innovaciÓ al sector agroalimentariruralcat.gencat.cat/migracio_resources/614511_presentacio.pdf ·...

15
INNOVACIÓ AL SECTOR AGROALIMENTARI PLA ANUAL DE TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA PROGRAMA DE FORMACIÓ AGRÀRIA 2005

Upload: others

Post on 16-Oct-2020

5 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: INNOVACIÓ AL SECTOR AGROALIMENTARIruralcat.gencat.cat/migracio_resources/614511_presentacio.pdf · Ramaderia i Pesca, l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària, l’Institut

INNOVACIÓAL SECTORAGROALIMENTARI

PLA ANUAL DE TRANSFERÈNCIATECNOLÒGICA

PROGRAMA DE FORMACIÓ AGRÀRIA

2005

Page 2: INNOVACIÓ AL SECTOR AGROALIMENTARIruralcat.gencat.cat/migracio_resources/614511_presentacio.pdf · Ramaderia i Pesca, l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària, l’Institut

Des de fa un temps l’agricultura europea es troba en unprocés de canvi i adaptació a les noves demandes alimen-tàries i a les noves orientacions de la política comunitària.En pocs anys estem canviant la direcció dels nostresesforços, des d’una vessant fonamentalment productiva ad’altra en la qual juguen un paper important la qualitat deles produccions, la preservació del medi ambient i la segu-retat de les persones.

L’evolució també afecta les pràctiques necessàries per adesenvolupar l’activitat agrària i la forma d’organització deltreball, cada cop més relacionades amb l’avenç tecnològic. Disposem avui d’instru-ments que poc temps enrera no era previsible què s’implantessin al ritme en que hohan fet.

Són clars exemples d’aquests avenços els dispositius d’identificació electrònicad’animals, els robots per a munyir, els sensors de parcel·la per gestionarautomàticament el reg, les instal·lacions de classificació de fruites i hortalisses o laincorporació de la informàtica i internet com a eines de treball a l’empresa agrària.

Igualment, la intenció d’assegurar una bona gestió del territori ens ha conduït ageneralitzar les pràctiques conservadores dels treball del sòl, el control integrat deplagues i malalties i a la posada en funcionament de plantes de cogeneració ener-gètica a partir de residus ramaders, per esmentar alguns dels avenços que formenpart del nostre sistema productiu.

Tot plegat, a les persones que treballem al sector agrari ens exigeix una actitudoberta i innovadora. Cal saber incorporar els canvis de forma beneficiosa. Aquestprocés no és senzill i requereix d’un esforç que condueix a la veritable professiona-lització de l’agricultura.

Des del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca volem contribuir de formadecidida a aquesta transformació. El conjunt d’actuacions d’innovació agrària queara us presentem, en el marc del Pla Anual de Transferència Tecnològica i delPrograma de Formació Agrària, és un potentíssim instrument.

Durant aquest any es desplegaran a totes les comarques de Catalunya un nombrerellevant d’actuacions coordinades entre l’Institut de Recerca i TecnologiaAgroalimentàries i les unitats tecnològiques del Departament que han estat pro-gramades amb la contribució de les organitzacions professionals agràries i laFederació de Cooperatives Agràries de Catalunya.

Esperem, doncs, donar resposta profitosa a les necessitats que anteriorment hemposat de manifest.

Antoni Siurana ZaragozaConseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

Gener del 2005

Nous reptes i nous instrumentsd’innovació per al sector agrari

Page 3: INNOVACIÓ AL SECTOR AGROALIMENTARIruralcat.gencat.cat/migracio_resources/614511_presentacio.pdf · Ramaderia i Pesca, l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària, l’Institut
Page 4: INNOVACIÓ AL SECTOR AGROALIMENTARIruralcat.gencat.cat/migracio_resources/614511_presentacio.pdf · Ramaderia i Pesca, l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària, l’Institut

PRESENTACIÓ 7ac

PLA ANUAL DE TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA (PATT) 8Comissió Coordinadora i Grups Experts ____________ 8Tipus d’activitats ________________________________ 9Jornades de referència ____________________________ 9Unitats promotores del PATT ______________________11

PROGRAMA DE FORMACIÓ AGRÀRIA 12Tipus de formació ________________________________12Formació contínua________________________________13Formació a distància______________________________14Escoles de Capacitació Agrària ____________________16

ACTIVITATS 17Apicultura ______________________________________18Aplicació de fitosanitaris __________________________18Arròs __________________________________________23Cereals d’estiu __________________________________24Cereals d’hivern__________________________________25Citricultura ______________________________________29Cunicultura______________________________________29Diversificació de l’economia rural __________________30Eqüestre ________________________________________35Farratges i proteaginoses__________________________36Fructicultura ____________________________________38Fruita seca ______________________________________44Gestió empresarial ______________________________50Horticultura ____________________________________51Incorporació de joves ____________________________54Indústries agroalimentàries ________________________55Olivicultura ______________________________________58Ornamentals, jardineria i paissatgisme ______________60Oví / Cabrum ____________________________________63Porcí __________________________________________63Prevenció de riscos laborals ______________________64Producció Agrària Ecològica ______________________66Producció Integrada ______________________________69Producció ramadera ______________________________71Silvicultura ______________________________________74Tècniques agràries ______________________________75Tecnologies de la Informació i Comunicació __________76Vaquí de carn ____________________________________77Vaquí de llet ____________________________________78Viticultura∫79

PRODUCTES I SERVEIS TECNOLÒGICS 85

www.irta.eswww.gencat.net/darp/formacio.htmwww.ruralcat.net

5

INNOVACIÓ AL SECTOR AGROALIMENTARI

ÍNDEX

Page 5: INNOVACIÓ AL SECTOR AGROALIMENTARIruralcat.gencat.cat/migracio_resources/614511_presentacio.pdf · Ramaderia i Pesca, l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària, l’Institut

www.ruralcat.net6

INNOVACIÓ AL SECTOR AGROALIMENTARI

SERVEIS RURALCAT

Legislació específica i fitxes que resumeixen la normativa que calaplicar en cada situació.

