bildu lekunberri informatzen

of 8 /8
BILDUren lehentasun nagusietakoa herritarrekin harremanetan egotea da, herritarrei informazio ematea eta haiek dituzten iritziak, ezinegonak, ekarpenak eta itxaropenak jasotzea eta defendatzea. bilduinformatzen Gardentasuna Eredu parte- hartzailea Kudeaketa zorrotza Beste eragileekin elkarlanean Euskalduna Hainbat bide zabalduko ditugu horretarako, eta lehenbizikoa, esku artean duzun aldizkari hauxe da. Lehen zenbaki honetan, aurtengo Udal eta Foru Hauteskundeei begira jarri gara, eta gure proposamenetako batzuk aurkeztera gatoz: 2011ko maiatza 1. zenbakia [email protected] www.bildu.info/lekunberri bilduinformatzen

Upload: bildu-lekunberri

Post on 13-Mar-2016

227 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Programaren gehigarria

TRANSCRIPT

Page 1: Bildu Lekunberri Informatzen

BILDUren lehentasun nagusietakoa herritarrekin harremanetan egotea da, herritarrei informazio ematea eta haiek dituzten iritziak, ezinegonak, ekarpenak eta itxaropenak jasotzea eta defendatzea.

bilduinformatzen

Gardentasuna

Eredu parte-hartzailea

Kudeaketa zorrotza

Beste eragileekin elkarlanean

Euskalduna

Hainbat bide zabalduko ditugu horretarako, eta lehenbizikoa, esku artean duzun aldizkari hauxe da. Lehen zenbaki honetan, aurtengo Udal eta Foru Hauteskundeei begira jarri gara, eta gure proposamenetako batzuk aurkeztera gatoz:

2011ko maiatza 1. zenbakia

[email protected]/lekunberri

bilduinformatzen

Page 2: Bildu Lekunberri Informatzen

bilduinformatzen

Haur txokoa. Lekunberrin ez dago gune egokirik, neguan eta eguraldi txa-rra egiten duenean, haurrekin egoteko.

Berdintasunean hezi. Benetan ga-rrantzitsua iruditzen zaigu gure seme-alabak berdintasunean hezteko progra-mak eta ekimenak egiten jarraitzea.

Gazte zentroa. Lehentasunezko jotzen dugu eraikin hori bukatzea, eta programa erakargarri bat abian jartzea, eta ludoteka zerbitzua eskaintzea.

HAURRAK ETA GAZTEAK

EUSKARA ETA KULTURAEuskararen erabilera. Egoera benetan kezkagarria da Lekunberrin, batez ere gazteen artean. Udalak esku-hartze aktiboagoa eduki behar luke auzi horretan.

Etorkinak eta D eredua. Gure ikuspegitik, ezinbestekoa da protokolo bat egitea, etorkinei informazio osatua eman eta seme-alabak D ereduan matrikula ditzaten.

Mailope, Aralar irratia, Lekunberri TV. Euskarazko komunikabideei babe-sa ematearen alde gaude.

Euskarazko kultur eskaintza ugaritu. Lekunberriko kultur programa aberastea da gure asmoa, euskarari erabateko lehentasuna emanda.

Musika eskola. Baliabideak eman behar zaizkiola iruditzen zaigu, haren eskaintza egonkortu dadin, baita bertan lanean ari diren hezitzaileen jarduna ere.

Kultur jarduera jakinak sustatu. Neska-mutilak kultur jardueretara zaletzeko, sormena lantzeko eta euskararen erabilera areagotzeko, kultur jardue-rak sustatzearen aldeko apustua egiten dugu.

Page 3: Bildu Lekunberri Informatzen

bilduinformatzen

INGURUMENA

HIRUGARREN ADINA

Adinekoen beharrei erantzuteko Udal-batzordea. BILDUri ezinbes-tekoa iruditzen zaio Udal-batzorde bat sortzea adineko pertsonen beharrak azter-tu eta bideratzeko. Eguneko Zentroa abian jarri denez, akordioak sustatuko ditugu Nafarroako Gobernuarekin eta Gizarte Zerbitzuen Mankomunitatearekin, adineko pertsona guztien eskura egon dadin Eguneko Zentroaren eskaintza.

