doneztebe, elizondo, lesaka eta berako inauteriak 09

11

Upload: publittipinet

Post on 10-Apr-2015

299 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

Inauterietako egitaraua eta elkarrizketak

TRANSCRIPT

Page 1: Doneztebe, Elizondo, Lesaka eta Berako inauteriak 09
Page 2: Doneztebe, Elizondo, Lesaka eta Berako inauteriak 09

Inauteriak ortzegunarekin hasikobadira ere, egun nagusia larunba-ta izanen da, karrozen eguna. Ez dubeharbada Sunbillako inauterieta-ko karrozen desfileak adinako oihar-tzunik inguruan zein kanpoan, bai-na urtetik urtera geroeta indar haun-diagoa hartzen ari dira Doneztebe-ko karrozak. Orain dela urte batzukarte, 15 urtetik goitiko gazteak bai-no ez ziren karrozak egin eta karri-kara ateratzen zirenak. Orain, or-dea, ekimena zabaldu egin da etagazteek ez ezik, haur eta helduakere ateratzen dira.

Karrozen desfilea gero eta gehiagohedatzen ari den seinale da karro-za kopuruak izan duen gorakada.Joan den urtean inoiz baino gehia-go egin ziren, eta halaxe baieztatudigu Eduardo Oiartzabal zine-gotziak: “iaz hamar bat karroza ate-ra ziren, eta karroza gehien ateradiren urtea izan zen”. Baina karro-zez gain, gisa guztietako mozorro-ak ikusteko aukera izaten da desfi-lean. Merezi du bai karroza eta mo-zorrorik onenak karrikaratzea, sa-riak ere banatzen baititu Udalak.Aurten ere hala izanen dela ziurta-tu digu Oiartzabalek.

Inauterietako Gehigarria ttipi-ttapa 487. zbk. / 2009.02.0520

karrozak

Page 3: Doneztebe, Elizondo, Lesaka eta Berako inauteriak 09

Eta guztia prest egon dadin, UdalaEguberrien ondotik hasi zen pres-taketa lanetan. Inauteriak Udalakantolatzen ditu Donezteben, bainaegitaraua zehazteko gazteekin bil-du ohi da. Inauterietarako oraindikia bi aste gelditzen badira ere, las-ter ailegatuko dira egunak, eta se-guru, karrozak akituak ez badaude,akitzear egonen direla. Ea bada, zei-nentzat diren aurtengo sariak!

«Joan denurtean

hamar bat karrozaatera ziren, eta

karroza gehien atera diren

urtea izan zen»

Inauterietako Gehigarria ttipi-ttapa 487. zbk. / 2009.02.05 21

Page 4: Doneztebe, Elizondo, Lesaka eta Berako inauteriak 09

Inauterietako Gehigarria ttipi-ttapa 487. zbk. / 2009.02.0522

OTSAILAK 19 ortzeguna20:00 TTrr iikkii ppootteeooaa21:00 AAffaarr iiaa Aranzoko Elkartean, akordeoiarekin

OTSAILAK 20 ortzirala09:30 BBaasseerrrriieettaann eesskkeeaa14:00 BBaazzkkaarriiaa Aranzoko Elkartean17:00 BBaasseerrrriieettaann eesskkeeaa21:00 KKuuaaddrrii lleenn aaffaarriiaa

OTSAILAK 21 larunbata12:00 BBaazzkkaarriiaa Arozena ostatuan16:30 KKaarr rroozzeenn ddeessffii lleeaa Aparandik aterata22:00 KKuuaaddrrii lleenn aaffaarriiaa

CCOORRCCOORR TTXXAARRAANNGGAA

«Asteartearekin egiten dena

galtzen ari zela-eta, gazte batzuk

inauteriak indartzeko lanean hasi ziren, eta gai bat paratu

eta denak horren inguruan

mozorrotzeko ahalegina egin zen,

baina ez da berreskuratu»

eg

itara

ua

Page 5: Doneztebe, Elizondo, Lesaka eta Berako inauteriak 09

OTSAILAK 20 ortzileria10:00 MMoozzoorrrrooeenn eellkkaarrttzzeeaa gaztetxe parean, gero puska-biltzera gateko.14:30 BBaazzkkaarriiaa17:00 HHaauurrrreenn ddeessffii lleeaa19:00 TTxxookkoollaattee--jjaatteeaa eettaa mmoozzoorrrroo

eellkkaarrttzzeeaa,, bandak lagundurik.Ondotik MMoozzoorrrrooeenn iibbiillaaddiiaa

musikariekin22:00 JJaannttzzii lloo eerrrreettzzeeaa ppllaazzaann..

