30/1992 Legearen 71.artikuluak adierazitakoarekin bat ebazpena eginondoren.

11. artikulua. Bideratzea eta proposamena

1.Donostia Kulturako Festen UnitatekoZuzendaritza Teknikoa arduratuko da prozedurabideratzeaz.

Ebazpen-proposamena egiteko beharrezkoakdiren datuak zehaztu, ezagutu eta egiaztatzekoegin beharreko jarduera guztiak ofizioz egingo dituorgano honek. Beharrezkotzat jotako txostenguztiak eskatu ahal izango ditu, eta txosten horiekhamar egunen barruan igorriko dira, horienigorpena epe laburrago edo handiago bateanegitea eskatzen denean izan ezik; azken kasuhorretan, ezingo da bi hilabete baino gehiago izan.

Organo instrukzio-egileak, lehenbizi, laguntzahauen onuradun izateko ezarritako baldintzakbetetzen direla egiaztatuko du.Espedientearen barruan sarturik egon beharkodu aipatu erakundearen txostenak, hark duen

los Centros Culturales de Casares(Altza), Lugaritz (Antiguo), Loiola(Loiola) Egia (Egia), Larrotxene eIntxaurrondo (Intxaurrondo), ErnestLluch (Amara), Okendo (Gros), yCentro Cultural de Aiete.

- A través de la web de DonostiaKultura.

- Avisos telefónicos, correo postal y/o alcorreo electrónico de las personassolicitantes.

2. Cuando la solicitud o la documentaciónadolezca de algún error o sea incompleta, seotorgará a las personas interesadas un plazo dediez días hábiles, contados a partir del díasiguiente al de la publicación en el tablón deanuncios de Donostia Kultura (Plaza de laConstitución nº 1), del requerimiento para susubsanación, sin perjuicio del uso de los otrosmedios de comunicación a que se refiere elapartado anterior. Transcurrido el plazoconcedido sin que se subsanen los defectosdetectados, se les tendrá por desistidos de supetición, archivándose el procedimiento, previaresolución que será dictada en los términos delartículo 71 de la Ley 30/1992.

Artículo 11. Instrucción y propuesta

1. La instrucción del procedimiento corresponderáa la Dirección Técnica de la Unidad de Fiestas deDonostia Kultura.

Este órgano realizará de oficio cuantas actuacionesestime oportunas para la determinación,conocimiento y comprobación de los datos envirtud de los cuales debe formularse la propuestade resolución. Podrá solicitar cuantos informesestime necesarios, que deberán ser emitidos en elplazo de diez días, salvo que requiera su emisiónen un plazo menor o mayor, en este último caso nosuperior a dos meses.

El órgano instructor verificará en primer lugar elcumplimiento de las condiciones impuestas paraadquirir la condición de beneficiario de laspresentes ayudas. En el expediente deberá obrarinforme del citado órgano instructor en el que

Page 7: Auzoetako jaiak diru laguntzak 2015 oinarriak...festetako programa ere Donostia Kulturako Festak Unitateko Erregistro Bulegoan aurkeztu beharko dira. El cumplimiento de obligaciones

Donostia Kultura

Konstituzio Plaza, 1 • 20003 Donostia-San Sebastián

tel (0034) 943 481 150 • faxa 943 481 189 • [email protected]

IFK-CIF Q20005

41I6634n VI

2009-11

informazioaren arabera, onuradunak dirulaguntzak eskuratzeko ezinbestekoak direnbaldintza guztiak betetzen dituela adieraztekoa.

12. artikulua. Diru-laguntzaren etaaurreordainketen behin-behinekoproposamena.

1. Diru-laguntza emateko baldintzak betetzendirela egiaztatu eta gero, Organo izapidegileakDonostia Kulturako zuzendari-kudeatzailearenbehin-behineko emakidaren Ebazpenajakinaraziko dio eskatzaileari. Besteak beste,diru-laguntzaren emakida eta aurreordainketagisa emandako zenbatekoa adieraziko dira.Aurreordainketaren zenbatekoa aldatzea gertadaiteke, Donostiako auzoetako jaien azkenkostuaren ondorioz.

2. Aurreordainketen zenbatekoa aurreko urteanemandako diru-laguntzaren % 60koa izango da.

Festak lehen aldiz antolatzen badira, 300 €-koaurreordainketa egingo da.

3. Oinarri hauetako 9. artikuluan aipatzen denprograma inprimatua aurkeztu eta ondorenegingo da aurreordainketa.

4. Erakunde eskatzaileak emandakoinformazioa kontuan hartuta (aurrekontua etaprograma inprimatua), aurreko urteanantolatutako festekiko aldaketa handiak egitendirela uste bada, DONOSTIA KULTURAkerreserbatuta du behin-behineko ebazpeneanaitortutako aurreordainketaren zenbatekoaebazpen bidez aldatzeko eskubidea.

5. Diru-laguntza hauen erakunde onuradunenizaera juridikoa kontuan hartuta (irabazi-asmorikgabeko elkarteak), eta emandako diru-laguntzaren zenbatekoak kontuan hartuta, ez dabeharrezkoa izango bermerik aurkezteaaurreordainketak egiteko.

13. artikulua. Arrazoitzea

Diru laguntzak jasotzen dituztenek behar bezala

conste que, de la información que obra en supoder, se desprende que las personasbeneficiarias cumplen todos los requisitosnecesarios para acceder a las subvenciones.

Artículo 12- Propuesta provisional desubvención y pagos anticipados.

1.- Una vez comprobado el cumplimiento de losrequisitos para la concesión de la subvención elórgano instructor notificará al solicitanteResolución de concesión provisional, de laDirectora Gerente de Donostia Kultura, en la que,entre otros extremos, constará la concesión de lasubvención y la cuantía concedida en conceptode pago anticipado. Dicha cantidad anticipadapodrá verse alterada como consecuencia delcoste final de la totalidad de las fiestas de losbarrios de Donostia-San Sebastián.

2.- El importe de los pagos anticipados será de un60% de la subvención concedida el año anterior.

En el caso de que organicen fiestas por primeravez, el importe del pago anticipado será de 300€.

3.- El abono del pago anticipado se realizará unavez presentado el programa impreso al que sehace referencia en el artículo 9 de las presentesbases.

4. Si con base en la información facilitada por laentidad solicitante (presupuesto y programaimpreso), se estima que existe una alteraciónsustancial respecto de las fiestas organizadas elaño anterior, DONOSTIA KULTURA se reserva laposibilidad de modificar, mediante resolución, elimporte del anticipo reconocido en la resoluciónprovisional.

5.- En atención a la naturaleza jurídica de lasentidades beneficiarias de estas subvenciones(asociaciones sin ánimo de lucro) y de lascuantías de subvención concedida, no seránecesario la presentación de garantías para elabono de los pagos anticipados.

