presentació de l'acte de presentació - juny 2011

17
Promoció Econòmica Barcelona Activa Empreses MERCAT PÚBLIC UNA OPORTUNITAT PER A LA TEVA EMPRESA

Upload: aurora-morales

Post on 18-Dec-2014

235 views

Category:

Business


5 download

DESCRIPTION

Acte de presentació - Programa de suport a les PIMES per un millor accés a la contractació pública (29/06/2011)

TRANSCRIPT

Page 1: Presentació de l'acte de Presentació - Juny 2011

Promoció Econòmica

Barcelona ActivaEmpreses

MERCAT

PÚBLICUNA

OPORTUNITAT PER A LA TEVA EMPRESA

Page 2: Presentació de l'acte de Presentació - Juny 2011

Promoció Econòmica

Què és?

Servei que té per finalitat garantir un millor accés de les PIMES innovadores

a la contractació pública, a través de l’assessorament i l’acompanyament en la

tramitació dels concursos davant les diverses administracions.

PROGRAMA DE SUPORT A LES PIMES PER UN MILLOR ACCÉS A LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA

Page 3: Presentació de l'acte de Presentació - Juny 2011

Promoció Econòmica

PROGRAMA DE SUPORT A LES PIMES PER UN MILLOR ACCÉS A LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA

Perquè?

... perquè el mercat públic no és un sol client: són més de 10.000 compradors.

... perquè el seu pressupost de compra és bastant estable any rere any i en època de crisi o no crisi comprarà més o menys, però comprarà.

... perquè el pagament al proveïdor està compromès en el seu pressupost (encara que a vegades pagui tard).

... i perquè a un gran nombre de concursos públics, les PIMES no hi accedeixen per desconeixement o per dificultats en el procés de tramitació.

... perquè el client està identificat i hi tenim accés. Tots els clients estan identificats i és obligació dels compradors atendre i rebre a les empreses proveïdores.

... perquè hi ha múltiples formes de poder presentar una oferta (contractista singular, UTE o subcontractista).

... perquè, en el seu conjunt, és un dels majors compradors del mercat i, per tant, una oportunitat d’incrementar les vostres vendes.

Page 4: Presentació de l'acte de Presentació - Juny 2011

Promoció Econòmica

FORMACIÓ

IMPULS DE LA COL·LABORACI

Ó EMPRESARIAL

VIGILÀNCIA I IDENTIFICACIÓ

D’OPORTUNITATS

ASSESSORAMENT

EN LA TRAMITACIÓ

PROGRAMA DE SUPORT A LES PIMES PER UN MILLOR ACCÉS A LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA

Serveis que ofereix el programa

Page 5: Presentació de l'acte de Presentació - Juny 2011

Promoció Econòmica

Plataforma de Contractació de l’Estat

Portal Europeu per les PIMES Plataforma de Contractació de la Generalitat de Catalunya

