programa del curs d’ anotador en pràctiques. › producciofcbq › recur... · 2017-01-25 ·...

16
PCAN Programa del Curs d’ ANotador en pràctiques.

Upload: others

Post on 24-Jun-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Programa del Curs d’ ANotador en pràctiques. › producciofcbq › recur... · 2017-01-25 · PCAN Presentació del Curs d’Anotador 2012 6 Programa Presentació (1,5 hores):

PCAN

Programa del Curs d’ ANotador en pràctiques.

Page 2: Programa del Curs d’ ANotador en pràctiques. › producciofcbq › recur... · 2017-01-25 · PCAN Presentació del Curs d’Anotador 2012 6 Programa Presentació (1,5 hores):

Dades aproximades FCBQ

2000 partits setmanals

500 clubs adscrits

500 àrbitres de Comitè

600 àrbitres d’Escola

800 auxiliars de taula

1300 anotadors en

pràctiques

Page 3: Programa del Curs d’ ANotador en pràctiques. › producciofcbq › recur... · 2017-01-25 · PCAN Presentació del Curs d’Anotador 2012 6 Programa Presentació (1,5 hores):

PCAN Programa del Curs d’Anotador 2012

1

El Curs d’Anotador en Pràctiques (PCAN) dóna les eines bàsiques per iniciar-se com a auxiliar de taula. Fa un repàs per totes les regles del joc relacionades amb les seves funcions i dóna les pautes del treball mecànic per a totes aquelles persones que cada cap de setmana col·laboren amb els seus clubs realitzant aquesta tasca.. Sens dubte, el contingut del curs es complementa amb el Manual de l’Auxiliar de taula i ambdues coses constitueixen un conjunt de recursos, indicacions i exemples que han de permetre als Anotadors en Pràctiques, desenvolupar correctament la seva tasca.

1) Introducció

2) Objectius

3) Beneficis

4) Adreçat a

5) El Curs

6) Model d’aprenentatge

7) Equip Docent

8) Informació i admissió

9) Programa

10) Temari

PCAN

Page 4: Programa del Curs d’ ANotador en pràctiques. › producciofcbq › recur... · 2017-01-25 · PCAN Presentació del Curs d’Anotador 2012 6 Programa Presentació (1,5 hores):
Page 5: Programa del Curs d’ ANotador en pràctiques. › producciofcbq › recur... · 2017-01-25 · PCAN Presentació del Curs d’Anotador 2012 6 Programa Presentació (1,5 hores):

PCAN Presentació del Curs d’Anotador 2012

3

1. Introducció.

Aquest projecte parteix de la idea d’oferir una formació comuna, i establir un protocol per a la obtenció de la llicència d’Auxiliar de Taula de Club mitjançant la superació d’un Curs ofert per l’FCBQ.

Amb aquest curs l’FCBQ mitjançant el seu Comitè-Escola d’Àrbitres pretén oferir la possibilitat de dotar dels coneixements bàsics de com fer l’acta de joc, i unificar els processos a seguir per obtenir aquesta llicència a totes les RRTT.

L’aplicació de les noves tecnologies, i en concret de l’AVA ens permet introduir-nos en dins del món de la formació on line. Aquest fet permet organitzar un curs amb una part important no presencial, que serà comna per a totes les RRTT.

2. Objectius

Objectius genèrics

Donar facilitats als clubs, per disposar de personal format adequadament per dur a terme la tasca d’anotador als partits.

Proporcionar els coneixements i la metodologia bàsica per realitzar les tasques d’anotador en partits de promoció.

Objectius específics

Conèixer les normes administratives de l’FCBQ.

Conèixer les característiques principals dels Reglaments de l’FCBQ.

Aprendre a omplir l’acta del partit. Conèixer els aspectes bàsics de la

tècnica de l’arbitratge del basquetbol.

