assistant director - kar nrr/2017... · ºÉ¸ÀgÀÄ ²æà / ²æêÀÄw ¥À.eÁ/¥À.¥Àa...

of 97 /97

Author: others

Post on 27-Mar-2020

9 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Asst. Director.xlsx 1

  ¸ÀASÉå:PÁ²E:143:ºÉÊ.PÀ.:eÉåÃ.¥À:2016-17:§¸ÁÜ« Assistant Director

  PÀæ. À̧AºÉ À̧gÀÄ

  ²æà / ²æêÀÄw

  ¥À.eÁ/

  ¥À.¥ÀA/

  CA.«

  d£Àä ¢£ÁAPÀȨ́êÉUÉ Ȩ́ÃjzÀ

  ¢£ÁAPÀ

  §rÛ ºÉÆA¢zÀ

  ¢£ÁAPÀ

  ¥Àæ À̧ÄÛvÀ PÀvÀðªÀå

  ¤ªÀð» À̧ÄwÛgÀĪÀ

  PÀbÉÃj

  µÀgÁ

  1 2 3 4 5 6 7 8

  1 ªÀÄ°èPÁdÄð£À gÉrØ ©. - 14.12.1963 04.10.1989 29.12.2014 ¥Áæ.PÀ, UÀÄ®âUÁð

  2 D¢¨Á§Ä PÉ. ¥À.eÁ 29.03.1959 27.09.1986 29.12.2014 ¥Áæ.PÀ, UÀÄ®âUÁð

  ¢£ÁAPÀ: 01.01.2017gÀ°èzÀÝAvÉ ºÉÊzÁæ¨Ázï PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è£À À̧ºÁAiÀÄPÀ ¤zÉðñÀPÀg À ºÀÄzÉÝAiÀÄ vÁvÁÌ°PÀ eÉõÀÖvÁ ¥ÀnÖ

  PÁ¯ÉÃdÄ ²PÀët ªÀÄÄRå DqÀ½vÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ

  (PÀgÀqÀÄ DAiÀÄÄPÀÛjAzÀ C£ÀĪÉÆâ À̧®ànÖzÉ)

 • Manager.xlsx 1

  PÀæ.

  À̧A.

  ºÉ À̧gÀÄ

  ²æà / ²æêÀÄw

  ¥À.eÁ/

  ¥À.¥ÀA/

  CA.«

  d£Àä ¢£ÁAPÀȨ́êÉUÉ Ȩ́ÃjzÀ

  ¢£ÁAPÀ

  §rÛ ºÉÆA¢zÀ

  ¢£ÁAPÀ

  ¥Àæ À̧ÄÛvÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð» À̧ÄwÛgÀĪÀ

  PÀbÉÃj µÀgÁ

  1 2 3 4 5 6 7 8

  1 ªÀÄ°èPÁdÄð£À gÉrØ ©. - 14.12.1963 04.10.1989 15.04.2011 ¸ÀgÀ¼ÁzÉë ¸À¥ÀæzÀPÁ, §¼Áîj ¸À.¤. ºÀÄzÉÝUÉ §rÛ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ.

  2 D¢¨Á§Ä PÉ. ¥À.eÁ 29.03.1959 27.09.1986 15.04.2011 ¸À¥ÀæzÀPÁ, PÉÆ¥Àà¼À ¸À.¤. ºÀÄzÉÝUÉ §rÛ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ.

  3 gÁeÉÃAzÀæ J¸ï. ²AzsÉ - 09.03.1967 28.01.1993 15.04.2011 ¸À¥ÀÀæzÀPÁ, ¸ÉÃqÀA, UÀÄ®âUÁð -

  4 zÁzÁ¥ÀÄgï J¸ï.©. - 10.06.1960 14.08.1986 29.08.2012 ¥ÀÁæ.PÀ, UÀÄ®âUÁð -

  5 PÀëwæÃAiÀÄ «.JA. - 01.06.1962 18.08.1986 29.08.2012 ¸À¥ÀæzÀPÁ, eÉêÀVð, UÀÄ®âUÁð -

  6 CdAiÀiï ¹AUï wªÁj - 25.08.1977 23.10.1998 05.06.2013 ¸À¥ÀæzÀPÁ, µÀºÁ¥ÀÄgÀ, AiÀiÁzÀVj

  7 «dAiÀÄ®Qëöä ©. - 07.03.1975 16.08.1999 24.06.2013 ¸ÀªÀÄPÁ, §¼Áîj

  8 FgÀªÀÄä J¸ï. ¨Á«PÀnÖ - 05.03.1973 20.10.1999 27.01.2015¸À¥ÀæzÀPÁ, UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ̄ ï,

  AiÀiÁzÀVj

  9 ªÀiË£Éñï.J - 15.02.1971 24.02.2005 03.02.2015 ¸À¥ÀæzÀPÁ, §¼Áîj

  10 VÃvÁzÉë UÀÄqÀÆgÀÄ - 26.12.1972 18.02.2005 29.12.2015 PÉÃA.PÀ,¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

  11 gÀ²ä - 13.04.1972 18.02.2005 29.12.2015 ¸À¥ÀæzÀPÁ, ©ÃzÀgï

  12 §¸ÀªÀgÁeï JA CgÉgÁ 25.12.1962 07.03.1988 29.12.2015 ¸ÀªÀÄPÁ, PÉÆ¥Àà¼À

  ¸ÀASÉå:PÁ²E:143:ºÉÊ.PÀ.:eÉåÃ.¥À:2016-17:§¸ÁÜ« Manager

  ¢£ÁAPÀ: 01.01.2017gÀ°èzÀÝAvÉ ºÉÊzÁæ¨Ázï PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è£À UÉeÉmÉqï ªÀiÁå£ÉÃdg ï ºÀÄzÉÝAiÀÄ vÁvÁÌ°PÀ eÉõÀÖvÁ ¥ÀnÖ

 • Manager.xlsx 2

  PÀæ.

  À̧A.

  ºÉ À̧gÀÄ

  ²æà / ²æêÀÄw

  ¥À.eÁ/

  ¥À.¥ÀA/

  CA.«

  d£Àä ¢£ÁAPÀȨ́êÉUÉ Ȩ́ÃjzÀ

  ¢£ÁAPÀ

  §rÛ ºÉÆA¢zÀ

  ¢£ÁAPÀ

  ¥Àæ À̧ÄÛvÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð» À̧ÄwÛgÀĪÀ

  PÀbÉÃj µÀgÁ

  13 gÁd±ÉÃRgÀ¥Àà.¦ - 24.01.1966 14.03.1988 29.12.2015 ¸À¥ÀæzÀPÁ, PÉÆ¥Àà¼À

  14 ªÉĺÀ§Æ¨ï - 08.09.1963 17.03.1988 29.12.2015 ¸À¥ÀæzÀPÁ, vÁªÀgÀUÉÃj, PÀĵÀÖV

  15 CªÀÄgÀ¥Àà ªÉÊ - 01.06.1964 10.03.1988 29.12.2015¸À¥ÀæzÀPÁ, vÀÄgÀÄ«£ÀºÁgÀ,

  ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ

  16 ªÀÄÄgÀ½ÃzsÀgÀ CA.« 01.12.1962 04.08.1988 29.12.2015 ¸À¥ÀæzÀPÁ,¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ

  PÁ¯ÉÃdÄ ²PÀët ªÀÄÄRå DqÀ½vÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ

  (PÀgÀqÀÄ DAiÀÄÄPÀÛjAzÀ C£ÀĪÉÆâ À̧®ànÖzÉ)

 • Superintendent

  C:\Users\acer\Desktop\21st march\hkgradationlist\SUPERINTENDENT.xlsx 1

  PÀæ.

  À̧A.

  ºÉ À̧gÀÄ

  ²æà / ²æêÀÄw

  ¥À.e

  Á/¥À.¥

  ÀA

  /CA.«

  d£Àä ¢£ÁAPÀȨ́êÉUÉ Ȩ́ÃjzÀ

  ¢£ÁAPÀ

  §rÛ ¥ÀqÉzÀ

  ¢£ÁAPÀ

  ¥Àæ À̧ÄÛvÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð» À̧ÄwÛgÀĪÀ

  PÀbÉÃj/PÁ É̄ÃdÄ µÀgÁ

  1 2 3 4 5 6 7 8

  1 CdAiÀiï ¹AUï wªÁj - 25.08.1977 23.10.1998 01.06.2007 ¸À.PÁ.UÀÄ®âUÁð §rÛ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ.

  2 gÁWÀªÉÃAzÀæ «. ¥ÀvÀQ - 21.07.1972 05.03.2005 04.06.2008 ¸À¥ÀæzÀPÁ, eÉêÀVð PÁ¯ÉÆä -

  3ªÀÄ£ÉÆÃgÀªÀÄ C¤§¸À¥Àà

  £ÉÀ̄ ÉÆèÃV- 01.06.1962 16.01.2003 22.08.2009 ¸À¥ÀÀæzÀPÁ, D¼ÀAzÀ -

  4 §¸À¥ÀàgÁeÉ ¥À.eÁ 24.08.1957 01.08.1986 22.08.2009 ¸À¥ÀæzÀPÁ, PÁ¼ÀV -

  5 dªÀiÁzÁgÀ J.JA. - 20.06.1962 20.01.1989 22.08.2009 ¸À¥ÀæzÀPÁ, ªÀĺÁAUÁªïPÁæ¸ï -

  6 ¥sÀįÁ¨Á¬Ä ¥À.eÁ 01.07.1968 25.04.2008 25.10.2013 ¸ÀPÁ, UÀÄ®âUÁð

  7 UÉÆëAzÀ J¸ï. PÀÄ®PÀtÂð - 05.06.1976 22.05.1997 25.10.2013 ¸ÀPÁPÁ, ªÀÄvÀÆðgÀÄ

  8 ¸ÀgÀ̧ Ààw.JA.ºÉZï J¸ï.¹ 03.02.1963 08.09.1988 30.05.2015 ¸À¥ÀæzÀPÁ, ¥sÀgÀºÀvÁ¨Ázï

  9 ¯Á¯ï CºÀäzï - 01.10.1983 19.11.2009 29.12.2015 ¸À¥ÀæzÀPÁ, PÀªÀįÁ¥ÀÄgÀ, PÀ®§ÄgÀV

  10 §¸ÀªÀuÉÚÃ¥Àà - 11.07.1988 11.07.2012 29.12.2015 ¸À¥ÀæzÀPÁ, D¼ÀAzÀ

  11 £ÁUÀgÁd - 01.06.1985 11.07.2012 29.12.2015 ¥Áæ.PÀ, PÀ®§ÄgÀV

  À̧ASÉå:PÁ²E:143:ºÉÊ.PÀ.:eÉåÃ.¥À:2016-17:§¸ÁÜ«

  ¢£ÁAPÀ: 01.01.2017 gÀ°èzÀÝAvÉ ºÉÊzÁæ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ UÀÄ®âUÁð f¯Áè À̧ܽÃAiÀÄ ªÀÈAzÀzÀ°è£À C¢üÃPÀë PÀgÀÄUÀ¼À vÁvÁÌ°PÀ eÉåõÀ×vÁ ¥ÀnÖ

  PÁ¯ÉÃdÄ ²PÀët ªÀÄÄRå DqÀ½vÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ

  (PÀgÀqÀÄ DAiÀÄÄPÀÛjAzÀ C£ÀĪÉÆâ¸À®ànÖzÉ)

 • Superintendent

  C:\Users\acer\Desktop\21st march\hkgradationlist\SUPERINTENDENT.xlsx 2

  PÀæ.

  À̧A.

  ºÉ À̧gÀÄ

  ²æà / ²æêÀÄw

  ¥À.e

  Á/¥À.¥

  ÀA/CA.«

  d£Àä ¢£ÁAPÀȨ́êÉUÉ Ȩ́ÃjzÀ

  ¢£ÁAPÀ

  §rÛ ¥ÀqÉzÀ

  ¢£ÁAPÀ

  ¥Àæ À̧ÄÛvÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð» À̧ÄwÛgÀĪÀ

  PÀbÉÃj/PÁ É̄ÃdÄ µÀgÁ

  1 3 4 5 6 7 8 9

  1 «dAiÀÄ®Qëöä.© 07.03.1975 16.08.1999 01.06.2007 ¸À.ªÁ.¤.PÁ, §¼Áîj §rÛ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ

  2 ªÀiË£Éñï.J - 15.02.1971 24.02.2005 04.06.2008 ¸À¥ÀæzÀPÁ, §¼Áîj §rÛ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ.

  3 ²æÃzsÀgÀ J¸ï ¥À.¥ÀA 02.09.1981 06.12.1999 25.10.2013 ¸À¥ÀÀæzÀPÁ, ¹gÀUÀÄ¥Àà

  4 ªÀiË£ÉñÁZÁj PÀªÀiÁägÀ 01.07.1986 11.11.2009 29.12.2015 ¸À¥ÀÀæzÀPÁ, ¸ÀAqÀÆgÀÄ

  5 ªÀĺÁAvÉñï JA. - 22.07.1978 21.08.2004 29.12.2015 ¸À¥ÀÀæzÀPÁ, ºÀUÀj É̈ƪÀÄä£ÀºÀ½î

  6 gÁWÀªÀÄä ¹. J¸ï.¹. 26.12.1984 28.05.2012 29.12.2015 ¸À¥ÀÀæzÀPÁ, PÀA¦è, §¼Áîj

  ¢£ÁAPÀ: 01.01.2017 gÀ°èzÀÝAvÉ ºÉÊzÁæ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ §¼Áîj f¯Áè ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀÈAzÀzÀ°è£À C¢üÃPÀë PÀgÀÄUÀ¼À vÁvÁÌ°PÀ eÉåõÀ×vÁ ¥ÀnÖ

  PÁ¯ÉÃdÄ ²PÀët ªÀÄÄRå DqÀ½vÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ

  (PÀgÀqÀÄ DAiÀÄÄPÀÛjAzÀ C£ÀĪÉÆâ¸À®ànÖzÉ)

 • Superintendent

  C:\Users\acer\Desktop\21st march\hkgradationlist\SUPERINTENDENT.xlsx 3

  PÀæ.

  À̧A.

  ºÉ À̧gÀÄ

  ²æà / ²æêÀÄw¥À.e

  Á/¥À.¥

  ÀA/CA.«

  d£Àä ¢£ÁAPÀȨ́êÉUÉ Ȩ́ÃjzÀ

  ¢£ÁAPÀ

  §rÛ ¥ÀqÉzÀ

  ¢£ÁAPÀ

  ¥Àæ À̧ÄÛvÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð» À̧ÄwÛgÀĪÀ

  PÀbÉÃj/PÁ É̄ÃdÄ µÀgÁ

  1 2 3 4 5 6 7 8

  1 §¸ÀªÀgÁeï JA CgÉgÁ 25.12.1962 07.03.1988 22.08.2009 ¸À¥ÀÀæzÀPÁ, vÁªÀgÀUÉÃjªÀiÁå£ÉÃdgï ºÀÄzÉÝUÉ §rÛ

  ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ.

  2 gÁd±ÉÃRgÀ¥Àà.¦ - 24.01.1966 14.03.1988 22.08.2009 ¸À¥ÀæzÀPÁ, ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀªÀiÁå£ÉÃdgï ºÀÄzÉÝUÉ §rÛ

  ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ.

  3 ªÉĺÀ§Æ¨ï - 08.09.1963 17.03.1988 22.08.2009 ¸ÀªÀÄPÁ, PÉÆ¥Àà¼ÀªÀiÁå£ÉÃdgï ºÀÄzÉÝUÉ §rÛ

  ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ.

  4¥sÀQÃgÀ¥Àà ºÉZï.

  É̈ë£ÀVqÀzï¥À.¥ÀA. 01.06.1984 13.11.2009 29.12.2015 ¸À¥ÀæzÀPÁ,ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ, PÉÆ¥Àà¼À

  PÁ¯ÉÃdÄ ²PÀët ªÀÄÄRå DqÀ½vÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ

  ¢£ÁAPÀ: 01.01.2017 gÀ°èzÀÝAvÉ ºÉÊzÁæ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀÈAzÀzÀ°è£ÀÀ C¢üÃPÀë PÀgÀÄUÀ¼À vÁvÁÌ°PÀ eÉåõÀ×vÁ ¥ÀnÖ

  (PÀgÀqÀÄ DAiÀÄÄPÀÛjAzÀ C£ÀĪÉÆâ¸À®ànÖzÉ)

 • Superintendent

  C:\Users\acer\Desktop\21st march\hkgradationlist\SUPERINTENDENT.xlsx 4

  PÀæ.

  À̧A.

  ºÉ À̧gÀÄ

  ²æà / ²æêÀÄw¥À.e

  Á/¥À.¥

  ÀA/CA.«

  d£Àä ¢£ÁAPÀȨ́êÉUÉ Ȩ́ÃjzÀ

  ¢£ÁAPÀ

  §rÛ ¥ÀqÉzÀ

  ¢£ÁAPÀ

  ¥Àæ À̧ÄÛvÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð» À̧ÄwÛgÀĪÀ

  PÀbÉÃj/PÁ É̄ÃdÄ µÀgÁ

  1 2 3 4 5 6 7 8

  1 gÀ²ä - 13.04.1972 18.02.2005 04.06.2008 ¸À¥ÀæzÀPÁ, ªÀÄ£ÀºÀ½î §rÛ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ

  2 ±ÀA±ÀĤßøÁ É̈ÃUÀA - 14.09.1961 31.08.2000 30.05.2015 ¸ÀªÀÄPÁ, ©ÃzÀgï -

  ¢£ÁAPÀ: 01.01.2017 gÀ°èzÀÝAvÉ ºÉÊzÁæ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ ©ÃzÀgï f¯Áè À̧ܽÃAiÀÄ ªÀÈAzÀzÀ°è£À C¢üÃPÀë PÀgÀÄUÀ¼À vÁvÁÌ°PÀ eÉåõÀ×vÁ ¥ÀnÖ

  (PÀgÀqÀÄ DAiÀÄÄPÀÛjAzÀ C£ÀĪÉÆâ¸À®ànÖzÉ)

  PÁ¯ÉÃdÄ ²PÀët ªÀÄÄRå DqÀ½vÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ

 • Superintendent

  C:\Users\acer\Desktop\21st march\hkgradationlist\SUPERINTENDENT.xlsx 5

  PÀæ.

  À̧A.

  ºÉ À̧gÀÄ

  ²æà / ²æêÀÄw¥À.e

  Á/¥À.¥

  ÀA/CA.«

  d£Àä ¢£ÁAPÀȨ́êÉUÉ Ȩ́ÃjzÀ

  ¢£ÁAPÀ

  §rÛ ¥ÀqÉzÀ

  ¢£ÁAPÀ

  ¥Àæ À̧ÄÛvÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð» À̧ÄwÛgÀĪÀ

  PÀbÉÃj/PÁ É̄ÃdÄ µÀgÁ

  1 3 4 5 6 7 8 9

  1 VÃvÁzÉë UÀÄqÀÆgÀÄ - 26.12.1972 18.02.2005 04.06.2008 PÉÃA.PÀ, É̈AUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀiÁå£ÉÃdgï ºÀÄzÉÝUÉ §rÛ

  ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ.