Eina de decisió que et permetrà elaborar el teu Pla d’Adobatdescarregable des del mateix portal.

Articles tècnics per aprofundir en els principals temes relacionats iressenyes sobre Bones Pràctiques Agràries.

Glossari amb la terminologia més important.

Agenda d’esdeveniments nacionals i internacionals relacionats amb latemàtica.

Vincles a altres pàgines web.

Servei d’Assessorament permanent a l’usuari amb una adreça decorreu electrònic on podreu plantejar totes les vostres consultes sobreaquest tema: <[email protected]>

Multidifusió dels avisos de reg: per SMS, correu electrònic, internet ipremsa.

Avisos per mòbil (SMS): per aquells usuaris inscrits a aquest serveiamb la possiblitat de rebre fins a 3 recomanacions de reg setmanals peraquesta via.

Prova l’eina: enviament de la recomanació de reg a correus externsdurant un període de prova a aquells usuaris de RuralCat que encara nohagin personalitzat l’eina amb les seves dades i, també, a aquells inter-nautes que consultin per primer cop el portal.

Metodologia d’avaluació d’instal·lacions: reg localitzat i per aspersió

Formació: Curs de Reg per Internet.

Activitats i documentació diversa: Memòria de la campanya deregs 2004.

HI TROBAREU

RECOMANACIONS SETMANALS DE FINS A 25 CULTIUSPER A 22 COMARQUES

REG

Avisos fitosanitaris actuals i mensuals: disponibles des d’internetprocedents del Servei de Sanitat Vegetal.

Nou servei d’avisos fitosanitaris per SMS: ara pots decidir d’on volsrebre els avisos fitosanitaris emplenant un formulari en què podràsescollir l’Estació d’Avisos i el cultiu fins a un màxim de dues eleccions.

Aplicacions informàtiques per ajudar-te en la presa diària de decisions(herbari digital de males herbes, bases de dades de productesfitosanitaris ...).

Curs d’Aplicadors de Productes Fitosanitaris, Curs de ProduccióIntegrada.

Documentació diversa: informes, fitxes de plaga, fulls informatius,dossiers monogràfics…

FERTILITZACIÓ

AVISOS CONTESTADORS

AVISOS MENSUALS - SERVEI SMS

SANITAT VEGETAL

E-GESTIÓ

DOCUMENTACIÓ

FORMACIÓ

Page 6: INNOVACIÓ AL SECTOR AGROALIMENTARIruralcat.gencat.cat/migracio_resources/614511_presentacio.pdf · Ramaderia i Pesca, l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària, l’Institut

• Pla Anual de Transferència Tecnològica

• Programa de Formació Agrària

En aquesta publicació es presenta el programa que el Departament d’Agricultura,Ramaderia i Pesca ha elaborat per fomentar la innovació en sector agroalimentari ique previsiblement es realitzarà en tot el territori de Catalunya en el decurs de l’any2005. Es tracta d’un total de 958 actuacions, emmarcades en el Pla Anual deTransferència Tecnològica i el Programa de Formació Agrària.

Les actuacions programades responen a diferents modalitats: experimentació fina-lista i demostrativa, jornades i seminaris tecnicodivulgatius, formació contínua, for-mació modular i formació reglada i han estat ordenades en 30 apartats que englo-ben els principals sectors productius i àrees de coneixement. Per a cadascun delssectors, les actuacions es troben agrupades en activitats continuades (experiènciesde camp, explotacions col·laboradores, estudis tècnics i jornades tècniques itine-rants), activitats puntuals (visites tècniques i demostracions, seminaris, congressosi jornades tècniques) i activitats de formació. En conjunt, representen un total de555 activitats de transferència tecnològica i de 403 cursos de formació contínua.

Totes les actuacions de transferència tecnològica formen part del Pla Anual deTransferència Tecnològica que ha estat aprovat pel conseller d’Agricultura,Ramaderia i Pesca a proposta de la Comissió Coordinadora de TransferènciaTecnològica. D’aquesta Comissió en formen part el Departament d’Agricultura,Ramaderia i Pesca, l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària, l’InstitutCatalà de la Vinya i el Vi, les organitzacions professionals agràries, el món coope-ratiu i la indústria agroalimentària (Ordre ARP/308/2003 del 2 de juliol).

