l\'avaluació a l\'educació primària

20
L’avaluació a l’educació primària Seminari de caps d’estudi L’Hospitalet de Llobregat 26-11-2008

Upload: hospitaletcrp

Post on 31-Aug-2014

11.870 views

Category:

Education


1 download

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

Page 1: L\'avaluació a l\'educació primària

L’avaluació a l’educació primària

Seminari de caps d’estudiL’Hospitalet de Llobregat

26-11-2008

Page 2: L\'avaluació a l\'educació primària

Prèvies

• L’actuació dels centres ha de ser:o legalo adequadao coherento sostenible

• Els models avaluatius, segons:o finalitato extensióo agentso moment

Page 3: L\'avaluació a l\'educació primària

LOE (Llei 2/2006) (art. 20)

• Marc d’avaluació dels aprenentatgeso Contínua, global: tenir en compte el progrés en

el conjunt de les àrees.o Promoció:

assoliment de les competències bàsiques i grau de maduresa adequat, o

pot seguir amb aprofitament el nou curs.o Possibilitat de romandre un curs més en un

cicle, una sola vegada al llarg de l’etapa.o Informe final d’etapa: aprenentatges, objectius

i competències.

Page 4: L\'avaluació a l\'educació primària

• L’avaluació del sistema educatiu. Finalitats:

o Millorar la qualitat i l’equitat de l’educació.o Orientar polítiques educatives.o Transparència i eficàcia.o Informar sobre el grau de compliment dels

objectius de millora.o Grau de consecució dels objectius-marc

(estatals i europeus).

LOE (Llei 2/2006)

Page 5: L\'avaluació a l\'educació primària

Reial Decret 1513/2006. Ensenyaments mínims a primària

• Finalitato Assegurar una formació comuna a tot

l’alumnat dins del sistema educatiu espanyol.o Garantir la validesa dels títols corresponents.

• Avaluació (art. 9)• Promoció (art. 10)

Page 6: L\'avaluació a l\'educació primària

Decret 142/2007, l’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària.

• Currículum (art. 7)El conjunt de competències bàsiques, objectius, continguts, mètodes pedagògics i criteris d’avaluació.

• Avaluació (art. 15)o Tenir en compte: el currículum, el treball fet a classe, l’interès i

l’esforç.o Remarcar: l’avaluació formativa i el grau d’adquisició de

competències bàsiques.o Informe global individualitzat al final de l’etapa: nivell

d’aprenentatges i competències.

Page 7: L\'avaluació a l\'educació primària

Decret 142/2007, l’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària.

• Promoció (art. 16)o Decisions de promoció: professor tutor i equip

docent.o Superació dels aprenentatges, o que podrà

seguir amb aprofitament amb ajuts i suport.o Possibilitat de romandra un any més en un cicle.

Màxim una vegada a l’etapa.o Pla específic de recuperació.o Accés a secundària: desenvolupament de les

competències bàsiques i grau de maduresa adequat.

Page 8: L\'avaluació a l\'educació primària

Decret 142/2007, l’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària.

• Avaluació diagnòstica (art. 17)

o Es realitzarà en acabar el cicle mitjà.

o Caràcter orientador i formatiu.

o Finalitat: analitzar, valorar i reorientar, si cal, els dos primers cicles de l’ed. primària.

Page 9: L\'avaluació a l\'educació primària

Ordre ECI/2571/2007, d’avaluació a l’educació primària

• Resultats de l’avaluació (art. 2)

o Documents oficials d’avaluació.

o Els resultats s’expressaran en els següents termes:

- Insuficiente (IN)- Suficiente (SU)- Bien (BI)- Notable (NT)- Sobresaliente (SB)

Page 10: L\'avaluació a l\'educació primària

Resolució de 15 de novembre de 2007, instruccions per a formalitzar els documents d’avaluació a l’ed. primària.

• Historial acadèmic i llibre d’escolaritat

• Informes d’avaluació a les famílies.

• Avaluació de final de cicle.

Page 11: L\'avaluació a l\'educació primària

Ordre EDU/296/2008, es determinen el prodeciment, els documents i requisits formals.

• Finalitat de l’avaluació:o identificar necessitats, informar sobre els processos,

comprovar progressos. Orientar el professorat per a ajustar la seva tasca docent.

• Criteris generals (art. 2)o Projecte educatiu: desenvolupar i concretar el currículum,

criteris metodològics, organitzatius i d’avaluació.o Avaluació contínua i global.o Caràcter formatiu, regulador i orientador del procés

educatiu.

