Índex · 2017-10-22 · 4 activitats contingut hores treball de competÈncies 50 hores coneixement...

29
1 Memòria 2016 Districte Jove de Terrassa ÍNDEX 1. Justificació 2. Plantejament 3. Objectius 4. Metodologia i implementació 4.1. Cobertura i perfil 4.2. Valoració dels processos 4.2.1. Tipologia d’activitats 4.2.2. Agents de territori 4.3. Valoració de l’impacte 5. Comunitat i agents de territori 6. Valoració de l’equip professional 7. Balanç econòmic del projecte 8. Valoració global 9. Propostes de millora

Upload: others

Post on 13-Jan-2020

3 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Índex · 2017-10-22 · 4 ACTIVITATS CONTINGUT HORES TREBALL DE COMPETÈNCIES 50 hores CONEIXEMENT DE RECURSOS 20 hores ORIENTACIÓ ACADÈMICA I LABORAL 20 hores CURS DE PRIMERS

1

Mem

òri

a 2

01

6 D

istr

icte

Jo

ve

de

Ter

rass

a

6

ÍNDEX

1. Justificació

2. Plantejament

3. Objectius

4. Metodologia i implementació

4.1. Cobertura i perfil

4.2. Valoració dels processos

4.2.1. Tipologia d’activitats

4.2.2. Agents de territori

4.3. Valoració de l’impacte

5. Comunitat i agents de territori

6. Valoració de l’equip professional

7. Balanç econòmic del projecte

8. Valoració global

9. Propostes de millora

Page 2: Índex · 2017-10-22 · 4 ACTIVITATS CONTINGUT HORES TREBALL DE COMPETÈNCIES 50 hores CONEIXEMENT DE RECURSOS 20 hores ORIENTACIÓ ACADÈMICA I LABORAL 20 hores CURS DE PRIMERS

2

1. Justificació

En Trajecte neix a finals del 2014 com a proposta d’intervenció per a pal·liar la

manca de recursos disponibles per a joves que han fet un procés de ruptura,

bloqueig o abandonament del sistema educatiu post obligatori, amb la intenció

de donar resposta a aquesta creixent preocupació municipal.

Ens trobem davant un problema, que des de l’inici de la crisi no ha parat de

créixer. La taxa d’atur juvenil i l’alt percentatge d’abandonament escolar encara

agreuja i complica més la incorporació d’aquests joves al mercat laboral.

“En Trajecte” vol incidir en la millora de l’ocupabilitat subjectiva de cadascun

dels i les joves participants al projecte.

Per tant, complementant altres actuacions adreçades a joves, que actualment

estan en funcionament al municipi i amb la prevenció com a eix central, el què

es pretén és fomentar el retorn al sistema educatiu després d'un procés de

recerca de vocació, que orientarà als i les joves cap a la formació més adient.

Els eixos d'actuació clau del projecte són:

L'acompanyament individual al llarg de tot el procés.

La millora de l'autoconeixement i la definició del projecte professional.

La millora de les competències transversals.

El projecte En Trajecte està adreçat als i les joves que pel motiu que sigui han

sortit del sistema educatiu, i, mitjançant l'orientació, els tallers, la formació i

l’acompanyament, té per objectiu millorar l'autoconeixement i les

competències i habilitats i (re)construir l’itinerari personal, acadèmic i

professional d’aquests joves.

Plantejament

En aquesta segona edició es van plantejar alguns canvis respecte l’any anterior

per tal de millorar la intervenció, de donar una resposta més acord a les

necessitats detectades i garantir uns millors resultats finals. Aquests canvis són

els següents:

Situació inicial dels joves participants

Durant la primera edició es va veure la necessitat de re- enfocar la intervenció,

obrint un nou grup per a joves que no tenien la ESO. La valoració final va ser

que tinguin o no tinguin acreditada la ESO les necessitats expressades i

detectades són les mateixes.

És per això que aquest any, des d’un principi, es va obrir el procés de selecció a

joves entre 16 i 20 anys, que tinguin o no superada la ESO, han fet un procés de

desvinculació amb el sistema educatiu.

L’abandonament es produeix per diversos motius: l’elecció dels estudis no

respon a les seves expectatives o no han pogut accedir a la formació desitjada

per manca de places o nota de tall més alta que la obtinguda. En d’altres casos

Page 3: Índex · 2017-10-22 · 4 ACTIVITATS CONTINGUT HORES TREBALL DE COMPETÈNCIES 50 hores CONEIXEMENT DE RECURSOS 20 hores ORIENTACIÓ ACADÈMICA I LABORAL 20 hores CURS DE PRIMERS

3

Mem

òri

a 2

01

6 D

istr

icte

Jo

ve

de

Ter

rass

a

6

es tracta de joves que, per la seva situació personal, els ha resultat impossible

connectar o seguir el ritme escolar normalitzat.

1. Quan fa que no estudies?

0

2

4

6

8

10

<6 mesos >1 any >6 mesos Altres

(estudiant)

Tota l

Buidat de les enquestes inicials realitzades a la 1a tutoria

3. Perquè vas deixar els estudis?

02468

101214

Altres

No m'h

an deixa

t e...

Desmotiv

ació

Imp. e

conòm

ica

No sabia q

uè est

...

No tenia

nota

Sense p

laça

Buidat de les enquestes inicials realitzades a la 1a tutoria

Segons les dades extretes de l’enquesta de la primera tutoria podem veure que

la majoria de joves participants porten més de 6 mesos i més d’un any

desvinculats del sistema educatiu i que els motius més generalitzats han estat

la desmotivació, seguit de “no saber què fer”.

Tipologia d’activitats

Dins la programació de la passada edició hi havia una part relacionada amb el

treball de competències bàsiques, com les TIC, llengua anglesa,...

Aquest any no s’han dut a terme, ja que s’ha valorat que seguien un patró

massa similar al format escolar, i que estem treballant amb un perfil de joves

que no acostumen a connectar amb aquesta metodologia.

Per això s’ha prioritzat el treball de competències transversals, la descoberta de

perfils professionals i el coneixement dels recursos de la ciutat que tenen al seu

abast. En el següent quadre es poden veure les hores dedicades als diferents

continguts treballats.

Page 4: Índex · 2017-10-22 · 4 ACTIVITATS CONTINGUT HORES TREBALL DE COMPETÈNCIES 50 hores CONEIXEMENT DE RECURSOS 20 hores ORIENTACIÓ ACADÈMICA I LABORAL 20 hores CURS DE PRIMERS

4

ACTIVITATS

CONTINGUT HORES

TREBALL DE COMPETÈNCIES 50 hores

CONEIXEMENT DE RECURSOS 20 hores

ORIENTACIÓ ACADÈMICA I LABORAL 20 hores

CURS DE PRIMERS AUXILIS 6 hores

TUTORIES INDIVIDUALS 6 hores

Alhora, les activitats dutes a terme es poden classificar per la seva tipologia, de

la següent manera:

ACTIVITATS

TIPOLOGIA NÚMERO

FORMATIVES 22

LÚDIQUES 8

CULTURALS 6

ESPORTIVES 4

TOTAL 40

2. Objectius

Segons les necessitats detectades i expressades i en funció dels eixos de treball

marcats, s’han definit els següents objectius, amb la corresponent valoració:

Garantir la identificació prioritària de la formació com a factor

subjectiu d’ocupabilitat i pas previ al món laboral.

Al llarg del projecte s’ha parlat repetidament de la importància de la formació

per tal de millorar la seva ocupabilitat. Han estat de gran interès i utilitat les

xerrades realitzades en aquest sentit:

Sistema educatiu amb la BOJ

Garantia Juvenil amb la tècnica referent

Mostra d’ensenyament amb la BOJ

Com buscar feina per l’estiu amb Foment

El resultat final és que tots els joves participants s’han pre-inscrit en alguna

formació per l’any que ve, per tant valorem que s’ha complert aquest objectiu

d’identificació, ja que inclús els joves que no volen realitzar estudis superiors

han vist la importància de graduar la Secundària Obligatòria.

Evitar la desvinculació dels i les joves dels camps formatiu i laboral

Pensem que el més important és la presa de consciència per part dels joves de

què la seva desvinculació no és irrevocable. Resulta imprescindible que visquin

el seu procés com un pas entremig, en el que han pogut treballar altres

aspectes personals necessaris per a millorar les seves condicions i capacitats

Page 5: Índex · 2017-10-22 · 4 ACTIVITATS CONTINGUT HORES TREBALL DE COMPETÈNCIES 50 hores CONEIXEMENT DE RECURSOS 20 hores ORIENTACIÓ ACADÈMICA I LABORAL 20 hores CURS DE PRIMERS

5

Mem

òri

a 2

01

6 D

istr

icte

Jo

ve

de

Ter

rass

a

6

per a reincorporar-se al món formatiu i/o laboral sense remordiments ni

sentiment de frustració.