Animem a totes aquelles institucions, entitats i persones relacionades amb el sec-tor agroalimentari a participar activament, col·laborar en les activitats programadesi a fer arribar propostes de millora i de noves actuacions.

www.irta.eswww.gencat.net/darp/formacio.htmwww.ruralcat.net

7

INNOVACIÓ AL SECTOR AGROALIMENTARI

INNOVACIÓ AL SECTOR AGROALIMENTARI

El programa definitiu i data, lloc de realització i altres detalls de les activitatsrecollides en aquesta publicació, a mesura que es vagin concretant, seranpublicitades als portals d’internet del Departament d’Agricultura, Ramaderia iPesca: www.ruralcat.net i www.gencat.net/darp/formació.htm. També us podeuadreçar a la persona que coordina l’activitat i que es troba referenciada amb laseva adreça electrònica i telèfon.

Page 7: INNOVACIÓ AL SECTOR AGROALIMENTARIruralcat.gencat.cat/migracio_resources/614511_presentacio.pdf · Ramaderia i Pesca, l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària, l’Institut

L’Ordre ARP/308/2003, de 2 de juliol, regula la Comissió Coordinadora de TransferènciaTecnològica (DOGC núm. 3922, de 10/07/2003, pàg. 13760), atribuint-li les funcions següents:

a) La diagnosi dels dèficits tecnològics existents en els diferents àmbits del'activitat productiva agrària.

b) La determinació de les accions necessàries per millorar el procés de trans-ferència i, conseqüentment, l'accessibilitat del sector a les innovacions tec-nològiques.

c) L'elaboració i la proposta, perquè els aprovi el conseller d'Agricultura,Ramaderia i Pesca, dels plans anuals de transferència tecnològica agrària(en endavant, PATT).

d) El seguiment i la valoració dels resultats dels plans que preveu l'apartat ante-rior, i l'aprovació de les seves memòries anuals.

e) L'establiment de mesures que contribueixin a garantir el rigor científic i tèc-nic de les activitats dels PATT i la seva eficiència en el procés de transmis-sió de coneixement.

f) La recerca d'entitats de titularitat pública o privada per a la seva contribucióa les actuacions de transferència tecnològica promogudes des de la CCTT.

Formen part de la CCTT representants del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca,l’IRTA, les Organitzacions Agràries, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, i laIndústria Agroalimentària.

Com a òrgans consultius de la CCTT es preveu la constitució de Grups d'Experts, especia-litzats en les diferents àrees de coneixement del sector agrari i agroalimentari (agroindus-trial), que es classifiquen en:

a) Grups d'Experts Sectorials: tenen caràcter específic per als diferentssectors de la producció agrícola i ramadera establerts per les taules sec-torials del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca (fructicultura,conreus extensius, viticultura, horticultura, producció de vaquí, produccióde porcí, cunicultura, avicultura, etc.) i de la indústria agroalimentària.

b) Grups d'Experts Transversals: tenen caràcter d'especificitat sobre deter-minades àrees tecnològiques que afecten conjuntament diversos sectorsproductius (gestió empresarial, organismes modificats genèticament,bones pràctiques agràries, reg, nutrició animal, producció ecològica, novestecnologies de la informació i la comunicació (TIC, etc.).

Els Grups d'Experts tenen atribuïdes les funcions següents:a) Contribuir a la detecció de dèficits tecnològics del sector agrari i posar-los en

coneixement de la CCTT.b) Proposar actuacions per a la seva inclusió en els PATT, dins el seu àmbit de

coneixement.c) Revisar tècnicament les propostes de les activitats continuades dels PATT,

prèviament a la seva presentació a la CCTT.d) Proposar mesures per garantir el rigor tècnic i científic, i l'eficàcia en la trans-

missió de coneixement de les activitats dels PATT.

Per Resolució ARP/3714/2003, de 2 de desembre, s’han designat els coordinadors delsGrups Experts següents:Bones Pràctiques Agràries, Jaume Boixadera Llobet <[email protected]>Cunicultura, Oriol Rafel Guarro <[email protected]>Cultius Extensius, Antoni López Querol <[email protected]>Fructicultura, Ricard Dalmau Barbaroja <[email protected]>Santitat Vegetal, Jordi Giné i Ribó <[email protected] >Tecnologia del Reg, Joan Girona Gomis <[email protected]>Viticultura, Agustí,Vilarroya Serafini <[email protected] >

Per a més informació, adreceu-vos alServei de Transferència Tecnològica <[email protected]>

Sr. Jordi Fenollar RodríguezGran Via de les Corts Catalanes 612-614 - 08007 Barcelona - Tel. 93 304 67 29

www.irta.eswww.gencat.net/darp/formacio.htmwww.ruralcat.net

8

INNOVACIÓ AL SECTOR AGROALIMENTARI

COMISSIÓ COORDINADORA DE TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA (CTTT)

GRUPS D’EXPERTS

MEMBRES

PLA ANUAL DE TRANSFERÈNCIA TECNOLÓGICA

Page 8: INNOVACIÓ AL SECTOR AGROALIMENTARIruralcat.gencat.cat/migracio_resources/614511_presentacio.pdf · Ramaderia i Pesca, l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària, l’Institut

El Pla Anual de Transferència Tecnològica per a l’any 2005 inclou un total de 555 activitats arealitzar arreu de Catalunya, relacionades amb la pràctica totalitat de les orientacions produc-tives agrícoles i ramaderes.Les activitats del Pla són promogudes per les Estacions Experimentals de l’IRTA, les dife-rents unitats de la Direcció General de Producció, Innovació i Indústries Agroalimentàries,l’INCAVI i els Serveis de Coordinació d’Oficines Comarcals de les cinc DelegacionsTerritorials del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.Al capdavant de cadascuna de les activitats del Pla hi ha una persona que coordina o se’nresponsabilitza de l’activitat i que pot informar en cada moment sobre els seus continguts, lesdades de convocatòria i els resultats.

