simplificada - arc-cat.net · 2 unitats de mesura que s’han d’utilitzar totes les xifres de...

of 28 /28
Declaració anual de residus industrials. Any 2006 Declaración anual de residuos industriales. Año 2006 Instruccions generals i annexos Instrucciones generales y anexos SIMPLIFICADA

Author: lekhanh

Post on 28-Jul-2018

222 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Declaraci anual de residus industrials. Any 2006Declaracin anual de residuos industriales. Ao 2006

  Instruccions generals i annexos

  Instrucciones generales y anexos

  S I M P L I F I C A D A

 • A QUI ES REQUEREIX EL COMPLIMENT DE LA DECLARACI SIMPLIFICADA

  Destinatari especfic del requeriment Aquesta declaraci es destina a les activitats de tipus industrial amb 5 o menys treba-lladors i va dirigida al/s centre/s productiu/s de lempresa. Per tant, shan de fer tantes declaracions anuals de residus industrials com factories tingui una empresa.

  Desglossament del formulari El formulari es compon de 2 fulls de declaraci i sestructura de la manera segent:

  Full 1: Dades generals de lempresa.

  Full 2: Gesti dels residus.

  El/la responsable de residus del centre productiu, tal com es preveu a larticle 8 del Decret 93/1999, de 6 dabril, sobre procediments de gesti de residus, sha dencarregar demplenar aquest formulari. Amb la seva signatura a cada full, garanteix lexactitud de les dades.

  Nomenament de la persona responsable de residus El productor o possedor de residus ha de comunicar a lAgncia de Residus de Catalunya el nomenament del responsable de residus tal com preveu larticle 8 del Decret 93/1999, de 6 dabril, sobre procediments de gesti de residus. Es considerar responsable de resi-dus qui signa la declaraci anual de residus industrials.

  Termini de presentaci de la declaraci El termini de presentaci de la declaraci de residus industrials correspon al primer tri-mestre de lany en qesti, tal com es preveu a larticle 6 del Decret 93/1999, de 6 dabril sobre procediments de gesti de residus.

  Remissi de la declaraci La declaraci, formalitzada degudament, es pot retornar per correu a lAgncia de Residus de Catalunya mitjanant el full de remissi que tamb sadjunta, o b presentant-la personalment a ladrea que sassenyala en el full de remissi o b a les Delegacions Territorials de Medi Ambient.

  Cal retornar tots els fulls del formulari, inclosos els que quedin en blanc.

  Quan la declaraci sha realitzat mitjanant el suport informtic, shaur de retornar el fitxer que contingui les dades de la declaraci telemticament, via SDR, o via CAT365. Tamb es podr retornar un disquet conjuntament amb el resum imprs.

  QUINS SN ELS RESIDUS QUE SHAN DE DECLARAR

  Definici de residu a lefecte de la declaraci A larticle 2 del Decret Legislatiu 2/1991, hi ha la definici del que sentn per residu indus-trial. A lefecte daquesta declaraci, pot considerar-se residu industrial, tot el material slid, lquid o gass confinat que es genera com a conseqncia no desitjada duna acti-vitat industrial destinada a lelaboraci dun producte final.

  Residus exclosos Aquesta definici s absolutament general i noms se nexceptuen, per ra de la proble-mtica clarament diferenciada que plantegen, els efluents gasosos i els residus radioac-tius, a ms dels altres residus dorigen no industrial exclosos per la Llei 6/1993.

  Residus que shan de declarar Els productors o els possedors de residus industrials estan obligats a presentar anual-ment la Declaraci de residus atenint-se a les dades reals de producci de lany immedia-tament anterior (article 6 del Decret 93/1999). Per tant, sn objecte daquesta declaraci tots els residus de procedncia industrial.

  Residus lquids A lefecte daquesta declaraci i atesa la dificultat de diferenciar els residus lquids del que sentn per aiges residuals, cal incloure-hi, independentment del tipus de gesti o de tractament que rebin, fins i tot quan es destinin a la xarxa de clavegueres, els residus lquids o les aiges residuals generades en el procs productiu o en les neteges associa-des. En general, quan hi hagi dubtes sobre el carcter de residu lquid o aigua residual, cal, en tot cas, inclourels en la declaraci.

  La denominaci amb la qual es designin els residus en la columna corresponent del full 2, sha dajustar bsicament a les caracterstiques de composici i no tant a referncies de la funci o del procs pel qual shagi generat. Per exemple, desgreixador s una mala denominaci si no va acompanyada de la descripci del tipus de qu es tracta: bany alca-l, hidrocarbur clorat, etc.

  COM SHAN DEMPLENAR ELS FORMULARIS

  Idioma Es poden utilitzar indistintament el catal o el castell.

  Emplenat del formulari Preferiblement a mquina, o en el seu defecte amb lletra dimpremta clara i entenedora.

  Instruccions generals

  Responsabilitat de la persona

  encarregada de residus

  Descripci-denominaci dels residus que shan de declarar

  1

 • 2

  Unitats de mesura que shan dutilitzar Totes les xifres de producci o de consum shan dindicar en unitats expressades per any (no per dia, setmana o mes). Les quantitats shan despecificar en tones mtriques per any (t/a), fins i tot els lquids, i noms shan d-utilitzar altres unitats (m3 o unitat per a variables discretes) en els casos en qu sigui estrictament necessari. La unitat que es faci servir (fonamentalment t/a) ha de ser clarament indicada en el qestionari.

  Les qestions la resposta a les quals s una enumeraci disposen dun espai previst per a aquest efecte que pot resultar insuficient. En aquest cas, en una altra cpia del mateix full del qestionari, sha de continuar lenumeraci, dins del seu lloc corresponent i respectant la correlaci dels nmeros dordre iniciada en el full anterior.

  Codificaci de les dades de la declaraci Els diferents codis que cal emprar per formalitzar la declaraci sindiquen en els annexos 1 i 2, sempre que no shagin introdut en el revers dels fulls de declaraci.

  Les indicacions que la persona responsable de la formalitzaci de la declaraci cregui convenient fer per puntualitzar millor les dades declarades poden incloures en un full blanc addicional afegit a la resta de fulls del formulari. Shi poden fer tamb suggeriments de millora del format actual de la Declaraci que es creguin convenients.

  Cas dinsuficincia de lespaireservat per a les dades

  Incorporaci a la declaraci daltrainformaci complementria addicional

  Llei 6/1993. De 15 de juliol, reguladora dels residus, publicada en el DOGC nm. 1776, de 28 de juliol de 1993.

  Llei 38/1995 de 12 de desembre. Sobre el dret daccs a la informaci en matria de medi ambient, publicada en el BOE 297 de 13 de desembre de 1995. ( B O E : Butllet Oficial de lEstat).

  Llei 10/1998, de 21 dabril de residus, publicada en el DOGC nm. 96, de 22 dabril de 1998.

  Llei 55/1999 de 29 de desembre. De mesures fiscals, adminis-tratives i dordre social, publicada en el BOE 312 de 30 de desembre de 1999. (Modifica la Llei 38/1995).

  Llei 15/2003. De 13 de juny, de modificaci de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora de residus.

  Llei 16/2003. De 13 de juny, de finanament de les infrastructu-res de tractament de residus i del cnon sobre la depo-sici de residus.

  Decret Legislatiu 2/1991. De 26 de setembre, pel qual sefectua la refosa dels textos legals vigents en matria de residus industrials, publicat en el DOGC nm. 1498, de 27 de setembre de 1991.

  Decret 34/1996. De 9 de gener, pel qual saprova el Catleg de residus de Catalunya, publicat en el DOGC nm 2166, de 9 de febrer de 1996.

  Decret 1/1997. De 7 de gener, sobre la disposici del rebuig dels residus en dipsits controlats, publicat en el DOGC nm. 2307 de 13 de gener de 1997.

  Decret 92/1999. De 6 dabril, de modificaci del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual saprova el Catleg de residus de Catalunya, publicat en el DOGC nm. 2865 el 12 dabril de 1999, que continua vigent per determinar la correcta gesti que ha de tenir cadascun dels residus.

  Decret 93/1999. De 6 dabril, sobre procediments de gesti de residus, publicat en el DOGC nm. 2865 el 12 dabril de 1999.

  Decret 219/2001. D1 dagost, pel qual es deroga la disposici addicional tercera del Decret 93/1999 de procediments de gesti de residus, publicat en el DOGC nm. 3447 de 7 dagost de 2001.

  Ordre de 9 de setembre de 1986. De limitaci de ls del poli-clorobifenils i policloroterfenils, publicada en el DOGC nm. 757, de 24 doctubre de 1986.

  Ordre de 6 de setembre de 1988. Sobre prescripcions relatives al tractament i leliminaci dels olis usats, publicada en el DOGC nm. 1055, de 14 doctubre de 1988.

  Ordre d1 de juny de 1995. Sobre lacreditaci de laboratoris per a la determinaci de les caracterstiques dels resi-dus, publicat en el DOGC nm. 2069 el 30 de juny de 1995.

  Ordre de 26 de setembre de 2000. Per la qual es modifica lOrdre d1 de juny de 1995 sobre acreditaci de labo-ratoris per a la determinaci de les caracterstiques dels residus, publicat en el DOGC 3250 el 23 doctubre de 2000.

  Ordre MAM/304/2002. De 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valoritzaci i eliminaci de residus i la llista europea de residus.

  Ordre MAB/329/2003. De 15 de juliol, per la qual saprova el procediment telemtic relacionat amb la formalitzaci de la documentaci de control i seguiment de residus i la sollicitud dinscripci en el Registre de productors de residus industrials de Catalunya.

  Ordre MAB/401/2003. De 19 de setembre, per la qual saprova el procediment de presentaci telemtica de la declaraci anual de residus industrials.

  Reial Decret 833/1988, de 20 de juliol, pel qual saprova el reglament per lexecuci de la llei 20/1986, de 14 de maig, bsica de residus txics i perillosos.

  Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regu-la leliminaci de residus mitjanant dipsit en aboca-dor.

  Reial Decret 208/2006. De 25 de febrer, sobre aparells elctrics i electrnics i la gesti dels seus residus

  Decisi de la Comissi 2001/118/CE. De 16 de gener,que modifica la Decisi 200/532/CE, i que estableix la llista europea de residus.

  Decisi de la Comissi de 27 de febrer de 2003. Per la qual sestableixen les normes de codificaci dels compo-nents i materials per vehicles en aplicaci de la Directiva 2000/53/CE del Parlament i del Consell relatiu als vehi-cles al final de la seva vida til.

  (DOGC: Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya)

  NDEX DE LA NORMATIVA LEGAL BSICA VIGENT A CATALUNYA SOBRE RESIDUS INDUSTRIALS

 • A QUIN SE REQUIERE EL CUMPLIMIENTO DE LA DECLARACIN SIMPLIFICADA

  Destinatario especfico del requerimiento Esta declaracin est destinada a las actividades de tipo industrial con 5 o menos tra-bajadores y va dirigida al/a los centro/s productivo/s de la empresa. Por tanto, deben hacerse tantas declaraciones anuales de residuos industriales como factoras tenga una empresa.

