antologÍa del haiku

95
1 ANTOLOGÍA DEL HAIKU Índice Îo Sôgi (1421-1502)....................................................................3 Yamazaki Sôkan (1458-1542).....................................................4 Arakida Moritake (1472-1549)...................................................5 Tadatomo (1624-1676)................................................................6 Yamaguchi Sodô (1642-1716).....................................................7 Matsuo Bashô (1644-1694).........................................................8 Sugiyama Sanpû (1647-1732)...................................................14 Kawai Sora (1649-1710)...........................................................15 Sonojo (1649-1723)...................................................................16 Yasomura Rotsû (1649-1738)....................................................17 Mukai Kyorai (1651-1704).......................................................18 Hattori Ransetsu (1654-1707)...................................................19 Konishi Raizan (1654-1716).....................................................20 Morikawa Kyoroku (1655-1715)..............................................21 Ochi Etsujin (1656-1702)..........................................................22 Mizuta Masahide (1656-1723)..................................................23 Shînomoto Saimaro (1656-1737)..............................................24 Tsuboi Tokoku (1657-1690)......................................................25 Takarai Kikaku (1661-1707).....................................................26 Uejima Onitsura (1661-1738)...................................................27 Naito Jôsô (1662-1704).............................................................29 Shida Yaha (1662-1740)............................................................30 Rôka (1672-1703)......................................................................31 Matsuki Tantan (1674-1761).....................................................32 Tachibana Hokushi (1685-1718)...............................................33 Nozawa Bonchô (?-1714)..........................................................34 Kaga no Chiyo (1703-1775)......................................................35 Tan Taigi (1709-1771)...............................................................37 Yosa Buson (1715-1783)...........................................................38 Oshima Ryôta (1718-1787).......................................................44 Kuroyanagi Shôha (1727-1771)................................................45 Miura Chora (1729-1781).........................................................46 Kato Gyôdai (1732-1792).........................................................47 Kaya Shirao (1738-1791)..........................................................48 Matsuoka Seira (1740-1791).....................................................49 Takai Kitô (1741-1789).............................................................50 Natsume Seibi (1748-1826).......................................................51 Daigu Ryôkan (1758-1831).......................................................52 Tayojo (1772-1865)...................................................................53 Kobayahi Issa (1773-1827).......................................................54 Takakuwa Rankô (1826-1798)..................................................58 Naitô Meisetsu (1847-1926)......................................................59

Upload: others

Post on 26-Apr-2022

6 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: ANTOLOGÍA DEL HAIKU

1

ANTOLOGÍA DEL HAIKU

ÍndiceÎo Sôgi (1421-1502)....................................................................3Yamazaki Sôkan (1458-1542).....................................................4Arakida Moritake (1472-1549)...................................................5Tadatomo (1624-1676)................................................................6Yamaguchi Sodô (1642-1716).....................................................7Matsuo Bashô (1644-1694).........................................................8Sugiyama Sanpû (1647-1732)...................................................14Kawai Sora (1649-1710)...........................................................15Sonojo (1649-1723)...................................................................16Yasomura Rotsû (1649-1738)....................................................17Mukai Kyorai (1651-1704).......................................................18Hattori Ransetsu (1654-1707)...................................................19Konishi Raizan (1654-1716).....................................................20Morikawa Kyoroku (1655-1715)..............................................21Ochi Etsujin (1656-1702)..........................................................22Mizuta Masahide (1656-1723)..................................................23Shînomoto Saimaro (1656-1737)..............................................24Tsuboi Tokoku (1657-1690)......................................................25Takarai Kikaku (1661-1707).....................................................26Uejima Onitsura (1661-1738)...................................................27Naito Jôsô (1662-1704).............................................................29Shida Yaha (1662-1740)............................................................30Rôka (1672-1703)......................................................................31Matsuki Tantan (1674-1761).....................................................32Tachibana Hokushi (1685-1718)...............................................33Nozawa Bonchô (?-1714)..........................................................34Kaga no Chiyo (1703-1775)......................................................35Tan Taigi (1709-1771)...............................................................37Yosa Buson (1715-1783)...........................................................38Oshima Ryôta (1718-1787).......................................................44Kuroyanagi Shôha (1727-1771)................................................45Miura Chora (1729-1781).........................................................46Kato Gyôdai (1732-1792).........................................................47Kaya Shirao (1738-1791)..........................................................48Matsuoka Seira (1740-1791).....................................................49Takai Kitô (1741-1789).............................................................50Natsume Seibi (1748-1826).......................................................51Daigu Ryôkan (1758-1831).......................................................52Tayojo (1772-1865)...................................................................53Kobayahi Issa (1773-1827).......................................................54Takakuwa Rankô (1826-1798)..................................................58Naitô Meisetsu (1847-1926)......................................................59