ACTIVITATS CONTINUADESExperiències de camp: Assaigs realitzats en finques agrícoles o explotacions ramaderes desti-nats a validar o contrastar determinats inputs o tècniques de producció agrícola o ramadera.Explotacions col·laboradores: Verificació tecnicoeconòmica a escala productiva del beneficiderivat de la incorporació de noves tecnologies en explotacions agrícoles o ramaderes.Estudis tècnics: Anàlisi teòric de determinats elements tecnològics, incloent-hi de forma opcio-nal desenvolupament experimental, destinat a millorar determinats processos productius.Jornades Tècniques i Conferències itinerants:Divulgació de coneixements tecnològicsdins el marc d’un calendari d’activitats reiterades realitzades en diferents localitats o sessionsadreçades a diferents destinataris.

ACTIVITATS PUNTUALSJornades Tècniques i Conferències: Divulgació oberta de coneixements tecnològics amb laparticipació d’experts qualificats procedents d’organismes públics i/o del sector privat.Visites Tècniques i Demostracions: Assistència a actes de divulgació tecnològica en el marc dejornades de portes obertes, fires agràries i/o demostracions pràctiques d’equips en condicionsreals de treball.Workshops (seminaris tècnics): Intercanvi de coneixement tecnològic entre tècnics i productorsde determinats sectors tecnològics i productius.Congressos científics: Aportació de coneixements científics o tecnològics generats per les uni-tats o departaments als quals pertany el personal que participa en l’activitat.Seminaris: Activitats organitzades conjuntament amb altres entitats, adreçades a tècnics dedeterminats sectors tecnològics.

També està previst la realització de 25 actuacions de referència al territori, que no s’associena una comarca sinó a un sector, i que tenen com a àmbit d’actuació tota Catalunya. Aquestesjornades no estan fixades necessàriament a una determinada localitat ja que estan pensa-des fer-les rotar entre les diferents zones on hi han jornades importants i amb tradició.L’objectiu de les mateixes es fonamenta en l’intercanvi d’experiències.APICULTURA 2 Jornada apícola de la fira de la mel, el Perelló, Abril 2a quinzena.Carles Chiner i Furquet, (tel. 977 442 116) <[email protected]>ARRÒS90 Jornada de camp d’arròs, Amposta, Agost 2a quinzena.Maria del Mar Català i Forner, (tel. 977 267 026) <[email protected]>CITRICULTURA171 XII Jornades citrícola d’Alcanar, Alcanar, novembre 2a quinzena.Joaquim Pastor i Audi, (tel. 977 267 026) <[email protected]>CEREALS D’HIVERN149 VI Jornada Intercomarcal sobre cultius herbacis, Castelló de Farfanya, 18 demaig, Antoni López Querol, (tel. 973 702 588) <[email protected]>CEREALS D’ESTIU114 Jornada sobre el blat de moro, La tallada d’Empordà, setembre 1a quinzena, JoanSerra i Gironella, (tel. 972 780 275) <[email protected]>

www.irta.eswww.gencat.net/darp/formacio.htmwww.ruralcat.net

9

INNOVACIÓ AL SECTOR AGROALIMENTARI

PLA ANUAL DE TRANSFERÈNCIA TECNOLÓGICA

PRESENTACIÓ

TIPUS D’ACTIVITATS

JORNADES DE REFERÈNCIA

Page 9: INNOVACIÓ AL SECTOR AGROALIMENTARIruralcat.gencat.cat/migracio_resources/614511_presentacio.pdf · Ramaderia i Pesca, l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària, l’Institut

FARRATGES I PROTEAGIONOSES

301 Jornada sobre l’alfals a la zona dels regadius de lleida, Gimenells, abril 1a quinzena,Antoni López Querol, (tel. 973 702 588) <[email protected]>

DIVERSIFICACIÓ DE L’ECONOMIA RURAL

197 Diversificació de les explotacions agràries, La Seu d’Urgell, a determinar, ÀngelMozota i Sainz, (tel. 973 246 650) <[email protected]>FRUCTICULTURA

390 Exposició de varietats de poma i pera, La Tallada d’Empordà, octubre 2a quinzena,Joaquim Carbó i Preicay (tel. 972 780 275) <[email protected]>

391 X Jornada fructícola, Mollerussa, octubre 2a quinzena, Ricard Dalmau i Barbarroja,(tel. 973 702 657) <[email protected]>

392 Innovacions tecnològiques en la producció de fruita, Móra la Nova, octubre 2aquinzena, Júlio Monfort i Tena, (tel. 977 400 024) <[email protected]>FRUITA SECA

423 IV Jornada de l’Avellana i l’olivera al camp de Tarragona La Selva del Camp, març2a quinzena, Josep Barberà i Pellicer (tel. 977 314 325) <[email protected] >

GESTIO EMPRESARIAL

434 Sistema integral de gestió a les explotacions agràries, Lleida, a determinar, JaumeSió i Torres, (tel. 93 304 67 29) <[email protected]>