  Desglose del formulario El formulario est compuesto por 2 hojas de declaracin y se estructura de la forma siguiente:

  Hoja 1: Datos generales de la empresa.

  Hoja 2: Gestin de los residuos

  El/la responsable de residuos del centro productivo, tal como est previsto en el artculo 8 del Decreto 93/1999, de 6 de abril, sobre procedimientos de gestin de residuos, tiene que encargarse de contestar este formulario. Con su firma en cada hoja, garantiza la exac-titud de los datos.

  El productor o poseedor de residuos ha de comunicar a la Agncia de Residus de Catalunya el nombramiento del responsable de residuos tal como est previsto en el artculo 8 del De-creto 93/1999, de 6 de abril, sobre procedimientos de gestin de residuos. Se considerar responsable de residuos quien firma la declaracin anual de residuos industriales.

  Plazo de presentacin de la declaracin El plazo de presentacin de la declaracin de residuos industriales corresponde al primer trimestre del ao en cuestin, tal como se especifica en el artculo 6 del Decreto 93/1999, de 6 de abril sobre procedimientos de gestin.

  Remisin de la declaracin La declaracin, debidamente cumplimentada, se puede devolver por correo a la Agncia de Residus de Catalunya a travs de la hoja de remisin que tambin se adjunta, o bien presentndola personalmente en la direccin indicada en la hoja de remisin o en las Dele-gaciones Territoriales de Medio Ambiente.

  Han de devolverse todas las hojas del formulario, incluidas las hojas que quedan en blanco. Cuando la declaracin se realiza mediante el soporte informtico, debe devolverse el fichero que contenga los datos de la declaracin telemticamente, va SDR, o va CAT365. Tambin puede devolverse un disquete junto con el resumen impreso.

  CULES SON LOS RESIDUOS QUE HAY QUE DECLARAR

  En el artculo 2 de Decreto Legislativo 2/1991 se encuentra la definicin de lo que se entiende por residuo industrial. A los efectos de esta declaracin, puede considerarse residuo indus-trial todo el material que se genera como consecuencia no deseada de una actividad indus-trial destinada a la elaboracin de un producto final.

  Residuos excluidos Esta definicin es absolutamente general y de ella solo se excluyen, con motivo de la problemtica claramente diferenciada que plantean, los efluentes gaseosos y los residuos radiactivos, aparte de otros residuos de origen no industrial excluidos por la Ley 6/1993.

  Residuos a declarar Los productores o poseedores de residuos industriales estn obligados a presentar anual-mente la Declaracin de residuos ajustada a los datos reales de produccin del ao inme-diatamente anterior (artculo 6 del Decreto 93/1999). Por tanto, son objeto de esta declara-cin todos los residuos de procedencia industrial.

  Residuos lquidos A efectos de esta declaracin y dada la dificultad de diferenciar los residuos lquidos de las aguas residuales, se tendr que incluir en la misma, independientemente del tipo de gestin o tratamiento que reciban, incluso cuando se destinen a la red de alcantarillas, los residuos lquidos o las aguas residuales generados en el proceso productivo o en las lim-piezas asociadas al mismo. En general, cuando existan dudas sobre el carcter de residuo lquido o agua residual, en cualquier caso debern incluirse en la declaracin.

  La denominacin con la que se designen los residuos en la columna correspondiente en la hoja 2, tendr que ajustarse bsicamente a sus caractersticas de composicin y no tanto a referencias de la funcin o del proceso que lo hayan generado. De este modo, por ejem-plo, desengrasante es una mala denominacin si no va acompaada de la descripcin de tipo del cual se trata: bao alcalino, hidrocarburo clorado, etc.

  Instrucciones generales

  Responsabilidad de la persona encargada de residuos

  Nombramiento de la persona encargada de residuos

  Definicin de residuo a losefectos de la declaracin

  Descripcindenominacin de los residuos a declarar

 • CMO DEBEN RELLENARSE LOS FORMULARIOS

  Idioma Se utilizar indistintamente la lengua catalana o la castellana.

  Rellenado del formulario Preferiblemente a mquina, o en su defecto con letra de imprenta clara.

  Espacios sombreados Las informaciones requeridas en los espacios sombreados solo se tendrn que indicar si se dispone de las mismas.

  Unidades de medida a utilizar Todas las cifras de produccin o de consumo se referirn en unidades expresadas por ao (no por da, semana o mes). Las cantidades se darn en toneladas mtricas por ao (t/a), incluso los lquidos, y solo se utilizarn otras unidades (m3 o unidad para variables discretas) en los casos en los que sea estrictamente necesario. La unidad que se utilice (fundamentalmente t/a) se tendr que indicar claramente en el cuestionario.

  Las cuestiones cuya respuesta es una enumeracin disponen de un espacio previsto al efec-to que puede resultar insuficiente. En este caso, en otra copia de la misma hoja del cuestio-nario, se continuar la enumeracin en su sitio correspondiente y respetando la correlacin de los nmeros de orden iniciada en la hoja anterior.

  Codificacin de los datos de la declaracin Los distintos cdigos que deben utilizarse para cumplimentar la declaracin se indican en los anexos 1 y 2, siempre que no se hayan introducido en el reverso de las hojas de la declaracin.

  Las indicaciones que el responsable de la cumplimentacin de la declaracin crea conve-niente hacer con el fin de puntualizar mejor los datos declarados podrn incluirse en una hoja en blanco adicional aadida al resto de las hojas del formulario. Se pueden tambin hacer sugerencias de mejora del formato actual de la Declaracin que se crean convenientes.

  Caso de insuficiencia del espacioreservado para las respuestas

  Incorporacin a la declaracin de otrainformacin complementaria adicional

  Ley 6/1993. De 15 de julio, reguladora de los residuos, publica-da en el DOGC n 1776, de 28 de julio de 1993.

  Ley 38/1995 de 12 de diciembre. Sobre el derecho de acceso a la informacin en materia de medio ambiente, publi-cada en el BOE 297 de 13 de diciembre de 1995. (BOE: Boletn Oficial del Estado)

  Ley 10/1998, de 21 de abril de residuos, publicada en el DOGC n. 96, de 22 de abril de 1998.

  Ley 55/1999 de 29 de diciembre. De medidas fiscales, admi-nistrativas y de orden social, publicada en el BOE 312 de 30 de diciembre de 1999. (Modifica la Ley 38/1995)

  Ley 15/2003. De 13 de junio, modificacin de la Ley 6/1993, de 15 de julio, reguladora de los residuos.

  Ley 16/2003. De 13 de junio, de financiacin de las infraestruc-turas de tratamiento de residuos y del cnon sobre la deposicin de residuos.

  Decreto Legislativo 2/1991. De 26 de septiembre, por el que se efectua el refundido de los textos legales vigentes en materia de residuos industriales, publicado en el DOGC n 1498, de 27 de septiembre de 1991.

  Decreto 34/1996. De 9 de enero, por el que se aprueba el Catleg de residus de Catalunya, publicado en el DOGC n 2166, de 9 de febrero de 1996.

  Decreto 1/1997. De 7 de enero, sobre la disposicin del recha-zo en depsitos controlados, publicado en el DOGC n 2307, de 13 de enero de 1997.

  Decreto 92/1999. De 6 de abril, de modificacin del Decreto 34/1996, de 9 de enero, por el que se aprueba el Catleg de residus de Catalunya, publicado en el DOGC nm. 2865 el 12 de abril de 1999, que continua vigente para determinar la correcta gestin que tiene que tener cada uno de los residuos.

  Decreto 93/1999. De 6 de abril, sobre procedimientos de ges-tin de residuos, publicado en el DOGC nm. 2865 el 12 de abril de 1999.

  Decreto 219/2001. De 1 de agosto, por el que se deroga la disposicin adicional tercera del Decreto 93/1999 de procedimientos de gestin de residuos, publicado en el DOGC nm. 3447 de 7 de agosto de 2001.

  Orden de 9 de septiembre de 1986. De limitacin del uso de policlorobifenilos y policloroterfenilos, publicada en el DOGC n 757, de 24 de octubre de 1986.

  Orden de 6 de septiembre de 1988. Sobre prescripciones rela-tivas al tratamiento y eliminacin de los aceites usados, publicada en el DOGC n 1055, de 14 de octubre de 1988.

  Orden de 1 de junio de 1995. Sobre la acreditacin de labo-ratorios para la determinacin de las caractersticas de los residuos, publicado en el DOGC nm. 2069 el 30 de junio de 1995.

  Orden de 26 de septiembre de 2000. Por la que se modifica la Orden de 1 de junio de 1995 sobre acreditacin de laboratorios para la determinacin de las caractersticas de los residuos, publicada en el DOGC 3250 el 23 de octubre de 2000.

  Orden MAM/304/2002. De 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacin y eliminacin de residuos y la lista europea de residuos.

  Orden MAB/329/2003. De 15 de julio, por la que se aprueba el procedimiento telemtico relacionado con la formali-zacin de la documentacin de control y seguimento de residuos y la solicitud de inscripcin en el Registro de productores de residuos industriales de Catalua.

  Orden MAB/401/2003. De 19 de septiembre, por la que se aprueba el procedimiento de presentacin telemtica de la declaracin anual de residuos industriales.

  Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el cual se aprueba el reglamento pera la ejecucin de la ley 20/1986, de 14 de mayo, bsica de residuos txicos y peligrosos.

  Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre,por el que se regula la eliminacin de residuos mediante dipsito en vertedero.

  Real Decreto 208/2006. de 25 de febrero, sobre aparatos elc-tricos y electrnicos y la gestin de sus residuos.

  Decisin de la Comisin 2001/118/CE. De 16 de enero,que modi-fica la Decisin 200/532/CE, y que establece la lista europea de residuos.

  Decisin de la Comisin de 27 de febrero de 2003. Por la que se establecen las normas de codificacin de los componen-tes y materiales para vehculos en aplicacin de la Directi-va 2000/53/CE del Parlamento y del Consejo relativa a los vehculos al final de su vida til.