  2 CªÀÄgÀ¥Àà ªÉÊ - 01.06.1964 10.03.1988 22.08.2009¸À¥ÀæzÀPÁ, vÀÄgÀÄ«£ÀºÁ¼À,

  ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.

  ªÀiÁå£ÉÃdgï ºÀÄzÉÝUÉ §rÛ

  ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ.

  3 ªÀÄÄgÀ½ÃzsÀgÀ CA.« 01.12.1962 04.08.1988 22.08.2009 ¸À¥ÀÀæzÀPÁ, ¹AzsÀ£ÀÆgÀĪÀiÁå£ÉÃdgï ºÀÄzÉÝUÉ §rÛ

  ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ.

  4 ªÉƺÀªÀÄäzï ¹¢ÝPï - 22.05.1974 11.11.2009 29.12.2015 ¸À¥ÀÀæzÀPÁ, ªÀĹÌ

  ¢£ÁAPÀ: 01.01.2017 gÀ°èzÀÝAvÉ ºÉÊzÁæ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè À̧ܽÃAiÀÄ ªÀÈAzÀzÀ°è£À C¢üÃPÀë PÀgÀÄUÀ¼À vÁvÁÌ°PÀ eÉåõÀ×vÁ ¥ÀnÖ

  PÁ¯ÉÃdÄ ²PÀët ªÀÄÄRå DqÀ½vÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ

  (PÀgÀqÀÄ DAiÀÄÄPÀÛjAzÀ C£ÀĪÉÆâ¸À®ànÖzÉ)

 • Superintendent

  C:\Users\acer\Desktop\21st march\hkgradationlist\SUPERINTENDENT.xlsx 6

  PÀæ.

  À̧A.

  ºÉ À̧gÀÄ

  ²æà / ²æêÀÄw¥À.e

  Á/¥À.¥

  ÀA/CA.«

  d£Àä ¢£ÁAPÀȨ́êÉUÉ Ȩ́ÃjzÀ

  ¢£ÁAPÀ

  §rÛ ¥ÀqÉzÀ

  ¢£ÁAPÀ

  ¥Àæ À̧ÄÛvÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð» À̧ÄwÛgÀĪÀ

  PÀbÉÃj/PÁ É̄ÃdÄ µÀgÁ

  1 2 3 4 5 6 7 8

  1 FgÀªÀÄä J¸ï. ¨Á«PÀnÖ - 05.03.1973 20.10.1999 04.06.2008 ¸À¥ÀæzÀPÁ, UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ̄ ï ºÀÄzÉÝUÉ §rÛ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ.

  2 «dAiÀÄ®Qëöä.© - 01.06.1974 22.07.2009 30.05.2015 ¸ÀªÀÄPÁ, AiÀiÁzÀVj

  3 ªÉƺÀäzï ¸ÀƦü ¸ÀªÀÄðvÀ - 18.08.1977 09.11.2009 29.12.2015 ¸À¥ÀæzÀPÁ, UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ̄ ï

  4 gÀÆ¥À®Qëöä - 03.03.1989 07.06.2012 29.12.2015 ¸À¥ÀæzÀPÁ, ¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀ

  ¢£ÁAPÀ: 01.01.2017 gÀ°èzÀÝAvÉ ºÉÊzÁæ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ AiÀiÁzÀVj f¯Áè À̧ܽÃAiÀÄ ªÀÈAzÀzÀ°è£ÀÀ C¢üÃPÀë PÀgÀÄUÀ¼À vÁvÁÌ°PÀ eÉåõÀ×vÁ ¥ÀnÖ

  (PÀgÀqÀÄ DAiÀÄÄPÀÛjAzÀ C£ÀĪÉÆâ¸À®ànÖzÉ)

  PÁ¯ÉÃdÄ ²PÀët ªÀÄÄRå DqÀ½vÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ

 • Superintendent

  C:\Users\acer\Desktop\21st march\hkgradationlist\SUPERINTENDENT.xlsx 7

  PÀæ.

  À̧A.

  ºÉ À̧gÀÄ

  ²æà / ²æêÀÄw¥À.e

  Á/¥À.¥

  ÀA/CA.«

  d£Àä ¢£ÁAPÀȨ́êÉUÉ Ȩ́ÃjzÀ

  ¢£ÁAPÀ

  §rÛ ¥ÀqÉzÀ

  ¢£ÁAPÀ

  ¥Àæ À̧ÄÛvÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð» À̧ÄwÛgÀĪÀ

  PÀbÉÃj/PÁ É̄ÃdÄ µÀgÁ

  1 2 3 4 5 6 7 8

  1 CdAiÀiï ¹AUï wªÁj - 25.08.1977 23.10.1998 01.06.2007 ¸À.PÁ.UÀÄ®âUÁðªÀiÁå£ÉÃdgï ºÀÄzÉÝUÉ §rÛ

  ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ.

  2 «dAiÀÄ®Qëöä.© 07.03.1975 16.08.1999 01.06.2007 ¸À.ªÁ.¤.PÁ, §¼ÁîjªÀiÁå£ÉÃdgï ºÀÄzÉÝUÉ §rÛ

  ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ.

  3 FgÀªÀÄä J¸ï. ¨Á«PÀnÖ - 05.03.1973 20.10.1999 04.06.2008¸À¥ÀæzÀPÁ, UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ̄ ï,

  AiÀiÁzÀVj

  ªÀiÁå£ÉÃdgï ºÀÄzÉÝUÉ §rÛ

  ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ.

  4 gÁWÀªÉÃAzÀæ «. ¥ÀvÀQ - 21.07.1972 05.03.2005 04.06.2008¸À¥ÀÀæzÀPÁ,eÉêÀVð PÁ¯ÉÆä,

  UÀÄ®âUÁð.-

  5 ªÀiË£Éñï.J - 15.02.1971 24.02.2005 04.06.2008 ¸À¥ÀæzÀPÁ, §¼ÁîjªÀiÁå£ÉÃdgï ºÀÄzÉÝUÉ §rÛ

  ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ.

  ¢£ÁAPÀ: 01.01.2017gÀ°èzÀÝAvÉ ºÉÊzÁæ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ À̧ܽÃAiÀÄ ªÀÈAzÀzÀ°è£À C¢üÃPÀëPÀgÀÄUÀ¼À À̧AAiÀÄÄPÀÛ vÁvÁÌ°PÀ eÉåõÀ×vÁ ¥ÀnÖ

 • Superintendent

  C:\Users\acer\Desktop\21st march\hkgradationlist\SUPERINTENDENT.xlsx 8

  6 VÃvÁzÉë UÀÄqÀÆgÀÄ - 26.12.1972 18.02.2005 04.06.2008 PÉÃA.PÀ, É̈AUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀiÁå£ÉÃdgï ºÀÄzÉÝUÉ §rÛ

  ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ.

  7 gÀ²ä - 13.04.1972 18.02.2005 04.06.2008 ¸À¥ÀæzÀPÁ, ªÀÄ£ÀºÀ½î, ©ÃzÀgïªiÁå£Ãdgï ºÄzÝU §rÛ

  ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ.

  8ªÀÄ£ÉÆÃgÀªÀÄ C¤§¸À¥Àà

  £ÉÀ̄ ÉÆèÃV- 01.06.1962 16.01.2003 22.08.2009 ¸À¥ÀæzÀPÁ, D¼ÀAzÀ, UÀÄ®âUÁð -

  9 §¸ÀªÀgÁeï JA CgÉgÁ 25.12.1962 07.03.1988 22.08.2009 ¸À¥ÀÀæzÀPÁ, vÁªÀgÀUÉÃj, PÉÆ¥Àà¼ÀªÀiÁå£ÉÃdgï ºÀÄzÉÝUÉ §rÛ

  ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ.

  10 gÁd±ÉÃRgÀ¥Àà.¦ - 24.01.1966 14.03.1988 22.08.2009 ¸À¥ÀæzÀPÁ, ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ, PÉÆ¥Àà¼ÀªÀiÁå£ÉÃdgï ºÀÄzÉÝUÉ §rÛ

  ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ.

  11 ªÉĺÀ§Æ¨ï - 08.09.1963 17.03.1988 22.08.2009 ¸ÀªÀÄPÁ, PÉÆ¥Àà¼ÀªÀiÁå£ÉÃdgï ºÀÄzÉÝUÉ §rÛ

  ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ.

  12 CªÀÄgÀ¥Àà ªÉÊ - 01.06.1964 10.03.1988 22.08.2009¸À¥ÀæzÀPÁ, vÀÄgÀÄ«£ÀºÁ¼À,

  ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ

  ªÀiÁå£ÉÃdgï ºÀÄzÉÝUÉ §rÛ

  ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ.

  13 §¸À¥Àà gÁeÉ ¥À.eÁ 24.08.1957 01.08.1986 22.08.2009 ¸À¥ÀæzÀPÁ, PÁ¼ÀV, UÀÄ®âUÁð -

  14 ªÀÄÄgÀ½ÃzsÀgÀ CA.« 01.12.1962 04.08.1988 22.08.2009¸À¥ÀæzÀPÁ, ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ,

  gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ

  ªÀiÁå£ÉÃdgï ºÀÄzÉÝUÉ §rÛ

  ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ.

  15 dªÀiÁzÁgÀ J.JA. - 20.06.1962 20.01.1989 22.08.2009¸À¥ÀæzÀPÁ, ªÀĺÁUÁAªïPÁæ¸ï,

  UÀÄ®âUÁð.-

  16 ¥sÀįÁ¨Á¬Ä ¥À.eÁ 01.07.1968 25.04.2008 25.10.2013 ¸ÀPÁ, UÀÄ®âUÁð -

  17 UÉÆëAzÀ J¸ï. PÀÄ®PÀtÂð - 05.06.1976 22.05.1997 25.10.2013 ¸ÀPÁPÁ, ªÀÄvÀÆðgÀÄ, UÀÄ®âUÁð -

  18 ²æÃzsÀgÀ J¸ï ¥À.¥ÀA 02.09.1981 06.12.1999 25.10.2013 ¸À¥ÀæzÀPÁ, ¹gÀUÀÄ¥Àà, §¼Áîj -

  19 ©. «dAiÀÄ®Qëöä-

  01.06.1974 27.07.2009 30.05.2015 ¸ÀªÀÄPÁ, AiÀiÁzÀVj -

 • Superintendent

  C:\Users\acer\Desktop\21st march\hkgradationlist\SUPERINTENDENT.xlsx 9

  20 ¸ÀgÀ̧ Àéw JA.ºÉZï. 03.02.1963 08.09.1988 30.05.2015¸À¥ÀæzÀPÁ, ¥sÀgÀºÀvÁ¨Ázï,

  UÀÄ®âUÁð-

  21 ±ÀA±ÀĤßøÁ É̈ÃUÀA-

  14.09.1961 31.08.2000 30.05.2015 ¸ÀªÀÄPÁ, ©ÃzÀgï -

  22 ªÀiË£ÉñÁZÁj PÀªÀiÁägÀ 01.07.1986 11.11.2009 29.12.2015 ¸À¥ÀÀæzÀPÁ, ¸ÀAqÀÆgÀÄ -

  23¥sÀQÃgÀ¥Àà ºÉZï.

  É̈ë£ÀVqÀzï¥À.¥ÀA. 01.06.1984 13.11.2009 29.12.2015 ¸À¥ÀæzÀPÁ,ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ, PÉÆ¥Àà¼À -

  24 ªÉƺÀªÀÄäzï ¹¢ÝPï - 22.05.1974 11.11.2009 29.12.2015 ¸À¥ÀÀæzÀPÁ, ªÀÄ¹Ì -

  25 ªÉƺÀäzï ¸ÀƦü ¸ÀªÀÄðvÀ - 18.08.1977 09.11.2009 29.12.2015 ¸À¥ÀæzÀPÁ, UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ̄ ï -

  26 ¯Á¯ï CºÀäzï - 01.10.1983 19.11.2009 29.12.2015 ¸À¥ÀæzÀPÁ, PÀªÀįÁ¥ÀÄgÀ, PÀ®§ÄgÀV -

  27 ªÀĺÁAvÉñï JA. - 22.07.1978 21.08.2004 29.12.2015 ¸À¥ÀÀæzÀPÁ, ºÀUÀj É̈ƪÀÄä£ÀºÀ½î -

  28 gÁWÀªÀÄä ¹. J¸ï.¹. 26.12.1984 28.05.2012 29.12.2015 ¸À¥ÀÀæzÀPÁ, PÀA¦è, §¼Áîj -

  29 gÀÆ¥À®Qëöä - 03.03.1989 07.06.2012 29.12.2015 ¸À¥ÀæzÀPÁ, ¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀ -

  30 §¸ÀªÀuÉÚÃ¥Àà - 11.07.1988 11.07.2012 29.12.2015 ¸À¥ÀæzÀPÁ, D¼ÀAzÀ -

  31 £ÁUÀgÁd - 01.06.1985 11.07.2012 29.12.2015 ¥Áæ.PÀ, PÀ®§ÄUÀj -

  (PÀgÀqÀÄ DAiÀÄÄPÀÛjAzÀ C£ÀĪÉÆâ¸À®ànÖzÉ)

  PÁ¯ÉÃdÄ ²PÀët ªÀÄÄRå DqÀ½vÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ

 • First Division Assistant

  1

  PÀæ.

  À̧A.

  ºÉ À̧gÀÄ

  ²æà / ²æêÀÄw¥À.e

  Á/¥À.¥

  ÀA/CA.«

  d£Àä ¢£ÁAPÀȨ́êÉUÉ Ȩ́ÃjzÀ

  ¢£ÁAPÀ

  §rÛ ºÉÆA¢zÀ

  ¢£ÁAPÀ

  £ÉÃg

  À £Éê

  ÀÄPÁw

  /§rÛ

  ¥Àæ À̧ÄÛvÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð» À̧ÄwÛgÀĪÀ

  PÀbÉÃj/PÁ É̄ÃdÄ µÀgÁ

  1 2 3 4 5 6 7 8 9

  1 ¸ÀgÀ̧ Àéw JA.ºÉZï. J¸ï.¹. 03.02.1963 08.09.1988 22.08.2009 PR ¥ÀÁæ.PÀ,UÀÄ®âUÁð §rÛ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ.

  2 ¯Á¯ï CºÀäzï - 01.10.1983 19.11.2009 30.10.2009 DR ¸ÀPÁ, UÀÄ®âUÁð §rÛ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ.

  3 §¸ÀªÀuÉÚÃ¥Àà - 11.07.1988 11.07.2012 05.07.2012 CA ¸À¥ÀæzÀPÁ, C¥sÀd¯ï¥ÀÄgÀ §rÛ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ.

  4 £ÁUÀgÁd - 01.06.1985 11.07.2012 05.07.2012 CA ¸ÀPÁ, UÀÄ®âUÁð §rÛ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ.

  5 §AqÉ¥Àà - 12.07.1961 19.01.2013 11.01.2013 DR ¸À¥ÀÀæzÀPÁ, ¸ÉÃqÀA

  6 ZÀAzÀæPÁAvï JA. £ÁUÀÆgÀ - 03.01.1971 12.01.2013 11.01.2013 DR ¸À¥ÀæzÀPÁ, ªÀĺÁUÁAªïPÁæ¸ï

  7 ªÀÄ®PÀtÚ ©.dªÀiÁzÁgÀ - 05.01.1962 16.01.2013 11.01.2013 DR ¸À¥ÀæzÀPÁ, ¥sÀgÀºÀvÁ¨Ázï

  8 ¸ÀzÁ²ªÀªÀÄÆwð J¸ï.¹. 25.08.1984 06.04.2013 23.03.2013 CA ¸À¥ÀæzÀPÁ, ªÀiÁzÀ£À»¥ÀàgÀUÀ

  9«dAiÀÄPÀĪÀiÁgï J¸ï.

  PÀnÖªÀĤJ¸ï.¹. 22.03.1987 13.06.2013 31.05.2013 CA ¸À¥ÀæzÀPÁ, PÁ¼ÀV

  10 ±ÀgÀtªÀÄä JA ¨Á§UÉÆüÀ ¥À.eÁ 19.09.1988 06.03.2008 29.12.2015 PR ¥ÁæPÀ, PÀ®§ÄgÀV

  ¢£ÁAPÀ: 01.07.2017gÀ°èzÀÝAvÉ ºÉÊzÁæ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ UÀÄ®âUÁð f¯Áè ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀÈAzÀzÀ°è£À ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉð ̧ ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄUÀ¼À vÁvÁÌ°PÀ eÉåõÀ×vÁ ¥ÀnÖ

  À̧ASÉå:PÁ²E:143:ºÉÊ.PÀ.:eÉåÃ.¥À:2016-17:§¸ÁÜ«

 • First Division Assistant

  2

  11 ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà © ®µÀÌgï - 22.05.1966 30.04.1998 29.12.2015 PR ¸À¥ÀæzÀPÁ, PÀªÀįÁ¥ÀÄgÀ

  12 ²ªÁ£ÀAzÀ PÉ ¸Áé«Ä 01.08.1972 31.12.2009 29.12.2015 PR ¸ÀPÁ, PÀ®§ÄgÀV

  13 ¥ÀªÀ£ï PÀĪÀiÁgï - 02.04.1990 17.03.2010 29.12.2015 PR ¥ÁæPÀ, PÀ®§ÄgÀV

  14 gÀ«QgÀuï ¥À.eÁ 08.08.1989 17.05.2010 29.12.2015 PR ¸ÀPÁ, PÀ®§ÄgÀV

  15 ±ÀPÀÄAvÀ̄ Á J¸ï ¥ÀvÁÛgï 01.06.1966 11.10.2010 29.12.2015 PR ¥ÁæPÀ, PÀ®§ÄgÀV

  16 ªÀiÁzsÀ« PÀÄ®PÀtÂð 13.02.1973 13.10.2010 29.12.2015 PR ¸À¥ÀæzÀPÁ, PÀ®§ÄgÀV

  17 C¤¯ï PÀĪÀiÁgï 01.04.1985 15.10.2010 29.12.2015 PR ¥ÁæPÀ, PÀ®§ÄgÀV

  PÁ¯ÉÃdÄ ²PÀët ªÀÄÄRå DqÀ½vÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ

  (PÀgÀqÀÄ DAiÀÄÄPÀÛjAzÀ C£ÀĪÉÆâ À̧®ànÖzÉ)

 • First Division Assistant

  3

  PÀæ.

  À̧A.