HORTICULTURA

476 VII Jornada tècnica de conreus hortícoles de Tarragona, Cambrils, febrer 2a quin-zena, Antón Ballvé i Mariné, (tel. 977 25 04 13) <[email protected]>

MANEIG DEL SÒL I FERTILITZACIÓ

156 Assaig de fertilització orgànica mineral en cereals d’hivern, maig 2a quinzena,Oliola, Jaume Boixadera i Llobet (tel. 973 220 868) <[email protected]>

OLIVICULTURA

583 IV Jornada de l’olivera a les Terres de l’Ebre, novembre 2a quinzena, Tortosa.Ignasi Pericas i Pagès (tel. 977 442 116) <[email protected]>

ORNAMENTALS, JARDINERIA I PAISSATGISME

599 Gestió de l'aigua i els nutrients en cultiu de plantes ornamentals a l’exterior en con-tenidor, Cabrils, Octubre 1a quinzena, Rafaela Cáceres i Reyes, (tel.93 750 75 11) <[email protected]>

OVÍ/CABRUM

635 Noves tecnologies en l'oví, Les Avellanes, Febrer, Josep Romeu i Farré,(tel. 97 344 36 03) <[email protected]>

PORCÍ

649 Jornada de benestar animal a explotacions i el transport, Osona, setembre,Eduad Torres i Fernàndez (tel. 933 046 700) <[email protected]>

PRODUCCIÓ AGRÀRIA ECOLÒGICA

698 Jornades tècniques d’Agricultura Ecològica, Manresa, 21 a 23 d’octubre, JordiEsclusa i Casamort, (tel. 93 872 42 24) <[email protected]>

REG

483 Reutilització de l'aigua de depuradora per al reg, Reus, febrer 2a quinzena, JoanBaldrich i Badia, (tel. 973 220 868) <[email protected]>

SANITAT VEGETAL

159 Noves tendències en el control de males herbes, Lleida, setembre 2a quinzena,Andreu Taberner i Palou (tel. 973 240 692) <[email protected]>

TECONOLGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ

830 Tecnologies de la Informació i Comunicació en l'àmbit rural, Lleida, setembre 2aquinzena, Santiago Planas de Martí (tel. 93 304 67 00) <[email protected] >VAQUÍ DE CARN

860 Tecnologies de producció en el boví de carn, Alcarràs, juny 2a quinzena, XavierAuqué i Farré, (tel. 973 220 476) <[email protected]>

VAQUÍ DE LLET

872 Tècniques per a la producció de llet de qualitat. Benestar del vaqui. Cost dela llet i registre d’explotacions, Maig 2a quinzena, Lleida, Àngel Mozota i Sainz(tel. 973 246 650) <[email protected]>

VITICULTURA

923 Experimentació, Innovació i noves tècniques en viticultura, Març 1a quinzena,Mas dels Frares, Anton Ballvé i Mariné (tel. 977 250 412) <[email protected]>

www.irta.eswww.gencat.net/darp/formacio.htmwww.ruralcat.net

10

INNOVACIÓ AL SECTOR AGROALIMENTARI

PLA ANUAL DE TRANSFERÈNCIA TECNOLÓGICA

Page 10: INNOVACIÓ AL SECTOR AGROALIMENTARIruralcat.gencat.cat/migracio_resources/614511_presentacio.pdf · Ramaderia i Pesca, l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària, l’Institut

Servei de Producció Agrícola (SPA)Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614 - 08007 Barcelona - Tel: 93 304 67 00Cap del Servei: Joan Cercòs Giralt <[email protected]>

Servei de Sanitat Vegetal (SSV)Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614 - 08007 Barcelona - Tel: 93 304 67 00Cap del Servei: Josep M. Vives de Quadras <[email protected]>

Servei de Producció Ramadera (SPR)Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614 - 08007 Barcelona - Tel: 93 304 67 00Cap del Servei: Eduard Torres Fernández <[email protected]>

Servei de Transferència Tecnològica (STT)Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614 - 08007 Barcelona - Tel: 93 304 67 00Cap del Servei: Jaume Sió i Torres <[email protected]>

Servei de Formació AgràriaGran Via de les Corts Catalanes, 612-614 - 08007 Barcelona - Tel: 93 304 67 00Cap del Servei: Josep Valls i Sarró <[email protected]>

Laboratori Agroalimentari i Àrea de Programació Tècnica i AnalíticaCarretera de Vilassar de Mar a Cabrils s/n- 08348 Cabrils - Tel. 93 750 82 11Cap de Secció de Laboratori Agroalimentari: Mireia Medina Sala <[email protected]>Cap de Secció de l’Àrea de Programació Tècnica i Analítica: Josep Manel Grases Freixedas<[email protected]>

Servei de Coordinació d'Oficines Comarcals (SCOC BARCELONA)Avinguda Meridiana, 38 - 08018 Barcelona - Tel: 93 409 20 96Cap del Servei: Francesc Piqué Roses <[email protected]>

Servei de Coordinació d'Oficines Comarcals (SCOC GIRONA)Av. Sant Francesc, 29 - 17001 Girona - Tel: 972 41 76 50Cap del Servei: Pere Ordis Dalmau <[email protected]>

Servei de Coordinació d'Oficines Comarcals (SCOC LLEIDA)C/Camp de Mart, 35 - 25004 Lleida - Tel: 973 24 66 50Cap del Servei: Joan Gòdia Tresànchez <[email protected]>

