llar d’infants la dolçaina · la llar obrirà les seues portes als infants a les 8.30 hores i...

29
Llar d’infants la Dolçaina Llar d’infants pública http://www.actiweb.es/ladolcaina/ C/ La Barqueta, 12 43580-Deltebre 977.483.526 658.254.958

Upload: others

Post on 16-Oct-2020

3 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Llar d’infants la Dolçaina · La llar obrirà les seues portes als infants a les 8.30 hores i s’iniciarà la jornada escolar a les 9.15 hores. A les 12.00 hores finalitza el

Llar

d’infants la

Dolçaina

Llar d’infants pública

http://www.actiweb.es/ladolcaina/

C/ La Barqueta, 12

43580-Deltebre

977.483.526

658.254.958

Page 2: Llar d’infants la Dolçaina · La llar obrirà les seues portes als infants a les 8.30 hores i s’iniciarà la jornada escolar a les 9.15 hores. A les 12.00 hores finalitza el

2

Universitat Rovira i Virgili – Campus Terres de l’Ebre

Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia

Grau d’Educació Infantil

Organització de l’espai escolar, materials i habilitats docents

Curs 2010/2011

Activitat: Disseny d’un Projecte Educatiu de Centre

Neus Bertomeu, Laura Curto, Laia López i Judit Obiol

Page 3: Llar d’infants la Dolçaina · La llar obrirà les seues portes als infants a les 8.30 hores i s’iniciarà la jornada escolar a les 9.15 hores. A les 12.00 hores finalitza el

3

Índex

1. Introducció..................................... ...................................................... 5

2. Què és el Projecte Educatiu de Centre........... ................................... 5

2.1. Marc legislatiu............................................................................. 6

3. Què és una llar d’infants?...................... ............................................. 6

4. On som?......................................... ...................................................... 7

4.1. Context físic................................................................................. 7

4.2. Situació socioeconòmica i cultural................................................ 8

4.2.1. Nivell econòmic de les famílies......................................... 8

4.2.2. Nivell sociocultural............................................................ 8

4.2.3. Nivell demogràfic.............................................................. 9

4.3. Recursos...................................................................................... 9

5. Qui som?........................................ ...................................................... 9

5.1. Organització i estructura de la llar d’infants................................. 10

5.1.1. Activitats............................................................................ 11

5.1.2. Horari................................................................................ 12

5.1.3. Calendari........................................................................... 13

5.1.2.1. Sortides .............................................................. 13

5.1.2.2. Festes i celebracions........................................... 13

5.1.4. Línia metodològica del centre........................................... 14

5.1.5. El pluralisme i els valors democràtics............................... 15

5.1.6. Integració de l’alumnat amb necessitats

educatives específiques..................................................... 15

5.1.7. Llengua d’aprenentatge.................................................... 15

5.1.8. Coeducació....................................................................... 15

5.1.9. Cura de les necessitats bàsiques dels infants.................. 16

5.1.9.1. Hàbits d’alimentació............................................ 16

5.1.9.2. Hàbits d’higiene................................................... 17

5.1.10. La confessionalitat.......................................................... 17

5.1.11. Com treballem l’adaptació de l’infant a la llar?............... 18

Page 4: Llar d’infants la Dolçaina · La llar obrirà les seues portes als infants a les 8.30 hores i s’iniciarà la jornada escolar a les 9.15 hores. A les 12.00 hores finalitza el

4

6. Com ens organitzem?............................. .............................................. 18

6.1. Àmbit institucional............................................................................ 18

6.2. Àmbit administratiu........................................................................... 19

6.3. Àmbit recursos humans................................................................... 19

6.4. Recursos materials.......................................................................... 20

6.5. Àmbit serveis.................................................................................... 20

7. Famílies........................................ ..................................................... 20

8. Què pretenem?................................... ................................................... 21

8.1. Objectius de la comunitat escolar.................................................... 21

9. Annexos......................................... ................................................... 22

Page 5: Llar d’infants la Dolçaina · La llar obrirà les seues portes als infants a les 8.30 hores i s’iniciarà la jornada escolar a les 9.15 hores. A les 12.00 hores finalitza el

5

1. Introducció

És al 1991 quan la inquietud de crear una llar d’infants al barri del Barracot de

Deltebre esdevé una realitat. Aquesta, sota el nom de La Dolçaina, representa

les tradicions i les arrels de la nostra terra; terra rica tant en patrimoni natural

per mitjà del Parc Natural del Delta de l’Ebre, com pel patrimoni cultural gràcies

a la varietat de balls com d’instruments musicals que, incideixen en què siguem

reconeguts arreu de terres catalanes i fora d’aquestes. Aquest però, és el cas

de la dolçaina, un petit instrument que tot i les seves dimensions s’ha fet lloc en

la història de la música catalana.