Uraren kontsumo arduratsua. Baliabide preziatua da ura, eta arduraz era-bili beharrekoa. Herritarrek eta enpresek horren kontzientzia har dezaten, kanpai-nak antolatuko genituzke, eta tasak bloke-ka ezarri: zenbat eta gehiago kontsumitu, orduan eta tasa handiagoa kobratu.

Autoaren gehiegizko erabilera.Herri barneko zereginak egiteko, bizikle-taren erabilera sustatu nahi genuke, edo jendea oinez ibiltzera animatu.

Gure ingurua ezagutarazi.Gure ingurua ezagutarazteko ekimenak. Herritarrek eta turistek gure inguruak eza-gut ditzaten, aisialdi, kultur eta kirol eki-menak antolatuko genituzke, urte osoan.

Malkorra (Peña) biziberritu. Leku kuttuna eta berezia da Malkorra, baina utzi samarra dago. Txukundu on baten premia duela iruditzen zaigu, eta auzolanean egitea proposatzen dugu.

KIROLAPilotalekua, futbol-zelaia, eta eskolako kirol-instalazoak, irekita. Kirolgune horiek irekita eduki behar lirateke, gurasoek eta haurrek, gazteek eta herritar orok non jolastu izan dezagun.

Herri kirolen eskola sortu. Gure-gureak diren kirolei dagokien garrantzia ematearen aldekoak gara, eta belaunaldi berriak horietara hurbiltzen saiatu nahi dugu.

Begiraleen eta entrenatzaileen prestakuntza. Haurrekin eta gazteekin lan egiten duten begiraleei eta entrenatzaileei prestakuntza jarraitua eman behar zaiela uste dugu, beren lana ahalik eta ongien egin dezaten, eta euskararen erabi-lera susta dezaten.

Page 4: Bildu Lekunberri Informatzen

bilduinformatzenONGIZATEA

Gizarte-langilearen zerbitzua handitu. Gaur egun, astero etortzen da gizarte-langilea Lekunberrira. BILDUk zerbitzu horren aldeko apustua egin nahi du, eta bitartekoak jarriko ditugu, egunero etor dadin.

UDALAREN EGOERA EKONOMIKOA

Eredua aldatu. Azken urteetan, okerreko kudeaketa ekonomikoa egin du Uda-lak, eta horren adibide da pilatu duen zor izugarria. Egoera zein den ikusita, pre-miazkoa iruditzen zaigu Udalaren baliabide ekonomikoak kudeatzeko eredua erro-tik aldatzea.

Kredituak berriz negoziatu bankuekin. Guztiok dakigun bezala, bankue-kin dauka zorra Udalak. Gure ustez, irtenbideak proposatzeko garaia heldu da. Ildo horretan, bankuekin negoziatzen hastea proposatzen dugu, maileguen baldintzak egokitu eta Udalaren eta herriaren mesederako izan daitezen.

Kudeaketa zorroztu. BILDUren iritziz, Udaleko kontuen ikuskaritza indepen-dente bat egitea komeni da (agian, Comptoen Ganberak egin dezake), Udala egiaz zer egoeratan dagoen jakiteko. Gastuak murriztea izango da hurrengo urratsa. He-rritarren parte-hartzea ere lagungarria izango da zorrari aurre egiteko, eta zenbait herri-lanetarako, auzolanak antolatzea proposatuko dugu; horrez gain, aurrekon-tuak egiteko garaian, herritarrei galdetuko diegu urtero zeri eman nahi dioten le-hentasuna, gure ekonomiak dituen mugen barruan, betiere.

