27 de maig, eleccions municipals - butlleti 127 - maig 2007.pdf · ons ha estat l’obertura a...

Download 27 de maig, eleccions municipals - Butlleti 127 - Maig 2007.pdf · ons ha estat l’obertura a tothom,

Post on 28-Sep-2018

214 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 127maig 07

  27 de maig, eleccions municipalsUns 26.000 electors sn cridats a les urnes per escollir entre vuit candidatures Pg. 3-5

  El RUA reuneix les vivncies i xits obtinguts pel club en el llibre dels seus 25 anys Pg. 28

  Un total de vuit formacions po-ltiques, tres ms que fa quatreanys, han presentat candidaturaa les properes eleccions muni-

  Emotiu comiat per

  jubilaci delsecretari de

  lAjuntament

  Pg. 9

  El Sant Jordi a la Rambla torna a sermultitudinari

  LEn Vers torna a acostar la poesia a lescolaEs va organitzar una marat infantil de poesia,un recital de lescola dadults, un espectaclesobre lobra de Miquel Mart i Pol i un progra-ma de rdio, realitzat per nens i nenes.

  Pg. 12La mostra dentitats,

  organitzada per la

  CRAC, va comptar

  amb la visita del

  president de la

  Generalitat, Jos

  Montilla. Pg. 19

  Bona acollida del programa Esports alsparcsLa iniciativa va adreada a joves en risc dex-clusi i consisteix en lorganitzaci de jocs ambcontinguts educatius i integradors, que ajudin amotivar-los en lestudi i el treball.

  Pg. 27

  cipals de Ripollet. RepeteixenPSC, CpR, PP, CiU i ICV. A ms,sincorporen els partits ERC iEUiA, que han optat per anar en

  SUMARI

  SERVEIS

  SOCIETAT

  Sobre una segonasala dart al Centre

  Cultural

  Pg. 20

  solitari, desprs de la seva sorti-da del CpR. A ms, apareix unanova fora, Ciutadans, de recentcreaci.

  En construcci un

  nou dipsit daigua

  de 6.000 metrescbics

  Pg. 11

 • maig 20072

 • maig 2007 3

  Eleccions municipals26.277 electors sn cridats a les urnes elproper 27 de maig de 2007Aquesta convocatria es presenten un total de vuit candidatures, tres ms que els passats comicis locals

  El proper 27 de maig26.277 ripolletencssn cridats a votar perescollir els seus repre-sentants per governarlAjuntament deRipollet els propersquatre anys.Aquests sn els vui-tens comicis locals i,en aquesta ocasi, escompta amb un totalde vuit llistes, tresms que les passadeseleccions.Repeteixen PSC,CpR, PP, CiU i ICV.Com a tnica general,es tornen a presentarels mateixosalcaldables, per ambunes llistes renovadesi rejovenides. A ms,cal destacar la nove-tat de la incorporacide les candidaturesdels partits ERC iEUiA, que han optatper anar en solitari,desprs de la sevasortida del CpR.Finalment, apareixuna nova fora, derecent creaci, Ciuta-dans.Ripollet ha estatgovernat aquestdarrer mandat peltripartit, format perPSC, ICV i CiU, ambel socialista JuanParralejo dalcalde, enel marc del pacte delPla dActuaci Muni-cipal. Les passadeseleccions va participarel 55,4%.

  LES SESSIONS PLENRIES SN OBERTES AL PBLIC A LA TAULA CENTRAL, LEQUIP DE GOVERN: PSC, ICV I CIU

  REGIDORS DE LOPOSICI: CPR, PP, ERC I EUIA REGIDORS DEL PSC, ICV I EL REGIDOR NO ADSCRIT

  COBERTURA INFORMATIVAEls mitjans municipals es-tan realitzant un segui-ment exhaustiu de lactu-alitat electoral. A ms,Ripollet Rdio realitzaruna entrevista en profun-ditat amb tos els candidats.El 17 de maig retransme-tr el debat de lAssociaciR. Ripollet i el 27 de maigemetr lespecial la Nit deles eleccions a partir de les20 hores. Una vegada ms,ripollet.cat far lescrutinien lnia i retransmetrlemissi de la rdio. Final-ment, lendem sortir elnou eBR.