DDaannttzzaakk eta ggaauueekkoo lluunnttxxaa

OTSAILAK 21 launbetia11:00 MMoozzoorrrrooeenn eellkkaarrttzzeeaa.. ZZooppaa eta zziizzttoorr jjaatteeaa Ikastolako parkeanOndotik tt xxaarraannggaa--ppootteeooaa herrien barna

Muniartearaino14:30 HHeerrrrii--bbaazzkkaarriiaa Antxitonean.

Txartelak salgai ohiko tokietan.18:00 MMoozzoorrrrooeenn ddeessffii lleeaa txarangak

lagundurik

Inauterietako Gehigarria ttipi-ttapa 487. zbk. / 2009.02.05 23

«Asteartearekin egiten dena

galtzen ari zela-eta, gazte batzuk

inauteriak indartzeko lanean hasi ziren, eta gai bat paratu

eta denak horren inguruan

mozorrotzeko ahalegina egin zen,

baina ez da berreskuratu»

egitaraua

Dudarik gabe, aurtengo Elizondokoinauterietako nobedadea egun al-daketa izanen da. Berez, inauteriakastelehen eta asteartearekin izatendira, baina astegunez egiteak jen-dearen parte-hartzean beherakadanabarmena izan duelako, aurten es-treinakoz ortziral eta larunbateanizanen dira.

Herritar gazte talde baten eskariaizan zen eta halaxe eskatu zutenabenduaren 14an egindako Batza-rrean. Ilbeltzaren 6an Xabi Torres-ek alkate kargua hartu zuenerakoairean zebilen proposamena, bainaberak ez du gaizki ikusi aldaketa:“Asteartearekin egiten dena gal-tzen ari zela-eta, gazte batzuk inau-teriak indartzeko lanean hasi ziren,eta gai bat paratu eta denak horreninguruan mozorrotzeko ahaleginaegin zen, baina ez da berreskura-tu”, dio Torresek. Aldaketak alda-keta, Baztanen astearteak segitukodu besta eguna izaten. Aurtengoberrikuntza nola joaten den ikusi-ta, heldu den urtean ikusiko da zererabakitzen duten elizondarrek.

Page 6: Doneztebe, Elizondo, Lesaka eta Berako inauteriak 09

Inauterietako Gehigarria ttipi-ttapa 487. zbk. / 2009.02.0524

Lesakako inauterietan protagonis-tarik bada, horiek Zaku-Zaharrak di-ra. Belarrez betetako zakua eta kua-drodun atorra soinean, aurpegia za-pi zuriarekin estalia, lastozko kapelaburuan eta pizontzia eskuan dara-man Lesakako pertsonaia. Urteakdira inauterietako igandearekin,arratsaldez, Zaku-Zaharrak kaleji-ran ibiltzen direla herrian barrena.Francoren diktadura garaian ken-dua egon zen, aurpegia tapatua ibilt-zea galarazi zutelako. Dena den,baina gerora, Herriko Etxean horrenberri emanda, baimena lortu zuten.Gaur egun, jendetza erakartzen duenekitaldia bihurtu da.

Berrogei lagun inguru elkartuko di-ra aurten ere Zaku-Zahar gisa ibil-tzeko. 16:00ak aldera gelditu etazakuak belarrez betetzen joanen di-ra, eta poliki-poliki josten. Hartara,guztia prest egonen da ilunabarre-rako: 19:00etan aterako dira. Ka-rrikaz karrika ibili ondotik, Lesaka-ko plazan bukatuko dute itzulia.Han plaza inguratzen duen paretansoka paratu eta Zaku-Zaharrak so-ka horretara lotuta daudenean, jen-deak tiraka zakuak kenduko diz-kiete.

Zaku-Zaharren adinez galdetuta,jende gaztea ibiltzen dela erantzundigu Susperregik: “belarrak berohaundia ematen du eta karga har-tzen da. Hori dena garraiatu beha-rra dago… Kalejira nagusia ateraaitzinetik, haurrek euren kalejiraegiten dute, baina gurasoen ardu-rapean egoten dira. Nagusian, or-dea, norberak bere buruaren eran-tzukizuna hartu behar du”.

