lloguer vacacional: llei piscines boe-a-2013-10580-c

Click here to load reader

Post on 01-Nov-2014

257 views

Category:

Real Estate

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Reial decret 742/2013, de 27 de setembre, pel qual s’estableixen els criteris tecnicosanitaris de les piscines

TRANSCRIPT

  • 1. BOLETN OFICIAL DEL ESTADO Suplementenllenguacatalanaalnm.244 Divendres11d'octubrede2013 Secc.I. Pg.1 I. DISPOSICIONS GENERALS MINISTERI DE SANITAT, SERVEIS SOCIALS I IGUALTAT 10580 Reial decret 742/2013, de 27 de setembre, pel qual sestableixen els criteris tecnicosanitaris de les piscines. La Llei 14/1986, de 25 dabril, general de sanitat, estableix lobligaci de les administracions pbliques sanitries dorientar les seves actuacions prioritriament a la promoci de la salut i la prevenci de les malalties. La Llei esmentada preveu que les activitats i els productes que, directament o indirectament, puguin tenir conseqncies negatives per a la salut siguin sotmesos a control per les administracions pbliques. Una daquestes activitats s ls recreatiu de laigua, en concret ls dinstallacions de piscines, parcs aqutics, centres dhidromassatge o usos teraputics. La Llei 33/2011, de 4 doctubre, general de salut pblica, estableix la protecci de la salut de la poblaci com una de les obligacions de les administracions pbliques, amb la identificaci, lavaluaci, la gesti i la comunicaci dels riscos per a la salut que es puguin derivar dels condicionants ambientals; la vigilncia dels factors ambientals de carcter fsic, qumic o biolgic i de les situacions ambientals que afecten o poden afectar la salut; aix com la identificaci de les poltiques de qualsevol sector que redueixen els riscos ambientals per a la salut. En lmbit estatal la normativa vigent sobre piscines s lOrdre de 31 de maig de 1960 sobre piscines pbliques. Aquesta Ordre va ser modificada per lOrdre de 12 de juliol de 1961, per la qual se sotmeten les piscines privades al que disposa lOrdre de 31 de maig de 1960, reguladora del funcionament daquestes piscines de carcter pblic, per la qual cosa aquest Reial decret actualitza i descriu els criteris sanitaris bsics i mnims de la normativa de piscines en lmbit nacional, atesa la importncia que suposa ls daquestes piscines per a la salut humana. Els criteris bsics que descriu aquest Reial decret shan daplicar a totes les piscines que no estiguin incloses en lmbit del Reial decret 1341/2007, d11 doctubre, sobre la gesti de la qualitat de les aiges de bany. Es fixen parmetres, valors paramtrics que shan de complir a laigua dels vasos daquestes piscines i la seva freqncia mnima de mostreig. Aquests valors es basen principalment en motius de salut pblica i en les recomanacions de lOrganitzaci Mundial de la Salut, i saplica, en alguns casos, el principi de precauci per assegurar un alt nivell de protecci de la salut dels usuaris. Davant dincompliments dels criteris de qualitat que assenyala aquesta disposici, s necessria la investigaci de la causa subjacent i garantir que sapliquin com ms aviat millor les mesures correctores i preventives per a la protecci de la salut dels usuaris. Per no tan sols ha de ser adequada la qualitat de laigua sin tamb la qualitat de laire a les piscines cobertes, inclosos els centres dhidromassatge i les piscines teraputiques, per la qual cosa es fixen una srie de parmetres bsics operacionals que serveixin al titular de la piscina per tenir una qualitat de laire correcta que no produeixi riscos per a la salut. A ms, el pblic ha de rebre informaci suficient i oportuna sobre la qualitat de laigua de la piscina, les mesures correctores i preventives, aix com tots els aspectes que afectin situacions dincidncies i que puguin implicar un risc per a la salut dels usuaris o que siguin del seu inters. El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat ha delaborar linforme nacional anual amb les dades que un cop lany remetin les comunitats autnomes, que han de servir dinstrument per al seguiment de laplicaci de la norma i futures poltiques sanitries, aix com per a la informaci pblica.
  • 2. BOLETN OFICIAL DEL ESTADO Suplementenllenguacatalanaalnm.244 Divendres11d'octubrede2013 Secc.I. Pg.2 El carcter tcnic i bsic de la matria que regula aquest Reial decret fa necessria ladopci daquesta disposici reglamentria, com a instrument normatiu idoni per unificar criteris, actualitzar la norma als coneixements cientfics i tcnics i assegurar el compliment de la regulaci bsica aplicable a la gesti de la qualitat de les aiges de piscines. La utilitzaci dun reial decret com a instrument legislatiu est justificada per lobjecte i la finalitat daquesta norma, que no s una altra que la protecci de la salut dels usuaris de piscines, mitjanant lestabliment de criteris bsics tecnicosanitaris de la qualitat de laigua i de laire, per evitar els possibles riscos fsics, qumics o microbiolgics derivats de ls daquestes piscines, i que resulta un complement necessari per garantir la consecuci de la finalitat objectiva a qu respon la competncia estatal sobre les bases. Aquesta