criteris de qualificaciÓ 1r primària 18/19 · quinzet, problemes, frases matemàtiques,...

of 19 /19
pág. 1 Av. Josep Tarradellas i Joan 5-7, 17006 GIRONA Tel: 972232211 Fax: 972244750 A/e: [email protected] CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 1r Primària 18/19 En aquest document presentem quines són les diferents dimensions de continguts de cada àrea i el seu percentatge. Quan avaluem a un alumne, les notes d’àrea i trimestre s’obtindran, tenint en compte els següents criteris: - Les notes de cadascuna de les diferents dimensions que es treballen a cada àrea relacionades amb els continguts de cada unitat i segons els criteris d’avaluació acordats. La nota trimestral d’àrea utilitzarà la nomenclatura que es detalla: - 0 a 4,9 - No assoliment - 5 a 6,9 - Assoliment satisfactori - 7 a 8,9 - Assoliment notable - 9 a 10 - Assoliment excel·lent Atenció a la diversitat -Hi ha 4 hores d’atenció a la diversitat per curs. Durant la setmana hi ha 1h de desdoblament de català, 1h de desdoblament de matemàtiques i 1h de desdoblament de coneixement del Medi. A més, hi ha una hora de suport de català. El desdoblament implica que un grup d’alumnes van amb un/a segon/a mestre/a. En el cas dels suports, un petit grup d’alumnes o, si s’escau, un gran grup d’alumnes rep una atenció especifica dins o fora de l’aula ordinària. En el cas del desdoblament, és divideix el grup en dues meitats homogènies o heterogènies d’aprenentatge segons necessitats, per treballar el mateix contingut amb un altre/a mestre/a. -Els alumnes amb necessitats educatives específiques reben 2 o 3 hores a la setmana de suport específic. Alguns d’aquests alumnes tenen un pla individual de tipus metodològic o curricular. Si aquest és metodològic l’avaluació és igual que la resta del grup-classe. Si les adaptacions són curriculars, els criteris d’avaluació seran personalitzats.

Author: others

Post on 05-Sep-2019

9 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • pág. 1

  Av. Josep Tarradellas i Joan 5-7, 17006 GIRONA

  Tel: 972232211 Fax: 972244750 A/e: [email protected]

  CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 1r Primària 18/19

  En aquest document presentem quines són les diferents dimensions de continguts de

  cada àrea i el seu percentatge.

  Quan avaluem a un alumne, les notes d’àrea i trimestre s’obtindran, tenint en compte

  els següents criteris:

  - Les notes de cadascuna de les diferents dimensions que es treballen a cada àrea

  relacionades amb els continguts de cada unitat i segons els criteris d’avaluació

  acordats.

  La nota trimestral d’àrea utilitzarà la nomenclatura que es detalla:

  - 0 a 4,9 - No assoliment

  - 5 a 6,9 - Assoliment satisfactori

  - 7 a 8,9 - Assoliment notable

  - 9 a 10 - Assoliment excel·lent

  Atenció a la diversitat

  -Hi ha 4 hores d’atenció a la diversitat per curs. Durant la setmana hi ha 1h de

  desdoblament de català, 1h de desdoblament de matemàtiques i 1h de desdoblament

  de coneixement del Medi. A més, hi ha una hora de suport de català. El desdoblament

  implica que un grup d’alumnes van amb un/a segon/a mestre/a. En el cas dels suports,

  un petit grup d’alumnes o, si s’escau, un gran grup d’alumnes rep una atenció

  especifica dins o fora de l’aula ordinària. En el cas del desdoblament, és divideix el grup

  en dues meitats homogènies o heterogènies d’aprenentatge segons necessitats, per

  treballar el mateix contingut amb un altre/a mestre/a.

  -Els alumnes amb necessitats educatives específiques reben 2 o 3 hores a la setmana

  de suport específic.

  Alguns d’aquests alumnes tenen un pla individual de tipus metodològic o curricular.

  Si aquest és metodològic l’avaluació és igual que la resta del grup-classe.

  Si les adaptacions són curriculars, els criteris d’avaluació seran personalitzats.

  mailto:[email protected]

 • pág. 2

  Av. Josep Tarradellas i Joan 5-7, 17006 GIRONA

  Tel: 972232211 Fax: 972244750 A/e: [email protected]

  ÀMBIT MATEMÀTIC

  ÀREA DE MATEMÀTIQUES

  Les notes d’àrea i trimestre s’obtindran tot tenint en compte:

  1.- Les proves escrites de les activitats treballades.

