Transcript
Page 1: Novembrede 2007 PRESENTACIÓ DE RESULTATSruralcat.gencat.cat/migracio_resources/651123_resultats... · 2016. 12. 9. · PRESENTACIÓ DE RESULTATS. PROGRAMA D’ASSESSORAMENTENERGÈTIC

ESTUDIS D’AVALUACIÓENERGÈTICA A EXPLOTACIONS AGRÀRIES DE RAMADERIA INTENSIVA DE PORCÍNovembre de 2007

PRESENTACIÓ DE RESULTATS

Page 2: Novembrede 2007 PRESENTACIÓ DE RESULTATSruralcat.gencat.cat/migracio_resources/651123_resultats... · 2016. 12. 9. · PRESENTACIÓ DE RESULTATS. PROGRAMA D’ASSESSORAMENTENERGÈTIC

PROGRAMA D’ASSESSORAMENT ENERGÈTIC A EXPLOTACIONS RAMADERES

ESTUDIS D’AVALUACIÓ ENERGÈTICA

S’han realitzat un conjunt de 75 estudis d’avaluacióenergètica a explotacions ramaderes, promoguts per l’ICAEN (Institut Català d’Energia) i el DAR (Dapartamentd’Agricultura Alimentació i Acció Rural)

OBJECTIUS DELS ESTUDIS� Racionalització de l’ús de l’energia� Estalvi energètic i reducció d’emissions � Estalvi econòmic en concepte d’energia� Realització de propostes d’eficiència energètica

Page 3: Novembrede 2007 PRESENTACIÓ DE RESULTATSruralcat.gencat.cat/migracio_resources/651123_resultats... · 2016. 12. 9. · PRESENTACIÓ DE RESULTATS. PROGRAMA D’ASSESSORAMENTENERGÈTIC

ESTUDIS D’AVALUACIÓ ENERGÈTICA

BASES DELS ESTUDIS

PROGRAMA D’ASSESSORAMENT ENERGÈTIC A EXPLOTACIONS RAMADERES

� Anàlisis dels consums energètics globals de les explotacions- Dades mesurades pels tècnics durant les visites- Dades proporcionades per les mateixes explotacions

� Avaluació de les dades recollides

� Informe de síntesi- Detall de consums i costos energètics de l’explotació- Informe tècnic de recomanacions- Determinació de la viabilitat tècnica i econòmica per al’aplicació de diverses mesures energètiques a l’explotació

Page 4: Novembrede 2007 PRESENTACIÓ DE RESULTATSruralcat.gencat.cat/migracio_resources/651123_resultats... · 2016. 12. 9. · PRESENTACIÓ DE RESULTATS. PROGRAMA D’ASSESSORAMENTENERGÈTIC

ESTUDIS D’AVALUACIÓ ENERGÈTICA

SECTOR RAMADER AVALUAT

PROGRAMA D’ASSESSORAMENT ENERGÈTIC A EXPLOTACIONS RAMADERES

Les 72 explotacions analitzades s’han centrat principalment en el subsector porcí, no obstant, s’han avaluat explotacions de tipologies diverses.

Porcí 80%

Porcí i Cunícula

1%

Boví 11%

Avíram 1%

Porcí i Boví 7%

Page 5: Novembrede 2007 PRESENTACIÓ DE RESULTATSruralcat.gencat.cat/migracio_resources/651123_resultats... · 2016. 12. 9. · PRESENTACIÓ DE RESULTATS. PROGRAMA D’ASSESSORAMENTENERGÈTIC

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . .

. . . .

. .

. . .

.

.

. . . .

. . . . . . . .

.

.

.

.

.

.

. . . . . .