Page 2: ANTOLOGÍA DEL HAIKU

2

Murakami Kijô (1865-1938).....................................................60Masaoka Shiki (1867-1902)......................................................61Ozaki Kôyô (1867-1903)...........................................................62Natsume Sôseki (1867-1916)....................................................63Matsuse Seisei (1869-1937)......................................................64Kawahigashi Hekigodô (1873-1937)........................................65Sato Kôroku (1874-1949)..........................................................66Takahama Kyoshi (1874-1959).................................................67Usuda Arô (1879-1951).............................................................69Ôsuga Otsuji (1881-1919).........................................................70Taneda Santôka (1882-1940).....................................................71Watanabe Suija (1882-1946).....................................................72Ogiwara Seisensui (1884-1976)................................................73Ozaki Hôsai (1885-1926)..........................................................74Îda Dakotsu (1885-1962)...........................................................75Tomiyasu Fûsei (1885-1979).....................................................76Hara Sekitei (1886-1951)..........................................................77Abe Midorijo (1886-1980)........................................................78Takeshita Shizunojo (1887-1951)..............................................79Sugita Hisajo (1890-1946)........................................................80Mizuhara Shûôshi (1892-1981).................................................81Takano Sujû (1893-1976)..........................................................82Ritsurin Issekirô (1894-1961)...................................................83Hashimoto Takako (1899-1963)................................................84Awano Seiho (1899-1992).........................................................85Kawabata Bôsha (1900-1941)...................................................86Nakamura Teijo (1900-1988)....................................................87Hino Sôjô (1901-1956)..............................................................88Nakamura Kusatao (1901-1983)...............................................89Yamaguchi Seishi (1901-1994).................................................90Shiba Fukio (1903-1930)...........................................................91Hoshino Tatsuko (1903-1984)...................................................92Matsumoto Takashi (1906-1956)..............................................93Ishida Hakyô (1913-1969).........................................................94Kaneko Tôta (1919-).................................................................95

Page 3: ANTOLOGÍA DEL HAIKU

3

Îo Sôgi (1421-1502)

Lluvia de anoche,cubierta esta mañanapor la hojarasca.

Muere la luna,brisa leve del alba,mar en verano.

Lirios, pensadque se halla de viajeel que os mira.

Page 4: ANTOLOGÍA DEL HAIKU

4

Yamazaki Sôkan (1458-1542)

El año fenece;nadie me da nadaeste atardecer.

Page 5: ANTOLOGÍA DEL HAIKU

5

Arakida Moritake (1472-1549)

¿Una flor caídavolviendo a la rama?Era una mariposa.

Al ruiponcehoy se me ha parecidomi vida entera.

Page 6: ANTOLOGÍA DEL HAIKU

6

Tadatomo (1624-1676)

El carbón blancofue, en tiempos pasados,una nevada rama.

Page 7: ANTOLOGÍA DEL HAIKU

7

Yamaguchi Sodô (1642-1716)

No tiene nadami choza en primavera.Lo tiene todo.