  2.- Les notes obtingudes en les diferents activitats que es realitzen de càlcul mental,

  quinzet, problemes, frases matemàtiques, geometria, mesura, etc.

  1.Dimensió raonament i prova

  El desenvolupament de la capacitat de raonar que es fa dins de l’educació matemàtica

  hauria de tenir com a objectiu que l’alumne/a l’apliqui a tots els àmbits de la seva vida

  quotidiana amb prou precisió lògica. Quan el raonament fet es pot comprovar augmenta

  la confiança i seguretat en la resolució de situacions, siguin matemàtiques o no.

  L’alumne/a ha d’entendre que refusar un raonament té un aspecte positiu, el de cercar

  unes altres vies i, també, que la validació d’una afirmació no és el final sinó l’obertura

  cap a noves argumentacions.

  Utilitzar el raonament matemàtic comporta:

  • Analitzar situacions, per comparació i per contrast.

  • Fer conjectures adaptades a la situació.

  • Comprovar, validar o refutar conjectures.

  • Precisar i ampliar conjectures.

  • Generalitzar, establint models i patrons.

  • Particularitzar models generals a casos concrets.

  • Argumentar per comunicar i validar processos i resultats.

  Aquests aspectes es poden presentar de forma conjunta.

  mailto:[email protected]

 • pág. 3

  Av. Josep Tarradellas i Joan 5-7, 17006 GIRONA

  Tel: 972232211 Fax: 972244750 A/e: [email protected]

  El raonament i la prova han de poder aplicar-se a la vida quotidiana en entorns no

  necessàriament matemàtics i contribuir als raonaments propis de les altres àrees de

  coneixement.

  El disseny i la gestió de les activitats ha de permetre l’alumne/a:

  • Fer i fer-se preguntes.

  • Tenir una visió global del procés seguit des de la situació inicial fins al resultat final.

  • Admetre que la solució potser no existeix o que no és única.

  • Admetre que l’error forma part del procés.

  • Adonar-se que la resolució d’un problema o d’una activitat és un pas per continuar

  resolent més situacions.

  • Tenir sentit crític.

  2. Dimensió connexions

  La majoria dels conceptes estan connectats amb altres conceptes, tant en el mateix bloc

  de continguts com amb d’altres blocs. També els algorismes i les tècniques

  matemàtiques s’han de relacionar amb els conceptes i propietats en què es basen, per

  tal de veure que formen un tot coherent i fortament lligat.

  Hi ha idees transversals que són presents en diversos blocs de continguts, com ara

  quantitat, patró, equivalència, canvi, mesura... Hi ha connexions entre els diversos

  processos. Per exemple, el raonament i la representació són cabdals en la resolució de

  problemes. Conèixer aquestes relacions proporciona un saber més profund i aplicable.

  És important que es tingui consciència que els aprenentatges adquirits són útils i són

  font de nous sabers. D’altra banda, les idees matemàtiques s’apliquen a un gran ventall

  de fenòmens (altres àrees de coneixement, vida quotidiana...).

  Els alumnes han de veure que les matemàtiques són quelcom més que un seguit de

  temes aïllats i que les poden usar en multitud d’ocasions en els contextos més diversos,

  i arribar a considerar-les útils i rellevants per a la seva vida més enllà de l’escola. Ser

  mailto:[email protected]

 • pág. 4

  Av. Josep Tarradellas i Joan 5-7, 17006 GIRONA

  Tel: 972232211 Fax: 972244750 A/e: [email protected]

  capaç de descriure el món real usant les matemàtiques permet comprendre’l mi-llor i

  preveure resultats i conseqüències.

  Qualsevol tema i situació implica connectar idees matemàtiques. Trobar i aplicar

  relacions entre els conceptes dóna major coneixement sobre el que s’està treballant,

  en particular, és important connectar el nou coneixement amb el que ja es té.

  3. Dimensió comunicació i representació

  La pràctica habitual de l’expressió d’idees matemàtiques entre companys, tant oralment

  com per escrit, ajuda els estudiants a organitzar i refinar aquestes idees, i a ser clars,

  convincents i precisos en l’ús del vocabulari i símbols matemàtics. L’escolta atenta dels

  arguments dels companys proporciona oportunitats de reflexió i millora del propi

  coneixement.

