presentació batxillerat

42
IES MONTSERRAT MIRÓ IES MONTSERRAT MIRÓ EL BATXILLERAT EL BATXILLERAT

Upload: ies-montserrat-miro-i-vila

Post on 29-Jul-2015

104 views

Category:

Education


3 download

TRANSCRIPT

IES MONTSERRAT MIRÓIES MONTSERRAT MIRÓ

EL EL BATXILLERATBATXILLERAT

Sistema educatiu

ETAPA POSTOBLIGATÒRIA QUE CONSTA DE DOS CURSOS.

Té la funció d’enllaç entre l’ESO i l’educació superior.

Consolidaràs els continguts de l’ESO

Les modalitats del batxillerat et donen la preparació especialitzada, per seguir amb estudis universitaris i Cicles Formatius de Grau Superior.

QUÈ FARÈ AL BATXILLERAT?QUÈ FARÈ AL BATXILLERAT?

ESTRUCTURA DEL BATXILLERATESTRUCTURA DEL BATXILLERAT

Tindràs una part comuna i una part diversificada

Matèries comunes 1r Batx. 2n Batx.

Llengua i Lit.catalana 2h 2h

Llengua i Lit. castellanaCiències per el món contemporani

2h 2h

Anglès3h2h

3 h

Filosofia -3h

Educació Física 2 h  -

Història  3h

Treball de recerca 

A més hi haurà 1 hora setmanal de tutoriatutoria i A 1r de Batxillerat els alumnes que fan religióreligió faran l’assignatura optativa d’Arqueologia i no faran la 4ª assignatura de modalitat

ESTRUCTURA DEL BATXILLERATESTRUCTURA DEL BATXILLERAT

MODALITATS DEL BATXILLERATMODALITATS DEL BATXILLERAT

La part diversificada depén de cada modalitat.

Humanitats i Humanitats i ciències socialsciències socials

Itinerari 1: HumanitatsItinerari 2: Ciències socialsItinerari 3:Humanitats i ciències socials

CIÈNCIES I CIÈNCIES I TECNOLOGIATECNOLOGIA

Itinerari 4:Ciències de la salutItinerari 5:Ciències de la salutItinerari 6Opció cientificotècnica