  (DOGC: Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya)

  NDICE DE LA NORMATIVA LEGAL BSICA VIGENTE EN CATALUNYA SOBRE RESIDUOS INDUSTRIALES

 • CODIS DESCRIPCICdigos Descripcin

  V11 Reciclatge de paper i cart Reciclaje de papel y cartn

  V12 Reciclatge de plstics Reciclaje de plsticos

  V13 Reciclatge de txtils Reciclaje de textiles

  V14 Reciclatge de vidre Reciclaje de cristal

  V15 Reciclatge i reutilitzaci de fusta Reciclaje y reutilizacin de madera

  V21 Regeneraci de dissolvents Regeneracin de disolventes

  V22 Regeneraci dolis minerals Regeneracin de aceites minerales

  V23 Recuperaci dhidrocarburs Recuperacin de hidrocarburos

  V24 Reciclatge de substncies orgniques que no sutilitzen com a dissolvents Reciclaje de sustancias organicas no utilizadas como disolventes

  V31 Recuperaci de teixits i rgans animals Recuperacin de tejidos y rganos animales

  V32 Recuperaci de carnasses i serratges Recuperacin de carnazas y serrajes

  V33 Recuperaci de productes alimentaris Recuperacin de productos alimentarios

  V41 Reciclatge i recuperaci de metalls o compostos metllics Reciclaje i recuperacin de metales o compuestos metlicos

  V42 Regeneraci daltres materials inorgnics Regeneracin de otros materiales inorgnicos

  V43 Regeneraci dcids o bases Regeneracin de cidos o bases

  V44 Recuperaci de bateries, piles, acumuladors Recuperacin de bateras, pilas, acumuladores

  V45 Recuperaci de cables Recuperacin de cables

  V46 Recuperaci de productes fotogrfics Recuperacin de productos fotogrficos

  V47 Regeneraci de productes que serveixen per captar contaminants Regeneracin de productos que sirven para captar contaminantes

  V48 Recuperaci de catalitzadors Recuperacin de catalizadores

  V51 Recuperaci, reutilitzaci i regeneraci denvasos Recuperacin, reutilizacin i regeneracin de envases

  V52 Recuperaci de pneumtics Recuperacin de neumticos

  V53 Recuperaci de medicaments Recuperacin de medicamentos

  V54 Reciclatge de tners Reciclaje de tners

  V55 Reciclatge i recuperaci de vehicles fora ds Reciclaje y recuperacin de vehculos fuera de uso

  V61 Utilitzaci com a combustible Uso como combustible

  V71 Utilitzaci en la construcci Utilizacin en la construccin

  V72 Valoritzaci en bases asfltiques Valorizacin en bases asflticas

  V73 Utilitzaci en la fabricaci de ciment Uso en la fabricacin de cemento

  V81 Utilitzaci en profit de lagricultura Utilizacin en beneficio de la agricultura

  ANNEX 1

  Codificaci de les activitats de valoritzaci, disposici del rebuig i emmagatzematgeCodificacin de las actividades de valorizacin, disposicin del rechazo y almacenaje

  LLISTA 1.1LISTA 1.1

  Codificaci de mtodes de valoritzaci Codificacin de mtodos de valorizacin

  V82 Utilitzaci en explotacions ramaderes Utilizacin en explotaciones ganaderas

  V83 Compostatge Compostaje

  V84 Utilitzaci per a rebliment de terrenys (restauraci dactivitats extractives) Utilizacin para el relleno de terrenos (restauracin de actividades extractivas)

  V91 Utilitzaci com a crrega Utilizacin como carga

  V98 Retorn al provedor Devolucin a los proveedores

  V99 Altres Otros

  Annex 1.1

 • Annex 1.2

  LLISTA 1.2LISTA 1.2

  Codificaci de mtodes de tractament i disposici del rebuig.Codificacin de mtodos de tratamiento y disposicin del rechazo

  LLISTA 1.3LISTA 1.3

  Codificaci dels mtodes demmagatzematge.Codificacin de los mtodos de almacenamiento.

  CODIS DESCRIPCICdigos Descripcin

  T11 Deposici de residus inerts Deposicin de inertes

  T12 Deposici de residus no especials Deposicin de residuos no especiales

  T13 Deposici de residus especials Deposicin de residuos especiales

  T14 Deposici de residus en monoabocador Deposicin de residuos en monovertedero

  T15 Deposici en dipsit de terres i runes Deposicin en dipsito de tierra y ruinas

  T21 Incineraci de residus no halogenats Incineracin de residuos no halogenados

  T22 Incineraci de residus halogenats Incineracin de residuos halogenados

  T23 Incineraci de residus sanitaris Incineracin de residuos sanitarios

  T24 Tractament per evaporaci Tratamiento por evaporacin

  T31 Tractamentc fsicoquimic i biolgic Tratamiento fsico-qumico y biolgico

  T32 Tractament fsicoquimic especfic Tratamiento fsico-qumico especfico

  T33 Estabilitzaci Estabilizacin

  T34 Esterilitzaci Esterilizacin

  T35 Oxidaci humida Oxidacin hmeda

  T37 Desoxicloraci cataltica Desoxicloracin cataltica

  T38 Oxidaci amb aigua supercrtica Oxidacin con agua supercrtica

  T39 Condicionament amb arc de plasma Acondicionamiento con arco de plasma

  T40 Tractament en depuradora exclusivament biolgica daiges residuals en origen, pertanyent al consorci dindstries del polgon o del municipi Tratamiento en depuradora exclusivamente biolgica de aguas residuales en origen, perteneciente al consorcio de industrias del polgono o del municipio

  CODIS DESCRIPCICdigos Descripcin

  E01 Emmagatzemament temporal o permanent en piles o basses sense utilitzar bidons ni cap altre sistema dembalatge similar, a la intemprie, sense preparaci prvia Almacenaje temporal o permanente en pilas o balsas sin utilizar bidones ni ningn otro sistema de embalaje similar, a la intemperie, sin preparacin previa.

  E02 Emmagatzemament temporal o permanent en piles o basses sense utilitzar bidons ni cap altre sistema dembalatge similar, a la intemprie, en un emplaament preparat. Almacenaje temporal o permanente en pilas o balsas sin utilizar bidones ni ningn otro sistema de embalaje similar, a la intemperie, en un emplazamiento preparado.

  E03 Emmagatzemament temporal o permanent en piles o basses sense utilitzar bidons ni cap altre sistema dembalatge similar, en llocs coberts, en superfcie. Almacenaje temporal o permanente en pilas o balsas sin utilizar bidones ni ningn otro sistema de embalaje similar, en lugares cubiertos, en superficie.

  E04 Emmagatzemament temporal o permanent en piles o basses sense utilitzar bidons ni cap altre sistema dembalatge similar, en llocs enterrats. Almacenaje temporal o permanente en pilas o balsas sin utilizar bidones ni ningn otro sistema de embalaje similar, en lugares enterrados.

  E05 Embalatge de residus en contenidors, bidons o similars a la intemprie. Embalaje de residuos en contenedores, bidones o similares a la intemperie.

  E06 Embalatge de residus en contenidors, bidons o similars en un emplaament preparat. Embalaje de residuos en contenedores, bidones o similares en un emplazamiento preparado.

  E07 Embalatge de residus en contenidors, bidons o similars en lloc tancat. Embalaje de residuos en contenedores, bidones o similares en lugar cerrado.

  T41 Tractament en depuradora fsico-qumica daiges residuals en origen, pertanyent al consorci dindstries del polgon o del municipi Tratamiento en depuradora fsico-qumica de aguas residuales en origen, perteneciente al consorcio de industrias del polgono o del municipio

  T42 Tractament en depuradora fsico-qumica i biolgica daiges residuals en origen, pertanyent al consorci dindstries del polgon o del municipi Tratamiento en depuradora fsico-qumica y biolgica de aguas residuales en origen o perteneciente al consorcio de industrias del polgono, perteneciente al consorcio de industrias del polgono o del municipio

  T50 Combusti en forns per a lobtenci de clinker en fbriques de ciment Combustin en hornos para la obtencin de clinker en fbricas de cemento

  T51 Combusti en forns de vidre, cal, guix, cermica i similars Combustin en hornos de vidrio, cal, yeso, cermica y similares

  T52 Combusti en calderes per a lobtenci de vapor o daigua de calefacci Combustin en calderas para la obtencin de vapor o de agua de calefaccin

  T53 Combusti en altres forns Combustin en otros hornos

  T54 Cremada del residu ests sobre el terreny Incineracin del residuo extendido sobre el terreno

  T55 Cremada en punts fixos determinats, prviament delimitats i condicionats Incineracin en puntos fijos determinados, previamente delimitados y acondicionados

  T56 Abocament directe sobre el terreny Vertido directo sobre el terreno

  T57 Abocaments via aiges residuals Vertido va aguas residuales

  T61 Recollida municipal Recogida municipal

  T62 Gesti a travs dun Centre de Recollida i Transferncia Gestin a travs de un Centre de Recollida i Transferncia

  T99 Altres Otros

 • Annex 2.1

  Instruccions ds /Instrucciones de usoPer codificar correctament un residu, cal especificar-ne els sis dgits seguint els passos segentsPara codificar correctamente un residuo, es preciso especificar los seis dgitos del mismo siguiendo los pasos siguientes

  1r. Cal cercar en lndex de grups del CRE el procs o lactivitat industrial que genera el residu, o b el grup de descripci genrica que shi ajusta ms (si el residu es descriu en els grups 13, 14, 15, 16 o 20, adreceu-vos-hi directament)

  ndex de grups01 Residus de la prospecci, extracci de mines i canteres

  i tractaments fsics i qumics de minerals02 Residus de lagricultura, horticultura, aqicultura,

  silvicultura, caa i pesca; residus de la preparaci i elaboraci daliments

  03 Residus de la transformaci de la fusta i de la producci de taulers i mobles, pasta de paper, paper i cartr

  04 Residus de les indstries del cuir, de la pell i del txtil05 Residus de la refinaci del petroli, purificaci del gas

  natural i tractament piroltic del carb06 Residus de processos qumics inorgnics07 Residus de processos qumics orgnics08 Residus de la fabricaci, formulaci, distribuci i

  utilitzaci (ffdu) de revestiments (pintures, vernissos i esmalts vitris), adhesius, segellants i tintes dimpressi

  09 Residus de la indstria fotogrfica10 Residus de processos trmics11 Residus del tractament qumic de superfcie i del

  recobriment de metalls i altres materials; residus de la hidrometallrgia no frria

  12 Residus de lemmotllament i tractament fsic i mecnic de superfcie de metalls i plstics

  13 Residus dolis i de combustibles lquids (excepte olis comestibles i els dels captols 05, 12 i 19)

  14 Residus de dissolvents, refrigerants i propellents orgnics (excepte els captols 07 i 08)

  15 Residus denvasos; absorbents, draps de neteja; materials de filtraci i roba de protecci no especificats en cap altra categoria

  16 Residus no especificats en cap altre captol de la llista17 Residus de la construcci i demolici (inclosa la terra

  excavada de zones contaminades)18 Residus de serveis mdics o veterinaris o dinvestigaci

  associada (llevat dels residus de cuina i de restaurant no procedents directament de la prestaci dassistncia sanitria)

  19 Residus de les installacions per al tractament de residus de les plantes externes de tractament daiges residuals i de la preparaci daigua per a consum hum i daigua per a s industrial

  20 Residus municipals (residus domstics i residus assimilables procedents dels comeros, indstries i institucions), incloses les fraccions recollides de manera selectiva