  Les converses que sorgeixen en l’exploració d’idees matemàtiques des de perspectives

  diverses permeten reafirmar el pensament propi, ser conscient del que se sap i establir

  connexions. L’alumnat ha de combinar el llenguatge simbòlic i formal amb el llenguatge

  natural, fins arribar a traduir de l’un a l’altre i incorporar el vocabulari matemàtic al

  llenguatge habitual.

  La representació és una eina per construir, estructurar i comunicar idees matemàtiques.

  La comunicació matemàtica, des dels esbossos més simples fins al llenguatge simbòlic

  més elaborat, sempre implica representació. Les representacions sovint parteixen de

  models informals (dibuix, construccions amb materials manipulables) per evolucionar

  cap a models més formals: igualtats, taules, gràfiques. Alhora també tenen el seu espai

  de recursos TIC que faciliten la representació matemàtica.

  Les múltiples varietats de representació proporcionen, a més de diverses possibilitats

  de mostrar idees matemàtiques, diferents vies d’aproximar-se a aquestes idees,

  d’organitzar-les i de comprendre-les. Un bon indicador del grau de comprensió d’una

  idea matemàtica és la capacitat de relacionar les diferents representacions d’aquesta

  idea i triar la forma de representació més adequada a la situació i propòsit plantejat.

  mailto:[email protected]

 • pág. 5

  Av. Josep Tarradellas i Joan 5-7, 17006 GIRONA

  Tel: 972232211 Fax: 972244750 A/e: [email protected]

  4. Dimensió resolució de problemes

  La resolució de problemes no és una tasca per fer al final d’un trajecte d’aprenentatge

  sinó que pot ser el desencadenant del procés. No tan sols cal ensenyar matemàtiques

  per resoldre problemes, sinó també ensenyar matemàtiques a partir i a través de la

  resolució de problemes. Una metodologia centrada en la resolució de problemes dóna

  l’oportunitat de desvetllar en l’alumnat el gust per enfrontar-se a un repte, lluitar-hi de

  manera tenaç, experimentar, cercar ajut adequat, si cal, assaborir l’èxit i adquirir

  confiança en les pròpies capacitats.

  En el procés de resolució d’un problema hi ha diverses etapes:

  • Entendre bé el que el problema demana, les dades que aporta i el context on es

  planteja.

  • Fer un dibuix, un gràfic, una taula, un esquema...

  • Experimentar, estimar, temptejar, conjecturar...

  • Recordar problemes semblants que puguin resultar més familiars i idees

  matemàtiques que puguin ser útils.

  • Planificar estratègies de resolució.

  • Aplicar conceptes i eines matemàtiques per desenvolupar aquestes estratègies.

  • Comprovar la correcció de la solució respecte al plantejament matemàtic i la seva

  raonabilitat en el context.

  • Comunicar adequadament el resultat i el procés seguit.

  • Prendre consciència del procés seguit i incorporar-lo al seu bagatge d’estratègies

  resolutives.

  Aquestes etapes no es desenvolupen necessàriament en aquest ordre, a vegades

  l’estimació o l’experimentació fan entendre millor el problema. En general, a primària,

  quan hi ha dificultats de resolució l’alumne/a torna a iniciar el problema.

  mailto:[email protected]

 • pág. 6

  Av. Josep Tarradellas i Joan 5-7, 17006 GIRONA

  Tel: 972232211 Fax: 972244750 A/e: [email protected]

  Acordem la següent distribució pel que fa al pes de cada apartat/habilitat:

  1r trimestre

  Dimensió raonament i prova (25%)

  Dimensió connexions (25%)

  Dimensió comunicació i representació (25%)

  Dimensió resolució de problemes (25%)

  2n trimestre

  Dimensió raonament i prova (25%)

  Dimensió connexions (25%)

  Dimensió comunicació i representació (25%)

  Dimensió resolució de problemes (25%)

  3r trimestre

  Dimensió raonament i prova (25%)

  Dimensió connexions (25%)

  Dimensió comunicació i representació (25%)

  Dimensió resolució de problemes (25%)

  ÀMBIT LINGÜÍSTIC:

  ÀREA DE LLENGUA CATALANA

  Les notes d’àrea i trimestre s’obtindran tot tenint en compte les diferents dimensions

  en les que està desglossada l’àrea:

  1. Dimensió comunicació oral

  Fa referència a les capacitats de parlar, escoltar i comprendre. Es realitzarà a partir

  d’activitats d’avaluació que es facin a classe i de l’observació directa i individual de

  cada alumne.