ESTUDIS D’AVALUACIÓ ENERGÈTICA

DISTRIBUCIÓ DE LES EXPLOTACIONS AL TERRITORI CATALÀ

PROGRAMA D’ASSESSORAMENT ENERGÈTIC A EXPLOTACIONS RAMADERES

Explotacions de bestiar porcí Explotacions de bestiar porcí i boví Explotacions de bestiar porcí i canícula Explotacions de bestiar boví Explotacions d’aviram

Page 6: Novembrede 2007 PRESENTACIÓ DE RESULTATSruralcat.gencat.cat/migracio_resources/651123_resultats... · 2016. 12. 9. · PRESENTACIÓ DE RESULTATS. PROGRAMA D’ASSESSORAMENTENERGÈTIC

ESTUDIS D’AVALUACIÓ ENERGÈTICA

CONSUMS DE LES EXPLOTACIONS PORCINES

PROGRAMA D’ASSESSORAMENT ENERGÈTIC A EXPLOTACIONS RAMADERES

Dins de les 4 etapes bàsiques del cicle productiu de bestiar porcí, un 80% del consum se centra en les etapes de parideres i deslletament

Gestació

8%

Engreix

12%

Deslletament

33%

Parideres

47%

Page 7: Novembrede 2007 PRESENTACIÓ DE RESULTATSruralcat.gencat.cat/migracio_resources/651123_resultats... · 2016. 12. 9. · PRESENTACIÓ DE RESULTATS. PROGRAMA D’ASSESSORAMENTENERGÈTIC

ESTUDIS D’AVALUACIÓ ENERGÈTICA

POTENCIALITAT D’ESTALVI

PROGRAMA D’ASSESSORAMENT ENERGÈTIC A EXPLOTACIONS RAMADERES

Sobre el consum total actual es presenta el potencial d'estalvienergètic derivat dels estudis realitzats

82,2%

17,8%

Consum previst després d’aplicar les propostesEstalvi derivat de les propostes

Page 8: Novembrede 2007 PRESENTACIÓ DE RESULTATSruralcat.gencat.cat/migracio_resources/651123_resultats... · 2016. 12. 9. · PRESENTACIÓ DE RESULTATS. PROGRAMA D’ASSESSORAMENTENERGÈTIC

ESTUDIS D’AVALUACIÓ ENERGÈTICA

CONSUMS ESPECÍFICS MITJANS DEL SECTOR PORCÍANALITZAT

PROGRAMA D’ASSESSORAMENT ENERGÈTIC A EXPLOTACIONS RAMADERES

Els consums específics energètics del sector porcí intensiu analitzatgeneren uns consums mitjans de:

Energia total consumida:

Energia elèctrica consumida:

Energia tèrmica consumida:

49 kWh/any i cap produït

7,8 kWh/any i cap produït

35,4 kWh/any i cap produït

Page 9: Novembrede 2007 PRESENTACIÓ DE RESULTATSruralcat.gencat.cat/migracio_resources/651123_resultats... · 2016. 12. 9. · PRESENTACIÓ DE RESULTATS. PROGRAMA D’ASSESSORAMENTENERGÈTIC

ESTUDIS D’AVALUACIÓ ENERGÈTICA

DISTRIBUCIÓ DELS CONSUMS ENERGÈTICS A LES EXPLOTACIONS

PROGRAMA D’ASSESSORAMENT ENERGÈTIC A EXPLOTACIONS RAMADERES

Consum total d'energia (MWh/any)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

Mitjana: 261 MWh/any,

Page 10: Novembrede 2007 PRESENTACIÓ DE RESULTATSruralcat.gencat.cat/migracio_resources/651123_resultats... · 2016. 12. 9. · PRESENTACIÓ DE RESULTATS. PROGRAMA D’ASSESSORAMENTENERGÈTIC

ESTUDIS D’AVALUACIÓ ENERGÈTICA

DISTRIBUCIÓ DELS CONSUMS ENERGÈTICS A LES EXPLOTACIONS

PROGRAMA D’ASSESSORAMENT ENERGÈTIC A EXPLOTACIONS RAMADERES

De 0 a 200 MWh/any

De 200 a 400 MWh/any

De 400 a 600 MWh/any

De 600 a 800 MWh/any

Més de 800 MWh/any

42,2%

39,1%

12,5%4,7% 1,6%

Page 11: Novembrede 2007 PRESENTACIÓ DE RESULTATSruralcat.gencat.cat/migracio_resources/651123_resultats... · 2016. 12. 9. · PRESENTACIÓ DE RESULTATS. PROGRAMA D’ASSESSORAMENTENERGÈTIC