Page 6: Programa del Curs d’ ANotador en pràctiques. › producciofcbq › recur... · 2017-01-25 · PCAN Presentació del Curs d’Anotador 2012 6 Programa Presentació (1,5 hores):

PCAN Presentació del Curs d’Anotador 2012

4

3. Beneficis

Aquest programa convida als candidats a reflexionar sobre la seva experiència al món del basquetbol, i planteja una millora en un aspecte tant específic com ho és la funció de l’Auxiliar de Taula. Al final del programa, els participants podran desenvolupar sense problema la tasca d’anotador als partits dels seus Clubs.

El fet de disposar de la Llicència d’Auxiliar de Club, permetrà disposar de:

Llicència de l’FCBQ. Assegurança per accidents esportius. Clau d’accés a l’AVA, i possibilitat de consultar tots els seus continguts. Formació continuada (tests i vídeotests on line). Incorporació a la bossa de voluntariat de l’FCBQ. Descompte del 50% a la matrícula del curs d’auxiliar de taula i exempció

d’assistència a la part del curs específica sobre la complimentació de l’acta. A més la formació i el material que rebran, els facilitarà la tasca de transmetre els seus coneixements a la resta de membres del seu Club.

4. Adreçat a

Totes aquelles persones, majors de 16 anys, que realitzen les tasques d’anotador als partits de promoció o de categories específiques de cadascuna de les RRTT (sense auxiliars de taula designats per la Federació) dels seus Clubs, tant si aquests participen a les competicions de l’FCBQ o dels diferents Consells Esportius de Catalunya. Es recomanable disposar de coneixements generals sobre l’esport del bàsquet per poder participar al curs.

5. El curs

Durada

El curs té una durada de tres setmanes des de la data de presentació. És previst que es realitzi durant el mes de desembre del 2012.

8 hores presencials (inclosa la presentació). 14 hores no presencials.

Calendari – Format del curs

Fase 1 (presencial)

El curs començaria amb una presentació on s’entregaran els usuaris i les claus d’accés a l’Àrea Privada.

Page 7: Programa del Curs d’ ANotador en pràctiques. › producciofcbq › recur... · 2017-01-25 · PCAN Presentació del Curs d’Anotador 2012 6 Programa Presentació (1,5 hores):

PCAN Presentació del Curs d’Anotador 2012

5

Fase 2 (on line)

Un cop entregades les claus d’accés a l’AVA els alumnes disposaran d’un període de temps per tal de seguir els continguts de la part no presencial del curs, on disposaran d’un tutor que serà l’encarregat de supervisar el seu progrés i atendre els possibles dubtes que sorgeixin durant el curs.

Fase 3 (presencial)

La segona part presencial del curs es realitzarà a la sala d’actes de l’FCBQ a la Rambla Guipúscoa 27 de Barcelona.

Una vegada el curs estigui en marxa, els alumnes disposaran d’un fòrum mitjançant el qual restaran comunicats entre ells. Amb aquesta eina podran organitzar el desplaçament del dissabte en que es realitza la sessió presencial.

Fase 4 (on line)

Finalment els alumnes del Curs seran avaluats mitjançant una prova teòrica i una pràctica que es realitzarà on line.

Recursos didàctics

A més dels continguts del curs, el Canal Àrbitre ofereix tota una sèrie de documents que ajuden a l’alumne a assolir els objectius del curs.

Guió del curs. Transparències de les sessions. Reglament Fiba. Reglament Passarel·la. Reglament Minibàsquet. Manual de l’auxiliar de taula. Manual de normes administratives. Comunicats. Vídeos d’exemple de Canal Àrbitre.

Page 8: Programa del Curs d’ ANotador en pràctiques. › producciofcbq › recur... · 2017-01-25 · PCAN Presentació del Curs d’Anotador 2012 6 Programa Presentació (1,5 hores):

PCAN Presentació del Curs d’Anotador 2012

6

Programa

Presentació (1,5 hores):

o Objectius del curs.

o Entrega de codis d’accés i password.

o Funcionament AVA.

