criteris d'avaluaciÓ generals - eso a l'etapa de l'eso es

of 15 /15
CRITERIS D’AVALUACIÓ GENERALS - ESO A l’etapa de l’ESO es realitzaran avaluacions trimestrals, de manera que el curs estarà fraccionat en tres avaluacions. Tot i que cada àrea establirà quins seran els criteris d’avaluació que li correspon, alguns acords d’avaluació són generals: Els alumnes estan obligats a portar el material que requereixi el professor de la matèria i el fet de no portar-lo afectarà a la nota d’actitud. El bon comportament a classe, el compliment de les dates d’entrega, la realització dels deures, el bon ús de les eines TIC són paràmetres que es tindran en compte en la valoració de l’actitud de l’alumnat. Els exàmens es faran sempre en una data concretada, de manera que és obligatori respectar aquesta data i només es modificarà per causa major com malaltia justificada mèdicament o després d’una valoració de la situació pel claustre de professors. Si un/a alumne/a no pot assistir a una prova degut a alguna de les situacions anteriors, se li farà l’examen el dia que acordi el professor i l’alumne/a. En cas contrari, la nota de l’examen serà un zero. En els exàmens es valorarà l’ortografia, de manera que es penalitzaran les faltes en totes les assignatures i no només en les de llengües. En qualsevol de les activitats puntuables que realitzi l’alumne, ja siguin treballs o exàmens, cada falta d’ortografia baixarà 0,1 punts la nota de l’activitat. L’alumne podrà rebre una penalització màxima d’un punt en el cas dels alumnes de 1r cicle i dos punts en el cas de 2n cicle, quan l’assignatura no sigui de l’àrea de llengües. Per tal d’aprovar una avaluació cal que la nota final d’aquesta sigui igual o superior a zero. Després de les notes trimestrals hi haurà un període de recuperacions per tal que els alumnes puguin examinar les assignatures pendents i aprovar en aquesta segona oportunitat. La nota de la recuperació trimestral serà un màxim de cinc i en cas de suspendre sempre es mantindrà la nota més alta. La nota final de juny serà la nota promig del tres trimestres. No es farà promig quan l’alumne tingui una nota inferior al 4 en el tercer trimestre. Els alumnes que hagin suspès alguna matèria podran optar a les proves extraordinàries de setembre. La nota de setembre valorarà en un 10% el dossier realitzat per l’alumne al llarg de l’estiu, un 10 % el treball realitzat al llarg del curs i en nu 80% el resultat obtingut a la prova.

Author: dinhkhanh

Post on 28-Jan-2017

221 views

Category:

Documents


7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • CRITERIS DAVALUACI GENERALS - ESO

  A letapa de lESO es realitzaran avaluacions trimestrals, de manera que el curs estar fraccionat en tres avaluacions. Tot i que cada rea establir quins seran els criteris davaluaci que li correspon, alguns acords davaluaci sn generals:

  Els alumnes estan obligats a portar el material que requereixi el professor de la matria i el fet de no portar-lo afectar a la nota dactitud.

  El bon comportament a classe, el compliment de les dates dentrega, la realitzaci dels deures, el bon s de les eines TIC sn parmetres que es tindran en compte en la valoraci de lactitud de lalumnat.

  Els exmens es faran sempre en una data concretada, de manera que s obligatori respectar aquesta data i noms es modificar per causa major com malaltia justificada mdicament o desprs duna valoraci de la situaci pel claustre de professors. Si un/a alumne/a no pot assistir a una prova degut a alguna de les situacions anteriors, se li far lexamen el dia que acordi el professor i lalumne/a. En cas contrari, la nota de lexamen ser un zero.

  En els exmens es valorar lortografia, de manera que es penalitzaran les faltes en totes les assignatures i no noms en les de llenges. En qualsevol de les activitats puntuables que realitzi lalumne, ja siguin treballs o exmens, cada falta dortografia baixar 0,1 punts la nota de lactivitat. Lalumne podr rebre una penalitzaci mxima dun punt en el cas dels alumnes de 1r cicle i dos punts en el cas de 2n cicle, quan lassignatura no sigui de lrea de llenges.

  Per tal daprovar una avaluaci cal que la nota final daquesta sigui igual o superior a zero.

