calculo de cementacion (excel)

Download CALCULO DE CEMENTACION (excel)

Post on 17-Aug-2014

213 views

Category:

Documents

18 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

POZO CUITLAHUAC # 388 T.L 3.5 CEMNTACION DE T.L 3.5 9.3#/P 8HR @ 2500 MTS. T.R 7'' 26#/P @ 1875 MTS. LODO 1.53 GR/CC AJUGERO 6 1/8'' EXC. 10 % 205 DEN. AGUA REND. Q= 390 SC DEN. AGUA REND. Q= 35.96 Bls agua 1.89 8.33 27.89 0.23 50.47 0.03 4 BPM. 0 Bls agua 0 8.33 0 0.23 0 0.03 0 BPM. 65.07 Bls de lechada. 15.74 6.3 1.52 0.03 BLS/P CIMA DEL BACHE @ 1599.60 CIMA DEL CTO. @ 1817 .49 MTS. 0.01 BLS/P 217.89 MTS. DE BACHE DE 1.65 GR./CC 1875 MTS.

0 Bls de lechada.

0 0 0

57.5 MTS. CTO 3m3 DE BACHE ESPACIADOR 1.70Gr/cc 3 1000 18.87 Q= 5 Bpm. 2451.65 3.28 0.01 69.96 BLS.DE DESP. 43.35 3.28 0.01 1.24 BLS DE CTO./ZAP.COP. MTS. QUE HAY DE T.R ANT. AL FONDO 620 3.28 0.02 49.82 BLS. 65.07 10.27 54.8 BLS- EL 10 % E. 54.8 BLS. DE LECHADA DE 1.89 GR./CC 49.82 0.02 3.28 620 mts de cto.1.89 4.98 0.03 3.28 57.5 MTS.DE TRASLAPE / T.Rs 1875 57.5 1817.5 CIMA DE CTO DE 1.89 GR./CC

T.R7''26#@

0.02

BLS.

620 MTS.

18.87 1875 2451.65 43.35 677.5 217.89 1599.6

0.03 1817.5 3.28 3.28 3.28 3.28 3.28

3.28 217.89

217.89 mts de bache 1.65 Gr/cc. 1599.6 CIMA DEL BACHE

2451.65 MTS. 43.35 MTS. 2495 MTS.

0.44 3551.09 0.82 116.71 0.82 1823.98 0.72 512.36 0.67 3515.81 5852.16

3667.8 2184.37 PSI. DIF.

POZO CUITLAHUAC # 814 T.X.C CEMNTACION TXC @ 2651 MTS.. T.R 7'' 29 #/P @ 2354 MTS.. 155 SC. DEN. AGUA REND. Q= 390 SC DEN. AGUA REND. Q= 27.2 Bls agua 1.89 8.33 27.89 0.23 50.47 0.03 3 BPM. 0 Bls agua 0 8.33 0 0.23 0 0.03 0 BPM.49.2 Bls de lechada.

15.74 6.3 1.52 .0252 BLS/F.T0 Bls de lechada.

0 0 0

.00742 BLS/F.T

4m3 DE BACHE ESPACIADOR 1.75Gr/cc 4 1000 25.16 Q= 4 Bpm. 1770.76 3.28 0.11 654.57 BLS.DE DESP. 27.78 3.28 0.11 10.27 BLS DE CTO./ZAP.COP. MTS. QUE HAY DE T.R ANT. AL FONDO 1528.54 3.28 0.08 387.05 BLS. 93.89 10.27 83.62 BLS- EL 10 % E. 75.26 BLS. DE LECHADA DE 1.89 GR./CC 75.26 0.08 3.28 297.21 mts de cto.1.89 1798.54 297.21 1501.33 CIMA CTO.1.89 Gr/cc 250.11 0.08 3.28 987.73 mts. De cto 1.60 1501.33 987.73 513.59 CIMA DE CTO 1.60 Gr/cc. 37.74 513.59 1433.97 269.43 987.73 149.03 0.08 149.03 3.28 3.28 3.28 3.28 3.28 149.03 mts de bache 1.40 Gr/cc. 364.57 MTS. 0.57 2663.08 0.82 725.37 0.7 2255.2 0.67 327.55 3308.12 2663.08 282 MTS.

T.R 7'' 29 #/P @ 2354 MTS.