ESTUDIS D’AVALUACIÓ ENERGÈTICA

DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS ENERGÈTICS A LES EXPLOTACIONS

PROGRAMA D’ASSESSORAMENT ENERGÈTIC A EXPLOTACIONS RAMADERES

Costos energètics totals (€/any)

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

Page 12: Novembrede 2007 PRESENTACIÓ DE RESULTATSruralcat.gencat.cat/migracio_resources/651123_resultats... · 2016. 12. 9. · PRESENTACIÓ DE RESULTATS. PROGRAMA D’ASSESSORAMENTENERGÈTIC

ESTUDIS D’AVALUACIÓ ENERGÈTICA

DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS ENERGÈTICS A LES EXPLOTACIONS

PROGRAMA D’ASSESSORAMENT ENERGÈTIC A EXPLOTACIONS RAMADERES

De 0 a 10.000 €/any

De 10.000 a 20.000 €/any

De 20.000 a 30.000 €/any

De 30.000 a 40.000 €/any

Més de 40.000 €/any

27%

40%

19%

11% 3%

Page 13: Novembrede 2007 PRESENTACIÓ DE RESULTATSruralcat.gencat.cat/migracio_resources/651123_resultats... · 2016. 12. 9. · PRESENTACIÓ DE RESULTATS. PROGRAMA D’ASSESSORAMENTENERGÈTIC

ESTUDIS D’AVALUACIÓ ENERGÈTICA

DISTRIBUCIÓ DE LES ENERGIES CONSUMIDES

PROGRAMA D’ASSESSORAMENT ENERGÈTIC A EXPLOTACIONS RAMADERES

Tot i que hi ha explotacions que ja compten amb algun sistema d’energies renovables, l’expansió d’aquests és encara molt reduït

Distribució dels consums (kWh/any)

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

Gasoil Electricitat Propà Carbó Gasoil A Butà SolarTèrmica

Pellet Grup Electrogen

Page 14: Novembrede 2007 PRESENTACIÓ DE RESULTATSruralcat.gencat.cat/migracio_resources/651123_resultats... · 2016. 12. 9. · PRESENTACIÓ DE RESULTATS. PROGRAMA D’ASSESSORAMENTENERGÈTIC

ESTUDIS D’AVALUACIÓ ENERGÈTICA

DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS ESPECÍFICS DE L’ENERGIA (ADQUISICIÓ)

PROGRAMA D’ASSESSORAMENT ENERGÈTIC A EXPLOTACIONS RAMADERES

Costos especifics mitjans de les explotacions (cent €/kWh)

0,002,004,006,008,0010,0012,00

Gasoil

Electricitat

Propà

Carbó

Gasoil A

Butà

Solar

tèrmica

Pellets

Page 15: Novembrede 2007 PRESENTACIÓ DE RESULTATSruralcat.gencat.cat/migracio_resources/651123_resultats... · 2016. 12. 9. · PRESENTACIÓ DE RESULTATS. PROGRAMA D’ASSESSORAMENTENERGÈTIC

ESTUDIS D’AVALUACIÓ ENERGÈTICA

PROPOSTES DE MILLORA ENERGÈTICA REALITZADES

PROGRAMA D’ASSESSORAMENT ENERGÈTIC A EXPLOTACIONS RAMADERES

� ELÈCTRIQUES- Adaptació de la potència contractada- Correcció del factor de potència- Aplicació maxímetre- Discriminació horària

Page 16: Novembrede 2007 PRESENTACIÓ DE RESULTATSruralcat.gencat.cat/migracio_resources/651123_resultats... · 2016. 12. 9. · PRESENTACIÓ DE RESULTATS. PROGRAMA D’ASSESSORAMENTENERGÈTIC

ESTUDIS D’AVALUACIÓ ENERGÈTICA

PROPOSTES DE MILLORA ENERGÈTICA REALITZADES

PROGRAMA D’ASSESSORAMENT ENERGÈTIC A EXPLOTACIONS RAMADERES

� ENLLUMENAT- Enllumenat eficient- Canvi de làmpades per altres d’alta eficiència- Balast electrònic d’alta freqüència