  Desprs de les notes trimestrals hi haur un perode de recuperacions per tal que els alumnes puguin examinar les assignatures pendents i aprovar en aquesta segona oportunitat. La nota de la recuperaci trimestral ser un mxim de cinc i en cas de suspendre sempre es mantindr la nota ms alta.

  La nota final de juny ser la nota promig del tres trimestres. No es far promig quan lalumne tingui una nota inferior al 4 en el tercer trimestre.

  Els alumnes que hagin susps alguna matria podran optar a les proves extraordinries de setembre. La nota de setembre valorar en un 10% el dossier realitzat per lalumne al llarg de lestiu, un 10 % el treball realitzat al llarg del curs i en nu 80% el resultat obtingut a la prova.

 • CRITERIS DAVALUACI 3R DESO

  CRITERIS AVALUACI MATEMTIQUES

  A lrea de Matemtiques, savaluar els alumnes seguint les segents proporcions: Fets, conceptes i sistemes conceptuals: 10% Procediments: 70%. A 4t. dESO els procediments comptaran el

  60% i el 10% restant sobtindr a partir de proves de competncies bsiques.

  Actituds, valors i normes: 20% Sentn per Fets, conceptes i sistemes conceptuals :

  La teoria impartida a classe. Laplicaci per deducci de la teoria impartida a classe

  Per avaluar conceptes es realitzaran exmens amb preguntes sobre els temes. Per avaluar Procediments es realitzaran exmens amb exercicis i problemes. En les proves de competncies bsiques de 4t. d ESO savaluaran les competncies i coneixements bsics que els alumnes han d'haver adquirit en competncia matemtica durant la secundria. En avaluar Actituds, valors i normes es tindran en compte:

  La presentaci de la llibreta (10% de la nota global de la matria) . Per valorar la llibreta es tindr en compte la seva presentaci, continguts, autocorrecci, ortografia, expressi escrita, calligrafia i organitzaci i es far usant una taula davaluaci que es donar a lalumnat.

  Lactitud a classe (10% de la nota global de la matria). Per valorar aquest aspecte es tindr en compte el comportament i respecte; collaboraci i participaci, materials i informaci; activitats i estudi; inters i es far usant una taula davaluaci que es donar a lalumnat.

  Material de lalumne/a Tots els alumnes han de disposar de llibreta quadriculada DIN A4, material descriptura, regla, escaire, cartab, transportador dangles i comps. Noms sutilitzar la calculadora quan aix ho indiqui el/la professor/a. Els treballs i exmens es realitzaran en DIN A4 blanc o quadriculats segons el professor decideixi. Exmens - Es realitzaran com a mnim 2 proves escrites al llarg del trimestre, que seran

  acumulatives, donada la naturalesa de les matemtiques. A ms, es podran realitzar altres proves assaig al llarg del trimestre, en funci del temari i del temps.

  - Els exmens es faran sempre en una data concretada, de manera que s obligatori respectar aquesta data i noms es modificar per causa major com malaltia justificada mdicament o desprs duna valoraci de la situaci pel claustre de professors. Si un/a alumne/a no pot assistir a una prova degut a alguna de les situacions anteriors, se li far lexamen el dia que acordi el professor i lalumne/a. Si no hi ha cap de les situacions anteriors, la nota de lexamen ser un zero.

  Superaci i recuperaci de curs - Per tal daprovar una avaluaci cal que la nota final sigui igual o superior a cinc.

 • - Un cop finalitzat el trimestre es far una examen de recuperaci pels alumnes que no lhagin superat. Lhora de lexamen de recuperaci el fixar la direcci del centre. La nota mxima de lexamen de recuperaci ser un 5. En el cas que la nota de lexamen de recuperaci sigui inferior a la nota trimestral es conservar la nota del trimestre.

  - Per aprovar el curs, caldr haver aprovat els tres trimestres o b que el promig.de les notes obtingudes en els tres sigui 5 o superior a cinc, sempre i quan la nota del tercer trimestre sigui un mnim de 3.

  - La nota final de curs ser arrodonida a un nombre natural. - Lalumne que no superi lassignatura al juny haur de recuperar el curs complert al

  setembre. Recuperaci del curs anterior Lalumne/a que superi les matemtiques del curs actual automticament li quedaran aprovades les matemtiques del curs anterior.