Artículo 13 Justificación

Las entidades beneficiarias de las subvenciones

Page 8: Auzoetako jaiak diru laguntzak 2015 oinarriak...festetako programa ere Donostia Kulturako Festak Unitateko Erregistro Bulegoan aurkeztu beharko dira. El cumplimiento de obligaciones

Donostia Kultura

Konstituzio Plaza, 1 • 20003 Donostia-San Sebastián

tel (0034) 943 481 150 • faxa 943 481 189 • [email protected]

IFK-CIF Q20005

41I6634n VI

2009-11

egiaztatu beharko dute eskuratutakoa dirualaguntzaren xede diren eginkizunetarako erabilidutela. Jasotako laguntza justifikatzeko aurkeztubeharreko dokumentazioa:

- Fitxa normalizatuaren (Donostia Kulturakonuradunari entregatuko diona 11369ninprimakia) aurkezpena.

- Diru laguntzaren xede den jarduerari lotutaegin diren azterlan, programa, argitalpen,kartel eta gainerako dokumentu grafiko etaidatzien ale bana.

- Zerga betebeharrak (Ogasuna eta UdalZerga Biltegia) eta GizarteSegurantzarekikoak egunean dituelaegiaztatzeko ziurtagiriak.

Nolanahi izanda ere, justifikazio inprimakiansinatuta (11369n eredua), alderdi horiekofizioz egiaztatzeko baimena ematendutenek ez dituzte ziurtagiri horiek aurkeztubeharko.

Emandako diru-laguntza justifikatzekoexijitutako dokumentazioa Donostia Kulturarenbulegoetan (Konstituzio plaza 1, 20003Donostia) aurkeztu beharko da, diru-laguntzaxede duen aktibitateak amaitzen direnbiharamunetik hasita gehienez 30 egunnaturaleko epean.

14. Artikulua. Balorazio irizpideak

Balorazioa egiteko, ondorengo irizpideakhartuko dira kontuan:

Donostiako auzoetako jaiak antolatzen dituztentaldeei diru laguntzak emateko aurrekontukokontu-sailean jasotako dirua, oinarri hauetaneskatutako dokumentazioa epe barruanaurkezteaz gain, bertan jasotako baldintzaguztiak betetzen dituzten taldeen arteanhainbanatuko da, honako irizpide hauenarabera:

estarán obligadas a justificar el destino de losfondos percibidos a la finalidad que sirvió defundamento a la Subvención.

La documentación a presentar para lajustificación de la ayuda percibida consistirá en:

- Presentación de ficha normalizada (impreso11369n que será entregado al beneficiario porDonostia Kultura).

- Un ejemplar de los programas, publicaciones,carteles anunciadores y cuantadocumentación gráfica o escrita haya sidoelaborada en la actividad generada comoconsecuencia de la ayuda económica.

- Certificados de hallarse al corriente en elcumplimiento de sus obligaciones tributarias(Hacienda y Recaudación municipal) y frentea la Seguridad Social, en el caso de noautorizar, en la solicitud, su comprobación deoficio.

No obstante, no tendrán que presentar dichoscertificados quienes firmen la autorizaciónprevista en el impreso de justificación (Modelo11369n) para la comprobación de oficio delcumplimiento de dichos aspectos.

La documentación exigida para la justificaciónde la ayuda económica concedida deberápresentarse en las oficinas de DonostiaKultura (Pz. Constitución 1, 20003 Donostia)en un plazo máximo de 30 días naturales apartir del día siguiente al de la finalización dela actividad objeto de subvención.

Artículo 14. Criterios de valoración

A efectos de valoración se tendrán en cuenta lossiguientes criterios:

La cuantía recogida en la partida presupuestariadedicada a las subvenciones para asociacionesorganizadoras de fiestas patronales en distintosbarrios de Donostia / San Sebastián se repartiráequitativamente entre todos las asociaciones que,habiendo presentado dentro de plazo ladocumentación exigida en estas bases, cumplantodos los extremos recogidos en las mismas, y enbase al siguiente baremo:

Page 9: Auzoetako jaiak diru laguntzak 2015 oinarriak...festetako programa ere Donostia Kulturako Festak Unitateko Erregistro Bulegoan aurkeztu beharko dira. El cumplimiento de obligaciones

Donostia Kultura

Konstituzio Plaza, 1 • 20003 Donostia-San Sebastián

tel (0034) 943 481 150 • faxa 943 481 189 • [email protected]

IFK-CIF Q20005

41I6634n VI

2009-11

a) 2015. urtean Donostiako auzoetako jaienantolatzaile guztiek, festak bukatu eta 30eguneko epearen barruan, aurkeztu beharkodute ekintzak justifikatzeko dokumentazioaeta sarreren eta gastuen balantzea.

b) DONOSTIA KULTURAK ospatutako Jaienprezioak merkatuko prezioetara egokitukoditu, ospatutako jai guztiei pareko balorazioaemanez horrela. Eskuratutako zenbatekoari%20 gehituko zaio, antolaketa lanetarako.

c) b) atalean lortutako balorazio guztienbatuketa Donostiako auzoetako jaienguztizko balorazioa izango da.

d) Auzo-Festetarako diru-laguntzen kontu-sailean jasotako zenbatekoa c) atalekozenbatekoaz zatituko da, eta horrelapuntuaren balorazioa aterako da.

d) puntuko balorazioa b) puntuan lortutakoguztizko balorazioaz biderkatuko da, eta horrelaaterako da antolatzaile bakoitzak jasoko duenguztizko diru laguntza.

15. Artikulua. Behin betiko diru laguntzaproposamena

1. Behin festak bukatzen direnean, zuriketaegiteko dokumentazioa eta diru-sarrera etagastuen balantzea aurkeztuta (oinarri hauen 14.artikuluari jarraiki eta 9. artikuluak agindutakoepearen barruan), eta organo instrukzio-egileakeskaerak aztertu eta gero, balorazioa egitekoxedez sortutako Balorazio Batzordeak txostenaegingo du eta bertan azalduko dira egindakoazterketaren emaitzak.

Batzordea erakundeko Festak eta ZerbitzuOrokorrak unitateetako zenbait kidek etaAuzoetako Jaien Batzordeko bi ordezkarikosatuko dute

2. Espedientea eta Balorazio Batzordearen

a) Todos los organizadores de fiestas Popularesen los barrios de Donostia / San Sebastián elaño 2015 habrán de presentar, en el plazo de30 días desde la finalización de las fiestas,documentación justificativa y balance deingresos y gastos de las actividadesrealizadas.

b) Desde DONOSTIA KULTURA se equipararánlos precios de los festejos celebrados a losprecios vigentes en el mercado,equiparándose así la valoración de todas lasfiestas populares a celebrar. A la cuantíaobtenida se añadirá un 20% en concepto detareas de organización.

c) La suma del total de las valoracionesobtenidas en el apartado b) será la valoracióntotal de las fiestas populares de Donostia /San Sebastián.

d) La cuantía que se recoja en el Apartado deayudas económicas a Fiestas de Barrios sedividirá por la cuantía del apartado c),obteniéndose así la valoración del punto.