Page 17: Novembrede 2007 PRESENTACIÓ DE RESULTATSruralcat.gencat.cat/migracio_resources/651123_resultats... · 2016. 12. 9. · PRESENTACIÓ DE RESULTATS. PROGRAMA D’ASSESSORAMENTENERGÈTIC

ESTUDIS D’AVALUACIÓ ENERGÈTICA

PROPOSTES DE MILLORA ENERGÈTICA REALITZADES

PROGRAMA D’ASSESSORAMENT ENERGÈTIC A EXPLOTACIONS RAMADERES

� GENERADORS I RECUPERADORS DE CALOR- Optimització del rendiment de combustió de la caldera- Recuperació de calor dels compressors frigorífics per a la producció d’AC

Page 18: Novembrede 2007 PRESENTACIÓ DE RESULTATSruralcat.gencat.cat/migracio_resources/651123_resultats... · 2016. 12. 9. · PRESENTACIÓ DE RESULTATS. PROGRAMA D’ASSESSORAMENTENERGÈTIC

ESTUDIS D’AVALUACIÓ ENERGÈTICA

PROPOSTES DE MILLORA ENERGÈTICA REALITZADES

PROGRAMA D’ASSESSORAMENT ENERGÈTIC A EXPLOTACIONS RAMADERES

� COMBUSTIBLE, FONTS ENERGÈTIQUES- Canvi de combustible / Substitució del generador- Utilització com a combustible de residus o biomassa- Solar tèrmica- Fotovoltaica

Page 19: Novembrede 2007 PRESENTACIÓ DE RESULTATSruralcat.gencat.cat/migracio_resources/651123_resultats... · 2016. 12. 9. · PRESENTACIÓ DE RESULTATS. PROGRAMA D’ASSESSORAMENTENERGÈTIC

ESTUDIS D’AVALUACIÓ ENERGÈTICA

PROPOSTES DE MILLORA ENERGÈTICA REALITZADES

PROGRAMA D’ASSESSORAMENT ENERGÈTIC A EXPLOTACIONS RAMADERES

� REGULACIÓ I CONTROL- Regulació de velocitat de motors amb variadors de freqüència- Control i regulació de la temperatura de les sales/naus- Regulació automàtica del circuit de calefacció i/o producció ACS- SGE (Sistema de Gestió de l’Energia)

Amb la regulació de la velocitat de la bomba de buit a la sala de munyir s’obté un estalvi d’un 40% en el consum d’energia elèctrica per part d’aquesta

Page 20: Novembrede 2007 PRESENTACIÓ DE RESULTATSruralcat.gencat.cat/migracio_resources/651123_resultats... · 2016. 12. 9. · PRESENTACIÓ DE RESULTATS. PROGRAMA D’ASSESSORAMENTENERGÈTIC

ESTUDIS D’AVALUACIÓ ENERGÈTICA

PROPOSTES DE MILLORA ENERGÈTICA REALITZADES

PROGRAMA D’ASSESSORAMENT ENERGÈTIC A EXPLOTACIONS RAMADERES

� AÏLLAMENTS- Aïllament de les xarxes de distribució d’aigua calenta- Ús de nius a parideres per facilitar el confinament tèrmic

� AIGUA- Cànon d’aigua, optimització de la declaració de l’ús d’aigua

Page 21: Novembrede 2007 PRESENTACIÓ DE RESULTATSruralcat.gencat.cat/migracio_resources/651123_resultats... · 2016. 12. 9. · PRESENTACIÓ DE RESULTATS. PROGRAMA D’ASSESSORAMENTENERGÈTIC