Page 12: L\'avaluació a l\'educació primària

Ordre EDU/296/2008, es determinen el prodeciment, els documents i requisits formals.

o Referents per a l’avaluació:- Assoliment de les competències bàsiques,- Criteris d’avaluació de les àrees- Prendre en consideració:

- el currículum,- el treball fet a classe,- l’interès i l’esforç per progressar.

o Compromís de l’alumnat i la família en el procés d’aprenentatge: fer públics els criteris d’avaluació establerts en el projecte educatiu.

Page 13: L\'avaluació a l\'educació primària

Ordre EDU/296/2008, es determinen el prodeciment, els documents i requisits formals.

• Avaluació de l’alumnat (art. 3)o Mecanismes de coordinació entre cicles.o Avaluació inicial.o Mesures organitzatives i metodològiques

adequades al progrés de l’alumne.

• Comissió d’avaluació (art. 4)o Una per cicle.o Composició: equip docent i cap d’estudis.

Page 14: L\'avaluació a l\'educació primària

Ordre EDU/296/2008, es determinen el prodeciment, els documents i requisits formals.

• Atenció a la diversitat (art. 5)o Adaptacions d’acord amb:

- adequació dels objectius,- grau de complexitat de les activitats,- noves activitats,- avaluació prenent com a referent les

diverses accions.o Pla individualitzat

- Responsable: el tutor, amb la col·laboració de l’equip docent.

Page 15: L\'avaluació a l\'educació primària

Ordre EDU/296/2008, per la qual es determinen el prodeciment, els documents i requisits formals del procés d’avaluació.

• El Pla individualitzat ha d’incloure:o Habilitats de l’alumnat.o Objectius i competències d’aprenentatge.o Habilitats personals, socials i autonomia.o Les ajudes tècniques i els suports.o Avaluació periòdica i registre sistemàtic.o Avaluació d’acord amb els objectius fixats en el pla

individualitzat.• Els centres d’ed. especial, les USEE i altres

agrupaments singulars, han de seguir els criteris generals de programació i avaluació. (art. 5.3)

Page 16: L\'avaluació a l\'educació primària

Ordre EDU/296/2008, es determinen el prodeciment, els documents i requisits formals.

• Avaluació final de cicle o etapa (art. 6)o Fer constar les qualificacions actuals.o Superació del cicle o etapa: assoliment de

competències bàsiques i grau de maduresa.o Repetició una vegada a l’etapa. o Alumnat amb Pla individualitzat, fins a un

curs més.o Alumnat amb altes capacitats intel·lectuals:

pla individualitzat.

Page 17: L\'avaluació a l\'educació primària

Instruccions inici de curs 2008-2009

• Avaluació de centre (punt 7)o Concepte: Avaluació que relaciona els

resultats d’aprenentatge dels alumnes, els processos d’ensenyament i aprenentatge, la gestió dels recursos i els objectius que el centre es proposa, d’acord amb les característiques del context en què es desenvolupa l’acció educativa.

o Pla d’avaluació interna (Consell escolar).

Page 18: L\'avaluació a l\'educació primària

Instruccions inici de curs 2008-2009

o L’avaluació de centres incorpora: l’avaluació global diagnòstica, el sistema d’indicadors.

• Avaluació i promoció de l’alumnat (punt 15)

o Fer públics els criteris d’avaluació.o Analitzar resultats del grup i individuals:

decisions de millora dels objectius i estratègies metodològiques emprades.

Page 19: L\'avaluació a l\'educació primària

Instruccions inici de curs 2008-2009

• Adaptacions del currículum per a l’alumnat nouvingut (punt 3.4.3, i 3.4.4)

o L’aprenentatge de la llengua de l’escola és una de les primeres necessitats.

o Pla individualitzat: avaluació inicial, planificació, seguiment i avaluació.

o L’avaluació s’ha de dur terme en relació amb els objectius del pla individualitzat o les adaptacions del currículum.

o Avaluació contínua, amb observació sistemàtica i visió global del progrés d’aprenentatge.

Page 20: L\'avaluació a l\'educació primària

Conclusions

• Anàlisi del context: l’excel·lència diversificada.• Consensuar models avaluatius: el pla

d’avaluació de centre.• Actuacions conjuntes de centre (legal,

adequada, coherent i sostenible).• Adequació al marc curricular i competencial:

els criteris d’avaluació.• Organització de centre: coordinació intercicles.• Suport i assessorament de la inspecció i dels

Serveis Educatius.