  ºÉ À̧gÀÄ

  ²æà / ²æêÀÄw¥À.e

  Á/¥À.¥

  ÀA/CA.«

  d£Àä ¢£ÁAPÀȨ́êÉUÉ Ȩ́ÃjzÀ

  ¢£ÁAPÀ

  §rÛ ºÉÆA¢zÀ

  ¢£ÁAPÀ

  £ÉÃg

  À £Éê

  ÀÄPÁw

  /§rÛ

  ¥Àæ À̧ÄÛvÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð» À̧ÄwÛgÀĪÀ

  PÀbÉÃj/PÁ É̄ÃdÄ µÀgÁ

  1 2 3 4 5 6 7 8 9

  1 ©. «dAiÀÄ®Qëöä - 01.06.1974 27.07.2009 27.07.2009 CA ¸ÀªÀÄPÁ, AiÀiÁzÀVj §rÛ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ

  2 ªÉƺÀäzï ¸ÀƦü ¸ÀªÀÄðvÀ - 18.08.1977 09.11.2009 30.10.2009 DR ¸À¥ÀæzÀPÁ, UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ̄ ï §rÛ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ

  3 gÀÆ¥À®Qëöä - 03.03.1989 07.06.2012 01.06.2012 CA ¸À¥ÀÀæzÀPÁ, ¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀ §rÛ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ

  4 ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà - 03.04.1969 16.01.2013 11.01.2013 DR ¸À¥ÀæzÀPÁ, UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ̄ ï

  5 ²æÃgÁªÀiï © ¥À.¥ÀA 01.07.1961 26.05.1986 29.12.2015 PR ¸À¥ÀæzÀPÁ, AiÀiÁzÀVj

  6¸ÀÄzÀ±Àð£ï ªÀÄgÉ¥Àà

  gÀ̧ ÁÛ¥ÀÆgÉPÀgï12.08.1965 27.04.1998 29.12.2015 PR ¸À¥ÀæzÀPÁ, ¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀ

  7 §ÄgÁ£ÀÄ¢Ýãï - 12.12.1985 22.03.2010 29.12.2015 PR ¸À¥ÀæzÀPÁ, ºÀÄt¸ÀV, AiÀiÁzÀVj

  ¢£ÁAPÀ: 01.01.2017 gÀ°èzÀÝAvÉ ºÉÊzÁæ¨Ázï- PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ AiÀiÁzÀVj f¯Áè ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀÈAzÀzÀ°è£À ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉð ̧ ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄUÀ¼À vÁvÁÌ°PÀ eÉåõÀ×vÁ ¥ÀnÖ

  (PÀgÀqÀÄ DAiÀÄÄPÀÛjAzÀ C£ÀĪÉÆâ À̧®ànÖzÉ)

  PÁ¯ÉÃdÄ ²PÀët ªÀÄÄRå DqÀ½vÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ

 • First Division Assistant

  4

  PÀæ.

  À̧A.

  ºÉ À̧gÀÄ

  ²æà / ²æêÀÄw

  ¥À.e

  Á/¥À.¥

  ÀA/CA.«

  d£Àä ¢£ÁAPÀȨ́êÉUÉ Ȩ́ÃjzÀ

  ¢£ÁAPÀ

  §rÛ ºÉÆA¢zÀ

  ¢£ÁAPÀ

  £ÉÃg

  À £Éê

  ÀÄPÁw

  /§rÛ

  ¥Àæ À̧ÄÛvÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð» À̧ÄwÛgÀĪÀ

  PÀbÉÃj/PÁ É̄ÃdÄ µÀgÁ

  1 2 3 4 5 6 7 8 9

  1 ªÀÄiË£ÉñÁZÁj PÀªÀiÁägÀ 01.07.1986 11.11.2009 30.10.2009 DR ¸À¥ÀæzÀPÁ, PÀÆrèV §rÛ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ

  2 ªÀĺÁAvÉñï JA. - 22.07.1978 21.08.2004 01.04.2011 PR ¸À¥ÀæzÀPÁ, ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ §rÛ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ

  3 gÁWÀªÀÄä ¹. J¸ï.¹. 26.12.1984 28.05.2012 17.05.2012 CA ¸À¥ÀÀæzÀPÁ, PÀA¦è §rÛ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ

  4 C¹ÃAiÀiÁ É̈ÃUÀA PÉ. - 01.06.1967 06.02.2013 10.01.2013 CA ¸À¥ÀæzÀPÁ, §¼Áîj -

  5 PÀ«vÁ ¹.«. - 20.07.1960 16.01.2013 11.01.2013 DR ¸À¥ÀæzÀPÁ, ºÀÆ«£ÀqÀUÀ° -

  6 vÁAiÀÄtÚ ¥À.¥ÀA 05.09.1964 26.12.1985 29.12.2015 PR ¸À¥ÀÀæzÀPÁ,§¼Áîj

  7 PÉñÀªÀ®Ä ¦ ¥À.eÁ 01.02.1959 01.01.1986 29.12.2015 PR ¸À¥ÀÀæzÀPÁ, PÀA¦è¤zsÀ£À ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ (¢£ÁAPÀ

  : 05.10.2016)

  ¢£ÁAPÀ: 01.01.2017 gÀ°èzÀÝAvÉ ºÉÊzÁæ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ §¼Áîj f¯Áè ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀÈAzÀzÀ°è£À ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉð ̧ ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄUÀ¼À vÁvÁÌ°PÀ eÉåõÀ×vÁ ¥ÀnÖ

 • First Division Assistant

  5

  8 ¸Á«wæ eÉ - 22.02.1990 12.03.2010 29.12.2015 PR ¸À¥ÀÀæzÀPÁ, ªÉÆÃPÀ

  9 gÀvÀߪÀÄä © - 01.06.1985 22.03.2010 29.12.2015 PR ¸À¥ÀÀæzÀPÁ,§¼Áîj

  10 PÉ.Dgï.EA¢gÁ ¥À.eÁ 01.06.1988 09.09.2010 29.12.2015 PR ¸À¥ÀÀæzÀPÁ,PÀÆqÀèV

  11 ©.¸ÀÄgÉñï 01.06.1980 20.09.2010 29.12.2015 PR ¸À¥ÀÀæzÀPÁ, ºÀUÀj É̈ƪÀÄä£ÀºÀ½î

  12 UÀuÉÃ±ï « ¥À.eÁ 01.06.1986 07.03.2011 29.12.2015 PR ¸À¥ÀÀæzÀPÁ, PÀÄgÀÄUÉÆÃqÀÄ

  13 ²ªÁ£ÀAzÀ gÉrØ - 07.10.1970 24.01.2000 29.12.2015 PR ¸À¥ÀÀæzÀPÁ, vÉPÀÌ®PÉÆÃmÉ

  14 PÀÄgÀħgÀ dAiÀIJî 22.07.1982 10.10.2011 29.12.2015 PR ¸À.ªÁ & ¤ PÁ¯ÉÃdÄ, §¼Áîj

  (PÀgÀqÀÄ DAiÀÄÄPÀÛjAzÀ C£ÀĪÉÆâ À̧®ànÖzÉ)

  PÁ¯ÉÃdÄ ²PÀët ªÀÄÄRå DqÀ½vÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ

 • First Division Assistant

  6

  PÀæ.

  À̧A.

  ºÉ À̧gÀÄ

  ²æà / ²æêÀÄw

  ¥À.e

  Á/¥À.¥

  ÀA/CA.«

  d£Àä ¢£ÁAPÀȨ́êÉUÉ Ȩ́ÃjzÀ

  ¢£ÁAPÀ

  §rÛ ºÉÆA¢zÀ

  ¢£ÁAPÀ

  £ÉÃg

  À £Éê

  ÀÄPÁw

  /§rÛ

  ¥Àæ À̧ÄÛvÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð» À̧ÄwÛgÀĪÀ

  PÀbÉÃj/PÁ É̄ÃdÄ µÀgÁ

  1 2 3 4 5 6 7 8 9

  1 ±ÀA±ÀĤßøÁ É̈ÃUÀA - 14.09.1961 31.08.2000 22.08.2009 PR ¸À¥ÀæzÀPÁ, ©ÃzÀgï §rÛ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ

  2¸ÀÉÊAiÀÄzï ªÀÄPÀÆݪÀiï

  CºÀäzï- 02.04.1978 26.11.2011 10.11.2011 CA ¸À¥ÀÀæzÀPÁ, §¸ÀªÀPÀ̄ Áåt -

  3 ±ÀgÀt§¸À¥Àà - 15.03.1971 17.01.2013 11.01.2013 DR ¸À¥ÀæzÀPÁ, alUÀÄ¥Àà

  4 ¸Àa£ï «.JA. 15.08.1991 21.11.2011 10.11.2011 PR ¸À¥ÀæzÀPÁ, ºÀĪÀiÁߨÁzï

  5 dUÀzÉë ¥À.eÁ 10.05.1976 21.12.2011 08.12.2011 PR ¸ÀªÀÄPÁ, ©ÃzÀgï

  ¢£ÁAPÀ: 01.01.2017 gÀ°èzÀÝAvÉ ºÉÊzÁæ¨Ázï-PÀ£ÁðlP¥ÀæzÉñÀzÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ ©ÃzÀgï f¯Áè ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀÈAzÀzÀ°è£À ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉð ̧ ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄUÀ¼À vÁvÁÌ°PÀ eÉåõÀ×vÁ ¥ÀnÖ

  (PÀgÀqÀÄ DAiÀÄÄPÀÛjAzÀ C£ÀĪÉÆâ À̧®ànÖzÉ)

  PÁ¯ÉÃdÄ ²PÀët ªÀÄÄRå DqÀ½vÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ

 • First Division Assistant

  7

  PÀæ.

  À̧A.

  ºÉ À̧gÀÄ

  ²æà / ²æêÀÄw¥À.e

  Á/¥À.¥

  ÀA/CA.«

  d£Àä ¢£ÁAPÀȨ́êÉUÉ Ȩ́ÃjzÀ

  ¢£ÁAPÀ

  §rÛ ºÉÆA¢zÀ

  ¢£ÁAPÀ

  £ÉÃg

  À £Éê

  ÀÄPÁw

  /§rÛ

  ¥Àæ À̧ÄÛvÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð» À̧ÄwÛgÀĪÀ

  PÀbÉÃj/PÁ É̄ÃdÄ µÀgÁ

  1 2 3 4 5 6 7 8 9

  1¥sÀQÃgÀ¥Àà ºÉZï.

  É̈ë£ÀVqÀzï¥À.¥ÀA. 01.06.1984 13.11.2009 30.10.2009 DR ¸À¥ÀæzÀPÁ, UÀAUÁªÀw §rÛ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ

  2 ±À«ÄÃzÀ - 01.06.1966 30.04.1998 29.12.2015 PR ¸À¥ÀæzÀPÁ, PÀ£ÀPÀVj, PÉÆ¥Àà¼À

  3 C¯Áè§Pïë 02.01.1987 09.08.2010 29.12.2015 PR ¸À¥ÀæzÀPÁ, vÁªÀgÀUÉÃj, PÀĵÀÖV

  4¸ËªÀÄå CAzÁ£ÀAiÀÄå

  »gÉêÀÄoÀ09.03.1991 26.02.2011 29.12.2015 PR ¸ÀªÀÄPÁ, PÉÆ¥Àà¼À

  ¢£ÁAPÀ: 01.01.2017 gÀ°èzÀÝAvÉ ºÉÊzÁæ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀÈAzÀzÀ°è£À ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉð ̧ ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄUÀ¼À vÁvÁÌ°PÀ eÉåõÀ×vÁ ¥ÀnÖ

  (PÀgÀqÀÄ DAiÀÄÄPÀÛjAzÀ C£ÀĪÉÆâ À̧®ànÖzÉ)

  PÁ¯ÉÃdÄ ²PÀët ªÀÄÄRå DqÀ½vÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ

 • First Division Assistant

  8

  PÀæ.

  À̧A.

  ºÉ À̧gÀÄ

  ²æà / ²æêÀÄw¥À.e

  Á/¥À.¥

  ÀA/CA.«

  d£Àä ¢£ÁAPÀȨ́êÉUÉ Ȩ́ÃjzÀ

  ¢£ÁAPÀ

  §rÛ ºÉÆA¢zÀ

  ¢£ÁAPÀ

  £ÉÃg

  À £Éê

  ÀÄPÁw

  /§rÛ

  ¥Àæ À̧ÄÛvÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð» À̧ÄwÛgÀĪÀ

  PÀbÉÃj/PÁ É̄ÃdÄ µÀgÁ

  1 2 3 4 5 6 7 8 9

  1 ªÉƺÀªÀÄäzï ¹¢ÝPï - 22.05.1974 11.11.2009 30.10.2009 DR ¸ÀªÀÄPÁ, ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ §rÛ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ

  2 ±ÁgÀzÀ ¥À.eÁ 09.06.1973 18.01.2005 29.12.2015 PR¸À¥ÀæzÀPÁ, vÀÄgÀÄ«£Á¼À,

  ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ

  3 «ÃgÉñï PÀĪÀiÁgï ¥À.eÁ 24.02.1984 16.11.2006 29.12.2015 PR ¸À¥ÀæzÀPÁ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ

  4±ÉÃSï ¸À̄ ÁªÀÅ¢Ýãï

  CºÀäzï- 14.10.1962 15.04.1998 29.12.2015 PR ¸À¥ÀæzÀPÁ, ²jªÁgÀ

  5 gÀAUÀ£ÁxÀ 12.06.1990 06.02.2010 29.12.2015 PR¸À¥ÀæzÀPÁ, eÁ®ºÀ½î,

  gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ

  7 VjdªÀÄä - 01.06.1971 24.06.2010 29.12.2015 PR ¸À¥ÀæzÀPÁ, ªÀĹÌ

  8 FgÉñï 01.06.1988 30.03.2011 29.12.2015 PR ¸À¥ÀæzÀPÁ, zÉêÀ£ÀzÀÄUÀð

  9 ±Á»zÁ ¥À«ð£ï 27.02.1978 01.10.2011 29.12.2015 PR ¸À¥ÀæzÀPÁ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ

  ¢£ÁAPÀ: 01.01.2017 gÀ°èzÀÝAvÉ ºÉÊzÁæ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀÈAzÀzÀ°è£À ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉð À̧ºÁAiÀÄPÀgÀÄUÀ¼À vÁvÁÌ°PÀ eÉåõÀ×vÁ ¥ÀnÖ

  (PÀgÀqÀÄ DAiÀÄÄPÀÛjAzÀ C£ÀĪÉÆâ À̧®ànÖzÉ)

  PÁ¯ÉÃdÄ ²PÀët ªÀÄÄRå DqÀ½vÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ

 • First Division Assistant

  9

  PÀæ.

  À̧A.

  ºÉ À̧gÀÄ

  ²æà / ²æêÀÄw

  ¥À.e

  Á/¥À.¥

  ÀA/CA.«

  d£Àä ¢£ÁAPÀȨ́êÉUÉ Ȩ́ÃjzÀ

  ¢£ÁAPÀ

  §rÛ ºÉÆA¢zÀ

  ¢£ÁAPÀ

  £ÉÃg

  À £Éê

  ÀÄPÁw

  /§rÛ

  ¥Àæ À̧ÄÛvÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð» À̧ÄwÛgÀĪÀ

  PÀbÉÃj/PÁ É̄ÃdÄ µÀgÁ

  1 2 3 4 5 6 7 8 9

  1 ©. «dAiÀÄ®Qëöä - 01.06.1974 27.07.2009 27.07.2009 CA ¸ÀªÀÄPÁ, AiÀiÁzÀVj §rÛ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ

  2 ¸ÀgÀ̧ Àéw JA.ºÉZï. 03.02.1963 08.09.1988 22.08.2009 PR ¥ÀÁæ.PÀ,UÀÄ®âUÁð §rÛ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ

  3 ±ÀA±ÀĤßøÁ É̈ÃUÀA - 14.09.1961 31.08.2000 22.08.2009 PR ¸À¥ÀæzÀPÁ, ©ÃzÀgï §rÛ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ

  4 ªÀiË£ÉñÁZÁj PÀªÀiÁägÀ 01.07.1986 11.11.2009 30.10.2009 DR ¸À¥ÀæzÀPÁ, PÀÆrèV, §¼Áîj §rÛ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ

  5¥sÀQÃgÀ¥Àà ºÉZï.

  É̈ë£ÀVqÀzï¥À.¥ÀA. 01.06.1984 13.11.2009 30.10.2009 DR ¸À¥ÀÀæzÀPÁ, UÀAUÁªÀw, PÉÆ¥Àà¼À §rÛ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ

  6 ªÉƺÀªÀÄäzï ¹¢ÝPï - 22.05.1974 11.11.2009 30.10.2009 DR¸ÀªÀÄPÁ, ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ,

  gÁAiÀÄZÀÆgÀħrÛ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ

  7 ªÉƺÀäzï ¸ÀƦü ¸ÀªÀÄðvÀ - 18.08.1977 09.11.2009 30.10.2009 DR¸À¥ÀæzÀPÁ, UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ̄ ï,

  AiÀiÁzÀVj§rÛ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ

  8 ¯Á¯ï CºÀäzï - 01.10.1983 19.11.2009 30.10.2009 DR ¸ÀPÁ, UÀÄ®âUÁð §rÛ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ

  ¢£ÁAPÀ: 01.01.2017 gÀ°èzÀÝAvÉ ºÉÊzÁæ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è PÀvÀðªÀå ¤ªÀð» À̧ÄwÛgÀĪÀ ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉð À̧ºÁAiÀÄPÀgÀÄUÀ¼À À̧AAiÀÄÄPÀÛ vÁvÁÌ°PÀ eÉåõÀ×vÁ ¥ÀnÖ

 • First Division Assistant

  10

  9 ªÀĺÁAvÉñï JA. - 22.07.1978 21.08.2004 01.04.2011 PR ¸À¥ÀæzÀPÁ, ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ, §¼Áîj §rÛ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ

  10¸ÀÉÊAiÀÄzï ªÀÄPÀÆݪÀiï

  CºÀäzï- 02.04.1978 26.11.2011 10.11.2011 CA

  ¸À¥ÀæzÀPÁ, §¸ÀªÀPÀ̄ Áåt,

  ©ÃzÀgï-

  11 gÁWÀªÀÄä ¹. J¸ï.¹. 26.12.1984 28.05.2012 17.05.2012 CA ¸À¥ÀæzÀPÁ, PÀA¦è, §¼Áîj §rÛ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ

  12 gÀÆ¥À®Qëöä - 03.03.1989 07.06.2012 01.06.2012 CA ¸À¥ÀæzÀPÁ,¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀ, AiÀiÁzÀVj §rÛ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ

  13 §¸ÀªÀuÉÚÃ¥Àà - 11.07.1988 11.07.2012 05.07.2012 CA¸À¥ÀæzÀPÁ, C¥sÀd¯ï¥ÀÄgÀ,

  UÀÄ®âUÁð§rÛ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ

  14 £ÁUÀgÁd - 01.06.1985 11.07.2012 05.07.2012 CA ¸ÀPÁ, UÀÄ®âUÁð §rÛ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ

  15 C¹ÃAiÀiÁ É̈ÃUÀA PÉ. - 01.06.1967 06.02.2013 10.01.2013 CA ¸À¥ÀæzÀPÁ, §¼Áîj -

  16 §AqÉ¥Àà - 12.07.1961 19.01.2013 11.01.2013 DR ¸À¥ÀæzÀPÁ, ¸ÉÃqÀA, UÀÄ®âUÁð

  17 PÀ«vÁ ¹.«. - 20.07.1960 16.01.2013 11.01.2013 DR ¸À¥ÀæzÀPÁ, ºÀÆ«£ÀqÀUÀ°, §¼Áîj

  18 ZÀAzÀæPÁAvï JA. £ÁUÀÆgÀ - 03.01.1971 12.01.2013 11.01.2013 DR¸À¥ÀæzÀPÁ, ªÀĺÁAUÁªïPÁæ¸ï,

  UÀÄ®âUÁð

  19 ªÀÄ®PÀtÚ ©. dªÀiÁzÁgÀ - 05.01.1962 16.01.2013 11.01.2013 DR¸À¥ÀæzÀPÁ, ¥sÀgÀºÀvÁ¨Ázï,

  UÀÄ®âUÁð

  20 ±ÀgÀt§¸À¥Àà - 15.03.1971 17.01.2013 11.01.2013 DR ¸À¥ÀæzÀPÁ, alUÀÄ¥Àà, ©ÃzÀgï

  21 ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà - 03.04.1969 16.01.2013 11.01.2013 DR ¸À¥ÀæzÀPÁ, UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ̄ ï

  22 ¸ÀzÁ²ªÀªÀÄÆwð J¸ï.¹. 25.08.1984 06.04.2013 23.03.2013 CA¸À¥ÀæzÀPÁ, ªÀiÁzÀ£À»¥ÀàgÀUÀ,

  UÀÄ®âUÁð

 • First Division Assistant

  11

  23«dAiÀÄPÀĪÀiÁgï J¸ï.