  CRITERIS DAVALUACI COMUNS A LLENGUA CATALANA I CASTELLANA

  1r i 2n Cicle ESO

  Ponderaci Exmens 85% Actitud 15%

  Procediments davaluaci Actitud a l aula (observaci de l alumne): atenci, inters i participaci. Proves objectives especfiques, globals, escrites, orals, prctiques i treballs. Materials de treball diari: llibre de text, material addicional. Lectures obligatries.

  Criteris de correcci Es valorar l adequaci de la resposta, la precisi, l expressi clara i ordenada, lortografia correcta, el raonament lgic, la coherncia, la creativitat, loriginalitat, la presentaci i l s de vocabulari adequat.

  Condicions Els exmens es faran sempre en la data concretada, de manera que s obligatori respectar aquesta data i noms es modificar per causa major com malaltia justificada medicament o desprs duna valoraci de la situaci pel claustre de professors. Quan lalumne es recuperi i torni a lactivitat acadmica, els professors de les matries pendents dexaminar degut a alguna de les situacions anteriors, li notificaran la nova data dexamen.

 • 1r i 2n Cicle ESO

  Recuperaci Al llarg del curs soferiran recuperacions trimestrals

  de manera que lalumne podr recuperar les

  pendents de la 1 avaluaci en el perode establert

  desprs de vacances de Nadal, les de la segona,

  desprs de Setmana Santa i les de la tercera

  avaluaci a juny.

  Lalumne sempre conservar la nota obtinguda ms

  alta. La nota de recuperaci tindr un valor mxim

  de 5.

  Pendents Els alumnes que passen de curs amb Llengua catalana o castellana pendent poden recuperar-la si la superen en el curs en qu es troben.

  Recuperaci de setembre Examen global de la matria que comptar un 80%. Presentaci del dossier de recuperaci (10%) i lactitud 10%)

  A inici de curs es fa una avaluaci inicial per determinar el punt de partida dels alumnes i revisar, si s necessari, la programaci, adaptant-la a les circumstncies especfiques del grup-classe. Aquesta avaluaci inicial servir, igualment, per derivar alumnes amb dificultats especfiques als grups de desdoblament on podran rebre una atenci ms individualitzada. Ponderaci La nota mitja entre les proves i activitats de cada avaluaci. Les proves escrites tindran un valor del 45% de la qualificaci total de lavaluaci (i sinclou, tamb, la valoraci daspectes relacionats amb lexpressi escrita com correcci ortogrfica, presentaci, coherncia). El 55% restant es distribuir de la segent forma: a) Expressi oral: 10%. b) Lectura: comprensi de textos y obres complertes. Expressi oral o escrita derivada d activitats de lectura i petites proves escrites: 20%. c) Actitud (atenci i participaci classe, respecte als companys i al professor, responsabilitat en las feines assignades, comproms per aprendre): 15%. d) Llibreta i deures: 10%. Procediments davaluaci. Criteris de qualificaci Lavaluaci s continua i acumulativa. Al final de cada avaluaci, els alumnes presentaran els exercicis fets durant aquest perode de temps. Si el treball presentat contempla els requisits que es determinen a continuaci, la nota li comptar per obtenir la mitja de la global del trimestre.

 • El fet de presentar la llibreta s: OBLIGATORI per 1r ESO OPTATIU per 2n,3r i 4t ESO

  Normes de presentaci dels exercicis:

  Shan de presentar TOTS els exercicis en una llibreta.

  Els enunciats shan de copiar sencers (al menys els que els professors determinin) No sacceptaran les respostes dels exercicis sense el context corresponent.

  Tots els exercicis estaran degudament corregits.

  Si es donen fitxes extres, shan denganxar a la llibreta o guardar en una carpeta i presentar a final de lavaluaci .

  Es valorar el mxim esfor possible quant a polidesa i calligrafia.

  *Veure annex (presentaci bsica de treballs) Pel que fa a lactitud de lalumne es valoraran positivament els segents aspectes:

  -Tenir un bon comportament i participar a classe. (a classe de Llengua es valora molt lexpressi oral). -Consultar dubtes i mostrar inters per la matria. -Ser constant en el treball. -Mostrar respecte vers el professor i els companys.