  2. Dimensió comprensió lectora

  Les diferents notes de lectura s’obtenen de: lectura expressiva, comprensiva i velocitat

  lectora.

  mailto:[email protected]

 • pág. 7

  Av. Josep Tarradellas i Joan 5-7, 17006 GIRONA

  Tel: 972232211 Fax: 972244750 A/e: [email protected]

  COMPRENSIÓ LECTORA

  Després de la lectura individual d’un text, els alumnes han de respondre una sèrie de

  preguntes o activitats de diferent tipologia.

  Els alumnes que tenen dificultats en la lectura es valorarà el seu progrés personal.

  3. Dimensió expressió escrita

  A partir de les tipologies de text treballades s’elaboraran textos avaluables.

  En les expressions escrites es tindrà en compte la presentació, el traç, la

  coherència i l’aplicació de les normes ortogràfiques treballades.

  Es faran controls d’activitats pràctiques de lèxic, gramàtica i ortografia.

  4. Dimensió plurilingüe

  Aquesta dimensió valora el respecte i la dedicació a les diferents llengües potenciant

  la riquesa que representen.

  5. Dimensió literària

  Aquesta dimensió ajuda a entendre que la literatura és una font estètica i cultural,

  ajuda a comprendre el món que ens envolta i inclou els diversos gèneres: poètics,

  narratius, teatrals, des dels més tradicionals als més actuals.

  L’aproximació a les obres literàries facilita el desenvolupament de l’hàbit lector i

  escriptor, així com el coneixement i vinculació a la llengua i cultura pròpia i d’altri. A més

  d’estimular la creativitat, desenvolupa el sentit crític.

  Per poder gaudir del fet literari, l’alumne/a ha de tenir accés a obres ben diverses. Ha

  de poder interpretar correctament els recursos lingüístics i estilístics que els autors

  utilitzen i ha de conèixer de manera bàsica el context i circumstàncies en què una obra

  ha estat produïda. L’alumne/a també ha de ser capaç de produir textos (narracions,

  poemes...) en què predomini la dimensió artística i estètica i en què apliqui els

  coneixements sobre els recursos i les estructures pròpies de cada gènere.

  Acordem la següent distribució pel que fa al pes de cada bloc:

  1r trimestre

  Dimensió comunicació oral (25%)

  mailto:[email protected]

 • pág. 8

  Av. Josep Tarradellas i Joan 5-7, 17006 GIRONA

  Tel: 972232211 Fax: 972244750 A/e: [email protected]

  Dimensió comprensió lectora (25%)

  Dimensió expressió escrita (25%)

  Dimensió literària (25%)

  Dimensió plurilingüe (no s’avalua aquest trimestre)

  2n trimestre

  Dimensió comunicació oral (25%)

  Dimensió comprensió lectora (25%)

  Dimensió expressió escrita (25%)

  Dimensió literària (25%)

  Dimensió plurilingüe (no s’avalua aquest trimestre)

  3r trimestre

  Dimensió comunicació oral (25%)

  Dimensió comprensió lectora (25%)

  Dimensió expressió escrita (25%)

  Dimensió literària (25%)

  Dimensió plurilingüe (no s’avalua aquest trimestre)

  ÀREA DE LLENGUA CASTELLANA

  1. Dimensió comunicació oral

  Fa referència a les capacitats de parlar, escoltar i comprendre. Es realitzarà a partir

  d’activitats d’avaluació que es facin a classe i de l’observació directa i individual de

  cada alumne.

  2. Dimensió comprensió lectora

  Les diferents notes de lectura s’obtenen de: lectura expressiva, comprensiva i velocitat

  lectora.

  COMPRENSIÓ LECTORA

  Després de la lectura individual d’un text, els alumnes han de respondre una sèrie de

  preguntes o activitats de diferent tipologia.

  mailto:[email protected]

 • pág. 9

  Av. Josep Tarradellas i Joan 5-7, 17006 GIRONA

  Tel: 972232211 Fax: 972244750 A/e: [email protected]

  Els alumnes que tenen dificultats en la lectura es valorarà el seu progrés personal.

  3. Dimensió expressió escrita

  A partir de les tipologies de text treballades s’elaboraran textos avaluables.

  En les expressions escrites es tindrà en compte la presentació, el traç, la

  coherència i l’aplicació de les normes ortogràfiques treballades.

  Es faran controls d’activitats pràctiques de lèxic, gramàtica i ortografia.

  4. Dimensió plurilingüe

  Aquesta dimensió valora el respecte i la dedicació a les diferents llengües potenciant

  la riquesa que representen.