Page 8: ANTOLOGÍA DEL HAIKU

8

Matsuo Bashô (1644-1694)

A cada ráfagase desplaza en el saucela mariposa.

Del este o del oestesobre los campos de arrozel sonido del viento

Ebrio, me duermo.¡Y en la piedra florecenlas clavellinas!

Cae del árboly derrama su aguauna camelia.

Sólo viajeroquisiera ser llamado:primer chubasco.

La libélulaintenta en vano posarsesobre una brizna de hierba.

Lluvia de mayo.Corre velozmenteel río Mogami.

¡Qué gloria!Las hojas verdes, las hojas jóvenesbajo la luz del sol.

Page 9: ANTOLOGÍA DEL HAIKU

9

En medio del campo,sin apego de ningún tipo,canta la alondra.

Un mar revuelto:sobre la isla de Sado,la Vía Láctea.

Crudo invierno:El mundo de un solo colory el sonido del viento.

Canta el cuclillo:un bosque de bambúfiltra la luna.

Llega el otoño;el mar y el campo tienenel mismo verde.

Primera nieve:las hojas del narcisocasi curvadas.

Crecen los díaspara el canto insondablede las alondras.

Un sauce verdegoteando en el barro:marea baja.

Page 10: ANTOLOGÍA DEL HAIKU

10

En los claros de nieve,el leve violeta de los brotesde la flor de udo.

En el camino, la fiebre:y por mis sueños, llanura seca,voy errante.

Cuando miro con cuidado¡veo florecer la nazunajunto al seto!

Con el rocío de la mañana,sucio, fresco...el barro del melón.

El cuervo horrible¡qué hermoso esta mañanasobre la nieve!

Me llamarán por el nombrede caminante.Tempranas lluvias de invierno.

Piernas esnclenquestendré, pero está en florel monte Yoshino.

Hoy el rocíoborrará lo escritoen mi sombrero.

Una mujer lavando patatas;si Saigyô estuviera

Page 11: ANTOLOGÍA DEL HAIKU

11

compondría un waka.

Bajo un mismo techodurmieron las cortesanas,la luna y el trébol.

En la bahíatambién la primavera:flores de olas.

A una amapoladejó sus alas una mariposacomo recuerdo.

Olor a crisantemos.Y en Nara, viejasimágenes de Buda.

Yendo hacia Kiotocubrían medio cielonubes de nieve.

Yo me pregunto,avanzado el otoño,qué hará el vecino.

Los crisantemosse incorporan etéreostras el chubasco.

¡Qué santidadla del hombre que ante un relámpagono comprende la realidad!

Page 12: ANTOLOGÍA DEL HAIKU

12

Llorala sombra sola de la anciana.Compañera de la luna.

Plenilunio de otoño;paseo en torno al estanquetoda la noche.

¡Ha llegado la primavera!Monte sin nombreentre fina hierba.

Las montañas y el jardínse van adentrandohasta mi habitación en verano.

Luna de agosto.Hasta el portón irrumpela marejada.

Aroma del ciruelo,de repente el sol sale.Senda del monte.

La primavera pasa;lloran las avesy son lágrimas los ojos de los peces.

Qietud:los cantos de la cigarrapenetran en las rocas.

Page 13: ANTOLOGÍA DEL HAIKU

13

Un viejo estanque;se zambulle una rana,ruido de agua.

Sobre la rama secaun cuervo se ha posado;tarde de otoño.

Este caminoya nadie lo recorresalvo el crepúsculo.

Yo soy un hombreque come su arrozante la flor de asagao.

A la intemperiese va infiltrando el vientohasta mi alma.

El mar ya oscuro:los gritos de los patosapenas blancos.

Page 14: ANTOLOGÍA DEL HAIKU

14

Sugiyama Sanpû (1647-1732)

Paseo los camposribereños del río;noche de luna.