La creació de la llar d’infants La Dolçaina es deu en gran part al flux

migratori que va rebre la població, i que en l’actualitat encara es manté. Incideix

també la motivació d’un grup de joves recentment titulades i les seves ganes de

lluitar per una educació més consolidada.

Des dels seus inicis fins a l’actualitat, la llar ha anat progressant, tant en

l’ampliació de noves infraestructures i adaptant aquestes a una nova realitat;

evitant així tot tipus de barreres arquitectòniques. A més a més, la metodologia

emprada, comporta una bona estructuració de l’aprenentatge en els infants. Tot

i això, en el decurs d’aquest Projecte Educatiu de Centre (PEC) s’explicarà amb

més detall.

2. Què és el Projecte Educatiu de Centre?

Amb la redacció del Projecte Educatiu de Centre (PEC) es recullen totes les

finalitats educatives que la llar d’infants té previst tractar en el si de l’alumnat,

tenint en compte les característiques socials i culturals del context escolar.

A més a més, també queden fixats els trets d’identitat, els principis

pedagògics i organitzatius de la llar.

Page 6: Llar d’infants la Dolçaina · La llar obrirà les seues portes als infants a les 8.30 hores i s’iniciarà la jornada escolar a les 9.15 hores. A les 12.00 hores finalitza el

6

2.1. Marc legislatiu Per entendre el marc legislatiu que envolta i regula la nostra llar d’infants, cal

tenir en compte les següents lleis:

3. Què és una llar d’infants? Podem definir una llar d’infants com un primer centre educatiu on s’acull infants

des de les 16 setmanes fins als 3 anys d’edat. És aquí on s’estableixen les

primeres bases per a un desenvolupament integral de l’infant, el qual, continua

al primer ensenyament, és a dir, al segon grau d’educació infantil.

La Constitució Espanyola

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya

Llei 7/1987, del 18 d’abril de Normalització Lingüística de Catalunya

Llei Orgànica d’Educació 2/2006, 3 de maig (LOE)

Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, (LEC)

Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l’educació infantil i els

requisits dels centres

Decret 101/2010, de 3 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments del primer cicle de

l’educació infantil

Document per a l’organització i el funcionament de les llars d’infants

publiques dependents del Departament

Page 7: Llar d’infants la Dolçaina · La llar obrirà les seues portes als infants a les 8.30 hores i s’iniciarà la jornada escolar a les 9.15 hores. A les 12.00 hores finalitza el

7

Una llar d’infants és un espai on es pretén promoure un ampli

desenvolupament infantil, potenciant les seues capacitats i satisfent les

necessitats físiques, afectives, emocionals, personals, intel·lectuals i socials de

la criatura.

Dir també que la llar ha de proporcionar un clima proper i de seguretat,

on la família n’ha de formar part, ja que, té un paper fonamental en el

desenvolupament global de l’infant.

4. On som?

4.1. Context físic La llar d'infants La Dolçaina es troba situada al conegut Delta de l'Ebre, més en

concret a la terra de l'arròs, Deltebre. Aquest es troba dividit en tres barriades:

Jesús i Maria, La Cava i el Barracot. Dintre d'aquesta darrera barriada, trobem

la llar d'infants La Dolçaina, situada al carrer La Barqueta, número 12. Al voltant

de la llar podem trobar recursos com: la biblioteca municipal Delta de l’Ebre i el

Centre Obert Delta Xic.

Per mostrar una situació visual, tot seguit es reflexa un mapa detallat:

C/La Barqueta, 12 El Barracot-

Deltebre

Page 8: Llar d’infants la Dolçaina · La llar obrirà les seues portes als infants a les 8.30 hores i s’iniciarà la jornada escolar a les 9.15 hores. A les 12.00 hores finalitza el

8

El municipi de Deltebre, situat a la comarca del Baix Ebre, neix el 20 de

maig de 1977 a causa de la segregació de Jesús i Maria, i La Cava, que avui

en dia, units, formen el municipi. Deltebre, actualment, consta de 107,48 km²

d’extensió, amb uns 11000 habitants aproximadament.

