lacanonjainforma10 ok.qxd 27/3/08 13:19 página 1 la ... · 12.50 hores i de 15 a 18.50 hores,...

12
LA CANONJA Butlletí municipal Número 10 ABRIL 2008 informa Centre urbà renovat Pàg. 2: Serveis Pàg. 3: Editorial Pàg. 4: Ha estat notícia La Festa Major Pàg. 6: Serà notícia Nits festives al Casal Actes culturals per Sant Jordi Pàg. 8: Eleccions generals. Pàg. 8: En bloc. Eleccions generals Pàg. 9: Portaveus municipals Pàg. 10: Vaig venir de... Pàg. 11: Agenda 19% 3% 56% 2% 5% 15%

Upload: others

Post on 03-Aug-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: LaCanonjaInforma10 OK.qxd 27/3/08 13:19 Página 1 LA ... · 12.50 hores i de 15 a 18.50 hores, dissabtes de 9 a 12.50 hores i de 15.30 a 19.30 hores. ... Si en anteriors fotografies

LA CANONJAButlletí municipal

Número 10ABRIL2008informa

Centre urbà renovat

Pàg. 2: ServeisPàg. 3: EditorialPàg. 4: Ha estat notícia

La Festa Major

Pàg. 6: Serà notícia

Nits festives al Casal

Actes culturals per Sant Jordi

Pàg. 8: Eleccions generals.Pàg. 8: En bloc.Eleccions generals

Pàg. 9: Portaveus municipalsPàg. 10: Vaig venir de...Pàg. 11: Agenda

19%3%

56%

2% 5%15%

LaCanonjaInforma10 OK.qxd 27/3/08 13:19 Página 1

Page 2: LaCanonjaInforma10 OK.qxd 27/3/08 13:19 Página 1 LA ... · 12.50 hores i de 15 a 18.50 hores, dissabtes de 9 a 12.50 hores i de 15.30 a 19.30 hores. ... Si en anteriors fotografies

LA C

ANONJA

info

rma

ABRIL2008

Serveis

PÀGINA

2

TELÈFONS D'INTERÈSOFICINESADREÇA: Raval, 11SERVEIS: Serveis d’administració iatenció al públic de l’Ajuntament de laCanonjaTELÈFON: 977 543 489HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC: dedilluns a divendres de 9 a 13 hores idissabtes de 9.30 a 13.30 hores.NOU WEB DE L'AJUNTAMENTwww.lacanonja.cat

URBANISMEADREÇA: Raval, 6SERVEIS: Àrea d’Urbanisme del’Ajuntament de la CanonjaTELÈFON: 977 543 489HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:Àrea administrativa de dilluns a diven-dres de 9 a 13 horesArquitecte municipal: dijous de 9 a 13hores

SERVEIS SOCIALSADREÇA: Plaça de Catalunya, s/nSERVEIS: Àrea d'Acció Social iCiutadania de l'Ajuntament de laCanonjaTELÈFON: 977 546 100HORARI CONCERTAR CONSULTES:de dilluns a divendres de 10.00 a12.00 h. matí.HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC:dilluns i dimecres de 9.30 a 13 hores

SIAD (Servei d'Informació i Atencióa la Dona)Adreça: plaça de Catalunya, s/nTelèfon: 977 546 100Horari per demanar cita prèvia:dilluns, dimecres i dijous, de 10.00 a13.00 hores

Servei de Dinamització Laboral:HORARI: tots els dimarts de 9 a 11hores. HORARI CONCERTAR CONSULTES:de dilluns a divendres de 10.00 a12.00 h. matí.

POLIESPORTIU JOSEP CANADELLVECIANAADREÇA: Alcalde Marian Fonts iCiurana, 1SERVEIS: Poliesportiu municipalTELÈFON: 977 547 885HORARI D'ACTIVITATS:De dilluns a divendres de 10.00 a13.00 h. i de 16.00 a 10.00 h, socisdel gimnàs.De dilluns a divendres la pista estàoberta de 16.00 a 00.00 h.Dissabtes de 9.00 a 13.00 h. i de16.00 a 22.00 h, només competi-cions.HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC:De dilluns a divendres de 10.00 a12.45 h, i de 16.00 a 22.00 h.Tancats els diumenges i festius.

GUÀRDIA URBANAADREÇA: Raval, 6TELÈFON: 977 548 081

ESCOLA D’ADULTSADREÇA: Plaça de Catalunya. s/nSERVEIS: Ensenyament d’adultsTELÈFON: 977 556 067HORARI: de 15.30 a 21.30 hores.

RÀDIO LA CANONJAADREÇA: Raval, 11TELÈFON: 977 545 282 i 977 529 406

CENTRE CULTURAL CASTELL DEMASRICARTADREÇA: Plaça del Castell, 1SERVEIS: Patronat de Cultura delCastell de Masricart. Àrea de Cultura iRelacions Ciutadanes de l’Ajuntamentde la Canonja.

BIBLIOTECATELÈFON: 977 545 308HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC: Àrea administrativa: de dilluns adivendres, de 16.00 a 20.00 h.L'HORARI DE LA BIBLIOTECA: de

dilluns a divendres de 16.00 a 20.00h. els divendres i dissabtes de 10.00a 13.00 h.

CASALADREÇA: Bisbe Miquel Domènech iVeciana, 1TELÈFON: 977 545 018HORARI: dilluns, dimarts i dijous de17.30 a 19 hores, dimecres i diven-dres de 15 a 19 hores.

CASAL JOVEHORARI: dimarts, dimecres i dijousde 19.00 a 22.00 h., espai obert d'ocijove.

LLAR DE JUBILATSADREÇA: Plaça de Catalunya. s/nTELÈFON: 977 541 883HORARISBAR: de dilluns a divendres de 9 a12.50 hores i de 15 a 18.50 hores,dissabtes de 9 a 12.50 hores i de15.30 a 19.30 hores.SERVEI D'HIGIENE PODAL: Les visites són només el segon iquart dilluns de cada mes.HORARI CONCERTAR CONSULTES:de dilluns a divendres de 10.00 a12.00 h. del matí o al telèfon977546100.PERRUQUERIA: Dimecres a la tardade 15 a 18.30 h i divendres al matí dede 8.30 a 12.30h. Permanent, tint iblens, només els dimecres.Rentar, assecar i tallar els cabells,només els divendres.