  2n. En el grup En el grup triat anteriorment, sha de buscar el subgrup que especifiqui millor el procs o lactivitat industrial generadora, o b la descripci del residu

  3r. En el subgrup sha de buscar la descripci del residu que sajusta ms al residu que es vol tipificar. El codi daquesta descripci s el codi del residu buscat

  4t. Si no s possible trobar el codi del residu, sha dutilitzar, dins del subgrup ms idoni, el codi corresponent a residus no especificats en cap altra categoria

  1 Hay que buscar en el ndice de grupos del CRE el proceso o la actividad industrial que genera el residuo, o bien el grupo de descripcin genrica que se ajusta ms (si el residuo se describe en los grupos 13, 14, 15, 16 o 20, hay que acudir directamente a estos grupos)

  ndice de grupos 01 Residuos de la prospeccin, extraccin de minas y canteras

  y tratamientos fsicos y qumicos de minerales

  02 Residuos de la agricultura, horticultura, acuicultura, silvicultura, caza y pesca; residuos de la preparacin y elaboracin de alimentos

  03 Residuos de la transformacin de la madera y de la produccin de tableros y muebles, pasta de papel, papel y cartn

  04 Residuos de las industrias del cuero, de la piel y textil

  05 Residuos del refino de petrleo, purificacin del gas natural y tratamiento piroltico del carbn

  06 Residuos de procesos qumicos inorgnicos

  07 Residuos de procesos qumicos orgnicos

  08 Residuos de la fabricacin, formulacin, distribucin y utilizacin (ffdu) de revestimientos (pinturas, barnices y esmaltes vtreos), adhesivos, sellantes y tintas de impresin

  09 Residuos de la industria fotogrfica

  10 Residuos de procesos trmicos

  11 Residuos del tratamiento qumico de superficie y del recubrimiento de metales y otros materiales; residuos de la hidrometalurgia no frrea

  12 Residuos del moldeado y tratamiento fsico y mecnico de superficie de metales y plsticos

  13 Residuos de aceites y de combustibles lquidos (excepto aceites comestibles y los de los captulos 05, 12 y 19)

  14 Residuos de disolventes, refrigerantes y propelentes orgnicos (excepto los captulos 07 y 08)

  15 Residuos de envases; absorbentes, trapos de limpieza; materiales de filtracin y ropas de proteccin no especificados en otra categora

  16 Residuos no especificados en otro captulo de la lista

  17 Residuos de la construccin y demolicin (incluida la tierra excavada de zonas contaminadas)

  18 Residuos de servicios mdicos o veterinarios o de investigacin asociada (salvo los residuos de cocina y de restaurante no procedentes directamente de la prestacin de cuidados sanitarios)

  19 Residuos de las instalaciones para el tratamiento de residuos, de las plantas externas de tratamiento de aguas residuales y de la preparacin de agua para consumo humano y de agua para uso industrial

  20 Residuos municipales (residuos domsticos y residuos asimilables procedentes de los comercios, industrias e instituciones), incluidas las fracciones recogidas selectivamente

  2 En el grupoEn el grupo seleccionado anteriormente debe buscarse el subgrupo que especifique mejor el proceso o la actividad industrial generadora, o bien la descripcin del residuo

  3 En el subgrupo Es preciso buscar la descripcin del residuo que se ajuste ms al residuo que se quiere tipificar. El cdigo de esta descripcin es el cdigo del residuo buscado

  4 Si no es posible encontrar el cdigo del residuo, hay que utilizar, dentro del subgrupo ms idneo, el cdigo correspondiente a residuos no especificados en otra categora

  ANNEX 2Codificaci dels residus del Catleg de residus Europeu (CRE)Codificacin de los residuos del Catleg de residus Europeu (CRE)

 • Annex 2.2

  01 Residus de la prospecci, extracci de mines i canteres i tractaments fsics i qumics de minerals

  Residuos de la prospeccin, extraccin de minas y canteras y tratamientos fsicos y qumicos de minerales

  0101 Residus de lextracci de minerals Residuos de la extraccin de minerales

  010101 Residus de lextracci de minerals metllics Residuos de la extraccin de minerales metlicos NE010102 Residus de lextracci de minerals no

  metllics Residuos de la extraccin de minerales no metlicos NE

  0103 Residus de la transformaci fsica i qumica de minerals metllics

  Residuos de la transformacin fsica y qumica de minerales metlicos

  010304 Estrils que generen cid procedents de la transformaci de sulfurs

  Estriles que generan cido procedentes de la transformacin de sulfuros ES

  010305 Altres estrils que contenen substncies perilloses

  Otros estriles que contienen sustancias peligrosas ES010306 Estrils diferents dels esmentats en els codis

  010304 i 010305 Estriles distintos de los mencionados en los cdigos

  010304 y 010305 NE010307 Altres residus que contenen substncies

  perilloses procedents de la transformaci fsica i qumica de minerals metllics

  Otros residuos que contienen sustancias peligrosas procedentes de la transformacin fsica y qumica de minerales metlicos ES

  010308 Residus de pols i sorra diferents dels esmentats en el codi 010307

  Residuos de polvo y arenilla distintos de los mencionados en el cdigo 010307 NE

  010309 Llots rojos de la producci dalmina diferents dels esmentats en el codi 010307

  Lodos rojos de la produccin de almina distintos de los mencionados en el cdigo 010307 NE

  010399 Residus no especificats en cap altra categoria Residuos no especificados en otra categora NE

  0104 Residus de la transformaci fsica i qumica de minerals no metllics

  Residuos de la transformacin fsica y qumica de minerales no metlicos

  010407 Residus que contenen substncies perilloses procedents de la transformaci fsica i qumica de minerals no metllics

  Residuos que contienen sustancias peligrosas procedentes de la transformacin fsica y qumica de minerales no metlicos ES

  010408 Residus de grava i roques triturades diferents dels esmentats en el codi 010407

  Residuos de grava i rocas trituradas distintos de los mencionados en el cdigo 010407 NE

  010409 Residus de sorra i argiles Residuos de arena y arcillas NE010410 Residus de pols i sorra diferents dels

  esmentats en el codi 010407 Residuos de polvo y arenilla distintos de los

  mencionados en el cdigo 010407 NE010411 Residus de la transformaci de potassa i sal

  gemma diferents dels esmentats en el codi 010407

  Residuos de la transformacin de potasa y sal gema distintos de los mencionados en el cdigo 010407 NE

  010412 Estrils i altres residus del rentatge i la neteja de minerals, diferents dels esmentats en els codis 010407 i 01041

  Estriles y otros residuos del lavado y limpieza de minerales, distintos de los mencionados en los cdigos 010407 y 010411 NE

  010413 Residus del tallament i la serrada de pedra diferents dels esmentats en el codi 010407

  Residuos del corte y serrado de piedra distintos de los mencionados en el cdigo 010407 NE

  010499 Residus no especificats en cap altra categoria Residuos no especificados en otra categora NE

  0105 Llots i altres residus de perforacions Lodos y otros residuos de perforaciones

  010504 Llots i residus de perforacions que contenen aigua dola

  Lodos y residuos de perforaciones que contienen agua dulce NE

  010505 Llots i residus de perforacions que contenen hidrocarburs

  Lodos y residuos de perforaciones que contienen hidrocarburos ES

  010506 Llots i altres residus de perforacions que contenen substncies perilloses

  Lodos y otros residuos de perforaciones que contienen sustancias peligrosas ES

  010507 Llots i altres residus de perforacions que contenen sals de bari diferents dels esmentats en els codis 010505 i 010506

  Lodos y otros residuos de perforaciones que contienen sales de bario distintos de los mencionados en los cdigos 010505 y 010506 NE

  010508 Llots i altres residus de perforacions que contenen clorurs diferents dels esmentats en els codis 010505 i 010506

  Lodos y otros residuos de perforaciones que contienen cloruros distintos de los mencionados en los cdigos 010505 y 010506 NE

  010599 Residus no especificats en cap altra categoria Residuos no especificados en otra categora NE

  02 Residus de lagricultura, horticultura, aqicultura, silvicultura, caa i pesca; residus de la preparaci i elaboraci daliments

  Residuos de la agricultura, horticultura, acuicultura, silvicultura, caza y pesca; residuos de la preparacin y elaboracin de alimentos

  0201 Residus de lagricultura, horticultura, aqicultura, silvicultura, caa i pesca

  Residuos de la agricultura, horticultura, acuicultura, silvicultura, caza y pesca

  020101 Llots de rentatge i neteja Lodos de lavado y limpieza NE020102 Residus de teixits danimals Residuos de tejidos de animales NE020103 Residus de teixits de vegetals Residuos de tejidos de vegetales NE020104 Residus de plstics (excepte embalatges) Residuos de plsticos (excepto embalajes) NE020106 Excrements danimals, orina i fems

  (inclosa palla podrida) i efluents, recollits de manera selectiva i tractats fora de lindret on es generen

  Heces de animales, orina y estiercol (incluida paja podrida) y efluentes, recogidos selectivamente y tratados fuera del lugar donde se generan NE

  020107 Residus de la silvicultura Residuos de la silvicultura NE020108 Residus agroqumics que contenen

  substncies perilloses Residuos agroqumicos que contienen

  sustancias peligrosas ES020109 Residus agroqumics diferents dels esmentats

  en el codi 020108 Residuos agroqumicos distintos de los mencionados

  en el cdigo 020108 NE

  020110 Residus metllics Residuos metlicos NE

  020199 Residus no especificats en cap altra categoria Residuos no especificados en otra categora NE

  0202 Residus de la preparaci i elaboraci de carn, peix i altres aliments dorigen animal

  Residuos de la preparacin y elaboracin de carne, pescado y otros alimentos de origen animal

  020201 Llots de rentatge i neteja Lodos de lavado y limpieza NE020202 Residus de teixits danimals Residuos de tejidos de animales NE020203 Materials inadequats per al consum o

  lelaboraci Materiales inadecuados para el consumo o la elaboracin NE020204 Llots del tractament in situ defluents Lodos del tratamiento in situ de efluentes NE

 • 020299 Residus no especificats en cap altra categoria Residuos no especificados en otra categora NE

  0203 Residus de la preparaci i elaboraci de fruites, hortalisses, cereals, olis comestibles, cacau, caf, te i tabac; producci de conserves; producci de llevat i extracte de llevat, preparaci i fermen

  Residuos de la preparacin y elaboracin de frutas, hortalizas, cereales, aceites comestibles, cacao, caf, t y tabaco; produccin de conservas; produccin de levadura y extracto de levadura, prepara

  020301 Llots de rentatge, neteja, pelat, centrifugaci i separaci

  Lodos de lavado, limpieza, pelado, centrifugado y separacin NE

  020302 Residus de conservants Residuos de conservantes NE020303 Residus de lextracci amb dissolvents Residuos de la extraccin con disolventes NE020304 Materials inadequats per al consum o

  lelaboraci Materiales inadecuados para el consumo o la elaboracin NE020305 Llots del tractament in situ defluents Lodos del tratamiento in situ de efluentes NE020399 Residus no especificats en cap altra categoria Residuos no especificados en otra categora NE