4.2. Situació socioeconòmica i cultural

4.2.1. Nivell econòmic de les famílies

El nivell econòmic de les famílies del municipi de Deltebre, podem definir-lo

com a mitjà. A més, el sector de treball d’aquestes és majoritàriament, la

construcció i l’agricultura, per al sector masculí, i el comerç i la confecció per al

sector femení; destacant però, el nivell general del qual parlem.

Introduint un incís en el nivell econòmic, dir que actualment l’atur, ocupa

una part important de l’economia de les famílies deltebrenques.

4.2.2. Nivell sociocultural

Deltebre es troba molt arrelada a les seues tradicions, és a dir, l’arròs i les

festes relacionades amb aquest conreu. Amb això, ens referim a la plantada i a

la sega, dos dates importants que caracteritzen el cultiu.

Vers la formació, en general, de les famílies podem destacar que és

bàsica, ja que, l’educació predominant és l’antiga EGB (Educación General

Bàsica). Aquest fet és causat pel baix poder adquisitiu que tenien les famílies

en anys passats, per la qual cosa, donaven prioritat a que els seus fills i filles

treballessin, que no pas rebessin una educació superior.

Parlant ara de la religió de la població deltebrenca, dir que és catòlica.

Destacar però, que a causa de la forta immigració que ha rebut el municipi, s’ha

obert el ventall de religions que podem trobar-hi. No obstant, cal destacar, que

tot i el descens que ha sofert la religió catòlica entre la població, segueix sent la

practicada pels propis habitants.

Finalment, els centres culturals que podem trobar a Deltebre, en relació

a la llar són: La biblioteca municipal Delta de l’Ebre, el Centre Obert

Sarabastall, el Centre Obert Delta Xic i el Centre Cívic del municipi.

Page 9: Llar d’infants la Dolçaina · La llar obrirà les seues portes als infants a les 8.30 hores i s’iniciarà la jornada escolar a les 9.15 hores. A les 12.00 hores finalitza el

9

4.2.3. Nivell demogràfic

A grans trets, el tipus d’habitatge més nombrós és el de casa particular, tot i

això, actualment, hi ha hagut un gran augment de blocs de pisos.

Quant a la qualitat de vida, dir que aquesta és mitjana-alta.

4.3. Recursos A causa de la ubicació de la llar d’infants La Dolçaina, es considera urbana, ja

que, es troba situada en un lloc bastant poblat del municipi.

La llar d’infants La Dolçaina és de titularitat pública. El nivell educatiu

correspon al primer cicle d’educació infantil, el qual abasteix des de les 16

setmanes (4 mesos) fins als 3 anys d’edat. La llar d’infants té una unitat per

curs, és a dir, un total de 3 aules:

• Grup d’infants menors d’un any.

• Grup d’infants d’entre un i dos anys.

• Grup d’infants de dos a tres anys.

Vers l’àmbit de finançament, el cost mitjà d’una plaça per infant és de

3.491,40 €, del qual l’Ajuntament paga el 63%, la Generalitat el 35% i les

famílies usuàries el 2%.

La biblioteca municipal Delta de l’Ebre, col·labora amb la llar prestant

«La maleta viatgera»1. Aquesta va canviant de temàtica cada mes.

A més, quan a la biblioteca es realitzen conta-contes se’ns presta

l’oportunitat d’anar a veure’ls o venir ells a la llar. Disposem també amb els

centres oberts del poble, que un cop cada dues setmanes, es dirigeixen a la llar

per a realitzar diversos tallers, ja sigui d’expressió corporal i música o plàstica.

Destacar que ambdues activitats són de característica gratuïta.

1 «La maleta viatgera»: conjunt de llibres, DVD’s i revistes, d’una temàtica en concret (el circ, l’hort, el

fons marí, etc.).

Page 10: Llar d’infants la Dolçaina · La llar obrirà les seues portes als infants a les 8.30 hores i s’iniciarà la jornada escolar a les 9.15 hores. A les 12.00 hores finalitza el

10

5. Qui som?

5.1. Organització i estructura de la llar

d’infants La llar d’infants disposa d’un total de 3 aules:

• Infants menors d’un any: 8 infants

• Infants d’un a dos anys: 13 infants

• Infants de dos a tres anys: 20 infants

Per tant, la capacitat total que ofereix la llar és de 41 places. D’aquestes

places, es troben ocupades 37:

• Infants menors d’un any: 7 infants

• Infants d’un a dos anys: 11 infants

• Infants de dos a tres anys: 19 infants

El nostre equip docent està format per tres educadores, dos auxiliars i una

directora.