  PÀnÖªÀĤJ¸ï.¹. 22.03.1987 13.06.2013 31.05.2013 CA ¸À¥ÀæzÀPÁ, PÀÁ¼ÀV, UÀÄ®âUÁð

  24 ±ÁgÀzÀ ¥À.eÁ 09.06.1973 18.01.2005 29.12.2015 PR¸À¥ÀæzÀPÁ, vÀÄgÀÄ«£Á¼À,

  ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ

  25 «ÃgÉñï PÀĪÀiÁgï ¥À.eÁ 24.02.1984 16.11.2006 29.12.2015 PR ¸À¥ÀæzÀPÁ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ

  26 ±ÀgÀtªÀÄä JA ¨Á§UÉÆüÀ ¥À.eÁ 19.09.1988 06.03.2008 29.12.2015 PR ¥ÁæPÀ, PÀ®§ÄgÀV

  27 vÁAiÀÄtÚ ¥À.¥ÀA 05.09.1964 26.12.1985 29.12.2015 PR ¸À¥ÀÀæzÀPÁ,§¼Áîj

  28 PÉñÀªÀ®Ä ¦ ¥À.eÁ 01.02.1959 01.01.1986 29.12.2015 PR ¸À¥ÀÀæzÀPÁ, PÀA¦è¤zsÀ£À ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ (¢£ÁAPÀ

  : 05.10.2016)

  29 ²æÃgÁªÀiï © ¥À.¥ÀA 01.07.1961 26.05.1986 29.12.2015 PR ¸À¥ÀæzÀPÁ, AiÀiÁzÀVj

  30¸ÀÄzÀ±Àð£ï ªÀÄgÉ¥Àà

  gÀ̧ ÁÛ¥ÀÆgÉPÀgï12.08.1965 27.04.1998 29.12.2015 PR ¸À¥ÀæzÀPÁ, ¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀ

  31 ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ©.®µÀÌgï - 22.05.1966 30.04.1998 29.12.2015 PR ¸À¥ÀæzÀPÁ, PÀªÀįÁ¥ÀÄgÀ

  32±ÉÃSï ¸À̄ ÁªÀÅ¢Ýãï

  CºÀäzï- 14.10.1962 15.04.1998 29.12.2015 PR ¸À¥ÀæzÀPÁ, ²jªÁgÀ

  33 ±À«ÄÃzÀ - 01.06.1966 30.04.1998 29.12.2015 PR ¸À¥ÀæzÀPÁ, PÀ£ÀPÀVj, PÉÆ¥Àà¼À

  34 ²ªÁ£ÀAzÀ PÉ ¸Áé«Ä - 01.08.1972 31.12.2009 29.12.2015 PR ¸ÀPÁ, PÀ®§ÄgÀV

 • First Division Assistant

  12

  35 gÀAUÀ£ÁxÀ 12.06.1990 06.02.2010 29.12.2015 PR¸À¥ÀæzÀPÁ, eÁ®ºÀ½î,

  gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ

  36 ¸Á«wæ eÉ - 22.02.1990 12.03.2010 29.12.2015 PR ¸À¥ÀÀæzÀPÁ, ªÉÆÃPÀ

  37 ¥ÀªÀ£ï PÀĪÀiÁgï - 02.04.1990 17.03.2010 29.12.2015 PR ¥ÁæPÀ, PÀ®§ÄgÀV

  38 §ÄgÁ£ÀÄ¢Ýãï - 12.12.1985 22.03.2010 29.12.2015 PR ¸À¥ÀæzÀPÁ, ºÀÄt¸ÀV, AiÀiÁzÀVj

  39 gÀvÀߪÀÄä © - 01.06.1985 22.03.2010 29.12.2015 PR ¸À¥ÀÀæzÀPÁ,§¼Áîj

  40 gÀ«QgÀuï ¥À.eÁ 08.08.1989 17.05.2010 29.12.2015 PR ¸ÀPÁ, PÀ®§ÄgÀV

  41 VjdªÀÄä - 01.06.1971 24.06.2010 29.12.2015 PR ¸À¥ÀæzÀPÁ, ªÀĹÌ

  42 C¯Áè§Pïë 02.01.1987 09.08.2010 29.12.2015 PR ¸À¥ÀæzÀPÁ, vÁªÀgÀUÉÃj, PÀĵÀÖV

  43 PÉ.Dgï EA¢gÁ ¥À.eÁ 01.06.1988 09.09.2010 29.12.2015 PR ¸À¥ÀÀæzÀPÁ,PÀÆqÀèV

  44 © ¸ÀÄgÉñï 01.06.1980 20.09.2010 29.12.2015 PR ¸À¥ÀÀæzÀPÁ, ºÀUÀj É̈ƪÀÄä£ÀºÀ½î

  45 ±ÀPÀÄAvÀ̄ Á J¸ï ¥ÀvÁÛgï 01.06.1966 11.10.2010 29.12.2015 PR ¥ÁæPÀ, PÀ®§ÄgÀV

  46 ªÀiÁzsÀ« PÀÄ®PÀtÂð 13.02.1973 13.10.2010 29.12.2015 PR ¸À¥ÀæzÀPÁ, PÀ®§ÄgÀV

 • First Division Assistant

  13

  47 C¤¯ï PÀĪÀiÁgï 01.04.1985 15.10.2010 29.12.2015 PR ¥ÁæPÀ, PÀ®§ÄgÀV

  48¸ËªÀÄå CAzÁ£ÀAiÀÄå

  »gÉêÀÄoÀ09.03.1991 26.02.2011 29.12.2015 PR ¸ÀªÀÄPÁ, PÉÆ¥Àà¼À

  49 UÀuÉÃ±ï « ¥À.eÁ 01.06.1986 07.03.2011 29.12.2015 PR ¸À¥ÀÀæzÀPÁ, PÀÄgÀÄUÉÆÃqÀÄ

  50 FgÉñï 01.06.1988 30.03.2011 29.12.2015 PR ¸À¥ÀæzÀPÁ, zÉêÀ£ÀzÀÄUÀð

  51 ²ªÁ£ÀAzÀ gÉrØ - 07.10.1970 24.01.2000 29.12.2015 PR ¸À¥ÀÀæzÀPÁ, vÉPÀÌ®PÉÆÃmÉ

  52 ±Á»zÁ ¥À«ð£ï 27.02.1978 01.10.2011 29.12.2015 PR ¸À¥ÀæzÀPÁ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ

  53 PÀÄgÀħgÀ dAiÀIJî 22.07.1982 10.10.2011 29.12.2015 PR ¸À.ªÁ & ¤ PÁ¯ÉÃdÄ, §¼Áîj

  54 ¸Àa£ï «.JA. 15.08.1991 21.11.2011 29.12.2015 PR ¸À¥ÀæzÀPÁ, ºÀĪÀiÁߨÁzï

  55 dUÀzÉë ¥À.eÁ 10.05.1976 21.12.2011 29.12.2015 PR ¸ÀªÀÄPÁ, ©ÃzÀgï

  (PÀgÀqÀÄ DAiÀÄÄPÀÛjAzÀ C£ÀĪÉÆâ À̧®ànÖzÉ)

  PÁ¯ÉÃdÄ ²PÀët ªÀÄÄRå DqÀ½vÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ

 • Second Divisional Assistant

  C:\Users\acer\Desktop\21st march\hkgradationlist\SDA.xlsx 1

  PÀæ.

  À̧A.

  ºÉ À̧gÀÄ

  ²æà / ²æêÀÄw¥À.e

  Á/¥À.¥

  ÀA/CA.«

  d£Àä ¢£ÁAPÀȨ́êÉUÉ Ȩ́ÃjzÀ

  ¢£ÁAPÀ

  £ÉêÀÄPÁw/

  §rÛ ºÉÆA¢zÀ

  ¢£ÁAPÀ

  £ÉÃg

  À £Éê

  ÀÄPÁw

  /§rÛ

  ¥Àæ À̧ÄÛvÀ PÁAiÀÄð¤ªÀð» À̧ÄwÛgÀĪÀ

  PÀbÉÃj/PÁ É̄ÃdÄ

  µÀgÁ

  1 2 3 4 5 6 7 8 9

  1 UÀÄAqÉÃgÁªï 01.06.1959 12.02.1982 25.04.1995 PR ¥Áæ.PÀ, UÀÄ®âUÁð

  2 ±ÀgÀtªÀÄä JA ¨Á§UÉÆüÀ ¥À.eÁ 19.09.1988 06.03.2008 27.02.2008 CA ¥Áæ.PÀ, UÀÄ®âUÁð §rÛ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ

  3 UÀÄgÀ¥Àà ¥À.eÁ 01.06.1956 01.06.1979 04.06.2008 PR ¸ÀPÁ, UÀÄ®âUÁð ªÀAiÉÆà ¤ªÀÈwÛ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ

  4 ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà © ®µÀÌgï - 22.05.1966 30.04.1998 30.08.2008 PR ¸À¥ÀæzÀPÁ, PÀªÀįÁ¥ÀÄgÀ §rÛ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ

  5 ²ªÁ£ÀAzÀ PÉ ¸Áé«Ä 01.08.1972 31.12.2009 31.12.2009 CA ¸ÀPÁ, UÀÄ®âUÁð §rÛ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ

  6 s̈ÀUÀªÀAvï gÁAiÀÄ - 01.07.1977 30.04.2010 07.04.2010 DR ¸À¥ÀÀæzÀPÁ, avÁÛ¥ÀÄgÀ

  7 ¥ÀªÀ£ï PÀĪÀiÁgï - 02.04.1990 17.03.2010 02.03.2010 CA ¥Áæ.PÀ,UÀÄ®éUÁð §rÛ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ

  8 gÀ«QgÀuï ¥À.eÁ 08.08.1989 17.05.2010 30.04.2010 CA ¸ÀPÁ, UÀÄ®âUÁð §rÛ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ

  9 ±ÀPÀÄAvÀ̄ Á J¸ï ¥ÀvÁÛgï 01.06.1966 11.10.2010 22.09.2010 CA ¥ÁæPÀ, UÀÄ®éUÁð §rÛ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ

  À̧ASÉå:PÁ²E:143:ºÉÊ.PÀ.:eÉåÃ.¥À:2016-17:§¸ÁÜ«

  ¢£ÁAPÀ: 01.01.2017 gÀ°èzÀÝAvÉ ºÉÊzÁæ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ UÀÄ®âUÁð f¯Áè À̧ܽÃAiÀÄ ªÀÈAzÀzÀ°è£À ¢éwÃAiÀÄ zÀeÉð À̧ºÁAiÀÄPÀgÀÄUÀ¼À vÁvÁÌ°PÀ eÉåõÀ×vÁ ¥ÀnÖ

 • Second Divisional Assistant

  C:\Users\acer\Desktop\21st march\hkgradationlist\SDA.xlsx 2

  10 ªÀiÁzsÀ« PÀÄ®PÀtÂð 13.02.1973 13.10.2010 23.09.2010 CA ¸À¥ÀæzÀPÁ, ¸ÉÃqÀA §rÛ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ

  11 C¤¯ï PÀĪÀiÁgï 01.04.1985 15.10.2010 24.09.2010 CA ¥Áæ.PÀ, UÀÄ®éUÁð §rÛ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ

  12 ZÀAzÀæ±Á CªÀtÚ CA§®V ¥À.eÁ 12.08.1963 15.04.1998 15.04.2011 PR ¸ÀPÁPÁ, ªÀÄvÀÆðgÀÄ

  13 UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚ ©üêÀÄgÁªï ¥À.¥ÀA 01.06.1983 03.10.2011 29.09.2011 CA ¸ÀPÁPÁ, ªÀÄvÀÆðgÀÄ

  14 ªÀ̧ ÀAvïPÀĪÀiÁgï PÉ £ÀUÀ£ÀÆgÀ ¥À.eÁ 11.06.1981 08.10.2011 29.09.2011 CA ¸À¥ÀæzÀPÁ, UÉƼÀ̧ ÀAV (¤)

  ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ UÀÄ®âUÁð f¯ÉèUÉ

  ¸ÉÃjzÀÄÝ, SÁ° ºÀÄzÉÝ

  ® s̈Àå«®èzÉà EgÀĪÀÅzÀjAzÀ

  ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ

  PÁ¯ÉÃf£À°è vÁvÁÌ°PÀªÁV

  ¤AiÉÆÃd£É ªÉÄÃgÉUÉ PÀvÀðªÀå

  ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV

  ¥ÀjUÀtÂ̧ À̄ ÁVzÉ.

  15 ±ÉÃR ¹gÁdÄ¢Ýãï dÄ£ÉÃzÀ 10.09.1989 26.11.2011 10.11.2011 CA ¸À¥ÀæzÀPÁ, UÉƼÀ̧ ÀAV (¤) _"_

  16 ²æãÁxÀ 31.07.1989 30.04.2012 17.04.2012 CA ¸À¥ÀæzÀPÁ, eÉêÀVð

  17 ¨Á§Ä «oÀ̄ ï ¥ÀªÁgï ¥À.eÁ 01-01-1958 26-05-1986 29.09.2016 PR ¸À¥ÀæzÀPÁ, eÉêÀVð PÁ¯ÉÆä

  18 «ÄãÁQë ¥À¥ÀA 15-05-1982 16-06-2001 29.09.2016 PR ¸À¥ÀæzÀPÁ, ¸ÀįÉÃ¥ÉÃmÉ

  PÁ¯ÉÃdÄ ²PÀët ªÀÄÄRå DqÀ½vÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ

  (PÀgÀqÀÄ DAiÀÄÄPÀÛjAzÀ C£ÀĪÉÆâ¸À®ànÖzÉ)

 • Second Divisional Assistant

  C:\Users\acer\Desktop\21st march\hkgradationlist\SDA.xlsx 3

  PÀæ.

  À̧A.

  ºÉ À̧gÀÄ

  ²æà / ²æêÀÄw

  ¥À.e

  Á/¥À.¥

  ÀA/CA.«

  d£Àä ¢£ÁAPÀȨ́êÉUÉ Ȩ́ÃjzÀ

  ¢£ÁAPÀ

  £ÉêÀÄPÁw/

  §rÛ ºÉÆA¢zÀ

  ¢£ÁAPÀ

  £ÉÃg

  À £Éê

  ÀÄPÁw

  /§rÛ

  ¥Àæ À̧ÄÛvÀ PÁAiÀÄð¤ªÀð» À̧ÄwÛgÀĪÀ

  PÀbÉÃj/PÁ É̄ÃdÄ

  µÀgÁ

  1 2 3 4 5 6 7 8 9

  1 vÁAiÀÄtÚ ¥À.¥ÀA 05.09.1964 26.12.1985 04.06.2008 PR ¸À¥ÀæzÀPÁ, §¼Áîj §rÛ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ

  2 PÉñÀªÀ®Ä ¦ ¥À.eÁ 01.02.1959 01.01.1986 04.06.2008 PR ¸À¥ÀæzÀPÁ, PÀA¦è §rÛ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ

  3 ¸Á«wæ eÉ - 22.02.1990 12.03.2010 02.03.2010 CA ¸À¥ÀæzÀPÁ, §¼Áîj §rÛ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ

  4 gÀvÀߪÀÄä © - 01.06.1985 22.03.2010 05.03.2010 CA ¸À¥ÀæzÀPÁ, §¼Áîj §rÛ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ

  5 PÉ.Dgï.EA¢gÁ ¥À.eÁ 01.06.1988 09.09.2010 28.08.2010 CA ¸À¥ÀæzÀPÁ, PÀÆqÀèV §rÛ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ

  6 ©.¸ÀÄgÉñï 01.06.1980 20.09.2010 06.09.2010 CA ¸À¥ÀæzÀPÁ, ºÀÆ«£ÀºÀqÀUÀ° §rÛ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ

  ¢£ÁAPÀ: 01.01.2017 gÀ°èzÀÝAvÉ ºÉÊzÁæ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ §¼Áîj f¯Áè À̧ܽÃAiÀÄ ªÀÈAzÀzÀ°è£À ¢éwÃAiÀÄ zÀeÉð À̧ºÁAiÀÄPÀgÀÄUÀ¼À vÁvÁÌ°PÀ eÉåõÀ×vÁ ¥ÀnÖ

 • Second Divisional Assistant

  C:\Users\acer\Desktop\21st march\hkgradationlist\SDA.xlsx 4

  7 UÀuÉÃ±ï « ¥À.eÁ 01.06.1986 07.03.2011 19.02.2011 CA ¸À¥ÀæzÀPÁ, ¹gÀUÀÄ¥Àà §rÛ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ

  8 ²ªÁ£ÀAzÀ gÉrØ - 07.10.1970 24.01.2000 15.04.2011 PR¸À.ªÁ & ¤.PÁ,

  §¼Áîj £ÀUÀgÀ§rÛ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ

  9 PÀÄgÀħgÀ dAiÀIJî 22.07.1982 10.10.2011 29.09.2011 CA ¸ÀªÀÄPÁ, §¼Áîj §rÛ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ

  10¸ÁPÀªÀÄä ¨Á¬Ä C°AiÀiÁ¸ï

  PÉ.¥ÀĵÀà¥À.eÁ. 10-07-1967 07-05-2003 29.09.2016 PR ¸À¥ÀæzÀPÁ, ºÀUÀj É̈ƪÀÄä£ÀºÀ½î

  11 PÉÆmÉæñï f _ 01-06-1963 28-08-1997 29.09.2016 PR ¸À¥ÀæzÀPÁ, ºÀÆ«£ÀqÀUÀ°

  12 PÉÆêÀiÁgÀ¥Àà ªÀÄÆqÉ _ 01-07-1966 01-10-1999 29.09.2016 PR ¸À¥ÀæzÀPÁ, ¸ÀAqÀÆgÀÄ

  (PÀgÀqÀÄ DAiÀÄÄPÀÛjAzÀ C£ÀĪÉÆâ¸À®ànÖzÉ)

  PÁ¯ÉÃdÄ ²PÀët ªÀÄÄRå DqÀ½vÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ

 • Second Divisional Assistant

  C:\Users\acer\Desktop\21st march\hkgradationlist\SDA.xlsx 5

  PÀæ.