Page 15: ANTOLOGÍA DEL HAIKU

15

Kawai Sora (1649-1710)

La noche enteraoí el viento de otoñoen pleno monte.

Ando y ando.Si he de caer, que seaentre los tréboles.

Page 16: ANTOLOGÍA DEL HAIKU

16

Sonojo (1649-1723)

¡Con qué cuidadovoy cogiendo violetas,ensimismada!

El niño en hombrosme acariciaba el pelo.Sentí calor.

Page 17: ANTOLOGÍA DEL HAIKU

17

Yasomura Rotsû (1649-1738)

¿Qué le haráeste viento otoñalal hojoso bananero?

¿Hasta las avesse han quedado dormidas?Lago de logo.

Page 18: ANTOLOGÍA DEL HAIKU

18

Mukai Kyorai (1651-1704)

Temporal verde:cuando amaina..., ¡el colorde esos brotes de arroz!

Es ya mi aldeaun sueño en un viaje.Ave de paso.

Costa bravía.Acostumbradas vuelanlas avefrías.

Page 19: ANTOLOGÍA DEL HAIKU

19

Hattori Ransetsu (1654-1707)

¡Año Nuevo!Relato de gorriónen el cielo despejado.

Page 20: ANTOLOGÍA DEL HAIKU

20

Konishi Raizan (1654-1716)

¡Verde, qué verde...!Verde brota la hierba.Campo de nieve.

Page 21: ANTOLOGÍA DEL HAIKU

21

Morikawa Kyoroku (1655-1715)

Un viento frío.Sobre arrozales verdes,sombras de nubes.

Page 22: ANTOLOGÍA DEL HAIKU

22

Ochi Etsujin (1656-1702)

Tarde de otoño:¿No es hora ya, pregunta ella,de encender el fanal?

Page 23: ANTOLOGÍA DEL HAIKU

23

Mizuta Masahide (1656-1723)

Cuando parta,dejadme ser, como la luna,amigo del agua.

Ardió mi casa:ahora nada me obstruyela visión de la luna.

Page 24: ANTOLOGÍA DEL HAIKU

24

Shînomoto Saimaro (1656-1737)

Siguiendo el aguase va, fluyendo acaso,la golondrina.

Page 25: ANTOLOGÍA DEL HAIKU

25

Tsuboi Tokoku (1657-1690)

En una nevada mañana,el árbolesparce sus bayas.

Page 26: ANTOLOGÍA DEL HAIKU

26

Takarai Kikaku (1661-1707)

Chubasco súbito;una mujer sentada,mirando afuera.

El mensajerole da una rama en flor,después, la carta.

¡Ah, el mendigo!El verano lo vistede tierra y cielo.

De sauce en sauceel brillo del murciélagoen el crepúsculo.

Las libélulastranquilizan su locura.Luna en cuarto creciente.

Page 27: ANTOLOGÍA DEL HAIKU

27

Uejima Onitsura (1661-1738)

El ruiseñor,en lo alto del ciruelohace su caca.

Salta una trucha,nubes cruzan el fondode la corriente.

La tortuga en el estanqueladea y hace susurrarlas hojas del loto.

Los juncos secos:el suave ondular de las olasde la ensenada de Naniwa.

En el jardínblancamente florecela camelia.

Obedecer:aun las flores silenciosasal oído interior.

Sueños sin rumbos;en práramos quemados,la voz del viento.

El ruiseñorposado en el ciruelodesde hace siglos.

Page 28: ANTOLOGÍA DEL HAIKU

28

Día de primavera,gorriones en el jardínbañándose en arena.

Un viento fresco.Llenando el firmamento,voces de pinos.

Flor de ciruelo:corazón y narizpara sentirla.

Page 29: ANTOLOGÍA DEL HAIKU

29

Naito Jôsô (1662-1704)

Bajo las aguasdescansan en la rocalas hojas muertas.

