informe mesures luminotÈcniques - mercabarna · 2016. 6. 7. · mesures luminotÈcniques reals...

9
INFORME MESURES LUMINOTÈCNIQUES

Upload: others

Post on 23-Jan-2021

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: INFORME MESURES LUMINOTÈCNIQUES - Mercabarna · 2016. 6. 7. · MESURES LUMINOTÈCNIQUES REALS ABANS DE PROJECTE MCFIH Aprell de mesura: Amb el luxòmetre es mesurar la Il∙luminació

INFORME

MESURES LUMINOTÈCNIQUES

Page 2: INFORME MESURES LUMINOTÈCNIQUES - Mercabarna · 2016. 6. 7. · MESURES LUMINOTÈCNIQUES REALS ABANS DE PROJECTE MCFIH Aprell de mesura: Amb el luxòmetre es mesurar la Il∙luminació

MESURES

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducci

  A ptipus; és acop es pugUNE‐EN 1així com laexteriores

 

Objectiu: 

  Mitpavellons realitza un

 

 

LUMINOTÈC

M

MCF

ió: 

etició de la pa dir, “F” (pagui materiali12464‐1:2012a norma UNs. 

tjançant  la  ua hora noctn mostreig i 

CNIQUES REA

MESUR

FIH

propietat es velló ample)itzar el proje2 IluminacióNE‐EN 12464‐

utilització  d’turna per  tano pas una m

ALS ABANS D

RES LU

H (M

realitzen me), “E” (pavellecte del canvón de los  lug‐2:2008 Ilum

’un  luxòmetal de no patimesura exha

DE PROJECTE

UMINO

Mer

esures reals ó estret) i “Gvi d’enllumeagares de trabminación de l

tre  es  realitir  interferènustiva.  

E MCFIH

OTÈCN

rca

dels nivells G” per assegant, siguin adbajo. Parte 1lugares de t

tzen  mesurecies d’altres

NIQUE

bar

de iluminacigurar que elsdients a l’ús 1: Lugares dtrabajo. Part

es  en  diferes  fonts de  llu

ES

rna

ió presents as nivells d’il∙li es trobin dde trabajo ente 2: Lugares

ents  punts  dum. En el no

a)

als pavellonsuminació unins la norman  interiores;s de trabajo

de  tots  tresostre cas, es

s n a ; o 

s s 

Page 3: INFORME MESURES LUMINOTÈCNIQUES - Mercabarna · 2016. 6. 7. · MESURES LUMINOTÈCNIQUES REALS ABANS DE PROJECTE MCFIH Aprell de mesura: Amb el luxòmetre es mesurar la Il∙luminació

MESURES LUMINOTÈCNIQUES REALS ABANS DE PROJECTE MCFIH

 

Aprell de mesura: 

  Amb el luxòmetre es mesurar la Il∙luminació real i no subjectiva d'un ambient. La unitat de mesura és  el  lux  (lx).  En  el  nostre  cas  s’utilitza  amb  el  rang  de  fins  a  2000  lux.  L’aparell  conté  una  cèl∙lula fotoelèctrica  que  capta  la  llum  i  la  converteix  en  impulsos  elèctrics,  els  quals  són  interpretats  i representada en un display amb la corresponent escala de lux. 

  MARCA i MODEL: HT instruments HT306    RANG: 0.01‐200.000 Lux/Fc 

                Nº SÈRIE: 04C00280  

                Nº CERTIF. CALIBRACIÓ: C‐02516.00399 

                DATA CALIBRACIÓ: 16/03/2016 

                CALIBRAT PER: TRADELAB 

  Amb data 26 de Maig de 2016 entre  les 22:15h  i  les 23:50h es realitzen mesures  tant a  l’interior dels pavellons com a les corresponents marquesines exteriors enregistrant les mesures que es reflexen als plànols adjunts a aquest document. 