.0245 BLS./F.T

645.04 PSI. DIF.

POZO DRAGON #1 CEMNTACION DE T.R 11 3/4'' 60#/P BCN. @ 1798.54 MTS.. POZO 14 3/4'' LODO 1.30 GR./CC T.R 16'' 84#/P. % DE EXCESO DE CEMENTO 10 % 745 SC. DEN. AGUA REND. Q= 390 SC DEN. AGUA REND. Q= 198.62 Bls agua 1.6 8.33 42.39 0.23 59.31 0.03 5 BPM. 54.84 Bls agua 1.89 8.33 22.36 0.23 38.28 0.03 5 BPM.277.9 Bls de lechada.

13.33 9.57 1.79 .0847 BLS/F.T93.89 Bls de lechada.

15.74 5.05 1.15 1.3

.1127 BLS/F.T

94.5679 MTS.DE AGUJERO 6m3 DE BACHE ESPACIADOR 1.40 Gr/cc 6 1000 37.74 149 MTS. BACHE 1.40 Q= 6 Bpm. 1770.76 3.28 0.11 654.57 BLS.DE DESP. 27.78 3.28 0.11 10.27 BLS DE CTO./ZAP.COP. MTS. QUE HAY DE T.R ANT. AL FONDO 1528.54 3.28 0.08 387.05 BLS. 93.89 10.27 83.62 BLS- EL 10 % E. 75.26 BLS. DE LECHADA DE 1.89 GR./CC 75.26 0.08 3.28 297.21 mts de cto.1.89 1798.54 297.21 1501.33 CIMA CTO.1.89 Gr/cc 250.11 0.08 3.28 987.73 mts. De cto 1.60 1501.33 987.73 513.59 CIMA DE CTO 1.60 Gr/cc. 37.74 513.59 1433.97 269.43 987.73 149.03 0.08 149.03 3.28 3.28 3.28 3.28 3.28 149.03 mts de bache 1.40 Gr/cc. 364.57 MTS.

T.R 16'' 84#/P@270 MTS. CIMA DE CTO. @513.5942 MTS. 1.4 1.6 987.7338 MTS DE CTO 1.60 GR./CC .0772 BLS./F.T

1528.54 MTS 1.3 CIMA DE CTO. @1501.328 MTS COPLE @ 1770.76 MTS. 27.78 MTS. T.R 11 3/4'' 60# @1798.54 MTS ###

1.89

297.2121 MTS DE CTO. 1.89

14 3/4'' 0.57 2663.08 0.82 725.37 0.7 2255.2 0.67 327.55 3308.12 2663.08

645.04 PSI. DIF.

POZO CAON#11 CEMNTACION DE T.R 7'' 26 #/P BCN. @ 2038.99 Mts. POZO 8 1/2'' LODO 1.48 Gr/cc T.R 9 5/8'' 36#/P @ 601 MtS. % DE EXCESO DE CEMENTO 10 % 160 SC. DEN. AGUA REND. Q= 120 SC. DEN. AGUA REND. Q= 44.19 Bls agua 1.6 8.33 43.91 0.23 61.82 0.03 4 BPM. 16.87 Bls agua 1.89 8.33 22.36 0.23 38.28 0.03 4 BPM.62.21 Bls de lechada.

13.33 9.91 1.86 .0297 BLS/F.T28.9 Bls de lechada.

15.74 5.05 1.15 1.48 ###

.0382 BLS/F.T

3m3 DE BACHE ESPACIADOR 1.55 Gr/cc 124.98 mts de agugero 3 1000 18.87 Q= 5 Bpm. 2010.15 3.28 0.04 251.86 BLS.DE DESP. 28.84 3.28 0.04 3.61 BLS. 1442 28.9 22.77 2043 55.99 1735.83 18.87 980.51 1284.17 274.32 755.31 254.53 3.28 3.61 0.02 307.17 0.02 755.32 0.02 254.53 3.28 3.28 3.28 3.28 0.02 106.89 BLS.

T.R9 5/8'' 36# @601 MTS. cima cto @ 980.51 mts. 1.55 .0226 BLS/F.T 254.53 mts de bache 1.55 gr/cc 1.6 755.31 mts de cto.1.60 gr/cc

25.29 BLS. 3.28 307.17 mts de cto.1.89

1442 MTS.

1735.83 CIMA CTO.1.89 Gr/cc

3.28 755.32 mts. De cto 1.60 980.51 CIMA DE CTO 1.60 Gr/cc. ### 3.28 254.53 mts de bache 1.55 Gr/cc. 725.98 MTS. 0.64 2713.42 0.82 738.53 0.7 1724.53 0.67 559.44 3022.5 2713.42

COPLE @ 2010.15 MTS. 28.84 MTS. T.R 7'' @2038.99 MTS

307.17 mts de cto 1.89 gr/cc.