La valoración del punto d) se multiplicará por lavaloración total obtenida en el punto b),consiguiéndose de esta manera la subvencióntotal a percibir por cada organizador.

Artículo 15- Propuesta definitiva desubvención

1.- Finalizadas las fiestas, presentada ladocumentación justificativa y el Balance deIngresos y Gastos en los términos previstos en elartículo 14 de estas Bases dentro del plazo a quese refiere el artículo 9 y una vez valorada por elórgano instructor, la Comisión de Valoraciónconstituida al efecto emitirá informe en el queconcrete el resultado de la evaluación efectuada.

Esta Comisión estará compuesta por integrantesde la unidades de Fiestas, Servicios Generales dela entidad y dos representantes del colectivo defiestas de barrio.

2. A la vista del expediente y del informe de la

Page 10: Auzoetako jaiak diru laguntzak 2015 oinarriak...festetako programa ere Donostia Kulturako Festak Unitateko Erregistro Bulegoan aurkeztu beharko dira. El cumplimiento de obligaciones

Donostia Kultura

Konstituzio Plaza, 1 • 20003 Donostia-San Sebastián

tel (0034) 943 481 150 • faxa 943 481 189 • [email protected]

IFK-CIF Q20005

41I6634n VI

2009-11

txostena ikusita, organo instrukzio-egileakebazpen proposamena egingo du behar bezalaarrazoitua; eta pertsona interesatuek hamaregun izango dituzte alegazioak aurkezteko.

Ebazpen proposamenaren jakinarazpenaDonostia Kulturako Iragarki Taulare bidez(Konstituzio plaza, 1) egingo da, oinarrihauetako 10. artikuluan aipatutako komunikaziobitartekoak gorabehera.

Tramitazio hori saihestu ahal izango daprozeduran pertsona interesatuek aurkeztutakoegintza edo alegazio eta probak baino ezdaudenean, edo horiek baino kontuan hartzenez direnean. Kasu honetan ebazpena behinbetikoa izango da.

3. Halakorik egonez gero, aurkeztutako alegazioeta egokitzapenak aztertu ondoren, behin betikoebazpen proposamena egingo du organoinstrukzio-egileak, Balorazio Batzordearentxostena jaso ondoren.

Proposamenean honakoak jaso beharko dira:diru laguntza emango litzaiekeen eskatzaileenzerrenda; laguntzaren zenbatekoa; ebaluazioaeta kontuan hartutako Baloratzeko irizpideak;eta, era berean, ezetsitako eskaerak etahorretarako arrazoiak.

4. Espedientean organo instrukzio-egilearentxostena erantsiko da, eta txosten horrek esanbeharko du berak duen informazioaren araberaonuradunek diru laguntza lortzeko baldintzaguztiak betetzen dituztela.

5. Azkenik ematen den diru laguntzaordaindutako aurrerakina baino txikiagoa bada,soberakina itzuli beharko da.

16. artikulua. Koordinazioa

Udalaren sustatze lana ahalik eta eraginkorrenaizan dadin, Donostia Kulturak Auzoak etaHerritarren Partaidetzaren bitartez koordinatukodu bere jarduera.

Comisión de Valoración, el órgano instructor podráformular propuesta de resolución debidamentemotivada, concediéndoles un plazo de diez días alas entidades interesadas para la presentación dealegaciones.Esta notificación se entenderá realizada por lapublicación de la propuesta de resolución en elTablón de Anuncios de Donostia Kultura (Plazade la Constitución nº 1), sin perjuicio del uso deotros los otros medios de comunicación a que serefiere el art. 10 de las presente Bases.

Se podrá prescindir de este trámite de audienciacuando no figuren en el procedimiento ni seantenidos en cuenta otros hechos ni otrasalegaciones y pruebas que las aducidas por lasentidades interesadas. En ese caso la propuestade resolución tendrá el carácter de definitiva.

3. Examinadas las alegaciones, en su casopresentadas, se formulará por el órgano instructor,previo informe de la Comisión de Valoración,propuesta de resolución definitiva.

Dicha propuesta deberá expresar la relación deentidades solicitantes para las que se propone laconcesión de la subvención y su cuantía,especificando su evaluación y los criterios devaloración seguidos para efectuarla, así como lassolicitudes cuya desestimación se propone y losmotivos en que se fundamenta.

4. En el expediente deberá obrar informe delórgano instructor en el que conste que, de lainformación que obra en su poder, se desprendeque las entidades beneficiarias cumplen todos losrequisitos necesarios para acceder a lassubvenciones.

5. En el caso de que finalmente la cuantíaconcedida sea inferior al anticipo abonado sedebería reintegrar el exceso.

Artículo 16. Coordinación

Con el objeto de optimizar al máximo posible laacción de fomento municipal, Donostia Kulturacoordinará sus actuaciones con el Negociado deBarrios y Participación Ciudadana.

Page 11: Auzoetako jaiak diru laguntzak 2015 oinarriak...festetako programa ere Donostia Kulturako Festak Unitateko Erregistro Bulegoan aurkeztu beharko dira. El cumplimiento de obligaciones

Donostia Kultura

Konstituzio Plaza, 1 • 20003 Donostia-San Sebastián

tel (0034) 943 481 150 • faxa 943 481 189 • [email protected]

IFK-CIF Q20005

41I6634n VI

2009-11

17. Artikulua. Ebazpena

1. Donostia Kulturako Zuzendari-Kudeatzaileakprozedura erabakiko du ebazpen arrazoitubidez, oinarriek diotenarekin bat etorriz; gainera,prozeduran egiaztatu beharko dira ebazpenarenoinarriak.

2. Ebazpenean berariaz jasoko da gainontzekoeskaerak gaitzetsi egin direla, eta zergatiak,beste eskaerarik balego behintzat.

3. Ebazpenean honakoak jasoko dira: dirulaguntzaren zenbatekoa, ordaintzeko modua,aurrekinaren zenbatekoa eta Oinarri hauetanedota diru laguntzak ematerakoan indarreandagoen araudian eskatutako gainontzekobaldintza eta betebehar guztiak.

4. Ebazpena Donostia Kulturako IragarkiTaularen bidez (Konstituzio plaza, 1)jakinaraziko zaie eskatzaileei, oinarri hauetako10. artikuluan aipatutako komunikaziobitartekoak gorabehera, eta hamabost egunekoepea izango dute, jakinarazi eta biharamunetik,diru laguntzari uko egiteko. Diru laguntzaonartutzat joko da lehen aipaturiko epeanberariaz ukorik adierazten ez badute.