disposici sha sotms al procediment dinformaci en matria de normes i reglamentacions tcniques i de reglaments relatius als serveis de la societat de la informaci que preveu la Directiva 98/34/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 22 de juny de 1998, amb lobjecte de donar compliment a larticle 12 de la Directiva esmentada. En lelaboraci daquest Reial decret shan escoltat els sectors afectats, shan consultat les comunitats autnomes i ha ems informe el Consell de Consumidors i Usuaris. Aquest Reial decret es dicta a lempara del que disposa larticle 149.1.16a de la Constituci, que reserva a lEstat la competncia exclusiva en matria de bases i coordinaci general de la sanitat. En virtut daix, a proposta de la ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, amb laprovaci prvia del ministre dHisenda i Administracions Pbliques, dacord amb el Consell dEstat i amb la deliberaci prvia del Consell de Ministres en la reuni del dia 27 de setembre de 2013, DISPOSO: Article 1.Objecte. Aquest Reial decret t per objecte establir els criteris bsics tecnicosanitaris de la qualitat de laigua i de laire de les piscines amb la finalitat de protegir la salut dels usuaris de possibles riscos fsics, qumics o microbiolgics derivats de ls daquestes piscines. Article 2.Definicions. Als efectes daquest Reial decret sestableixen les definicions segents: 1. Piscina: installaci formada per un vas o un conjunt de vasos destinats al bany, a ls recreatiu, entrenament esportiu o teraputic, aix com les construccions complementries i els serveis necessaris per garantir-ne el funcionament. Poden ser descobertes, cobertes o mixtes. 2. Piscina ds pblic: les piscines obertes al pblic o a un grup definit dusuaris, no destinades nicament a la famlia i els convidats del propietari o ocupant, amb independncia del pagament dun preu dentrada. Poden ser: a) Tipus 1. Piscines on lactivitat relacionada amb laigua s lobjectiu principal, com en el cas de piscines pbliques, doci, parcs aqutics o spas. b) Tipus 2. Piscines que actuen com a servei suplementari a lobjectiu principal, com en el cas de piscines dhotels, allotjaments turstics, cmping o teraputiques en centres sanitaris, entre daltres. 3. Piscines ds privat: les piscines destinades nicament a la famlia i els convidats del propietari, o locupant, incloent-hi ls relacionat amb el lloguer de cases per a s familiar. a) Tipus 3A: piscines de comunitats de propietaris, cases rurals o dagroturisme, collegis majors o similars.
  • 3. BOLETN OFICIAL DEL ESTADO Suplementenllenguacatalanaalnm.244 Divendres11d'octubrede2013 Secc.I. Pg.3 b) Tipus 3B: piscines unifamiliars. 4. Piscina natural: aquella en qu laigua dalimentaci del vas s aigua costanera o continental, est ubicada al costat del seu medi natural, i la renovaci de laigua est associada al moviment natural de marees o cursos de rius i est dins de lmbit daplicaci del Reial decret 1341/2007, d11 doctubre, sobre la gesti de la qualitat de les aiges de bany. 5. Vas daigua termal o mineromedicinal: vas laigua dalimentaci del qual ha estat declarada mineromedicinal o termal per lautoritat competent i no est tractada qumicament, ubicada en una estaci termal i utilitzada exclusivament per a tractaments medicotermals. 6. Vas: estructura constructiva que cont laigua destinada als usos que preveu lapartat 1. Els vasos poden ser: a) Polivalents, densenyament, de xipolleig, desbarjo o de nataci. b) Piscines de salts. c) Dhidromassatge: amb dolls daire o aigua. d) Teraputics: per a usos mdics o rehabilitaci. 7. Vas climatitzat: vas sotms a un procs descalfament, amb la finalitat de regular-ne la temperatura. 8. Titular: persona fsica o jurdica, pblica o privada o comunitat de propietaris que sigui propietria de la piscina, responsable del compliment daquest Reial decret. En cas que la piscina lexploti una persona fsica o jurdica diferent del propietari, s titular als efectes de lexplotaci en relaci amb aquest Reial decret qui assumeixi lexplotaci esmentada. 9. Sistema semiautomtic de tractament: aquell en qu la dosificaci dels productes qumics es fa de manera no manual, mitjanant un equip programable sense mesurament en continu de cap parmetre. 10. Sistema automtic de tractament: aquell en qu la dosificaci dels productes qumics es fa de manera no manual, mitjanant un equip programable i associada al mesurament en continu dalgun parmetre. 11. Autoritat competent: rgans de les comunitats autnomes i les ciutats de Ceuta i Melilla i de les administracions locals en lmbit de les seves competncies. Article 3. mbit daplicaci. 1. Aquest Reial decret sha daplicar a qualsevol piscina ds pblic installada en el territori espanyol o sota bandera espanyola. 2. En el cas de les piscines ds privat de tipus 3A han de complir, com a mnim, el que disposen els articles 5, 6, 7, 10, 13 i 14.d), e) i f). Lautoritat competent pot exigir el compliment de la resta de disposicions daquest Reial decret; en aquest cas, ho ha de comunicar al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat abans dels 12 mesos segents a lentrada