10 hores on line:

o Introducció als reglaments de l’FCBQ.

o Introducció a les normativa administrativa de l’FCBQ.

o Regles específiques del basquetbol.

El joc (inclou temps de joc), terreny,equipament,equips.

Reglamentació del joc (inclou substitucions i temps morts).

Àrbitres, auxiliars de taula: drets i obligacions.

Senyals dels arbitres.

Violacions (inclou 24”, 8” i 5”).

Faltes.

Alternança.

o Introducció a l’anotació de l’acta de joc

Cadascuna d’aquestes parts disposarà d’un breu exercici on line d’autoavaluació.

Part presencial (6,5 hores)

o Complimentació de l’acta: capçalera i peu.

o Complimentació de l’acta: l’arrossegament de punts.

o Complimentació de l’acta: les faltes.

o Partit en vídeo o en directe.

4 hores on line:

o Test teòric d’autoavaluació.

o Acta d’un partit de vídeo.

Page 9: Programa del Curs d’ ANotador en pràctiques. › producciofcbq › recur... · 2017-01-25 · PCAN Presentació del Curs d’Anotador 2012 6 Programa Presentació (1,5 hores):

PCAN Presentació del Curs d’Anotador 2012

7

6. Model d’aprenentatge

El procés metodològic està orientat a l’aprenentatge actiu, fomentant l’intercanvi d’experiències amb el fi d’assolir els objectius plantejats amb la màxima eficàcia.

Fruit de l’experiència del CA-EABQ a la utilització de l’Aula Virtual Arbitral, a la formació continuada dels Àrbitres i Auxiliars de Taula que en formen part, neix la possibilitat de crear un curs que alterna sessions presencials, amb el seguiment de continguts “on line”.

L’exposició de conceptes i models, sempre des del punt de vista dels participants, i orientat a la pràctica.

Una part presencial que permet interactuar als participants.

Continguts “on line” amb la finalitat d’optimitzar el temps i l’esforç personal dels alumnes.

Per tal de que l’alumnat pugui arribar a assolir tots els objectius proposats, la metodologia emprada serà diversa i adequada en cada moment a l’activitat a realitzar, incloent els continguts on-line. Durant les sessions teòriques la metodologia serà expositiva, tot partint i adequant-se als coneixements previs de l’alumnat. Les exposicions tant presencials com on-line seran recolzades per diversos recursos didàctics (vídeo, transparències,...), i s’intentarà comparar, sempre que sigui possible, amb casos reals, aprofitant els recursos on line.

Page 10: Programa del Curs d’ ANotador en pràctiques. › producciofcbq › recur... · 2017-01-25 · PCAN Presentació del Curs d’Anotador 2012 6 Programa Presentació (1,5 hores):

PCAN Presentació del Curs d’Anotador 2012

8

Avaluació

Tot curs disposa d’una part valorativa, en aquest cas, l’avaluació final del curs es realitzarà mitjançant l’AVA, aprofitant els recursos on line que ens ofereix aquesta plataforma.

L’avaluació es composa de les següents parts:

Coneixement previ: Dins de Canal Àrbitre els alumnes poden trobar tota la

documentació publicada pel CA-EABQ, que els permetrà disposar dels coneixements previs necessaris per poder seguir el curs sense problemes.

Avaluació formativa: Durant el curs, i en funció del nivell d’aprenentatge que

realitzen els/les nostres alumnes es reforçaran, si cal, aquells punts que siguin necessaris.

Autoavaluació: els alumnes disposaran d’una sèrie de filmacions de partits, per

tal que puguin fer les actes, i comprovar l’evolució de la part pràctica, ja que se’ls facilitaran les actes d’aquests partits correctament realitzades. De la mateixa forma, es realitzaran una sèrie de tests on line que permetran als alumnes detectar els aspectes on han de realitzar un treball més intens.