  0204 Residus de lelaboraci de sucre Residuos de la elaboracin de azucar

  020401 Terra procedent de la neteja i rentatge de la remolatxa

  Tierra procedente de la limpieza y lavado de la remolacha NE020402 Carbonat clcic fora despecificaci Carbonato clcico fuera de especificacin NE020403 Llots del tractament in situ defluents Lodos del tratamiento in situ de efluentes NE020499 Residus no especificats en cap altra categoria Residuos no especificados en otra categora NE

  0205 Residus de la indstria de productes lactis Residuos de la industria de productos lcteos

  020501 Materials inadequats per al consum o lelaboraci

  Materiales inadecuados para el consumo o la elaboracin NE020502 Llots del tractament in situ defluents Lodos del tratamiento in situ de efluentes NE020599 Residus no especificats en cap altra categoria Residuos no especificados en otra categora NE

  0206 Residus de la indstria de fleca i pastisseria Residuos de la industria de panadera y pastelera

  020601 Materials inadequats per al consum o lelaboraci

  Materiales inadecuados para el consumo o la elaboracin NE020602 Residus de conservants Residuos de conservantes NE020603 Llots del tractament in situ defluents Lodos del tratamiento in situ de efluentes NE020699 Residus no especificats en cap altra categoria Residuos no especificados en otra categora NE

  0207 Residus de la producci de begudes alcohliques i no alcohliques (excepte caf, te i cacau)

  Residuos de la produccin de bebidas alcohlicas y no alcohlicas (excepto caf, t y cacao)

  020701 Residus de rentatge, neteja i reducci mecnica de matries primeres

  Residuos de lavado, limpieza y reduccin mecnica de materias primas NE

  020702 Residus de la destillaci dalcohols Residuos de la destilacin de alcoholes NE020703 Residus del tractament qumic Residuos del tratamiento qumico NE020704 Materials inadequats per al consum

  o lelaboraci Materiales inadecuados para el consumo o la elaboracin NE020705 Llots del tractament in situ defluents Lodos del tratamiento in situ de efluentes NE020799 Residus no especificats en cap altra categoria Residuos no especificados en otra categora NE

  03 Residus de la transformaci de la fusta i de la producci de taulers i mobles, pasta de paper, paper i cartr

  Residuos de la transformacin de la madera y de la produccin de tableros y muebles, pasta de papel, papel y cartn

  0301 Residus de la transformaci de la fusta i de la producci de taulers i mobles

  Residuos de la transformacin de la madera y de la produccin de tableros y muebles

  030101 Residus descora i suro Residuos de corteza y corcho NE030104 Serradures, encenalls, retalls, fusta, taulers

  de partcules i fulloles que contenen substncies perilloses

  Serrn, virutas, recortes, madera, tableros de partculas y chapas que contienen sustancias peligrosas ES

  030105 Serradures, encenalls, retalls, fusta, taulers de partcules i fulloles diferents dels esmentats en el codi 030104

  Serrn, virutas, recortes, madera, tableros de partculas y chapas distintos de los mencionados en el cdigo 030104 NE

  030199 Residus no especificats en cap altra categoria Residuos no especificados en otra categora NE

  0302 Residus dels tractaments de conservaci de la fusta Residuos de los tratamientos de conservacin de la madera

  030201 Conservants de la fusta orgnics no halogenats

  Conservantes de la madera orgnicos no halogenados ES030202 Conservants de la fusta organoclorats Conservantes de la madera organoclorados ES030203 Conservants de la fusta organometllics Conservantes de la madera organometlicos ES030204 Conservants de la fusta inorgnics Conservanets de la madera inorgnicos ES030205 Altres conservants de la fusta que contenen

  substncies perilloses Otros conservantes de la madera que contienen

  sustancias peligrosas ES030299 Conservants de la fusta no especificats

  en cap altra categoria Conservantes de la madera no especificados

  en otra categora NE

  0303 Residus de la producci i transformaci de pasta de paper, paper i cartr

  Residuos de la produccin y transformacin de pasta de papel, papel y cartn

  030301 Residus descora i fusta Residuos de corteza y madera NE030302 Llots de lleixius verdes (procedents

  de la recuperaci de lleixius de cocci) Lodos de lejas verdes (procedentes

  de la recuperacin de lejas de coccin) NE030305 Llots de destintat procedents del reciclatge

  de paper Lodos de destintado procedentes del reciclado de papel NE030307 Deixalles, separades mecnicament, de pasta

  elaborada a partir de residus de paper i cartr Desechos, separados mecnicamente, de pasta

  elaborada a partir de residuos de papel y cartn NE030308 Residus procedents de la classificaci

  de paper i cartr destinats al reciclatge Residuos procedentes de la clasificacin de papel

  y cartn destinados al reciclado NE030309 Residus de llots calcaris Residuos de lodos calizos NE030310 Deixalles de fibres i llots de fibres, de materials

  de crrega i destucat, obtingudes per separaci mecnica

  Desechos de fibras y lodos de fibras, de materiales de carga y de estucado, obtenidos por separacin mecnica NE

  030311 Llots del tractament in situ defluents, diferents dels especificats en el codi 030310

  Lodos del tratamiento in situ de efluentes, distintos de los especificados en el cdigo 030310 NE

  030399 Residus no especificats en cap altra categoria Residuos no especificados en otra categora NE

  Annex 2.3

 • 04 Residus de les indstries del cuir, de la pell i del txtil

  Residuos de las industrias del cuero, de la piel y textil

  0401 Residus de les indstries del cuir i de la pell Residuos de las industrias del cuero y de la piel

  040101 Carnasses i serratges dencalcinament Carnazas y serrajes de encalado NE040102 Residus dencalcinament Residuos de encalado NE040103 Residus de desgreixatge que contenen

  dissolvents sense fase lquida Residuos de desengrasado que contienen

  disolventes sin fase lquida ES040104 Residus lquids dadob que contenen crom Residuos lquidos de curticin que contienen cromo NE040105 Residus lquids dadob que no contenen crom Residuos lquidos de curticin que no contienen cromo NE040106 Llots, en particular els procedents del

  tractament in situ defluents, que contenen crom

  Lodos, en particular los procedentes del tratamiento in situ de efluentes, que contienen cromo NE

  040107 Llots, en particular els procedents del tractament in situ defluents, que no contenen crom

  Lodos, en particular los procedentes del tratamiento in situ de efluentes, que no contienen cromo NE

  040108 Residus de ladobat de pell (lmines blaves, encenalls, retalls, pols) que contenen crom

  Residuos del curtido de piel (lminas azules, virutas, recortes, polvo) que contienen cromo NE

  040109 Residus de confecci i acabat Residuos de confeccin y acabado NE040199 Residus no especificats en cap altra categoria Residuos no especificados en otra categora NE

  0402 Residus de la indstria txtil Residuos de la industria textil

  040209 Residus de materials compostos (txtils impregnats, elastmers, plastmers)

  Residuos de materiales compuestos (textiles impregnados, elastmeros, plastmeros) NE

  040210 Matria orgnica de productes naturals (per exemple greix, cera)

  Materia orgnica de productos naturales (por ejemplo grasa, cera) NE

  040214 Residus de lacabat que contenen dissolvents orgnics

  Residuos del acabado que contienen disolventes orgnicos ES040215 Residus de lacabat diferents dels especificats

  en el codi 040214 Residuos del acabado distintos de los especificados

  en el cdigo 040214 NE040216 Colorants i pigments que contenen

  substncies perilloses Colorantes y pigmentos que contienen sustancias

  peligrosas ES040217 Colorants i pigments diferents dels esmentats

  en el codi 040216 Colorantes y pigmentos distintos de los mencianados

  en el cdigo 040216 NE040219 Llots del tractament in situ defluents

  que contenen substncies perilloses Lodos del tratamiento in situ de efluentes

  que contienen sustancias peligrosas ES040220 Llots del tractament in situ defluents diferents

  dels esmentats en el codi 040219 Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos

  de los mencionados en el cdigo 040219 NE040221 Residus de fibres txtils no processades Residuos de fibras textiles no procesadas NE040222 Residus de fibres txtils processades Residuos de fibras textiles procesadas NE040299 Residus no especificats en cap altra categoria Residuos no especificados en otra categora NE

  05 Residus de la refinaci del petroli, purificaci del gas natural i tractament piroltic del carb

  Residuos del refino de petrleo, purificacin del gas natural y tratamiento piroltico del carbn

  0501 Residus de la refinaci del petroli Residuos del refino de petrleo

  050102 Llots de dessalatge Lodos de desalacin ES050103 Llots de fons de tancs Lodos de fondos de tanques ES050104 Llots dalquil cid Lodos de alquil cido ES050105 Vessaments dhidrocarburs Derrames de hidrocarburos ES050106 Llots oliosos procedents doperacions

  de manteniment de plantes o equips Lodos oleosos procedentes de operaciones

  de mantenimiento de plantas o equipos ES050107 Quitrans cids Alquitranes cidos ES050108 Altres quitrans Otros alquitranes ES050109 Llots del tractament in situ defluents

  que contenen substncies perilloses Lodos del tratamiento in situ de efluentes

  que contienen sustancias peligrosas ES050110 Llots del tractament in situ defluents diferents

  dels esmentats en el codi 050109 Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos

  de los mencionados en el cdigo 050109 NE050111 Residus procedents de la neteja

  de combustibles amb bases Residuos procedentes de la limpieza

  de combustibles con bases ES050112 Hidrocarburs que contenen cids Hidrocarburos que contienen cidos ES050113 Llots procedents de laigua dalimentaci

  de calderes Lodos procedentes del agua de alimentacin de calderas NE050114 Residus de columnes de refrigeraci Residuos de columnas de refrigeracin NE050115 Argiles de filtraci usades Arcillas de filtracin usadas ES050116 Residus que contenen sofre procedents

  de la dessulfuraci del petroli Residuos que contienen azufre procedentes

  de la desulfuracin del petrleo NE050117 Betums Betunes NE050199 Residus no especificats en cap altra categoria Residuos no especificados en otra categora NE

  0506 Residus del tractament piroltic del carb Residuos del tratamiento piroltico del carbn

  050601 Quitrans cids Alquitranes cidos ES050603 Altres quitrans Otros alquitranes ES050604 Residus de columnes de refrigeraci Residuos de columnas de refrigeracin NE050699 Residus no especificats en cap altra categoria Residuos no especificados en otra categora NE

  0507 Residus de la purificaci i transport de gas natural Residuos de la purificacin y transporte de gas natural

  050701 Residus que contenen mercuri Residuos que contienen mercurio ES050702 Residus que contenen sofre Residuos que contienen azufre NE050799 Residus no especificats en cap altra categoria Residuos no especificados en otra categora NE