Perfil del Contractant de l’Ajuntament de Barcelona

FORMACIÓ

IMPULS DE LA COL·LABORAC

IÓ EMPRESARIAL

VIGILÀNCIA I IDENTIFICACIÓ D’OPORTUNITA

TS

ASSESSORAMENT

EN LA TRAMITACIÓ

PROGRAMA DE SUPORT A LES PIMES PER UN MILLOR ACCÉS A LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA

3. Fonts d’informació3. Fonts d’informació

1. Seguiment de la informació1. Seguiment de la informació

Monitorització Classificació d’oportunitats per

sector i àmbit d’actuació

2. Eines i mètodes de distribució2. Eines i mètodes de distribució

Distribució via correu electrònic

Publicació d’un butlletí a la web de Barcelona Activa

Serveis que ofereix el programaVigilància i identificació d’oportunitats

Page 6: Presentació de l'acte de Presentació - Juny 2011

Promoció Econòmica

FORMACIÓ

IMPULS DE LA COL·LABORAC

IÓ EMPRESARIAL

VIGILÀNCIA I IDENTIFICACIÓ D’OPORTUNITA

TS

ASSESSORAMENT

EN LA TRAMITACIÓ

PROGRAMA DE SUPORT A LES PIMES PER UN MILLOR ACCÉS A LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA

2. Assessorament sobre oportunitats (2h)

2. Assessorament sobre oportunitats (2h)

Decisió sobre si presentar-se a

una licitació

Assessorament administratiu,

jurídic i financer

3. Acompanyament enla tramitació (6h)

3. Acompanyament enla tramitació (6h)

Anàlisi del plec

Preparació de la oferta

Orientació i resolució de

dubtes

4. Canals d’assessorament

4. Canals d’assessorament

Presencial Telefònic Correu electrònic

1. Procés d’assessorament1. Procés d’assessorament

Serveis que ofereix el programaAssessorament en la tramitació

Ofi

cin

a d

e

su

po

rtE

mp

resa

b

en

efi

cià

ria

Tu

tor

Petició d'assistència

Petició d'assistència

Assignació de tutor

Assignació de tutor

AssessoramentAssessorament

Seguiment de l’activitatSeguiment de l’activitat

Petició d’acompanyament

Petició d’acompanyament

AcompanyamentAcompanyament

1

2

3

4

5Assignació de

tutor

Assignació de tutor

6

Page 7: Presentació de l'acte de Presentació - Juny 2011

Promoció Econòmica

FORMACIÓ

IMPULS DE LA COL·LABORAC

IÓ EMPRESARIAL

VIGILÀNCIA I IDENTIFICACIÓ D’OPORTUNITA

TS

ASSESSORAMENT

EN LA TRAMITACIÓ

PROGRAMA DE SUPORT A LES PIMES PER UN MILLOR ACCÉS A LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA

1. Procés de formació1. Procés de formació

Ofi

cin

a d

e su

po

rtE

mp

resa

b

enef

icià

ria

Seguiment de l’activitatSeguiment de l’activitat

Pro

fess

or

1

2

3

SeminariSeminari

Assistència al seminari

Assistència al seminari

Convocatòria de seminari

Convocatòria de seminari

2. Guia de recomanacions pràctiques

2. Guia de recomanacions pràctiques

Què faig per vendre a les administracions públiques?

Què faig per vendre a les administracions públiques?

Serveis que ofereix el programaFormació

Page 8: Presentació de l'acte de Presentació - Juny 2011

Promoció Econòmica

FORMACIÓ

IMPULS DE LA COL·LABORAC

IÓ EMPRESARIAL

VIGILÀNCIA I IDENTIFICACIÓ D’OPORTUNITA

TS

ASSESSORAMENT

EN LA TRAMITACIÓ

PROGRAMA DE SUPORT A LES PIMES PER UN MILLOR ACCÉS A LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA

1. Procés per impulsarla col·laboració empresarial

1. Procés per impulsarla col·laboració empresarial

Ofi

cin

a d

e su

po

rtE

mp

resa

b

enef

icià

ria

Detecció de sinergies de cooperació

Detecció de sinergies de cooperació

Sessió per a la creació d'espais de cooperació

-UTE’s

Sessió per a la creació d'espais de cooperació

-UTE’s

Seguiment de l’activitatSeguiment de l’activitat

Din

amit

zad

or

Convocatòria empreses

detectades

Convocatòria empreses

detectades

1

2

3

El dinamitzador serà l’encarregat

de convocar, coordinar i

canalitzar les sinergies entre les

diferents empreses que puguin

esdevenir un projecte de

cooperació.

El dinamitzador serà l’encarregat

de convocar, coordinar i

canalitzar les sinergies entre les

diferents empreses que puguin

esdevenir un projecte de

cooperació.

Serveis que ofereix el programaImpuls de la col·laboració empresarial

Page 9: Presentació de l'acte de Presentació - Juny 2011

Promoció Econòmica

Inscripcions finsal 8 de Juliol de 2011*

Comunicacions a les empreses beneficiàries

22 de Juliol de 2011

Inici del programaSetembre de 2011

Fi del programaJuny de 2012

PROGRAMA DE SUPORT A LES PIMES PER UN MILLOR ACCÉS A LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA

* En cas que quedin places lliures, s’obriran noves convocatòries.

“Primers passos dins del mercat públic”

“Com afrontar una

oportunitat?”

“El procés de contractació pública”

(2 sessions)

Itinerari del servei

Page 10: Presentació de l'acte de Presentació - Juny 2011

Promoció Econòmica

Es podran inscriure al programa totes les PIMES i autònoms que estiguin

interessats en presentar-se a ofertes del sector públic. Del total d’empreses

inscrites, Barcelona Activa en seleccionarà 200, que seran les que participaran al

programa. En aquesta selecció, tindran prioritat les empreses que:

PROGRAMA DE SUPORT A LES PIMES PER UN MILLOR ACCÉS A LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA

Tinguin interès en accedir o incrementar la seva participació en licitacions d’administracions públiques.

Necessitin suport especialitzat per a identificar i gestionar la seva presentació en concursos públics.

Tinguin domicili fiscal a l’àrea metropolitana de Barcelona.

Siguin PIMES segons la definició de la Comissió Europea.

Ofereixin productes/serveis innovadors.