Servei de Coordinació d'Oficines Comarcals (SCOC TARRAGONA)Av. Catalunya, 50 - 43002 Tarragona - Tel: 977 25 04 30Cap del Servei: Josep Maria Eguía Acordogoicoechea <[email protected]>

Servei de Coordinació d'Oficines Comarcals (SCOC TERRES DE L'EBRE)Pl. d'Alfons XII, 7 - 43500 Tortosa - Tel: 977 44 21 16Cap del Servei: Franscesc Estorach Fatsini <[email protected]>

Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI)Passeig de Gràcia, 39, principal - 08007 Barcelona - Tel: 93 487 67 38Director General: Joan Aguado i Masdeu <[email protected]>

Estació Experimental de l'Ebre (IRTA-EE Ebre)Ctra. Balada, s/n - 43870 Amposta - Tel: 977 26 76 87Director/Administrador del centre: Tomàs Fosch Margalef <[email protected]>

Estació Experimental de Lleida (IRTA-EE Lleida)Av. Alcalde Rovira Roure, 177 - 25006 Lleida - Tel: 973 70 25 00Director/Administrador del Centre: Ricard Dalmau Barbarroja <[email protected]>

Estació Experimental de Mas Badia (IRTA Fundació Mas Badia)Ctra. de la Tallada, s/n - 17134 La Tallada (Girona) - Tel: 972 78 02 75Director del Centre: Josep Ma. Pagès Grau <[email protected]>

Dept. d'Arboricultura Mediterrània (IRTA Centre de Mas Bové)Ctra. de Reus - El Morell, km 4,5, Apt. de Correus 415 - 43280 Constantí - Tel: 977 32 84 24Responsable: Francisco Vargas García <[email protected]>

Dept. de Tecnologia Hortícola (IRTA Centre de Cabrils)Ctra. de Cabrils, s/n - 08348 Cabrils - Tel: 93 750 75 11Responsable: Robert Savé Montserrat <[email protected]>

Dept. de Protecció Vegetal (IRTA Centre de Cabrils)Ctra. de Cabrils, s/n - 08348 Cabrils - Tel: 93 750 75 11Responsable: Rosa Gabarra Albert <[email protected]>

Àrea de Postcollita (IRTA Centre Udl)Av. Alcalde Rovira Roure, 177 - 25006 Lleida - Tel: 973 70 25 00Responsable: Immaculada Viñas <[email protected]>

Àrea de Conreus Extensius (IRTA Centre Udl)Av. Alcalde Rovira Roure, 177 - 25006 Lleida - Tel: 973 70 25 00Responsable: Conxita Royo Calpe <[email protected]>

Àrea de Tecnologia Fructícola (IRTA Centre Udl)Av. Alcalde Rovira Roure, 177 - 25006 Lleida - Tel: 973 70 25 00Responsable: Joan Girona Gomis <[email protected]>

Unitat de RemugantsCampus Universitari de Bellaterra - Tel: 93 591 01 27Responsable: Alexandre Bach <[email protected]>

www.irta.eswww.gencat.net/darp/formacio.htmwww.ruralcat.net

11

INNOVACIÓ AL SECTOR AGROALIMENTARI

PLA ANUAL DE TRANSFERÈNCIA TECNOLÓGICA

UNITATS PROMOTORES

Page 11: INNOVACIÓ AL SECTOR AGROALIMENTARIruralcat.gencat.cat/migracio_resources/614511_presentacio.pdf · Ramaderia i Pesca, l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària, l’Institut

Gestió i organitzaciód’empreses agropecuàries

Gestió i organització derecursos naturals ipaisatgístics

El programa de Formació Agrària es desenvolupa a través de les Escoles deCapacitació Agrària i està gestionat pel Servei de Formació Agrària, que té com aobjectius:

• Capacitar professionalment els joves per a facilitar la seva incorporació alsector agroalimentari i rural.

• Contribuir a l’actualització de coneixements i a la formació permanent delsprofessionals del sector agroalimentari.

Aquest programa inclou 403 cursos de formació contínua de temàtica i duradavariables, i el desenvolupament de cicles formatius de grau mitjà i superior i altresformacions inicials.

FORMACIÓ INICIAL

1) Cicles formatius

FAMÍLIA PROFESSIONAL GRAU MITJÀ GRAU SUPERIOR

FAMÍLIA AGRÀRIA Explotacions agràries extensives

Explotacions agrícoles intensives

Explotacions ramaderes

Jardineria

Treballs forestals i de conservaciódel medi ambient

INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES Elaboració de vins i altres begudes Indústria alimentària

Escorxador i Carnisseria-Xarcuteria

ACTIVITATS FISICOESPORTIVES Conducció d’activitatsfisicoesportives en el medi natural

QUÍMICA Química ambiental

2) Altres formacions

• Programa de Garantia Social

• Certificats de professionalitat:• Instal·ladors d’energies renovables• Instal·ladors de sistemes fotovoltaics

• Curs preparatori per a la prova d’accés als cicles formatius de grau superior

L’oferta formativa inicial, que s’impartirà a les Escoles i els Centres de CapacitacióAgrària el curs 2005/2006, es publicarà durant el mes de març de 2005.