 • maig 20074 Eleccions municipals

  Les passades eleccionsvan votar 14.188 elec-tors, un 55,4% del cens.Al llarg dels 30 anys dedemocrcia, la partici-paci ha estat oscillant,registrant els rcordsdassistncia a les urnesels anys 1979 i 1987. Endues ocasions labsten-ci ha guanyat a la par-

  Evoluci de la participacio i el vot

  ticipaci, els anys 1991i 1999. Hores dara, lesforces poltiques ses-mercen en fomentar elvot i en fer arribar el seumissatge als nous habi-tants de Ripollet, ja queel padr municipal sharenovat en prop de10.000 persones en elsdarrers 5 anys.

 • maig 2007 5Eleccions municipals

  Lelector tipus majoritari t una edat de35 a 65 anys i estudis primarisUn de cada quatreripolletencs en edatde votar t entre 35 i45 anys. Un altre tretcaracterstic s elpredomini del nivelleducatiu bsic enms del 50% delselectors i que elnmero de nascutsfora de Catalunya sdel 40%. De cara apossibles anlisissobre el comporta-ment del vot, tambcal tenir en compteque en, aquestscomicis, sn cridatsper primera vegadaa les urnes un totalde 1.322 nois i noies.

  El nmero delectorses mant bastant es-table respecte a lesdarreres eleccions lo-cals, ja que el creixe-ment vegetatiu ha es-tat de 688 persones.No obstant, sha pro-dut una importan-tssima renovaci delcens, amb 9.631 novesaltes.Per edats, el grup ma-joritari correspon al de35 a 65 anys, amb12.623 persones, i dinsdaquest, la meitat tentre 35 i 45 anys.Quant a formaci,13.606 tenen estudisprimaris i daquests,3.884 inacabats. Altres10.117 han cursat bat-xillerat o formaciprofessional i prop de2.000 disposen de ti-tulaci superior. Se-gons el padr munici-pal, unes 600 personesdeclaren no saber lle-gir ni escriure.

  Quant a procedncia,15.664 han nascut aCatalunya i 10.021procedeixen daltrespunts dEspanya. Perprovncies, els or-gens principals sn1.358 nascuts a Gra-nada, 1.223 a Cr-doba, 979 a Badajoz,939 a Sevilla, 677 aJan, 461 a Cdiz,458 a Almera, 451 aCceres, 424 a M-laga, 311 a CiudadReal, 212 a Murcia,156 a Madrid, 169 aHuelva, 139 a Len,127 a Huesca i tamba Albacete i 118 aOrense.El pes del l electornascut a lestrangercontinua sent baix irepresenta el 2,25%.Dels 592 nacionalit-zats, 80 sn nascuts aFrana, 77 a Marroc,47 a Alemanya, 45 aArgentina, 45 a Peri 33 a Venezuela.

  ELS JOVESAquestes eleccions vo-taran per primera ve-gada a unes munici-pals un total de 1332nois i noies, correspo-nents als nascuts apartir entre 1986 i1990. Aquest grup escaracteritza per havernascut i educat prc-ticament en la seva to-talitat a Catalunya.Quant a formaci,presenta un perfil edu-catiu ms baix que lamitjana dadults, jaque, segons el padr,un 40% no ha acabatels seus estudis de pri-mria.

