novembrede 2007 presentaciÓ de...

of 27 /27
ESTUDIS D’AVALUACIÓ ENERGÈTICA A EXPLOTACIONS AGRÀRIES DE RAMADERIA INTENSIVA DE PORCÍ Novembre de 2007 PRESENTACIÓ DE RESULTATS

Author: others

Post on 02-Aug-2021

0 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Presentació resultats \(Dimarts27-11-07\)_DEFINITIUESTUDIS D’AVALUACIÓ ENERGÈTICA A EXPLOTACIONS AGRÀRIES DE RAMADERIA INTENSIVA DE PORCÍ Novembre de 2007
PRESENTACIÓ DE RESULTATS
ESTUDIS D’AVALUACIÓ ENERGÈTICA
S’han realitzat un conjunt de 75 estudis d’avaluació energètica a explotacions ramaderes, promoguts per l’ICAEN (Institut Català d’Energia) i el DAR (Dapartament d’Agricultura Alimentació i Acció Rural)
OBJECTIUS DELS ESTUDIS Racionalització de l’ús de l’energia Estalvi energètic i reducció d’emissions Estalvi econòmic en concepte d’energia Realització de propostes d’eficiència energètica
ESTUDIS D’AVALUACIÓ ENERGÈTICA
Anàlisis dels consums energètics globals de les explotacions - Dades mesurades pels tècnics durant les visites - Dades proporcionades per les mateixes explotacions
Avaluació de les dades recollides
Informe de síntesi - Detall de consums i costos energètics de l’explotació - Informe tècnic de recomanacions - Determinació de la viabilitat tècnica i econòmica per a l’aplicació de diverses mesures energètiques a l’explotació
ESTUDIS D’AVALUACIÓ ENERGÈTICA
PROGRAMA D’ASSESSORAMENT ENERGÈTIC A EXPLOTACIONS RAMADERES
Les 72 explotacions analitzades s’han centrat principalment en el subsector porcí, no obstant, s’han avaluat explotacions de tipologies diverses.
Porcí 80%
DISTRIBUCIÓ DE LES EXPLOTACIONS AL TERRITORI CATALÀ
PROGRAMA D’ASSESSORAMENT ENERGÈTIC A EXPLOTACIONS RAMADERES
Explotacions de bestiar porcí Explotacions de bestiar porcí i boví Explotacions de bestiar porcí i canícula Explotacions de bestiar boví Explotacions d’aviram
ESTUDIS D’AVALUACIÓ ENERGÈTICA
PROGRAMA D’ASSESSORAMENT ENERGÈTIC A EXPLOTACIONS RAMADERES
Dins de les 4 etapes bàsiques del cicle productiu de bestiar porcí, un 80% del consum se centra en les etapes de parideres i deslletament
Gestació
8%
Engreix
12%
Deslletament
33%
Parideres
47%
PROGRAMA D’ASSESSORAMENT ENERGÈTIC A EXPLOTACIONS RAMADERES
Sobre el consum total actual es presenta el potencial d'estalvi energètic derivat dels estudis realitzats
82,2%
17,8%
Consum previst després d’aplicar les propostes Estalvi derivat de les propostes
ESTUDIS D’AVALUACIÓ ENERGÈTICA
Els consums específics energètics del sector porcí intensiu analitzat generen uns consums mitjans de:
Energia total consumida:
Energia elèctrica consumida:
Energia tèrmica consumida:
ESTUDIS D’AVALUACIÓ ENERGÈTICA
Consum total d'energia (MWh/any)
De 0 a 200 MWh/any
De 200 a 400 MWh/any
De 400 a 600 MWh/any
De 600 a 800 MWh/any
Més de 800 MWh/any
Costos energètics totals (€/any)
De 0 a 10.000 €/any
De 10.000 a 20.000 €/any
De 20.000 a 30.000 €/any
De 30.000 a 40.000 €/any
Més de 40.000 €/any
PROGRAMA D’ASSESSORAMENT ENERGÈTIC A EXPLOTACIONS RAMADERES
Tot i que hi ha explotacions que ja compten amb algun sistema d’energies renovables, l’expansió d’aquests és encara molt reduït
Distribució dels consums (kWh/any)
Pellet Grup Electrogen
PROGRAMA D’ASSESSORAMENT ENERGÈTIC A EXPLOTACIONS RAMADERES
Costos especifics mitjans de les explotacions (cent €/kWh)
0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00
G as o il
P ro p à
C ar b ó
B u tà