5. Behin betiko ebazpena erabaki etajakinarazteko epea sei hilabetekoa izango dagehienez ere. Denbora hori igaro eta berariazkoebazpenaren jakinarazpenik egin ez bada, dirulaguntza eskaerak ez direla onartu joko duteeskatzaileek.

6. Ebazpenak baliogabetzeko arrazoiak izangodira administrazio prozedurako legeekaurreikusi dituztenak. Arrazoi horietakoren batizanez gero, diru-laguntza eman duen organoakofizioz berrikusiko du kasua, edo bestela,kaltegarritzat joko du eta aurka egingo duadministrazio prozedurako legeek diotenarenarabera. Ebazpenak ez dira ofizioz berrikusikodiru-laguntza itzultzeko arrazoiak daudenean.

Artículo 17. Resolución

1. La Dirección-Gerencia de Donostia Kulturaresolverá el procedimiento mediante resoluciónmotivada de conformidad con lo que dispongan lasbases, debiendo quedar acreditados en elprocedimiento los fundamentos de su resolución.

2. La resolución hará constar de manera expresa ladesestimación, en su caso, del resto de lassolicitudes y los motivos en que se fundamenta.

3. En la resolución se hará constar la cuantía de lasubvención definitiva, la forma de pago, la cuantíaanticipada y demás condiciones y requisitosexigidos en estas Bases, o en la normativa vigenteen el momento de su concesión.

4. La resolución será notificada mediante supublicación en el Tablón de anuncios de DonostiaKultura (Plaza de la Constitución nº 1), sinperjuicio del uso de los otros medios decomunicación a que se refiere el artículo 10 delas presentes Bases. Las personas solicitantesdispondrán de un plazo de 15 días naturales acontar desde el día siguiente al de la notificación,para renunciar a la subvención. Se entenderáaceptada ésta si en el plazo anteriormenteindicado no han manifestado expresamente larenuncia.

5. El plazo máximo para resolver y notificar laresolución definitiva es de seis meses a partir de lafecha de publicación de la presente convocatoria.Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificadola resolución expresa, las entidades solicitantespodrán entender desestimada sus solicitudes desubvención.

6. Serán causas de nulidad o anulabilidad de lasresoluciones las previstas en la legislación deprocedimiento administrativo. Cuando concurraalguna de aquellas causas, el órgano que hubieraconcedido la subvención procederá a su revisiónde oficio, o en su caso a la declaración de lesividady ulterior impugnación de conformidad con lodispuesto en la normativa sobre procedimientoadministrativo. No procederá la revisión de oficiode las resoluciones cuando concurran causas dereintegro.

Page 12: Auzoetako jaiak diru laguntzak 2015 oinarriak...festetako programa ere Donostia Kulturako Festak Unitateko Erregistro Bulegoan aurkeztu beharko dira. El cumplimiento de obligaciones

Donostia Kultura

Konstituzio Plaza, 1 • 20003 Donostia-San Sebastián

tel (0034) 943 481 150 • faxa 943 481 189 • [email protected]

IFK-CIF Q20005

41I6634n VI

2009-11

7. Era berean, 30/1992 Legearen 105 artikuluakdiona aplikatuko da egintza ezeztatzeko etaakatsak zuzentzeko.

8. Diru laguntza ematean kontuan izandakobaldintza orokorrak —laguntzaren helburuabetetakotzat jo arren— nahiz oinarriespezifikoetan aldatu ahal izateko aukeraberariaz xedatuta duten baldintza bereziakaldatzea, eta, nolanahi ere den, edozeinerakunde publikok edo pribatuk emandako dirulaguntzaren edo bestelako laguntzaren batlortzea nahikoa zioa izan daitezke dirulaguntzak emateko Ebazpena aldatzeko.

Ondorio horietarako, ebazteko eskumena duenerakundeak aldatze ebazpena emango du,emandako diru laguntzaren zenbatekoakegokitzeko; legeak agindu bezala, alde bikoespedientea izapidetu ondoren.

18. artikulua. Beste diru laguntzekin baterajasotzea

Honako deialdi honetan xedaturiko laguntzakbateragarri izango dira helburu bererakoedozein administrazio edo erakunde publikoknahiz pribatu nazionalek, europarrek edonazioartekok ematen dituzten beste dirulaguntza, laguntza, sarrera edo baliabide batzuklortzearekin, hurrengo atalean xedatua ereindarrekoa izango dela.

Deialdi honen bidez Donostia Kulturakemandako diru laguntzak, berak bakarrik edobeste diru laguntza, laguntza, sarrera, etaerrekurtsoekin batera, ezin izango du inola ereerakunde onuradunak egin beharrekojardueraren kostua gainditu.

19. artikulua. Onuradunaren betebeharrak

Diru laguntza ematen baldin bazaio, erakundeonuradunak honako betebehar hauek izangoditu,

a. Diru laguntza emateko arrazoia izan denjarduera edo jardunbidea gauzatu zein

7. Asimismo, será de aplicación lo dispuesto en elartículo 105 de la Ley 30/1992 para la revocaciónde actos y la rectificación de errores.

8.- Toda modificación de las condiciones tenidasen cuenta para la concesión de la subvención,siempre que se entienda cumplido el objeto deésta, y, en todo caso, la obtención concurrente deotras subvenciones y ayudas concedidas porcualquier entidad pública o privada podrá darlugar a la modificación de la Resolución deconcesión de las subvenciones.

A dichos efectos el órgano competente pararesolver dictará la oportuna resolución demodificación en la que se reajustarán losimportes de la subvención concedida, previatramitación del oportuno expedientecontradictorio.

Artículo 18. Concurrencia con otrassubvenciones

Las ayudas previstas en la presente convocatoriaserán compatibles con la percepción de otrassubvenciones, ayudas, ingresos o recursos parala misma finalidad, procedentes de cualesquieraAdministraciones o entes públicos o privadosnacionales, de la Unión Europea o de organismosinternacionales, sin perjuicio de lo dispuesto en elapartado siguiente.