ESTUDIS D’AVALUACIÓ ENERGÈTICA

PROPOSTES DE MILLORA ENERGÈTICA REALITZADES

PROGRAMA D’ASSESSORAMENT ENERGÈTIC A EXPLOTACIONS RAMADERES

0 10 20 30 40 50 60 70

Utilització com a combustible de residus o biomassa

Solar tèrmica

Regulació i control - altres

Canvi de combustible -Substitució del generador

Aïllaments - altres

Optimització manual del rati aire-combustible

Balast electrònic d'alta freqüència

Canvi de làmpades per altres d'alta eficàcia

Regulació de velocitat de motors amb variadors de freqüència

Aïllament de xarxes de distribució de vapor, d'aigua calenta i oli tèrmic

Generació de vapor, oli termic i aigua calenta d'aire calent - altres

Enllumenat eficient

Fotovoltaica

Regulació automàtia del circuit de calefacció i/o producció ACS

Aigüa - altres

Control i regulació de la T? sales, naus

Aplicació maxímetre

Adaptació potència contractada

Correcció factor de potència

Discriminació horària

Page 22: Novembrede 2007 PRESENTACIÓ DE RESULTATSruralcat.gencat.cat/migracio_resources/651123_resultats... · 2016. 12. 9. · PRESENTACIÓ DE RESULTATS. PROGRAMA D’ASSESSORAMENTENERGÈTIC

ESTUDIS D’AVALUACIÓ ENERGÈTICA

PROPOSTES DE MILLORA ENERGÈTICA REALITZADES

PROGRAMA D’ASSESSORAMENT ENERGÈTIC A EXPLOTACIONS RAMADERES

ESTALVI ENERGÈTIC SEGONS TIPUS DE PROPOSTES (kWh/any)

Utilització com a combustible de residus o biomassaSolar tèrmica

Regulació i control - altresCanvi de combustible -Substitució del generador

Aïllaments - altresOptimització manual del rati aire-combustible

Balast electrònic d'alta freqüènciaCanvi de làmpades per altres d'alta eficàcia

Regulació de velocitat de motors amb variadors de freqüènciaAïllament de xarxes de distribució de vapor, d'aigua calenta i oli

Generació de vapor, oli termic i aigua calenta d'aire calent - altresEnllumenat eficient

FotovoltaicaRegulació automàtia del circuit de calefacció i/o producció ACS

Aigüa - altresControl i regulació de la T? sales, naus

Aplicació maxímetreAdaptació potència contractada

Correcció factor de potència

Discriminació horària

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

Page 23: Novembrede 2007 PRESENTACIÓ DE RESULTATSruralcat.gencat.cat/migracio_resources/651123_resultats... · 2016. 12. 9. · PRESENTACIÓ DE RESULTATS. PROGRAMA D’ASSESSORAMENTENERGÈTIC

ESTUDIS D’AVALUACIÓ ENERGÈTICA

PROPOSTES DE MILLORA ENERGÈTICA REALITZADES

PROGRAMA D’ASSESSORAMENT ENERGÈTIC A EXPLOTACIONS RAMADERES

ESTALVI ECONÒMIC SEGONS TIPUS DE PROPOSTES (€/any)

0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000

Utilització com a combustible de residus o biomassaSolar tèrmica

Regulació i control - altresCanvi de combustible -Substitució del generador

Aïllaments - altresOptimització manual del rati aire-combustible

Balast electrònic d'alta freqüènciaCanvi de làmpades per altres d'alta eficàcia

Regulació de velocitat de motors amb variadors de freqüènciaAïllament de xarxes de distribució de vapor, d'aigua calenta i oli

Generació de vapor, oli termic i aigua calenta d'aire calent - altresEnllumenat eficient

FotovoltaicaRegulació automàtia del circuit de calefacció i/o producció ACS

Aigüa - altresControl i regulació de la T? sales, naus

Aplicació maxímetreAdaptació potència contractada

Correcció factor de potènciaDiscriminació horària

Page 24: Novembrede 2007 PRESENTACIÓ DE RESULTATSruralcat.gencat.cat/migracio_resources/651123_resultats... · 2016. 12. 9. · PRESENTACIÓ DE RESULTATS. PROGRAMA D’ASSESSORAMENTENERGÈTIC

ESTUDIS D’AVALUACIÓ ENERGÈTICA

PROPOSTES DE MILLORA ENERGÈTICA REALITZADES

PROGRAMA D’ASSESSORAMENT ENERGÈTIC A EXPLOTACIONS RAMADERES

INVERSIÓ SEGONS TIPUS DE PROPOSTES (€)

