presentació programa gep a equips directius nous centres (edició 2016- 18)

of 34 /34
Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme Equips directius Edició 2016-18 Barcelona, 27 de setembre 2016

Author: servei-de-llenguees-estrangeres

Post on 13-Apr-2017

89 views

Category:

Education


4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Grup dExperimentaci per al

  Plurilingisme

  Equips directius

  Edici 2016-18

  Barcelona, 27 de setembre 2016

 • 2

  Context

  http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/plurilinguisme/

 • La poltica lingstica educativa: objectius generals

  Consolidar el catal, llengua prpia de Catalunya, com la llengua

  vehicular de referncia de laprenentatge i com a dinamitzadora del

  tractament integrat de les llenges.

  Garantir el domini equivalent de les dues llenges oficials en

  acabar l'ensenyament obligatori.

  Incrementar el coneixement i ls de diferents llenges estrangeres

  per a interactuar en un context lingstic i cultural complex, i

  proporcionar a lalumnat els instruments per garantir-los oportunitats

  de comunicaci i daprenentatge al llarg de la vida i la capacitaci

  i la formaci professional.

  Afermar i difondre les llenges dorigen de lalumnat nouvingut,

  com a riquesa personal i collectiva.

 • 4

  1. Consolidaci del sistema lingstic: els esquemes mentals i

  la conceptualitzaci lingstica.

  2. Incorporaci planificada de les altres llenges de lescola.

  3. Promoure enfocaments comunicatius en totes les llenges

  per utilitzar-les de forma funcional.

  4. Aplicar estratgies dimmersi lingstica en contextos on el

  catal no s la llengua majoritria i dAICLE i de TIL per

  desenvolupar la competncia plurilinge de lalumnat.

  5. Incrementar el coneixement de les llenges estrangeres

  curriculars i ampliar les opcions daprenentatge de noves

  llenges, amb la incorporaci de les llenges dorigen.

  6. Afavorir la implicaci i el comproms de la comunitat

  educativa per propiciar espais ds de les llenges i la

  collaboraci entre institucions, entitats i organismes.

  Lnies prioritries de treball

  Ensenyament competencial

  Aprenentatge Integrat

  de les llenges i amb els

  continguts

  Llenges estrangeres

  Llenges dorigen

  Accions

  dentorn

  Llengua catalana, llengua

  vehicular de referncia

 • Educaci lingstica de qualitat: un pre-requisit per

  a la qualitat educativa

  5

  Leducaci lingstica en sentit ampli lensenyament i

  laprenentatge de les llenges en contextos formals, informals i no

  formals, aix com la formaci docent i la implementaci de

  poltiques lingstiques s clau: leducaci lingstica de qualitat

  al llarg de la vida contribueix, no noms a lxit educatiu i

  professional sin al desenvolupament personal i a lautoestima,

  la qual cosa promou el creixement econmic, la ciutadania

  democrtica i la cohesi social.

  Consell dEuropa

 • Educaci lingstica de qualitat

  Cal assegurar la qualitat educativa a travs de la/les llengua/es

  dinstrucci per garantir lequitat i la qualitat de leducaci.

  La noci de qualitat est lligada als propsits de leducaci:

  preparaci per a locupaci; preparaci per a la vida com a ciutadans

  actius en societats democrtiques; desenvolupament personal.

  A nivell de sistema, la inclusi social sha de veure com una part

  integral de la noci de qualitat.

  Recommendation CM/Rec (2012)13E of the Committee of Ministers to member states on

  ensuring quality education

  6

 • Educaci lingstica de qualitat

  El fracs escolar ve parcialment determinat per un domini inadequat

  dun ampli ventall de formes lingstiques (PISA, PIRLS, etc.)

  El domini de la llengua o llenges descolaritzaci s una de les vies

  per assolir lobjectiu de la Comissi Europea i dun gran nombre

  dautoritats educatives nacionals de reduir les taxes dabandonament

  escolar prematur.