  À̧A.

  ºÉ À̧gÀÄ

  ²æà / ²æêÀÄw

  ¥À.e

  Á/¥À.¥

  ÀA/CA.«

  d£Àä ¢£ÁAPÀȨ́êÉUÉ Ȩ́ÃjzÀ

  ¢£ÁAPÀ

  £ÉêÀÄPÁw/

  §rÛ ºÉÆA¢zÀ

  ¢£ÁAPÀ

  £ÉÃg

  À £Éê

  ÀÄPÁw

  /§rÛ

  ¥Àæ À̧ÄÛvÀ PÁAiÀÄð¤ªÀð» À̧ÄwÛgÀĪÀ

  PÀbÉÃj/PÁ É̄ÃdÄ

  µÀgÁ

  1 2 3 4 5 6 7 8 9

  1 §ÄzÀÞ¸ÁUÀgÀ ¥À.eÁ 30.05.1982 03.02.2004 13.01.2004 CA ¸À¥ÀæzÀPÁ, ©ÃzÀgï

  2 D£ÀAzÀ ¥À.eÁ 01.06.1982 04.11.2010 25.10.2010 CA ¸À¥ÀæzÀPÁ, ©ÃzÀgï

  3 ¸ÀvÀå²Ã® ¥À.eÁ 01.06.1984 12.10.2011 29.09.2011 CA ¸À¥ÀæzÀPÁ, ©ÃzÀgï

  4 ¸Àa£ï «.JA. 15.08.1991 21.11.2011 10.11.2011 CA ¸À¥ÀæzÀPÁ, ¸ÁªÀ¼ÀV (¤) §rÛ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ

  5 dUÀzÉë ¥À.eÁ 10.05.1976 21.12.2011 08.12.2011 CA ¸À¥ÀÀæzÀPÁ, ©eÁ¥ÀÄgÀ (¤) §rÛ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ

  6 EªÀiÁå£ÀĪÉ̄ ï 19.01.1969 11.01.2012 30.12.2011 CA ¸À¥ÀÀæzÀPÁ, ¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀ (¤)

  ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ©ÃzÀgï f¯ÉèUÉ ¸ÉÃjzÀÄÝ,

  SÁ° ºÀÄzÉÝ ®¨sÀå«®èzÉÃ

  EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ PÀvÀðªÀå

  ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ PÁ¯ÉÃf£À°è

  vÁvÁÌ°PÀªÁV ¤AiÉÆÃd£É ªÉÄÃgÉUÉ

  PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV

  ¥ÀjUÀtÂ̧ À̄ ÁVzÉ.

  PÁ¯ÉÃdÄ ²PÀët ªÀÄÄRå DqÀ½vÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ

  (PÀgÀqÀÄ DAiÀÄÄPÀÛjAzÀ C£ÀĪÉÆâ¸À®ànÖzÉ)

  ¢£ÁAPÀ:01.01.2017 gÀ°èzÀÝAvÉ ºÉÊzÁæ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ ©ÃzÀgï f¯Áè À̧ܽÃAiÀÄ ªÀÈAzÀzÀ°è£À ¢éwÃAiÀÄ zÀeÉð À̧ºÁAiÀÄPÀgÀÄUÀ¼À vÁvÁÌ°PÀ eÉåõÀ×vÁ ¥ÀnÖ

 • Second Divisional Assistant

  C:\Users\acer\Desktop\21st march\hkgradationlist\SDA.xlsx 6

  PÀæ.

  À̧A.

  ºÉ À̧gÀÄ

  ²æà / ²æêÀÄw

  ¥À.e

  Á/¥À.¥

  ÀA/CA.«

  d£Àä ¢£ÁAPÀȨ́êÉUÉ Ȩ́ÃjzÀ

  ¢£ÁAPÀ

  £ÉêÀÄPÁw/

  §rÛ ºÉÆA¢zÀ

  ¢£ÁAPÀ

  £ÉÃg

  À £Éê

  ÀÄPÁw

  /§rÛ

  ¥Àæ À̧ÄÛvÀ PÁAiÀÄð¤ªÀð» À̧ÄwÛgÀĪÀ

  PÀbÉÃj/PÁ É̄ÃdÄ

  µÀgÁ

  1 2 3 4 5 6 7 8 9

  1 ±À«ÄÃzÀ - 01.06.1966 30.04.1998 30.08.2008 PR ¸À¥ÀæzÀPÁ, PÉÆ¥Àà¼À §rÛ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ

  2 C¯Áè§Pïë 02.01.1987 09.08.2010 29.07.2010 CA ¸À¥ÀÀæzÀPÁ, PÀĵÀÖV §rÛ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ

  3 ¸ËªÀÄå CAzÁ£ÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ 09.03.1991 26.02.2011 19.02.2011 CA ¸À¥ÀæzÀPÁ, PÉÆ¥Àà¼À §rÛ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ

  4 §¸ÀªÀgÁd J ¨Éë£ÀPÀnÖ _ 01/06/1964 29/05/1997 29.09.2016 PR ¸À¥ÀæzÀPÁ, PÉÆ¥Àà¼À

  5 ZËqÀ¥Àà _ 15/06/1975 09/07/1997 29.09.2016 PR ¸À¥ÀÀæzÀPÁ, PÀĵÀÖV

  (PÀgÀqÀÄ DAiÀÄÄPÀÛjAzÀ C£ÀĪÉÆâ¸À®ànÖzÉ)

  PÁ¯ÉÃdÄ ²PÀët ªÀÄÄRå DqÀ½vÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ

  ¢£ÁAPÀ: 01.01.2017 gÀ°èzÀÝAvÉ ºÉÊzÁæ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè À̧ܽÃAiÀÄ ªÀÈAzÀzÀ°è£À ¢éwÃAiÀÄ zÀeÉð À̧ºÁAiÀÄPÀgÀÄUÀ¼À vÁvÁÌ°PÀ eÉåõÀ×vÁ ¥ÀnÖ

 • Second Divisional Assistant

  C:\Users\acer\Desktop\21st march\hkgradationlist\SDA.xlsx 7

  PÀæ.

  À̧A.

  ºÉ À̧gÀÄ

  ²æà / ²æêÀÄw¥À.e

  Á/¥À.¥

  ÀA/CA.«

  d£Àä ¢£ÁAPÀȨ́êÉUÉ Ȩ́ÃjzÀ

  ¢£ÁAPÀ

  £ÉêÀÄPÁw/

  §rÛ ºÉÆA¢zÀ

  ¢£ÁAPÀ

  £ÉÃg

  À £Éê

  ÀÄPÁw

  /§rÛ

  ¥Àæ À̧ÄÛvÀ PÁAiÀÄð¤ªÀð» À̧ÄwÛgÀĪÀ

  PÀbÉÃj/PÁ É̄ÃdÄ

  µÀgÁ

  1 2 3 4 5 6 7 8 9

  1 ±ÁgÀzÀ ¥À.eÁ 09.06.1973 18.01.2005 29.12.2004 CA¸À¥ÀæzÀPÁ,vÀÄgÀÄ«£Á¼À,

  ¹AzsÀ£ÀÆgÀħrÛ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ

  2 «ÃgÉñï PÀĪÀiÁgï ¥À.eÁ 24.02.1984 16.11.2006 28.10.2006 CA ¸À¥ÀæzÀPÁ,gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ §rÛ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ

  3 ±ÉÃSï ¸À̄ ÁªÀÅ¢Ýãï CºÀäzï - 14.10.1962 15.04.1998 30.08.2008 PR ¸À¥ÀæzÀPÁ, ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ §rÛ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ

  4 gÀAUÀ£ÁxÀ 12.06.1990 06.02.2010 29.01.2010 CA ¸ÀªÀÄPÁ, ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ §rÛ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ

  5 VjdªÀÄä - 01.06.1971 24.06.2010 08.06.2010 CA ¸À¥ÀæzÀPÁ, ªÀÄ¹Ì §rÛ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ

  6 ªÀÄ°èPÁdÄð£À 31.12.1988 26.02.2011 19.02.2011 CA ¸À¥ÀæzÀPÁ,gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ

  7 FgÉñï 01.06.1988 30.03.2011 18.03.2011 CA ¸À¥ÀæzÀPÁ, ªÀÄÁ¤é §rÛ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ

  ¢£ÁAPÀ: 01.01.2017 gÀ°èzÀÝAvÉ ºÉÊzÁæ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè À̧ܽÃAiÀÄ ªÀÈAzÀzÀ°è£À ¢éwÃAiÀÄ zÀeÉð À̧ºÁAiÀÄPÀgÀÄUÀ¼À vÁvÁÌ°PÀ eÉåõÀ×vÁ ¥ÀnÖ

 • Second Divisional Assistant

  C:\Users\acer\Desktop\21st march\hkgradationlist\SDA.xlsx 8

  8 ±Á»zÁ ¥À«ð£ï 27.02.1978 01.10.2011 29.09.2011 CA ¸À¥ÀæzÀPÁ, ²gÀªÁgÀ §rÛ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ

  9 ¸ÀÄavÀæ.n. SC 29.12.1976 12.10.2011 29.09.2011 CA ¸À¥ÀæzÀPÁ, ¸ÁªÀ¼ÀV (¤)

  ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ

  f¯ÉèUÉ ¸ÉÃjzÀÄÝ, SÁ° ºÀÄzÉÝ

  ® s̈Àå«®èzÉà EgÀĪÀÅzÀjAzÀ

  ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ

  PÁ¯ÉÃf£À°è vÁvÁÌ°PÀªÁV

  ¤AiÉÆÃd£É ªÉÄÃgÉUÉ PÀvÀðªÀå

  ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV

  ¥ÀjUÀtÂ̧ À̄ ÁVzÉ.

  10 ªÀĺÀªÀÄzï µÀ¦ü _ 27/06/1964 17/01/1997 29.09.2016 PR ¸À¥ÀæzÀPÁ, °AUÀ̧ ÀUÀÆgÀÄ

  11 §¸ÀªÀgÁd ±ÀAPÀæ¥Àà ¥À.eÁ 01/06/1961 30/04/1998 29.09.2016 PR ¸À¥ÀæzÀPÁ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ

  (PÀgÀqÀÄ DAiÀÄÄPÀÛjAzÀ C£ÀĪÉÆâ¸À®ànÖzÉ)

  PÁ¯ÉÃdÄ ²PÀët ªÀÄÄRå DqÀ½vÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ

 • Second Divisional Assistant

  C:\Users\acer\Desktop\21st march\hkgradationlist\SDA.xlsx 9

  PÀæ.

  À̧A.

  ºÉ À̧gÀÄ

  ²æà / ²æêÀÄw¥À.e

  Á/¥À.¥

  ÀA/CA.«

  d£Àä ¢£ÁAPÀȨ́êÉUÉ Ȩ́ÃjzÀ

  ¢£ÁAPÀ

  £ÉêÀÄPÁw/

  §rÛ ¥ÀqÉzÀ

  ¢£ÁAPÀ

  £ÉÃg

  À £Éê

  ÀÄPÁw

  /§rÛ

  ¥Àæ À̧ÄÛvÀ PÁAiÀÄð¤ªÀð» À̧ÄwÛgÀĪÀ

  PÀbÉÃj/PÁ É̄ÃdÄ

  µÀgÁ

  1 2 3 4 5 6 7 8 9

  1 ²æÃgÁªÀiï © ¥À.¥ÀA 01.07.1961 26.05.1986 04.06.2008 PR ¸À¥ÀæzÀPÁ, UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ̄ ï §rÛ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ

  2¸ÀÄzÀ±Àð£ï ªÀÄgÉ¥Àà

  gÀ̧ ÁÛ¥ÀÆgÉPÀgï12.08.1965 27.04.1998 30.08.2008 PR ¸À¥ÀÀæzÀPÁ, AiÀiÁzÀVj §rÛ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ

  3 §ÄgÁ£ÀÄ¢Ýãï - 12.12.1985 22.03.2010 02.03.2010 CA ¸À¥ÀæzÀPÁ, UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ̄ ï §rÛ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ

  4 ªÉƺÀªÀÄzï ¸Á¢Sï ºÀĸÉãï _ 15.05.1958 30.04.1987 29.09.2016 PR ¸À¥ÀæzÀPÁ, ¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀ

  5 gÁªÀÄZÀAzÀæ AiÉÆÃUÀ¥Àà ºÀZÀgÉrØ _ 01.06.1964 27.03.1997 29.09.2016 PR ¸À¥ÀæzÀPÁ, µÀºÁ¥ÀÄgÀ

  (PÀgÀqÀÄ DAiÀÄÄPÀÛjAzÀ C£ÀĪÉÆâ¸À®ànÖzÉ)

  PÁ¯ÉÃdÄ ²PÀët ªÀÄÄRå DqÀ½vÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ

  ¢£ÁAPÀ: 01.01.2017 gÀ°èzÀÝAvÉ ºÉÊzÁæ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ AiÀiÁzÀVj f¯Áè À̧ܽÃAiÀÄ ªÀÈAzÀzÀ°è£À ¢éwÃAiÀÄ zÀeÉð À̧ºÁAiÀÄPÀgÀÄUÀ¼À vÁvÁÌ°PÀ eÉåõÀ×vÁ ¥ÀnÖ

 • Second Divisional Assistant

  C:\Users\acer\Desktop\21st march\hkgradationlist\SDA.xlsx 10

  PÀæ.

  À̧A.

  ºÉ À̧gÀÄ

  ²æà / ²æêÀÄw

  ¥À.e

  Á/¥À.¥

  ÀA/CA.«

  d£Àä ¢£ÁAPÀȨ́êÉUÉ Ȩ́ÃjzÀ

  ¢£ÁAPÀ

  £ÉêÀÄPÁw/

  §rÛ ¥ÀqÉzÀ

  ¢£ÁAPÀ

  £ÉÃg

  À £Éê

  ÀÄPÁw

  /§rÛ

  ¥Àæ À̧ÄÛvÀ PÁAiÀÄð¤ªÀð» À̧ÄwÛgÀĪÀ

  PÀbÉÃj/PÁ É̄ÃdÄ

  µÀgÁ

  1 2 3 4 5 6 7 8 9

  1 UÀÄAqÉÃgÁªï 01.06.1959 12.02.1982 25.04.1995 PR ¥ÀÁæ.PÀ, UÀÄ®âUÁð

  2 §ÄzÀÞ¸ÁUÀgÀ ¥À.eÁ 30.05.1982 03.02.2004 13.01.2004 CA ¸À¥ÀæzÀPÁ, ©ÃzÀgï

  3 ±ÁgÀzÀ ¥À.eÁ 09.06.1973 18.01.2005 29.12.2004 CA¸À¥ÀÀæzÀPÁ, vÀÄgÀÄ«£Á¼À,

  ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀħrÛ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ

  4 «ÃgÉñï PÀĪÀiÁgï ¥À.eÁ 24.02.1984 16.11.2006 28.10.2006 CA ¸À¥ÀæzÀPÁ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ §rÛ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ

  5 ±ÀgÀtªÀÄä JA ¨Á§UÉÆüÀ ¥À.eÁ 19.09.1988 06.03.2008 27.02.2008 CA ¥ÀÁæ.PÀ, UÀÄ®âUÁð §rÛ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ

  6 vÁAiÀÄtÚ ¥À.¥ÀA 05.09.1964 26.12.1985 04.06.2008 PR ¸À¥ÀæzÀPÁ, §¼Áîj §rÛ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ

  7 PÉñÀªÀ®Ä ¦ ¥À.eÁ 01.02.1959 01.01.1986 04.06.2008 PR ¸À¥ÀæzÀPÁ, PÀA¦è, §¼Áîj §rÛ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ (¤zsÀ£À)

  8 UÀÄgÀ¥Àà ¥À.eÁ 01.06.1956 01.06.1979 04.06.2008 PR ¸ÀPÁ, UÀÄ®âUÁð ªÀAiÉÆà ¤ªÀÈwÛ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ

  9 ²æÃgÁªÀiï © ¥À.¥ÀA 01.07.1961 26.05.1986 04.06.2008 PR¸À¥ÀæzÀPÁ, UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ̄ ï,

  AiÀiÁzÀVj§rÛ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ

  10¸ÀÄzÀ±Àð£ï ªÀÄgÉ¥Àà

  gÀ̧ ÁÛ¥ÀÆgÉPÀgï12.08.1965 27.04.1998 30.08.2008 PR ¸À¥ÀæzÀPÁ, AiÀiÁzÀVj §rÛ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ

  ¢£ÁAPÀ: 01.01.2017 gÀ°èzÀÝAvÉ ºÉÊzÁæ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è£À 06 f¯ÉèUÀ¼À°è PÀvÀðªÀå ¤ªÀð» À̧ÄwÛgÀĪÀ ¢éwÃAiÀÄ zÀeÉð À̧ºÁAiÀÄPÀgÀÄUÀ¼À À̧AAiÀÄÄPÀÛ vÁvÁÌ°PÀ eÉåõÀ×vÁ ¥ÀnÖ

 • Second Divisional Assistant

  C:\Users\acer\Desktop\21st march\hkgradationlist\SDA.xlsx 11

  11 ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ©.®µÀÌgï - 22.05.1966 30.04.1998 30.08.2008 PR¸À¥ÀæzÀPÁ, PÀªÀįÁ¥ÀÄgÀ,

  UÀÄ®âUÁð§rÛ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ

  12 ±ÉÃSï ¸À̄ ÁªÀÅ¢Ýãï CºÀäzï - 14.10.1962 15.04.1998 30.08.2008 PR¸À¥ÀæzÀPÁ, ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ,

  gÁAiÀÄZÀÆgÀħrÛ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ

  13 ±À«ÄÃzÀ - 01.06.1966 30.04.1998 30.08.2008 PR ¸À¥ÀæzÀPÁ, PÉÆ¥Àà¼À §rÛ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ

  14 ²ªÁ£ÀAzÀ PÉ ¸Áé«Ä - 01.08.1972 31.12.2009 31.12.2009 CA ¸ÀPÁ, UÀÄ®âUÁð §rÛ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ

  15 gÀAUÀ£ÁxÀ 12.06.1990 06.02.2010 29.01.2010 CA ¸ÀªÀÄPÁ, ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ §rÛ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ

  16 s̈ÀUÀªÀAvï gÁAiÀÄ - 01.07.1977 30.04.2010 07.04.2010 DR ¸À¥ÀæzÀPÁ, avÁÛ¥ÀÄgÀ

  17 ¸Á«wæ eÉ - 22.02.1990 12.03.2010 02.03.2010 CA ¸À¥ÀæzÀPÁ, §¼Áîj §rÛ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ

  18 ¥ÀªÀ£ï PÀĪÀiÁgï - 02.04.1990 17.03.2010 02.03.2010 CA ¥ÀÁæ.PÀ, UÀÄ®âUÁð §rÛ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ

  19 §ÄgÁ£ÀÄ¢Ýãï - 12.12.1985 22.03.2010 02.03.2010 CA ¸À¥ÀæzÀPÁ, UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ̄ ï §rÛ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ

  20 gÀvÀߪÀÄä © - 01.06.1985 22.03.2010 05.03.2010 CA ¸À¥ÀæzÀPÁ, §¼Áîj §rÛ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ

  21 gÀ«QgÀuï ¥À.eÁ 08.08.1989 17.05.2010 30.04.2010 CA ¸ÀPÁ, UÀÄ®âUÁð §rÛ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ

  22 VjdªÀÄä - 01.06.1971 24.06.2010 08.06.2010 CA ¸À¥ÀæzÀPÁ, ªÀÄ¹ì §rÛ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ

  23 C¯Áè§Pïë 02.01.1987 09.08.2010 29.07.2010 CA ¸À¥ÀæzÀPÁ, PÀĵÀ×V §rÛ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ

  24 PÉ.Dgï EA¢gÁ ¥À.eÁ 01.06.1988 09.09.2010 28.08.2010 CA ¸À¥ÀæzÀPÁ, PÀÆrèV §rÛ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ

  25 © ¸ÀÄgÉñï 01.06.1980 20.09.2010 06.09.2010 CA ¸À¥ÀæzÀPÁ, ºÀÆ«£ÀqÀUÀ° §rÛ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ

  26 ±ÀPÀÄAvÀ̄ Á J¸ï ¥ÀvÁÛgï 01.06.1966 11.10.2010 22.09.2010 CA ¥ÁæPÀ, UÀÄ®éUÁð §rÛ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ

  27 ªÀiÁzsÀ« PÀÄ®PÀtÂð 13.02.1973 13.10.2010 23.09.2010 ¸À¥ÀæzÀPÁ, ¸ÉÃqÀA §rÛ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ

 • Second Divisional Assistant

  C:\Users\acer\Desktop\21st march\hkgradationlist\SDA.xlsx 12

  28 C¤¯ï PÀĪÀiÁgï 01.04.1985 15.10.2010 24.09.2010 CA ¥ÀÁæ.PÀ, UÀÄ®âUÁð §rÛ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ

  29 D£ÀAzÀ ¥À.eÁ 01.06.1982 04.11.2010 25.10.2010 CA ¸À¥ÀæzÀPÁ, ©ÃzÀgï

  30 ªÀÄ°èPÁdÄð£À 31.12.1988 26.02.2011 19.02.2011 CA ¸À¥ÀæzÀPÁ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ

  31 ¸ËªÀÄå CAzÁ£ÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ 09.03.1991 26.02.2011 19.02.2011 CA ¸À¥ÀæzÀPÁ, PÉÆ¥Àà¼À §rÛ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ

  32 UÀuÉÃ±ï « ¥À.eÁ 01.06.1986 07.03.2011 19.02.2011 CA ¸À¥ÀæzÀPÁ, ¹gÀUÀÄ¥Àà §rÛ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ

  33 FgÉñï 01.06.1988 30.03.2011 18.03.2011 CA ¸À¥ÀæzÀPÁ, ªÀiÁ¤é §rÛ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ

  34 ZÀAzÀæ±Á CªÀtÚ CA§®V ¥À.eÁ 12.08.1963 15.04.1998 15.04.2011 PR ¸ÀPÁPÁ, ªÀÄvÀÆðgÀÄ

  35 ²ªÀÁ£ÀAzÀ gÉrØ - 07.10.1970 24.01.2000 15.04.2011 PR ¸ÀªÁ&¤PÁ, §¼Áîj£ÀUÀgÀ. §rÛ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ

  36 ±Á»zÁ ¥À«ð£ï 27.02.1978 01.10.2011 29.09.2011 CA ¸À¥ÀæzÀPÁ, ²gÀªÁgÀ §rÛ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ

  37 UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚ ©üêÀÄgÁªï ¥À.¥ÀA 01.06.1983 03.10.2011 29.09.2011 CA ¸ÀPÁPÁ, ªÀÄvÀÆðgÀÄ

  38 ªÀ̧ ÀAvïPÀĪÀiÁgï PÉ £ÀUÀ£ÀÆgÀ ¥À.eÁ 11.06.1981 08.10.2011 29.09.2011 CA ¸À¥ÀæzÀPÁ, UÉƼÀ̧ ÀAV (¤)¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ UÀÄ®âUÁð f¯ÉèUÉ

  ¸ÉÃjzÀªÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ.

  39 PÀÄgÀħgÀ dAiÀIJî 22.07.1982 10.10.2011 29.09.2011 CA ¸ÀªÀÄPÁ, §¼Áîj §rÛ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ

  40 ¸ÀÄavÀæ.n. ¥À.eÁ 29.12.1976 12.10.2011 29.09.2011 CA ¸À¥ÀæzÀPÁ, ¸ÁªÀ¼ÀV (¤)¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ

  f¯ÉèUÉ ¸ÉÃjzÀªÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ.

 • Second Divisional Assistant

  C:\Users\acer\Desktop\21st march\hkgradationlist\SDA.xlsx 13

  41 ¸ÀvÀå²Ã® ¥À.eÁ 01.06.1984 12.10.2011 29.09.2011 CA ¸À¥ÀæzÀPÁ, ©ÃzÀgï

  42 ¸Àa£ï «.JA. 15.08.1991 21.11.2011 10.11.2011 CA ¸À¥ÀæzÀPÁ, ¸ÁªÀ¼ÀV (¤) §rÛ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ

  43 ±ÉÃR ¹gÁdÄ¢Ýãï dÄ£ÉÃzÀ 10.09.1989 26.11.2011 10.11.2011 CA ¸À¥ÀæzÀPÁ, UÉƼÀ̧ ÀAV (¤)¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ UÀÄ®âUÁð f¯ÉèUÉ

  ¸ÉÃjzÀªÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ.

  44 dUÀzÉë ¥À.eÁ 10.05.1976 21.12.2011 08.12.2011 CA ¸À¥ÀÀæzÀPÁ, ©eÁ¥ÀÄgÀ (¤) §rÛ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ

  45 EªÀiÁå£ÀÄAiÉįï 19.01.1969 11.01.2012 30.12.2011 CA ¸À¥ÀÀæzÀPÁ, ¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀ (¤)¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ©ÃzÀgï f¯ÉèUÉ

  ¸ÉÃjzÀªÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ.

  46 ²æãÁxÀ 31.07.1989 30.04.2012 17.04.2012 CA ¸À¥ÀæzÀPÁ, eÉêÀVð

  47¸ÁPÀªÀÄä ¨Á¬Ä C°AiÀiÁ¸ï

  PÉ.¥ÀĵÀà¥À.eÁ. 10/07/1967 07/05/2003 29.09.2016 PR ¸À¥ÀæzÀPÁ, ºÀUÀj¨ÉƪÀÄä£ÀºÀ½î

  48 ¨Á§Ä «oÀ̄ ï ¥ÀªÁgï ¥À.eÁ 01/01/1958 26/05/1986 29.09.2016 PR ¸À¥ÀæzÀPÁ, eÉêÀVð PÁ¯ÉÆä

  49 ªÀĺÀªÀÄzï µÀ¦ü _ 27/06/1964 17/01/1997 29.09.2016 PR ¸À¥ÀæzÀPÁ, °AUÀ̧ ÀUÀÆgÀÄ

  50 PÉÆmÉæñï f _ 01/06/1963 28/08/1997 29.09.2016 PR ¸À¥ÀæzÀPÁ, ºÀÆ«£ÀqÀUÀ°

  51 §¸ÀªÀgÁd ±ÀAPÀæ¥Àà ¥À.eÁ 01/06/1961 30/04/1998 29.09.2016 PR ¸À¥ÀæzÀPÁ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ

  52 PÉÆêÀiÁgÀ¥Àà ªÀÄÆqÉ _ 01/07/1966 01/10/1999 29.09.2016 PR ¸À¥ÀæzÀPÁ, ¸ÀAqÀÆgÀÄ

 • Second Divisional Assistant

  C:\Users\acer\Desktop\21st march\hkgradationlist\SDA.xlsx 14

  53 ªÉƺÀªÀÄzï ¸Á¢Sï ºÀĸÉãï _ 15/05/1958 30/04/1987 29.09.2016 PR ¸À¥ÀæzÀPÁ, ¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀ

  54 §¸ÀªÀgÁd J É̈ë£ÀPÀnÖ _ 01/06/1964 29/05/1997 29.09.2016 PR ¸À¥ÀæzÀPÁ, PÉÆ¥Àà¼À

  55 ZËqÀ¥Àà _ 15/06/1975 09/07/1997 29.09.2016 PR ¸À¥ÀÀæzÀPÁ, PÀĵÀÖV

  56 gÁªÀÄZÀAzÀæ AiÉÆÃUÀ¥Àà ºÀZÀgÉrØ _ 01/06/1964 27/03/1997 29.09.2016 PR ¸À¥ÀæzÀPÁ, µÀºÁ¥ÀÄgÀ

  57 «ÄãÁQë ¥À¥ÀA 15/05/1982 16/06/2001 29.09.2016 PR ¸À¥ÀæzÀPÁ, ¸ÀįÉÃ¥ÉÃmÉ

  (PÀgÀqÀÄ DAiÀÄÄPÀÛjAzÀ C£ÀĪÉÆâ¸À®ànÖzÉ)

  PÁ¯ÉÃdÄ ²PÀët ªÀÄÄRå DqÀ½vÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ

 • SENIOR TYPIST

  C:\Users\acer\Desktop\21st march\hkgradationlist\Senior Typist.xlsx 1

  PÀæ.

  À̧A.

  ºÉ À̧gÀÄ

  ²æà / ²æêÀÄw¥À.e

  Á/¥À.¥

  ÀA/CA.«

  d£Àä ¢£ÁAPÀȨ́êÉUÉ Ȩ́ÃjzÀ

  ¢£ÁAPÀ

  £ÉêÀÄPÁw/

  §rÛ ºÉÆA¢zÀ

  ¢£ÁAPÀ

  £ÉÃg

  À £Éê

  ÀÄPÁw

  /

  §r

  ¥Àæ À̧ÄÛvÀ PÁAiÀÄð

  ¤ªÀð» À̧ÄwÛgÀĪÀ

  PÀbÉÃj/PÁ É̄ÃdÄ

  µÀgÁ

  1 2 3 4 5 6 7 8 9

  1 §AqÉ¥Àà. ºÉZï É̈®èzï SC 25.12.1959 23.07.1990 29.10.2007 PR ¸À¥ÀæzÀPÁ, avÁÛ¥ÀÄgÀ

  2ªÀiÁAiÀiÁzÉë

  (ªÀĺÁzÉë »AªÁr) 30.03.1975 07.07.2000 01.12.2010 PR¸ÀPÁ, UÀÄ®éUÁð

  3 C±ÀéPï ºÀĸÉãï 27.07.1975 11.07.2000 01.12.2010 PR ¸ÀPÁ, UÀÄ®éUÁð

  4 ºÉêÀÄ®vÁ «.ªÁ°äÃQ ST 10.02.1976 08.07.2000 01.12.2010 PR ¸À¥ÀÀæzÀPÁ, PÀªÀįÁ¥ÀÄgÀ

  À̧ASÉå:PÁ²E:143:ºÉÊ.PÀ.:eÉåÃ.¥À:2016-17:§¸ÁÜ«

  ¢£ÁAPÀ: 01.01.2017 gÀ°èzÀÝAvÉ ºÉÊzÁæ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ UÀÄ®âUÁð f¯Áè À̧ܽÃAiÀÄ ªÀÈAzÀzÀ°è£À »jAiÀÄ É̈gÀ¼ÀZÀÄÑUÁgÀg À CAwªÀÄ eÉåõÀ×vÁ ¥ÀnÖ

  PÁ¯ÉÃdÄ ²PÀët ªÀÄÄRå DqÀ½vÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ

  (PÀgÀqÀÄ DAiÀÄÄPÀÛjAzÀ C£ÀĪÉÆâ À̧®ànÖzÉ)

 • SENIOR TYPIST

  C:\Users\acer\Desktop\21st march\hkgradationlist\Senior Typist.xlsx 2

  PÀæ.

  À̧A.

  ºÉ À̧gÀÄ

  ²æà / ²æêÀÄw¥À.e

  Á/¥À.¥

  ÀA/CA.«

  d£Àä ¢£ÁAPÀȨ́êÉUÉ Ȩ́ÃjzÀ

  ¢£ÁAPÀ

  £ÉêÀÄPÁw/

  §rÛ ºÉÆA¢zÀ

  ¢£ÁAPÀ

  £ÉÃg

  À £Éê

  ÀÄPÁw

  /

  §rÛ

  ¥Àæ À̧ÄÛvÀ PÁAiÀÄð

  ¤ªÀð» À̧ÄwÛgÀĪÀ

  PÀbÉÃj/PÁ É̄ÃdÄ

  µÀgÁ

  1 2 3 4 5 6 7 8 9

  1 ªÀÄ®èªÀÄä PÉ.J£ï 22.12.1965 08.09.1988 01.12.2010 PR ¸À¥ÀæzÀPÁ, §¼Áîj

  (PÀgÀqÀÄ DAiÀÄÄPÀÛjAzÀ C£ÀĪÉÆâ À̧®ànÖzÉ)

  PÁ¯ÉÃdÄ ²PÀët ªÀÄÄRå DqÀ½vÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ

  ¢£ÁAPÀ: 01.01.2017 gÀ°èzÀÝAvÉ ºÉÊzÁæ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ §¼Áîj f¯Áè À̧ܽÃAiÀÄ ªÀÈAzÀzÀ°è£À »jAiÀÄ É̈gÀ¼ÀZÀÄÑUÁgÀgÀ vÁvÁÌ°PÀ eÉåõÀ×vÁ ¥ÀnÖ

 • SENIOR TYPIST

  C:\Users\acer\Desktop\21st march\hkgradationlist\Senior Typist.xlsx 3

  PÀæ.

  À̧A.

  ºÉ À̧gÀÄ

  ²æà / ²æêÀÄw¥À.e

  Á/¥À.¥

  ÀA/CA.«

  d£Àä ¢£ÁAPÀȨ́êÉUÉ Ȩ́ÃjzÀ

  ¢£ÁAPÀ

  £ÉêÀÄPÁw/

  §rÛ ºÉÆA¢zÀ

  ¢£ÁAPÀ

  £ÉÃg

  À £Éê

  ÀÄPÁw

  / §

  ¥Àæ À̧ÄÛvÀ PÁAiÀÄð

  ¤ªÀð» À̧ÄwÛgÀĪÀ

  PÀbÉÃj/PÁ É̄ÃdÄ

  µÀgÁ

  1 2 3 4 5 6 7 8 9

  1 ªÀÄjAiÀÄ¥Àà PÁªÀÄtÚ C°Ö ST 08.09.1975 12.06.2001 25.06.2012 PR ¸À¥ÀæzÀPÁ, zÉêÀzÀÄUÀð

  ¢£ÁAPÀ: 01.01.2017 gÀ°èzÀÝAvÉ ºÉÊzÁæ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè À̧ܽÃAiÀÄ ªÀÈAzÀzÀ°è£À »jAiÀÄ É̈gÀ¼ÀZÀÄÑUÁgÀgÀ vÁvÁÌ°PÀ eÉåõÀ×vÁ ¥ÀnÖ

  (PÀgÀqÀÄ DAiÀÄÄPÀÛjAzÀ C£ÀĪÉÆâ À̧®ànÖzÉ)

  PÁ¯ÉÃdÄ ²PÀët ªÀÄÄRå DqÀ½vÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ

 • SENIOR TYPIST

  C:\Users\acer\Desktop\21st march\hkgradationlist\Senior Typist.xlsx 4

  PÀæ.

  À̧A.

  ºÉ À̧gÀÄ

  ²æà / ²æêÀÄw

  ¥À.e

  Á/¥À.¥

  ÀA/CA.«

  d£Àä ¢£ÁAPÀȨ́êÉUÉ Ȩ́ÃjzÀ

  ¢£ÁAPÀ

  £ÉêÀÄPÁw/

  §rÛ ºÉÆA¢zÀ

  ¢£ÁAPÀ

  £ÉÃg

  À £Éê

  ÀÄPÁw

  / §

  ¥Àæ À̧ÄÛvÀ PÁAiÀÄð

  ¤ªÀð» À̧ÄwÛgÀĪÀ

  PÀbÉÃj/PÁ É̄ÃdÄ

  µÀgÁ

  1 2 3 4 5 6 7 8 9

  ¢£ÁAPÀ: 01.01.2017 gÀ°èzÀÝAvÉ ºÉÊzÁæ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ f¯Áè À̧ܽÃAiÀÄ ªÀÈAzÀzÀ°è£À »jAiÀÄ É̈gÀ¼ÀZÀÄÑUÁgÀgÀ vÁvÁÌ°PÀ ¥ÀnÖ

  ¸ÀPÁðgÀzÀ C¢ü̧ ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå:Er/91/AiÀÄÄf¹/2014, ¢£ÁAPÀ:03.07.2014gÀ°è ©ÃzÀgï, PÉÆ¥Àà¼À, AiÀiÁzÀVj E°èUÉ ºÉÊzÁæ¨Ázï PÀ£ÁðlPÀ ¥ÁæzÉñÀzÀ ªÁå¦ÛUÉ §gÀĪÀAvÉ

  »jAiÀÄ É̈gÀ¼ÀZÀÄÑUÁgÀgÀ ºÀÄzÉÝ ºÀAaPÉ ªÀiÁrgÀĪÀÅ¢®è.

  (PÀgÀqÀÄ DAiÀÄÄPÀÛjAzÀ C£ÀĪÉÆâ À̧®ànÖzÉ)

  PÁ¯ÉÃdÄ ²PÀët ªÀÄÄRå DqÀ½vÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ

 • SENIOR TYPIST

  C:\Users\acer\Desktop\21st march\hkgradationlist\Senior Typist.xlsx 5

  PÀæ.

  À̧A.