Sopla la neviscaatravesando el fondode la tristeza.

Voces de lobosque aúllan aunadas.Tarde de nieve.

Page 30: ANTOLOGÍA DEL HAIKU

30

Shida Yaha (1662-1740)

Las voces de la gente,pasando a medianoche;el frío.

Page 31: ANTOLOGÍA DEL HAIKU

31

Rôka (1672-1703)

Anoche nevó.Amanece.¡Cómo reluce la arboleda!

Page 32: ANTOLOGÍA DEL HAIKU

32

Matsuki Tantan (1674-1761)

Primeras nieves.Las olas no consiguencubrir la roca.

Page 33: ANTOLOGÍA DEL HAIKU

33

Tachibana Hokushi (1685-1718)

Pretil del puente.Y mientras brilla el sol,bruma en la tarde.

Sensación de tristeza:por espacio de un palmouna luciérnaga desapareció.

Los ruiponcesflorecen a la vezy se ajan juntos.

Vendí mi campoy no puedo dormir:croar de ranas.

Page 34: ANTOLOGÍA DEL HAIKU

34

Nozawa Bonchô (?-1714)

Barrio de Shimogyô:cae la lluvia nocturnasobre los montones de nieve.

Page 35: ANTOLOGÍA DEL HAIKU

35

Kaga no Chiyo (1703-1775)

En la montañay en el llano, quietud:día de nieve.

Por el arroyocorre tras su reflejouna libélula

Simplemente un río:oscuridad que fluyeentre luciérnagas.

Incapaz de aguantar másla noche se rompiópara la peonía.

Las mariposasescoltando a las niñas,detrás, delante.

Al que la cortale otorga su perfume:flor de ciruelo.

Sin niño que me rompalas paredes de papel,¡son tan frías!

El ruiseñorvuelve y vuelve a decirloy no se cansa.

Page 36: ANTOLOGÍA DEL HAIKU

36

El cazador de libélulas,¿hasta qué regiónse me habrá ido hoy?

Capturado mi pozopor la flor de asagao,salgo a pedir agua.

Page 37: ANTOLOGÍA DEL HAIKU

37

Tan Taigi (1709-1771)

Ni una mala piedraque tirarle al perro.Luna de invierno.

El río se transparenta:sobre un fondo de hojas,un palmo de agua.

Hoy la basurason flores del cerezo.Tarde en un templo.

Yo las barría,y al fin no las barrí:las hojas secas.

Luciérnaga en vuelo;¡mira! Iba a decir, peroestoy solo.

Niebla del monte.Guardas del templo tocansus caracolas.

Grandes y chicas,aparecen estrellasdentro del frío.

Page 38: ANTOLOGÍA DEL HAIKU

38

Yosa Buson (1715-1783)

Zumbido de mosquitosal desprenderse la florde la hiedra.

De aquí para alláy no ve la capitalel caracolero.

Tarde lánguida.Vino a posarse un faisánal puente.

¡Flor de colza!Luna en nacientey sol en poniente.

Ciruelos por todas partes...¿Debería ir al suro debería ir al norte?

Sufriendo estabay al subir a una loma,zarzas en flor.

Crece el aromade los ciruelos.El halo de la luna.

Cuando nada,la rana está en un estadode completa entrega.

Page 39: ANTOLOGÍA DEL HAIKU

39

Tarde de otoño;también hay alegríaen estar solo.

En la flor blancadel ciruelo amanecesuavemente.

Mondos los sauces,secas las aguas claras,acá y allá piedras.

Cuando yo muera,¡que haya junto a mi tumbamiscantos secos!

Se ha deshojadola peonía: los pétalos,uno sobre otro.

Un delicado pievadea el agua primaveral,nublándola.

Tras el relámpago,un sonido de gotasen los bambúes.

La lluvia de primavera:todavía no se ha mojadola barriga de la rana.