El importe de las subvenciones otorgadas porDonostia Kultura en virtud de esta convocatoria enningún caso podrá ser de tal cuantía que, aislada oen concurrencia con otras subvenciones, supere elcosto de la actividad a desarrollar por la entidadbeneficiaria

Artículo 19. Obligaciones de la entidadbeneficiaria

Son obligaciones de la entidad beneficiaria:

a. Realizar la actividad o adoptar elcomportamiento que fundamenta la concesión de

Page 13: Auzoetako jaiak diru laguntzak 2015 oinarriak...festetako programa ere Donostia Kulturako Festak Unitateko Erregistro Bulegoan aurkeztu beharko dira. El cumplimiento de obligaciones

Donostia Kultura

Konstituzio Plaza, 1 • 20003 Donostia-San Sebastián

tel (0034) 943 481 150 • faxa 943 481 189 • [email protected]

IFK-CIF Q20005

41I6634n VI

2009-11

konpromisoa hartzea.

b. Jarduera burutu dela (eskabideakplanteatutako baldintzetan) edo jokabide bathartu dela egiaztatzea; halaber, kontzesioa edodiru-laguntzaz gozatzea zehazten duteneskakizunak eta baldintzak betetzea.

c. Diruz lagundutako jarduera gauzatzekobeharrezko baimenak eskuratzea eta haietanagindutakoa betetzea.

d. Diru-laguntza ematen duen organoakegin beharreko egiaztatze-lanak onartzea etalaguntza eskaintzea, eta era berean, kontrol-organoek egin beharreko beste egiaztatze etafinantzen kontrolerako jardueretan erelaguntzea; aipatu jarduerak egiteko eskatutakoinformazio guztia emango da.

e. Kontuen liburuak izatea, erregistroakbeteta eta bestelako dokumentazioa behar denmoduan ikuskatua izatea. Merkataritzarakolegediak esaten duenaren eta diru-laguntzajasoko duen onuradunaren sektorerakohitzarmenak dioenaren arabera egon beharkoda dokumentazio guztia. Gainera, diru-laguntzak arautzen dituzten oinarriak exijitutakokontabilitateko egoera-orriak eta erregistroakere izan beharko dira, egiaztatze- eta kontrol-jarduerak egoki egiten direla egiaztatzeko.

f. Jasotako diru-laguntzaren erabileraegiaztatuko duten agiri guztiak gorde behar diralau urtean, baita elektronikoak ere, egiaztatzeeta kontrol jardueretarako erabil daitezkeelako.

g. Beste edozein administrazio edoerakundetatik (publiko nahiz pribatua, naziomailako nahiz nazioartekoa) jasotako dirulaguntzak organo emaileari jakinaraztea,halakorik jaso bada.

h. Diru laguntza emateko kontuan izandakoalderdi objektibo nahiz subjektiborik aldatubada, horren berri ematea.

i. Oinarri hauek aurreikusitako egoeraren bat

la subvención.

b. Acreditar la realización de la actividad o laadopción del comportamiento, así como elcumplimiento de los requisitos y condiciones quedeterminen la concesión o disfrute de lasubvención.

c. Obtener cuantas autorizaciones sean precisaspara el desarrollo de la actividad subvencionada ycumplir sus determinaciones.

d. Someterse y colaborar en los términos de lalegislación vigente a las actuaciones decomprobación a efectuar por el órganoconcedente así como cualesquiera otras decomprobación y control financiero que puedanrealizar los órganos de control, aportando cuantainformación le sea requerida en el ejercicio de lasactuaciones anteriores.

e. Disponer de libros contables, registrosdiligenciados y demás documentos debidamenteauditados en los términos exigidos por lalegislación mercantil y sectorial aplicable albeneficiario en cada caso, así como cuantosestados contables y registros específicos seanexigidos por las bases reguladoras de lassubvenciones con la finalidad de garantizar eladecuado ejercicio de las facultades decomprobación y control.

f. Conservar los documentos justificativos de laaplicación de los fondos recibidos, incluidos losdocumentos electrónicos, en tanto puedan serobjeto de las actuaciones de comprobación ycontrol, durante un plazo de cuatro años.

g. Comunicar al órgano concedente, en su caso,la obtención de subvenciones o ayudas para lamisma finalidad, procedentes de cualesquieraAdministraciones o entes, tanto públicos comoprivados, nacionales o internacionales.

h. Comunicar la modificación de cualquiercircunstancia tanto objetiva como subjetiva quehubiese sido tenida en cuenta para la concesiónde la subvención.

i. Proceder al reintegro de los fondos percibidos

Page 14: Auzoetako jaiak diru laguntzak 2015 oinarriak...festetako programa ere Donostia Kulturako Festak Unitateko Erregistro Bulegoan aurkeztu beharko dira. El cumplimiento de obligaciones

Donostia Kultura

Konstituzio Plaza, 1 • 20003 Donostia-San Sebastián

tel (0034) 943 481 150 • faxa 943 481 189 • [email protected]

IFK-CIF Q20005

41I6634n VI

2009-11

gertatuz gero, jasotako diru laguntza itzultzea.

j. Diruz lagundutako jarduera zabaltzekoekintzetan garbi adierazi beharko da DONOSTIAKULTURAK diru laguntza eman dutela.

k. Jarduera gauzatzean pertsonaren oinarrizkoeskubideak eta indarrean dagoen legeriaerrespetatu beharko dira; ez da ezerenbazterketarik egingo jaiotza, arraza, sexu, erlijio,iritzi edo beste edozein ezaugarri edogorabehera pertsonal edo sozialengatik; etabazterketa eragin dezaketen faktoreakizateagatik bazterkeria modu bat baino gehiagonozitzen duten pertsonen edo pertsona taldeenoinarrizko eskubideak ere errespetatu eginbeharko dira, bazterketa faktore horiek direlasexua, etnia jatorria, arraza ezaugarriak,hizkuntza, erlijioa, iritzi politikoak edo beste erabatekoak, gutxiengo nazional batekoa izatea,ondasuna, jaiotza, elbarritasuna, adina, sexuorientazioa, sexu-genero identitatea edo besteedozein ezaugarri edo gorabehera pertsonaledo sozial.

l. Diruz lagundutako jarduerari dagozkionidazkiak, iragarkiak, jakinarazpenak etagainerako komunikazioak euskaraz edo bihizkuntza ofizialetan idatzi eta zabaldu beharkodira, eta era berean jokatuko da publizitatearidagokionez, ahozkoan nahiz idatzizkoan.Bestalde, ekitaldietan megafonia bidez ematendiren mezuak euskaraz edo bi hizkuntzaofizialetan eman beharko dira. Diruzlagundutako jarduera gauzatu duelaegiaztatzean, betebehar hau ere egiaztatubeharko da (eranskineko 11369n ereduarenarabera).

m. Indarrean dagoen lege araudi guztia betebeharko da, batez ere Emakume etaGizonezkoen Berdintasunerako 4/2005 legea,lego hori dela bitarte debeku baita, besteakbeste, pertsonen sexuaren araberakobazterkeria klase guztia, zuzenekoa nahizzeharkakoa.

n. Diruz lagundutako jarduerak sortutakokomunikazio guztiak hizkuntza muinbakar edoinklusiboan egitea, eta emakumeen etagizonezkoen irudiak estereotiporik gabekoak eta

en los supuestos previstos en estas bases.