  ºÉ À̧gÀÄ

  ²æà / ²æêÀÄw¥À.e

  Á/¥À.¥

  ÀA/CA.«

  d£Àä ¢£ÁAPÀȨ́êÉUÉ Ȩ́ÃjzÀ

  ¢£ÁAPÀ

  £ÉêÀÄPÁw/

  §rÛ ºÉÆA¢zÀ

  ¢£ÁAPÀ

  £ÉÃg

  À £Éê

  ÀÄPÁw

  / §

  ¥Àæ À̧ÄÛvÀ PÁAiÀÄð

  ¤ªÀð» À̧ÄwÛgÀĪÀ

  PÀbÉÃj/PÁ É̄ÃdÄ

  µÀgÁ

  1 2 3 4 5 6 7 8 9

  1 §AqÉ¥Àà.ºÉZï É̈®èzï SC 25.12.1959 23.07.1990 29.10.2007 PR¸À¥ÀæzÀPÁ, avÁÛ¥ÀÄgÀ,

  UÀÄ®âUÁð

  2 ªÀÄ®èªÀÄä PÉ.J£ï 22.12.1965 08.09.1988 01.12.2010 PR ¸À¥ÀÀæzÀPÁ, §¼Áîj

  3ªÀiÁAiÀiÁzÉë

  (ªÀĺÁzÉë »AªÁr) 30.03.1975 07.07.2000 01.12.2010 PR¸ÀPÁ, UÀÄ®éUÁð

  4 C±ÀéPï ºÀĸÉãï 27.07.1975 11.07.2000 01.12.2010 PR ¸ÀPÁ, UÀÄ®éUÁð

  5 ºÉêÀÄ®vÁ «.ªÁ°äÃQ ST 10.02.1976 08.07.2000 01.12.2010 PR¸À¥ÀæzÀPÁ, PÀªÀįÁ¥ÀÄgÀ,

  UÀÄ®âUÁð

  6 ªÀÄjAiÀÄ¥Àà PÁªÀÄtÚ C°Ö ST 08.09.1975 12.06.2001 25.06.2012 PR¸À¥ÀæzÀPÁ, zÉêÀzÀÄUÀð,

  gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ

  (PÀgÀqÀÄ DAiÀÄÄPÀÛjAzÀ C£ÀĪÉÆâ À̧®ànÖzÉ)

  PÁ¯ÉÃdÄ ²PÀët ªÀÄÄRå DqÀ½vÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ

  ¢£ÁAPÀ: 01.01.2017 gÀ°èzÀÝAvÉÉ ºÉÊzÁæ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è PÀvÀðªÀå ¤ªÀð» À̧ÄwÛgÀĪÀ »jAiÀÄ É̈gÀ¼ÀZÀÄÑUÁgÀgÀ À̧AAiÀÄÄPÀÛ vÁvÁÌ°PÀ eÉåõÀ×vÁ ¥ÀnÖ

 • TYPIST

  C:\Users\acer\Desktop\21st march\hkgradationlist\Typist.xlsx 1

  PÀæ.

  À̧A.

  ºÉ À̧gÀÄ

  ²æà / ²æêÀÄw¥À.e

  Á/¥À.¥

  ÀA/CA.«

  d£Àä ¢£ÁAPÀȨ́êÉUÉ Ȩ́ÃjzÀ

  ¢£ÁAPÀ

  £ÉêÀÄPÁw/

  §rÛ ºÉÆA¢zÀ

  ¢£ÁAPÀ

  £ÉÃg

  À £Éê

  ÀÄPÁw

  / §

  ¥Àæ À̧ÄÛvÀ

  PÁAiÀÄð¤ªÀð» À̧ÄwÛgÀĪÀ

  PÀbÉÃj/PÁ É̄ÃdÄ

  µÀgÁ

  1 2 3 4 5 6 7 8 9

  1 ¸ÀÄgÉÃSÁ J¸ï. PÀgÀdV 06.07.1975 07.07.2000 01.07.2000 DR ¸À¥ÀæzÀPÁ, eÉêÀVð

  2¸Á«wæ ¨Á¬Ä

  §¸ÀªÀgÁd ºÀ¦Û 01.06.1972 12.12.2003 06.12.2003 DR¸À¥ÀæzÀPÁ, ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À (¤)

  ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ eÉêÀVð, UÀÄ®âUÁð f¯ÉèUÉ

  ¸ÉÃjzÀªÀgÁVzÀÄÝ, SÁ° ºÀÄzÉÝ ®¨sÀå«®èzÉÃ

  EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ

  PÁ¯ÉÃf£À°è vÁvÁÌ°PÀªÁV ¤AiÉÆÃd£É ªÉÄÃgÉUÉ

  PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV ¥ÀjUÀtÂ̧ À̄ ÁVzÉ.

  3 ¸ÀAUÀ¥Àà SC 15.05.1966 11.12.2003 06.12.2003 DR À̧¥ÀæzÀPÁ, ºÀĪÀiÁߨÁzï (¤) _"_

  4PÁ¼ÀªÀÄä gÁd±ÉÃRgÀ

  zÀÄUÀðzï01.07.1980 10.06.2009 30.05.2009 DR ¸À¥ÀÀæzÀPÁ, ªÀiÁzÀ£À»¥ÀàgÀUÀ

  5 CA©PÁ 10.03.1984 09.06.2009 30.05.2009 DR ¥ÀÁæ.PÀ, UÀÄ®âUÁð

  6²æÃzÉë ªÀÄ®è¥Àà

  ºÀÆUÁgï22.07.1978 12.06.2009 30.05.2009 DR ¸À¥ÀæzÀPÁ, C¥sÀd®¥ÀÄgÀ

  7 ±ÀgÀt¥Àà 16.05.1984 09.06.2009 30.05.2009 DR ¸À¥ÀæzÀPÁ, D¼ÀAzÀ

  À̧ASÉå:PÁ²E:143:ºÉÊ.PÀ.:eÉåÃ.¥À:2016-17:§¸ÁÜ«

  ¢£ÁAPÀ: 01.01.2017 gÀ°èzÀÝAvÉ ºÉÊzÁæ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ UÀÄ®âUÁð f¯Áè À̧ܽÃAiÀÄ ªÀÈAzÀzÀ°è£À ¢éwÃAiÀÄ zÀeÉð É̈gÀ¼ÀZÀÄÑUÁgÀgÀ vÁvÁÌ°PÀ eÉåõÀ×vÁ ¥ÀnÖ

 • TYPIST

  C:\Users\acer\Desktop\21st march\hkgradationlist\Typist.xlsx 2

  8 CPÀâgï ºÀĸÉãï 23.08.1981 08.06.2009 30.05.2009 DR ¸À¥ÀæzÀPÁ,eÉêÀVð PÁ¯ÉÆä

  9 ¸ÀAdÄ PH 02.06.1975 15.06.2009 30.05.2009 DR ¸À¥ÀæzÀPÁ, ªÀĺÁUÁAªïPÁæ¸ï

  10 ¸ÀĪÀtð CAPÀ®V 01.06.1976 11.06.2009 30.05.2009 DR ¸À¥ÀæzÀPÁ, ¸ÀįÉÃ¥ÉÃmÉ

  11 EAzÀƨÁ¬Ä ®PÀëöät SC 08.05.1983 12.06.2009 30.05.2009 DR ¸À¥ÀæzÀPÁ, alUÀÄ¥Àà (¤)

  ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ UÀÄ®âUÁð f¯ÉèUÉ

  ¸ÉÃjzÀªÀgÁVzÀÄÝ, SÁ° ºÀÄzÉÝ ® s̈Àå«®èzÉÃ

  EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ PÀvÀðªÀå

  ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ PÁ¯ÉÃf£À°è vÁvÁÌ°PÀªÁV

  ¤AiÉÆÃd£É ªÉÄÃgÉUÉ PÀvÀðªÀå

  ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV ¥ÀjUÀtÂ̧ À̄ ÁVzÉ.

  12 jºÁ£À É̈ÃUÀA 15.05.1975 12.06.2009 30.05.2009 DR ¸À¥ÀæzÀPÁ, ¸ÀÉÃqÀA

  13 gÉêÀtÚ ¹zÀÝ¥Àà PÉƽî 01.06.1976 30.06.2009 24.06.2009 DR ¸À¥ÀæzÀPÁ, PÁ¼ÀV

  14 ¸ÀAVÃvÀ ¹ ªÀÄ£ÉÆßýî 30.01.1978 11.06.2009 30.05.2009 DR ¸À¥ÀæzÀPÁ, ¥sÀgÀºÀvÁ¨Ázï

  15 ±ÀAPÀgÀ°AUÀ 01.07.1982 11.06.2009 30.05.2009 DR ¸À¥ÀæzÀPÁ, ªÀÄ¹Ì (¤)

  ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ UÀÄ®âUÁð f¯ÉèUÉ

  ¸ÉÃjzÀªÀgÁVzÀÄÝ, SÁ° ºÀÄzÉÝ ® s̈Àå«®èzÉÃ

  EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ PÀvÀðªÀå

  ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ PÁ¯ÉÃf£À°è vÁvÁÌ°PÀªÁV

  ¤AiÉÆÃd£É ªÉÄÃgÉUÉ PÀvÀðªÀå

  ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV ¥ÀjUÀtÂ̧ À̄ ÁVzÉ.

  16 ¸ÀĤÃvÁ SC 15.06.1975 19.06.2009 30.05.2009 DR ¸À¥ÀæzÀPÁ, §¸ÀªÀPÀ̄ Áåt (¤) _"_

  17 eÉÊ¥ÀæPÁ±À ©gÁzÁgï 01.06.1972 01.04.2011 25.03.2011 DR ¸À¥ÀæzÀPÁ, PÉÆ¥Àà¼À (¤) _"_

 • TYPIST

  C:\Users\acer\Desktop\21st march\hkgradationlist\Typist.xlsx 3

  18 ¥ÀæPÁ±À SC 01.06.1982 26.02.2011 17.02.2011 DR ¸À¥ÀæzÀPÁ, s̈Á°Ì (¤)

  ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ C¥sÀÓ®¥ÀÄgÀ, UÀÄ®âUÁð f¯ÉèUÉ

  ¸ÉÃjzÀªÀgÁVzÀÄÝ, SÁ° ºÀÄzÉÝ ® s̈Àå«®èzÉÃ

  EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ PÀvÀðªÀå

  ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ PÁ¯ÉÃf£À°è vÁvÁÌ°PÀªÁV

  ¤AiÉÆÃd£É ªÉÄÃgÉUÉ PÀvÀðªÀå

  ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV ¥ÀjUÀtÂ̧ À̄ ÁVzÉ.

  PÁ¯ÉÃdÄ ²PÀët ªÀÄÄRå DqÀ½vÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ

  (PÀgÀqÀÄ DAiÀÄÄPÀÛjAzÀ C£ÀĪÉÆâ À̧®ànÖzÉ)

 • TYPIST

  C:\Users\acer\Desktop\21st march\hkgradationlist\Typist.xlsx 4

  PÀæ.

  À̧A.

  ºÉ À̧gÀÄ

  ²æà / ²æêÀÄw¥À.e

  Á/¥À.¥

  ÀA/CA.«

  d£Àä ¢£ÁAPÀȨ́êÉUÉ Ȩ́ÃjzÀ

  ¢£ÁAPÀ

  £ÉêÀÄPÁw/

  §rÛ ºÉÆA¢zÀ

  ¢£ÁAPÀ

  £ÉÃg

  À £Éê

  ÀÄPÁw

  / §

  ¥Àæ À̧ÄÛvÀ

  PÁAiÀÄð¤ªÀð» À̧ÄwÛgÀĪÀ

  PÀbÉÃj/PÁ É̄ÃdÄ

  µÀgÁ

  1 2 3 4 5 6 7 8 9

  1 ²æäªÁ¸À ¹.JA 31.03.1974 10.06.2009 30.05.2009 DR ¸À¥ÀæzÀPÁ, ºÀUÀj É̈ƪÀÄä£ÀºÀ½î

  2 ±À©âÃgï ¨ÁµÁ 04.06.1984 15.06.2009 30.05.2009 DR ¸ÀªÁ&¤PÁ, §¼Áîj£ÀUÀgÀ

  3 ±ÀgÀªÀÄĤßøÁ.PÉ 01.04.1984 12.06.2009 30.05.2009 DR ¸À¥ÀÀæzÀPÁ, PÀÄgÀUÉÆÃqÀÄ

  4 ªÀÄAUÀ¼Á.J£ï ST 28.07.1986 15.06.2009 30.05.2009 DR ¸À¥ÀæzÀPÁ, ºÀÉƸÀ¥ÉÃmÉ

  5 ¤ªÀÄð® ºÉZï 25.11.1974 16.12.2010 04.12.2010 DR ¸À¥ÀæzÀPÁ, ºÀÆ«£ÀqÀUÀ°

  6 ±ÉÃR£ï ©Ã 03.06.1982 16.12.2010 04.12.2010 DR ¸À¥ÀæzÀPÁ, vÉPÀÌ®PÉÆÃmÉ

  ¢£ÁAPÀ: 01.01.2017 gÀ°èzÀÝAvÉ ºÉÊzÁæ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ §¼Áîj f¯Áè À̧ܽÃAiÀÄ ªÀÈAzÀzÀ°è£À ¢éwÃAiÀÄ zÀeÉð É̈gÀ¼ÀZÀÄÑUÁgÀg À vÁvÁÌ°PÀ eÉåõÀ×vÁ ¥ÀnÖ

  PÁ¯ÉÃdÄ ²PÀët ªÀÄÄRå DqÀ½vÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ

  (PÀgÀqÀÄ DAiÀÄÄPÀÛjAzÀ C£ÀĪÉÆâ À̧®ànÖzÉ)

 • TYPIST

  C:\Users\acer\Desktop\21st march\hkgradationlist\Typist.xlsx 5

  PÀæ.

  À̧A.

  ºÉ À̧gÀÄ

  ²æà / ²æêÀÄw¥À.e

  Á/¥À.¥

  ÀA/CA.«

  d£Àä ¢£ÁAPÀȨ́êÉUÉ Ȩ́ÃjzÀ

  ¢£ÁAPÀ

  £ÉêÀÄPÁw/

  §rÛ ºÉÆA¢zÀ

  ¢£ÁAPÀ

  £ÉÃg

  À £Éê

  ÀÄPÁw

  /

  §r

  ¥Àæ À̧ÄÛvÀ

  PÁAiÀÄð¤ªÀð» À̧ÄwÛgÀĪÀ

  PÀbÉÃj/PÁ É̄ÃdÄ

  µÀgÁ

  1 2 3 4 5 6 7 8 9

  1 dUÀzÉë 01.06.1980 09.06.2009 30.05.2009 DR ¸À¥ÀæzÀPÁ,©ÃzÀgï

  2 ¸ÀĤÃvÁ 03.08.1981 10.06.2009 30.05.2009 DR ¸À¥ÀÀæzÀPÁ, ªÀÄ£ÀºÀ½î

  ¢£ÁAPÀ: 01.01.2017 gÀ°èzÀÝAvÉ ºÉÊzÁæ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ ©ÃzÀgï f¯Áè À̧ܽÃAiÀÄ ªÀÈAzÀzÀ°è£À ¢éwÃAiÀÄ zÀeÉð É̈gÀ¼ÀZÀÄÑUÁgÀgÀ vÁvÁÌ°PÀ eÉåõÀ×vÁ ¥ÀnÖ

  (PÀgÀqÀÄ DAiÀÄÄPÀÛjAzÀ C£ÀĪÉÆâ À̧®ànÖzÉ)

  PÁ¯ÉÃdÄ ²PÀët ªÀÄÄRå DqÀ½vÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ

 • TYPIST

  C:\Users\acer\Desktop\21st march\hkgradationlist\Typist.xlsx 6

  ²PÀët

  PÀæ.

  À̧A.

  ºÉ À̧gÀÄ

  ²æà / ²æêÀÄw

  ¥À.e

  Á/¥À.¥

  ÀA/CA.«

  d£Àä ¢£ÁAPÀȨ́êÉUÉ Ȩ́ÃjzÀ

  ¢£ÁAPÀ

  £ÉêÀÄPÁw/

  §rÛ ºÉÆA¢zÀ

  ¢£ÁAPÀ

  £ÉÃg

  À £Éê

  ÀÄPÁw

  /

  §r

  ¥Àæ À̧ÄÛvÀ

  PÁAiÀÄð¤ªÀð» À̧ÄwÛgÀĪÀ

  PÀbÉÃj/PÁ É̄ÃdÄ

  µÀgÁ

  1 2 3 4 5 6 7 8 9

  1CªÀÄgÀ¥Àà

  J¸ï.«ÃgÁ¥ÀÄgÀ20.07.1961 09.09.1988 31.08.1988 DR ¸À¥ÀæzÀPÁ, PÀĵÀ×V

  2 eÉÆåÃw.¹ 05.05.1986 11.06.2009 30.05.2009 DR ¸À¥ÀÀæzÀPÁ, UÀAUÁªÀw

  ¢£ÁAPÀ: 01.01.2017 gÀ°èzÀÝAvÉ ºÉÊzÁæ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè À̧ܽÃAiÀÄ ªÀÈAzÀzÀ°è£À ¢éwÃAiÀÄ zÀeÉð É̈gÀ¼ÀZÀÄÑUÁgÀgÀ vÁvÁÌ°PÀ eÉåõÀ×vÁ ¥ÀnÖ

  (PÀgÀqÀÄ DAiÀÄÄPÀÛjAzÀ C£ÀĪÉÆâ À̧®ànÖzÉ)

  PÁ¯ÉÃdÄ ²PÀët ªÀÄÄRå DqÀ½vÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ

 • TYPIST

  C:\Users\acer\Desktop\21st march\hkgradationlist\Typist.xlsx 7

  PÀæ.

  À̧A.

  ºÉ À̧gÀÄ

  ²æà / ²æêÀÄw

  ¥À.e

  Á/¥À.¥

  ÀA/CA.«

  d£Àä ¢£ÁAPÀȨ́êÉUÉ Ȩ́ÃjzÀ

  ¢£ÁAPÀ

  £ÉêÀÄPÁw/

  §rÛ ºÉÆA¢zÀ

  ¢£ÁAPÀ

  £ÉÃg

  À £Éê

  ÀÄPÁw

  / §

  ¥Àæ À̧ÄÛvÀ

  PÁAiÀÄð¤ªÀð» À̧ÄwÛgÀĪÀ

  PÀbÉÃj/PÁ É̄ÃdÄ

  µÀgÁ

  1 2 3 4 5 6 7 8 9

  1 ¤Ã¯ÁA©PÁ 01.06.1968 10.12.2003 06.12.2003 DR ¸À¥ÀæzÀPÁ, ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ

  2 ªÀÄAdļÁ.r 04.09.1983 12.06.2009 30.05.2009 DR ¸À¥ÀæzÀPÁ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ

  ¢£ÁAPÀ: 01.01.2017 gÀ°èzÀÝAvÉ ºÉÊzÁæ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè À̧ܽÃAiÀÄ ªÀÈAzÀzÀ°è£À ¢éwÃAiÀÄ zÀeÉð É̈gÀ¼ÀZÀÄÑUÁgÀgÀÀ vÁvÁÌ°PÀ eÉåõÀ×vÁ ¥ÀnÖ

  (PÀgÀqÀÄ DAiÀÄÄPÀÛjAzÀ C£ÀĪÉÆâ À̧®ànÖzÉ)

  PÁ¯ÉÃdÄ ²PÀët ªÀÄÄRå DqÀ½vÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ

 • TYPIST

  C:\Users\acer\Desktop\21st march\hkgradationlist\Typist.xlsx 8

  PÀæ.

