lanen gida aurkezteko

26
Zelan egin lan akademiko bat?

Upload: chinook

Post on 04-Aug-2015

580 views

Category:

Education


2 download

TRANSCRIPT

Zelan egin

lan akademiko

bat?

Oharra: gida hau Oharra: gida hau kontsultarakokontsultarako da da

Askotariko lan klaseak Askotariko lan klaseak daude. Nagusienak:daude. Nagusienak:

+ Proiektu enpirikoa+ Proiektu enpirikoa

+ Proiektu teorikoa+ Proiektu teorikoa

Ikerketa enpirikoa

1.- Marko teorikoa identifikatu

2.- Ikerketa metodoa hautatu

3.- Datuak jaso

4.- Datuak aztertu

5.- Ondorioak atera

6.- Irtenbideak proposatu / etorkizunerako iradokizunak

Proiektu teorikoa

1.- Gaiari buruzko literatura aztertu

1.1. Ezagutza hori jaso

1.2. Ezagutza hori ordenatu

1.3. Ezagutza hori modu kritikoan eskaini

Zeintzuk dira ordea…

… batean zein bestean eman beharreko urratsak?

Lau, nagusiki:Lau, nagusiki:

Gaia identifikatzea: zein da gaia? Zergatik Gaia identifikatzea: zein da gaia? Zergatik gai hori? Zer ekarpen? gai hori? Zer ekarpen? Hipotesiak/ikergalderak bota (gaia Hipotesiak/ikergalderak bota (gaia zentratzeko balio).zentratzeko balio).

Dokumentazio lana. Zer idatzi/esan da Dokumentazio lana. Zer idatzi/esan da horretaz? Ez irakurri guztia, horretaz? Ez irakurri guztia, garrantzitsuena baizik.garrantzitsuena baizik.

Idazlana zehaztu. Galdera zehatzagoak Idazlana zehaztu. Galdera zehatzagoak planteatu.planteatu.

Eta behin hori eginda… Eta behin hori eginda…

4 urrats,4 urrats, bata bestearen segidan bata bestearen segidan (prozesu logikoa):(prozesu logikoa):

4.14.1 Ikerlanaren egitura diseinatu Ikerlanaren egitura diseinatu 4.2 4.2 Emaitzak identifikatu & aurkeztuEmaitzak identifikatu & aurkeztu 4.3 4.3 Emaitzak interpretatu, ondorioak Emaitzak interpretatu, ondorioak

ateraatera 4.4 4.4 Aurrera begirako iradokizunakAurrera begirako iradokizunak

… eta irakaslea? Zelan hartzen du parte prozesu honetan?

Komeni da sei etapa hauetan Komeni da sei etapa hauetan berarekin harremanetan izatea:berarekin harremanetan izatea:

Gaia hautatzerakoanGaia hautatzerakoan Irakurgaiak hautatzerakoanIrakurgaiak hautatzerakoan Helburuak (orokor zein zehatzak) Helburuak (orokor zein zehatzak)

finkatzerakoanfinkatzerakoan Idazlana egituratzeanIdazlana egituratzean Ondorioak ateratzerakoanOndorioak ateratzerakoan Behin betiko idazlana egiterakoanBehin betiko idazlana egiterakoan

… eta zer egitura izan behar du bada…

… lan akademiko batek?

Ezer baino lehen, Ezer baino lehen, azalaazala

Erakundearen izena (Mondragon Erakundearen izena (Mondragon Unibertsitatea, HUHEZI Fakultatea)Unibertsitatea, HUHEZI Fakultatea)

IkasketakIkasketak IzenburuaIzenburua Txostenaren egilea(k)Txostenaren egilea(k) Tutorea/irakasleaTutorea/irakaslea Tokia, eguna (Ikasgaia, maila eta Tokia, eguna (Ikasgaia, maila eta

lauhilekoa).lauhilekoa).

Hautazko Hautazko atal atal

batzukbatzuk

1.1. HitzaurreaHitzaurrea

2.2. Esker onakEsker onak

EzinbestekoaEzinbestekoa aurkibideaaurkibidea

Atalak zein azpi-atalak eta Atalak zein azpi-atalak eta bakoitzaren orri-hasiera bakoitzaren orri-hasiera

(azala kontuan izan barik)(azala kontuan izan barik)

Ondoren, Ondoren, laburpenalaburpenaSintesi-gaitasuna Sintesi-gaitasuna

erakusteko. 250-500 erakusteko. 250-500 berba.berba.