  Recommendation CM/Rec (2014)5 of the Committee of Ministers the importance of

  competences in the language(s) of schooling for equity and quality in education and for

  educational success

  7

 • 8

  Actuacions

  ILEC AraESCRIC GEP TIL

  Programes que tenen com a objectiu consolidar la competncia comunicativa i lingstica (base de tot

  laprenentatge) i el plurilingisme de lalumnat

 • Limpuls de la lectura (ILEC)

  9

  La lectura als centres educatius

  La lectura com el domini dun conjunt destratgies que permeten als

  alumnes comprendre els textos i emprar-los per accedir a la

  informaci, reflexionar-hi i generar coneixement i aprenentatge

  significatiu.

  Aconseguir que els infants i joves esdevinguin aprenents autnoms, fent

  de la lectura una de les eines bsiques per a laprenentatge en totes les

  rees i matries del currculum.

  Formar bons lectors que gaudeixin i aprenguin llegint

  La prioritzaci de la competncia lectora com una estratgia de millora de la

  competncia comunicativa lingstica ja que s linici del recorregut cap a laprenentatge

  del discurs oral i escrit en els mbits social, acadmic i al llarg de la vida

 • De la lectura a lescriptura, de lILEC cap a lAraEscric

  Si la competncia lectora s la capacitat per entendre, valorar i emprar els textos escrits, per tal dassolir objectius personals, desenvolupar el propi

  coneixement i potenciar-lo, i poder participar en la societat,

  lescriptura s lactivitat que permet estructurar

  el pensament, comunicar-se, organitzar-se,

  aprendre i participar en la societat.

  Millorar la competncia escrita dels alumnes per augmentar

  la seva capacitat de comunicaci i el seu rendiment acadmic

  i, aix, afavorir lxit educatiu.

  Aprofundir en la fonamentaci i la coherncia conceptual i

  metodolgica de la didctica de lescriptura dels docents.

 • Lenfocament plurilinge

  El multilingisme pot aconseguir-se amb la simple diversificaci de les

  llenges ofertes en una determinada escola o en un sistema educatiu, o

  estimulant els alumnes a aprendre ms duna llengua estrangera, o reduint

  la posici dominant de langls en la comunicaci internacional. En canvi,

  lenfocament plurilinge posa laccent en el fet que aix com augmenta

  lexperincia lingstica dun individu en el seu context cultural de la

  llengua de la llar a la de la societat i daqu a les llenges daltra gent

  (apreses a lescola, a linstitut o amb lexperincia directa), lindividu no

  mant aquestes llenges i cultures en compartiments mentals

  separats estrictament, sin que desenvolupa una competncia

  comunicativa a la qual contribueix tot el coneixement i lexperincia

  lingstica i en la qual les llenges sinterrelacionen i interactuen.

  Marc europeu com de referncia per a les llenges (Consell dEuropa, 2002)

  13

 • El tractament integrat de llenges (TIL)

  14

  Ensenyar i aprendre les llenges de manera integrada i

  competencial.

  Treballar cooperativament (els especialistes de llengua) per a la

  focalitzaci delements comuns i la maximitzaci desforos.

  Adquirir (lalumnat) destreses per a la transferncia interlingstica

  i intercultural.

 • GRUP DEXPERIMENTACI PER AL

  PLURILINGISME (GEP)

  17

 • GRUP DEXPERIMENTACI PER AL

  PLURILINGISME (GEP)

  18

  Augmentar la competncia lingstica en LE de lalumnat

  Incrementar el temps dexposici de lalumne a la llengua estrangera A travs de projectes temtics o transversals i/o matries curriculars, accions de mobilitat

  temtica per projectes o de mobilitat internacional i prctiques en empresa.

  Diversificar estratgies de gesti del coneixement en llengua estrangera Incorporant projectes, activitats i/o unitats AICLE a la programaci i incrementant i

  diversificant les estratgies de recerca, recepci de contingut i daccs a la informaci

  curricular bsica, en llengua estrangera.