  À̧A.

  ºÉ À̧gÀÄ

  ²æà / ²æêÀÄw

  ¥À.e

  Á/¥À.¥

  ÀA/CA.«

  d£Àä ¢£ÁAPÀȨ́êÉUÉ Ȩ́ÃjzÀ

  ¢£ÁAPÀ

  £ÉêÀÄPÁw/

  §rÛ ºÉÆA¢zÀ

  ¢£ÁAPÀ

  £ÉÃg

  À £Éê

  ÀÄPÁw

  / §

  ¥Àæ À̧ÄÛvÀ

  PÁAiÀÄð¤ªÀð» À̧ÄwÛgÀĪÀ

  PÀbÉÃj/PÁ É̄ÃdÄ

  µÀgÁ

  1 2 3 4 5 6 7 8 9

  1 ²æÃzÉë - 01.06.1973 11.12.2003 06.12.2003 DR ¸À¥ÀæzÀPÁ, UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ̄ ï

  2 PÀ̄ ÁªÀw 25.02.1984 11.06.2009 30.05.2009 DR ¸ÀªÀÄPÁ, AiÀiÁzÀVj

  3 zÁégÀQñï 20.07.1973 09.06.2009 30.05.2009 DR ¸À¥ÀæzÀPÁ, °AUÀ̧ ÀUÀÆgÀÄ (¤)

  ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ AiÀiÁzÀVj f¯ÉèUÉ ¸ÉÃjzÀªÀgÁVzÀÄÝ,

  SÁ° ºÀÄzÉÝ ®¨sÀå«®èzÉà EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ

  PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ PÁ¯ÉÃf£À°è vÁvÁÌ°PÀªÁV

  ¤AiÉÆÃd£É ªÉÄÃgÉUÉ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV

  ¥ÀjUÀtÂ̧ À̄ ÁVzÉ.

  4 C¥sÁê£ï É̈ÃUÀA 12.12.1983 08.06.2009 30.05.2009 DR ¸À¥ÀÀæzÀPÁ, ¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀ

  5 GªÀiÁzÉë 10.06.1974 10.06.2009 30.05.2009 DR ¸À¥ÀæzÀPÁ, µÀºÁ¥ÀÄgÀ

  6 ¸ÀAvÉÆõï 22.07.1980 12.06.2009 30.05.2009 DR ¸À¥ÀæzÀPÁ, AiÀiÁzÀVj

  7 ªÀĸÀĪÀÄ° 01.09.1973 09.06.2009 30.05.2009 DR ¸À¥ÀæzÀPÁ, PÉA¨Á«

  ¢£ÁAPÀ: 01.01.2017 gÀ°èzÀÝAvÉ ºÉÊzÁæ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ AiÀiÁzÀVj f¯Áè À̧ܽÃAiÀÄ ªÀÈAzÀzÀ°è£À PÀvÀðªÀå ¤ªÀð» À̧ÄwÛgÀĪÀ ¢éwÃAiÀÄ zÀeÉð É̈gÀ¼ÀZÀÄÑUÁgÀgÀ vÁvÁÌ°PÀ eÉåõÀ×vÁ ¥ÀnÖ

 • TYPIST

  C:\Users\acer\Desktop\21st march\hkgradationlist\Typist.xlsx 9

  8 ©üêÀĹAUï SC 01.06.1974 17.06.2009 30.05.2009 DR ¸À¥ÀæzÀPÁ, ªÀiÁ¤é (¤)

  ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ AiÀiÁzÀVj f¯ÉèUÉ ¸ÉÃjzÀªÀgÁVzÀÄÝ,

  SÁ° ºÀÄzÉÝ ®¨sÀå«®èzÉà EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ

  PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ PÁ¯ÉÃf£À°è vÁvÁÌ°PÀªÁV

  ¤AiÉÆÃd£É ªÉÄÃgÉUÉ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV

  ¥ÀjUÀtÂ̧ À̄ ÁVzÉ.

  9 ZÀAzÀæPÀ̄ Á ZÀªÁuï.Dgï SC 26.03.1982 11.06.2009 30.05.2009 DR¸À¥ÀæzÀPÁ, ºÀÄt¸ÀV,

  AiÀiÁzÀVj

  (PÀgÀqÀÄ DAiÀÄÄPÀÛjAzÀ C£ÀĪÉÆâ À̧®ànÖzÉ)

  PÁ¯ÉÃdÄ ²PÀët ªÀÄÄRå DqÀ½vÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ

 • TYPIST

  C:\Users\acer\Desktop\21st march\hkgradationlist\Typist.xlsx 10

  PÀæ.

  À̧A.

  ºÉ À̧gÀÄ

  ²æà / ²æêÀÄw¥À.e

  Á/¥À.¥

  ÀA/CA.«

  d£Àä ¢£ÁAPÀȨ́êÉUÉ Ȩ́ÃjzÀ

  ¢£ÁAPÀ

  £ÉêÀÄPÁw/

  §rÛ ºÉÆA¢zÀ

  ¢£ÁAPÀ

  £ÉÃg

  À £Éê

  ÀÄPÁw

  / §

  ¥Àæ À̧ÄÛvÀ

  PÁAiÀÄð¤ªÀð» À̧ÄwÛgÀĪÀ

  PÀbÉÃj/PÁ É̄ÃdÄ

  µÀgÁ

  1 2 3 4 5 6 7 8 9

  1CªÀÄgÀ¥Àà

  J¸ï.«ÃgÁ¥ÀÄgÀ20.07.1961 09.09.1988 31.08.1988 DR ¸À¥ÀæzÀPÁ, PÀĵÀ×V

  2 ¸ÀÄgÉÃSÁ J¸ï. PÀgÀdV 06.07.1975 07.07.2000 01.07.2000 DR ¸À¥ÀÀæzÀPÁ, eÉêÀVð

  3¸Á«wæ ¨Á¬Ä

  §¸ÀªÀgÁd ºÀ¦Û 01.06.1972 12.12.2003 06.12.2003 DR¸À¥ÀæzÀPÁ, ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À (¤) ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ UÀÄ®âUÁð f¯ÉèUÉ ¸ÉÃjzÀªÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ.

  4 ²æÃzÉë 01.06.1973 11.12.2003 06.12.2003 DR ¸À¥ÀæzÀPÁ,UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ̄ ï

  5 ¤Ã¯ÁA©PÁ 01.06.1968 10.12.2003 06.12.2003 DR ¸À¥ÀæzÀPÁ, ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ

  6 ¸ÀAUÀ¥Àà SC 15.05.1966 11.12.2003 06.12.2003 DR ¸À¥ÀæzÀPÁ, ºÀĪÀiÁߨÁzï (¤) ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ UÀÄ®âUÁð f¯ÉèUÉ ¸ÉÃjzÀªÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ.

  7PÁ¼ÀªÀÄä gÁd±ÉÃRgÀ

  zÀÄUÀðzï01.07.1980 10.06.2009 30.05.2009 DR ¸À¥ÀæzÀPÁ, ªÀiÁzÀ£À»¥ÀàgÀUÀ

  8 ªÀÄAdļÁ.r 04.09.1983 12.06.2009 30.05.2009 DR ¸À¥ÀæzÀPÁ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ

  ¢£ÁAPÀ: 01.01.2017 gÀ°èzÀÝAvÉ ºÉÊzÁæ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è PÀvÀðªÀå ¤ªÀð» À̧ÄwÛgÀĪÀ ¢éwÃAiÀÄ zÀeÉð É̈gÀ¼ÀZÀÄÑUÁgÀgÀ À̧AAiÀÄÄPÀÛ vÁvÁÌ°PÀ eÉåõÀ×vÁ ¥ÀnÖ

 • TYPIST

  C:\Users\acer\Desktop\21st march\hkgradationlist\Typist.xlsx 11

  9 dUÀzÉë 01.06.1980 09.06.2009 30.05.2009 DR ¸À¥ÀæzÀPÁ, ©ÃzÀgï

  10 CA©PÁ 10.03.1984 09.06.2009 30.05.2009 DR ¥ÀÁæ.PÀ, UÀÄ®éUÁð

  11 PÀ̄ ÁªÀw 25.02.1984 11.06.2009 30.05.2009 DR ¸ÀªÀÄPÁ, AiÀiÁzÀVj

  12 ²æäªÁ¸À ¹.JA 31.03.1974 10.06.2009 30.05.2009 DR ¸À¥ÀæzÀPÁ, ºÀUÀj É̈ƪÀÄä£ÀºÀ½î

  13²æÃzÉë ªÀÄ®è¥Àà

  ºÀÆUÁgï22.07.1978 12.06.2009 30.05.2009 DR ¸À¥ÀæzÀPÁ, C¥sÀd®¥ÀÄgÀ

  14 eÉÆåÃw.¹ 05.05.1986 11.06.2009 30.05.2009 DR ¸À¥ÀæzÀPÁ, UÀAUÁªÀw

  15 zÁégÀQñï 20.07.1973 09.06.2009 30.05.2009 DR ¸À¥ÀæzÀPÁ, °AUÀ̧ ÀUÀÆgÀÄ (¤)¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ AiÀiÁzÀVj f¯ÉèUÉ

  ¸ÉÃjzÀªÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ.

  16 ¸ÀĤÃvÁ 03.08.1981 10.06.2009 30.05.2009 DR ¸À¥ÀæzÀPÁ,ªÀÄ£ÀºÀ½î

  17 ±ÀgÀt¥Àà 16.05.1984 09.06.2009 30.05.2009 DR ¸À¥ÀæzÀPÁ, D¼ÀAzÀ

  18 CPÀâgï ºÀĸÉãï 23.08.1981 08.06.2009 30.05.2009 DR ¸À¥ÀæzÀPÁ, eÉêÀVðPÁ¯ÉÆä

  19 ±À©âÃgï ¨ÁµÁ 04.06.1984 15.06.2009 30.05.2009 DR ¸ÀªÀÁ&¤PÁ,§¼Áîj£ÀUÀgÀ

  20 ±ÀgÀªÀÄĤßøÁ.PÉ 01.04.1984 12.06.2009 30.05.2009 DR ¸À¥ÀæzÀPÁ, PÀÄgÀUÉÆÃqÀÄ

  21 ¸ÀAdÄ PH 02.06.1975 15.06.2009 30.05.2009 DR ¸À¥ÀæzÀPÁ, ªÀĺÁUÁªïPÁæ¸ï

  22 ¸ÀĪÀtð CAPÀ®V 01.06.1976 11.06.2009 30.05.2009 DR ¸À¥ÀæzÀPÁ, ¸ÀįÉÃ¥ÉÃmÉ

  23 C¥sÁê£ï É̈ÃUÀA 12.12.1983 08.06.2009 30.05.2009 DR ¸À¥ÀæzÀPÁ, ¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀ

 • TYPIST

  C:\Users\acer\Desktop\21st march\hkgradationlist\Typist.xlsx 12

  24 GªÀiÁzÉë 10.06.1974 10.06.2009 30.05.2009 DR ¸À¥ÀæzÀPÁ, µÀºÁ¥ÀÄgÀ

  25 EAzÀƨÁ¬Ä ®PÀëöät SC 08.05.1983 12.06.2009 30.05.2009 DR ¸À¥ÀæzÀPÁ, alUÀÄ¥Àà (¤) À̧zÀjAiÀĪÀgÀÄ UÀÄ®âUÁð f¯ÉèUÉ Ȩ́ÃjzÀªÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ.

  26 jºÁ£À É̈ÃUÀA 15.05.1975 12.06.2009 30.05.2009 DR ¸À¥ÀæzÀPÁ, ¸ÉÃqÀA

  27 ¸ÀAvÉÆõï 22.07.1980 12.06.2009 30.05.2009 DR ¸À¥ÀæzÀPÁ, AiÀiÁzÀVj

  28 gÉêÀtÚ ¹zÀÝ¥Àà PÉƽî 01.06.1976 30.06.2009 24.06.2009 DR ¸À¥ÀæzÀPÁ, PÀÁ¼ÀV

  29 ¸ÀAVÃvÀ ¹.ªÀÄ£ÉÆßýî 30.01.1978 11.06.2009 30.05.2009 DR ¸À¥ÀæzÀPÁ, ¥sÀgÀºÀvÁ¨Ázï

  30 ªÀÄAUÀ¼Á.J£ï ST 28.07.1986 15.06.2009 30.05.2009 DR ¸À¥ÀæzÀPÁ, ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ

  31 ªÀĸÀĪÀÄ° 01.09.1973 09.06.2009 30.05.2009 DR ¸À¥ÀæzÀPÁ, PÉA¨Á«

  32 ±ÀAPÀgÀ°AUÀ 01.07.1982 11.06.2009 30.05.2009 DR ¸À¥ÀæzÀPÁ, ªÀÄ¹Ì (¤) ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ UÀÄ®âUÁð f¯ÉèUÉ ¸ÉÃjzÀªÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ.

  33 ¸ÀĤÃvÁ SC 15.06.1975 19.06.2009 30.05.2009 DR ¸À¥ÀæzÀPÁ, §¸ÀªÀPÀ̄ Áåt (¤) _"_

  34 ©üêÀĹAUï SC 01.06.1974 17.06.2009 30.05.2009 DR ¸À¥ÀæzÀPÁ, ªÀiÁ¤é (¤)¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ AiÀiÁzÀVj f¯ÉèUÉ

  ¸ÉÃjzÀªÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ.

  35 ZÀAzÀæPÀ̄ Á ZÀªÁuï.Dgï SC 26.03.1982 11.06.2009 30.05.2009 DR ¸À¥ÀæzÀPÁ,ºÀÄt¸ÀV, AiÀiÁzÀVj

  36 eÉÊ¥ÀæPÁ±À ©gÁzÁgï 01.06.1972 01.04.2011 25.03.2011 DR ¸À¥ÀæzÀPÁ, PÉÆ¥Àà¼À (¤) ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ UÀÄ®âUÁð f¯ÉèUÉ ¸ÉÃjzÀªÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ.

 • TYPIST

  C:\Users\acer\Desktop\21st march\hkgradationlist\Typist.xlsx 13

  37 ¤ªÀÄð® ºÉZï 25.11.1974 16.12.2010 04.12.2010 DR ¸À¥ÀæzÀPÁ,ºÀÆ«£ÀºÀqÀUÀ°

  38 ¥ÀæPÁ±À SC 01.06.1982 26.02.2011 17.02.2011 DR ¸À¥ÀæzÀPÁ, s̈Á°Ì (¤) ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ UÀÄ®âUÁð f¯ÉèUÉ ¸ÉÃjzÀªÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ.

  39 ±ÉÃR£ï ©Ã 03.06.1982 16.12.2010 04.12.2010 DR ¸À¥ÀæzÀPÁ, vÉPÀÌ®PÉÆÃmÉ

  PÁ¯ÉÃdÄ ²PÀët ªÀÄÄRå DqÀ½vÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ

  (PÀgÀqÀÄ DAiÀÄÄPÀÛjAzÀ C£ÀĪÉÆâ À̧®ànÖzÉ)

 • Attender

  C:\Users\acer\Desktop\21st march\hkgradationlist\Attender.xlsx 1

  PÀæ.

  À̧A.

  ºÉ À̧gÀÄ

  ²æà / ²æêÀÄw¥À.e

  Á/¥À.¥

  ÀA/CA.«

  d£Àä ¢£ÁAPÀȨ́êÉUÉ Ȩ́ÃjzÀ

  ¢£ÁAPÀ

  £ÉêÀÄPÁw/

  §rÛ ºÉÆA¢zÀ

  ¢£ÁAPÀ

  £ÉÃg

  À £Éê

  ÀÄPÁw

  / §

  ¥Àæ À̧ÄÛvÀ

  PÁAiÀÄð¤ªÀð» À̧ÄwÛgÀĪÀ

  PÀbÉÃj/PÁ É̄ÃdÄ

  µÀgÁ

  1 2 3 4 5 6 7 8 9

  1 ªÀĺÀäzï E¸ÁªÀÄÄ¢Ýãï - 05-08-1967 02-06-1986 26-05-1986 CA ¸ÀPÁ, UÀÄ®âUÁð

  2ªÉƺÀªÀÄzï ªÉĺÀvÁ¨ï

  C°05-09-1956 12-04-1976 12-12-1989 PR ¸À¥ÀæzÀPÁ, ¸ÉÃqÀA ªÀAiÉÆäªÀÈwÛ

  3 ¯Á¯ï CºÀªÀÄzï - 01-06-1956 14-11-1980 14-10-1993 PR¸À¥ÀæzÀPÁ, eÉêÀVð

  PÁ¯ÉÆäªÀAiÉÆäªÀÈwÛ

  4 ±ÉÃSï ZÀAzï - 01-07-1957 11-09-1980 07-02-1994 PR ¸ÀPÁ, UÀÄ®âUÁð

  5 ªÀĺÁ£ÀAzÉñÀPÀĪÀiÁgÀ ¥À¥ÀA 01-06-1961 02-11-1984 25-08-1995 PR ¸ÀPÁ, UÀÄ®âUÁð

  6 ±ÀAPÀgÀªÀÄ®è¥Àà ¥À.eÁ. 09-07-1960 14-11-1984 25-08-1995 PR ¸À¥ÀæzÀPÁ, avÁÛ¥ÀÄgÀ

  7 ²ªÀgÁªÀÄ PÉ - 04-02-1954 01-12-1984 25-08-1995 PR ¸ÀPÁ, UÀÄ®âUÁð ªÀAiÉÆäªÀÈwÛ

  8 ºÀj¹AUï - 01-10-1961 22-02-1985 25-08-1995 PR ¸ÀPÁ, UÀÄ®âUÁð

  9 ²ªÀ°AUÀ¥Àà - 01-01-1964 27-04-1998 15-04-1998 DR ¸À¥ÀæzÀPÁ, ¸ÉÃqÀA

  10 C±ÉÆÃPÀ ZÀ£ÀߥÀà UÉÆüÀ - 01-06-1967 27-04-1998 15-04-1998 DR ¸ÀPÁ, UÀÄ®âUÁð

  À̧ASÉå:PÁ²E:143:ºÉÊ.PÀ.:eÉåÃ.¥À