Avaluació final:

o Part teòrica: Finalment es comprovarà el grau d’assoliment de tots els

objectius proposats per al mòdul. L’avaluació final de la part teòrica consistirà en la superació d’un test on line que l’alumne haurà de realitzar en un temps limitat.

o Part pràctica: Els alumnes hauran de realitzar l’acta de la filmació d’un partit

que els hi serà facilitada. En aquest cas caldrà que adjuntin el fitxer al professor per tal que aquest pugui corregir-la.

Únicament es consideraran aptes, aquells alumnes que superin les dues parts (teòrica i pràctica) del curset.

Aquells alumnes que superin el curs rebran la llicència d’Anotador en Pràctiques. En el cas dels alumnes que no aconsegueixin superar-lo, disposaran d’una convocatòria extra, sense cap despesa afegida.

Page 11: Programa del Curs d’ ANotador en pràctiques. › producciofcbq › recur... · 2017-01-25 · PCAN Presentació del Curs d’Anotador 2012 6 Programa Presentació (1,5 hores):

PCAN Presentació del Curs d’Anotador 2012

9

7. Equip docent

Director del Programa

Joan Carles Mitjana

Director Tècnic del CA-EABQ. Ex Àrbitre Internacional i ACB. Entrenador Superior de Basquetbol. Professor de Regles de joc de l’FCBQ. Professor del Curs Superior d’entrenadors. Membre de la Comissió Tècnica d’arbitratge de

l’Euroleague. Màster en Gestió Esportiva.

La seva àmplia experiència al món del basquetbol tant a nivell nacional com internacional a la formació d’entrenadors i àrbitres ha estat la base pel desenvolupament de la majoria dels programes i cursos del CA-EABQ.

Professors:

Josep Maria Olivares

Àrbitre FEB. Sots director de programes i desenvolupament de

l’Escola d’Àrbitres. Professor de Regles de joc de l’FCBQ. Llicenciat en pedagogia i Diplomat en Magisteri.

Com a responsable de programes, el Josep Maria és el creador dels continguts del Canal de l’Àrbitre a més de exercir com a professor de gran part dels cursets que organitza l’EABQ.

Pere Fernàndez Lage

Auxiliar de Taula de l’ACB. Responsable de formació del departament d’Auxiliars

de Taula del CABQ. Professor de Regles de joc de l’FCBQ. Diplomat en ciències empresarials.

A més d’aportar el punt de vista a la formació dels Anotadors com Auxiliar de Taula en actiu, és el responsable dels continguts del Canal Àrbitre, i del manteniment de l’Aula Virtual Arbitral.

Page 12: Programa del Curs d’ ANotador en pràctiques. › producciofcbq › recur... · 2017-01-25 · PCAN Presentació del Curs d’Anotador 2012 6 Programa Presentació (1,5 hores):

PCAN Presentació del Curs d’Anotador 2012

10

8. Informació i admisió

Condicions i inscripcions

La preinscripció al curs es realitzarà a través del formulari al que es pot accedir des de la pàgina web de l’FCBQ. Un cop convocat el curs s’establirà un període de matriculació, on els interessats hauran d’abonar el preu de la matrícula mitjançant una transferència bancària al compte que els hi serà facilitat.

Aspecte econòmic

El curs tindrà un preu de 50€, on restaran inclosos:

Matrícula del curs.

Clau d’accés a l’AVA.

DVD amb material divers. *

Carpeta Clip amb exemples de com fer l’acta de joc. *

Cartrons de 15” i 20” *

Actes de joc de les diferents categories. *

Aquells que ho desitgin tindran la possibilitat d’anar al dinar organitzat per l’FCBQ el dissabte on es realitzen classes presencials, abonant-ho a part de la matrícula. En el cas d’aquells que superin el curs, també estarà inclosa:

Expedició i entrega de la llicència arbitral.

Tramitació de l’assegurança mèdica que cobreixi possibles accidents soferts durant un partit.

Formació continuada.

Inclusió a la bossa de Voluntariat de l’FCBQ (en cas que ho desitgin).