En referència a les característiques espacials de la nostra llar, aquesta

disposa:

Aula de lactants (0-1 any) Aula d’1 a 2 anys Aula de 2 a 3 anys

Page 11: Llar d’infants la Dolçaina · La llar obrirà les seues portes als infants a les 8.30 hores i s’iniciarà la jornada escolar a les 9.15 hores. A les 12.00 hores finalitza el

11

Aula polivalent (cinema

infantil i activitats musicals) Patis i espai lúdic

Aula de psicomotricitat Bany infants Cuina

Menjador

Els espais que podem trobar a La Dolçaina es troben organitzats al plànol que es troba als annexos. (Annex 1)

5.1.1. Activitats

La metodologia emprada a la llar és per projectes, basats en la metodologia de

Maria Montessori. Cada any es renoven els projectes tot tenint en compte els

gustos i interessos dels infants.

Els projectes que es treballen al llarg del present curs escolar són: el

Delta de l’Ebre, els ramaders, els contes populars, la màgia i els instruments.

Dins dels següents projectes es treballen les següents activitats:

Page 12: Llar d’infants la Dolçaina · La llar obrirà les seues portes als infants a les 8.30 hores i s’iniciarà la jornada escolar a les 9.15 hores. A les 12.00 hores finalitza el

12

o La panera dels tresors

o La maleta viatgera

o Experimentem tots junts

o Expressió corporal i música

o Expressió plàstica

o Joc heurístic

o Joc simbòlic

5.1.2. Horari

La llar obrirà les seues portes als infants a les 8.30 hores i s’iniciarà la jornada

escolar a les 9.15 hores. A les 12.00 hores finalitza el matí; els infants que es

quedin a dinar, disposaran d’una hora de lleure fins les 13.00 hores. Quant a la

tarda, la jornada començarà a les 15.30 hores i finalitzarà a les 18.30 hores.

Això però, remarquem la flexibilitat d’horari, és a dir, els familiars disposaran de

total llibertat a l’hora de recollir o dur els infants.

Horari Matí 8.30 Obertura de portes 9.15 Inici de la jornada

12.00 Finalitza el matí 13.00 Servei de menjador

Marge de descans per als infants

Tarda 15.30 Inici de la jornada 18.30 Fi de la jornada

Page 13: Llar d’infants la Dolçaina · La llar obrirà les seues portes als infants a les 8.30 hores i s’iniciarà la jornada escolar a les 9.15 hores. A les 12.00 hores finalitza el

13

5.1.3. Calendari

5.1.3.1. Sortides 1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre

Delta de l’Ebre

30/09/2010

La Granja Mu Mu (els ramaders)

14/02/2011

Circ (la màgia)

28/04/2011

Biblioteca (els contes populars)

31/03/2011

Auditori de Tortosa (els instruments)

27/05/2010

01/09/2010: Inici professorat 02-06/09/2010: Entrevista inicial

07/09/2010: Inici dels infants 24/12/2010-06/01/2011: Nadal

18-25/04/2011: Pasqua 30/06/2011: Fi classes alumnat

31/07/2011 : Fi classes professorat

Page 14: Llar d’infants la Dolçaina · La llar obrirà les seues portes als infants a les 8.30 hores i s’iniciarà la jornada escolar a les 9.15 hores. A les 12.00 hores finalitza el

14

5.1.3.2. Festes i celebracions A través de les tradicions i cultura catalanes, la llar realitza una sèrie de festes i

celebracions, les quals són:

Dia mundial de la pau (21/09/2010)

Festa de la tardor (29/10/2010)

Festa de l’hivern (mes de desembre)

Festa de les disfresses (04/03/2011)

Festa primaveral (mes d’abril)

Jornada de portes obertes (10-11/03/2011)

Aniversaris (tots els mesos)

5.1.4. Línia metodològica del centre

La línia metodològica principal del centre que emprem és la Montessori. Amb

aquesta, es treballa l’experimentació, la manipulació, la motivació, la creativitat,

l’interès, la iniciativa, etc. A més, també treballem a través dels projectes d’una

manera lúdica. Aquests, parteixen del propi interès dels infants, i consisteixen

en què els mateixos aportin unes idees prèvies sobre el tema a treballar, i es

qüestionin tot allò que els desperti curiositat. Posteriorment, s’inicia la recerca,

construint així el coneixement sobre el tema clau i creant un aprenentatge

significatiu. Finalment, es converteixen en tots uns experts de la temàtica.