Afavorir el creixement personal, l’autoconeixement i la recerca de la

seva vocació mitjançant el desenvolupament d’actituds i

competències.

Valorem aquest objectiu com un dels més prioritaris, ja que en general els joves

que accedeixen al projecte es troben molt perduts en quant a les motivacions i

interessos que els poden encaminar a crear un recorregut formatiu satisfactori

que els permeti desenvolupar-se personal i professionalment. Al final del

procés un dels aspectes que millor hem valorat i han valorat els mateixos joves

ha estat la part de creixement personal i les activitats d’autoconeixment que els

han ajudat a encaixar possibles habilitats i maneres de ser amb perfils

professionals adients.

Millorar les competències transversals i instrumentals d’aquests joves

per a preparar-los per a la transició a la vida laboral i adulta

El treball de millora de competències ha estat un dels eixos més importants del

projecte, i al que s’ha dedicat un gran nombre de sessions amb un total de 50

hores (aproximadament).

Creiem que hi ha hagut una millora subjectiva en algunes de les competències

treballades, en alguns casos molt evidents i en d’altres no tant, però en general

han estat conscients de fer processos de millora.

De cara a la propera edició es valora replantejar la metodologia del treball de

competències per tal de fer-lo més efectiu, conscient i profund (en parlarem a

les propostes de millora).

Establir objectius a curt, mitjà i llarg termini, coherents amb la

definició d’itineraris, que permetin el disseny d’un projecte formatiu-

professional individual.

Aquest objectiu s’ha complert a mitges. S’ha aconseguit marcar objectius

concrets a curt i mig termini.

Es consideren objectius a curt termini aquells objectius marcats de manera

individual amb cada jove i que han incidit de manera directa en la seva

participació a En Trajecte (per exemple: constància, puntualitat, participació

activa,...), o en la seva vida personal, relacionat amb la seva situació personal,

laboral, familiar,... etc (per exemple: millora de les relacions familiars, trobar

una feina,...)

Es consideren objectius a mig termini la pre-inscripció dels joves a les

formacions escollides pel proper curs. I en aquest sentit també s’han complert i

estem molt satisfets dels resultats.

El que no resulta gaire realista és marcar objectius a llarg termini amb aquest

perfil de joves. El màxim que s’ha aconseguit en alguns casos és fer un

esborrany de les seves perspectives laborals post-acadèmiques.

Facilitar l’accés a la informació i la descoberta de professions.

Creiem que aquest objectiu és de vital importància, ja que en alguns casos els

costa imaginar totes les possibilitats laborals reals que existeixen. En aquest

sentit la majoria de les sortides organitzades serveixen aquest objectiu, així

com també la Mostra d’Ensenyament del Servei de Joventut de Terrassa.

Page 6: Índex · 2017-10-22 · 4 ACTIVITATS CONTINGUT HORES TREBALL DE COMPETÈNCIES 50 hores CONEIXEMENT DE RECURSOS 20 hores ORIENTACIÓ ACADÈMICA I LABORAL 20 hores CURS DE PRIMERS

6

Possibilitar l’assumpció de responsabilitats i la millora de l’autonomia

dels i les joves, com a agents protagonistes de la seva trajectòria vital.

Aquest objectiu ha tingut uns resultats satisfactoris. En general els joves s’han

responsabilitzat dels seus processos i han complert els objectius marcats en el

sentit de recerca d’informació, presa de decisions i de moure’s per anar als INS

a buscar la informació necessària, fer la pre-inscripció dins el marge de dates

corresponent,... etc.

Incidir en millorar la seva autopercepció i autoestima i minvar les

frustracions i el sentiment de culpa.

Aquest és un dels objectius que més bona valoració ha tingut per part dels i les

joves, que han manifestat haver-se sentit ben acompanyats i ben acollits en el

grup, haver trobat un espai de confort en el que créixer i compartir les seves

inquietuds o dubtes, millorar la seva autoestima i carregar energies per

enfrontar-se a la nova etapa formativa.

3. Metodologia i implementació

La segona edició de En Trajecte es posa en marxa el mes de desembre, que és

quan es comencen a fer entrevistes de selecció als i les joves que arriben per

pròpia iniciativa o derivats d’algun altre recurs.

Enguany es van rebre 72 propostes de joves interessats, d’aquests se’n van

entrevistar 49, i es va començar el procés grupal el mes de febrer amb un total

de 33 joves, seleccionats mitjançant una entrevista individual. Durant la durada

del projecte s’han fet dues noves incorporacions, però no es fa una molt bona

valoració d’aquesta estratègia.

Metodologia d’intervenció

El treball directe amb els joves es duu a terme a través de dos nivells

d’intervenció:

Treball grupal

Es van realitzar dues sessions conjuntes amb el grup gran de 33 joves per tal de

conèixer-los i veure quines afinitats o tensions sorgien de manera natural, per

poder dividir els grups de la manera més encertada possible. Un cop feta la

separació, només hi va haver dues demandes de canvi de grup que es van

acceptar.

Els joves han assistit a les sessions dos matins a la setmana (en general, tot i

que hi ha hagut canvis i adaptacions del calendari per a necessitats específiques

que han anat sorgint). Un grup ha assistit els dilluns i dimecres i l’altre els

dimarts i dijous, ambdós de 10h a 13h del matí.

En aquestes sessions s’ha fet un treball grupal mitjançant tallers, dinàmiques,

espais de debat i reflexió individual, visites, xerrades i sortides. S’ha combinat la

dinamització per part de l’educadora del projecte, i d’altres per part de

professionals externs.

Acompanyament individual i tutoritzacions

L'acompanyament individual de cada jove s’ha dut a terme d’una manera molt

natural i integrada en la dinàmica diària. Tot i que hi ha hagut espais de tutoria

Page 7: Índex · 2017-10-22 · 4 ACTIVITATS CONTINGUT HORES TREBALL DE COMPETÈNCIES 50 hores CONEIXEMENT DE RECURSOS 20 hores ORIENTACIÓ ACADÈMICA I LABORAL 20 hores CURS DE PRIMERS

7

Mem

òri

a 2

01

6 D

istr

icte

Jo

ve

de

Ter

rass

a

6

específics i reservats amb els joves, el seguiment ha estat en el dia a dia, ens els

espais previs i entremitjos al treball grupal.

L’educadora s’ha convertit en el referent adult orientador del procés, però

també de la seva vida personal, al marge del caire més acadèmic o formatiu. Els

joves s’han sentit còmodes en l’espai i amb la relació amb l’educadora referent,

i s’han desenvolupat processos transformadors i molt enriquidors en diversos

joves.

En la primera tutoria individual es va afavorir un contacte més pròxim amb els

joves i un espai d’expressió de necessitats dels joves i de detecció per part de

l’educadora. A partir d’aquesta primera tutoria es va definir amb cadascun dels

joves un pla de treball individual. La idea inicial va ser poder realitzar aquestes

trobades individuals de manera quinzenal, però això ha estat del tot inviable,

pel volum de joves i les hores disponibles per part de l’educadora. Així que s’ha

intentat fer una tutoria aproximadament mensual (que no ha estat possible en

tots els joves).

Ha estat a través d’aquestes tutories i del treball realitzat a nivell grupal en

algunes sessions que s’ha pogut anar definint el trajecte individual més adequat

per a cada jove, i encaixar els seus perfils, habilitats i motivacions a una

formació adequada.

Per la naturalesa del seguiment individual, d’una manera més informal, o en

espais menys definits, no s’ha formalitzat cap document final com a Pla de

Treball amb objectius específics, però tots i cadascun d’ells ha acabat el procés

sabent cap on volia dirigir-se.

Hi ha hagut un total de 10 joves amb els que no s’ha pogut fer treball de tutoria

específica. Els motius han estat diversos, en la majoria de casos no s’han

presentat quan se’ls ha convocat i en alguns altres la seva participació ha estat

tan breu que no hi ha hagut temps de fer tutoria. Tot i així, dins el treball diari,

s’han fet intervencions concretes amb ells. Considerem que és important

canviar el nom dels espais de tutoria, ja que alguns joves no es senten còmodes

quan se’ls convoca a una tutoria, per males experiències anteriors.

Tipologia d’activitats

La intervenció s’ha dissenyat per tal de donar resposta a tots els eixos del

projecte i poder assolir els objectius marcats de la millor manera. Per això s’ha

estructurat de la següent manera:

TIPOLOGIA

D’ACTIVITAT

OBJECTIU QUE RESPÒN

Din

àmiq

ues

. Millora de l’autoestima, l’autoconeixement i la

maduresa.

. Millora de les competències transversals.

. Informació i descoberta de professions

. Desenvolupar actituds i competències.