Itinerari 7:Opció cientificotècnicaItinerari 8Opció cientificotècnica

ORGANITZACIÓ ITINERARIS DE BATXILLERAT ORGANITZACIÓ ITINERARIS DE BATXILLERAT

Comunes

LL. Lit. CatalanaLL. Lit. Castellana

AnglèsFilosofia i ciutadania

Ciències per al món contemporani

Educació Física

Optativa

Religió i Arqueologia

Els alumnes que fan Religió faran l’assignatura optativa

d’Arqueologia i no faran la 4º assignatura de modalitat

Primer curs Segon curs

Llatí I Llatí II

Grec I Grec II

Lit. catalana Lit. Castellana

Lit universal Hª de l’Art

Primer curs Segon curs

Mat.CCSS I Mat.CCSS II

Economia Geografia

Lit. catalana Lit. Castellana

Ha. Món cont. Hª de l’Art

Primer curs Segon curs

Llatí I Llatí II

Mat.CCSS I Mat CCSS II

Lit. catalana Geografia/Lit castellana

Hº. Món contem/ Lit universal Hª de l’Art

1. Humanitats

2. C.socials

3. Hum i C.socials

Modalitat d’Humanitats i ciències socials

ORGANITZACIÓ ITINERARIS DE BATXILLERAT ORGANITZACIÓ ITINERARIS DE BATXILLERAT

Comunes

LL. Lit. CatalanaLL. Lit. Castellana

AnglèsFilosofia

Ciències per al món contemporani

Educació Física

Primer curs Segon curs

Matemàtiques I Matemàtiques II

Química I Química II

Biologia I Biologia II

C. De la Terra I C. de la Terra II

Primer curs Segon curs

Mat.CCSS I Mat.CCSS II

Química I Química II

Biologia I Biologia II

C. De la terra I C. De la Terra II

Primer curs Segon curs

Matemàtiques I Matemàtiques II

Física I Física II

Química I Qímica II

Biologia I Biologia II

4. C. Salut

5. C. Salut

6. Cientificotècnica

Modalitat de ciències i tecnologia

ORGANITZACIÓ ITINERARIS DE BATXILLERAT ORGANITZACIÓ ITINERARIS DE BATXILLERAT

Comunes

LL. Lit. CatalanaLL. Lit. Castellana

AnglèsFilosofia

Ciències per al món contemporani

Educació Física

Primer curs Segon curs

Matemàtiques I Matemàtiques II

Física I Física II

Dibuix tècnic II Dibuix tècnic II

Tecnologia ind.I Tecnologia ind.II

Primer curs Segon curs

Matemàtiques I Matemàtiques II

Física I Física II

Química I Química II

Tecnologia ind.I Tecnologia ind. II

7. Cintificotècnica

8. Cientificotecnica

Modalitat de ciències i tecnologia

TREBALL DE RECERCA

• Investigació de caràcter individual sobre un tema determinat, orientada per un tutor.

• La seva realització i superació és condició necessària per aprovar el batxillerat.

• La seva qualificació és el 10% de la qualificació final del batxillerat.

• La realització del treball de recerca ocupa uns nou mesos (de març a desembre) entre 1r. i 2n. de Batxillerat.

BATXILLEBATXILLERATRAT

I DESPRÉS DEL BATXILLERAT?I DESPRÉS DEL BATXILLERAT?

Les sortides acadèmiques i professionals sortides acadèmiques i professionals que es poden elegir després d’acabar el Batxillerat són diverses:

MÓN LABORAL

CICLE FORMATIU

GRAU SUPERIOR

ESTUDIS UNIVERSITARIS

Modalitat Ciències de la naturalesa i la Salut:

Dóna accés als CFGS i a les titulacions de ciències de la salut (Medicina, Infermeria, Biologia, Ciències ambientals, Arquitectura, Veterinària, Odontologia,...). , i a les titulacions científico – tècniques.

A més hi ha un seguit de titulacions que tenen accés des de qualsevol modalitat ( Belles Arts, Pedagogia, Dret, Psicologia, Periodisme, Publicitat i relacions públiques, ...)

ESTUDIS UNIVERSITARISESTUDIS UNIVERSITARIS

Modalitat Tecnològica:

Dóna accés als CFGS i a les titulacions científico - tècniques ( Enginyeries tècniques o superiors, enginyeries industrials o d’informàtica, arquitectura,...) .

Modalitat Humanística i Ciències Socials:

Dóna accés als CFGS, a estudis Història, la via Humanitats dóna accés a l’estudi de filologies, la via de les Ciències Socials dóna accés a titulacions com Empresarials, Administració i Direcció d’Empreses, Economia, Estadística.

Estudis universitaris segons la modalitatEstudis universitaris segons la modalitat

Vull ser periodista?Vull ser periodista? Estudia batxilleratEstudia batxillerat

Qualsevol modalitatQualsevol modalitat

Vull ser enginyer?Vull ser enginyer? Estudia batxilleratEstudia batxillerat

Modalitat científicaModalitat científicaModalitat tecnològicaModalitat tecnològica

Estudis universitaris segons la modalitatEstudis universitaris segons la modalitat

Vull ser topògraf?Vull ser topògraf? Estudia batxilleratEstudia batxillerat

Modalitat tecnològicaModalitat tecnològica

Vull dirigir un hotel?Vull dirigir un hotel? Estudia batxilleratEstudia batxillerat

Qualsevol modalitatQualsevol modalitat

Estudis universitaris segons la modalitatEstudis universitaris segons la modalitat

Vull ser veterinari?Vull ser veterinari? Estudia batxilleratEstudia batxillerat

Modalitat científicaModalitat científica

Vull estudiar Vull estudiar econòmiques o econòmiques o empresarials?empresarials?