Page 40: ANTOLOGÍA DEL HAIKU

40

El ciervo bramatres veces, en la lluvia;después, silencio.

Sin alojamiento.La hilera de casasbrilla en la nieve.

Empapándose en el tejadocon la lluvia de primavera,¡una pelota de mano!

Ráfaga de inviernotropieza la mulacamino de regreso.

Viento del atardecer.Se ondula el aguaalrededor de la garza.

El riachuelova al este, va al oesteentre retoños.

Un aguacero.Se agarran a la hierbaslos gorriones.

Sólo el monte Fujidejásteis por cubrir,jóvenes hojas...

Mañana de otoño

Page 41: ANTOLOGÍA DEL HAIKU

41

detrás del visillorenuevo mis propósitos.

Desoladamentese oculta el sol en las rocasdel campo yermo.

Lluvia de primavera;¡pobre de aquelque nada escribe!

Frescor matinalde la campana se alejael tañido de la campana.

Te marchas tú;verdes son los sauces,largo el camino.

Canta el ruiseñor.El día de hoy tambiénllega a su ocaso.

Flores rojas de ciruelo;el sol poniente atacapinos y robles.

Noche fugaz:las perlas del rocíosobre la oruga.

Oscureciéndose,el monte le arrebatasu rojo al arce.

Page 42: ANTOLOGÍA DEL HAIKU

42

Cada mañana¿donde va pensativala primavera?

Preparando el sushi,un instante de nostalgia...¡El corazón!

Sobre la campana del temploposada, dormida¡una mariposa!

Primera escarcha:miro de lejosa la grulla enferma.

Tarde de otoñosentado en la penumbrapienso en mis padres.

Sopla el poniente,y al oriente se apilanlas hojas secas.

Habiendo pasado Bashô,todavía el añono ha atardecido tras él.

Los días lentosse apilan, evocandoun viejo antaño.

Page 43: ANTOLOGÍA DEL HAIKU

43

En el amarillo blancuzcode la bufandaqueda el frío.

Blanco rocío.Cada púa en la zarzatiene una gota.

De vez en cuandose escucha la cascadaentre hojas jóvenes.

Page 44: ANTOLOGÍA DEL HAIKU

44

Oshima Ryôta (1718-1787)

Lluvias de mayoy de pronto, ¡la lunaentre los pinos!

No hablan palabrael anfitrión, el huéspedy el crisantemo.

Page 45: ANTOLOGÍA DEL HAIKU

45

Kuroyanagi Shôha (1727-1771)

En los confines del templo,se oye cortar bambú:lluvia fina en la noche.

Page 46: ANTOLOGÍA DEL HAIKU

46

Miura Chora (1729-1781)

Nace el otoño.Se deslizan las nubesy se ve el viento.

En atuendo de viajero,una grulla en las lluvias tardías de otoño:el venerable maestro Bashô.

Page 47: ANTOLOGÍA DEL HAIKU

47

Kato Gyôdai (1732-1792)

A punto de oscurecerse el día,otra vezcomienza a nevar.

Está el murciélagorondándole a la luna,y no se va.

Page 48: ANTOLOGÍA DEL HAIKU

48

Kaya Shirao (1738-1791)

Haciendo un fuegobajo un nido de vencejos.¡La lluvia nocturna!

Se va el otoño,y escondido en la hierbaun arroyuelo.

Page 49: ANTOLOGÍA DEL HAIKU

49

Matsuoka Seira (1740-1791)

Está la llamainmóvil, congelada:noche de escarcha.

En el borde de la barcame saco los zapatos.La luna en el agua.

Page 50: ANTOLOGÍA DEL HAIKU

50

Takai Kitô (1741-1789)

Algunos díasno viene el ruiseñor;otros, dos veces

Page 51: ANTOLOGÍA DEL HAIKU

51

Natsume Seibi (1748-1826)

Barre la luzde la luna crecienteel vendaval.