Etxez etxeko laguntza zerbitzua indartu. Gero eta adineko jende gehiago dago gure gizartean, eta laguntza-beharrak ere gero eta handiagoak dira. Horiei entzuteko, etxez etxe ematen den laguntza-zerbitzu bikaina indartu nahi dugu.

Ginekologia-zerbitzua eskualdera hurbildu. Lekunberri-Larraungo emakumeek, Etxarrira edo Iruñera joan behar izaten dute ginekologoarengana. Zer-bitzua gure eskualdean finkatzea zaila izan liteke, baina, iruditzen zaigu, maiztasun jakinarekin gurera etortzeko baliabideak jartzea komeni dela.

Page 5: Bildu Lekunberri Informatzen

Galdeketak eta erreferendumak

bilduinformatzenBIENESTAR SOCIAL

Renegociación de los créditos con los bancos. Como de todos y todas es conocido, la principal deuda contraída por el Ayuntamiento en la actualidad lo es con los bancos. Esta situación nos lleva a proponer una renegociación a la baja con las entidades bancarias.

Por una gestión austera. Llegados a este punto, desde BILDU vemos que es necesario realizar una auditoría independiente del estado de cuentas del Ayunta-miento (tal vez a través de la Cámara de Comptos) para conocer realmente el esta-do económico del Consistorio. Una vez se conozca este dato, proponemos reducir los gastos. Desde nuestro planteamiento de participación vecinal, impulsaremos el auzolan para ciertas obras públicas, y consultaremos anualmente al pueblo sobre las actuaciones que se deben priorizar a la hora de redactar los presupuestos, ade-cuando nuestra economía a la capacidad real de gasto y endeudamiento.

Aumentar el servicio del o de la Trabajador/a Social. Actualmente, acude semanalmente a Lekunberri. BILDU apuesta por aumentar dicha presencia, para así dar salida a las crecientes demandas existentes desde distintas áreas del ámbito social.

Reforzar el servicio de atención domiciliaria. El aumento de esperanza de vida entre nuestros mayores hace que las demandas de atención sean cada vez más numerosas. A fin de hacer frente a ellas proponemos reforzar y aumentar el servicio de atención domiciliaria que tan bien funciona.

Acercar el Servicio de Ginecología a la comarca. Las mujeres de Lekun-berri y Larraun cada vez que tienen que acudir al Servicio de Ginecología, deben desplazarse a Etxarri Aranatz o Pamplona. Siendo conscientes de la dificultad exis-tente para instalar el citado servicio permanentemente en nuestra comarca, sí que, por lo menos, consideramos adecuado que con cierta periodicidad estas prestacio-nes se lleven a cabo en nuestro Centro de Salud.

SITUACIÓN ECONÓMICA MUNICIPAL

Cambio de modelo. En los últimos años el modelo de gestión económica del Consistorio ha sido equivocado, como nos demuestra la situación de endeudamiento astronómico en la que nos encontramos. Desde esta situación nos parece urgentísimo un cambio radical en la gestión de los recursos económicos del municipio.

Page 6: Bildu Lekunberri Informatzen

bilduinformatzenEUSKERA Y CULTURA

INFANCIA Y JUVENTUD

`Txoko’ infantil. Consideramos necesario un espacio de este tipo, sobre todo teniendo en cuenta la meteorología que habitualmente nos acompaña, especial-mente en el largo invierno.

Centro juvenil. Nos parece prioritario terminar las obras, para así poner en marcha un atractivo programa de actividades, incluyendo un servicio de ludoteca.

Educar en igualdad. Otro de los aspectos que nos parece importante reseñar es la necesidad de que nuestras/os hijas/os y jóvenes sean educados en igualdad.

Ampliación de la oferta cultural en euskera. Con el objeto de enriquecer el programa cultural de Lekunberri, proponemos priorizar las actividades que se realicen en euskera.

Escuela de música “Aralar”. Apostamos por un convenio económico plu-rianual para la consolidación de la escuela, así como del equipo de educadores que se encuentran al frente de ella.