PUNT D'INFORMACIÓ JUVENIL(PIJ)Adreça: c. Bisbe Miquel Domènech iVeciana, 1Telèfon: 977 545 018HORARI: dimarts, dimecres i dijousde 19.00 a 22.00 h. nit.

LÍNIA DIRECTA AMB [email protected]

SERVEIS DE L’AJUNTAMENTCEIP LA CANONJA . . . . . . . . . .977545627AMPA DEL CEIP LA CANONJA 977541540CENTRE D’ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA . . . . . . . . . . . . . . . . .977556678CENTRE D’ESTUDIS CANONGINS PONÇDE CASTELLVÍ . . . . . . . . . . . . .616433441CORREUS . . . . . . . . . . . . . . . . .977546712PARRÒQUIA DE SANT SEBASTIÀ . . . . . . . . . . . .977543598FARMÀCIA FUERTES . . . . . . . .977545090FARMÀCIA ÒPTICA MIRÓ . . . .977546060LLAR D’INFANTS MARE DE DÉU DE L’ESPERANÇA . . . . . .977550550IES COLLBLANC . . . . . . . . . . .977551716TANATORI MUNICIPAL . . . . . .977550020EMERGÈNCIES . . . . . . . . . . . . . . . . . .112VETERINARI . . . . . . . . . . . . . . .977544907

AUTOBUSOS A TARRAGONAEmpresa Municipal de Transports Públics deTarragona. Tel. 977549480Línia 3: la Canonja – Torreforta – ColomLínia 11: Tramuntana – ColomLÍnia 35: la Canonja – Bonavista – Colom directeLínia 83: Tramuntana – Bonavista – Hosp. Joan XXIIIwww.infonegocio.com/emt

SERVEI DE RECOLLIDA DEMOBLES VELLS I ANDRÒMINESCada dijous al vespre: Cal demanar el servei ambantelació a les oficines de l’Ajuntament al telèfon977543489.

MERCAT SETMANALTots els dilluns no festius durant el matí a la plaçad’Ernest Lluch

CEMENTIRI MUNICIPALDissabtes de 10 a 13 horesDiumenges de 9 a 13 hores

www.lacanonja.cat

Si en anteriors fotografies ha cal-gut fer alguna breu explicació pertal de situar-les en el seu espai, enaquest cas, malgrat les diferentsremodelacions que s’han realitzates poden identificar els elementsmés característics com ara el pla-taner i la font. També els edificishan sabut adaptar-se als noustemps mantenint però les carac-terístiques principals d’anys pas-sats. Cal esmentar però l’existèn-cia d’un únic vehicle a motor i el paspel mig del carrer de varis pea-tons.... Signe inequívoc d’altrestemps.

LA FOTOHISTÒRICA

LaCanonjaInforma10 OK.qxd 27/3/08 13:19 Página 2

Page 3: LaCanonjaInforma10 OK.qxd 27/3/08 13:19 Página 1 LA ... · 12.50 hores i de 15 a 18.50 hores, dissabtes de 9 a 12.50 hores i de 15.30 a 19.30 hores. ... Si en anteriors fotografies

LA C

ANONJA

info

rma

ABRIL2008

Opinió

a

a

Núm. 10, ABRIL 2007Butlletí municipal

Alcalde:Roc Muñoz Martínez

Direcció:Mila Carreté Grogués

Redacció:Ajuntament de la Canonja

Fotografia:Ajuntament de la CanonjaAlberich Fotògrafs

Disseny i producció:Iniciatives Mediterrànies deComunicació (IMC)

EdicióAjuntament de la CanonjaRaval, 11 (la Canonja)Tel: 977 54 34 [email protected]

Tirada: 2.500 exemplars

Distribució gratuïta. Prohibida la venda

PÀGINA

3

Editorial

El dia 27 de febrer es va reunir la Comissió deDelimitació Territorial de Catalunya, adscritaorgànicament al Departament de Governació iAdministracions Públiques de la Generalitat deCatalunya.

Un dels punts principals de l’ordre del dia de la reunió va serl’expedient sobre la segregació de la Canonja per constituir-se com anou municipi.

L’informe negatiu emès per la Comissió es refereix únicament al’incompliment del requisit legal previst a l’article 15.1 del text refósde la Llei municipal i de règim local de Catalunya, sobre l’existènciad’una franja de 3.000 metres de sòl no urbanitzable entre el nucli depoblació de la Canonja i el de Tarragona, fet del qual érem totalmentconeixedors.

No obstant això, el més important és que la Comissió de DelimitacióTerritorial demana al Govern de la Generalitat que tingui en compte lasingularitat històrica de la Canonja i les peculiaritats d’ordre social,geogràfic i històric que presenta el cas, així com l’acord total que hiha entre els dos ajuntaments, el de la Canonja i el de Tarragona, ientre tots els partits polítics.

La Comissió demana també al Govern de la Generalitat que introdueixiles modificacions necessàries a la Llei, per tal que la Canonja puguirecuperar la seva municipalitat.

Joan Puigcercós, aleshores conseller de Governació de la Generalitatde Catalunya, es va comprometre a visitar la Canonja després de leseleccions generals per establir el calendari detallat del procés demodificació de la Llei.

Ara treballarem perquè el nou conseller, Jordi Ausàs, assumeixi elcompromís del seu antecessor davant els alcaldes de Tarragona i dela Canonja, a fi que puguem saber exactament quan la Canonja seràun municipi més de Catalunya.

Roc Muñoz MartínezL’alcalde

LA CANONJAinforma

AJUNTAMENT DELA CANONJA

LaCanonjaInforma10 OK.qxd 27/3/08 13:19 Página 3

Page 4: LaCanonjaInforma10 OK.qxd 27/3/08 13:19 Página 1 LA ... · 12.50 hores i de 15 a 18.50 hores, dissabtes de 9 a 12.50 hores i de 15.30 a 19.30 hores. ... Si en anteriors fotografies

LA C

ANONJA

info

rma

Ha estat notícia

PÀGINA

4ABRIL2008

La Canonja corona elcim de l’AconcaguaEl mes de desembre passat una expedició que integrava dos alpinistescanongins, Patri Garcia i Alba Torné, va aconseguir amb èxit coronar el cimargentí Cerro Aconcagua, de 6.962 metres d’altitud, la cota més altad’Amèrica i tot l’hemisferi occidental, i també la més alta del món fora delcontinent asiàtic.