Page 8: Índex · 2017-10-22 · 4 ACTIVITATS CONTINGUT HORES TREBALL DE COMPETÈNCIES 50 hores CONEIXEMENT DE RECURSOS 20 hores ORIENTACIÓ ACADÈMICA I LABORAL 20 hores CURS DE PRIMERS

8

Talle

rs

. Desenvolupar actituds i competències.

. Informació i descoberta de professions.

. Millora de l’autoestima, l’autoconeixement i la

maduresa.

Sort

ides

. Informació i descoberta de professions.

. Coneixement de recursos municipals i vinculació a

agents del territori.

Xer

rad

es . Establir objectius personals a curt, mig i llarg termini.

. Evitar la desvinculació dels camps formatiu i laboral.

. Identificar la formació com a factor clau de millora de

la ocupabilitat.

Tuto

ries

ind

ivid

ual

s

. Acompanyament individual.

. Definició del projecte individual acadèmic i

professional.

. Millora de l’autoestima, l’autoconeixement i la

maduresa.

Nivell organitzatiu

Per a dur a terme el projecte s’ha comptat amb els següents recursos que a

continuació s’avaluen:

Recursos estructurals

Les sessions s’han dut a terme a l’espai jove de la Casa Baumann.

Es valora positivament la Casa Baumann com a punt estratègic de la ciutat,

força cèntric i de fàcil accés. A més serveix per tal que els joves coneguin i

prenguin consciència de tots els recursos que hi ha al seu abast.

Pel que fa a la sala, l’espai és adequat i té el punt informal que requereix el

projecte, però potser a vegades aniria bé un espai més propi, on penjar coses a

les parets, per poder anar treballant sobre coses fetes, tenir els materials més

accessibles... etc.

Recursos humans

El projecte es duu a terme amb una sola persona contractada a 31 hores. El

volum de feina és gran en tots els sentits:

Hores de preparació: preparació de les activitats, contacte amb

professionals, entitats i recursos, preparació de les tutories

individuals,...

Hores d’intervenció grupal: en general han estat 12 hores setmanals.

Les hores d’intervenció són intenses, i les sessions es van creant sobre

la dinàmica del grup i en funció dels debats que s’obren, per això en

moltes ocasions es troba a faltar un altre referent amb el que

compartir, reconduir i canalitzar tots els temes que sorgeixen.

Hores d’intervenció individual/ tutoritzacions: han estat unes 4 o 5

hores setmanals de mitja. Però les tutories requereixen de preparació

Page 9: Índex · 2017-10-22 · 4 ACTIVITATS CONTINGUT HORES TREBALL DE COMPETÈNCIES 50 hores CONEIXEMENT DE RECURSOS 20 hores ORIENTACIÓ ACADÈMICA I LABORAL 20 hores CURS DE PRIMERS

9

Mem

òri

a 2

01

6 D

istr

icte

Jo

ve

de

Ter

rass

a

6

prèvia, per tal de poder donar una resposta adequada a les necessitats

de cada jove. I en aquest sentit han faltat hores.

Hores de recull de dades: cada dia requereix fer un seguiment de les

sessions. Aquest any s’ha treballat sobre els següents documents

diaris:

Document d’assistència: comptabilitzar assistència, tipologia

d’activitats,... etc

Diari de camp: recull i breu valoració de les activitats diàries.

Indicadors: derivacions, coordinacions, etc.

Hores de treball amb agents de territori: coordinacions, seguiments de

casos, derivacions,...

A partir de l’abril s’ha comptat amb la presència d’una alumna del CFGS

d’Inserció Social en pràctiques, i ha estat molt positiu; s’ha notat una gran

diferència a l’hora d’intervenir amb el grup i de repartir tasques.

Es valora que seria molt enriquidor poder treballar en parella educativa, per tal

de donar una millor resposta a la intervenció grupal, per tal de facilitar la

connexió amb tots els joves participants i per poder recollir les necessitats

individuals d’una manera més acurada.

Al finalitzar es valora positivament el fet que el grup de joves s’hagi anat

reduint amb el pas dels mesos, ja que això ha permès un treball més proper i

més intens amb els joves que han seguit el procés fins al maig, si haguessin

finalitzat els 35 que van començar haurien faltat moltes hores de tutoria, i de

treball individual.

Recursos materials

La facilitat de dur a terme el projecte a la Baumann és que es disposa fàcilment

de qualsevol tipus de material necessari per a dur a terme les sessions:

projector, pantalla, portàtil, equip de so, material fungible,... etc.

4.1. Cobertura i perfils

A continuació es fa un anàlisis del recull d’indicadors del perfil dels i les joves

participants al projecte d’enguany, que, com ja hem comentat, han estat 35.

Per gènere

Veiem que, a diferència de la passada edició, aquest any la participació de nois i

noies ha estat totalment equilibrada. No hi ha una raó concreta. Inclús, dels 49

joves entrevistats, 26 van ser nois i 23 noies. Ha resultat molt interessant que la

participació fos tan equitativa.

FEMENÍ MASCULÍ

18 17

Page 10: Índex · 2017-10-22 · 4 ACTIVITATS CONTINGUT HORES TREBALL DE COMPETÈNCIES 50 hores CONEIXEMENT DE RECURSOS 20 hores ORIENTACIÓ ACADÈMICA I LABORAL 20 hores CURS DE PRIMERS

10

Per edat

Un 74% dels participants tenen 17 i 18 anys, un 22% en tenen 16 i només un 4%

en té 19. Creiem que això respon a que entre els 17 i els 18 és quan es troben

més despenjats. Ja no tenen edat per cursar la ESO, però encara són joves i

acabats de sortir del sistema, i els hi costa enfocar-se. Els de 16 anys, poden

estar encara escolaritzats, finalitzant la obligatòria, i més grans de 18, en

general ja han trobat cap on orientar-se, o en alguns casos ja estan treballant.

16 17 18 19

8 16 10 1

Per procedència

Com podem veure a la taula següent, una gran majoria (77%) dels participants

són autòctons, seguit de joves d’origen magrebí (11%), llatinoamericà (8%) i

anecdòticament una jove d’Europa de l’Est.

A l’hora d’analitzar aquestes dades resulta sorprenent aquesta diferència tan

gran entre els joves autòctons i d’altres orígens. Es considera que

l’abandonament escolar, segurament, afecta d’una manera més homogènia a

joves de tots els orígens. I no és només el número de participants, sinó el

número de joves que han arribat al projecte, ja que del total de 72 joves amb

els que s’ha tingut contacte, un 65% eren autòctons, un 22% magrebins i un 8%

llatinoamericans.

Caldria preguntar-se per què hi ha aquesta diferència tan gran entre joves

autòctons i joves d’altres procedències, per veure si es pot fer alguna cosa

diferent per tal d’arribar a aquests joves procedents d’altres països i que potser

necessiten aquest acompanyament igual o més que els joves d’aquí.

Per districte de procedència

Podem veure que han participat joves de tota la ciutat, i inclús alguns de

poblacions properes. La diferència entre districtes pot respondre a què en

alguns districtes hi ha hagut agents derivadors més actius que en d’altres.

8221 8222 8223 8224 8225 8226 8227 8228 Fora

2 4 8 7 5 2 3 1 3

Es considera que és un projecte que respon a les necessitats dels joves de tota

la ciutat i per això pot ésser interessant fer petites rèpliques de En Trajecte en

el marc dels diferents espais joves de la ciutat, per poder donar una resposta

propera i adequada inclús als joves que no poden participar en la totalitat del

projecte.

Autòcton Magrebí Llatinoamericà Europa de l’Est

27 4 3 1

Page 11: Índex · 2017-10-22 · 4 ACTIVITATS CONTINGUT HORES TREBALL DE COMPETÈNCIES 50 hores CONEIXEMENT DE RECURSOS 20 hores ORIENTACIÓ ACADÈMICA I LABORAL 20 hores CURS DE PRIMERS

11

Mem

òri

a 2

01

6 D

istr

icte

Jo

ve

de

Ter

rass

a

6

Com a experiència molt positiva cal remarcar la rèplica duta a terme a la

Maurina (explicada més endavant), actualment impossible de consolidar per

manca de personal.

Per nivell d’estudis

Amb graduat Sense graduat compaginant

15 16 4

Com ja hem comentat, la participació d’aquest any ha estat bastant igualada en

quant a joves que ja han acreditat la ESO i joves que han sortit del sistema

educatiu abans de finalitzar-la. Però al llarg del procés ha quedat pal·lès que les

necessitats d’uns i altres són bastant similars, i que han respost d’una manera

semblant davant el treball i les activitats proposades.