 • maig 20076

  El futur: un copdull al passat

  Iniciativa per Catalunya Verds s una for-a municipalista que esta molt presenten el mn local catal. Representem lafora de lesquerra moderna i innova-dora que ha estat pionera en la diagnosidels problemes de futur per a la socie-tat, aportant les nostres alternatives i larecerca de solucions. Des daquesta am-bici, afrontem les properes eleccionsdel 27 de maig, amb objectius ambicio-sos, per possibles. Tenim una bona

  oportunitat i laprofitarem.La proposta programtica que presen-tem als vens i venes deRipollet s basaen les tres E: ltica, lEquitat, lEco-logia.Ltica, la transparncia, el dileg amb lasocietat, el rigor i la esponsabilitat quefan un bon govern.LEquitat, la justcia social, ocupaci dig-na, poltica redistributiva, veritable igual-tat doportunitas entre sexes, genera-

  cions, orgens socials o geogrfics diver-sos.LEcologia, el desenvolupament soste-nible, lluita contra el canvi climtic, lanova cultura de laigua, lenergia i el ter-ritori.Tenim propostes, idees i valors que jason realitat a Ripollet, grcies a les apor-tacions decisives del nostre grup al go-vern municipal i que consolidarem en-tre tots i totes el proper 27 de maig.

  Per uns mitjans decomunicacimunicials plurals iindependents

  Els Populars creiem que utilitzar Catali Castell enriqueix la convivncia. Larealitat social de Ripollet s un exemplede convincia lingstica. Poder llegiraquest butllet, fer gestions municipals ila web en tots dos idiomes s un dretque ha de respectar-se a tots els vens iveines de Ripollet.Los Populares creemos que usar elCataln y Castellano enriquece laconvivencia. La realidad social de Ripollet

  es un ejemplo de convivencia lingsti-ca. Poder leer este boletn, hacer gestio-nes municipales y la web en los dosidiomas es un derecho que deberespetarse a todos los vecinos de Ripollet.Los Populares queremos, con tu apoyo,llevar esta realidad al ayuntamiento.Ara toca canvi .oficinaciudadana@hotmail.com o vinepersonalment a compartir els teus sug-geriments.

  C/ La Lluna, 19.Dilluns i dimecres de 18.30 hores a 20.30hores. Telfon 93 580 45 82.

  ICV: garantia deprogrs

  Los popularesqueremos elAyuntamientobilinge

  Sembla que la tele de Ripollet, i dunesquantes ciutats ms dels voltants, tiraendavant. Malgrat que s un nou mitjde comunicaci municipal la qesti se-gueix sense abordar-se al Patronat Mu-nicipal de Comunicaci. s un assump-te que sembla que noms s compe-tncia del govern, encara que ser fi-nanat amb els diners de tots. En el plede mar nomenvem els representatsals rgans de govern daquesta nova tele

  pblica, i s clar, tots sn del govern.Nulla participaci de la ciutadania. Japodem pressuposar que ser un nou r-gan al servei dels governs de cada mu-nicipi, siguin del color que siguin, i enel qual les opinions divergents no hi tin-dran cabuda, o hi tindran un tractamenttestimonial o fins i tot marginal, com enaquest Butllet.Des del Comproms pensem que estemperdent una altra oportunitat de posar

  en mans de la ciutadania i de les entitatsun mitj de comunicaci pblic. Pels nos-tres governants un mitj de comunicacipblic s noms aquell que est finanatamb diners de tots; obliden, per, que nopot ser pblic sin est a ms al servei dela comunitat. Estem creant mitjans de co-municaci finanats amb diners de tots,per que no en tenen gaire de pblics,perqu noms estan al servei dels quemanen, no de la comunitat.

  Ripolletencs quedonen la talla

  Les moltes actuacions realitzades du-rant els darrers quatre anys posen derelleu la voluntat ferma del nostre grupper recuperar el patrimoni de la vila deRipollet. Una de les primeres actuaci-ons ha estat lobertura a tothom, en es-pecial als ms joves, dun dels molinsfariners, el Mol den Rata. A ms dob-servar el funcionament del mol, tambes gaudeix duna exposici amb un trac-tament que defineix les lnies esttiqu