PROGRAMA D’ASSESSORAMENT ENERGÈTIC A EXPLOTACIONS RAMADERES
ELÈCTRIQUES - Adaptació de la potència contractada - Correcció del factor de potència - Aplicació maxímetre - Discriminació horària
ESTUDIS D’AVALUACIÓ ENERGÈTICA
PROGRAMA D’ASSESSORAMENT ENERGÈTIC A EXPLOTACIONS RAMADERES
ENLLUMENAT - Enllumenat eficient - Canvi de làmpades per altres d’alta eficiència - Balast electrònic d’alta freqüència
ESTUDIS D’AVALUACIÓ ENERGÈTICA
PROGRAMA D’ASSESSORAMENT ENERGÈTIC A EXPLOTACIONS RAMADERES
GENERADORS I RECUPERADORS DE CALOR - Optimització del rendiment de combustió de la caldera - Recuperació de calor dels compressors frigorífics per a la producció d’AC
ESTUDIS D’AVALUACIÓ ENERGÈTICA
PROGRAMA D’ASSESSORAMENT ENERGÈTIC A EXPLOTACIONS RAMADERES
COMBUSTIBLE, FONTS ENERGÈTIQUES - Canvi de combustible / Substitució del generador - Utilització com a combustible de residus o biomassa - Solar tèrmica - Fotovoltaica
ESTUDIS D’AVALUACIÓ ENERGÈTICA
PROGRAMA D’ASSESSORAMENT ENERGÈTIC A EXPLOTACIONS RAMADERES
REGULACIÓ I CONTROL - Regulació de velocitat de motors amb variadors de freqüència - Control i regulació de la temperatura de les sales/naus - Regulació automàtica del circuit de calefacció i/o producció ACS - SGE (Sistema de Gestió de l’Energia)
Amb la regulació de la velocitat de la bomba de buit a la sala de munyir s’obté un estalvi d’un 40% en el consum d’energia elèctrica per part d’aquesta
ESTUDIS D’AVALUACIÓ ENERGÈTICA
PROGRAMA D’ASSESSORAMENT ENERGÈTIC A EXPLOTACIONS RAMADERES
AÏLLAMENTS - Aïllament de les xarxes de distribució d’aigua calenta - Ús de nius a parideres per facilitar el confinament tèrmic
AIGUA - Cànon d’aigua, optimització de la declaració de l’ús d’aigua
ESTUDIS D’AVALUACIÓ ENERGÈTICA
PROGRAMA D’ASSESSORAMENT ENERGÈTIC A EXPLOTACIONS RAMADERES
0 10 20 30 40 50 60 70
Utilització com a combustible de residus o biomassa
Solar tèrmica
Aïllaments - altres
Balast electrònic d'alta freqüència
Regulació de velocitat de motors amb variadors de freqüència
Aïllament de xarxes de distribució de vapor, d'aigua calenta i oli tèrmic
Generació de vapor, oli termic i aigua calenta d'aire calent - altres
Enllumenat eficient
Aigüa - altres
Aplicació maxímetre
PROGRAMA D’ASSESSORAMENT ENERGÈTIC A EXPLOTACIONS RAMADERES
ESTALVI ENERGÈTIC SEGONS TIPUS DE PROPOSTES (kWh/any)
Utilització com a combustible de residus o biomassa Solar tèrmica
Regulació i control - altres Canvi de combustible -Substitució del generador
Aïllaments - altres Optimització manual del rati aire-combustible
Balast electrònic d'alta freqüència Canvi de làmpades per altres d'alta eficàcia
Regulació de velocitat de motors amb variadors de freqüència Aïllament de xarxes de distribució de vapor, d'aigua calenta i oli
Generació de vapor, oli termic i aigua calenta d'aire calent - altres Enllumenat eficient
Fotovoltaica Regulació automàtia del circuit de calefacció i/o producció ACS
Aigüa - altres Control i regulació de la T? sales, naus
Aplicació maxímetre Adaptació potència contractada
Correcció factor de potència
ESTUDIS D’AVALUACIÓ ENERGÈTICA
PROGRAMA D’ASSESSORAMENT ENERGÈTIC A EXPLOTACIONS RAMADERES
ESTALVI ECONÒMIC SEGONS TIPUS DE PROPOSTES (€/any)
0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000
Utilització com a combustible de residus o biomassa Solar tèrmica
Regulació i control - altres Canvi de combustible -Substitució del generador
Aïllaments - altres Optimització manual del rati aire-combustible