  06 Residus de processos qumics inorgnics Residuos de procesos qumicos inorgnicos

  0601 Residus de la fabricaci, formulaci, distribuci i utilitzaci (FFDU) dcids

  Residuos de la fabricacin, formulacin, distribucin y utilizacin (FFDU) de cidos

  060101 cid sulfric i cid sulfurs cido sulfrico y cido sulfuroso ES060102 cid clorhdric cido clorhdrico ES060103 cid fluorhdric cido fluorhdrico ES060104 cid fosfric i cid fosfors cido fosfrico y cido fosforoso ES060105 cid ntric i cid nitrs cido ntrico y cido nitroso ES

  Annex 2.4

 • 060106 Altres cids Otros cidos ES060199 Residus no especificats en cap altra categoria Residuos no especificados en otra categora NE

  0602 Residus de la FFDU de bases Residuos de la FFDU de bases

  060201 Hidrxid clcic Hidrxido clcico ES060203 Hidrxid amnic Hidrxido amnico ES060204 Hidrxid potssic i hidrxid sdic Hidrxido potsico e hidrxido sdico ES060205 Altres bases Otras bases ES060299 Residus no especificats en cap altra categoria Residuos no especificados en otra categora NE

  0603 Residus de la FFDU de sals i les seves solucions i dxids metllics

  Residuos de la FFDU de sales y sus soluciones y de xidos metlicos

  060311 Sals slides i solucions que contenen cianurs Sales slidas y soluciones que contienen cianuros ES060313 Sals slides i solucions que contenen metalls

  pesants Sales slidas y soluciones que contienen metales pesados ES060314 Sals slides i solucions diferents de les

  esmentades en els codis 060311 i 060313 Sales slidas y soluciones distintas de las mencionadas

  en los cdigos 060311 y 060313 NE060315 xids metllics que contenen metalls pesants xidos metlicos que contienen metales pesados ES060316 xids metllics diferents dels esmentats

  en el codi 060315 xidos metlicos distintos de los mencionados

  en el cdigo 060315 NE060399 Residus no especificats en cap altra categoria Residuos no especificados en otra categora NE

  0604 Residus que contenen metalls diferents dels esmentats en el codi 0603

  Residuos que contienen metales distintos de los mencionados en el cdigo 0603

  060403 Residus que contenen arsnic Residuos que contienen arsnico ES060404 Residus que contenen mercuri Residuos que contienen mercurio ES060405 Residus que contenen altres metalls pesants Residuos que contienen otros metales pesados ES060499 Residus no especificats en cap altra categoria Residuos no especificados en otra categora NE

  0605 Llots del tractament in situ defluents Lodos del tratamiento in situ de efluentes

  060502 Llots del tractament in situ defluents que contenen substncies perilloses

  Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas ES

  060503 Llots del tractament in situ defluents, diferents dels esmentats en el codi 060502

  Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los mencionados en el cdigo 060502 NE

  0606 Residus de la FFDU de productes qumics que contenen sofre, de processos qumics del sofre i de processos de dessulfuraci

  Residuos de la FFDU de productos qumicos que contienen azufre, de procesos qumicos del azufre y de procesos de desulfuracin

  060602 Residus que contenen sulfurs perillosos Residuos que contienen sulfuros peligrosos ES060603 Residus que contenen sulfurs diferents

  dels esmentats en el codi 060602 Residuos que contienen sulfuros distintos

  de los mencionados en el cdigo 060602 NE060699 Residus no especificats en cap altra categoria Residuos no especificados en otra categora NE

  0607 Residus de la FFDU dhalgens i de processos qumics dels halgens

  Residuos de la FFDU de halgenos y de procesos qumicos de los halgenos

  060701 Residus delectrlisi que contenen amiant Residuos de electrlisis que contienen amianto ES060702 Carb actiu procedent de la producci de clor Carbn activo procedente de la produccin de cloro ES

  060703 Llots de sulfat bric que contenen mercuri Lodos de sulfato brico que contienen mercurio ES060704 Solucions i cids, per exemple,

  cid de contacte Soluciones y cidos, por ejemplo, cido de contacto ES060799 Residus no especificats en cap altra categoria Residuos no especificados en otra categora NE

  0608 Residus de la FFDU del silici i els seus derivats Residuos de la FFDU del silicio y sus derivados

  060802 Residus que contenen clorosilans perillosos Residuos que contienen clorosilanos peligrosos ES060899 Residus no especificats en cap altra categoria Residuos no especificados en otra categora NE

  0609 Residus de la FFDU de productes qumics que contenen fsfor i processos qumics del fsfor

  Residuos de la FFDU de productos qumicos que contienen fsforo y procesos qumicos del fsforo

  060902 Escries de fsfor Escorias de fsforo NE060903 Residus clcics de reacci que contenen o

  estan contaminats amb substncies perilloses Residuos clcicos de reaccin que contienen

  o estn contaminados con sustancias peligrosas ES060904 Residus clcics de reacci diferents

  dels esmentats en el codi 060903 Residuos clcicos de reaccin distintos

  de los mencionados en el cdigo 060903 NE060999 Residus no especificats en cap altra categoria Residuos no especificados en otra categora NE

  0610 Residus de la FFDU de productes qumics que contenen nitrogen i processos qumics del nitrogen i de la fabricaci de fertilitzants

  Residuos de la FFDU de productos qumicos que contienen nitrgeno y procesos qumicos del nitrgeno y de la fabricacin de fertilizantes

  061002 Residus que contenen substncies perilloses Residuos que contienen sustancias peligrosas ES061099 Residus no especificats en cap altra categoria Residuos no especificados en otra categora NE

  0611 Residus de la fabricaci de pigments inorgnics i opacificants

  Residuos de la fabricacin de pigmentos inorgnicos y opacificantes

  061101 Residus clcics de reacci procedents de la producci de dixid de titani

  Residuos clcicos de reaccin procedentes de la produccin de dixido de titanio NE

  061199 Residus no especificats en cap altra categoria Residuos no especificados en otra categora NE

  0613 Residus de processos qumics inorgnics no especificats en cap altra categoria

  Residuos de procesos qumicos inorgnicos no especificados en otra categora

  061301 Productes fitosanitaris inorgnics, conservants de la fusta i altres biocides

  Productos fitosanitarios inorgnicos, conservantes de la madera y otros biocidas ES

  061302 Carb actiu usat (excepte el codi 060702) Carbn activo usado (excepto el cdigo 060702) ES061303 Negre de carb Negro de carbn NE061304 Residus procedents de la transformaci

  de lamiant Residuos procedentes de la transformacin del amianto ES061305 Sutge Holln ES061399 Residus no especificats en cap altra categoria Residuos no especificados en otra categora NE

  07 Residus de processos qumics orgnics Residuos de procesos qumicos orgnicos

  0701 Residus de la fabricaci, formulaci, distribuci i utilitzaci (FFDU) de productes qumics orgnics de base

  Residuos de la fabricacin, formulacin, distribucin y utilizacin (FFDU) de productos qumicos orgnicos de base

  070101 Lquids de neteja i licors mare aquosos Lquidos de limpieza y licores madre acuosos ES

  Annex 2.5

 • 070103 Dissolvents, lquids de neteja i licors mare organohalogenats

  Disolventes, lquidos de limpieza y licores madre organohalogenados ES

  070104 Altres dissolvents, lquids de neteja i licors mare orgnics

  Otros disolventes, lquidos de limpieza y licores madre orgnicos ES

  070107 Residus de reacci i de destillaci halogenats Residuos de reaccin y de destilacin halogenados ES070108 Altres residus de reacci i de destillaci Otros residuos de reaccin y de destilacin ES070109 Tortons de filtraci i absorbents usats

  halogenats Tortas de filtracin y absorbentes usados halogenados ES070110 Altres tortons de filtraci i absorbents usats Otras tortas de filtracin y absorbentes usados ES070111 Llots del tractament in situ defluents que

  contenen substncies perilloses Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen

  sustancias peligrosas ES070112 Llots del tractament in situ defluents diferents

  dels especificats en el codi 070111 Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los

  especificados en el cdigo 070111 NE070199 Residus no especificats en cap altra categoria Residuos no especificados en otra categora NE

  0702 Residus de la FFDU de plstics, cautx sinttic i fibres artificials

  Residuos de la FFDU de plsticos, caucho sinttico y fibras artificiales

  070201 Lquids de neteja i licors mare aquosos Lquidos de limpieza y licores madre acuosos ES070203 Dissolvents, lquids de neteja i licors mare

  organohalogenats Disolventes, lquidos de limpieza y licores madre

  organohalogenados ES070204 Altres dissolvents, lquids de neteja i licors

  mare orgnics Otros disolventes, lquidos de limpieza y licores madre

  orgnicos ES070207 Residus de reacci i de destillaci halogenats Residuos de reaccin y de destilacin halogenados ES070208 Altres residus de reacci i de destillaci Otros residuos de reaccin y de destilacin ES070209 Tortons de filtraci i absorbents usats

  halogenats Tortas de filtracin y absorbentes usados halogenados ES070210 Altres tortons de filtraci i absorbents usats Otras tortas de filtracin y absorbentes usados ES070211 Llots del tractament in situ defluents

  que contenen substncies perilloses Lodos del tratamiento in situ de efluentes

  que contienen sustancias peligrosas ES070212 Llots del tractament in situ defluents diferents

  dels especificats en el codi 070211 Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos

  de los especificados en el cdigo 070211 NE070213 Residus de plstic Residuos de plstico NE070214 Residus procedents dadditius que contenen

  substncies perilloses Residuos procedentes de aditivos que contienen

  sustancias peligrosas ES070215 Residus procedents dadditius diferents

  dels especificats en el codi 070214 Residuos procedentes de aditivos distintos

  de los especificados en el cdigo 070214 NE070216 Residus que contenen silicones perilloses Residuos que contienen siliconas peligrosas ES070217 Residus que continguin silicones diferents

  de les especificades al codi 070216 Residuos que contengan siliconas distintas

  de las mencionadas en la partida 070216 NE070299 Residus no especificats en cap altra categoria Residuos no especificados en otra categora NE

  0703 Residus de la FFDU de tints i pigments orgnics(excepte els del subcaptol 0611)

  Residuos de la FFDU de tintes y pigmentos orgnicos (excepto los del subcaptulo 0611)