Coronar aquest cim és un dels objectius més desitjats per alpinistes de totel món, ja que és un dels set cims més alts de cada un dels continents. Ésel tercer repte que aconsegueixen, després d’haver assolit amb èxit el cim

del Montblanc, el més alt d’Europa Occidental, i el Kilimanjaro, el més altd’Àfrica.

Tots dos alpinistes pertanyen al grup de muntanya de la UD Torredembarraperquè a la Canonja encara no s’ha constituït formalment cap entitat mun-tanyenca, fet que s’ha tornat a plantejar perquè hi ha un grup d’aficionatsque comparteixen aquesta passió per la muntanya.

Festa MajorLa Canonja va celebrar un any més la festa de Sant Sebastià algener. Enguany, però, amb l’atractiu afegit dels balcons engala-nats. La festa va ser fidel a la tradició amb la ballada de sarda-nes i el ball de gegants davant de l’Ajuntament, però també vaincorporar alguns actes nous com l’espectacle de varietats ambla cantant brasilera Regina do Santos, el mag Yunke i l’humo-rista LP, o la presentació del club de billar de l’Orfeó Canongí.

L’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, i el de la locali-tat navarresa d’Ansoain, Antonio Gila, van presidir alguns d’a-quests actes festius.

White Russian i Sal 150 van actuar en unconcert a l’Orfeó Canongí el dia 23 de febrerpassat. Tots dos grups van oferir més detres hores i mitja de música en directe i vanfer gaudir les més de noranta persones quees van congregar al recinte canongí en unavetllada musical, organitzada pel Patronat deCultura amb la col·laboració de l’Àrea deJoventut de l’Ajuntament de la Canonja. Elservei de bar va anar a càrrec de la collagegantera de l’Orfeó Canongí.

El concert va començar amb l’actuació deWhite Russian, una banda barcelonina mar-cada per una tendència que s’endinsa al rockclàssic, que va oferir al públic algunes versionsde les melodies més mítiques del rock, entred’altres, We will rock you, de Queen, o Johnybe good, de Chuck Berry.

Per la seva banda, Sal 150 va saltar a l’es-cenari amb unes cançons pop, amb certstocs de folk celta i melodies molt més inti-mistes. El grup de Torreforta va amanir l’am-bient amb una actuació plena d’humor, ambreferències contínues a Jesucrist i a l’Església

Bíblica a què pertany Lluís Garcia, guitarristade la banda. Amb aquesta actitud irònica icòmica, Sal 150 va enlluernar un públic queno va parar de ballar i cantar durant tot elconcert.

El Centre d’Estudis Canongins Ponç de Castellví, queenguany celebra el 25è aniversari, ha editat el calen-dari didàctic 2008 —amb el suport econòmic del’Ajuntament de la Canonja i la Diputació de Tarragona—amb el títol genèric de La Canonja vista pels artistes.La reproducció fotogràfica y el disseny van a càrrecd’Alberich Fotògrafs i els textos originals són de FrancescRoig Queralt. En aquesta ocasió es reprodueixen cincquadres i un dibuix sobre diversos aspectes del paisat-ge urbà de la Canonja, captats per sis artistes vinculats, per naixement o residència,a la Canonja: Adela Llop Bofarull, Santi Gradillas Rico, Rosa Roig Bartolí, AdelaidaBorràs Llop, Joana Martorell Canadell i Tatiana (pseudònim d’Encarnació TomàsMartorell). Per a l’edició del calendari 2009 el Centre d’Estudis Canongins ha previst un segonlliurament amb sis artistes més relacionats amb la Canonja que, amb els seus estilsen pintura, ceràmica, tapís o dibuix, continuaran mostrant singularitats concretesdel paisatge i la identitat de la Canonja.

White Russian i Sal 150fan vibrar l’Orfeó

El CEIP La Canonja ja téaula d’acollidaAquest nou curs al CEIP La Canonja s’ha implantat unaaula d’acollida, on els alumnes nouvinguts fan immer-sió lingüística i cultural en català. Aquests alumnespoden ser a l’aula el 50% del seu horari escolar durantdos cursos acadèmics.Aquesta aula ha estat dotada de diversos materials:llibres, pòsters, jocs didàctics, equipaments informà-tics multimèdia...

La Canonja vistapels seus artistes

LaCanonjaInforma10 OK.qxd 27/3/08 13:19 Página 4

Page 5: LaCanonjaInforma10 OK.qxd 27/3/08 13:19 Página 1 LA ... · 12.50 hores i de 15 a 18.50 hores, dissabtes de 9 a 12.50 hores i de 15.30 a 19.30 hores. ... Si en anteriors fotografies

LA C

ANONJA

info

rma

Ha estat notícia

PÀGINA

ABRIL2008

5

Carnaval

El dia 3 de febrer, en el marc de la setmana de Carnaval,la Canonja va animar el dia amb una cercavila que vaser un èxit de participació i de públic.

Una setmana abans, sa Majestat Carnestoltes va ferel discurs inaugural des del balcó de l’ajuntament, queenguany es va engalanar amb globus de colors.

Un cor de música gospel va acompanyar amb elsseus cants la cerimònia de l’enterrament de la sar-dina.

La comparsa de l’Orfeó Canongí va ser la guanyado-ra del disputat concurs de carrosses d’enguany.

L’escut del pobleAl gener, l’Ajuntament de la Canonja vaengegar un projecte per donar a conèixerl’escut de la Canonja entre tots els vilatansamb la col·laboració del Centre d’EstudisCanongins Ponç de Castellví, el CEIP LaCanonja i l’IES Collblanc.

La proposta va consistir a proporcionar alscentres d’ensenyament locals banderesamb l’escut de la Canonja i l’explicaciódetallada dels diferents símbols que lesconfiguren.