  Tal i com es contempla en la normativa general de lESO, es consideren com falta greu i per tant seran motiu suficient per arribar a suspendre lactitud duna matria, els fets segents: - No presentar els deures (tenir 5 faltes de deures) i els treballs encomanats de manera reiterada.

  -Presentar els treballs de manera poc acurada. -Mostrar una actitud negativa a classe. -No tenir inters en la matria

  - Copiar els treballs. B sigui dun company, dinternet, dun llibre.... - Emprar lordinador de forma inadequada durant la classe. - Fer s no autoritzat de mbil, Ipod... Proves objectives especfiques, globals, escrites, orals, prctiques i treballs. Lectures obligatries.

  Lectura obligatria de totes les obres indicades a la programaci que realitza el departament i la realitzaci de les activitats previstes per cada lectura: elaboraci correcte de les fitxes resum (Annex) de bibliografia, investigaci i de ampliaci de dades, comprensi del vocabulari, anlisi correcte de l expressi del contingut, valoraci crtica i raonada. El professor realitzar activitats (qestionaris, esquemes,) i controls de lectura per fer el seguiment i la comprovaci de la lectura. Per cada falta de lectura o resum que no es presenti, es restar 1 punt de la nota de lexamen de lectura. Tamb es valorar l expressi escrita a travs de redaccions i activitats de creaci.

 • Criteris de correcci En tots els treballs escrits es descomptar un 0'1 per cada errada d ortografia, aix com per una deficient puntuaci o per errades a lexpressi escrita (errades de lxic, semntica o sintaxi). A les proves escrites de final de trimestre o de final de curso aquest descompte no superar 1 punt a la nota global de 1r; 2 punts a la 2n; i de 3 punts a la de 3r i 4t d ESO. En cas de voler recuperar els punts descomptats per faltes dortografia, Lalumne ha de mostrar una millora ortogrfica en el segent examen o presentar una redacci feta a m (sense cap falta) al final de lavaluaci (abans que es faci la mitjana i sempre per iniciativa de lalumne) A ms, es podr descomptar fins 1 punt de la nota final de l'examen per una inadequada presentaci (lletra, marges, esborranys). Condicions Els exmens es faran sempre en la data concretada, de manera que s obligatori respectar aquesta data i noms es modificar per causa major com malaltia justificada mdicament o desprs duna valoraci de la situaci pel claustre de professors. Quan lalumne es recuperi i torni a lactivitat acadmica, els professors de les matries pendents dexaminar degut a alguna de les situacions anteriors, li notificaran la nova data dexamen. Recuperacions Si un alumne no aprova el tercer trimestre del curs significa que no aprova la Llengua castellana o catalana i la literatura corresponent a aquest curs. L alumne susps podr recuperar-la en un examen que es realitzar en el mes de juny. Pendents Els alumnes que passen de curs amb Llengua catalana o castellana pendent poden recuperar-la si la aproven en el curs en qu es troben. Recuperaci setembre Examen global de la matria que comptar un 80%. Presentaci del dossier de recuperaci (10%) i lactitud 10%).

 • LLENGUA ANGLESA CRISTERIS DAVALUACI

  El resultat de cada avaluaci sobtindr seguint els criteris segents: Activitats: Shi inclour la valoraci de les activitats escrites realitzades a classe, els treballs extraordinaris i els controls de classe, els progress check, de lectura, les activitats de la pgina web, proves bsiques de sintaxi, etc. Prova Oral: Sobtindr tenint en compte la lectura en veu alta, les respostes a preguntes espontnies en veu alta i les intervencions preparades, aix com les exposicions orals demanades. Ser obligatria una prova oral per trimestre, amb unes pautes i seguiments donats prviament a classe. La seva intervenci a les classes de lassistent didiomes s un plus per la part procedimental de la matria. Actitud: Es valorar linters i lesfor per progressar demostrat per lalumne/a, lactitud receptiva i participativa en les classes, aix com lacompliment dels deures i els projects encomanats. Tamb es tindr en compte que lalumne/a segueixi les instruccions per fer els exercicis i ls adequat de lordinador a classe. Els alumnes que no segueixin aquestes indicacions, i/o tinguin reiterades faltes de deures, poden arribar a suspendre la matria. Els continguts seran avaluats en exmens i altres proves com els progress check de les unitats treballades a classe, que seran de lliurament obligatori a la finalitzaci de cada unitat. Els percentatges que sapliquen a aquesta avaluaci sn: Conceptes: 40% Procediments: 40% Actitud: 20% Recuperaci Lavaluaci ha de constatar lassoliment de resultats de laprenentatge. Si en lavaluaci no es constata lassoliment dels objectius de laprenentatge, lalumnat tindr loportunitat de recuperar a les proves extraordinries davaluaci que es realitzaran trimestralment i el mes de setembre, en aquestes es comprovar lassoliment de les competncies bsiques de cada nivell.