  5. Dimensió literària

  Aquesta dimensió ajuda a entendre que la literatura és una font estètica i cultural,

  ajuda a comprendre el món que ens envolta i inclou els diversos gèneres: poètics,

  narratius, teatrals, des dels més tradicionals als més actuals.

  L’aproximació a les obres literàries facilita el desenvolupament de l’hàbit lector i

  escriptor, així com el coneixement i vinculació a la llengua i cultura pròpia i d’altri. A més

  d’estimular la creativitat, desenvolupa el sentit crític.

  Per poder gaudir del fet literari, l’alumne/a ha de tenir accés a obres ben diverses. Ha

  de poder interpretar correctament els recursos lingüístics i estilístics que els autors

  utilitzen i ha de conèixer de manera bàsica el context i circumstàncies en què una obra

  ha estat produïda. L’alumne/a també ha de ser capaç de produir textos (narracions,

  poemes...) en què predomini la dimensió artística i estètica i en què apliqui els

  coneixements sobre els recursos i les estructures pròpies de cada gènere.

  Acordem la següent distribució pel que fa al pes de cada bloc:

  1r trimestre

  Dimensió comunicació oral (25%)

  Dimensió comprensió lectora (25%)

  Dimensió expressió escrita (25%)

  Dimensió literària (25%)

  mailto:[email protected]

 • pág. 10

  Av. Josep Tarradellas i Joan 5-7, 17006 GIRONA

  Tel: 972232211 Fax: 972244750 A/e: [email protected]

  Dimensió plurilingüe (no s’avalua aquest trimestre)

  2n trimestre

  Dimensió comunicació oral (25%)

  Dimensió comprensió lectora (25%)

  Dimensió expressió escrita (25%)

  Dimensió literària (25%)

  Dimensió plurilingüe (no s’avalua aquest trimestre)

  3r trimestre

  Dimensió comunicació oral (25%)

  Dimensió comprensió lectora (25%)

  Dimensió expressió escrita (25%)

  Dimensió literària (25%)

  Dimensió plurilingüe (no s’avalua aquest trimestre)

  Un dels objectius que s’haurien d’aconseguir en finalitzar l’educació primària és que la

  majoria de l’alumnat hagués adquirit l’hàbit lector. És a dir que la lectura formés part

  de les seves rutines i que aquesta activitat tingués una presència important en l’àmbit

  personal.

  ÀREA DE LLENGUA ESTRANGERA

  Les notes d’àrea i trimestre s’obtindran tot tenint en compte les diferents dimensions

  en les que està desglossada l’àrea:

  1. Dimensió comunicació oral

  Fa referència a les capacitats de parlar, escoltar i comprendre.

  Ús de l’anglès per contestar a les preguntes de classe i en els diàlegs propis de les

  unitats; fonètica adequada en la pronunciació anglesa i en la lectura de textos,

  entendre les instruccions de l’aula; listening i speaking.

  2. Dimensió comprensió lectora

  Les diferents notes de lectura s’obtenen de: lectura expressiva, comprensiva i velocitat

  mailto:[email protected]

 • pág. 11

  Av. Josep Tarradellas i Joan 5-7, 17006 GIRONA

  Tel: 972232211 Fax: 972244750 A/e: [email protected]

  lectora.

  COMPRENSIÓ LECTORA

  Després de la lectura individual d’un text, els alumnes han de respondre una sèrie de

  preguntes o activitats de diferent tipologia.

  3. Dimensió expressió escrita

  En les expressions escrites es tindrà en compte la presentació, els coneixements de les

  estructures, la coherència i l’aplicació del vocabulari treballat.

  Es faran controls de cada unitat, de vocabulari, dictats i redaccions.

  4. Dimensió plurilingüe

  Aquesta dimensió valora el respecte i la dedicació a les diferents llengües potenciant

  la riquesa que representen.

  5. Dimensió literària

  Aquest dimensió valora la lectura en veu alta, memorització de poemes i la seva

  representació, classes de teatre.