Page 52: ANTOLOGÍA DEL HAIKU

52

Daigu Ryôkan (1758-1831)

Lavo el pucheroy se mezclan mi ruidoy el de las ranas.

Ya revela su cara oculta,ya la otra; así caeuna hoja de otoño.

Al ladrónse le olvidó la lunaen la ventana.

Page 53: ANTOLOGÍA DEL HAIKU

53

Tayojo (1772-1865)

La flor del dafneni de noche está oculta:por su perfume.

Page 54: ANTOLOGÍA DEL HAIKU

54

Kobayahi Issa (1773-1827)

Primera luna:el grillo ha resistidola inundación.

El agricultorseñaló con un naboel camino a seguir.

Viento de otoño:un mendigo me miray se compara.

Cayo bocarribala cigarra de otoño,y sigue cantando.

Trigo maduro.Lleva a cuestas un niñola vendedora de sardinas.

Fujio en el crepúsculoentre los traseros alineadosde las ranas que croan.

Termina un día de primavera;el crepúsculo está suspendidoen un charco de agua.

Acá estoy,simplemente.La nieve cae.

Page 55: ANTOLOGÍA DEL HAIKU

55

Ondulante, cimbreante,pasa ya la primavera.¡Hierbas silvestres!

Con el deshieloestá toda la aldeallena de niños.

Kakis silvestres,la madre se reservalos más amargos.

Yendo y viniendo,el olor de la orina:los crisantemos.

Poniendo al niñoa dormir, ella lava:luna de estío.

No tengo nada,¡salvo esta quietud,esta frescura!

El trino matinaldel ruiseñor, caladopor esta lluvia.

Gracias sean dadas a lo alto;la nieve sobre mi mantatambién viene de la Tierra Pura.

Page 56: ANTOLOGÍA DEL HAIKU

56

Camine la luciérnagaevitandoel viento de otoño.

Donde haya hombres,habrá moscas, y habráBudas también.

Caen flores de pampas;salta a los ojosel frío creciente.

Muu muu muu,sale la vaca mugiendode entre la niebla.

Pegajosamentese adhiere a las cosasla nieve en primavera.

Muere el rocío:en este sucio mundo¿qué puedo hacer?

Al Fuji subesdespacio, pero subes,caracolito.

Vente a jugar conmigogorrión sin padres.

El crisantemoy el montón de estiércol

Page 57: ANTOLOGÍA DEL HAIKU

57

forman un solo cuadro.

¡Qué pena!A mí vienes siguiéndome,pequeña mariposa.

Se presentaante el respetable públicoel sapo de este matorral.

Sólo rocíoes el mundo, rocío,y sin embargo...

El ciruelo florece,el ruiseñor canta;pero yo estoy solo.

No lloréis, insectos,que sufren desengañoshasta los astros.

Page 58: ANTOLOGÍA DEL HAIKU

58

Takakuwa Rankô (1826-1798)

Noche de luna.Subiéndose a una piedra,croa la rana.

Page 59: ANTOLOGÍA DEL HAIKU

59

Naitô Meisetsu (1847-1926)

Una mujery un monje en la barcaza.Cae la nieve.

Linterna en mano,alguien cruza de nochepor los ciruelos.

Mi propia vozes devuelta hacia mípor la tormenta.

Page 60: ANTOLOGÍA DEL HAIKU

60

Murakami Kijô (1865-1938)

Sobre la nievede aquel monte lejanovuelan dos cuervos.

Cesó el granizo:reposan desplegadosríos y montes.

Page 61: ANTOLOGÍA DEL HAIKU

61

Masaoka Shiki (1867-1902)

Azada en pie.Nadie a su alrededor.Sólo calor.

Un viejo estanque.Nieva sobre los patos.Cae la tarde.

¡Qué fría la luzde la luciérnagadentro de mi mano!

¿Venís a picotearme los ojosaún vivo,revuelo de moscas?