 • TECNOLOGIA

  CRITERIS DAVALUACI

  Aquesta assignatura t una part de continguts i una part procedimental i aix es

  reflecteix en la valoraci de la matria. Aix doncs, del total de la nota un 40%

  correspon a conceptes, un 40% correspon a procediments i un 20% a lactitud. Els

  conceptes es demostren en un mnim de dos presentacions per trimestre on lalumne

  ha de demostrar que ha adquirit els coneixements que shan adquirit al llarg de les

  diferents sessions.

  Els procediments es valoren en els exmens de problemes, en la feina que

  desenvolupen al taller i en el resultat final del projecte realitzat a laula. Lactitud

  valora linters que mostra lalumne per lassignatura i el respecte que mostra cap al

  professor i cap als seus companys.

  Durant el curs es fa una o dues prctiques al taller i al finalitzar han dentregar una

  memria escrita del que sha fet que tamb t un valor de continguts. En resum

  lalumne obt la nota final de la segent manera:

  Conceptes:

  - Puntuaci obtinguda en la part conceptual de les presentacions.

  - Memria de la prctica al taller.

  - Notes dels exercicis a classe.

  Procediments:

  - Puntuaci obtinguda en la part procedimental dels exmens.

  - Avaluaci diria al taller.

  - Avaluaci diria de classe i projecte realitzat a laula.

  Actituds, valors i normes :

  - Lactitud individual a classe (10% de la nota global de la matria). Per valorar aquest aspecte es tindr en compte el comportament i respecte; collaboraci i participaci, materials i informaci; activitats i estudi; inters i es far usant una taula davaluaci que es donar a lalumnat.

  - Lactitud i responsabilitat grupal (10% de la nota global de la matria). Per valorar aquest aspecte es tindr en compte el comportament i el respecte en el grup de treball; collaboraci i participaci en el grup i inters en el treball

 • grupal. Es far usant una taula davaluaci que es donar a lalumnat.

  En els treballs savaluar lexpressi escrita i lortografia i per aix es baixar 01 punts

  per falta. Com a molt es traur 1 punt al 1r. Cicle i 2 punts al 2n. cicle per ortografia i

  mala expressi escrita. Si per causa justificada (certificat metge) un/a alumne/a no pot

  assistir a una prova, se li far la prova el dia que es pacti amb el/la professor/a. Si no hi

  ha causa justificada, la nota de lexamen ser zero.

  Superaci i recuperaci de curs

  - Per tal daprovar una avaluaci cal que la nota final sigui igual o superior a cinc.

  - La nota global del curs es calcular fent la nota mitjana de les tres avaluacions,

  sempre que les tres estiguin aprovades.

  - Si es suspn la 1a 2a avaluaci per la nota mitjana de les tres avaluacions s cinc

  es supera lassignatura.

  - Si es suspn la 3a. avaluaci amb nota inferior a 3 no es far nota mitjana i no es

  superar lassignatura.

  - Si es suspenen dues avaluacions no es far nota mitjana i no es superar

  lassignatura.

  - Un cop finalitzat el trimestre es far un examen de recuperaci pels alumnes que no

  lhagin superat. Lhora de lexamen de recuperaci el fixar la direcci del centre. La

  nota mxima de lexamen de recuperaci ser un 5.

  - Lalumne/a que aprovi el curs podr optar a un examen de millora de nota a finals de

  juny. El temari de la prova ser la de tot el curs.

  - Lalumne que no superi lassignatura al juny haur de recuperar el curs complert al

  setembre.

  Recuperaci del curs anterior

  Lalumne/a haur de concretar amb el professor de la matria del curs pendent per

  veure quines tasques ha de realitzar per aprovar-la.