www.irta.eswww.gencat.net/darp/formacio.htmwww.ruralcat.net

12

INNOVACIÓ AL SECTOR AGROALIMENTARI

PROGRAMA DE FORMACIÓ AGRÀRIA

PRESENTACIÓ

TÍPUS DE FORMACIÓ

Page 12: INNOVACIÓ AL SECTOR AGROALIMENTARIruralcat.gencat.cat/migracio_resources/614511_presentacio.pdf · Ramaderia i Pesca, l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària, l’Institut

FORMACIÓ CONTÍNUA

La tipologia dels cursos que s’imparteixen és molt variada i s’ajusta a la classifica-ció següent:

Tecnologies de la Informació i ComunicacióS’imparteixen cursos dels programes del paquet Office, que van del nivell méselemental, per a principiants, fins a cursos per a experts. També cursos d’inicia-ció d’Internet i en altres casos es programen exclusivament sobre temes de comu-nicacions o informàtica aplicada a algun àmbit productiu en concret.

Incorporació de joves Es diferencien els que van adreçats a joves en general i els dirigits exclusivament adones. El curs a partir de 150 hores s’estructura en 3 mòduls bàsics:

1. Comptabilitat i gestió2. Tecnologia agrària3. Complements de l’empresa agrària

També s’inclouen diverses visites col·lectives a finques i empreses agràries i tresblocs complementaris, que són:

1. Estudi econòmic de la seva explotació2. Tècniques bàsiques per al suport del curs3. Informàtica a nivell d’usuari

Pot ser de tipus general (agropecuari) o especialitzat segons la zona.També s’ofereixen els mòduls bàsics per separat.

Diversificació de l’Economia Rural Són cursos de durada variable, a partir de 30 hores lectives, en funció de l’especia-lització del tema a tractar i amb la finalitat de combinar les diverses activitats agrà-ries tradicionals amb les de tipus artesanal i turístic, per tal d’aconseguir un adequatnivell de rendes.

Cursos tecnològicsSón cursos de durada variable, generalment de més de 30 hores lectives, de temà-tica variada en funció de les necessitats de la comarca, així com de especialitzacióde cadascuna de les diferents Escoles de Capacitació Agrària en les quals es des-envolupen. Dintre d’aquest apartat trobem els cursos de citricultura, eqüestre, fruc-ticultura, indústries agroalimentàries, ornamentals, producció ramadera, silvicultura,tècniques agràries, vaquí de carn i de llet i viticultura.

Gestió empresarialSón cursos de durada variable, sempre superior a les 30 hores lectives, amb con-tinguts adreçats a millorar el coneixement de l’activitat econòmica de l’explotació i ala millora de la seva gestió.

Aplicadors de productes fitosanitarisS’inclouen en aquest apartat els cursos que donen formació a agricultors engeneral i a personal d’empreses que realitzen tractaments amb productes fitosa-nitaris i que permeten l’obtenció dels carnets d’aplicadors de fitosanitaris regulatsper l’Ordre de 4 de març de 1997 del Departament d’Agricultura, Ramaderia iPesca, modificada per l’Ordre de 3 de març de 2000 i per l’Ordre ARP/308/2004de 30 d’agost de 2004 del mateix Departament.

Producció Integrada i Producció Agrària EcològicaDestinats als agricultors que volen adquirir els coneixements necessaris per rea-litzar produccions, d’acord amb el que preveu el Decret 2041/2002 de 8 d’octubre

www.irta.eswww.gencat.net/darp/formacio.htmwww.ruralcat.net

13

INNOVACIÓ AL SECTOR AGROALIMENTARI

PROGRAMA DE FORMACIÓ AGRÀRIA

Page 13: INNOVACIÓ AL SECTOR AGROALIMENTARIruralcat.gencat.cat/migracio_resources/614511_presentacio.pdf · Ramaderia i Pesca, l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària, l’Institut

del DARP i el Reglament (CEE) 2092/91 (Ordre ARP/52/2002 de 4 de febrer) res-pectivament. També per als productors que necessitin acreditar una formació homo-logada per sol·licitar ajudes al respecte o inscriure’s als registres corresponents.

Seguretat i Prevenció de Riscos LaboralsSón els cursos destinats a donar la formació bàsica en seguretat als responsablesde les explotacions agràries, per adaptar-se a la normativa vigent (Llei 31/1995 dePrevenció de riscos laborals).

FORMACIÓ A DISTÀNCIA

Actualment, s’està desenvolupant el programa de formació a distància com a com-plement dels cursos que s’ofereixen a les Escoles de Capacitació Agrària ambmodalitat presencial.Els alumnes inscrits poden seguir les classes sense haver de desplaçar-se als nos-tres centres. Des de el seu domicili, podran efectuar totes les consultes que consi-derin necessàries al seu tutor.La formació a distància, segons el tipus de curs que s’oferta: format paper o on-lineel podreu trobar a Ruralcat <www.ruralcat.net >. En aquest darrer cas, serànecessari que l’alumne disposi d’ordinador amb connexió a internet.