Aprofitant les dates de la festa major, l’a-lumnat del CEIP La Canonja va treballar lasimbologia amb el suport d’Internet i delCentre d’Estudis Canongí. Els resultatsobtinguts han estat força reeixits: imantsde nevera, banderoles i dossiers.

En una segona fase es van repartir alsveïns les banderoles dissenyades pelsescolars a un preu simbòlic per tal d’en-galanar els balcons amb motiu de festesmajors o altres actes festius del municipi.

Les persones interessades a adquiriraquesta bandera, i que encara no la tenen,poden passar a recollir-la al castell deMasricart al preu de dos euros.

Cinema per atothom

Un any més el Patronat de Culturadel Castell de Masricart ha estatel responsable de portar el cine-ma a la Canonja amb la col·labo-ració de l’Orfeó Canongí i la socie-tat La Nova Amistat i el suport delConsell Comarcal del Tarragonèsi la Diputació de Tarragona.

Les sales de La Nova Amistat il’Orfeó Canongí han acollit, unavegada més, els grans èxits delcinema familiar amb títols que hanatret força públic en les diversessessions que s’hi han programat.

Relleu al grup municipal del PP

Els símbols de l’escut

Jacinto MorenoMacías, del grup muni-cipal del Partit Popular,va prendre possessiódel càrrec de regidorde l’Ajuntament de laCanonja en la sessióextraordinària del plecelebrada el dia 31 degener de 2008 a cau-

sa de la renúncia de la seva antecessora en el càrrec, CarmenBermúdez Salmerón, per motius personals.

El nou regidor del Partit Popular va néixer a Tarragona fa 43anys.

Gràcies !“Malgrat el temps transcorregut des de la nos-tra presentació en aquesta mateixa sala, avui,per fi, tornem.” Així comença l’opuscle que totsels assistents a l’estrena del dia 24 de febrerteníeu a les mans.

No hi ha cap dubte que, quan va abaixar el telóper quarta vegada al final de l’espectacle, totsels components del grup ens vam congratularpel treball dut a terme i per la resposta del públicque anàvem palpant a mesura que avançava l’o-bra.

Ens podíem imaginar que la gent del poble ensdonaria suport, ja que nosaltres també en for-mem part. Però, per aquest motiu, ens havíemd’esforçar encara més i oferir un espectacle queno els deixés indiferents: tot el conjunt preteniaser un muntatge per gaudir de les quasi dueshores que som a escena, perquè el nostre objec-tiu era fer passar una bona estona a tots elsassistents.

Durant tot aquest temps que hem estat prepa-rant l’obra hi ha hagut canvis: nou decorat, novadirecció, nous components... No ha estat fàcilja que és una composició amb molt de movi-ment, amb entrades i sortides constants depersonatges, que intenten trobar trets carac-terístics que els distingeixin i formar un paquetper a tots els públics.

Finalment, i en nom de tot el Grup de TeatreCamàndules de l’Orfeó Canongí, vull agrair alPatronat de Cultura Castell de Masricart la sevacol·laboració i a tot el públic assistent les mos-tres de felicitació rebudes, així com l’encoratja-ment per continuar aquesta tasca, hereva d’a-quella tradició que hi va haver ja fa anys a laCanonja.

Moltes gràcies! Miquel Sabaté. Director del grup de teatre Camàndulesde l’Orfeó Canongí.

Apropament a la figura deMarta MataDel 29 de febrer al 14 de març, el Centre CulturalCastell de Masricart va ser el marc de l’exposicióMestra de mestres al voltant de la figura de lapedagoga i impulsora de la renovació de l’escolapública a Catalaunya Marta Mata Garriga.

L’Ajuntament de Banyeres del Penedès va cedir l’ex-posició i Maria Josep Udina i Pepa Òdena, mem-bres de la Fundació Àngels Garriga de Mata vanfer la presentació i van apropar el pensament i lafigura de Marta Mata als assistents.

Els símbols emblemàtics de l’es-cut actual de la Canonja són latau o creu de santa Tecla, quefa referència a l’antiga depen-dència senyorial del poble ambl’Arquebisbat de Tarragona; lapalma, posada en barra, darre-re de la tau, i la fletxa, posadaen banda davant de la tau, quesimbolitzen el martiri de santSebastià, patró de la Canonja. A la part inferior, dueslínies blaves ondulants que representen el mar, toti que l’antic terme canongí no va arribar mai a la líniade costa.

LaCanonjaInforma10 OK.qxd 27/3/08 13:19 Página 5

Page 6: LaCanonjaInforma10 OK.qxd 27/3/08 13:19 Página 1 LA ... · 12.50 hores i de 15 a 18.50 hores, dissabtes de 9 a 12.50 hores i de 15.30 a 19.30 hores. ... Si en anteriors fotografies

Serà notícia

PÀGINA

6ABRIL2008

LA C

ANONJA

info

rma

Per l’abril pluges mil. Aquest any, d’aigua poca, però decultura, en plourà molta. Amb motiu de Sant Jordi, alCentre Cultural Castell de Masricart se celebraran diver-ses activitats durant tot el mes, des d’exposicions ambaires pop fins a actuacions musicals i teatrals i una firad’intercanvi, més o menys com les de temps enllà.

La fira del Tengui-Falti és una fira de troc lúdic i culturalque se celebrarà amb motiu de Sant Jordi al jardí del cas-tell. La mostra consisteix a canviar objectes usats, llibres,CD, DVD, jocs de taula, d’ordinador, de consoles de joc,etc. (han de ser originals) per punts. Des del dissabte 5fins al dimarts 22 d’abril, a la Biblioteca Pública i a la seude l’Agrupament Escolta i Guia Bisbe Borràs s’intercan-viaran els objectes per punts. El dia 23 es muntarà la firai serà el moment d’adquirir altres objectes a canvi delspunts.

El divendres 18, a la sala d’exposicions del castell s’inau-gurarà l’exposició Pinzellades de modernitat, de Toni Boix.Una vintena d’obres de cultura pop on la moda, els sen-timents, la joventut i el glamour en són els protagonistes.L’artista juga amb el collage, la llum, el color i els detalls.Precisament, una de les obres més destacables de l’ex-posició és un collage creat el 30 d’abril.