  Notes finals

  A partir de 5 (suficient) les notes finals en totes les rees a partir de 5 sarrodoniran a la unitat superior sempre i quan la notat dactitud sigui 6 o ms de 6.

 • CRITERIS DAVALUACI CINCIES SOCIALS

  Avaluaci

  La nota de cada trimestre estar en relaci amb la participaci i el comportament dels

  alumnes a classe, el treball diari realitzat a la seva llibreta, els exmens del trimestre i

  els treballs obligatoris de cada trimestre.

  No es distingir entre nota de Conceptes i Procediments, ser la mateixa, i sortir de:

  La mitja de les proves escrites i dels treballs que es faran al llarg del trimestre.

  El professor far servir diferents eines d'avaluaci que faran mitja entre elles i

  configuraran la nota conjunta de Conceptes i Procediments: exmens,

  exposicions orals, treballs, portfolis, autoavaluacions...

  La nota dActitud sortir desprs davaluar diferents aspectes relacionats amb la

  conducta de lalumne a classe, la participaci en la dinmica del curs, el seu inters per

  lassignatura, etc. En qualsevol cas sexigir:

  1. Presentaci correcta de la llibreta en format paper.

  2. Bona presentaci i puntualitat en lentrega dels treballs, deures etc.

  3. Bona actitud a classe.

  4. Superar els exmens i controls que es facin per avaluar la matria.

  5. Portar el material necessari per treballar.

  6. Una correcta ortografia.

  7. El compliment de la normativa general del centre i de la normativa especfica

  del 1x1.

  El professor podr revisar la llibreta en qualsevol moment del curs i les observacions

  que realitzi ajudaran a conformar la nota dactitud de lalumne.

  Per calcular la nota Global es tindr en compte la nota obtinguda entre els Conceptes i

  els Procediments, que comptar el 80 %, i la nota dActitud que es valorar el 20 %.

  El professor anir penjant les notes obtingudes per l'alumne a la plataforma digital de

  l'escola. Per tant, es considera que tant l'alumne com la famlia es troben assabentats

  del progrs acadmic que vagi assolint.

  Els exmens

 • Els exmens es faran el dia assenyalat. Si per alguna causa justificada (certificat metge)

  no fos possible realitzar-lo en el dia previst en el calendari, lexamen tindria lloc el dia

  que es pacti amb el professor/a. En cas dabsncia no justificada, la nota de lexamen

  ser un zero.

  Lalumne que copi o intenti copiar en un examen, suspendr lavaluaci corresponent.

  La realitzaci d'una prova escrita requereix concentraci. No es podr parlar mentre es

  realitza un examen ni es podr demanar res als companys. Cada alumne ha de portar

  el seu propi material. Qui parli durant la realitzaci d'una prova, se li retirar l'examen i

  la nota que obtindr de la prova ser un zero.

  Ortografia

  L's d'una correcta ortografia s un dels elements que es valoraran a l'hora d'avaluar

  un treball. Les faltes d'ortografia es penalitzaran de la segent manera:

  En qualsevol de les activitats puntuables que realitzi lalumne, ja siguin treballs

  o exmens, cada falta dortografia baixar 0,1 punts la nota de lactivitat.

  Lalumne podr rebre una penalitzaci mxima dun punt en el cas dels

  alumnes de 1r cicle i dos punts en el cas de 2n cicle.

  Lliurament dels treballs

  Per respecte als companys que presenten la feina complint els terminis exigits, no es

  permetr el lliurament de cap treball fora del termini acordat pel professor. El

  professor noms acceptar aquells treballs que, sota el seu criteri, han estat lliurats

  fora de termini per un motiu prou justificat.

  Recuperaci i superaci de curs

  Al final de cada trimestre, i en cas que un alumne hagi susps, es procedir a la

  realitzaci dun examen o treball de recuperaci. Aquest tindr la forma que el

  professor dictamini en cada cas i es realitzar el dia i lhora que decideixi. En cas

  daprovar lexamen, la nota de recuperaci ser, en qualsevol cas, un 5. En cas de

  suspendre, es conservar sempre la nota ms alta obtinguda per lalumne.

  Per tal daprovar una avaluaci cal que la nota final sigui igual o superior a cinc.