       

 

 

                  MARQUESINA EXTERIOR 

 

 

 

   

 

   

 

    MARQUESINA EXTERIOR 

    

Page 4: INFORME MESURES LUMINOTÈCNIQUES - Mercabarna · 2016. 6. 7. · MESURES LUMINOTÈCNIQUES REALS ABANS DE PROJECTE MCFIH Aprell de mesura: Amb el luxòmetre es mesurar la Il∙luminació

MESURES LUMINOTÈCNIQUES REALS ABANS DE PROJECTE MCFIH

 

       

Pavelló F 

 

       

Pavelló E 

 

 

Passadís Pont  

Page 5: INFORME MESURES LUMINOTÈCNIQUES - Mercabarna · 2016. 6. 7. · MESURES LUMINOTÈCNIQUES REALS ABANS DE PROJECTE MCFIH Aprell de mesura: Amb el luxòmetre es mesurar la Il∙luminació

MESURES LUMINOTÈCNIQUES REALS ABANS DE PROJECTE MCFIH

 

Taules de resultats: 

  Un cop realitzades les mesures, es pren com a referència el pla de treball a 1 metre de terra.  

  Als tres pavellons de referència es fan les següents mesures tant exteriors con interiors:  

      Pavelló E: 15 Mesures (6 exteriors i 9 interiors) 

      Pavelló F: 17 Mesures (6 exteriors i 11 interiors) 

      Pavelló G: 25 Mesures (4 exteriors i 21 interiors) 

Pavelló  E 

INTERIORS  140  130  120  115  72  108  65  80  65 

EXTERIORS  82  41  123  181  82  150          

MÁXIMA INTERIOR   140 MITJANA INTERIOR 

ESTIMATIVA  108 

MÍNIMA INTERIOR  65 

MÀXIMA EXTERIOR  181 MITJANA EXTERIOR 

ESTIMATIVA  103 

MÍNIMA EXTERIOR  41 

Pavelló  F 

INTERIORS  170  180  80  110  100  70  60  140  130  155  150 

EXTERIORS  80  40  120  185  83  145                

MÁXIMA INTERIOR   180 MITJANA INTERIOR 

ESTIMATIVA  130 

MÍNIMA INTERIOR  60 

MÀXIMA EXTERIOR  185 MITJANA EXTERIOR 

ESTIMATIVA  102 

MÍNIMA EXTERIOR  40 

Pavelló  G 

INTERIORS 40  80  80  80  65  45  72  60  70  180  270 

260  157  70  92  75  124  175  95  258       

EXTERIORS  50  225  88  56                      

MÁXIMA INTERIOR   270 MITJANA INTERIOR 

ESTIMATIVA  80 

MÍNIMA INTERIOR  40 

MÀXIMA EXTERIOR  225 MITJANA EXTERIOR 

ESTIMATIVA  72 

MÍNIMA EXTERIOR  50 

Page 6: INFORME MESURES LUMINOTÈCNIQUES - Mercabarna · 2016. 6. 7. · MESURES LUMINOTÈCNIQUES REALS ABANS DE PROJECTE MCFIH Aprell de mesura: Amb el luxòmetre es mesurar la Il∙luminació

MESURES LUMINOTÈCNIQUES REALS ABANS DE PROJECTE MCFIH

 

Conclusions: 

  Degut a l’estat general de les lluminàries s’observa una irregularitat en el flux lumínic aportat així com en la seva intensitat.  

  Hi ha diferències importants entre els punts de mesura d’una mateixa zona.  Això provoca una falta d’uniformitat en els nivells desitjats al pla de treball.  

  En general, a les zones de venda estem per sota del 200 lux desitjats i a les marquesines, per sota dels 100 lux desitjats i en els casos que si tenim aquestes mitjanes, no existeix una bona uniformitat. 

  Adjuntem plànols dels punts de mesura realitzats amb els resultats expressats en LUX. 

 

 

  

PLÀNOLS

 

Page 7: INFORME MESURES LUMINOTÈCNIQUES - Mercabarna · 2016. 6. 7. · MESURES LUMINOTÈCNIQUES REALS ABANS DE PROJECTE MCFIH Aprell de mesura: Amb el luxòmetre es mesurar la Il∙luminació
Page 8: INFORME MESURES LUMINOTÈCNIQUES - Mercabarna · 2016. 6. 7. · MESURES LUMINOTÈCNIQUES REALS ABANS DE PROJECTE MCFIH Aprell de mesura: Amb el luxòmetre es mesurar la Il∙luminació
Page 9: INFORME MESURES LUMINOTÈCNIQUES - Mercabarna · 2016. 6. 7. · MESURES LUMINOTÈCNIQUES REALS ABANS DE PROJECTE MCFIH Aprell de mesura: Amb el luxòmetre es mesurar la Il∙luminació