Baina dena prest egon dadin, Arra-no Elkarteko sei laguneko taldea as-

paldi hasi zen lanean. Amagoia Sus-perregi Arrano Elkarteko kideakazaldu digunez, Eguberriak pasa-tuta hasi ziren prestatzen. “Lanakbanatu genituen. Batzuek pixon-tzien ardura hartu zuten, bertzeekbelarrarena, zakuena bertzeek…”.Behin dena martxan dela, Zaku-Za-har gisa atera nahi duten guztieideialdi publiko bat egiten diete.

Hitzordua egina dago, beraz:19:00etatik aitzinera herriko ka-rriketan barrena. Lesakako inau-terien doinuarekin kalejiran ibilikodira Zaku-Zaharrak, bidean harra-patzen dituztenak pixontziarekintentatuz eta zirikatuz.

Zaku-Zaharrak

Page 7: Doneztebe, Elizondo, Lesaka eta Berako inauteriak 09

Inauterietako Gehigarria ttipi-ttapa 487. zbk. / 2009.02.05 25

«belarrak bero haundia

ematen du eta karga

hartzen da. Hori dena garraiatu beharra dago…»

Page 8: Doneztebe, Elizondo, Lesaka eta Berako inauteriak 09

eg

itara

ua

OTSAILAK 19 ostegunaArraultze-arraultze egunaHerriko haurrak etxez-etxe ibiliko dira Arraultze-Arraultze eskean.

OTSAILAK 22 igandea17:00 Trikitixa taldeak lagunduta eta

Plaza Zaharretik abiatuz, mmaaiirruu eettaa ZZaakkuu zzaahhaarr ttxxiikkiieenn kkaalleejj ii rraa herrian zehar.

19:00 Dantzaldia Plaza Zaharrean.

OTSAILAK 23 astelehena8:00 Fraindarrak eta Goitarrak

““aarrrraauullttzzee aarrrraauullttzzee”” ibiliko dira baserrietan zehar.

12:30 IIññaauutteerriieettaakkoo oorrggaakkPlaza Zaharrean.

19:00 Dantzaldia Plaza Zaharrean.

OTSAILAK 24 asteartea

Fraindarrak eta Goitarrak ““aarrrraauullttzzee aarrrraauull--ttzzee”” jarraituko dute.

Inauterietako Gehigarria ttipi-ttapa 487. zbk. / 2009.02.0526

Inude eta artzainak

Page 9: Doneztebe, Elizondo, Lesaka eta Berako inauteriak 09

Inauterietako Gehigarria ttipi-ttapa 487. zbk. / 2009.02.05 27

eg

itara

ua

Bi aste barne hasiko dira inauteriakEuskal Herriko hainbat eta hainbattokitan. Baita Beran ere. Eta Bera-ko inauterietako pertsonaiarik eza-gunenak, dudarik gabe, inude etaartzainak dira. 29 urte beteko di-tuzte aurten inude eta artzainek Be-ran eta Donostiatik datorren eki-taldia den arren, beratarrek herriraegokitu zuten bere garaian. Gipuz-koako hiriburuan inudeak emaku-mezkoak dira eta gizonezkoak ar-tzainak. Beran, ordea, alderantzizegitea erabaki zen, “inauteriak di-rela probextuz”. Hala azaldu diguMaria Barredo Gure Txokoa DantzaTaldeko arduradunak.

Gure Txokoa Elkartea izan da beti-danik inude eta artzainen ekitaldiaantolatu izan duena, zehazki, GureTxokoa Dantza Taldea. Maria Ba-rredok urteak daramatza antola-ketan baina aurtengoa azkena iza-nen du. “Gazteagoak mugitzen ha-si dira eta eurek nola antolatu ikasdezaten, aurten garaiz hasi garaprestatzen”, erran digu Barredok.

Haur zein gazte, jende andana ate-ratzen da inude edo artzainez jaun-tzita inauterietan. Ttikienak Ortze-gun Gizenarekin, aurten otsailaren19an, eta helduagoak igandeare-kin, otsailaren 22an. Prestaketa la-nak ere hasiak dira, eta ikastetxee-tan adibidez, entseguetan dabiltza.Maria Barredok Berako ikastetxe ba-tean egiten du lan eta aitortu digu-nez, aste batzuk daramatzate hau-rrei dantzak erakusten. Egun haun-dia ailegatzean, berriz, 15:45etikaitzinera karrikaz karrika ikusiko di-tugu.