Aquest any, a més, hi ha hagut 4 casos de joves que han estat compaginant el

4t de la ESO amb En Trajecte, ja que des de l’institut s’ha valorat positivament

la seva participació al projecte, degut que no estaven seguint el ritme del curs

d’una manera satisfactòria. A posteriori, la valoració des dels INS ha estat molt

positiva, en quant que el projecte ha ajudat als joves en la seva maduresa

personal. Des del projecte es valora que ha mancat coordinació i traspàs

d’informació d’una manera més continua i efectiva.

Per últims estudis cursats (no finalitzats)

SENSE GRADUAT AMB GRADUAT

ESO PFI BATX CFGM

12 3 3 7

Veient aquesta taula queda evidenciat el següent:

Dels joves que no han acreditat la secundària obligatòria, n’hi ha un 34% que

arriben a En Trajecte directament després d’haver abandonat els estudis (amb

diferents plaços des de l’abandonament), però n’hi ha un 8% que arriben

doblement rebotats, ja que després d’haver deixar la ESO, han abandonat

també un PFI. En general són joves que arriben amb un nivell de motivació baix,

i un nivell de frustració alt, que és necessari treballar i gestionar.

Dels joves amb el graduat de la ESO, tots arriben després d’abandonar

batxillerat o Cicle Formatiu de Grau Mig, en la majoria de casos per no

respondre a les seves expectatives.

Per via d’accés al projecte

La gran majoria de joves han arribat a través de derivacions, només un 17% han

arribat per iniciativa pròpia, i en general ha estat per iniciativa dels pares, que

han trobat la informació a la web, al BOJ,... etc.

Page 12: Índex · 2017-10-22 · 4 ACTIVITATS CONTINGUT HORES TREBALL DE COMPETÈNCIES 50 hores CONEIXEMENT DE RECURSOS 20 hores ORIENTACIÓ ACADÈMICA I LABORAL 20 hores CURS DE PRIMERS

12

DERIVACIONS INICIATIVA PROPIA

29 6

Origen de les derivacions

Tutories

d’acompa

nyament

Districte

Jove SSAP Instituts BOJ Altres

3 2 4 6 11 3

Podem veure que la majoria de derivacions han estat dels projectes del Servei

de Joventut, s’entén per què s’ha tingut molt més en compte el projecte.

En canvi, pel volum de joves que s’atenen des de SSAP, o tutories

d’acompanyament, la proporció de derivacions ha estat molt baixa.

Considerem que el problema principal resideix en què els diferents recursos no

tenen clar què és exactament el projecte, quin és el perfil concret de joves que

poden derivar,... Per això és necessari fer una tasca “comercial” a finals d’any i

convocar reunions amb tots els recursos que atenen als joves diana de En

Trajecte.

4.2. Valoració dels processos

4.2.1. Tipologia d’activitats

El projecte es desenvolupa sobre una estructura horària setmanal de diferents

tipus d’activitats, que, com ja hem comentat anteriorment, responen o donen

cobertura a les diferents necessitats detectades i descrites.

Dinàmiques

Gairebé tot el treball realitzat a l’aula per part de l’educadora referent s’ha dut

a terme mitjançant dinàmiques, ja que és una manera amb la que,

normalment, els joves connecten fàcilment amb el que s’està treballant. Això

es deu a diversos motius:

és una metodologia que s’allunya del funcionament propi de l’escola/

Institut

és menys rígid, formal i estricte que una classe

permet les aportacions personals dels joves i adaptar la dinàmica/

debats en funció dels seus interessos, coneixements o necessitats.

A través de les dinàmiques s’ha fet:

Treball i millora de les competències transversals

Les competències transversals socio-personals són un aspecte molt

important i complex de l'ocupabilitat. No és necessari que la persona

destaqui amb un alt nivell en totes elles, però és important que les

Page 13: Índex · 2017-10-22 · 4 ACTIVITATS CONTINGUT HORES TREBALL DE COMPETÈNCIES 50 hores CONEIXEMENT DE RECURSOS 20 hores ORIENTACIÓ ACADÈMICA I LABORAL 20 hores CURS DE PRIMERS

13

Mem

òri

a 2

01

6 D

istr

icte

Jo

ve

de

Ter

rass

a

6

mancances no tinguin lloc en diverses d'elles alhora, que els nivells

generals no siguin molt baixos o que no es detecti que alguna d’elles

sigui clarament insuficient i resulti crucial per al desenvolupament del

lloc de treball desitjat.

Millora de l’autoestima, l’autoconeixement i la maduresa

Tenir una bona autoestima és imprescindible per enfrontar-se a

l’entrada a la vida adulta, poder decidir quins estudis cursar, i agafar-

los amb la convicció de poder-los superar. A l’hora de prendre

aquestes decisions, també cal conèixer-se a un mateix i tenir el

suficient grau de maduresa com per potenciar aquelles habilitats que

es tenen i intentar millorar les que manquen. El fet de treballar amb

un grup de joves en una situació similar, fa que el jove es senti

acompanyat, i normalitzi la seva situació, els seus dubtes, el seu

desconeixement,... I a partir de normalitzar-ho pot sortir del bloqueig

en el que es troba.

Informació i descoberta de professions

A través de dinàmiques es pretén obrir el ventall de possibilitats

professionals a uns joves que, generalment arriben amb la mentalitat

molt limitada en quan a ofertes formatives i professionals. Cal que

prenguin consciència de que segur que poden trobar quelcom adient a

la seva manera de fer i a les seves habilitats, competències i

preferències.

Tallers

Els tallers duts a terme han estat realitzats per professionals de diferents

àmbits que han aportat professionalitat i diversitat en la formació dels joves.

La valoració és en general molt positiva, tot i que, com és d’esperar, amb alguns

tallers i professionals han connectat més que amb d’altres. En general es pot dir

que tots els tallers que han estat més actius/ manuals han estat ideals i han

ajudat a posar en evidència grans capacitats, habilitats i competències dels

joves, que posteriorment s’han treballat de manera individual.

En canvi alguns tallers que han estat més en format dinàmica han costat una

mica més, potser també per què la temàtica treballada era densa i a posteriori

s’ha valorat que seria més efectiu treballar-ho de manera transversal al llarg de

tot el projecte, que fer-ho en una sola sessió densa de 3 hores.

Els tallers que s’han dut a terme han estat els següents:

TALLERS DURADA VALORACIÓ

Circ (Tub d’assaig) 3 hores

Molt bona. L’activitat física els hi va

encantar a tots, tinguessin més o menys

habilitats. Però a més a més els dóna una

perspectiva oberta sobre possibles

sortides laborals o professionals, fora de

les habituals, o potser enfocades a un

món amb un atractiu diferent.

Page 14: Índex · 2017-10-22 · 4 ACTIVITATS CONTINGUT HORES TREBALL DE COMPETÈNCIES 50 hores CONEIXEMENT DE RECURSOS 20 hores ORIENTACIÓ ACADÈMICA I LABORAL 20 hores CURS DE PRIMERS

14

Habilitats i

competències

(Foment)

6 hores

Potser dues sessions són excessives i amb

una n’hi hauria prou. Tot i que es

treballen habilitats i competències (igual

que en algunes sessions pròpies) s’enfoca

molt cap al món laboral, i a l’estar

dinamitzat per una persona externa

funciona bé.

Emprenedoria vital

(Maria Batet) 3 hores

Molt bona. El tipus de treball i dinàmiques

van ser molt similars a les que es duen a

terme des del projecte però amb el punt

de vista d’una professional externa.

Psicodrama (Trini

Soler) 1.5 hores

Molt bona. La professional va saber

connectar amb els joves i les seves

dinàmiques i van sortir coses interessants.

A posteriori va fer una devolució molt

interessant dels joves amb proposta de

diversos recursos per treballar.

Comunicació

(PIDCES) 1.5 hores

Bona. Tot i que les dinàmiques dutes a

terme les hauríem pogut fer igual la

referent del projecte, es valora que la

participació de professionals externs fa

que el grup funcioni d’una manera

diferent i creiem que això és positiu i

enriquidor.

Ràdio (David) 1.5 hores

Molt bona. La sessió va ser guiada per dos

joves de Districte Jove, que els

participants podien sentir propers. Van

saber captar l’interès dels joves i van

donar la possibilitat de sentir-se com

locutors, alhora que els hi van obrir un

ventall de possibilitats formatives i

laborals.

Teatre (Districte

Jove) 3 hores

Bona. Hi ha joves que connecten molt bé

amb la faceta artístico-expressiva i n’hi ha

d’altres que no. Però es van treballar

aspectes molt socials i de relació que van

donar peu a debatre temes d’interès real

per ells.

Arterapia (Leire

Flores) 3 hores

Molt bona. Va ser un espai d’expressió,

treball introspectiu, recerca personal i

autoconeixment enorme. Era un espai

sense normes, en el que ells mateixos van

anar marcant els límits, i per tant van

sorgir trets de caràcter i aspectes

personals nous i desconeguts per ells

mateixos.