j. En las acciones de difusión de la actividad subvencionadadeberá hacerse constar la colaboración, mediantesubvención, de DONOSTIA KULTURA.

k. Observar el debido respeto a los derechosfundamentales de la persona y a la legalidadvigente en el ejercicio de la actividad, sin quepueda prevalecer discriminación alguna por razónde nacimiento, raza, sexo, religión, opinión ocualquier otra condición o circunstancia personalo social, y respetar los derechos fundamentalesde aquellas personas o grupos de personas quesufren una múltiple discriminación por concurriren ellas diversos factores que puedan dar lugar asituaciones de discriminación, como el sexo, elorigen étnico, los rasgos raciales, la lengua, lareligión, las opiniones políticas o de otro tipo, lapertenencia a una minoría nacional, el patrimonio,el nacimiento, la discapacidad, la edad, laorientación sexual, la identidad sexo-género, ocualquier otra condición o circunstancia personalo social.

l. La entidad beneficiaria deberá redactar y dar aconocer en euskara o en las dos lenguas oficialeslos escritos, anuncios, avisos y demáscomunicaciones que publiquen en la actividadsubvencionada, debiendo proceder de igualmanera con la propaganda, bien sea oral o escrita.Asimismo, los mensajes emitidos por megafonía enactos concretos deberán transmitirse en euskara oen las dos lenguas oficiales dando, en cualquiercaso, prioridad a la utilización del euskera. Elcumplimiento de esta obligación deberá acreditarseal justificar la realización de la actividadsubvencionada (según modelo 11369n del anexo)

m. Respetar cuanta normativa vigente le resultede aplicación y, en especial, la Ley 4/2005, de 18de febrero, para la Igualdad de Mujeres y deHombres, por la que, entre otras cuestiones, seprohibe toda discriminación directa o indirectabasada en el sexo de las personas.

n. Realizar toda la comunicación generada por laactividad subvencionada en un lenguaje inclusivoy garantizar la presencia equilibrada y noestereotipada de mujeres y hombres en las

Page 15: Auzoetako jaiak diru laguntzak 2015 oinarriak...festetako programa ere Donostia Kulturako Festak Unitateko Erregistro Bulegoan aurkeztu beharko dira. El cumplimiento de obligaciones

Donostia Kultura

Konstituzio Plaza, 1 • 20003 Donostia-San Sebastián

tel (0034) 943 481 150 • faxa 943 481 189 • [email protected]

IFK-CIF Q20005

41I6634n VI

2009-11

kopuruz ere parekoak izatea.

o. Indarrean dagoen “Donostiakoauzoetako jai batzordeen funtzionamenduarauak” betetzea, Donostiako Udalak onartua2003ko apirilean.

IV. DIRU LAGUNTZA ORDAINTZEA

20. artikulua. Ordaintzea

Diru-laguntza ordainduko da, organo eskudunakematea onartu eta gero. Emandakozenbatekoari kenduko zaio, hala badagokio,ordaindutako aurrerakina.

V. DIRU-LAGUNTZAK ITZULTZEA

21. artikulua. Itzultzea

1.Jasotako Diru kopurua ordaindu etaberandutza-interesak eskatzeko garaia izangoda diru laguntza ordaintzen den momentutikemandako pizgarria itzuli behar delaerabakitzen den eguna arte, 38/2003 Dirulaguntzen Lege Orokorra eta zehazten duenArautegietan, nola oinarri berezietan aurreikusten diren baldintzetan azaldu den egoerarenbat gertatuz gero.

2.Itzuli beharreko kopuruak zuzenbide publikokodiru-sarreratzat hartuko dira, eta beraz,premiamendu bidez eskatu ahal izango diradirua ez bada erabakitako epearen barruanitzuli.

3.Kudeaketa, ikuskapen edo kontrol funtzioetanemandako diru-laguntzaren helburua, erabileraedo lorpen ez egokiaren zantzurikondorioztatuko balitz, espedientean adierazikodira zantzu horiek, eta beharrezkoak direnzuhurtziako neurriak hartu ahal izango dira.

22. artikulua. Itzultze-prozedura

1. Diru-laguntza eman duen organoakeskumena izango du emandako diru-laguntzaren kopuru osoa edo zati bat itzultzea

imágenes que se utilicen.

o. Cumplir lo dispuesto en las “Normas defuncionamiento para las Comisiones de Fiestasde Barrios de Donostia / San Sebastián”aprobada en abril de 2003 por el Excmo. Ayto deDonostia / San Sebastián.

IV. ABONO DE LA SUBVENCIÓN

Artículo 20. Abono

Una vez aprobada la concesión por el órganocompetente, se realizará el abono de lasubvención. A la cantidad concedida se le restaráel importe correspondiente al pago anticipadoque, en su caso, se haya realizado con carácterprevio.

V. REINTEGRO DE LAS SUBVENCIONES

Artículo 21. Reintegro

1. Procederá el reintegro de las cantidadespercibidas y la exigencia del interés de demoradesde el momento del pago de la subvenciónhasta la fecha en que se acuerde la procedenciadel reintegro, cuando concurra alguna de lascircunstancias previstas en la Ley 38/2003General de Subvención y su Reglamento dedesarrollo.

2. Las cantidades a reintegrar tendrán laconsideración de ingresos de derecho público,por lo que podrán ser exigidas por la vía deapremio si el reintegro no se efectúa en losplazos que se determinen.

3. Cuando en el ejercicio de las funciones degestión, inspección o control se deduzcan indiciosde incorrecta obtención, disfrute o destino de lasubvención percibida, se dejará constancia en elexpediente de tales indicios, y se podrán acordarlas medidas cautelares precisas.

Artículo 22. Procedimiento de reintegro

1. Será competente para adoptar la resolución deexigir el reintegro, total o parcial del importepercibido, el órgano que concedió la subvención.

Page 16: Auzoetako jaiak diru laguntzak 2015 oinarriak...festetako programa ere Donostia Kulturako Festak Unitateko Erregistro Bulegoan aurkeztu beharko dira. El cumplimiento de obligaciones

Donostia Kultura

Konstituzio Plaza, 1 • 20003 Donostia-San Sebastián

tel (0034) 943 481 150 • faxa 943 481 189 • [email protected]

IFK-CIF Q20005

41I6634n VI

2009-11

exijitzen duen ebazpena emateko.Administrazioak itzultzea onartu edo likidatzekoeskubidea lau urtera indargabetzen da.

2. Diru-laguntzak itzultzeko prozedura ofiziozhasiko da diru-laguntza eman zuen organoakhorrela eskatuz gero, goiko agindu bidez, besteorgano batek horretarako eskaera arrazoituaeginez gero, gai hori kontrolatu edo ikuskatzekoeskumena duen organo batek eskatuta,salaketagatik edo partikularrak berak egindakojakinarazpenagatik.