Helduagoen txanda igandean iza-nen da, otsailaren 22an. Igande ho-rretan, 10:00ak aldera Eztegara pi-lotalekuan elkartu eta handik hasi-ta osatuko dute ohiko itzulia. Ka-rrozak, Musika Bandak eta kon-partsak ere ez dute hutsik eginen.Hiru dantza dira inude eta artzai-nen errepertorioa osatzen dutenaketa goiz guztian horiek dantzatzenibili ondotik, Zubiondo jatetxean el-kartuko dira bazkaltzeko. “100 batlagun”, Barredok erran digunez.Arratsaldean ere segituko du bes-tak, eta Eztegara pilotalekutik Altza-tera joan eta Altzateko plazan itzu-lia eginen dute inude eta artzainek.Dantzez ongi oroitzen ez dena, ga-raiz dabil oraindik ikasteko. Otsai-laren 19an eta 20an entseguak egi-nen dira, 20:00etan Eztegara pilo-talekuan.

Beratarra edo hurbilekoaInude eta artzainetan ateratzekobaldintza bakarra beratarra iza-tea da, “nahiz eta azken urteotanbikotekidea beratarra dutenak ereonartzen diren”, dio Barredok. Etahortik aitzinera besta giroa nagusi.Izan ere, Barredok azaldu digun be-zala, “egun berezia izaten da bera-tarrontzat”.

Gure Txokoaren alde“Kanpoko jendeak ez daki eta be-ratar aunitzek ere ez, baina inudeeta artzainak karrikaz karrika da-biltzanean batzuk dirua biltzeko es-kean ibiltzen dira”. Horixe kontatudigu Barredok. Gure Txokoa Elkar-tearentzat izaten da diru hori, na-hiz eta elkarteak inude eta artzai-nei ematen dien dirua, bazkarirako.

Inude eta artzainak

Page 10: Doneztebe, Elizondo, Lesaka eta Berako inauteriak 09

OTSAILAK 18 asteazkenainauteri besta

16:30 KKaalleejj ii rraa Beran barna, zahar etxea bisitatuz (euria ez badago)

17:00 BBeerreenndduuaa Musika EskolanAntolatzailea: Isidoro Fagoaga Udal Musika Eskola

OTSAILAK 19 ortzegunaortzegun gizena

15:45 HHaauurr eettaa ggaazztteettxxooeenn iinnuuddeeaakk eettaaaarrttzzaaiiaakk.. Suhiltzaileen parketik Kultur Etxera(Eguraldi txarra eginez gero 16:00etan, Ezte-garako frontoian)

16:30 HHaauurrrreennttzzaakkoo DDaannttzzaallddiiaa Kultur EtxeanXURDIN taldearekin.

OTSAILAK 21 larunbatakaldereroak

19:00 KKaallddeerree rrooaakk Illekuetatik Herriko Etxeko plazara (Eguraldi txarra eginez gero, Altzateko frontoian)

OTSAILAK 22 igandeainudeak eta artzaiak

10:00 IInnuuddeeaakk eettaa aarrttzzaaiiaakk goiz osoan herrianbarna, Eztegara pilotalekutik hasita

18:00 Eztegara pilotalekutik Altzate karrikara

OTSAILAK 23 astelehenazingar-arraultzea

GoizeanZZiinnggaarr--aarrrraauullttzzeeaa goizea zehar19:00-20:00 LLeess ttaammbboouurrss ddee FFee uu

(Deabru Beltzak taldearen ikuskizuna)

ENTSAIOAKKKAALLDDEERREERROOAA KK• otsailaren 17 eta 1819:30 Kultur Etxean

IINNUUDDEEAAKK EETTAA AARRTTZZAAIINNAAKK• otsailaren 19 eta 2020:00 Eztegara pilotalekuanOHARRA: Bazkariko txartelak salgaientsaio egunetan

eg

itara

ua

Inauterietako Gehigarria ttipi-ttapa 487. zbk. / 2009.02.0528

Page 11: Doneztebe, Elizondo, Lesaka eta Berako inauteriak 09

A KK

anlgai

Inauterietako Gehigarria ttipi-ttapa 487. zbk. / 2009.02.05 29