La setmana següent de la inauguració de Pinzellades demodernitat, concretament el dia 25 a les set de la tarda,la Biblioteca Pública de Tarragona i el Teatre Magatzempresenten Flor desesperada, de Mercè Rodoreda, unespectacle basat en el recull de narracions breus Florsde l’escriptora barcelonina. L’obra, sota la direcció deSergi Xirinacs, la música de Conrad Setó i les interpre-

tacions de Josepa Urbano i Marta Serra, aconsegueix queel públic gaudeixi dels contes i descobreixi tot allò queMercè Rodoreda hi va escriure entre línies.

L’endemà, a la Biblioteca i amb la col·laboració del’Agrupament Escolta i Guia Bisbe Borràs, es repassaran,d’una manera divertida i pedagògica, alguns anys de laCanonja amb el muntatge Ni millor ni pitjor, diferent, ambprojeccions i espectacles.

I, per acabar, l’últim diumenge d’abril, a les set de la tar-da, a l’església de Masricart, la soprano Sandra Roset iel pianista Francisco Poyato presentaran cançons popu-lars catalanes de la Renaixença al Noucentisme, amb unrepertori de compositors com el modernista AntoniNicolau, els noucentistes Eduard Toldrà i Jaume Pahissai l’avantguardista Robert Gerhard.

Deseu els paraigües que per Sant Jordi no plou aigua, ploucultura!

El castell de Sant Jordi

Un grup de joves de catorze a setze anys es va reunir alCasal Municipal de la Canonja els dies 12 de gener i 2 defebrer. Més de 35 joves van assistir a un sopar, organitzatper ells mateixos, que van arrodonir amb activitats lúdiques,com per exemple, jocs amb la videoconsola wii de Nintendoo entreteniments amb instruments de percussió. L’objectiuera oferir als adolescents un espai de divertiment nocturnper cohesionar-los i enfortir les relacions socials fora de l’àm-bit de les discoteques.

L’ambient de la vetllada va ser en tot moment molt positiu,especialment quan es va muntar un karaoke conjunt ambel joc de la Play Station Sing star. Al mateix temps, un petitgrup va formar una rotllana musical, amb instruments comla guitarra espanyola o el calaix, i d’altres es van entretenirjugant al futbolí o a tennis de taula.

Aquestes trobades es repetiran una vegada al mes perquètots els joves tinguin l’oportunitat d’assistir-hi gratuïtament.

Joves periodistesL’Àrea de Joventut de l’Ajuntament dela Canonja ha posat en marxa un pro-jecte innovador relacionat amb els mit-jans de comunicació. Un grup de joves,de setze a vint-i-un anys, farà la sevaprimera immersió en el món del perio-disme, concretament a la ràdio.

Amb aquesta iniciativa els adolescentses converteixen en productors d’infor-mació radiofònica, amb la inclusió d’unprograma setmanal a Ràdio Municipalde la Canonja. Aprendre a fer entre-vistes, estructurar els continguts d’unprograma, redactar notícies o desen-volupar la creativitat comunicativa sónalguns dels temes que es treballaranen aquest taller periodístic. Els jovesaportaran la seva visió a l’hora d’infor-mar sobre les principals activitats cul-turals, socials, lúdiques i esportiveslocals, organitzades des de l’Àrea deJoventut.

Els joves que estiguin interessats a par-ticipar en aquest projecte s’han d’a-dreçar al Casal Municipal, entre lesset de la tarda i les deu de la nit.

Sol·licituds i tràmitsmunicipals en línia L’Ajuntament de la Canonja ha incor-porat a la pàgina web (www.lacanon-ja.cat) el mòdul de gestió municipal desol·licituds i tràmits en línia e-tram,proporcionat per l ’AdministracióOberta de Catalunya.

Amb aquesta nova eina, els canon-gins i les canongines poden tra-mitar en línia alguns serveis muni-cipals sense la necessitat de des-plaçar-se físicament a les oficinesd’aquest ajuntament.

En aquesta primera fase d’implantacióde la plataforma e-tram es podensol·licitar dos serveis:

- cita amb càrrec electe o tècnicmunicipal

- casament civ i l a l castel l deMasricart

Per demanar qualsevol d’aquests trà-mits, el ciutadà ha d’identificar-se mit-jançant un certificat digital i omplir unpetit formulari. En qualsevol momentpot consultar l’estat i el contingut delstràmits sol·licitats a temps real.

Si no es disposa d’un certificat d’iden-tificació digital, des del mateix web espot sol·licitar a l’entitat certificadoramés propera.

Aquesta nova finestra virtual repre-senta un primer pas en l’evolució delstràmits amb les administracions públi-ques per arribar a la fita que el ciuta-dà pugui gestionar les mateixes cosesdes de l’Ajuntament i des d’Internet.

Nits festives al Casal

LaCanonjaInforma10 OK.qxd 27/3/08 13:19 Página 6

Page 7: LaCanonjaInforma10 OK.qxd 27/3/08 13:19 Página 1 LA ... · 12.50 hores i de 15 a 18.50 hores, dissabtes de 9 a 12.50 hores i de 15.30 a 19.30 hores. ... Si en anteriors fotografies

Actualitat

PÀGINA

ABRIL2008

7

LA C

ANONJA

info

rma

Les obres al municipi avancen a bon ritmeDurant el mes de febrer de 2008 han finalitzat les obres de remode-lació dels carrers Raval i Masricart, que han consistit en:

-Col·locació a tot el llarg dels carrers Raval, Masricart i Bassa Fonda,d'un tub de drenatge de diàmetre 500.-Pavimentació i remodelació de voreres.-Enllumenat nou en tot el traçat.

El cost global de les obres, que han inclòs la repavimentació dels doscarrers, han representat un total de 692.213,08 euros.

En una fase posterior, durant el present any 2008, s'acabaran les obresde la Raval, des de l'arbre de la font, fins passat l'Ajuntament.

El canongí Ezequiel Cebrián Aparasi, de 17 anys i competi-dor de Motocross des dels 11, ha tingut un 2007 molt fruc-tífer. Ha quedat tercer classificat en el Campionat Provincialde Tarragona dins la categoría Open, subcampió en el mateixcampionat dins la categoría Junior 125, i ha aconseguit ladotzena posició en el Campionat de Catalunya. Durant l’any2006, Ezequiel Cebrián ja va quedar tercer en el Campionatdel Segre i Tercer classificat en el Provincial de Tarragonaen la categoría Junior 125.