  070301 Lquids de neteja i licors mare aquosos Lquidos de limpieza y licores madre acuosos ES

  070303 Dissolvents, lquids de neteja i licors mare organohalogenats

  Disolventes, lquidos de limpieza y licores madre organohalogenados ES

  070304 Altres dissolvents, lquids de neteja i licors mare orgnics

  Otros disolventes, lquidos de limpieza y licores madre orgnicos ES

  070307 Residus de reacci i de destillaci halogenats Residuos de reaccin y de destilacin halogenados ES070308 Altres residus de reacci i de destillaci Otros residuos de reaccin y de destilacin ES070309 Tortons de filtraci i absorbents usats

  halogenats Tortas de filtracin y absorbentes usados halogenados ES070310 Altres tortons de filtraci i absorbents usats Otras tortas de filtracin y absorbentes usados ES070311 Llots del tractament in situ defluents

  que contenen substncies perilloses Lodos del tratamiento in situ de efluentes

  que contienen sustancias peligrosas ES070312 Llots del tractament in situ defluents

  diferents dels especificats en el codi 070311 Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos

  de los especificados en el cdigo 070311 NE070399 Residus no especificats en cap altra categoria Residuos no especificados en otra categora NE

  0704 Residus de la FFDU de productes fitosanitaris orgnics (excepte els dels codis 020108 i 020109), de conservants de la fusta (excepte els del subcaptol 0302) i daltres biocides

  Residuos de la FFDU de productos fitosanitarios orgnicos (excepto los de los cdigos 020108 y 020109), de conservantes de la madera (excepto los del subcaptulo 0302) y de otros biocidas

  070401 Lquids de neteja i licors mare aquosos Lquidos de limpieza y licores madre acuosos ES070403 Dissolvents, lquids de neteja i licors mare

  organohalogenats Disolventes, lquidos de limpieza y licores madre

  organohalogenados ES070404 Altres dissolvents, lquids de neteja i licors

  mare orgnics Otros disolventes, lquidos de limpieza y licores

  madre orgnicos ES070407 Residus de reacci i de destillaci halogenats Residuos de reaccin y de destilacin halogenados ES070408 Altres residus de reacci i de destillaci Otros residuos de reaccin y de destilacin ES070409 Tortons de filtraci i absorbents usats

  halogenats Tortas de filtracin y absorbentes usados halogenados ES070410 Altres tortons de filtraci i absorbents usats Otras tortas de filtracin y absorbentes usados ES070411 Llots del tractament in situ defluents

  que contenen substncies perilloses Lodos del tratamiento in situ de efluentes

  que contienen sustancias peligrosas ES

  070412 Llots del tractament in situ defluents diferents dels especificats en el codi 070411

  Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los especificados en el cdigo 070411 NE

  070413 Residus slids que contenen substncies perilloses

  Residuos slidos que contienen sustancias peligrosas ES070499 Residus no especificats en cap altra categoria Residuos no especificados en otra categora NE

  0705 Residus de la FFDU de productes farmacutics Residuos de la FFDU de productos farmacuticos

  070501 Lquids de neteja i licors mare aquosos Lquidos de limpieza y licores madre acuosos ES070503 Dissolvents, lquids de neteja i licors mare

  organohalogenats Disolventes, lquidos de limpieza y licores madre

  organohalogenados ES070504 Altres dissolvents, lquids de neteja

  i licors mare orgnics Otros disolventes, lquidos de limpieza

  y licores madre orgnicos ES070507 Residus de reacci i de destillaci halogenats Residuos de reaccin y de destilacin halogenados ES070508 Altres residus de reacci i de destillaci Otros residuos de reaccin y de destilacin ES

  Annex 2.6

 • 070509 Tortons de filtraci i absorbents usats halogenats

  Tortas de filtracin y absorbentes usados halogenados ES070510 Altres tortons de filtraci i absorbents usats Otras tortas de filtracin y absorbentes usados ES070511 Llots del tractament in situ defluents

  que contenen substncies perilloses Lodos del tratamiento in situ de efluentes

  que contienen sustancias peligrosas ES070512 Llots del tractament in situ defluents diferents

  dels especificats en el codi 070511 Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los

  especificados en el cdigo 070511 NE070513 Residus slids que contenen substncies

  perilloses Residuos slidos que contienen sustancias peligrosas ES070514 Residus slids diferents dels especificats

  en el codi 070513 Residuos slidos distintos de los especificados

  en el cdigo 070513 NE070599 Residus no especificats en cap altra categoria Residuos no especificados en otra categora NE

  0706 Residus de la FFDU de greixos, sabons, detergents, desinfectants i cosmtics

  Residuos de la FFDU de grasas, jabones, detergentes, desinfectantes y cosmticos

  070601 Lquids de neteja i licors mare aquosos Lquidos de limpieza y licores madre acuosos ES070603 Dissolvents, lquids de neteja i licors mare

  organohalogenats Disolventes, lquidos de limpieza y licores madre

  organohalogenados ES070604 Altres dissolvents, lquids de neteja

  i licors mare orgnics Otros disolventes, lquidos de limpieza

  y licores madre orgnicos ES070607 Residus de reacci i de destillaci halogenats Residuos de reaccin y de destilacin halogenados ES070608 Altres residus de reacci i de destillaci Otros residuos de reaccin y de destilacin ES070609 Tortons de filtraci i absorbents usats

  halogenats Tortas de filtracin y absorbentes usados halogenados ES070610 Altres tortons de filtraci i absorbents usats Otras tortas de filtracin y absorbentes usados ES070611 Llots del tractament in situ defluents

  que contenen substncies perilloses Lodos del tratamiento in situ de efluentes

  que contienen sustancias peligrosas ES070612 Llots del tractament in situ defluents

  diferents dels especificats en el codi 070611 Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos

  de los especificados en el cdigo 070611 NE070699 Residus no especificats en cap altra categoria Residuos no especificados en otra categora NE

  0707 Residus de la FFDU de productes qumics resultants de la qumica fina i productes qumics no especificats en cap altra categoria

  Residuos de la FFDU de productos qumicos resultantes de la qumca fina y productos qumicos no especificados en otra categora

  070701 Lquids de neteja i licors mare aquosos Lquidos de limpieza y licores madre acuosos ES070703 Dissolvents, lquids de neteja i licors mare

  organohalogenats Disolventes, lquidos de limpieza y licores madre

  organohalogenados ES070704 Altres dissolvents, lquids de neteja i licors

  mare orgnics Otros disolventes, lquidos de limpieza y licores

  madre orgnicos ES070707 Residus de reacci i de destillaci halogenats Residuos de reaccin y de destilacin halogenados ES070708 Altres residus de reacci i de destillaci Otros residuos de reaccin y de destilacin ES070709 Tortons de filtraci i absorbents usats

  halogenats Tortas de filtracin y absorbentes usados halogenados ES070710 Altres tortons de filtraci i absorbents usats Otras tortas de filtracin y absorbentes usados ES070711 Llots del tractament in situ defluents

  que contenen substncies perilloses Lodos del tratamiento in situ de efluentes

  que contienen sustancias peligrosas ES

  070712 Llots del tractament in situ defluents diferents dels especificats en el codi 070711

  Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los especificados en el cdigo 070711 NE

  070799 Residus no especificats en cap altra categoria Residuos no especificados en otra categora NE

  08 Residus de la fabricaci, formulaci, distribuci i utilitzaci (ffdu) de revestiments (pintures, vernissos i esmalts vitris), adhesius, segellants i tintes dimpressi

  Residuos de la fabricacin, formulacin, distribucin y utilizacin (ffdu) de revestimientos (pinturas, barnices y esmaltes vtreos), adhesivos, sellantes y tintas de impresin

  0801 Residus de la FFDU i del decapatge o leliminaci de pintura i verns

  Residuos de la FFDU y del decapado o eliminacin de pintura y barniz

  080111 Residus de pintura i verns que contenen dissolvents orgnics o altres substncies perilloses

  Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgnicos u otras sustancias peligrosas ES

  080112 Residus de pintura i verns diferents dels especificats en el codi 080111

  Residuos de pintura y barniz distintos de los especificados en el cdigo 080111 NE

  080113 Llots de pintura i verns que contenen dissolvents orgnics o altres substncies perilloses

  Lodos de pintura y barniz que contienen disolventes orgnicos u otras sustancias peligrosas ES

  080114 Llots de pintura i verns diferents dels especificats en el codi 080113

  Lodos de pintura y barniz distintos de los especificados en el cdigo 080113 NE

  080115 Llots aquosos que contenen pintura o verns amb dissolvents orgnics o altres substncies perilloses

  Lodos acuosos que contienen pintura o barniz con disolventes orgnicos u otras sustancias peligrosas ES

  080116 Llots aquosos que contenen pintura o verns diferents dels especificats en el codi 080115

  Lodos acuosos que contienen pintura o barniz distintos de los especificados en el cdigo 080115 NE

  080117 Residus del decapatge o leliminaci de pintura i verns que contenen dissolvents orgnics o altres substncies perilloses

  Residuos del decapado o eliminacin de pintura y barniz que contienen disolventes orgnicos u otras sustancias peligrosas ES

  080118 Residus del decapatge o leliminaci de pintura i verns diferents dels especificats en el codi 080117

  Residuos del decapado o eliminacin de pintura y barniz distintos de los especificados en el cdigo 080117 NE

  080119 Suspensions aquoses que contenen pintura o verns amb dissolvents orgnics o altres substncies perilloses

  Suspensiones acuosas que contienen pintura o barniz con disolventes orgnicos u otras sustancias peligrosas ES

  080120 Suspensions aquoses que contenen pintura o verns diferents de les especificades en el codi 080119

  Suspensiones acuosas que contienen pintura o barniz distintas de las especificadas en el cdigo 080119 NE

  080121 Residus de decapants o desenvernissadors Residuos de decapantes o desbarnizadores ES080199 Residus no especificats en cap altra categoria Residuos no especificados en otra categora NE

  0802 Residus de la FFDU daltres revestiments (inclosos els materials cermics)

  Residuos de la FFDU de otros revestimientos (incluidos los materiales cermicos)

  080201 Residus de sorra de revestiment Residuos de arenillas de revestimiento NE080202 Llots aquosos que contenen materials

  cermics Lodos acuosos que contienen materiales cermicos NE

  Annex 2.7

 • Annex 2.8

  080203 Suspensions aquoses que contenen materials cermics

  Suspensiones acuosas que contienen materiales cermicos NE

  080299 Residus no especificats en cap altra categoria Residuos no especificados en otra categora NE

  0803 Residus de la FFDU de tintes dimpressi Residuos de la FFDU de tintas de impresin

  080307 Llots aquosos que contenen tinta Lodos acuosos que contienen tinta NE080308 Residus lquids aquosos que contenen tinta Residuos lquidos acuosos que contienen tinta NE080312 Residus de tintes que contenen substncies

  perilloses Residuos de tintas que contienen sustancias peligrosas ES080313 Residus de tintes diferents dels especificats

  en el codi 080312 Residuos de tintas distintos de los especificados

  en el cdigo 080312 NE080314 Llots de tinta que contenen substncies

  perilloses Lodos de tinta que contienen sustancias peligrosas ES080315 Llots de tinta diferents dels especificats

  en el codi 080314 Lodos de tinta distintos de los especificados

  en el cdigo 080314 NE080316 Residus de solucions corrosives Residuos de soluciones corrosivas ES080317 Residus de tner per impressi

  que contenen substncies perilloses Residuos de tner de impresin que contienen

  sustancias peligrosas ES080318 Residus de tner per impressi diferents

  dels especificats en el codi 080317 Residuos de tner de impresin distintos

  de los especificados en el cdigo 080317 NE080319 Olis de dispersi Aceites de dispersin ES080399 Residus no especificats en cap altra categoria Residuos no especificados en otra categora NE