Page 15: Índex · 2017-10-22 · 4 ACTIVITATS CONTINGUT HORES TREBALL DE COMPETÈNCIES 50 hores CONEIXEMENT DE RECURSOS 20 hores ORIENTACIÓ ACADÈMICA I LABORAL 20 hores CURS DE PRIMERS

15

Mem

òri

a 2

01

6 D

istr

icte

Jo

ve

de

Ter

rass

a

6

Dissenya una

activitat (DJ) 3 hores

Bona. Amb l’objectiu de donar als joves

eines per a dur a terme i desenvolupar les

seves pròpies activitats, alhora d’acostar-

los al funcionament i metodologia pròpies

de Districte Jove.

Basket Beat (Casa

de la Música) 6 hores

Bona. És una activitat que permet

potenciar i evidenciar la importància del

treball en grup, de l’escolta activa, del

grup per sobre de la individualitat.

S’hauria de repensar la necessitat de fer

dues sessions, per una banda el treball és

més profund i s’arriba a un nivell de

musicalitat més elevat, però per altra, per

alguns joves es fa pesat.

Escalada

(Gravetat Zero)

3 hores

Molt bona. A través d’una activitat tan

física es treballa l’esperit de superació,

l’esforç, la importància de tenir una

tècnica... L’activitat estava ben muntada,

amb diferents jocs i exercicis per tal que

no es fes repetitiu. Tots els joves van

connectar molt.

Taller de gènere

(PIDCES) 3 hores

Regular. És una temàtica que és necessari

treballar, però és massa delicada com per

fer un sol taller, un dia de tantes hores. En

general remou coses a gairebé tots els

joves i per aquest motiu es fa dur de

treballar en una sola sessió. Creiem que

seria millor fer un treball transversal i

incloure dinàmiques de gènere entremig

del treball d’altres competències.

Primers auxilis

(Creu Roja) 6 hores

Bona. Havia de ser una sessió de 3 hores,

però vam ajuntar els grups i vam fer les

dues sessions. Per això potser va ser una

mica excessiu. Però fer aquesta formació

està bé i a més els dóna un certificat que

en algun moment els pot servir.

Crea el teu CV

(Foment) 3 hores

Molt bona. Els serveis per marxar del

projecte amb un CV fet, i amb unes bones

indicacions al respecte. Tal i com està

plantejada la sessió, ells mateixos prenen

consciència de la importància de fer un

bon CV, i de quins són els errors que han

d’evitar.

Page 16: Índex · 2017-10-22 · 4 ACTIVITATS CONTINGUT HORES TREBALL DE COMPETÈNCIES 50 hores CONEIXEMENT DE RECURSOS 20 hores ORIENTACIÓ ACADÈMICA I LABORAL 20 hores CURS DE PRIMERS

16

Sortides

Les sortides, en general, es valoren molt positivament, ja que serveixen per

trencar la dinàmica setmanal, crear un ambient més distès, relacionar-se d’una

altra manera amb els joves i, alhora donar a conèixer recursos que poden ser

importants o necessaris per la seva vida.

SORTIDES VALORACIÓ

Foment

Molt bona. Alguns ja coneixien el recurs, però

la majoria no. És important que sàpiguen on

és i què els ofereix per què en altres moments

n’hauran de fer ús.

CAR St. Cugat

Bona. És un recurs molt desconegut, sobretot

per joves amb un perfil socioeconòmic baix o

mig- baix. És interessant de saber que existeix

aquest tipus de centres formatius tan

especialitzats. I les instal·lacions són

espectaculars de veure, així com la explicació

inicial sobre el treball que s’hi fa.

Parc Audiovisual

Bona. Aquesta sortida es va organitzar a

petició dels propis joves. És curiós i

interessant de veure un lloc com el parc

Audiovisual, on es creen pel·lícules o sèries

que poden haver vist. Però s’hauria de parlar

prèviament amb el personal del Parc per tal

que enfoquessin la xerrada al perfil de joves i

a les necessitats del projecte (sortides

professionals, etc..)

Xerrades

Les xerrades temàtiques són necessàries per a centrar i proporcionar

informació concreta i imprescindible per ells. A més el fet que vingui gent de

fora a fer-la facilita que puguin sortir temes diferents, i enfocaments nous.

XERRADES VALORACIÓ

Sessió

informativa

sobre SISTEMA

EDUCATIU (BOJ)

Molt bona. Serveix per posar un primer peu

en la construcció del recorregut personal de

cadascun d’ells. Els serveix per situar-se dins el

mapa educatiu i veure de quines possibilitats

disposen.

Page 17: Índex · 2017-10-22 · 4 ACTIVITATS CONTINGUT HORES TREBALL DE COMPETÈNCIES 50 hores CONEIXEMENT DE RECURSOS 20 hores ORIENTACIÓ ACADÈMICA I LABORAL 20 hores CURS DE PRIMERS

17

Mem

òri

a 2

01

6 D

istr

icte

Jo

ve

de

Ter

rass

a

6

Sessió

informativa

sobre GARANTIA

JUVENIL (Judith)

Molt bona. Hi ha molta confusió al voltant de

la Garantia Juvenil. Molts no n’han sentit a

parlar i els que si, no tenen gens clar què és.

La xerrada serveix per aclarir dubtes i que

coneguin el recurs i el que els ofereix.

Sessió

informativa

sobre LA VÍBRIA

Molt bona. Van fer unes dinàmiques que van

connectar molt amb els joves i els hi va obrir

un nou món de possibilitats, inclús pels que

mai s’havien plantejat marxar a l’estranger.

Mostra

d’ensenyament

Molt bona. Després del treball fet durant el

projecte i les sessions, serveix per acabar de

definir les possibilitats personals de cadascun

d’ells, demanar informació concreta,...

Sessió

informativa

sobre COM

BUSCAR FEINA A

L’ESTIU

Molt bona. Els hi va agradar molt. Serveix per

que prenguin consciència de les oportunitats

laborals reals que tenen, i acabar de reafirmar

la necessitat de seguir estudiant.

Tutories individuals

Les tutories i el treball individual es dóna de manera espontània en molts

moments del projecte i de la intervenció, inclús grupal; els propis joves

busquen moments per parlar de manera individual amb la referent i d’aquesta

manera es va fent un seguiment diari dels diferents temes que els afecten.

Però han faltat hores de tutories individuals i hores de preparació d’aquestes

tutories, per tal de poder fer una intervenció més preparada i contínua. S’han

realitzat un total de 72 tutories individuals, repartides entre els 4 mesos i el

total de joves que han participat, això suposa una mitja de 2 tutories per jove,

durant el procés. La valoració de la referent és que han estat justes per a poder

fer el treball desitjat, tot i que els resultats són bons i la valoració dels joves és

positiva.

Es considera que les tutories haurien de ser aproximadament quinzenals o

mensuals, però això és inviable amb aquest número de participants i amb una

sola persona referent.

4.2.2. Agents de territori

El treball amb agents de territori és un aspecte molt important de En Trajecte,

ja que un dels objectius és que els joves es vinculin amb el territori i els

recursos que aquest els ofereix. Per això és de gran importància fer un treball

per a donar a conèixer aquests recursos i impulsar que els joves s’hi impliquin.

En aquest sentit, cal destacar el treball realitzat amb els següents agents:

Servei de joventut: s’ha posat de manifest tot el que els ofereix la Casa

Baumann com a servei especialitzat per joves:

BOJ: la majoria d’ells ja ho coneixien, però se’ls ha explicat

millor tot el que hi poden trobar.

Page 18: Índex · 2017-10-22 · 4 ACTIVITATS CONTINGUT HORES TREBALL DE COMPETÈNCIES 50 hores CONEIXEMENT DE RECURSOS 20 hores ORIENTACIÓ ACADÈMICA I LABORAL 20 hores CURS DE PRIMERS

18

La Víbria: donar a conèixer el recurs i un dels joves s’hi ha

reunit amb el recurs i la seva família, interessat en fer un

intercanvi.

PIDCES: les referents han vingut a fer dos tallers amb els

joves, donant a conèixer la tasca que fan dins els INS.

Districte jove: amb la intenció que els joves es vinculin als

espais de referència de Districte Jove. N’hi ha 3 que ja són

participants i d’altres s’han interessat en les activitats d’estiu i

en les programacions trimestrals.

Garantia juvenil: conèixer a la referent que porta el programa

i saber de què es tracta.

Bucs: tot i que no hem fet visita als bucs, a través de l’activitat

de ràdio se’ls va explicar en què consisteix i què hi poden

trobar.

Entitats:

Hort comunitari de Vilardell: hem fet els tràmits per posar en

contacte a dos dels nostres joves amb els referents de l’hort

(Alberto Aguilar) i un d’ells hi està participant.