3.Prozeduraren izapideak egitean interesatuakentzuna izateko duen eskubidea bermatuko dabeti.

4. Emandako diru-laguntzaren kopuru osoa edozati bat ez dela behar bezala erabili egiaztatuzgero, organo eskudunak diktamen arrazoituaemango du, eta bertan azalduko ditu diruaitzultzera behartzen duen arrazoia edoarrazoiak zein diren, eta baita itzuli beharrekokopurua zenbat den ere; era berean, dirua nolaeta noiz itzuli behar den ere azalduko da, etadirua aurreikusitako epean itzultzen ez bada,premiamendu bidera joko da.

5.Aurreko atalean deskribatu itzultze-ebazpenajakinarazi eta gero, Finantza Zuzendaritzaarduratuko da espedientearen izapideakegiteaz, eta horretarako kontuan hartuko dituzuzenbide publikoko diru-sarrerentzataurreikusitako arauak.

6.Administrazioko arau-hausteak izandaitezkeen egiteen ondorioz itzultze-prozedurahasiko balitz, organo eskudunari jakinarazikozaio dagokion zigortzeko prozedura has dezan.

7.Itzultze-prozedurari buruzko ebazpenaerabaki eta jakinarazteko gehienezko epeahamabi hilabetekoa izango da, hasiera-erabakiaren datatik kontatzen hasita. Epe horiigarota, ez bada berariazko ebazpenik eman,prozedura iraungi egingo da, baina horrek ez duesan nahi jarduerak ezingo direnik aurreraeraman amaiera arte, ez eta preskripzioaetenda geratuko denik ere egindako

El derecho de la administración a reconocer oliquidar el reintegro prescribe a los cuatro años.

2. El procedimiento de reintegro de lassubvenciones se iniciará de oficio, a instancia delórgano que concedió la subvención, de una ordensuperior, por petición razonada de otro órgano, oa instancia de un órgano que tenga competenciapara efectuar el control o inspección de dichamateria, por denuncia o por comunicaciónrealizada por el propio particular.

3. En la tramitación del procedimiento segarantizará en todo caso el derecho de audienciadel interesado.

4. Verificada la indebida aplicación total o parcialde la subvención concedida, el órganocompetente dictará resolución que deberá sermotivada, incluyendo expresamente la causa ocausas que originan la obligación de reintegro,así como la cuantificación del importe que debedevolverse, y forma y plazo para reintegrarlo,advirtiendo de que, en el caso de no efectuar elreintegro en el plazo previsto, se procederá porvía de apremio.

5. Una vez notificada la resolución de reintegrodescrita en el apartado precedente, la DirecciónFinanciera asumirá la tramitación del expediente,sujetándose a las reglas legal yreglamentariamente previstas para los ingresos dederecho público.

6. Si el procedimiento de reintegro se hubierainiciado como consecuencia de hechos quepudieran ser constitutivos de infracciónadministrativa, se pondrán en conocimiento delórgano competente para la iniciación delprocedimiento sancionador correspondiente.

7. El plazo máximo para resolver y notificar laresolución del procedimiento de reintegro será dedoce meses desde la fecha del acuerdo deiniciación. Transcurrido dicho plazo sin resoluciónexpresa se producirá la caducidad delprocedimiento sin perjuicio de continuar lasactuaciones hasta su terminación y sin que seconsidere interrumpida la prescripción por lasactuaciones realizadas hasta la finalización del

Page 17: Auzoetako jaiak diru laguntzak 2015 oinarriak...festetako programa ere Donostia Kulturako Festak Unitateko Erregistro Bulegoan aurkeztu beharko dira. El cumplimiento de obligaciones

Donostia Kultura

Konstituzio Plaza, 1 • 20003 Donostia-San Sebastián

tel (0034) 943 481 150 • faxa 943 481 189 • [email protected]

IFK-CIF Q20005

41I6634n VI

2009-11

jarduerengatik, aipatu epearen amaiera arte.

VI. ZIGOR ARAUDIA

23. artikulua: Arau-haustea

Administrazioko arau-haustetzat hartzen diradiru laguntzak emateko 38/2003 Legeorokorrean zehaztuta dauden egite edo ez-egiteak, eta horiek guztiak zigortu egingo dira,baita zabarkeria hutsaren ondorio direnean ere.

24. artikulua: Zigortzeko prozedura

Zigorrak jartzeko organo eskuduna izango daune bakoitzean indarrean dagoen araudiareneta eskumenak emateko egituraren arabera,aipatu eskumena duen erakundea.

Zigortzeko prozedura izapidetzekoadministrazioko prozedura nahiz herriadministrazioen zigortzeko eskumena arautzenduten arauak beteko dira, eta halaber, dirulaguntza publikoei buruzko arauekaurreikusitakoa.

Arau-hausteak lau urtera indargabetuko dira,egin ziren egunetik kontatzen hasita.

Arau-hausteak laur urtera indargabetuko dira,zigorra ezartzeko eman zen ebazpena irmoaizan eta hurrengo egunetik kontatzen hasita

Erabakitako diru-isunek ez dute loturarik izangodiru laguntza itzultzeko betebeharrarekin, etahoriek kobratzeko aplikagarria izango dazuzenbide publikoko diru-sarrerentzataurreikusitako.

25. artikulua . Zigorrak

Zigorrak ondorengo irizpideen arabera ezarrikodira, 38/2003 Diru laguntzen Lege Orokorra etazehazten duen arautegia dioena kontutanhartuz.

26. artikulua. Zigor-prozedurarekin batera

citado plazo.

VI. RÉGIMEN SANCIONADOR

Artículo 23. Concepto de infracción

Constituyen infracciones administrativas enmateria de subvenciones las acciones yomisiones tipificadas en la Ley 38/2003 Generalde Subvenciones, y serán sancionables incluso atítulo de simple negligencia.

Artículo 24. Procedimiento sancionador

Será competente para la imposición de lassanciones el órgano que, de conformidad con lanormativa y la estructura de delegación deatribuciones vigente en cada momento, tengaatribuida tal competencia.

Para la tramitación del procedimiento sancionadorse estará a lo dispuesto en las disposicioneslegales y reglamentarias reguladoras delprocedimiento administrativo y del ejercicio de lapotestad sancionadora de las administracionespúblicas, así como a lo previsto en la normativareguladora de las subvenciones públicas.

Las infracciones prescribirán en el plazo decuatro años a contar desde el día en que sehubieran cometido.

Las sanciones prescribirán en el plazo de cuatroaños a contar desde el día siguiente a aquel enque hubiera adquirido firmeza la resolución por laque se impuso la sanción.