  0804 Residus de la FFDU dadhesius i segellants (incloent els productes dimpermeabilitzaci)

  Residuos de la FFDU de adhesivos y sellantes (incluyendo los productos de impermeabilizacin)

  080409 Residus dadhesius i segellants que contenen dissolvents orgnics o altres substncies perilloses

  Residuos de adhesivos y sellantes que contienen disolventes orgnicos u otras sustancias peligrosas ES

  080410 Residus dadhesius i segellants diferents dels especificats en el codi 080409

  Residuos de adhesivos y sellantes distintos de los especificados en el cdigo 080409 NE

  080411 Llots dadhesius i segellants que contenen dissolvents orgnics o altres substncies perilloses

  Lodos de adhesivos y sellantes que contienen disolventes orgnicos u otras sustancias peligrosas ES

  080412 Llots dadhesius i segellants diferents dels especificats en el codi 080411

  Lodos de adhesivos y sellantes distintos de los especificados en el cdigo 080411 NE

  080413 Llots aquosos que contenen adhesius i segellants amb dissolvents orgnics o altres substncies perilloses

  Lodos acuosos que contienen adhesivos y sellantes con disolventes orgnicos u otras sustancias peligrosas ES

  080414 Llots aquosos que contenen adhesius i segellants diferents dels especificats en el codi 080413

  Lodos acuosos que contienen adhesivos y sellantes distintos de los especificados en el cdigo 080413 NE

  080415 Residus lquids aquosos que contenen adhesius o segellants amb dissolvents orgnics o altres substncies perilloses

  Residuos lquidos acuosos que contienen adhesivos o sellantes con disolventes orgnicos u otras sustancias peligrosas ES

  080416 Residus lquids aquosos que contenen adhesius o segellants diferents dels especificats en el codi 080415

  Residuos lquidos acuosos que contienen adhesivos o sellantes distintos de los especificados en el cdigo 080415 NE

  080417 Oli de resina Aceite de resina ES080499 Residus no especificats en cap altra categoria Residuos no especificados en otra categora NE

  0805 Residus no especificats duna altra manera en el captol 08

  Residuos no especificados de otra forma en el captulo 08

  080501 Isocianats residuals Isocianatos residuales ES

  09 Residus de la indstria fotogrfica Residuos de la industria fotogrfica

  0901 Residus de la indstria fotogrfica Residuos de la industria fotogrfica

  090101 Solucions de revelatge i solucions activadores a laigua

  Soluciones de revelado y soluciones activadoras al agua ES090102 Solucions de revelatge de plaques dimpressi

  a laigua Soluciones de revelado de placas de impresin al agua ES090103 Solucions de revelatge amb dissolvents Soluciones de revelado con disolventes ES090104 Solucions de fixatge Soluciones de fijado ES090105 Solucions de blanqueig i solucions de

  blanqueig-fixatge Soluciones de blanqueo y soluciones de blanqueo-fijado ES090106 Residus que contenen plata procedent

  del tractament in situ de residus fotogrfics Residuos que contienen plata procedente del tratamiento

  in situ de residuos fotogrficos ES090107 Pellcules i paper fotogrfic que contenen

  plata o compostos de plata Pelculas y papel fotogrfico que contienen plata

  o compuestos de plata NE090108 Pellcules i paper fotogrfic que no contenen

  plata ni compostos de plata Pelculas y papel fotogrfico que no contienen plata

  ni compuestos de plata NE090110 Cmeres dun sol s sense piles ni

  acumuladors Cmaras de un solo uso sin pilas ni acumuladores NE090111 Cmeres dun sol s amb piles o acumuladors

  inclosos en els codis 160601, 160602 o 160603

  Cmaras de un solo uso con pilas o acumuladores incluidos en los cdigos 160601, 160602 o 160603 ES

  090112 Cmeres dun sol s amb piles o acumuladors diferents de les especificades en el codi 090111

  Cmaras de un solo uso con pilas o acumuladores distintas de las especificadas en el cdigo 090111 NE

  090113 Residus lquids aquosos procedents de la recuperaci in situ de plata diferents dels especificats en el codi 090106

  Residuos lquidos acuosos procedentes de la recuperacin in situ de plata distintos de los especificados en el cdigo 090106 ES

  090199 Residus no especificats en cap altra categoria Residuos no especificados en otra categora NE

  10 Residus de processos trmics Residuos de procesos trmicos

  1001 Residus de centrals elctriques i altres plantes de combusti (excepte el captol 19)

  Residuos de centrales elctricas y otras plantas de combustin (excepto el captulo 19)

  100101 Cendra de llar, escries i pols de caldera (excepte la pols de caldera especificada en el codi 100104)

  Cenizas de hogar, escorias y polvo de caldera (excepto el polvo de caldera especificado en el cdigo 100104) NE

  100102 Cendra volant del carb Cenizas volantes de carbn NE100103 Cendra volant de torba i de fusta (no tractada) Cenizas volantes de turba y de madera (no tratada) NE100104 Cendra volant i pols de caldera dhidrocarburs Cenizas volantes y polvo de caldera de hidrocarburos ES

 • Annex 2.9

  100105 Residus clcics de reacci en forma slida procedents de la dessulfuraci de gasos de combusti

  Residuos clcicos de reaccin en forma slida procedentes de la desulfuracin de gases de combustin NE

  100107 Residus clcics de reacci en forma de llots procedents de la dessulfuraci de gasos de combusti

  Residuos clcicos de reaccin en forma de lodos procedentes de la desulfuracin de gases de combustin NE

  100109 cid sulfric cido sulfrico ES100113 Cendra volant dhidrocarburs emulsionats

  usats com a combustibles Cenizas volantes de hidrocarburos emulsionados

  usados como combustibles ES100114 Cendra de llar, escries i pols de caldera

  procedents de la coincineraci que contenen substncies perilloses

  Cenizas de hogar, escorias y polvo de caldera procedentes de la co-incineracin que contienen sustancias peligrosas ES

  100115 Cendra de llar, escries i pols de caldera procedents de la coincineraci diferents de les especificades en el codi 100114

  Cenizas de hogar, escorias y polvo de caldera procedentes de la co-incineracin distintos de los especificados en el cdigo 100114 NE

  100116 Cendra volant procedents de la coincineraci que contenen substncies perilloses

  Cenizas volantes procedentes de la co-incineracin que contienen sustancias peligrosas ES

  100117 Cendra volant procedents de la coincineraci diferents de les especificades en el codi 100116

  Cenizas volantes procedentes de la co-incineracin distintas de las especificadas en el cdigo 100116 NE

  100118 Residus procedents de la depuraci de gasos que contenen substncies perilloses

  Residuos procedentes de la depuracin de gases que contienen sustancias peligrosas ES

  100119 Residus procedents de la depuraci de gasos diferents dels especificats en els codis 100105, 100107 i 100118

  Residuos procedentes de la depuracin de gases distintos de los especificados en los cdigos 100105, 100107 y 100118 NE

  100120 Llots del tractament in situ defluents que contenen substncies perilloses

  Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas ES

  100121 Llots del tractament in situ defluents diferents dels especificats en el codi 100120

  Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los especificados en el cdigo 100120 NE

  100122 Llots aquosos que contenen substncies perilloses procedents de la neteja de calderes

  Lodos acuosos que contienen sustancias peligrosas procedentes de la limpieza de calderas ES

  100123 Llots aquosos procedents de la neteja de calderes diferents dels especificats en el codi 100122

  Lodos acuosos procedentes de la limpieza de calderas distintos de los especificados en el cdigo 100122 NE

  100124 Sorra de llits fluditzats Arenas de lechos fluidizados NE100125 Residus procedents de lemmagatzematge

  i preparaci de combustible de centrals termoelctriques de carb

  Residuos procedentes del almacenamiento y preparacin de combustible de centrales termoelctricas de carbn NE

  100126 Residus del tractament de laigua de refrigeraci

  Residuos del tratamiento del agua de refrigeracin NE100199 Residus no especificats en cap altra categoria Residuos no especificados en otra categora NE

  1002 Residus de la indstria del ferro i de lacer Residuos de la industria del hierro y del acero

  100201 Residus del tractament descries Residuos del tratamiento de escorias NE100202 Escries no tractades Escorias no tratadas NE100207 Residus slids del tractament de gasos

  que contenen substncies perilloses Residuos slidos del tratamiento de gases

  que contienen sustancias peligrosas ES

  100208 Residus slids del tractament de gasos diferents dels especificats en el codi 100207

  Residuos slidos del tratamiento de gases distintos de los especificados en el cdigo 100207 NE

  100210 Escata de laminatge Cascarilla de laminacin NE100211 Residus del tractament de laigua de

  refrigeraci que contenen olis Residuos del tratamiento del agua de refrigeracin que

  contienen aceites ES100212 Residus del tractament de laigua

  de refrigeraci diferents dels especificats en el codi 100211

  Residuos del tratamiento del agua de refrigeracin distintos de los especificados en el cdigo 100211 NE

  100213 Llots i tortons de filtraci del tractament de gasos que contenen substncies perilloses

  Lodos y tortas de filtracin del tratamiento de gases que contienen sustancias peligrosas ES

  100214 Llots i tortons de filtraci del tractament de gasos diferents dels especificats en el codi 100213

  Lodos y tortas de filtracin del tratamiento de gases distintos de los especificados en el cdigo 100213 NE

  100215 Altres llots i tortons de filtraci Otros lodos y tortas de filtracin NE100299 Residus no especificats en cap altra categoria Residuos no especificados en otra categora NE

  1003 Residus de la termometallrgia de lalumini Residuos de la termometalurgia del aluminio

  100302 Fragments dnodes Fragmentos de nodos NE100304 Escries de la producci primria Escorias de la produccin primaria ES100305 Pols dalmina Polvo de almina NE100308 Escries salines de la producci secundria Escorias salinas de la produccin secundaria ES100309 Garbelladures negres de la producci

  secundria Granzas negras de la produccin secundaria ES100315 Escumes inflamables o que emeten,

  en contacte amb laigua, gasos inflamables en quantitats perilloses

  Espumas inflamables o que emiten, en contacto con el agua, gases inflamables en cantidades peligrosas ES

  100316 Escumes diferents de les especificades en el codi 100315

  Espumas distintas de las especificadas en el cdigo 100315 NE

  100317 Residus que contenen quitr procedents de la fabricaci dnodes

  Residuos que contienen alquitrn procedentes de la fabricacin de nodos ES

  100