 • La nota global del curs es calcular fent la nota mitjana de les tres avaluacions sempre

  que la nota del tercer trimestre sigui 3 o superior a 3. Si es suspn la 3a avaluaci

  amb una nota inferior a 3 no es far la mitja i no es superar lassignatura.

  En cas que a un alumne li quedi pendent lassignatura dun curs, hi haur una

  recuperaci durant el mes de setembre. En aquest cas, lalumne shaur dexaminar de

  tota la matria. Lalumne haur de realitzar un treball que li ser comunicat al final de

  curs i que haur dentregar el dia de lexamen de setembre. La nota obtinguda ser

  una ponderaci entre el resultat de lexamen i del treball.

  En cas que un alumne no superi la matria dun curs i accedeixi al curs superior,

  passar de curs amb la matria pendent que haur de recuperar. Cal que lalumne es

  posi en contacte amb el professor que ha impartit lassignatura i que li demani quines

  sn les activitats que haur de realitzar per tal de superar la matria. En qualsevol cas,

  es tractar dun treball que haur de presentar durant el mes dabril.

  Criteris d'Avaluaci OPTATIVA Departament de cincies

  EXPERIMENTA!

  Lobjectiu daquesta matria optativa s millorar la capacitat de raonament davant un problema , animar a escollir un nou cam si la soluci no s la correcta i mantenir una actitud favorable a la revisi i millora del resultat. Treballarem conceptes i procediments conjuntament. No es poden dur a terme els procediments de lassignatura sense tenir assolits els conceptes. Aix es reflecteix en la valoraci de la matria de manera que, del total de la nota un 40% correspon a conceptes, un 40% correspon a procediments i un 20% a lactitud. Els conceptes es demostren en la prctica del dia a dia. Els conceptes no reben un tractament a banda ja que sn intrnsecs en els procediments. Els procediments es valoren en el treball diari i amb la presentaci de les prctiques. Lactitud valora l inters que mostra lalumne per lassignatura, el respecte que mostra cap al professor i cap als seus companys. Es tindran en compte els segents criteris:

  10% Lliurar correcta i puntualment les prctiques i la llibreta.

  10% El treball personal diari.

 • Lactitud i participaci a classe. Compliment de la normativa de curs i de ls correcte dels ordinadors. Ls de la bata i cabell recollit

  Material de lalumne Tots els alumnes han de disposar duna llibreta de laboratori, material descriptura , ordinador, Ipad,...Noms sutilitzar la calculadora i el mbil quan aix ho indiqui el/la professor/a. Els treballs es realitzaran en DIN A4 blanc, SEGUINT LA PAUTA QUE EST A XTEND. Una bata blanca i cabell recollit. Exmens No es realitzaran exmens. Lavaluaci s contnua. Es valora el treball diari i la presentaci de treballs. En els treballs savaluar lexpressi escrita i lortografia i per aix es baixar 01 punts per falta. Com a molt es traur 1 punt al 1r. cicle i 2 punts al 2n. cicle per ortografia i mala expressi escrita. Voluntriament, sentregar en el 3r trimestre , un dossier que reculli totes les prctiques corregides per la professora que lalumne/a ha fet en el 1r i 2n trimestre ( podr pujar 1 punt de la nota final de curs si ha superat els 3 trimestres).

  Superaci i recuperaci de curs Per recuperar el curs s imprescindible presentar les prctiques. La nota global del curs es calcular fent la nota mitjana de les tres avaluacions sempre que les tres estiguin aprovades. Sexigeix que al tercer trimestre la nota mnima sigui un 3. Aix significa que no s far mitja aritmtica a aquells alumnes que tinguin notes inferiors a 3 en el darrer trimestre. La nota final de curs no contempla decimals i sempre que sigui inferior a 5 significar la no superaci de la matria. Per tal de recuperar les assignatures pendents lalumne shaur de presentar a les proves extraordinries que es faran els primers dies de setembre. Per tal que lalumne es prepari la superaci daquestes proves el professor proposar un dossier dactivitats per a realitzar a lestiu i que shaur de lliurar en el moment de les proves. La nota final de setembre correspondr en un 90% a lobtinguda en les prctiques entregades, en un 10% a lactitud obtinguda durant el curs .

