els serveis educatius com a eina de treball en xarxa amb les biblioteques escolars. raül manzano

29
Els Serveis Educatius com a eina de treball Els Serveis Educatius com a eina de treball en xarxa amb les Biblioteques Escolars en xarxa amb les Biblioteques Escolars Ra Ra ü ü l Manzano l Manzano Tovar Tovar SE del Segri SE del Segri à à CRP Segri CRP Segri à à

Upload: cobdc

Post on 31-Aug-2014

2.391 views

Category:

Education


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Els serveis educatius com a eina de treball en xarxa amb les biblioteques escolars. Raül Manzano

Els Serveis Educatius com a eina de treball Els Serveis Educatius com a eina de treball en xarxa amb les Biblioteques Escolarsen xarxa amb les Biblioteques Escolars

RaRaüül Manzanol Manzano TovarTovarSE del SegriSE del Segri àà

CRP SegriCRP Segri àà

Page 2: Els serveis educatius com a eina de treball en xarxa amb les biblioteques escolars. Raül Manzano

•• QuQuèè fem des dels SE ?fem des dels SE ?

•• Com ho fem ?Com ho fem ?

•• QuQuèè volem fer ?volem fer ?

•• Com ho volem fer ?Com ho volem fer ?

Per a quPer a quèè ho fem ?ho fem ?

llllllll’í’í’í’í’í’í’í’índexndexndexndexndexndexndexndex

Page 3: Els serveis educatius com a eina de treball en xarxa amb les biblioteques escolars. Raül Manzano

Competència comunicativa

Competència comunicativa lingüística i audiovisual

Tractament de la informaciói competència digital

Competència lectora

Biblioteca escolar

Centre recursos per a l’ensenyament-aprenentatge

Transformar la informació en coneixementTransformar la informació en coneixement

elelelelelelelel sentitsentitsentitsentitsentitsentitsentitsentit

Competència d’aprendre a aprendre

Pla de Lectura de Centre

LecturaLectura

Gust per la lectura

A

U

L

A

C

E

N

T

R

E

Page 4: Els serveis educatius com a eina de treball en xarxa amb les biblioteques escolars. Raül Manzano

Motivacions de promociMotivacions de promocióó del model de BE:del model de BE:

-- Necessitat del sistema:Necessitat del sistema:

-- LLíínies estratnies estratèègiques dels SE en la necessitat de millorar la lectura giques dels SE en la necessitat de millorar la lectura

--Normatives:Normatives:

-- LOE, art. 113LOE, art. 113

-- Llei sistema bibliotecari de Catalunya, art. 44Llei sistema bibliotecari de Catalunya, art. 44

-- RecomanaciRecomanacióó dd’’organitzacions internacionalsorganitzacions internacionals::

-- DirectriusDirectrius IFLA/UNESCO 2000 i 2002IFLA/UNESCO 2000 i 2002

-- EducativesEducatives::

-- NouNou currcurríículumculum per competper competèènciesncies

-- PossibilitatPossibilitat de fomentarde fomentar metodologies globalitzadoresmetodologies globalitzadores

Page 5: Els serveis educatius com a eina de treball en xarxa amb les biblioteques escolars. Raül Manzano

ààààààààmbitsmbitsmbitsmbitsmbitsmbitsmbitsmbits dededededededede treballtreballtreballtreballtreballtreballtreballtreball CRPCRPCRPCRPCRPCRPCRPCRP

InnovaciInnovacióó

Bones PrBones Prààctiques / Prctiques / Prààctiques satisfactctiques satisfactòòriesries

Recursos EducatiusRecursos Educatius FormaciFormacióó professoratprofessorat

Centre Centre

ProfessoratProfessorat

TransferTransferèènciancia

ImpacteImpacte

Page 6: Els serveis educatius com a eina de treball en xarxa amb les biblioteques escolars. Raül Manzano

treball en xarxatreball en xarxatreball en xarxatreball en xarxatreball en xarxatreball en xarxatreball en xarxatreball en xarxa

Centre

BE

Centre

BE

Centre

BE

Altres administracionsAjuntamentsDiputacióDepartament Cultura

Entitats culturalsBiblioteca Pública

Entitats educativesUniversitatEducació no formal...PEE

Altres serveis educatiusELIC ...

Page 7: Els serveis educatius com a eina de treball en xarxa amb les biblioteques escolars. Raül Manzano

formaciformaciformaciformaciformaciformaciformaciformacióóóóóóóó

FormaciFormaci óó institucional, formaciinstitucional, formaci óó per a responsables de Biblioteca Escolar:per a responsables de Biblioteca Escolar:Presencial iPresencial i TelemTelem ààticatica

1r Any: 30 horesBLOC 1• Concepte de Biblioteca Escolar: puntedu• Organització de la biblioteca escolar i gestió amb ePè rgamBLOC 2:• Dinamització de la Biblioteca Escolar “ puntedu”• Relació i intercanvi amb la Biblioteca Pública

2n Any: 15 horesBLOC 3: Accés i ús de la informació. La competència informac ional

des de la biblioteca escolar.