Impulsar actividades culturales específicas. Nos parece conveniente promover algunas actividades culturales dirigidas a estimular el uso del euskera y, a su vez, desarrollar en nuestras/os niñas/os y jóvenes la afición por el mundo de las artes.

Uso del euskera. La utilización habitual de nuestra lengua en Lekunberri es preocupante, sobre todo entre los jóvenes. El Ayuntamiento tiene que adoptar una postura más activa ante esta situación.

Emigrantes y modelo D. Desde nuestra perspectiva es imprescindible crear un proto-colo de actuación, recomendándoles vivamen-te la matriculación de sus hijas/os en el modelo D, es decir en euskera.

Mailope, Aralar Irratia, Lekunberri TV. Nos presentamos como defensores de los me-dios de comunicación en euskera.

Page 7: Bildu Lekunberri Informatzen

bilduinformatzenTERCERA EDADCrear una comisión municipal para nuestrar personas mayores.Desde BILDU vemos que el Ayuntamiento debe tomar en cuenta las iniciativas y reivindicaciones de este importante grupo de vecinos y vecinas. Del mismo modo, aprovechando la existencia del Centro de Día, impulsaremos acuerdos con el Go-bierno de Navarra y la Mancomunidad de Servicios Sociales para que la oferta que actualmente se realiza, sea accesible a todas las personas mayores.

Rehabilitación de la Peña. Sin duda alguna el paraje de la Peña es un lugar querido y especial del pueblo, pero a su vez está descuidado. Creemos que nece-sita una buena limpieza de sus espacios y proponemos hacerlo en auzolan.Nos parece un marco incomparable para el disfrute del tiempo de ocio y la prácti-ca del deporte al aire libre.

Consumo responsable de agua. El agua es un recurso preciado y solamen-te su consumo responsable nos permitirá no agotarlo. Vemos necesario poner en marcha campañas de concienciación dirigidas a vecinas/os y a empresas, aplican-do tasas de cobro por bloques: a mayor consumo, mayor tasa de pago.

Uso excesivo del coche. Nos gustaría promover el uso de la bicicleta para los desplazamientos en el casco urbano y animar a la gente a caminar.

Propuestas para dar a conocer nuestro entorno natural. Con el objeto de dar a conocer a las/os vecinas/os y turistas el entorno tan bello y rico que disfrutamos, organizaremos a lo largo del año actividades culturales, depor-tivas y de tiempo libre.

MEDIOAMBIENTE

DEPORTESFrontón, campo de fútbol y recinto escolar abiertos al pueblo. Nos parece conveniente que cuando padres, madres e hijas/os al igual que las cuadri-llas de jóvenes quieren jugar a pelota o fútbol puedan acceder a las instalaciones.

Creación de una escuela de deporte rural. Consideramos necesario pro-mover y dar la importancia que se merece a los deportes autóctonos, impulsando el acercamiento de las nuevas generaciones a dichas disciplinas.

Formación de entrenadoras/es y monitoras/es. Apostamos por la for-mación continua de las entrenadoras/es y monitoras/es que trabajan con los/as niños/as y jóvenes para que su labor educativa la realicen en óptimas condiciones y siempre en euskera.

Page 8: Bildu Lekunberri Informatzen

Para BILDU asegurar una comunicación fluida con las/os habitantes de Lekunbe-rri, transmitiéndoles toda la información municipal que se vaya generando, es una de sus prioridades fundamentales. De esta manera, se garantiza la atención y defensa de las opiniones, inquietudes, iniciativas y expectativas de todos/as.

Transparencia

Modeloparticipativo

Gestión austera

Colaboración con otras asociaciones

Euskaldun

Con este fin hemos puesto en marcha varias iniciativas. La primera de ellas es esta revista que tienes en tus manos. En este primer ejem-plar hemos analizado las elecciones munici-pales y forales, presentado a continuación al-gunas propuestas:

[email protected]/lekunberri

bilduinformatzen

bilduinformatzen

Mayo de 2011 Número 1