Previsió de cursos

NOM DE CURS DATA HORES FORMATINICI LECTIVES

Producció integrada bàsic - a distància 3a. Edició 15/02/05 50 hores Paper

Producció integrada bàsic - a distància 3a. Edició 15/02/05 50 hores Paper

Producció integrada bàsic- a distància 3a. Edició 15/02/05 50 hores Paper

Aplicadors de productes fitosanitaris - Nivell bàsica distància 6ª Edició 31/01/05 20 hores Paper

Aplicadors de productes fitosanitaris - Nivell bàsica distància 6ª Edició 31/01/05 20 hores Paper

Aplicadors de productes fitosanitaris - Nivell Bàsica distància on line 4ª Edició 07/02/05 20 hores On line

Aplicadors de productes fitosanitaris - Nivell Bàsia distància on line 4ª Edició 07/02/05 20 hores On line

Incorporació de joves a l'agricultura- a distància 6ª Edició 07/02/05 100 hores Paper

Incorporació de joves a l'agricultura- a distància 6ª Edició 07/02/05 100 hores Paper

Incorporació de joves a l'agricultura- a distància 6ª Edició 07/02/05 100 hores Paper

Documentació mercantil - a distància on line 01/02/05 8 hores On line

Producció integrada bàsic - a distància on line 1ª Edició 02/03/05 50 hores On line

Producció integrada bàsic - a distància on line 1ª Edició 02/03/05 50 hores On line

Producció integrada bàsic - a distància 4ª Edició 01/04/05 50 hores Paper

Producció integrada bàsic - a distància 4ª Edició 01/04/05 50 hores Paper

Producció integrada bàsic - a distància 4ª Edició 01/04/05 50 hores Paper

www.ruralcat.net14

INNOVACIÓ AL SECTOR AGROALIMENTARI

www.gencat.net/darp/formacio.htm http://www.gencat.net/darp/incavi.htmwww.irta.es

PROGRAMA DE FORMACIÓ AGRÀRIA

Page 14: INNOVACIÓ AL SECTOR AGROALIMENTARIruralcat.gencat.cat/migracio_resources/614511_presentacio.pdf · Ramaderia i Pesca, l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària, l’Institut

NOM DE CURS DATA HORES FORMATINICI LECTIVES

Documentació mercantil - a distància on line 01/04/05 8 hores On line

Càlcul de marges bruts a partir de costosa distància on line 04/04/05 10 hores On line

Producció integrada bàsic - a distància on line 2ª Edició 01/05/05 50 hores On line

Producció integrada bàsic - a distància on line 2ª Edició 01/05/05 50 hores On line

Aplicadors de productes fitosanitaris - Nivell bàsica distància 7ª Edició 02/05/05 20 hores Paper

Aplicadors de productes fitosanitaris - Nivell bàsica distància 7ª Edició 02/05/05 20 hores Paper

Càlcul de marges bruts a partir de costosa distància on line 02/05/05 10 hores On line

Documentació mercantil - a distància on line 02/05/05 8 hores On line

Reg a distància on line 2a. Edició 10/05/05 50 hores On line

Producció agrària ecològica - a distància on-line 1ª Edició 01/10/05 60 hores On line

Producció agrària ecològica - a distància on-line 1ª Edició 01/10/05 60 hores On line

Reg a distància on line 1a. Edició 01/10/05 50 hores On line

Producció agrària ecològica - a distància on-line 1ª Edició 01/10/05 60 hores On line

Prevenció de riscos laborals - a distància 1a. Edició 01/10/05 30 hores Paper

Prevenció de riscos laborals - a distància 1a. Edició 01/10/05 30 hores Paper

Producció integrada bàsic - a distància 3a. Edició 01/10/05 50 hores Paper

Reg a distància on line 3a. Edició 01/10/05 50 hores On line

Producció integrada bàsic - a distància 5a. Edició 01/10/05 50 hores Paper

Producció integrada bàsic - a distància 5a. Edició 01/10/05 50 hores Paper

Prevenció de riscos laborals - a distància 1a. Edició 01/10/05 30 hores Paper

Aplicadors de productes fitosanitaris - Nivell Bàsica distància on line 5a. Edició 03/10/05 20 hores On line

Aplicadors de productes fitosanitaris - Nivell Bàsica distància on line 5ª Edició 03/10/05 20 hores On line

Aplicadors de productes fitosanitaris - Nivell bàsica distància 8ª Edició 03/10/05 20 hores Paper

Aplicadors de productes fitosanitaris - Nivell bàsica distància 8ª Edició 03/10/05 20 hores Paper

Documentació mercantil - a distància on line 03/10/05 8 hores On line

Càlcul de marges bruts a partir de costosa distància on line 03/10/05 10 hores On line

Documentació mercantil - a distància on line 02/11/05 8 hores On line

Càlcul de marges bruts a partir de costosa distància on line 02/11/05 10 hores On line

Producció integrada bàsic - a distància on line 3a. Edició 04/11/05 50 hores On line

Producció integrada bàsic - a distància on line 3a. Edició 04/11/05 50 hores On line

www.irta.eswww.gencat.net/darp/formacio.htmwww.ruralcat.net

15

INNOVACIÓ AL SECTOR AGROALIMENTARI

PROGRAMA DE FORMACIÓ AGRÀRIA

Page 15: INNOVACIÓ AL SECTOR AGROALIMENTARIruralcat.gencat.cat/migracio_resources/614511_presentacio.pdf · Ramaderia i Pesca, l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària, l’Institut

www.irta.eswww.gencat.net/darp/formacio.htmwww.ruralcat.net

16

INNOVACIÓ AL SECTOR AGROALIMENTARI

PROGRAMA DE FORMACIÓ AGRÀRIA

ESCOLES DE CAPACITACIÓ AGRÀRIA