3r Any: 15 horesBLOC 4: El Pla de Lectura de centre

Page 8: Els serveis educatius com a eina de treball en xarxa amb les biblioteques escolars. Raül Manzano

formaciformaciformaciformaciformaciformaciformaciformacióóóóóóóó

Pla de FormaciPla de Formaci óó de Zona:de Zona:

Seminaris i Grups de TreballRecursos per a la lectura (responsables de BE i BP)Manual de procediments de la Biblioteca EscolarElaboració de webs i blog de biblioteca

Assessorament a CentresOrganització i Gestió de la Biblioteca EscolarDinamització de la BE (Lectura i Accés i Ús de la In formació)Treball transversal de la lectura (PLEC)

JornadesFoment de l’intercanvi d’experiències entre BE, dif ondre per suggerirFoment de la lectura, activitats relacionades amb l a lectura...

Page 9: Els serveis educatius com a eina de treball en xarxa amb les biblioteques escolars. Raül Manzano

formaciformaciformaciformaciformaciformaciformaciformacióóóóóóóó

FormaciFormaci óó dede formadoresformadores ii formadorsformadors ::

Equip ICE de Formació de Formadores i FormadorsResponsables de Biblioteca Escolar potencials formad ores i formadorsCentre formador de centre, formació entre iguals.

Page 10: Els serveis educatius com a eina de treball en xarxa amb les biblioteques escolars. Raül Manzano

Seminari de coordinació i dinamització punteduElaboració de pàgines web i bloc

Dreamweaver

MATRIU

Page 11: Els serveis educatius com a eina de treball en xarxa amb les biblioteques escolars. Raül Manzano

Seminari de coordinació i dinamització punteduElaboració de pàgines web i bloc

Espai puntedu del CRP Espai TAC del CRP

Localització

http://blocs.xtec.cat/rebostdigital/?cat=2185

http://www.xtec.cat/ies-canigo/Biblioweb/

http://www.xtec.cat/~fmoren34/index.htm

Page 12: Els serveis educatius com a eina de treball en xarxa amb les biblioteques escolars. Raül Manzano

CRP de l’Hospitalet

L‘H a punt per llegirI Jornada de biblioteques escolars

26 de juny de 2007

La biblioteca, punt de trobadaVIII Jornades d’Intercanvi d’Experiències

Pedagògiques

6 i 26 de setembre de 2007

CRP de Badalona i CRP de Sant Adrià

de Besòs

Page 13: Els serveis educatius com a eina de treball en xarxa amb les biblioteques escolars. Raül Manzano

• Afavorir un canvi metodològic a les biblioteques escolars.

• Donar suport al professorat.

• Facilitar l’accés a recursos i serveis.

• Reflexionar sobre la importància i les possibilitats didàctiques de la lectura.

• Difondre les activitats que es duen a terme a les biblioteques escolars.

• Donar a conèixer activitats model per als centres de primària i secundària.

• Reconèixer la feina ben feta dels/les responsables de la biblioteca escolar.

Objectius BE i centres educatius

CRP de lCRP de l’’HospitaletHospitalet CRP de Badalona i CRP de Sant AdriCRP de Badalona i CRP de Sant Adriàà

de Besde Besòòss

Page 14: Els serveis educatius com a eina de treball en xarxa amb les biblioteques escolars. Raül Manzano

recursos educatiusrecursos educatiusrecursos educatiusrecursos educatiusrecursos educatiusrecursos educatiusrecursos educatiusrecursos educatius

Tipologies de recursos educatius:Tipologies de recursos educatius:

Materials:

• Documentals• Bibliogràfics• Digitals

Funcionals:

• Dinamització• Assessorament• Informació• Formació

Page 15: Els serveis educatius com a eina de treball en xarxa amb les biblioteques escolars. Raül Manzano

recursos educatius materialsrecursos educatius materialsrecursos educatius materialsrecursos educatius materialsrecursos educatius materialsrecursos educatius materialsrecursos educatius materialsrecursos educatius materials

Documentals, bibliogrDocumentals, bibliogr ààfics i digitals:fics i digitals:

• Documentació bàsica per organitzar una BE• Catàlegs específics:

• Guies de lectura• Guies temàtiques concretes

• Maletes pedagògiques: • Maletes de lectura (pròpies, ACALI...)