Esplai de Can Palet: derivació d’una jove al Curs de monitors

subvencionat.

Recursos municipals:

Foment: importància de saber què s’hi ofereix i on està.

4.3. Valoració de l’impacte

De les 35 persones que han participat en el projecte, cal destacar que van

iniciar al febrer 33 joves i 2 més es van incorporar a mig procés. La idea inicial

era fer una llista d’espera per tal de poder cobrir les possibles places vacants

que s’anessin generant. Però un cop iniciat el projecte i amb el volum de joves

que hi havia es va considerar millor no cobrir les baixes per tal de poder

atendre millor els joves que ja hi havia. Tot i això, van arribar dues derivacions

que es va considerar interessant incorporar. La valoració no és molt positiva;

tot i que els dos casos es van reincoroporar al sistema educatiu, la seva

participació a En Trajecte va ser molt anecdòtica.

A posteriori considerem que resulta difícil incorporar joves nous quan el grup ja

està en marxa, ja es coneix, i ja s’ha fet un intens treball de vinculació i

autoconeixement. Per una banda costa encaixar una nova figura dins el grup i

per altra hi ha molts aspectes que ja s’han treballat i és feina que queda per fer

amb la persona nova.

Al llarg del procés, hi ha hagut un total de 17 joves que no han finalitzat el

procés. Això ha estat per motius molt diversos, però 6 d’aquests casos es poden

considerar d’èxit, ja que el motiu ha estat la reincorporació al sistema

acadèmic:

Page 19: Índex · 2017-10-22 · 4 ACTIVITATS CONTINGUT HORES TREBALL DE COMPETÈNCIES 50 hores CONEIXEMENT DE RECURSOS 20 hores ORIENTACIÓ ACADÈMICA I LABORAL 20 hores CURS DE PRIMERS

19

Mem

òri

a 2

01

6 D

istr

icte

Jo

ve

de

Ter

rass

a

6

MOTIUS DE LA NO FINALITZACIÓ

REINCORPO

RACIÓ

INICIA CURS MOTIUS

FAMILIARS

FALTA

D’INTERÈS

TOTAL

4 2 4 7 17

Pel que fa a l’assoliment de l’objectiu final del projecte, que és la

reincorporació dels joves al sistema educatiu, remarquem que, hi ha hagut 24

joves que s’han pre-inscrit o reincorporat al sistema educatiu:

JOVES PRE-INSCRITS

TIPOLOGIA FORMACIÓ NÚMERO JOVES PRE-INSCRITS

PFI 8

CFGM 5

ESCOLA ADULTS 3

CAM 1

CURS 3

INSTITUT 4

TOTAL 24

Per tant es podria dir que el projecte ha estat un èxit, ja que el 100% dels joves

que han finalitzat el procés s’han pre-inscrit en alguna formació. Caldrà veure

els resultats d’aquesta pre-inscripció i si finalment tots poden accedir als

estudis desitjats.

La valoració que els joves fan del procés és que participar a En Trajecte els ha

ajudat en diferents àmbits de la seva vida:

A nivell acadèmic: a part d’aconseguir graduar-se, també els ha ajudat

a prendre una decisió sobre el seu futur, a trobar què volen fer i com

poden aconseguir-ho. A part dels aspectes més formals, de tenir la

informació necessària i el suport per seguir estudiant i saber quins

passos seguir per aconseguir allò que volen, el projecte també els ha

ajudat a obrir-se noves portes, a conèixer noves alternatives, i

plantejar-se, en definitiva, altres opcions en la seva vida alhora que els

ha ajudat a trobar la motivació per seguir el seu camí.

A nivell laboral: en general expressen que el projecte els ha ajudat a

saber com buscar feina, quins recursos hi ha i valoren molt

positivament haver après a fer un currículum i preparar-se una

entrevista de feina. A més, 5 joves han trobat feina durant el temps

que han estat a En Trajecte.

A nivell personal i social: en general tots expressen que el projecte els

ha ajudat a millorar les seves relacions amb els altres: millorant les

seves habilitats socials, valorant el treball en grup, coneixent noves

Page 20: Índex · 2017-10-22 · 4 ACTIVITATS CONTINGUT HORES TREBALL DE COMPETÈNCIES 50 hores CONEIXEMENT DE RECURSOS 20 hores ORIENTACIÓ ACADÈMICA I LABORAL 20 hores CURS DE PRIMERS

20

amistats i també ajudant a conèixer-se millor a sí mateixos/es i

guanyant confiança i autoestima.

De les valoracions finals fetes, tant pels joves com pels adults referents cal

destacar els següents aspectes.

Adequació del projecte

El 100% dels joves enquestats valoren que són conscients de que la seva

participació a En Trajecte ha estat una oportunitat i que ha complert amb els

objectius que tenien. La majoria d’ells recomanaria el projecte a altres joves de

la seva edat:

10. Recomenaries el projecte?

0 2 4 6 8 10 12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Val

ora

ció

Joves participants

Buidat de les enquestes de valoració finals dels joves

Consideren que és un projecte flexible que s’ha adaptat a les seves necessitats:

Ajuda a orientar, dóna informació i ofereix alternatives

Ajuda a trobar motivació i fixar-se objectius (trobar feina,

trobar cursos...)

Ajuda a conèixer-se/trobar-se a un mateix, a aclarir les idees,

descobrir les seves habilitats, ajuda a superar-se a un/a

mateix/a, ajuda a comunicar-se amb l’entorn social i formatiu

Ajuda a trobar el suport necessari: referents, companys/es,

amics/gues

És divertit i educatiu: aprenentatge sobre moltes coses,

activitats fora de l’àmbit (formal), etc.

Relació grupal i individual amb la referent

La valoració general de la relació amb el grup és molt positiva.

4. Amb el grup?

30

0

13

bé just mi l lorable molt bé

Buidat de les enquestes de valoració finals dels joves

Page 21: Índex · 2017-10-22 · 4 ACTIVITATS CONTINGUT HORES TREBALL DE COMPETÈNCIES 50 hores CONEIXEMENT DE RECURSOS 20 hores ORIENTACIÓ ACADÈMICA I LABORAL 20 hores CURS DE PRIMERS

21

Mem

òri

a 2

01

6 D

istr

icte

Jo

ve

de

Ter

rass

a

6

Les aportacions dels joves són:

el bon ambient que s’ha creat

grup de suport i companyerisme

haver trobat gent en una situació semblant i amb interessos

comuns

fer nous amics

Pel que fa a la relació individual amb l’educadora referent, les valoracions

també són positives. La majoria la valora molt bé, i els comentaris que fan són:

proximitat i confiança

acompanyament en les situacions que ho han necessitat

ha servit d’ensenyament a l’hora de valorar les coses, les

persones i a sí mateixos

millora de la confiança en sí mateixos

5. Amb l'educadora?

2

1

0

13

bé just mi l lorable molt bé

Buidat de les enquestes de valoració finals dels joves

Situació personal en finalitzar el projecte

Al finalitzar el projecte, podem veure que els joves, en general es troben en un

moment de motivació personal vers la nova etapa.

11. Valoració motivació personal

0 1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Val

ora

ció

Joves participants

Buidat de les enquestes de valoració finals dels joves

Resulten interessants les dades següents, ja que podem veure que el que més

valoren de la seva participació a En Trajecte ha estat millorar la seva

autoestima per enfrontar-se a una nova etapa acadèmica, i a creure que és

possible, que ho poden fer. És important això, ja que posa en evidència una

carència important, en quant a que els joves arriben a En Trajecte amb una

situació personal de frustració, i en molts casos amb absència

d’acompanyament per part d’adults referents, que puguin reafirmar i ajudar-los

a crear el seu camí personal, acadèmic i professional.

Page 22: Índex · 2017-10-22 · 4 ACTIVITATS CONTINGUT HORES TREBALL DE COMPETÈNCIES 50 hores CONEIXEMENT DE RECURSOS 20 hores ORIENTACIÓ ACADÈMICA I LABORAL 20 hores CURS DE PRIMERS

22

1. T'ha ajudat en els estudis?

1

10

2

4altres

autoestima

no ha ajudat adecidir

què fer

Buidat de les enquestes de valoració finals dels joves

2. Com ha ajudat en els estudis?

0 1 2 3 4 5

autoestima

què fer

Buidat de les enquestes de valoració finals dels adults pares i mares

Finalment, cal destacar que tant en les enquestes, com en l’acompanyament

individual s’ha pogut constatar que en molts casos, la seva participació a En

Trajecte ha afectat a altres àmbits de la seva vida.