Tot i el gran èxit de l’any passat, Cebrián es lamenta per nohaver pogut participar en dues carreres més a causa dedues lesions. El jove canongí, però, vol mirar endavant i, pel2008, té previst córrer el Campionat Valencià, el Català iel d’Espanya MX2 Promesas amb espectatives d’aconseguirbones posicions.

El canongí Ezequiel Cebrian te molts projectes pel 2008

SiadL’equip del Servei d’Informació i Atenció a les Donesel dia de la seva presentació al castell de Masricart,acompanyat de Roc Muñoz, alcalde de la Canonja;Paqui Márquez, regidora d’Acció Social i Ciutadania;Marta Selva, presidenta de l’Institut Català de laDona, i Isabel Sales, coordinadora territorial.

Remodelació Raval i Masricart

PàrkingA la vora del camp de futbol, alfinal del carrer Collblanch,l’Ajuntament de la Canonja haurbanitzat un espai i l’ha desti-nat a parking. d’aquesta mane-ra, a més de millorar l’estètica dela zona s’han creat 40 noves pla-ces d’aparcament.

UA2Estat actual de les obres de launitat d’actuació 2, situadesentre el carrer Marina, SantIsidre i Verge de les Neus.

El director del’empresa BASFSr. Joan M Gar-cía Girona, faentrega a l’alcal-de de la CanonjaSr. Roc Muñoz del’aportació queenguany aquestaempresa dedicaa les instal·la-cions esportivescanongines.

LaCanonjaInforma10 OK.qxd 27/3/08 13:19 Página 7

Page 8: LaCanonjaInforma10 OK.qxd 27/3/08 13:19 Página 1 LA ... · 12.50 hores i de 15 a 18.50 hores, dissabtes de 9 a 12.50 hores i de 15.30 a 19.30 hores. ... Si en anteriors fotografies

En blocLA

CANONJA

info

rma

PÀGINA

8ABRIL2008

Nombre d'electors

Nombre de votants

Nombre de vots en blanc

Nombre de vots nuls

Partit popular

Partit dels Socialistes de Catalunya

Convergència i Unió

Iniciativa per Catalunya Verds

Esquerra Republicana de Catalunya

Altres

Eleccions 2008544 622 400 427 535 608 602 3738

390 425 303 297 358 426 412 2611 28,71

5 8 10 1 7 5 1 37

2 1 0 12 1 1 0 17

Percentatge

71 77 50 40 79 81 81 479 18,35

216 223 147 158 208 258 249 1459 55,88

59 75 55 51 41 47 43 371 14,21

11 12 11 8 8 5 8 63 2,41

21 23 21 21 6 9 17 118 4,52

5 6 9 6 8 20 13 67 2,57

Mesa 9-5-A Mesa 9-5-B Mesa 9-7-A Mesa 9-7-B Mesa 9-6-A Mesa 9-6-B Mesa 9-6-C Total Abstenció

Abstenció

28,71

Vots

Percentatge de vots

Nombre de vots

Comparativa Congrés Diputats

19%3%

56%

2% 5%15%

LaCanonjaInforma10 OK.qxd 27/3/08 13:19 Página 8

Page 9: LaCanonjaInforma10 OK.qxd 27/3/08 13:19 Página 1 LA ... · 12.50 hores i de 15 a 18.50 hores, dissabtes de 9 a 12.50 hores i de 15.30 a 19.30 hores. ... Si en anteriors fotografies

LA C

ANONJA

info

rma

Portaveus municipals

PÀGINA

ABRIL2008

9

8 de març, una jornada de celebració comme-morativa del Dia Internacional de la Dona,durant la qual any rere any s’organitzen actesper a la reflexió al voltant de l’avenç de les polí-tiques d’igualtat i la seva repercussió en lesdones del nostre país i del món global. Tanmateix, aquesta jornada va tenir enguanyuna connotació diferent, perquè coincidia ambel dia de reflexió, vigília de les eleccions gene-rals a l’Estat espanyol, la qual cosa va repercu-tir negativament en la jornada reivindicativadel 8 de març perquè es van reduir els actesorganitzats.Pel que fa a les polítiques pròpiament dites,hem de recordar que la passada legislatura esva aprovar la Llei integral contra la violència degènere, però l’espiral de violència no només noha disminuït sinó que continua augmentantd’una manera alarmant. Un altre model de protecció social que s’haposat en marxa i que afecta el dia a dia de mol-tes dones és la tan anunciada Llei de depen-dència, que tampoc no respon, de moment, alsobjectius previstos.I aquests només són dos exemples de políti-ques públiques que impliquen molt directa-ment les dones i que demostren que no es potfer política a cop de titular, perquè es generenmoltes expectatives que a la llarga només ser-veixen per defraudar les persones. No es potgovernar fent falses promeses i aprovant lleisque queden en paper mullat, perquè després noreben el suport de la necessària partida econò-mica.Des de Convergència Democràtica deCatalunya, com hem fet sempre, tenint o no res-ponsabilitats de govern, treballem i treballa-rem per fer polítiques realistes i possibilistes,encaminades a procurar el major benestar iqualitat de vida a les persones. Denunciem l’en-gany i les falses expectatives i apostem pel senycom a base de l’acció política. Una acció polí-tica adreçada a pal·liar la situació en què es tro-ben moltes dones, i especialment les mésgrans, com a col·lectiu de risc al llindar de lapobresa. Una acció política que promogui laimplicació dels homes i les empreses en la con-ciliació i harmonització de la vida laboral i per-sonal. Una acció política que vetlli contra la dis-criminació salarial entre homes i dones.En definitiva, els homes i les dones deConvergència Democràtica de Catalunya con-tinuarem lluitant per fer del nostre un paísmillor, més just i amb més igualtat d’oportuni-tats per a tothom.