Aquesta metodologia respecta els ritmes de cada infant, tot tenint

en compte el seu procés maduratiu. Val a dir, que els projectes construeixen un

aprenentatge global.

Page 15: Llar d’infants la Dolçaina · La llar obrirà les seues portes als infants a les 8.30 hores i s’iniciarà la jornada escolar a les 9.15 hores. A les 12.00 hores finalitza el

15

5.1.5. El pluralisme i els valors

democràtics

Els valors que prioritzem es basen en:

• El respecte i la igualtat

• La comprensió i l’expressió

• Les emocions, tant d’un mateix com dels altres

5.1.6. Integració de l’alumnat amb

necessitats educatives específiques

Qualsevol necessitat educativa específica d’algun infant, s’intentarà cobrir tot

tenint en compte l’adaptació del seu espai, i també de les activitats a realitzar;

fent-lo sentir partícip del grup-classe, eliminant així, les possibles diferències. A

més a més, potenciant el respecte mutu entre companys i companyes.

5.1.7. Llengua d’aprenentatge

La llar d’infants, d'acord amb el que estableix el Departament d'Educació,

empra en les seves aules l'ús de la llengua catalana, com a llengua vehicular,

fent extensible aquesta i reconeguda entre el seu alumnat. Des de la llar es

creu important conèixer la llengua catalana, atès que, ens identifica com a

nació i ens dóna un valor afegit. Cadascuna de les activitats que es realitzen,

com cadascun dels materials que es treballen, es fan per mitjà d'aquesta

llengua, a fi que els infants es comencen a familiaritzar i de mica en mica vagin

fent un ús més extens. Tot i això, en el cas de les famílies nouvingudes

s'intenta que la introducció d'aquesta llengua sigui de forma gradual, a fi de

garantir una millor adaptació tant per part de la família com del o dels propis

infants en el si de la comunitat educativa.

5.1.8. Coeducació

A la llar d’infants La dolçaina un dels valors fonamentals que es treballa és la

coeducació. Els nens i les nenes són tractats i educats de la mateixa manera. A

Page 16: Llar d’infants la Dolçaina · La llar obrirà les seues portes als infants a les 8.30 hores i s’iniciarà la jornada escolar a les 9.15 hores. A les 12.00 hores finalitza el

16

més, tenen les mateixes oportunitats i les mateixes capacitats, sense

diferències entre els dos sexes.

Per a treballar aquest valor, la llar d’infants disposa de joguines no

sexistes, a més de tenir molt en compte a l’hora de realitzar murals, dibuixos i

la decoració de la classe, de no mostrar trets que vagin en contra de la

coeducació.

També cal afegir que el joc simbòlic, en aquesta etapa, comença a tenir

un gran paper en el desenvolupament de l’infant, així doncs, promovem que els

jocs no adoptin un rol sexista, sinó que a tots els tipus (botiguer/-era, metge/-

essa, etc) hi puguin jugar tant nens com nenes.

A la llar d’infants La Dolçaina no comptem amb estereotips o prejudicis

sexistes que puguin afectar al valor de la coeducació, sinó ben al contrari,

intentem deixar-los de banda.

5.1.9. Cura de les necessitats bàsiques

dels infants

5.1.9.1. Hàbits d’alimentació

Primerament, dir que la llar d’infants disposa de servei de menjador, per si

alguns progenitors o familiars no poden tenir l’oportunitat de recollir els seus

infants durant el migdia. El servei de menjador comença a funcionar una

setmana després que els infants s’inicien a la llar.

L’alimentació és tractada amb molta cura, ja que, pot haver-hi infants

que tinguin intolerància o al·lèrgia a algun aliment, per això, des de la llar, els

donem l’atenció adequada per a que puguin viure el fet de menjar amb

normalitat, com la majoria dels seus companys/es. A més a més, també es fa

una alimentació variada, equilibrada, saludable i adequada a cada moment

evolutiu. D’aquesta manera, intentem que els infants, ja des de ben petits,

adquireixin uns bons hàbits a l’hora dels àpats.

Page 17: Llar d’infants la Dolçaina · La llar obrirà les seues portes als infants a les 8.30 hores i s’iniciarà la jornada escolar a les 9.15 hores. A les 12.00 hores finalitza el

17

5.1.9.2. Hàbits d’higiene

La higiene dels nostres infants és tractada a les aules mitjançant les rutines.

Aquestes són molt importants, ja que, ajuden als infants a organitzar-se i a

interioritzar el concepte de temps, i a més a més, treballen els hàbits d’higiene.