 • Latenci a lalumnat estranger, un repte educatiu

  Acollir i donar resposta als aspectes emocionals.

  Facilitar la incorporaci al nou entorn escolar i a la societat

  dacollida.

  Proporcionar una atenci personalitzada.

  Afavorir la implicaci de les famlies.

  Objectiu bsic: afavorir lequitat i lxit educatiu per a tot lalumnat

  Garantir la competncia comunicativa bsica.

  Facilitar laccs al llenguatge acadmic i al currculum.

  Incorporar la diversitat lingstica i cultural als centres.

 • INTEGRACI SOCIAL I ESCOLAR

  Itinerari escolar de lalumnat de procedncia estrangera

  Accs al currculum

  Acollida Aula

  dacollida Aula

  ordinria

  Acollida inicial

  Aprenentatge inicial i comunicatiu de la llengua

 • AULA ORDINRIA

  AULA DACOLLIDA

  Currculum

  +5 anys 3r any 1r any

  A1 A2 B1 +B1

  Suport lingstic

  Plans educatius dentorn Foment de ls de

  la llengua

  Objectius lingstics de lalumnat de procedncia

  estrangera

 • Desprs de laula dacollida: evidncies a partir dels

  resultats

  Lalumnat nouvingut assoleix la competncia comunicativa bsica a laula dacollida, per t dificultats per seguir les classes a laula ordinria.

  Els informes estatals i internacionals demostren que els resultats de lalumnat de procedncia estrangera sn inferiors als de lalumnat autcton.

  Laula dacollida representa un primer esgla de socialitzaci i inclusi per necessita continutat.

  (PISA 2015)

  La diferncia de resultats entre els estudiants autctons i els dorigen immigrat va ser de:

  67 punts en CLectora

  71 punts en matemtiques

  66 punts en cincies

 • Programa dImmersi Lingstica

  La llengua

  vehicular de

  lescola i

  densenyament-

  aprenentatge s

  diferent a la

  llengua familiar.

  MODALITATS

  23

  Primerenca o retardada

  (segons el moment dinici)

  Total o parcial (segons el

  temps)

  Doble, triple immersi

  (segons el nombre de

  llenges).

 • Reforar el suport lingstic a laula ordinria

  Accedir als continguts curriculars de totes les rees i matries alhora que aprofundeix el coneixement de la llengua.

  Tenir en compte el seu

  bagatge lingstic i cultural, consolidar larrelament al territori i facilitar la construcci didentitats mltiples

  Aula ordinria

  SUPORT

  LINGSTIC

 • 25

  I les llenges familiars de lalumnat?

  http://lasmanualidades.imujer.com/2010/07/06/tecnicas-de-

  pintura-acrilica

  http://es.wikipedia.org/wiki/Disoluci%C3%B3n

 • 26

  la infncia estrangera, nascuda a Catalunya o dincorporaci

  tardana, t competncies relacionades amb ls del llenguatge

  desenvolupades des de la seva prpia llengua que poden ser

  utilitzades per a laprenentatge duna nova llengua i, a la vegada,

  si linfant aprn una nova llengua en el context escolar

  desenvolupa habilitats que poden ser transferides a la seva prpia

  llengua

  El bilingisme additiu saconsegueix quan es produeix un procs

  de doble (o mltiple) direcci de transferncia duna llengua a

  laltra.

  SERRA, J. M. (2010), Escola, llengua i immigraci a Catalunya. Algunes reflexions,

  LSC, Llengua, Societat i Comunicaci, nm. 8, pg. 27-33.