Cancel·lacions

En cas que algun alumne, un cop abonada la matrícula, no pugui realitzar el curs, podrà recuperar l’import de la matrícula, en cas que ho comuniqui amb un mínim de cinc dies abans de la data fixada per l’inici del curs.

Si la renúncia a participar al curs es comunica durant els cinc dies previs, l’alumne rebrà un reemborsament del 50% de la matrícula.

En el cas que un alumne renunciï a participar al curs un cop aquest s’ha iniciat, perdrà la totalitat de la matrícula abonada.

Page 13: Programa del Curs d’ ANotador en pràctiques. › producciofcbq › recur... · 2017-01-25 · PCAN Presentació del Curs d’Anotador 2012 6 Programa Presentació (1,5 hores):

PCAN Presentació del Curs d’Anotador 2012

11

9. Programa del curs

Preinscripció

• Omplir el formulari de preincripció.

• Pagament mitjançant transferència bancària.

Fase 1 Presentació RT

• de 18:30 a 20:00 (Presencial)

• Presentació, entrega documentació, Funcionament AVA

Fase 2

on line

• Una setmana amb 10 hores de formació on line preparades mitjançant l'AVA.

Fase 3

Dissabte

• de 10:00 a 14:00 i de 16:00 a 18:30 (Presencial)

• Desenvolupament del curs

Fase 4

on line

• 2 hores de test escrit

• 2 hores d'exercici pràctic on line

10 desembre

dilluns

Abans del 5 de

desembre

Entre el 13 i el 21 de

desembre

Entre 23 de desembre i 3 de gener

22 desembre dissabte

Page 14: Programa del Curs d’ ANotador en pràctiques. › producciofcbq › recur... · 2017-01-25 · PCAN Presentació del Curs d’Anotador 2012 6 Programa Presentació (1,5 hores):

PCAN Presentació del Curs d’Anotador 2012

12

10. Temari, dedicació: 22 hores

•Benvinguda

•Entrega codis accés AVA

•Utilització de l'AVA Presentació

•Terreny de joc

•Configuració de l'equip

•Conceptes fonamentals

•Violacions/faltes

•Diferents Reglaments de l'FCBQ

Regles de joc

•Normes administratives

• Suspensió partits

•Normes internes

Normes administratives

•Confecció de l'acta de joc

• Faltes i arrossegament de punts

•Models diferents d'actes

Confecció de l'acta de joc

•Confecció de l'acta de joc

• Faltes i arrossegament de punts

•Models diferents d'actes

Confecció de l'acta de joc

•Realització d'actes de joc de diversos partits.

Exercicis pràctics

•Test teòric

•Test pràctic Test

2 hores presencials

4,5 hores on line

1,5 hores on line

1,5 hores on line

6 hores presencials

2,5 hores on line

4 hores on line

Page 15: Programa del Curs d’ ANotador en pràctiques. › producciofcbq › recur... · 2017-01-25 · PCAN Presentació del Curs d’Anotador 2012 6 Programa Presentació (1,5 hores):

PCAN Programa del Curs d’Anotador 2012

13

1. Programa innovador a

nivell nacional i europeu que facilita als Clubs la formació dels seus col·laboradors

2. Impartit per professors

de reconeguda experiència i prestigi al món del Bàsquet Català

3. Es tracta d’un

programa ajustat a les necessitats dels Clubs, que són els que ho han demanat

4. Suposa un plus de

coneixement, no només per la persona que assisteix, sinó també per la resta de membres del Club

5. Apropa l’FCBQ a la

realitat del Bàsquet Català

6. Estableix un vincle amb

el CABQ que afavoreix la incorporació en el futur

Punts Clau

7. Tutor on line, i

possibilitat d’interactuar amb els companys del curs

8. Incorporació de

l’autoavaluació com mètode formatiu.

Page 16: Programa del Curs d’ ANotador en pràctiques. › producciofcbq › recur... · 2017-01-25 · PCAN Presentació del Curs d’Anotador 2012 6 Programa Presentació (1,5 hores):

14