Algunes de les rutines relacionades amb la higiene que fem són per exemple:

rentar-se les mans després del pati, anar als serveis, netejar el que s’embruta

en una activitat, recollir les joguines del terra, netejar el got després de beure,

etc.

Pel que respecta als possibles símptomes d’alguna malaltia que pugui

manifestar alguna de les criatures, cal respectar les indicacions de l’equip

mèdic, administrar les dosis de medicació indicades o quedar-se a casa el

temps que faci falta. Amb això, evitarem possibles contagis entre els companys

i companyes i garantirem un entorn saludable dintre de l’ambient escolar.

5.1.10. La confessionalitat

La Dolçaina és una llar d’infants on ha augmentat la immigració, i per tant, el

seu ventall de religions també ho ha fet. Així doncs, per estar tots els infants

amb les mateixes condicions, i no potenciar una religió més que una altra, la

llar d’infants és laica, és a dir, no manté un lligam amb cap religió en especial.

La laïcitat de la llar d’infants es veu reflectida en cadascuna de les festes

i celebracions que hem vist anteriorment. Aquestes no tenen cap relació amb

les festes religioses (Nadal, Setmana Santa...) sinó que reben una altra

nomenclatura, a més de realitzar-se activitats diferents de les típiques

religioses.

Page 18: Llar d’infants la Dolçaina · La llar obrirà les seues portes als infants a les 8.30 hores i s’iniciarà la jornada escolar a les 9.15 hores. A les 12.00 hores finalitza el

18

5.1.11. Com treballem l’adaptació de l’infant

a la llar?

Una cosa tan senzilla per a nosaltres, com l’adaptació a un entorn diferent, a un

infant li suposa un gran esforç i un determinat temps. Per aquest motiu pensem

que en aquest moment és de vital importància la participació de les famílies.

Existeix un marge d’una setmana per a realitzar un acomiadament més

amorós, per a que els infants entenguin que els seus progenitors tornaran a

buscar-lo al cap d’unes hores i no s’oblidaran d’ell. A partir d’aquest marge

però, els acomiadaments hauran de ser més curts, suaus i agradables, fins

arribar al moment en que l’acomiadament no suposi ni representi una dificultat

en la vida de l’infant.

Destacar però, que durant el procés d’adaptabilitat, és molt important

que no es comenci a treure els bolquers, el xumet, etc., ja que, això, crearà un

món de novetats en l’infant que li produiran angoixa, arribant fins i tot, a la

pèrdua de gana, manca d’hores de son, etc. Per tant, és molt important marcar

unes pauses, rutines i principalment, un ordre.

6. Com ens organitzem?

6.1. Àmbit institucional • De projecció interior:

Ha d’haver un respecte mutu entre els treballadors de la llar, tant en ordre

ascendent, com descendent. A més, s’ha de valorar des del respecte totes les

maneres de pensar, els costums, les creences, etc.; posant incidència en què

la diversitat és enriquidora.

• De projecció exterior:

S’ha de crear i mantenir un clima calorós en totes les entitats i organitzacions

locals que tenen un vincle directe en la llar (biblioteca, ajuntament, centres

oberts...).

• De formació permanent

La llar d’infants La Dolçaina dóna gran importància a la formació al llarg de la

vida. Per això, cada any, l’equip docent realitza cursos de formació, segons les

Page 19: Llar d’infants la Dolçaina · La llar obrirà les seues portes als infants a les 8.30 hores i s’iniciarà la jornada escolar a les 9.15 hores. A les 12.00 hores finalitza el

19

necessitats que tingui la llar i els mateixos docents, subvencionats pel

Departament d’Educació.

6.2. Àmbit administratiu La Dolçaina, com ja s’ha dit, és pública. Per tant, el finançament ens el

proporciona, per una part l’Ajuntament, el Departament d’Educació, i una

mínima part les famílies. Així doncs, amb tot el pressupost que disposa la llar,

aquesta destina:

• 35% per a material divers

• 5% ajuts de menjador

• 20% formació docent no gratuïta

• 20% celebracions de la llar

• 20% altres

Destacar però, que aquest repartiment del pressupost és flexible en relació

al número d’infants i els possibles imprevistos que poden sorgir.