Estudia batxilleratEstudia batxillerat

Modalitat Ciències Socials (amb mates)Modalitat Ciències Socials (amb mates)Modalitat científica Modalitat científica

Modalitat tecnològicaModalitat tecnològica

Estudis universitaris segons la modalitatEstudis universitaris segons la modalitat

ESTUDIS ESTUDIS UNIVERSITARISUNIVERSITARIS

Els estudis homologats i amb títol propi que s’imparteixen a les universitats catalanes, segons la modalitat del batxillerat, són les següents:

Des de qualsevol modalitat

Biblioteconomia i documentació

Educació social

Gestió i administració pública

Logopèdia

Relacions laborals

Teràpia ocupacional

Treball social

Turisme

Mestre, especialitat en educació especial,

física, infantil, musical, primària

o llengua estrangera

Belles Arts

Ciències de l’activitat física i de l’esport (INEF)

Comunicació audiovisual

Dret

Filosofia

Geografia

Humanitats

Pedagogia

Periodisme

Psicologia

Publicitat i relacions públiques

Sociologia

Traducció i interpretació

Estudis universitaris segons la modalitatEstudis universitaris segons la modalitat

Des de qualsevol modalitat

Títols propisTítols propis

Graduat en arts i disseny

Graduat en aviació comercial. Pilot comercial

Graduat en criminologia i política criminal

Graduat en direcció hotelera

Graduat en empresa internacional

Graduat en estudis immobiliaris i de la construcció

Graduat en fotografia i creació digital

Graduat en investigació privada

Graduat en prevenció i seguretat integralGraduat en realització audiovisual i multimèdia

Graduat multimèdia

Graduat superior en aviació comercial. Pilot de transport línia aèria

Graduat superior en cinema i audiovisual

Graduat superior en comerç internacional

Graduat superior en disseny

Graduat superior en gestió d’empreses aeronàutiques i operacions aèries

Graduat superior en mitjans de comunicació

Graduat tributari i comptable

Estudis universitaris segons la modalitatEstudis universitaris segons la modalitat

Des de la modalitat tecnològica, científica i de les ciències socials

Ciències empresarials

Administració i direcció d’empreses

Economia

Estadística

Eng. Tèc. disseny industrial

Títols propisTítols propis

Graduat en enginyeria del disseny industrial i desenvolupament del producte

Des de la modalitat tecnològica, de les ciències socials

Estudis universitaris segons la modalitatEstudis universitaris segons la modalitat

Des de la modalitat tecnològica i científica

Arquitectura tècnica

E. T. aeronàutica, esp. aeronavegació

E. T. agrícola, esp. explotacions agropecuàries

E. T. agrícola, esp. hortofructicultura i jardineria

E. T. agrícola, esp. indústries agràries i alimentàries

E. T. d’obres públiques, esp. construccions civils

E. T. d’obres públiques, esp. hidrologia

E. T. d’obres públiques, esp. transports i serveis urbans

E. T. de mines, esp. explotacions de mines

E. T. de telecomunicacions, esp. sistemes de telecomunicacions

E. T. de telecomunicacions, esp. sistemes electrònics

E. T. de telecomunicacions, esp. so i imatge

E. T. de telecomunicacions, esp. telemàtica

E. T. en disseny industrial

E. T. en informàtica de gestió

E. T. en informàtica de sistemes

E. T. forestal, esp. explotacions forestals

E. T. forestal, esp. indústries forestals

E. T. industrial, esp. electricitat

E. T. industrial, esp. electrònica industrial

E. T. industrial, esp. mecànica

E. T. industrial, esp. química industrial

E. T. industrial, esp. tèxtil

E. T. naval, esp. propulsió i serveis de vaixell

Màquines navals

Òptica i optometria

Estudis universitaris segons la modalitatEstudis universitaris segons la modalitat