Ikerlanaren Ikerlanaren gorputzagorputza

SarreraSarrera Testuingurua (+metodologia, baldin Testuingurua (+metodologia, baldin

badagokio)badagokio) Ekarpena (zer topatu dugu?)Ekarpena (zer topatu dugu?) Ondorioak (hipotesietara itzuli)Ondorioak (hipotesietara itzuli) Hausnarketa (mugak) + aurrera Hausnarketa (mugak) + aurrera

begirakoabegirakoa

Sarreraren elementuakSarreraren elementuak Gaia kokatuGaia kokatu Helburuak (orokor zein zehatzak)Helburuak (orokor zein zehatzak) Lan hipotesia, lan galderakLan hipotesia, lan galderak Justifikazioa (interesa)Justifikazioa (interesa) AurrekariakAurrekariak MetodologiaMetodologia Edukia: atal bakoitzaren Edukia: atal bakoitzaren

deskribapenadeskribapena

BibliografiBibliografia: a:

zergatik?zergatik?

1.- Arrazoi etikoak1.- Arrazoi etikoak

2.- Arrazoi sustantiboak 2.- Arrazoi sustantiboak (iturria egokiak? (iturria egokiak?

gaurkotuak?)gaurkotuak?)

Zein eredu ordea?Zein eredu ordea?American Psychological American Psychological

Association-en (APA) Association-en (APA) ereduaeredua

Inoren ideiak testu barruan Inoren ideiak testu barruan aipatzeko modua:aipatzeko modua:

Ideia azaltzen den Ideia azaltzen den bitartean autorea bitartean autorea (+ urtea) aipatuta (+ urtea) aipatuta

Ideia azaltzen Ideia azaltzen dugun esaldiaren dugun esaldiaren amaieran autorea amaieran autorea + liburuaren urtea + liburuaren urtea aipatutaaipatuta

Pasartea hitzez hitz Pasartea hitzez hitz kopiatuz gerokopiatuz gero kakotxoak, eta kakotxoak, eta aipuaren amaieran, aipuaren amaieran, parentesi artean, parentesi artean, Autorea urtea: Autorea urtea: orrialdea).orrialdea).

Pasarteak 40 berba (3 Pasarteak 40 berba (3 lerro eta erdi) baino lerro eta erdi) baino

gehiago badu…gehiago badu…

Aparteko paragrafoan Aparteko paragrafoan jaso, barrurago sartuta.jaso, barrurago sartuta.

Eta zelan eman bibliografia?Eta zelan eman bibliografia?

Ereduak, gidan. Arreta berezia jarri Ereduak, gidan. Arreta berezia jarri hauei:hauei:– LiburuakLiburuak– KapituluakKapituluak– ArtikuluakArtikuluak– Prentsa artikuluakPrentsa artikuluak– FilmakFilmak– Interneteko erreferentziakInterneteko erreferentziak

Komunikazio Komunikazio pertsonalakpertsonalak

- Ez dira bibliografian sartzen, Ez dira bibliografian sartzen, testuan baiziktestuan baizik

- “ “Eneko Olasagastik aipatu Eneko Olasagastik aipatu digunez (Komunikazio digunez (Komunikazio

pertsonala, 2008ko azaroak pertsonala, 2008ko azaroak 17) euskarazko filmak…”. 17) euskarazko filmak…”.

Formatua. Bete beharrekoak:Formatua. Bete beharrekoak:

• DIN A-4, zutabe DIN A-4, zutabe bakarra, bi bakarra, bi aldetatik, aldetatik, Garamond 12, Garamond 12, lerroartea 1,5, lerroartea 1,5, ezker-eskumako ezker-eskumako marjinakmarjinak

Orriak zenbatuta + Orriak zenbatuta + atal-azpiatalak ere atal-azpiatalak ere zenbakizzenbakiz

Grafikoak + irudiak Grafikoak + irudiak ere zenbatuta ere zenbatuta (+izenburua + (+izenburua + iturria).iturria).

Oin-oharrak, Oin-oharrak, Garamond 10.Garamond 10.

… … eta ez ahaztu eta ez ahaztu Xuxen Xuxen pasatzeazpasatzeaz

Animo eta ekin lanari