6.3. Àmbit recursos humans

PERSONAL NO DOCENT

Ajuntament

Personal de cuina i

menjador

Personal de

neteja

Neus Bertomeu Laura Curto

Laia López

Judit Obiol

David Alvarado

Grisel Arques

PERSONAL DOCENT

Una directora

(òrgan unipersonal)

Tres docents Dos auxiliars

Claustre docent

(òrgans col·legiats)

Page 20: Llar d’infants la Dolçaina · La llar obrirà les seues portes als infants a les 8.30 hores i s’iniciarà la jornada escolar a les 9.15 hores. A les 12.00 hores finalitza el

20

6.4. Recursos materials La Dolçaina disposa d’una gran varietat de joguines, utilitzades de manera no

sexista. La totalitat d’aquestes estan completament regulades i aprovades per

la CE (Comunitat Europea). Així també, a l’aula de psicomotricitat, es pot trobar

un ampli ventall de diversos materials per a potenciar l’estimulació, el

desenvolupament i d’altres, com ara els cercles, cons, matalassos, etc.

A més a més, a l’aula polivalent hi ha una pantalla de cinema, juntament

amb el seu projector, un micròfon i un equip de música per potenciar l’audició,

el llenguatge, la creativitat, la imaginació, etc.

6.5. Àmbit serveis Un servei del qual disposem és el menjador escolar , format per dos cuiners i

dues monitores de menjador. En aquest servei es pretén establir unes rutines

en els infants, juntament amb la creació d’un espai on hi existeixi un bon clima

de convivència i comunicació. A més, el moment de dinar adopta una postura

pedagògica, ja que els infants no només mengen, sinó també aprenen.

També disposem d’un educador social , aquest té les següents funcions:

informar, orientar, valorar i tramitar els ajuts. A més, de realitzar la intervenció i

el tractament a les famílies amb risc social. Finalment, si és necessari s’han de

derivar les famílies a altres professionals.

A més, també tenim el servei d’acollida matinal . Aquest s’ofereix a tots

aquells progenitors que per qüestions laborals, no puguin dur a l’hora d’inici de

la jornada la seua criatura.

7. Famílies La Dolçaina creu que el pilar fonamental dels infants és la família, per aquest

motiu, la llar no oculta informació a aquestes tot mantenint les portes obertes

per a qualsevol diàleg amb elles. A més a més, estableix una relació còmoda

Page 21: Llar d’infants la Dolçaina · La llar obrirà les seues portes als infants a les 8.30 hores i s’iniciarà la jornada escolar a les 9.15 hores. A les 12.00 hores finalitza el

21

de comunicació i de confiança on estiguin presents els valors del diàleg i del

respecte.

Per aquests motius, la llar tot iniciar el curs, té una entrevista personal

amb els familiars de l’infant, per poder obtenir dades desconegudes i

importants d’aquest i també, per a informar a les famílies de quelcom relacionat

amb el curs.

A més, també contem en dues entrevistes per a poder valorar el procés

efectuat per l’infant.

Els canals de comunicació més formals emprats per a la transmissió

d’informació són les cartes informatives de les diverses activitats i sortides.

Finalment, dir que la llar confia amb les famílies vers la seua participació,

no obstant s’ha emprat un recurs novedós per a garantir-la. Parlem de la carta

de compromís educatiu; la qual s’adjunta als annexos (Annex 3).

8. Què pretenem?

8.1. Objectius de la comunitat escolar • Potenciar un desenvolupament integral de l’infant tot treballant

l’experimentació, el descobriment per un mateix i la manipulació.

• Introduir els hàbits i rutines en els infants, tot potenciant l’autonomia

personal.

• Desenvolupar els diversos llenguatges de l’infant: llenguatge corporal,

verbal, musical, plàstic i matemàtic.

• Gaudir de cada estona viscuda a la llar.

• Incentivar els valors i les normes explicitades al Reglament de Règim

Intern (RRI) de la llar, per així poder adoptar una posició més adequada

per a conviure en societat.

Page 22: Llar d’infants la Dolçaina · La llar obrirà les seues portes als infants a les 8.30 hores i s’iniciarà la jornada escolar a les 9.15 hores. A les 12.00 hores finalitza el

22

Page 23: Llar d’infants la Dolçaina · La llar obrirà les seues portes als infants a les 8.30 hores i s’iniciarà la jornada escolar a les 9.15 hores. A les 12.00 hores finalitza el

23

Annex 1:

Plànol de la llar d’infants La Dolçaina

Annex 2:

Placa identificativa del centre adscrita al Departament d’Educació

Page 24: Llar d’infants la Dolçaina · La llar obrirà les seues portes als infants a les 8.30 hores i s’iniciarà la jornada escolar a les 9.15 hores. A les 12.00 hores finalitza el