Arquitectura

Biologia

Biotecnologia

Ciències ambientals

Eng. agronòmica

Eng. de camins canals i ports

Eng. de forests

Eng. de telecomunicacions

Eng.en informàtica

Eng.geològica

Eng. industrial

Eng. química

Física

Geologia

Matemàtiques

Química

Des de la modalitat tecnològica i científica

Títols propis

Graduat en tecnologies multimèdia

Estudis universitaris segons la modalitatEstudis universitaris segons la modalitat

Eng. Tèc. en topografia

Des de la modalitat tecnològica

Des de la modalitat científica

Fisioteràpia

Infermeria

Navegació marítima

Nutrició humana i dietètica

Podologia

Farmàcia

Medicina

Odontologia

Veterinària

Estudis universitaris segons la modalitatEstudis universitaris segons la modalitat

Des de la modalitat Humanística

Filologia alemanya

Filologia anglesa

Filologia àrab

Filologia catalana

Filologia clàssica

Filologia eslava

Filologia francesa

Filologia gallega

Filologia hebrea

Filologia hispànica

Filologia italiana

Filologia portuguesa

Filologia romànica

Des de la modalitat Humanística i de les ciències socials

Història

Història de l’Art

Estudis universitaris segons la modalitatEstudis universitaris segons la modalitat

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIORCICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR

CFGSCFGS

UNIVERSITAT

MÓN LABORAL

Seràs tècnic superior i podràs accedir a llocs de treball especialitzats

Podràs accedir sense fer cap prova a una carrera universitaria relacionada amb el CFGS que hagis cursat.

BATXILLEBATXILLERATRAT

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIORCICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR

Els CF s’estructuren en 22 FAMÍLIES FAMÍLIES PROFESSIONALSPROFESSIONALS:

Activitats agràries Hosteleria i turismeAct. físiques i esportives Imatge personalAct. maritimopesqueres Indústries alimentàries

Administració InformàticaArts gràfiques Mant. de vehicles autopopulsats

Comerç i Màrqueting Mant. i serveis a la produccióComunicació, imatge i so Química

Edificació i obra civil SanitatElectricitat i electrònica Serveis socioculturals i comunitat

Fusta i moble Tèxtil, confecció i pellFabricació mecànica Vidre i ceràmica

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIORCICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR

Activitats agràries

Família Cicles

Gestió i Org. d’empreses agropecuàriesGestió i Org. De recursos naturals i paisatgístics

Administració i FinancesSecretariat

Administració

Fusta i mobleDesenvolupament productes fusteria i mobleProducció de fusta i moble

Hoteleria i TurismeAgències de viatgesAllotjamentAnimació turísitcaRestauracióInformació i Comercialització turísitiques

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIORCICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR

Química

Família Cicles

Anàlisi i controlFabicració de productes farmacèutics i afinsIndústries de procés de pasta i paperPlàstics i cautxúQuímica ambiental

InformàticaAdministració de sistemes informàticsDesenvolupament d’aplicacions informàtiques

Imatge personal

Assessoria d’imatge personalEstètica

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIORCICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR

Sanitat

Família Cicles

DietèticaHigiene bucdentalImatge per al diagnòsticPròtesis dentalsRadioteràpia

Serveis culturals a la comunitatAnimació socioculturalEducació infantilIntegració SocialInterpretació del llenguatge de signes

ESTUDIS UNIVERSITARISESTUDIS UNIVERSITARIS

UNIVERSITUNIVERSITATAT

BATXILLEBATXILLERATRAT

SelectivitatSelectivitat

La selectivitat són les Proves d’Accés a la Universitat (PAU PAU )

Preparar-se bé les PAU és, simplement, fer bé el batxillerat

Cada modalitat de batxillerat et permet examinar-te de 2 vies diferents de les PAUVia 1. Cientificotècnica

Via 2. Ciències de la salutVia 3. HumanitatsVia 4. Ciències socialsVia 5. Arts*

Modalitats de batxillerat

Ciències i tecnologia

Humanitatsi C. Socials

Arts

SELECTIVITAT PAU CURS 2009-10

Fase General(obligatòria)

Fase Específica(optativa per apujar nota)

• Llengua catalana

• Llengua castellana

• Llengua estrangera • Història o Filosofia

• Una matèria de modalitat a triar

Matèries de modalitatassociades a la branca

de coneixement del Grau que es vol cursar

Plàstiques

Escèniques

Matèries de modalitatMatèries de modalitat

• Arts i humanitats: Geografia, Història de l’Art, Llatí, Literatura universal, Grec II...