  Acordem la següent distribució pel que fa al pes de cada bloc:

  1r trimestre

  Dimensió comunicació oral (50%)

  Dimensió comprensió lectora (25%)

  Dimensió expressió escrita (25%)

  Dimensió plurilingüe (no s’avalua aquest trimestre)

  Dimensió literària (no s’avalua aquest trimestre)

  2n trimestre

  Dimensió comunicació oral (50%)

  Dimensió comprensió lectora (25%)

  Dimensió expressió escrita (25%)

  Dimensió plurilingüe (no s’avalua aquest trimestre)

  Dimensió literària (no s’avalua aquest trimestre)

  mailto:[email protected]

 • pág. 12

  Av. Josep Tarradellas i Joan 5-7, 17006 GIRONA

  Tel: 972232211 Fax: 972244750 A/e: [email protected]

  3r trimestre

  Dimensió comunicació oral (50%)

  Dimensió comprensió lectora (25%)

  Dimensió expressió escrita (25%)

  Dimensió plurilingüe (no s’avalua aquest trimestre)

  Dimensió literària (no s’avalua aquest trimestre)

  ÀMBIT CONEIXEMENT DEL MEDI

  MEDI

  ÀREA DE CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL I ÀREA DE CONEIXEMENT

  DEL MEDI SOCIAL I CULTURAL

  Les notes d’àrea i trimestre s’obtindran tot tenint en compte els diferents projectes

  treballats les diferents dimensions en les que està desglossada l’àrea:

  Socials

  1r trimestre

  Projectes: “Estic creixent”

  Dimensió Ciutadana 100%

  Naturals

  1r trimestre

  Projectes: “Descoberta de l’hort” i “Xefs i cambrers”

  Dimensió Món actual (50%)

  Dimensió Salut i equilibri personal (50%)

  Naturals

  2n trimestre

  Projectes: “Les plantes” i “De què està fet”

  Dimensió Món actual (50%)

  mailto:[email protected]

 • pág. 13

  Av. Josep Tarradellas i Joan 5-7, 17006 GIRONA

  Tel: 972232211 Fax: 972244750 A/e: [email protected]

  Dimensió Salut i equilibri personal (50%)

  Socials

  3r trimestre

  Dimensió Món actual: Projecte “Coses de la nostra terra” (50%) + Projecte “L’Hort

  dona fruit” (50%) =100%

  Naturals

  3r trimestre

  Dimensió Món actual: Projecte “Els animals” (100%)

  ÀMBIT D’EDUCACIÓ EN VALORS:

  ÀREA DE RELIGIÓ

  Les notes d’àrea s’obtindran tenint en compte les diferents el treball realitzat dels

  temes següents:

  1r trimestre

  L’entorn religió: Identificar elements de l’entorn religiós (llocs, vestits, gestos,...).

  A l’àrea de Religió només hi haurà la nota global (100%)

  2n trimestre

  La generositat i la pregària.

  A l’àrea de Religió només hi haurà la nota global (100%)

  3r trimestre

  La relació amb els altres i el compromís.

  A l’àrea de Religió només hi haurà la nota global (100%)l’àrea

  MBIT ARTÍSTIC:

  ÀMBIT EDUCACIÓ ARTÍSTICA

  mailto:[email protected]

 • pág. 14

  Av. Josep Tarradellas i Joan 5-7, 17006 GIRONA

  Tel: 972232211 Fax: 972244750 A/e: [email protected]

  L’Àrea d’educació artística cada trimestre anirà desglossada en música i plàstica. Cada

  àrea tindrà la seva nota. Al final de curs sortirà la nota conjunta en que es farà la mitja

  aritmètica de les dues àrees.

  ÀREA DE MÚSICA I DANSA

  En cadascuna d’aquestes dimensions treballem un seguit de continguts que ajuden a

  assolir uns objectius i al mateix temps unes competències.

  1. Dimensió percepció, comprensió i valoració

  Una part important d’aquesta dimensió són totes aquelles activitats que ens ajudaran

  a percebre, comprendre i valorar el fet i el llenguatge artístic, en aquest cas, per mitjà

  de la música.

  2. Dimensió interpretació i producció

  Per treballar aquesta dimensió realitzarem interpretació i producció de peces i obres

  musicals a través del cant, la dansa i balls.

  3. Dimensió imaginació i creativitat

  En aquesta dimensió treballem i explorem la capacitat imaginativa i creativa dels nens

  i les nenes mitjançant el treball en equip.

  Les activitats d’avaluació seran diverses. Sobretot s’avaluarà a partir del treball fet a

  classe tant a nivell individual com grupal.