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

Utilització com a combustible de residus o biomassa

Solar tèrmicaRegulació i control - altres

Canvi de combustible -Substitució del generadorAïllaments - altres

Optimització manual del rati aire-combustibleBalast electrònic d'alta freqüència

Canvi de làmpades per altres d'alta eficàciaRegulació de velocitat de motors amb variadors de freqüència

Aïllament de xarxes de distribució de vapor, d'aigua calenta i oli tèrmicGeneració de vapor, oli termic i aigua calenta d'aire calent - altres

Enllumenat eficientFotovoltaica

Regulació automàtia del circuit de calefacció i/o producció ACSAigüa - altres

Control i regulació de la T? sales, nausAplicació maxímetre

Adaptació potència contractadaCorrecció factor de potència

Discriminació horària

Page 25: Novembrede 2007 PRESENTACIÓ DE RESULTATSruralcat.gencat.cat/migracio_resources/651123_resultats... · 2016. 12. 9. · PRESENTACIÓ DE RESULTATS. PROGRAMA D’ASSESSORAMENTENERGÈTIC

ESTUDIS D’AVALUACIÓ ENERGÈTICA

PROPOSTES DE MILLORA ENERGÈTICA REALITZADES

PROGRAMA D’ASSESSORAMENT ENERGÈTIC A EXPLOTACIONS RAMADERES

PERIODE DE RECUPERACIÓ (mesos)

0 50 100 150 200 250

Utilització com a combustible de residus o biomassaSolar tèrmica

Regulació i control - altresCanvi de combustible -Substitució del generador

Aïllaments - altresOptimització manual del rati aire-combustible

Balast electrònic d'alta freqüènciaCanvi de làmpades per altres d'alta eficàcia

Regulació de velocitat de motors amb variadors de freqüència

Aïllament de xarxes de distribució de vapor, d'aigua calenta i oli tèrmic

Generació de vapor, oli termic i aigua calenta d'aire calent – altresEnllumenat eficient

FotovoltaicaRegulació automàtia del circuit de calefacció i/o producció ACS

Aigüa - altresControl i regulació de la T? sales, naus

Aplicació maxímetreAdaptació potència contractada

Correcció factor de potènciaDiscriminació horària

Page 26: Novembrede 2007 PRESENTACIÓ DE RESULTATSruralcat.gencat.cat/migracio_resources/651123_resultats... · 2016. 12. 9. · PRESENTACIÓ DE RESULTATS. PROGRAMA D’ASSESSORAMENTENERGÈTIC

ESTUDIS D’AVALUACIÓ ENERGÈTICA

PROPOSTES DE MILLORA ENERGÈTICA REALITZADES

PROGRAMA D’ASSESSORAMENT ENERGÈTIC A EXPLOTACIONS RAMADERES

ESTALVI EN EMISSIONS (tones)

0 500 1000 1500 2000 2500

Utilització com a combustible de residus o biomassaSolar tèrmica

Regulació i control - altresCanvi de combustible -Substitució del generador

Aïllaments - altresOptimització manual del rati aire-combustible

Balast electrònic d'alta freqüènciaCanvi de làmpades per altres d'alta eficàcia

Regulació de velocitat de motors amb variadors de freqüència

Aïllament de xarxes de distribució de vapor, d'aigua calenta i oli tèrmicGeneració de vapor, oli termic i aigua calenta d'aire calent - altres

Enllumenat eficientFotovoltaica

Regulació automàtia del circuit de calefacció i/o producció ACSAigüa - altres

Control i regulació de la T? sales, nausAplicació maxímetre

Adaptació potència contractadaCorrecció factor de potència

Discriminació horària

Page 27: Novembrede 2007 PRESENTACIÓ DE RESULTATSruralcat.gencat.cat/migracio_resources/651123_resultats... · 2016. 12. 9. · PRESENTACIÓ DE RESULTATS. PROGRAMA D’ASSESSORAMENTENERGÈTIC

Av. Roma 252-25408560 ManlleuTel. 93 850 79 66Fax 93 851 50 [email protected]

ESTEM A LA VOSTRA DISPOSICIÓ

Serveis per a la sostenibilitat

PROGRAMA D’ASSESSORAMENT ENERGÈTIC A EXPLOTACIONS RAMADERES

Sr. Esteve [email protected]


Top Related