La mujer es un objeto que le pertenece y cuan-do no acata sumisamente su voluntad, cuandose le ocurre “rebelarse”, se siente humillado yrecurre a la violencia. Ésta es la clave de la con-ducta del maltratador. Un hombre celoso,posesivo y controlador, que actúa como situviese una especie de derecho natural paradegradar a su pareja. Las palabras de uno delos maltratadores sometido a terapia, lo con-firman: “Ella no me hace caso i no puedoaguantar que tenga una opinión diferentea la mía”. Por eso, cuando su mujer no seadapta a sus ideas, a él “se le va de lasmanos”. Y responde con violencia. La mayoría de estos hombres tienden a mini-mizar los efectos de su conducta, suelen recu-rrir a la mentira y no se reconocen comomaltratadores. Los golpes que propinan a lamujer se transforman en una simple “pelea”cuando quien lo cuenta es el agresor. Los insul-tos y gritos, en comunes “problemas depareja”.Tampoco son conscientes del daño quehacen. Simplemente ponen a sus mujeres “enel lugar que les corresponde”: siempre pordebajo de ellos. El complejo de inferioridady la poca autoestima que suelen tener con-vierten cualquier “desaire” (así ven cualquieropinión o conducta que no se ajuste a su pun-to de vista) en una ofensa a su virilidad. Un sen-timiento de humillación que quieren evitar atoda costa. Para ello, optan por el extremo con-trario y buscan en las palizas a sus muje-res un poder que se les niega en la calle.Por eso no se resignan a perderlas. Las nece-sitan vitalmente para desahogarse. Y encuen-tran la excusa perfecta cuando a ellas se lesocurre llevarles la contraria. “Discutimos por-que ella quería cambiar de trabajo, pero ami me parece bien el que tiene. Despuésno se que pasó, la golpeé y la dejé un ojomorado”.Además, suelen presentarse a sí mismos comovíctimas. “Discutimos y ella me dijo queno aguantaba más y que se iba. Yo laempujé y se cayó”. “Tuvimos un desen-cuentro, le grité y se asustó”. “Me provo-có”. “Si se hubiese quedado callada nohabría pasado nada”, dicen otros.Los valores machistas que imperan en la socie-dad han calado hondo en estos hombres, lle-vándoles a extremos límite. Muchos inclusosufrieron malos tratos en su infancia y han inte-riorizado la violencia como un comportamien-to normal. Los golpes y los gritos son suúnico recurso. La única forma de enfren-tarse a una vida que no transcurre comoa ellos les gustaría.

“Catalunya ha apostat clarament per l’avenç ino pel retrocés, per la convivència i no per lacrispació, per la concòrdia i no per l’enfronta-ment, per mirar endavant i encarar amb opti-misme el seu futur.” Amb aquestes paraules,Carme Chacón, cap de llista del PSC perBarcelona, va proclamar la clara victòria delssocialistes a Catalunya en les eleccions gene-rals del diumenge 9 de març de 2008. El nostre primer secretari i president de laGeneralitat, José Montilla, va expressar, des-prés de saber els resultat: “El PSC se sent espe-cialment orgullós d’haver aconseguit que laseva aportació hagi tornat a ser decisiva per-què el pròxim president del govern d’Espanyasigui José Luís Rodriguez Zapatero.”També a la Canonja la “Catalunya optimista”va guanyar clarament amb una participaciódel 69,84%, 2.610 dels 3.737 electors censats.

PSC 1.459 vots 56,27%PP 479 vots 18,47%CiU 371 vots 14,31%ERC 103 vots 3,97%ICV-EUA 63 vots 2,43%Altres 134 vots 5,13%

Pel que fa al Senat, la candidata i els candidatsmés votats van ser els de l’Entesa Catalana deProgrés (coalició formada pel PSC, ERC i ICV-EUA).Aquests resultats confirmen el PSC com l’únicpartit català que guanya vots respecte al 2004.Guanyem en 36 de les 41 comarques catala-nes, guanyem a les quatre demarcacions envots i en escons i ampliem distància en esconsrespecte als altres partits i, una vegada més, laCanonja no ha restat aliena a la tendència detot al país, amb una alta participació. Els canongins i canongines, d’una forma majo-ritària, hem confiat en els socialistes i hem tri-plicat els vots de la segona llista més votada,perquè defensin els interessos de tots el cata-lans amb la màxima participació, influència icapacitat de decisió. Esperem que, en aquestperíode, les forces polítiques catalanes, toteselles, treballaran en favor de l’estabilitat i la con-secució dels objectius polítics que Catalunya téplantejats, resumits en el decàleg de reptes delcatalanisme polític per a aquesta nova etapa dela política espanyola. Des de la família socialista de la Canonja feli-citem la resta de partits que han aconseguitrepresentació, però volem agrair especialmentla confiança d’aquells que ens han votat. Elcompromís socialista aposta pel diàleg, la tran-quil·litat i estabilitat polítiques i la voluntat deser més a prop d’aquells que ho necessiten.Gràcies a tots i a totes.

CoriRoca

MilaCarreté

JacintoMoreno

8 de març, Dia Internacional dela Dona

Violencia doméstica.El maltratador en casa

Eleccions Generals 2008

LaCanonjaInforma10 OK.qxd 27/3/08 13:19 Página 9

Page 10: LaCanonjaInforma10 OK.qxd 27/3/08 13:19 Página 1 LA ... · 12.50 hores i de 15 a 18.50 hores, dissabtes de 9 a 12.50 hores i de 15.30 a 19.30 hores. ... Si en anteriors fotografies

LA C

ANONJA

info

rma

PÀGINA

10ABRIL2008

Vaig venir dePersones empa-dronades a laCanonja i nascu-des a Riba-rojad’EbreJOSÉ AGUILAR PINEDA

JAIME ARESTE BLADE

JUAN ARESTE MAZO

MERCÈ GARCIA DESCARREGA

JUAN GARCIA GRISO

ÀNGEL GONZÁLEZ ARCOS

MIGUEL MARTÍNEZ CERVANTES

M. PILAR MUNTE ROCAMORA

JOSÉ ANGLÈS ROFES

La ClotxaLa clotxa és un plat tradicional de la cuina de la Riberad’Ebre i de la Terra Alta, i es menja principalment alcamp, en trobades i manifestacions col·lectives. Ésun plat típic de la pagesia riberenca. Els pagesos elpreparaven, quan anaven a treballar al camp, a lesbrases de la foguera.