Tinguin interès en accedir o incrementar la seva participació en licitacions d’administracions públiques.

Necessitin suport especialitzat per a identificar i gestionar la seva presentació en concursos públics.

Tinguin domicili fiscal a l’àrea metropolitana de Barcelona.

Siguin PIMES segons la definició de la Comissió Europea.

Ofereixin productes/serveis innovadors.

Qui pot participar?

Page 11: Presentació de l'acte de Presentació - Juny 2011

Promoció Econòmica

PROGRAMA DE SUPORT A LES PIMES PER UN MILLOR ACCÉS A LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA

Podeu formalitzar la vostra inscripció presentant el formulari d’inscripció que trobareu a: http://www.barcelonanetactiva.com/com_accedir_a_licitacions

Inscripció al programa

DADES GENERALS DE L’EMPRESA

DADES REPRESENTANT DE L’EMPRESA

EXPERIÈNCIA PRÈVIA EN EL MERCAT PÚBLIC

ALTRES DADES RELLEVANTS (àmbit geogràfic, etc.)

MOTIVACIÓ PER SER EMPRESA BENEFICIÀRIA DEL PROGRAMA

Amb aquesta inscripció, em comprometo a:

Revisar les oportunitats enviades periòdicament des del servei de vigilància del programa.

Presentar-me a un concurs públic en cas que s’identifiqui una oportunitat per a la meva empresa.

Assistir als seminaris pràctics que es duran a terme durant l’execució del programa. Avaluar la viabilitat de cooperar empresarialment amb una altra empresa quan així

ho proposi l’equip del programa.

Page 12: Presentació de l'acte de Presentació - Juny 2011

Promoció Econòmica

PROGRAMA DE SUPORT A LES PIMES PER UN MILLOR ACCÉS A LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA

PORTAL PÚBLICInformació del serveiLlistat d’activitats programadesDocumentació relacionadaEnllaços d’interès

http://www.barcelonanetactiva.com/com_accedir_a_licitacions

ESPAI COL·LABORATIUContactesXarxes 2.0 per interactuar ambels diferents agents implicats en el programaRecursos

http://www.biznetbarcelona.com/web/mercat-public

El programa a la xarxa

Page 13: Presentació de l'acte de Presentació - Juny 2011

Promoció Econòmica

Contacte

PROGRAMA DE SUPORT A LES PIMES PER UN MILLOR ACCÉS A LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA

93 291 77 77 93 291 77 77 [email protected]@barcelonactiva.cat

Persones de referència:Aurora MoralesPersones de referència:Aurora Morales

Page 14: Presentació de l'acte de Presentació - Juny 2011

Promoció Econòmica

PROGRAMA DE SUPORT A LES PIMES PER UN MILLOR ACCÉS A LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA

I per començar...

Page 15: Presentació de l'acte de Presentació - Juny 2011

Promoció Econòmica

PROGRAMA DE SUPORT A LES PIMES PER UN MILLOR ACCÉS A LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA

... els primers consells pràctics

L’Administració no contracta verbalment... metodologia i ordre

És subsanable allò que existeix... oblidar-te un paper o una signatura pot deixar-te fora de joc

Les regles són les mateixes per tothom... coneixements bàsics de la Llei de Contractes del Sector Públic (llei 30/2007, de 30 d’octubre)

Sempre o quasi sempre et demanaran les mateixes dades: l’activitat, la solvència, les garanties... si tens els documents preparats t’estalviaràs treball, sorpreses i presses d'última hora

Fixa’t bé en la data i l’hora exacta en la que s’ha de presentar la oferta... si arribes un minut tard ja no podràs concursar

Defineix el teu catàleg de serveis i identifica els teus clients potencials... cal conèixer el perfil dels organismes que et poden contractar

Page 16: Presentació de l'acte de Presentació - Juny 2011

Promoció Econòmica

PROGRAMA DE SUPORT A LES PIMES PER UN MILLOR ACCÉS A LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA

... com a primer pas: inscriu-te al RELIRegistre administratiu electrònic, gestionat per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, on es troben dades referides a empreses

que vulguin contractar amb les Administracions Públiques

https://reli.gencat.net

voluntarivoluntari gratuïtgratuït

electrònicelectrònicinscripció indefinidainscripció indefinida

dades vigentsdades

vigents

vàlid per diferents AAPP

vàlid per diferents AAPP

incorpora informació agregada

incorpora informació agregada

Page 17: Presentació de l'acte de Presentació - Juny 2011

Promoció Econòmica

PROGRAMA DE SUPORT A LES PIMES PER UN MILLOR ACCÉS A LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA

Gràcies per la vostra atenció