2. Ha afectat positivament altres àmbits?

1

3

12

en blanc no s i

Buidat de les enquestes de valoració finals dels joves

Els joves han parlat de millora en:

relacions amb altres; família, amics,...

prendre responsabilitat

saber què volen fer

canvi d’actitud

valorar-se i creure en sí mateixos

Page 23: Índex · 2017-10-22 · 4 ACTIVITATS CONTINGUT HORES TREBALL DE COMPETÈNCIES 50 hores CONEIXEMENT DE RECURSOS 20 hores ORIENTACIÓ ACADÈMICA I LABORAL 20 hores CURS DE PRIMERS

23

Mem

òri

a 2

01

6 D

istr

icte

Jo

ve

de

Ter

rass

a

6

La interpretació que fem és que en molts casos són joves que arriben rebotats

de molts recursos i la sensació de que no encaixen enlloc els genera una

frustració que afecta negativament en tots els àmbits de la seva vida. Al

millorar la seva autoestima, i el seu autoconeixement, i posar en valor les

habilitats i capacitats que cadascun d’ells posseeix, tot el seu voltant es veu

afectat i millora.

En les valoracions adultes (pares i referents), la majoria dels entrevistats també

manifesten ser conscients d’aquest canvi que ha suposat a nivell general.

Els joves entrevistats destaquen quatre aspectes fonamentals:

l’autoestima i la confiança que han guanyat en sí mateixos/es

a través d’un millor autoconeixement, una millora de les

capacitats bàsiques i de trobar el suport extern que

necessitaven.

la motivació retrobada per estudiar i seguir el seu propi camí.

l’autonomia que han guanyat, l’aprenentatge de nous

recursos i saber prendre decisions, a més d’aprendre a ser

responsables.

aprendre a relacionar-se amb els altres i amb el seu entorn,

aprendre a treballar en grup i saber valorar els avantatges

que aporta, aprendre a cooperar i a comunicar-se, ser

persones més sociables i més participatives, i aprendre a

valorar més les coses.

Pel que fa als referents adults valoren positivament tant l’assessorament com

l’acompanyament i seguiment individual que han rebut per part de

l’educadora, i el fet de que el seu fill/a s’hagi sentit a gust en el projecte i hagi

obtingut eines, orientació i informació.

En general valoren positivament la implicació i contacte amb l’educadora, tot i

que en alguns casos demanen més informació i millor coordinació, i esperen un

seguiment més intensiu de l’alumne/a després de finalitzar el projecte.

5. Comunitat i agents de territori

El treball comunitari i amb agents de territori és un aspecte que cal treballar i

millorar en la seva major part.

Servei de Joventut

Les relacions amb els professionals del Servei de Joventut han estat més que

fluïdes i col·laboratives. S’ha comptat amb el suport tècnic dels diferents

professionals per a dur a terme sessions concretes: Garantia Juvenil, Ofinica

d’Informació, PIDCES, mobilitat internacional, Districte Jove,... Així com també

el recolzament dels tècnics quan ha estat necessari.

Serveis Socials

El treball amb Serveis Socials ha estat molt just. Del total de joves que van

arribar al projecte, només 11 van ser derivats de SSAP, dels quals van entrar 4.

Considerem que des de Serveis Socials s’atén un gruix de població molt gran

Page 24: Índex · 2017-10-22 · 4 ACTIVITATS CONTINGUT HORES TREBALL DE COMPETÈNCIES 50 hores CONEIXEMENT DE RECURSOS 20 hores ORIENTACIÓ ACADÈMICA I LABORAL 20 hores CURS DE PRIMERS

24

susceptible de poder participar al projecte. Per altra banda, cal destacar que el

seguiment ha estat gairebé nul en tots els casos, i seria necessari tenir una

comunicació continuada amb els referents, per tal de poder enfocar les línies

d’actuació en una mateixa direcció.

EAIA

Amb l’EAIA hi ha hagut més seguiment, tot i que potser no ha estat l’ideal. Es va

fer una reunió conjunta amb la jove i la referent de l’EAIA, i diverses

comunicacions via telèfon i mail.

Foment

Les sessions dutes a terme amb els tècnics de Foment han estat molt ben

plantejades i han respost a les necessitats del grup i dels joves. El treball amb

ells ha estat fàcil, tot i que s’han hagut d’adaptar a canvis de dates.

Instituts

Aquest any hi ha hagut diversos joves derivats dels INS que han compaginat la

seva participació a En Trajecte amb el curs de l’INS. Com ja s’ha comentat

anteriorment, la coordinació ha estat molt insuficient i considerem que no s’ha

beneficiat a l’alumne de la seva participació al projecte, ja que des d’aquí no

s’ha pogut avaluar. Caldria establir bé unes pautes de coordinació, així com un

recull d’informació bàsica que servís a l’INS per a sumar la nota/ valoració de En

Trajecte a la nota acadèmica.

Esplai Canpa Jove

Només hi ha hagut una noia derivada, però la comunicació ha estat fluïda i ha

respost a les necessitats que anaven sorgint. S’ha fet una reunió amb la

referent de l’esplai i diverses comunicacions via mail a l’hora d’establir línies

d’intervenció i orientació amb la jove. La valoració és molt positiva.

Casal dels Infants

Hi ha hagut dues derivacions amb acompanyament a l’entrevista per part de la

referent i comunicacions via mail. Dels dos joves derivats, una va començar un

curs i l’altre va perdre l’interès per a seguir venint sol. Tot i així es valora

positivament el contacte i la coordinació que hi ha hagut.

PAME

El procés de derivació des del PAME no ha complert els mínims necessaris: ha

estat mancat d’un mínim crivatge dels perfils susceptibles de participar, i s’ha

hagut de fer tot el procés de contacte amb els joves des de En Trajecte, sense

tenir el contacte previ amb els joves (el qual creiem que és imprescindible en la

majoria de casos per aconseguir vincular els i les joves amb èxit). A més, a

posteriori no hi ha hagut cap mena de seguiment ni contacte.

Rèplica de En Trajecte al PUNT MAURINA

Des del Punt Maurina (Serveis Socials-Pla de Barris) es va fer la demanda de fer

una rèplica reduïda de En Trajecte amb un grup de joves concret. Es va definir

de fer dues sessións, una per part de En Trajecte i l’altre per part de Foment,

sobre “com buscar feina a l’estiu”. Conjuntament amb l’educadora referent es

van definir les necessitats i els temes de més interès per al grup i en funció

d’això es va preparar la sessió, que es va dur a terme un dilluns a la tarda al

Punt.

Page 25: Índex · 2017-10-22 · 4 ACTIVITATS CONTINGUT HORES TREBALL DE COMPETÈNCIES 50 hores CONEIXEMENT DE RECURSOS 20 hores ORIENTACIÓ ACADÈMICA I LABORAL 20 hores CURS DE PRIMERS

25

Mem

òri

a 2

01

6 D

istr

icte

Jo

ve

de

Ter

rass

a

6

Reconeixement de les habilitats: aprendre a distingir entre habilitats,

personalitat, valors i interessos.

Detectar habilitats: a partir d’un llistat d’habilitats diferenciar quines

posseïm i quines no.

Enquesta professional: per a conèixer grups professionals que

encaixen amb el perfil propi.

La valoració va ser molt positiva tant per part de l’educadora com per part dels

joves que van trobar molt útil el treball fet i la informació proporcionada.

6. Valoració de l’equip professional

La valoració de l’equip professional és molt positiva en quant a la feina feta i els

resultats obtinguts, però, com ja s’ha remarcat anteriorment, caldria ampliar

l’equip i ser dues persones per a dur a terme En Trajecte.

Això milloraria molt la intervenció grupal, i permetria donar una resposta més

acurada, propera i adequada a cada jove. També permetria portar un

seguiment i una coordinació constant durant tot el procés amb els diferents

agents derivadors i inclús amb famílies, i preparar millor les tutories individuals.

Cal valorar molt positivament la pertinença de En Trajecte dins el projecte

global de ciutat de Districte Jove, ja que al pertànyer a un equip més gran

permet treballar en col·laboració i amb el suport de la resta d’educadors, tant a

l’hora de derivar i fer seguiment de casos com a l’hora de donar recolzament

mutu, en moments puntuals.