  El tractament de les llenges familiars a lescola

 • 27

  Programa dEnsenyament de Llengua i Cultura dOrigen

  Programa dEnsenyament de Llengua rab i Cultura Marroqu, LACAM

  Associaci Sociocultural de Bangladesh

  a Barcelona, 2004 (bengal)

  Associaci Amaziga de Catalunya , 2005

  Consolat de Portugal a Barcelona, 2007

  Ambaixada de Romania a Espanya,

  2008

  Associaci Chervona Calyna, 2008

  (ucrans)

  Associaci de dones xineses , Instituto

  Cultural Chino i Institut Confuci, 2005

 • 30

  Accions impulsades: OBJECTIUS ESPECFICS COMUNS

  ALUMNAT PROFESSORAT

  CENTRE EDUCATIU

 • 31

  IMPACTE ESPERAT

  Macro

  Canvi organitzatiu i metodolgic al centre

  Establir una estratgia de centre adequada a les necessitats

  diagnosticades a partir dels resultats davaluaci interna i externa, i

  complementada amb les avaluacions generals del sistema.

  Incorporar el grup impulsor

  Incorporar elements per mesurar el progrs acadmic dels alumnes

  Presa dacords i integraci en el Projecte lingstic del centre

 • 32

  Canvi en el procs densenyament aprenentatge

  Desenvolupar la capacitat de lalumnat de produir i dutilitzar

  coneixements i dinformacions posant laccent en els aspectes

  metacurriculars (com obtenir coneixements, com pensar

  correctament, com fer hiptesis i com comprovar-les, etc.)

  Fer explcits els processos necessaris per a adquirir el coneixement

  perqu lalumne els identifiqui, els apliqui, els incorpori a la seva

  prctica habitual i els pugui automatitzar.

  Incorporar lavaluaci com a eina del procs densenyament i

  aprenentatge

  Desenvolupar la competncia lingstica en totes les rees i

  matries treballant la llengua i els continguts de manera integrada.

  El paper del professorat com a model

  Meso

 • 33

  Canvi en lestil daprenentatge de lalumnat

  Presa de conscincia del seu estil daprenentatge i protagonisme en el

  seu procs daprenentatge

  Aprendre a aprendre:

  incorporar la reflexi sobre qu i com sha aprs, explicitant les estratgies

  utilitzades.

  fixar objectius personals de millora.

  Incorporar lautoregulaci (com ho ha de fer) i lautoavaluaci (reflexi sobre el

  que est fent) La reflexi metacognitiva s la clau del procs.

  Autonomia personal: conixer els objectius daprenentatge i els criteris

  davaluaci: ha de saber qu ha de fer.

  Micro

 • Qu demana el mercat laboral?

  Comunicaci

  Cognici

 • Competncies clau per al segle XXI

 • 36

  Estratgia europea per a leducaci (2020)

 • Educaci de qualitat a la UE : 6 noves prioritats

 • Estimular la cooperaci entre centres educatius,

  i entre aquests i el teixit social i empresarial.

  Reforar laprenentatge de les llenges, i

  modernitzar-ne lensenyament

  Millorar la formaci professional per facilitar la

  inserci dels ciutadans en el mercat laboral i la

  seva adaptaci als canvis industrials

  Motivar els alumnes i avaluar per competncies

  Validar les capacitats adquirides de manera

  informal

  Afavorir la mobilitat daprenents i professors i

  promoure el reconeixement mutu de diplomes i

  ttols

  Estratgia europea per a leducaci (2020)

 • 39

  Aprendre llenges per a comunicar-se (aprenentatge funcional, orientat a ls)

  Aprendre la llengua per fer coses amb la llengua (aprenentatge significatiu, orientat a lacci )

  Aprendre llengua per poder resoldre situacions i problemes de la vida real (aprenentatge competencial i collaboratiu)

  Avaluar per aprendre (avaluaci orientada a laprenentatge, aprenentatge reflexiu)

  Rendibilitzar els esforos daprenentatge (evitar duplicitats)

  Reconixer i validar laprenentatge informal o no formal

  Transformar lensenyament de les llenges

 • 41

  Qu s el GEP?