 • Optativa: EMPRENEDORIA

  Criteris davaluaci

  Aquesta s una assignatura eminentment prctica. No s tan important assolir

  continguts concrets com desenvolupar un seguit dhabilitats que et seran fonamentals

  per tirar endavant els teus propis projectes vitals.

  El desenvolupament del curs es far a lentorn duna srie dactivitats que

  promouran la reflexi de lalumne i que laniran capacitant en una srie daspectes

  cabdals: treball en grup, comunicaci oral, presa de decisions, resoluci de conflictes,

  etc.

  Lavaluaci, per tant, no pot anar lligada al desenvolupament de cap contingut

  teric sin que es produir desprs de valorar diferents aspectes de levoluci de

  lalumne al llarg del curs:

  Inters en lassignatura. Es tindr en compte la participaci activa en les

  diferents activitats proposades aix com la capacitat de prendre decisions

  consensuades a lentorn del grup de treball.

  Seguiment metdic del curs. En aquest cas es valorar lelaboraci, per part de

  lalumne, dun quadern de treball on hi aparegui la descripci del treball diari.

  Es tindr molt en compte la claredat i la bona presentaci del treball.

  Reflexi final de trimestre. Al final de cada trimestre, desprs dhaver llegit un

  text o dhaver vist un audiovisual, es demanar a lalumne que elabori un text

  reflexiu a lentorn dun dels temes tractats.

  Preparaci i desenvolupament del projecte final. Cada alumne haur de

  pensar, planificar i desenvolupar un projecte final demprenedoria. Pot ser un

  projecte social, cultural o empresarial. Es valorar loriginalitat del projecte aix

  com el seu correcte desenvolupament seguint les instruccions donades.

  Optativa: LLENGUA ALEMANYA

  CRISTERIS DAVALUACI

  CONCEPTES Frmules de la vida social: fer presentacions, saludar, preguntar i donar informaci personal. Pasos, llenges i nacionalitats. L'alfabet. Els nombres. Preguntar i contestar pel lloc de procedncia i el lloc de residncia. Descriure persones i coses. Preguntar i respondre sobre l'edat, alada i quantitat. Demanar que ens repeteixin una informaci. Realitzar entrevistes. Hobbys. Lhora i els dies de la setmana. Realitzar comunicacions senzilles prpies del context i de l'ambient familiar.

 • Aspectes gramaticals: La conjugaci del present d'indicatiu dels verbs regulars i verbs amb canvi de vocal. La conjugaci del present d'indicatiu del verb sein i haben. Els pronoms personals i interrogatius Els adverbis interrogatius i exclamatius. Noms juntament amb els seus corresponents articles i plurals. L'article determinat i indeterminat. Negacions amb nein, nicht i kein. Verbs separables. Verbs modals: knnen, mchten i mssen. Pronoms possessius. PROCEDIMENTS Comunicaci oral - Comprensi global de missatges orals extraient la informaci necessria per a la tasca. Participaci activa en intercanvis orals per tal de donar i rebre informaci. Ordenar, descartar i seleccionar fotos, dibuixos o oracions. Simular situacions. Descriure oralment el que es veu o se sent Comunicaci escrita - Comprensi global de textos escrits. Producci d'un text senzill per donar opinions. Elaboraci d'un projecte senzill que proporcioni informaci. Respondre preguntes. Escriure cartes, dilegs. Ordenar dilegs, oracions, pargrafs ACTITUDS Participaci en totes les activitats que es plantegen a l'aula. Presa de conscincia de la capacitat personal per progressar i aconseguir un nivell de comunicaci cada vegada ms elevat. Curiositat per la lectura de textos escrits en llengua alemanya. Inters per conixer el funcionament de la llengua estrangera. Disposici a collaborar amb els companys com a manera efica de realitzar tasques concretes i aprendre. Curiositat, respecte i valoraci crtica de les formes de vida d'altres pasos. Els percentatges que sapliquen a aquesta avaluaci sn: Conceptes: 40% Procediments: 40% Actitud: 20% Recuperaci Lavaluaci ha de constatar lassoliment de resultats de laprenentatge. Si en lavaluaci no es constata lassoliment dels objectius de laprenentatge, lalumnat tindr loportunitat de recuperar a les proves extraordinries davaluaci que es realitzaran trimestralment i el mes de setembre, en aquestes es comprovar lassoliment de les competncies bsiques de cada nivell.