Contes Viatgers CRP Maresme II• Maletes temàtiques• Maletes de novetats

• Banc de Recursos. La lectura font de plaer i coneix ement• Treball en xarxa de diferents CRP• Uns 500 recursos per donar resposta necessitats pro fessorat i centres

http://www.xtec.net/sgfp/crp/recursos/banc/lectura/ index.htm• Espais web dels CRP

• Diferents referències a la lectura i a les BE• Racó literari al web del CRP de La Segarra

Page 16: Els serveis educatius com a eina de treball en xarxa amb les biblioteques escolars. Raül Manzano

•• InformaciInformaci óó• En relació a les activitats sobre lectura i BE de la zona

•• FormaciFormaci óó: : • Institucional• Pla de Formació de Zona• Formació de formadores i formadors

•• Assessorament: Assessorament: • Tractament personalitzat a responsable de BE, equip directiu i professorat• Acompanyar en diferents moments del projecte:

Sensibilització, inici, procés, avaluació. Procés implantació puntedu. CRP Vallès Occidental I

• Foment de l’intercanvi de coneixement i experiència entre els centres

•• DinamitzaciDinamitzaci óó::• Activitats per alumnat i professorat pel foment de la lectura i escriptura

Bibliomaleta de novetats literàries. Grup de dinamitz ació BE CRP Barcelona• Activitats per familiars. La lectura a casa: xerrad es a famílies CRP Baix

Llobregat V• Visites a Biblioteques Públiques. Anem a les Biblio teques de Balaguer. CRP

Noguera

recursos educatius funcionalsrecursos educatius funcionalsrecursos educatius funcionalsrecursos educatius funcionalsrecursos educatius funcionalsrecursos educatius funcionalsrecursos educatius funcionalsrecursos educatius funcionals

Page 17: Els serveis educatius com a eina de treball en xarxa amb les biblioteques escolars. Raül Manzano

Curs 2004/2005:

Inici grup de treball sobre la biblioteca escolar i la lectura

• Què és un grup de treball?

• Objectius i dinàmiques:

• Treball en equip

• Itinerància

• Coordinació del grup (CRP)

• Definició de l’eix de treball:

•Dinamització de la lectura al centre

• Com, qui, quan, de quina manera.........?

CRP del Maresme IICRP del Maresme IICRP del Maresme IICRP del Maresme II

Page 18: Els serveis educatius com a eina de treball en xarxa amb les biblioteques escolars. Raül Manzano

........ com ho fem?

• Recomanant-nos llibres

• Buscant un llistat de llibres interessants

• ...

I si féssim.............

• un recull de llibres amb els diners del grup

de treball i ens els passem entre les

diferents escoles?

CRP del Maresme IICRP del Maresme IICRP del Maresme IICRP del Maresme II

Page 19: Els serveis educatius com a eina de treball en xarxa amb les biblioteques escolars. Raül Manzano

Quants i quins llibres es poden comprar amb 600 €?

• Anem a la llibreria a comprar-los i a deixar-nos

assessorar (una miqueta)

CRP del Maresme IICRP del Maresme IICRP del Maresme IICRP del Maresme II

Page 20: Els serveis educatius com a eina de treball en xarxa amb les biblioteques escolars. Raül Manzano

Com podem organitzar i dinamitzar l'ús del munt de llibres?

• Fem un llistat de tot el material i elaborem una fitxa de cadascun

amb les principals característiques i propostes de treball

CRP del Maresme IICRP del Maresme IICRP del Maresme IICRP del Maresme II

Page 21: Els serveis educatius com a eina de treball en xarxa amb les biblioteques escolars. Raül Manzano

Com ho fem per traginar el munt de llibres?

• amb una maleta............molt grossa!!!

CRP del Maresme IICRP del Maresme IICRP del Maresme IICRP del Maresme II

Page 22: Els serveis educatius com a eina de treball en xarxa amb les biblioteques escolars. Raül Manzano

Procés d’implantació del PUNTEDU

CRP Vallès Occidental 1

Inici del Projecte. Objectius.Coordinació i acompanyament des del CRP.Aspectes més significatius del procés.Què hem aconseguit.Perspectives de futur.

Page 23: Els serveis educatius com a eina de treball en xarxa amb les biblioteques escolars. Raül Manzano

CRP / Responsables PUNTEDU

Facilitar informacions i recursosDissenyar espai Puntedua la Web CRPPromoure intercanvis d’experiències.Planificar sortides i visitesOrganitzar actes decloenda.