Las multas pecuniarias que se impongan seránindependientes de la obligación de reintegro ypara su cobro resultará de aplicación el régimenjurídico previsto para los ingresos de derechopúblico.

Artículo 25. Sanciones

Las sanciones serán impuestas según loscriterios, de conformidad con lo previsto en la Ley38/2003 General de Subvenciones y sureglamento de desarrollo.

Artículo 26. Concurrencia con proceso penal

Page 18: Auzoetako jaiak diru laguntzak 2015 oinarriak...festetako programa ere Donostia Kulturako Festak Unitateko Erregistro Bulegoan aurkeztu beharko dira. El cumplimiento de obligaciones

Donostia Kultura

Konstituzio Plaza, 1 • 20003 Donostia-San Sebastián

tel (0034) 943 481 150 • faxa 943 481 189 • [email protected]

IFK-CIF Q20005

41I6634n VI

2009-11

gertatzea

Prozeduraren izapideetan agerian geratukobalitz onuraduna arau-hauste penala eragindezakeen egite edo ez-egite batean aurkitzendela, Administrazioak jurisdikzio eskudunarijakinaraziko dio hori, eta zigor-prozeduraesekitzea erabakiko du ebazpen judizial irmoaeman arte.

27. artikulua: Beste zigor-espedientebatzuekin batera gertatzea

Diru laguntza jaso duen jarduera garatzekobeharrezkoak diren baimenak ez betetzeak,egoki denean, dagozkion zigor-espedienteakabiaraztea eragingo du, eta baimena emanzuen administrazio-unitateak izapidetuko dituhorrelakoak.

Espediente horiek izan ditzaketen diruzkozigorrak, hain zuzen ere, jasotzeko dauden dirulaguntzen kopuruen kontura gauzatu ahalizango dira.

28. artikulua. Kalteak ondasun publikoetan

Diru laguntza jaso duen jarduerarengarapenean ondasun publikoetan kalteak egitenbadira, horiek zehazteko kontraesanezkoespedientea izapidetuko da. Eragindako kalteakkonpontzeko edo birjartzeko zenbatekoa, berriz,jasotzeko dagoen diru laguntzaren konturakonpentsatuko da. Zenbateko hura guztiaestaltzera iritsiko ez balitz, geratzen denkopurua kobratzeko egoki diren neurriakhartuko dira.

VII. ARGITARATZEA

29. artikulua

Emandako diru laguntza bakoitza 3.000 eurotikbeherakoa denean, DONOSTIA KULTURArenweb orrian eta bere Iragarki Taulan argitaratukoda emandako diru laguntzen zerrenda,onuradunak eta zenbatekoak zehaztuz.

Emandako diru laguntza, bera bakarrik, 3.000

Si en la tramitación del procedimiento se pusierade manifiesto que la persona beneficiaria pudieraestar incursa en acción u omisión constitutiva deinfracción penal, la Administración lo pondrá enconocimiento de la jurisdicción competente, yacordará la suspensión del procedimientosancionador hasta tanto no recaiga resoluciónjudicial firme.

Artículo 27. Concurrencia con otrosexpedientes sancionadores

Los incumplimientos de las autorizacionesprecisas para el desarrollo de la actividadsubvencionada originarán en su caso loscorrespondientes expedientes sancionadores queserán tramitados por la unidad administrativa queconcedió la autorización.

Las sanciones pecuniarias que recaigan enaquellos expedientes podrán hacerse efectivascon cargo a las cantidades de subvenciónpendientes de percibir.

Artículo 28. Daños en bienes públicos

Si en el desarrollo de la actividad subvencionadase causaran daños en bienes públicos, setramitará expediente contradictorio para sudeterminación. El importe de la reposición oreparación de los daños causados secompensará con cargo a la subvención pendientede percibir. En caso de que no alcanzara a cubrirla totalidad de aquel importe, se adoptarán lasmedidas oportunas para el cobro de la cantidadrestante.

VII. PUBLICIDAD

Artículo 29

La relación de subvenciones concedidas, conindicación de las entidades beneficiarias y suscuantías, cuando individualmente consideradaslas subvenciones no excedan de 3.000 euros,serán publicadas en la página web deDONOSTIA KULTURA y en el tablón de anunciosdel mismo.

Si el importe de la subvención individualmente

Page 19: Auzoetako jaiak diru laguntzak 2015 oinarriak...festetako programa ere Donostia Kulturako Festak Unitateko Erregistro Bulegoan aurkeztu beharko dira. El cumplimiento de obligaciones

Donostia Kultura

Konstituzio Plaza, 1 • 20003 Donostia-San Sebastián

tel (0034) 943 481 150 • faxa 943 481 189 • [email protected]

IFK-CIF Q20005

41I6634n VI

2009-11

euro baino handiagoa bada, GipuzkoakoAldizkari Ofizialean ere argitaratuko da.

Diru laguntzen datuak ez dira argitaratuko dirulaguntzen helburua pertsona fisikoen errespetueta babesaren nahiz intimitate pertsonal zeinfamiliarraren aurkakoa denean, eta dirulaguntza hori arautzen duten oinarrietan horrelajasota dagoenean.

VIII. OINARRIEN INTERPRETAZIOA

30. Artikulua

Oinarri hauek interpretatzeko inongo zalantzariksortuz gero, laguntzak onartzeko programabakoitzaz arduratzen den erakundeak argitukoditu

IX. ERREKURTSOAK

31. artikulua

Honako oinarri hauen aurkaadministrazioarekiko errekurtsoa aurkezdaiteke, hilabeteko apean, deialdia onartu duenhartarako eskumena duen erakundearenaurrean edo, bi hilabeteko apean,Administrazioarekiko Auzietako Epaitegian.

Aipatu epeak oinarri hauek argitaratu etabiharamunetik aurrera kontatzen hasiko dira.

Donostian, 2014ko abendua

considerada excede de 3.000 euros, se publicarátambién la concesión en el Boletín Oficial deGipuzkoa

No se publicarán los datos de las subvencionescuando su publicación, en razón del objeto de lasubvención, pueda ser contraria al respeto ysalvaguarda del honor, la intimidad personal yfamiliar de las personas físicas y así se recoja enlas bases reguladoras de la concreta subvención.

VIII. INTERPRETACIÓN DE LAS BASES

Artículo 30

Cualquier duda que pueda surgir respecto de lainterpretación de estas bases será resuelta porlos órganos competentes para su aprobación.

IX. RECURSOS

Artículo 31

Contra las presentes bases podrá interponerse enel plazo de un mes recurso de reposición ante elórgano competente que haya aprobado laconvocatoria, o, impugnarla directamente en elplazo de dos meses ante el Juzgado de loContencioso Administrativo.

Los plazos se contarán en ambos casos a partirdel día siguiente a la publicación de las presentesbases.

Donostia / San Sebastián, diciembre 2014