7. Balanç econòmic del projecte

ACTIVITAT I PROFESSIONAL NÚMERO SESSIONS PRESSUPOST

Sessió informativa Sistema

Educatiu

BOJ

2 sessions (3 hores) 0

Arteràpia

Leire Flores 2 sessions (3 hores) 180

Psicodrama

Trini Soler 2 sessions (6 hores) 340

Interessos i competències

Tècniques de Foment 2 sessions (6 hores) 0

Taller de comunicació

PIDCES 2 sessions (3hores) 0

Taller de mobilitat

internacional

La Víbria

2 sessions (3hores) 0

Page 26: Índex · 2017-10-22 · 4 ACTIVITATS CONTINGUT HORES TREBALL DE COMPETÈNCIES 50 hores CONEIXEMENT DE RECURSOS 20 hores ORIENTACIÓ ACADÈMICA I LABORAL 20 hores CURS DE PRIMERS

26

Taller de percussió

Basket Beat 2 sessions (6 hores) 300

Taller de teatre

Berta Ballarà (DJ) 2 sessions (6 hores) 0

Taller de ràdio

David (Quines nits!) 2 sessions (3 hores) 0

Mostra d’ensenyament

BOJ 2 sessions (3 hores) 0

Curs de Primers Auxilis

Creu Roja 2 sessions (6 hores) 400

Taller de circ

Tub d’assaig 2 sessions (6 hores) 480

Dinàmiques de gènere

Esther Pàrraga (PIDCES) 2 sessions (6 hores) 0

Crea el teu CV

Tècnica de Foment 1 sessió (3 hores) 0

Com buscar feina a l’estiu?

Tècnica de Foment 1 sessió (3 hores) 0

Taller d’emprenedoria

Maria Batet 1 sessió (3 hores) 340

Escalada

Gravetat Zero 1 sessió (3 hores) 174.24

Dissenya una activitat

Districte Jove 2 sessions (6 hores) 0

Visita al CAR St. Cugat

Conjunta amb STAR 1 sessió (3 hores)

39.20

(transport)

Visita al Parc Audiovisual 1 sessió (3 hores) 0

Xerrada informativa

Garantia Juvenil

Judith Esquius

2 sessions (3 hores) 0

Sortida a la platja 1 sessió (6 hores) 55.10

Material divers 50

TOTAL 2358.54

Page 27: Índex · 2017-10-22 · 4 ACTIVITATS CONTINGUT HORES TREBALL DE COMPETÈNCIES 50 hores CONEIXEMENT DE RECURSOS 20 hores ORIENTACIÓ ACADÈMICA I LABORAL 20 hores CURS DE PRIMERS

27

Mem

òri

a 2

01

6 D

istr

icte

Jo

ve

de

Ter

rass

a

6

8. Valoració global

En Trajecte s’adreça als i les joves que pel motiu que sigui han sortit del sistema

educatiu i mitjançant un procés d’acompanyament i re-descoberta té per

objectiu ajudar a re-construir l’itinerari personal, acadèmic i professional

d’aquests i aquestes.

La majoria dels joves que han participat en aquesta segona edició portaven més

de 6 mesos fora del sistema educatiu i els dos motius principals eren la

desmotivació i el no saber què estudiar.

El contingut del projecte és: el treball de competències, el coneixement de

recursos i orientació acadèmica i laboral, un curs de primers auxilis i

l’acompanyament i el treball individual.

Aquest any es van rebre 72 propostes de joves interessats o derivats, d’aquests

se’n van entrevistar 49 i finalment van participar-ne 33.

A grans trets hi ha hagut un alt assoliment dels objectius marcats:

24 dels 33 joves que han participat a En Trajecte s’han pre-inscrit o han

retornat al sistema educatiu.

Han manifestat que la seva participació a En Trajecte els ha ajudat a

desenvolupar-se personal i professionalment i a millorar el seu

autoconeixement.

Hi ha hagut una millora en les seves competències

Se’ls ha obert un ventall de noves possibilitats laborals i acadèmiques.

S’han sentit acompanyats, recolzats i en un espai de confort.

El treball directe amb els joves es duu a terme mitjançant dos nivells

d’intervenció:

Treball grupal: hi ha hagut dos grups que han participat dos matins

setmanals entre febrer i maig. En aquestes sessions s’han dut a terme

dinàmiques, espais de debat i de reflexió individual, visites, xerrades i

sortides. Ha estat un espai dinamitzat per part de l’educadora del

projecte i d’altres professionals externs.

Treball individual i tutories: l’acompanyament individual s’ha dut a

terme d’una manera molt natural i integrada en la dinàmica diària, tot

i que també hi ha hagut espais de tutoria específics. S’han

desenvolupat processos transformadors i molt enriquidors en diversos

joves.

És molt important destacar la necessitat d’incorporar un nou educador a

l’equip de en Trajecte, ja que és un gran volum de feina en tots els sentits i es

podria donar una millor resposta d’intervenció als joves, i donar més pes al

treball i coordinació amb agents derivadors, i amb les famílies. Això gairebé no

s’ha pogut fer per manca de temps, però es valora que seria de gran

importància per a fer un treball molt més integral.

Al finalitzar el projecte podem veure que els joves es mostren motivats vers la

nova etapa educativa i valoren que hi ha hagut un important augment en la

Page 28: Índex · 2017-10-22 · 4 ACTIVITATS CONTINGUT HORES TREBALL DE COMPETÈNCIES 50 hores CONEIXEMENT DE RECURSOS 20 hores ORIENTACIÓ ACADÈMICA I LABORAL 20 hores CURS DE PRIMERS

28

seva autoestima i que han viscut canvis que han afectat en general a altres

aspectes de la seva vida: a nivell acadèmic, laboral, personal i social.

9. Propostes de millora

Fase de difusió

En la fase de difusió del projecte: realitzar reunions informatives amb

tots els agents. Ha quedat demostrat que no n’hi ha prou amb mails.

Començar a convocar reunions a l’octubre – novembre per poder

explicar bé de què es tracta el projecte i ens tinguin en compte.

Presentar números i resultats de les edicions anteriors.

Fase d’aplicació

Per millorar l’assistència: en l’enquesta de valoració final se’ls ha

preguntat als joves de quina manera creien que es podia millorar

l’assistència a les sessions, i algunes propostes que han sortit han estat

les següents:

Fer més activitats a l’aire lliure i utilitzar més el joc com a

recurs didàctic

Començar les sessions amb 5 minuts de desfogament general,

on puguin dir com estan, com es senten,... etc o activitats

d’activació inicial.

Fer les sortides d’una manera més regular (x ex: cada 2

setmanes o una a la setmana) i només poden anar els que

han participat activament, no han faltat,… etc. Això també

ajudaria a tenir un calendari/ horari més regular, sense tants

canvis, que despisten als joves.

Aprofitar el grup de whatsapp per parlar de bon matí fins que

tothom contesti/ estigui despert

Fer xerrades de motivació (tipus coaching)

Fer rèpliques de En Trajecte als espais de referència de DJ amb joves o

grups susceptibles, detectats per part dels educadors referents.

Fer tests d’autoavaluació/ fulls de valoració de les competències i de

determinades sessions, o de manera setmanal, per tal que els joves

prenguin més consciencia del que s’ha treballat, sinó a vegades es

treballa d’una manera tan horitzontal, que no en prenen consciència.

Alhora serviria per anar adaptant la intervenció al grup i a les

necessites concretes. El treball de competències o de temes

importants cal fer-lo de manera més transversal per tal que els joves

ho puguin anar absorbint i adquirint de manera natural i no es

bloquegin o ho visquin com a tema aïllat.

A la part d’assessoria o d’acompanyament individual, podria ser

interessant fer un recull de la tipologia d’assessoraments que es duen

a terme? (com al recull de l’espai impuls de Districte Jove: jurídic,

salut, sexual,...)

Page 29: Índex · 2017-10-22 · 4 ACTIVITATS CONTINGUT HORES TREBALL DE COMPETÈNCIES 50 hores CONEIXEMENT DE RECURSOS 20 hores ORIENTACIÓ ACADÈMICA I LABORAL 20 hores CURS DE PRIMERS

29

Mem

òri

a 2

01

6 D

istr

icte

Jo

ve

de

Ter

rass

a

6

Tutories individuals: canviar el nom de l’espai individualitzat, per què

alguns joves estan escarmentats amb les tutories de d’institut i

d’entrada el rebutgen.

Incorporar una activitat/ sessió amb l’associació Empoderad@s.

Contacte amb Alberto Pérez ([email protected], o telèfon

659042319) contacte fet al Juliol a través de la Laura Fusté.

Coordinacions

Fer tutoria / reunió personal amb pares a l’inici i final. Serviria per tenir

un contacte més directe amb els pares, poder detectar altres

necessitats, buscar la complicitat o suport d’aquests, fer-los sentir

partícips del procés dels seus fills,... Alhora ajudaria a tenir una relació

més propera que facilitaria el control dels joves menors d’edat.

INS: si hi ha casos compartits: establir un compromís de l’INS (per què

es fa la derivació? Amb quina intenció? Com es farà el seguiment?...)

En General

Ampliació d’un educador més en l’equip de En Trajecte.

En cas que hi hagi ampliació d’educador, es podria valorar la

possibilitat de fer recull de nous joves al març i fer una versió reduïda i

adaptada una tarda o dues a la setmana, ja que ha quedat demostrat,

que al llarg del primer trimestre de l’any es despengen gran número

de joves.