  Acordem la següent distribució pel que fa al pes de cada bloc:

  1r trimestre

  Dimensió percepció, comprensió i valoració: (34%)

  Dimensió interpretació i producció: (33%)

  Dimensió imaginació i creativitat: (33%)

  2n trimestre

  Dimensió percepció, comprensió i valoració: (34%)

  Dimensió interpretació i producció: (33%)

  Dimensió imaginació i creativitat: (33%)

  mailto:[email protected]

 • pág. 15

  Av. Josep Tarradellas i Joan 5-7, 17006 GIRONA

  Tel: 972232211 Fax: 972244750 A/e: [email protected]

  3r trimestre

  Dimensió percepció, comprensió i valoració: (34%)

  Dimensió interpretació i producció: (33%)

  Dimensió imaginació i creativitat: (33%)

  ÀREA DE VISUAL I PLÀSTICA

  Enguany avaluarem per dimensions:

  1. Dimensió percepció, comprensió i valoració

  Les competències que fan referència a la dimensió percepció, comprensió i valoració

  són:

  - Mostrar hàbits de percepció conscient de la realitat visual

  - Utilitzar elements del llenguatge visual per comprendre i apreciar les produccions

  artístiques

  - Comprendre i valorar elements del patrimoni artístic i també els elements

  significatius de la contemporaneïtat artística.

  2. Dimensió interpretació i producció

  Les competències que fan referència a la dimensió interpretació i producció són:

  - Utilitzar els elements bàsics del llenguatge visual i tècniques per expressar-se i

  comunicar-se

  3. Dimensió imaginació i creativitat

  Les competències que fan referència a la dimensió imaginació i creativitat són:

  - Improvisar i crear amb els elements i recursos dels diferents llenguatges artístics

  - Dissenyar i realitzar projectes i produccions artístiques multidisciplinàries.

  Acordem la següent distribució pel que fa al pes de cada bloc:

  1r trimestre

  Dimensió percepció, comprensió i valoració: (34%)

  Dimensió interpretació i producció: (33%)

  mailto:[email protected]

 • pág. 16

  Av. Josep Tarradellas i Joan 5-7, 17006 GIRONA

  Tel: 972232211 Fax: 972244750 A/e: [email protected]

  Dimensió imaginació i creativitat: (33%)

  2n trimestre

  Dimensió percepció, comprensió i valoració: (34%)

  Dimensió interpretació i producció: (33%)

  Dimensió imaginació i creativitat: (33%)

  3r trimestre

  Dimensió percepció, comprensió i valoració: (34%)

  Dimensió interpretació i producció: (33%)

  Dimensió imaginació i creativitat: (33%)

  A l’hora d’avaluar un contingut es tindran en compte diferents aspectes depenent del

  tipus d’activitats:

  -Realització dels exercicis seguint les pautes marcades

  -Fidelitat al model i proporcions (totes les mesures han d’estar relacionades)

  -Participació activa en el visionat i comentari de les obres de diferents artistes,

  moviments...

  -Seguir les instruccions donades en cada una de les fases del treball.

  -Seguir les instruccions donades, tot valorant .......i la semblança a l’estil .......

  -Que el resultat sigui una resposta individual i diferent. Expressar-se lliurement i de

  manera diferent als altres.

  -Creativitat en l’expressió lliure.

  -Comprensió dels conceptes de ... (escultura...)

  -Pulcritud: ser acurats en la presentació i acabats.

  -Ocupar correctament l’espai

  mailto:[email protected]

 • pág. 17

  Av. Josep Tarradellas i Joan 5-7, 17006 GIRONA

  Tel: 972232211 Fax: 972244750 A/e: [email protected]

  -Exposició i comentari de les obres pròpies

  -Actitud davant el treball, en les sortides, en les explicacions i en l’execució del treball

  plàstic

  -Participació activa en aportar el material necessari per fer l’activitat

  -Realització de la tècnica escollida amb correcció.

  -Utilització correcta dels materials

  -Ordre i endreça de la classe i materials

  -Participació activa en l’exercici de grup

  -Activitat consensuada per tot el grup i amb atenció als detalls.

  -Participació activa en l’exercici de parelles

  -Bona entesa del grup: planificació, repartiment de les tasques...

  S’anotarà en el registre del mestre quan no es porti el material demanat o no es

  presentin els treballs en el termini i es tindrà en compte en la nota. S’anotaran també

  observacions de les dificultats serioses presentades en alguns treball (traç, pulcritud,

  espai, manca de detalls...), així com els problemes d’actitud.

  La nota del trimestre serà el resultat dels diferents treballs realitzats individuals i

  grupals.

  En cada treball hi ha una nota que respon als ítems avaluats (seguir les instruccions,

  ocupar l’espai, mostrar-se creatiu....) tot i que la nota d’un treball depèn de l’esforç i

  les possibilitats.