4.01 MTS. 8 1/2'' @ 2043 MTS. CAP..0702 BLS/F.T

1.89

309.08 PSI. DIF.

POZO CUITLAHUAC # 770 CEMNTACION DE T.R 9 5/8'' 36#/P @1250 MTS. POZO 12 1/4'' LODO 1.20 GR./CC T.R 13 3/8'' 54.5#/P. % DE EXCESO DE CEMENTO 10 % 315 DEN. AGUA REND. Q= 325 DEN. AGUA REND. Q= 86.99 Bls agua 1.60 8.33 43.91 0.23 61.82 0.03 4 BPM. 45.7 Bls agua 1.89 8.33 22.36 0.23 38.28 0.03 4 BPM.122.47 Bls de lechada.

13.33 9.91 1.86

78.24 Bls de lechada.

15.74 5.05 1.15

1.2 1.2 168.86 mts de bsche 1.40

5m3 DE BACHE ESPACIADOR 1.40 Gr/cc 5 1000 31.45 Q= 6 Bpm. 1216.77 3.28 0.08 308.5 BLS.DE DESP. 28.93 3.28 0.08 7.34 BLS DE CTO./ZAP.COP. MTS. QUE HAY DE T.R ANT. AL FONDO 1100 3.28 0.06 201.33 BLS. 78.24 7.34 70.9 BLS- EL 10 % E. 63.82 BLS. DE LECHADA DE 1.89 GR./CC 63.82 0.06 3.28 348.7 mts de cto.1.89 1250 348.7 901.3 CIMA CTO.1.89 Gr/cc 110.22 0.06 3.28 602.22 mts. De cto 1.60 901.3 602.22 299.09 CIMA DE CTO 1.60 Gr/cc. 150 3.28 0.06 27.45 3.99 0.06 3.28 18.83 mts de bache 1.40 Gr/cc. 150 18.83 131.17 MTS. 1085.63 314.06 602.23 168.86 3.28 3.28 3.28 3.28 0.52 1849.87 0.82 845.52 0.7 1375.02 0.61 336.64 2557.17 1849.87

1.4

cima @ 299.085 mts.

1.6 1100 MTS 602.22 mts. De cto 1.60 348.70 mts de cto 1.89 COPLE @ 1216.77 MTS. 28.93 MTS. 1245.70 MTS.

1.89

12 1/4'' 1250 mts.

707.3 PSI. DIF.

348.70 mts de cto 1.89

POZO CUITLAHUAC # 842 CEMNTACION DE T.R 7 '' 29 #/P @2535 MTS. POZO 8 1/2 '' LODO 1.40 GR./CC T.R 9 5/8 '' 36 #/P. % DE EXCESO DE CEMENTO 10 % 110 SC. DEN. AGUA REND. Q= 140 SC. DEN. AGUA REND. Q= 30.37 Bls agua 1.60 8.33 43.91 0.23 61.82 0.03 4 BPM. 24.5 Bls agua 1.89 8.33 27.89 0.23 50.47 0.03 4 BPM.42.76 Bls de lechada.

13.33 9.91 1.86

44.43 Bls de lechada.

15.74 6.3 1.52

1.4 1.4

1250 MTS 254.53 mts de bsche 1.50

3 m3 DE BACHE ESPACIADOR 1.50 Gr/cc 3 1000 18.87 Q= 5 Bpm. 2496.2 3.28 0.04 303.76 BLS.DE DESP. 28.8 3.28 0.04 3.5 BLS DE CTO./ZAP.COP. MTS. QUE HAY DE T.R ANT. AL FONDO 1,285 3.28 0.03 125.18 BLS. 44.43 7.34 37.09 BLS- EL 10 % E. 36.84 BLS. DE LECHADA DE 1.89 GR./CC 36.84 0.02 3.28 496.94 mts de cto.1.89 2525 496.94 2028.06 CIMA CTO.1.89 Gr/cc 38.48 0.02 3.28 519.1 mts. De cto 1.60 2028.06 519.1 1508.96 CIMA DE CTO 1.60 Gr/cc. 254.53 3.28 0.02 18.87 18.86 0.02 3.28 254.42 mts de bache 1.40 Gr/cc. 254.42 18.83 235.59 MTS. 1254 495.93 519.1 254.53 3.28 3.28 3.28 3.28 0.52 2136.77 0.82 1335.15 0.7 1185.21 0.61 507.43 5164.56 4969.48 0.04 4969.48

cima @ 1508.96 mts. 1.5

1,285 MTS 519.10 MTS 1.6 496.94 COPLE @ 2496.2 MTS. 28.80 MTS. 2525 MTS.

1.89

8 1/2" 2535 MTS

587.36 PSI. DIF.

2496.2

3.28