24

Annex 3:

Generalitat de Catalunya Departament d’Educació

Llar d’Infants La Dolçaina C/ La Barqueta, 12 43580 Deltebre Tel./ Fax 977 483 526 http://www.actiweb.es/ladolcaina

Carta de compromís educatiu

Les persones sotasignades,

per part del centre educatiu, Neus Bertomeu Fumadó, amb el càrrec de directora de la Llar

d’Infants La Dolçaina, i per part de la família, .......................................................... i

..............................................................................................., com a pare, mare, tutor, tutora

de l’alumne/a .............................................................................................., reunits a la localitat

de Deltebre, amb data ........................................................................, conscients que l’educació

d’infants implica l’acció conjunta de la família i de l’escola, signem aquesta carta de compromís

educatiu, la qual comporta els següents:

COMPROMISOS

Per part del centre

1. Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la personalitat de

l’alumne o alumna.

2. Vetllar per fer efectius els drets de l’alumne o alumna en l’àmbit escolar.

3. Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família i de l’alumne o

alumna.

4. Informar la família del projecte educatiu i de les normes d’organització i funcionament del

centre.

5. Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries adients per atendre les

necessitats específiques de l’alumne o alumna i mantenir-ne informada la família.

Page 25: Llar d’infants la Dolçaina · La llar obrirà les seues portes als infants a les 8.30 hores i s’iniciarà la jornada escolar a les 9.15 hores. A les 12.00 hores finalitza el

25

Generalitat de Catalunya Departament d’Educació

Llar d’Infants La Dolçaina C/ La Barqueta, 12 43580 Deltebre Tel./ Fax 977 483 526 http://www.actiweb.es/ladolcaina

6. Mantenir comunicació regular amb la família, com a mínim un cop al trimestre, per

informar-la de l’evolució personal de l’alumne o l’alumna.

7. Atendre en un termini raonable de 10 dies les peticions d’entrevista o de comunicació que

formuli la família intentant conciliar l’horari laboral de la família amb l’horari del centre.

8. Revisar conjuntament amb la família el compliment d’aquests compromisos i, si escau, el

seu contingut, en el termini de 10 dies.

Per part de la família

1. Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l’autoritat del professorat i, més

específicament, la de l’equip directiu. També respectar i atendre les indicacions de personal

d’administració i serveis.

2. Compartir amb el centre l’educació del fill o filla i desenvolupar i afavorir les complicitats

que són necessàries per aplicar el projecte educatiu del centre, especialment pel que fa a la

participació activa en la vida escolar des de les possibilitats de cadascun o cadascuna.

3. Instar el fill o filla a respectar les normes específiques de funcionament del centre, en

particular, les que afecten la convivència escolar i el desenvolupament normal de les classes, i

adoptar les mesures correctores necessàries en cas d’incompliment.

4. Adreçar-se directament al centre per a contrastar les discrepàncies, coincidències o

suggeriments en relació amb l’aplicació del projecte educatiu en la formació del fill o filla.

5. Facilitar al centre les informacions del fill o filla que siguin rellevants per al procés

d’aprenentatge.

6. Atendre en un termini raonable de 10 dies les peticions d’entrevista o de comunicació que

formuli el centre.

Page 26: Llar d’infants la Dolçaina · La llar obrirà les seues portes als infants a les 8.30 hores i s’iniciarà la jornada escolar a les 9.15 hores. A les 12.00 hores finalitza el

26

7. Revisar conjuntament amb el centre educatiu el compliment dels compromisos de la carta i,

si escau, el seu contingut, en el termini de 10 dies.

I, perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu.

El centre La família

(pare, mare o tutor/a)

Signatura

Signatura

Deltebre, ........................................................

Page 27: Llar d’infants la Dolçaina · La llar obrirà les seues portes als infants a les 8.30 hores i s’iniciarà la jornada escolar a les 9.15 hores. A les 12.00 hores finalitza el

27

Annex 4:

Power Point de la presentació als pares de la llar La Dolçaina

Page 28: Llar d’infants la Dolçaina · La llar obrirà les seues portes als infants a les 8.30 hores i s’iniciarà la jornada escolar a les 9.15 hores. A les 12.00 hores finalitza el

28

Page 29: Llar d’infants la Dolçaina · La llar obrirà les seues portes als infants a les 8.30 hores i s’iniciarà la jornada escolar a les 9.15 hores. A les 12.00 hores finalitza el

29

Annex 5:

Tríptic informatiu per als familiars