  Es tenen en compte les capacitats de cada alumne.

  En els treballs de grup es podrà avaluar de maneres diferents:

  - Si hi ha nota individual i global es farà un mitjana

  - Tot el grup la mateixa nota.

  - Mitjana entre l’autoavaluació i la nota del mestre .

  mailto:[email protected]

 • pág. 18

  Av. Josep Tarradellas i Joan 5-7, 17006 GIRONA

  Tel: 972232211 Fax: 972244750 A/e: [email protected]

  ÀMBIT EDUCACIÓ FÍSICA

  ÀMBIT D’EDUCACIÓ FÍSICA:

  ÀREA D’EDUCACIÓ FÍSICA

  Les notes d’àrea i trimestre s’obtindran tot tenint en compte les diferents dimensions

  en les que està desglossada l’àrea:

  1. Dimensió activitat física

  Fa referència a tot tipus de moviment corporal que fa l’ésser humà que contribueix

  a conèixer, desenvolupar i enfortir el cos, fer més àgils i eficaços els moviments,

  millorar el funcionament del sistema cardiorespiratori i de l’aparell locomotor,

  equilibrar el sistema nerviós i proporcionar beneficis per a la salut i el benestar. No hi

  ha un tipus d’activitat física idònia per a tothom, cadascú pot i ha de trobar la que més

  s’adapti a les seves necessitats i interessos. És important la constància i la regularitat

  en la pràctica per garantir una bona forma física, entesa com la capacitat de donar

  resposta a les necessitats motrius habituals d’una persona.

  2. Dimensió expressió i comunicació corporal

  Fa referència a potenciar la creativitat, ampliar el repertori motriu i donar valor a la

  varietat de recursos expressius de què disposen els alumnes, utilitzant diferents

  tècniques, ha de ser també una tasca de l’educació física. A través de l’expressió i la

  comunicació corporal afavorim que l’alumne reguli les seves emocions, accepti les

  diferències i respecti el seu cos i el dels altres.

  3. Dimensió hàbits saludables

  Fa referència a que cal contribuir que els alumnes incorporin la pràctica regular

  d’activitats físiques de manera autònoma com a hàbit saludable al llarg de la vida i

  també que adoptin actituds crítiques davant de pràctiques i estereotips socials no

  saludables. Els hàbits saludables no són simples informacions o coneixements que

  s’hagin rebut sinó que han de ser un conjunt d’actituds i maneres de fer que es duguin

  a la pràctica de manera mantinguda en el temps.

  mailto:[email protected]

 • pág. 19

  Av. Josep Tarradellas i Joan 5-7, 17006 GIRONA

  Tel: 972232211 Fax: 972244750 A/e: [email protected]

  4. Dimensió joc motor i temps de lleure

  Aquesta dimensió té per objectiu educar en l’ús pedagògic i recreatiu del temps de

  lleure, considerant que les activitats que s’hi facin han de ser de caràcter voluntari,

  lúdic i formatiu. El joc acompanya l’infant al llarg dels anys, desenvolupa la seva

  imaginació i creativitat i permet explorar, conèixer i entendre el seu entorn i

  relacionar-se amb els altres. Facilita l’expressió de diferents sentiments i la gestió i

  l’autocontrol de les emocions que se’n generen. Des de l’àmbit de l’educació formal,

  com és l’escola, hem d’introduir i promocionar activitats físiques i recreatives que es

  puguin desenvolupar en entorns propers, ja siguin naturals o urbans, per tal que els

  infants en facin ús durant el seu temps de lleure, i adquireixin, a la vegada, hàbits de

  vida saludable.

  Acordem la següent distribució pel que fa al pes de cada bloc:

  1r trimestre

  Dimensió expressió i comunicació corporal (no s’avalua aquest trimestre)

  Dimensió activitat física (40%)

  Dimensió hàbits saludables (30%)

  Dimensió joc motor i temps de lleure (30%)

  2n trimestre

  Dimensió expressió i comunicació corporal (25%)

  Dimensió activitat física (25%)

  Dimensió hàbits saludables (25%)

  Dimensió joc motor i temps de lleure (25%)

  3r trimestre

  Dimensió expressió i comunicació corporal (20%)

  Dimensió activitat física (30%)

  Dimensió hàbits saludables (30%)

  Dimensió joc motor i temps de lleure (20%)

  mailto:[email protected]