Page 24: Els serveis educatius com a eina de treball en xarxa amb les biblioteques escolars. Raül Manzano

la xarxa de BE, la xarxa de BE, la xarxa de BE, la xarxa de BE, la xarxa de BE, la xarxa de BE, la xarxa de BE, la xarxa de BE,

un esment especial a la BPun esment especial a la BPun esment especial a la BPun esment especial a la BPun esment especial a la BPun esment especial a la BPun esment especial a la BPun esment especial a la BP

Document per enfortirDocument per enfortir la col:la col: laboracilaboraci óó::

• Parteix de la lectura• Aporta recursos, serveis i activitats• Contextualitza en les zones rurals• Dóna idees per un pla de lectura municipal

(exemple Almenar, municipi lector)

http://www.xtec.net/innovacio/biblioteques/pdf/be_b p.pdf

UnUn exempleexemple :: ClubClub de lectura infantil i juvenilde lectura infantil i juvenilCRP Amposta, PEE

Page 25: Els serveis educatius com a eina de treball en xarxa amb les biblioteques escolars. Raül Manzano

CLUB DE LECTURA JUVENIL- Amposta -

CLUB DE LECTURA JUVENILCLUB DE LECTURA JUVENIL““ LL’’acte de llegir aacte de llegir a dd’’esdevindreesdevindre un acte de llibertat i plaerun acte de llibertat i plaer ””

Biblioteca Escolar. PuntEdu

CRP MONTSIÀ- Amposta -

Page 26: Els serveis educatius com a eina de treball en xarxa amb les biblioteques escolars. Raül Manzano

PLANTEJAMENT

Es planteja des de la Biblioteca Comarcal Sebastià J uan Arbó i les Biblioteques Escolars de diferents centres d’Ampost a: IES Montsià, IES Ramon Berenguer IV i els CEIP Miquel Granell i Sorian o Montagut; amb el suport del CRP.

Adreçat a joves entre 11 i 14 anys (6è de Primària i 1r i 2n d’ESO).

Ens trobem cada dos mesos aproximadament.

Un dimecres a la tarda a partir de les 18 h. a la B iblioteca Comarcal.

Cada sessió té una durada aproximada d’entre una hora i una hora i mitja.

Biblioteca Escolar. PuntEdu

CRP MONTSIÀ- Amposta -

Page 27: Els serveis educatius com a eina de treball en xarxa amb les biblioteques escolars. Raül Manzano

el futur: les xarxes de BEel futur: les xarxes de BEel futur: les xarxes de BEel futur: les xarxes de BEel futur: les xarxes de BEel futur: les xarxes de BEel futur: les xarxes de BEel futur: les xarxes de BE

Objectius: Objectius: • Continuar difonent el concepte de BE puntedu• Incrementar la qualitat del suport que es dóna a le s BE• Estendre el programa a centres que no disposen de B E

OrganitzaciOrganitzaci óó::• A nivell de Departament d’Educació:

• Des del curs 2007-08, es creen referents territoria ls BE (SE/SS.TT)• Reunions bimensuals per tal de:

• Rebre les orientacions generals del programa• Participar en la construcció del projecte comú• Generar xarxes territorials de BE

• Elaboració d’unes Orientacions per als SE/CRP per do nar suport a les BE• Jornades per a SE/CRP sobre el treball en xarxa en el suport a les BE

• A nivell de SS.TT: • Curs 2008-09, es creen els referents de BE de cada SE• Creació de xarxes territorials, diferents en funció d el territori

• Coordinació SS.TT i SE• Cooperar per tal de millorar el servei que es fa a les BE i als centres

Page 28: Els serveis educatius com a eina de treball en xarxa amb les biblioteques escolars. Raül Manzano

Un exemple: Un exemple: Un exemple: Un exemple: Un exemple: Un exemple: Un exemple: Un exemple:

la xarxa de BE de les comarques de Lleidala xarxa de BE de les comarques de Lleidala xarxa de BE de les comarques de Lleidala xarxa de BE de les comarques de Lleidala xarxa de BE de les comarques de Lleidala xarxa de BE de les comarques de Lleidala xarxa de BE de les comarques de Lleidala xarxa de BE de les comarques de Lleida

Concepte de Concepte de ““ xarxa dxarxa d ’’ innovaciinnovaci óó educativaeducativa ””

OrganitzaciOrganitzaci óó::

• Espai Permanent de la Xarxa:• 10 Referents dels SE, coordinadora ELIC, Inspecció, SS.TT• Accions per al curs 2008-09:

• Constituir la xarxa, organitzar-nos i cooperar per millorar el servei• Crear un espai virtual comú: BE Comarques Lleida, Bones Pràctiques,

Agenda, Enllaços, Formació, Lectures recomanades i recursos.

• Espai Obert de la Xarxa: • Espai permanent, Coordinadora Equip ICE de BE, Coor dinadora Seminari

BE, Responsable BE CEIP Almenar –municipi lector-, IME Ajuntament de Lleida, ICE UdL, Directora BP Lleida, Responsable In fantil-Juvenil BP Lleida.

• Accions per al curs 2008-09:• Elaboració d’un pla comú de lectura• Organització de les I Jornades de BE de les Comarque s de Lleida

( Tardor 2009)

Page 29: Els serveis educatius com a eina de treball en xarxa amb les biblioteques escolars. Raül Manzano

http://www.xtec.net/crp-segria/

[email protected]