• Ciències socials i jurídiques: Economia de l’empresa, Geografia, Llatí II, Literatura universal, Matemàtiques aplicades C. Socials II,...

• Ciències: Biologia, ciències de la Terra i el Medi Ambient, Física, Matemàtiques II, Química.

• Ciències de la salut: Biologia, ciències de la Terra i el Medi Ambient, Física, Matemàtiques II, Química.

• Enginyeria i Arquitectura: ciències de la Terra i el Medi Ambient, Dibuix tècnic II, Electrotècnia, Física, Matemàtiques II, Química, Tecnologia Industrial II.

Superació de la prova d’accésSuperació de la prova d’accés

• Tots els exercicis es qualifiquen amb una puntuació de 0 a 10 punts.

• La qualificació global de la fase generalfase general s’obté de la mitjana aritmètica dels cinc exercicis.

• L’estudiant supera la prova d'accés si obté una nota igual o superior a 55, com a resultat de la mitjana ponderada de:

- 60 % nota mitjana de batxillerat- 40 % nota de la fase general (mínim 44

punts) • La seva superació té validesa indefinida.

Nota d’admissió als ensenyaments de Nota d’admissió als ensenyaments de GrauGrau

• És la nota - d’un mínim de 55 a un màxim de 1414 - que utilitzaran les universitats per adjudicar les places en els estudis en què el nombre de sol·licituds superi el de places ofertades.

• S’obtindrà sumant a la nota d’accés les dues millors qualificacions de les matèries superades en la fase específica, degudament ponderades.

• Cada matèria de la fase específicafase específica s’avalua de forma independent i es considera superada amb una nota mínima de 5nota mínima de 5.

• Aquestes qualificacions tenen una validesa de dos anys i no hi ha límit de convocatòries.

• Només s’incorporaran les qualificacions de les matèries de la fase específica en el cas que estiguin vinculades a la branca de coneixement dels estudis que es volen cursar.

• La qualificació obtinguda en cada matèria es multiplicarà almenys per 0,1 sempre que l’exercici hagi estat superat amb un mínim de 5.

• Les universitats podran elevar aquest paràmetre de ponderació fins a 0,2 en aquelles matèries que es considerin més idònies segons els estudis que volen cursar.

• Hauran de fer públic el llistat d’aquestes matèries a l’inici del curs.

• NMB = Nota mitjana de batxillerat• QFG = Qualificació fase general• M1, M2 = Les dues millors qualificacions de

les matèries superades de la fase específica.

• a, b = paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica (0,1 – 0,2) establerts per les universitats

Nota d’admissió = 0,6 NMB + 0,4 QFG + a M1 + b M2

Exemple d’un cas:• L’alumna “x” vol estudiar Enginyeria aeronàutica i la nota de

tall per accedir-hi ha estat els últims anys de 7’89• Té una nota d’expedient de batxillerat de 9• La qualificació de la fase general de PAU és 8• La seva nota d’accés a la universitatnota d’accés a la universitat és de 8,68,6 (9 x 0,6 + 8 x

0,4)• Es presenta a la fase específica per apujar nota de les

matèries següents: física (8), dibuix tècnic (9) i química (7)• D’aquestes només li tindran en compte les dues millors

qualificacions.• La universitat elegida considera que física és una de les

matèries especialment vinculades, per tant la multipliquen per 0,2. En canvi dibuix tècnic no la considera tan idònia i la multipliquen per 0,1

• La nota d’admissiónota d’admissió d’aquesta alumna per aquests estudisaquests estudis és de 11,111,1

(9 x 0,6 + 8 x 0,4 + 8 x 0,2 + 9 x 0,1