La preparació de la clotxa té a veure amb els orígensdel plat, ja que el mateix pa buidat feia de carmanyo-la per portar els ingredients, que eren productes queel pagès tenia a mà al rebost de casa.

Per elaborar-la, cal tallar pel mig els dos pans de migquilo i traure’ls la molla. S’escaliva la ceba, l’all i eltomàquet i es posa l’arengada a la brasa. El pa demig buit serveix de recipient per ficar-hi els ingredientscuits i esmicolats. S’hi afegeix oli i es tapa el pa ambla molla.

El primer diumenge de maig es fa la festa de la clot-xa a Riba-roja.

Festa de Santa ÀguedaÉs una festa que s’ha consolidat com a festa majord’hivern, durant la qual les dones prenen el poder iescullen alcaldessa i regidores..

Riba-roja d’EbreHabitants: 1353Alcalde: Sr. José LuisAparicio Escorzawww.riba-roja.cat

On l’Ebre es fa català

Riba-roja d’Ebre

La Clotxa

Ingredients per a 4 per-sones

2 pans de pagès de ? kg8 tomàquets de penjar2 alls2 cebes4 arengadesoli d’oliva

LaCanonjaInforma10 OK.qxd 27/3/08 13:19 Página 10

Page 11: LaCanonjaInforma10 OK.qxd 27/3/08 13:19 Página 1 LA ... · 12.50 hores i de 15 a 18.50 hores, dissabtes de 9 a 12.50 hores i de 15.30 a 19.30 hores. ... Si en anteriors fotografies

De dilluns a divendres, de les 16.00 h a les 20.00 h, iels matins de divendres i dissabte, de les 10.00 h a les13.00 h:Canvi d’objectes usats (llibres, CD, jocs de taula,DVD, jocs d’ordinador i de consoles de joc sempre ori-ginals) per punts per a la fira del Tengui-Falti. Inscripcions al curs Rumb directe: Internet, adre-çat a alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è d’Educació Primària.Aquest curs és una bona eina per aprendre a navegarper Internet i treure’n el màxim profit possible. Placeslimitades. Organitza Biblioteca Pública.

11 d’abril. 20.00h A l’església de Sant SebastiàA càrrec de: Sr. Francesc Roig i Queralt.

11, 12 i 13 d’abrilIII Jornades de Màgia a la CanonjaUn cap de setmana ple de màgia per a tots els públics.Vegeu tota la informació a la contraportada.

18 d’abril. 19.00h Inauguració de l’exposició Pinzellades de moder-nitat, de Toni Boix. L’exposició es podrà veure fins al30 d’abril, a la sala d’exposicions del castell de Masricart,de dilluns a divendres, de les 16.00 h a les 20.00 h i elsmatins de divendres i dissabte, de les 10.00 h a les 13.00h. Organitza Patronat de Cultura del Castell de Masricart.

23 d’abril. De les 16.00h a les 20.00h Fira Tengui-Falti. Organitza Biblioteca pública i Agrupament Escoltai guia Bisbe Borràs

25 d’abril. 19.00h Al Centre Cultural Castell deMasricart, espectacle teatral: Flor desesperada, deMercè Rodoreda. Organitza Patronat de Cultura

26 d’abril. 12.00 h. A la Biblioteca Pública, Senalló deContes: Ni millor ni pitjor, diferent. Amb la col·labo-ració de l’Agrupament Escolta Bisbe Borràs.

27 d’abril. Batibull 2008. Fira de l’Agrupament Escoltai Guia Bisbe Borràs.

27 d’abril. 19.00 h. A l’església de Masricart, Cançonspopulars catalanes a càrrec de la soprano SandraRoset i el pianista Francisco Poyato.

10 de maig. 12.00 h. A la Biblioteca Pública, Senallóde Contes a càrrec de José Andrés.

11 de maig. 19.00h. Vetllada musical (lloc a deter-minar)amb la col·laboració dels conservatoris profes-sionals de música de Vila-seca i Tarragona

Vetllada musical

Senalló de Contes

Cançons populars catalanes

Batibull 2008.

Senalló de Contes

Flor desesperada

Fira Tengui-Falti

Exposició “Pinzellades de modernitat”

Impossible !

Conferència: La imatgeria religio-sa de la Parròquia de Sant Sebastià

Del 7 al 22 d’abril, a la Biblioteca

LA C

ANONJA

info

rma

Agenda

PÀGINA

ABRIL2008

11

Donant suport a LA CANONJAinforma

PROGRAMACIÓ DILLUNS

De 2/4 de 8 a 2/4 de 9 del

vespre

7 x 60

L’actualitat de la setmana

en seixanta minuts

DIVENDRES

A partir de les 11 de la nit

Cançons per al record

Musical

DIUMENGE

A partir de 2/4 de 12 del

migdia Música i veu

Musical

Els dissabtes i diumen-

ges, a partir de la 1 del

migdia es repeteixen els

programes de la setmana

Les entitats, agrupacions, clubs, associacions i qualsevol col·lectiu canongí que vulgui donar a conèixer les seves

activitats només cal que ens enviï la informació a la següent adreça electrònica: [email protected] saber

20 de maig. 18.00 h. Al castell deMasricart, Els secrets de la música,a càrrec de Xavier Chavarria iTalarn.

26 de maig. Primer taller de tècni-ques de ball i dansa.27 de maig. Al poliesportiu, actua-ció dels grups de gimnàstica.

2 de juny. Segon taller de tècniquesde ball i dansa9 de juny. Sortida cultural

Espais Culturals de la gent gran organitzats per la regidoria de Serveis Socials de l’Ajuntament de la Canonja

LaCanonjaInforma10 OK.qxd 27/3/08 13:19 Página 11

Page 12: LaCanonjaInforma10 OK.qxd 27/3/08 13:19 Página 1 LA ... · 12.50 hores i de 15 a 18.50 hores, dissabtes de 9 a 12.50 hores i de 15.30 a 19.30 hores. ... Si en anteriors fotografies

LaCanonjaInforma10 OK.qxd 27/3/08 13:19 Página 12