Balast electrònic d'alta freqüència Canvi de làmpades per altres d'alta eficàcia
Regulació de velocitat de motors amb variadors de freqüència Aïllament de xarxes de distribució de vapor, d'aigua calenta i oli
Generació de vapor, oli termic i aigua calenta d'aire calent - altres Enllumenat eficient
Fotovoltaica Regulació automàtia del circuit de calefacció i/o producció ACS
Aigüa - altres Control i regulació de la T? sales, naus
Aplicació maxímetre Adaptació potència contractada
Correcció factor de potència Discriminació horària
ESTUDIS D’AVALUACIÓ ENERGÈTICA
PROGRAMA D’ASSESSORAMENT ENERGÈTIC A EXPLOTACIONS RAMADERES
INVERSIÓ SEGONS TIPUS DE PROPOSTES (€)
0
Utilització com a combustible de residus o biomassa
Solar tèrmica Regulació i control - altres
Canvi de combustible -Substitució del generador Aïllaments - altres
Optimització manual del rati aire-combustible Balast electrònic d'alta freqüència
Canvi de làmpades per altres d'alta eficàcia Regulació de velocitat de motors amb variadors de freqüència
Aïllament de xarxes de distribució de vapor, d'aigua calenta i oli tèrmic Generació de vapor, oli termic i aigua calenta d'aire calent - altres
Enllumenat eficient Fotovoltaica
Regulació automàtia del circuit de calefacció i/o producció ACS Aigüa - altres
Control i regulació de la T? sales, naus Aplicació maxímetre
Adaptació potència contractada Correcció factor de potència
Discriminació horària
PROGRAMA D’ASSESSORAMENT ENERGÈTIC A EXPLOTACIONS RAMADERES
PERIODE DE RECUPERACIÓ (mesos)
Utilització com a combustible de residus o biomassa Solar tèrmica
Regulació i control - altres Canvi de combustible -Substitució del generador
Aïllaments - altres Optimització manual del rati aire-combustible
Balast electrònic d'alta freqüència Canvi de làmpades per altres d'alta eficàcia
Regulació de velocitat de motors amb variadors de freqüència
Aïllament de xarxes de distribució de vapor, d'aigua calenta i oli tèrmic
Generació de vapor, oli termic i aigua calenta d'aire calent – altres Enllumenat eficient
Fotovoltaica Regulació automàtia del circuit de calefacció i/o producció ACS
Aigüa - altres Control i regulació de la T? sales, naus
Aplicació maxímetre Adaptació potència contractada
Correcció factor de potència Discriminació horària
ESTUDIS D’AVALUACIÓ ENERGÈTICA
PROGRAMA D’ASSESSORAMENT ENERGÈTIC A EXPLOTACIONS RAMADERES
ESTALVI EN EMISSIONS (tones)
Utilització com a combustible de residus o biomassa Solar tèrmica
Regulació i control - altres Canvi de combustible -Substitució del generador
Aïllaments - altres Optimització manual del rati aire-combustible
Balast electrònic d'alta freqüència Canvi de làmpades per altres d'alta eficàcia
Regulació de velocitat de motors amb variadors de freqüència
Aïllament de xarxes de distribució de vapor, d'aigua calenta i oli tèrmic Generació de vapor, oli termic i aigua calenta d'aire calent - altres
Enllumenat eficient Fotovoltaica
Regulació automàtia del circuit de calefacció i/o producció ACS Aigüa - altres
Control i regulació de la T? sales, naus Aplicació maxímetre
Adaptació potència contractada Correcció factor de potència
Discriminació horària
Av. Roma 252-254 08560 Manlleu Tel. 93 850 79 66 Fax 93 851 50 53 [email protected] www.lavola.com
ESTEM A LA VOSTRA DISPOSICIÓ
Serveis per a la sostenibilitat
PROGRAMA D’ASSESSORAMENT ENERGÈTIC A EXPLOTACIONS RAMADERES
Sr. Esteve Maneja [email protected]