Qué distinto el otoño:para mí que voy,para tí que quedas.

Lluvia de estío,¡cómo azota la cabezade la carpa!

Campo de escarcha.A la loca del pueblole ladra un perro.

El buqye holandésde enorme vela;monte de nubes.

Page 62: ANTOLOGÍA DEL HAIKU

62

Ozaki Kôyô (1867-1903)

Caí de bruces.Con hojas de sombreralimpié mis manos.

Page 63: ANTOLOGÍA DEL HAIKU

63

Natsume Sôseki (1867-1916)

Las nubes vieneny van por la cascada.¡Los arces rojos!

Page 64: ANTOLOGÍA DEL HAIKU

64

Matsuse Seisei (1869-1937)

Fría lluvia invernal;nadie hablaen el bote enclado.

Page 65: ANTOLOGÍA DEL HAIKU

65

Kawahigashi Hekigodô (1873-1937)

Yedra y glicinasaprisionando al piono:su queja al viento.

Rodilla con rodilla...la luna brillaba;¡qué frescor!

Muerta hace poco su esposa,el verdulero y su hija cargan las verduras,cargan las cebollas.

Page 66: ANTOLOGÍA DEL HAIKU

66

Sato Kôroku (1874-1949)

El ciervo en la hierbaal incorporarsese sacudió el rocío.

Page 67: ANTOLOGÍA DEL HAIKU

67

Takahama Kyoshi (1874-1959)

El sonido que hace la mariposacuando come...¡Es el puro silencio!

Ciudad de Oguni.Por su arrabal del sur,molinos de agua.

Huye la serpientey esos ojos que me han miradose quedan entre la hierba.

Está el haikuen el viento de otoño,pero está en todo.

Río abajo se precipitala hoja del rábano.¡Qué rapidez!

El gorjeocrece y después declinahasta el silencio.

Junto a la raízdel seco crisantemo,diversas hojas secas.

En el monte estivalel tejado de un temploobstruye el valle.

Page 68: ANTOLOGÍA DEL HAIKU

68

Viento otoñal;¡cuántos montes, cuántos ríos,en lo más íntimo de mí!

Viento de primavera:con todo mi coraje,erguido en la colina.

Crece inclinándoseal cielo inmenso,árbol de invierno.

Page 69: ANTOLOGÍA DEL HAIKU

69

Usuda Arô (1879-1951)

Partiendo en barca,un corazón que se aleja...El canto de los insectos...

Leve es la primavera:sólo un viento que vade árbol en árbol.

Page 70: ANTOLOGÍA DEL HAIKU

70

Ôsuga Otsuji (1881-1919)

Lluvia temprana:un camino hacia el marentre los árboles.

Con la hojarascase cuelan en la redtencas de invierno.

Page 71: ANTOLOGÍA DEL HAIKU

71

Taneda Santôka (1882-1940)

¿Qué pretendo encontrarlointernándome en el viento?

Hay un pájaro que ha venidoy que no canta.

Ante la muerteel frescor del viento.

Por más que las cruzo,por más que las cruzo,montañas verdes.

Sobre la nieve cae la nieve.Estoy en paz.

Buenas nuevas,malas noticias,los pétalos cayendo como nieve.

Un cuervo grazna.Yo también estoy solo.

Mi cuenco de mendigaracepta hojas caídas.

Page 72: ANTOLOGÍA DEL HAIKU

72

Watanabe Suija (1882-1946)

La brisa otoñalsopla desde atrás,entre los pastos.

Arracimadas,una pálida luz:esas violetas.

Page 73: ANTOLOGÍA DEL HAIKU

73

Ogiwara Seisensui (1884-1976)

Cuando canta la cigarra,cuando canta,canta en coroy el sol muere.

Creo en el Buday el verdor de la espigaes mi verdad.

Canta en los cielos la alondra,canta en la tierraremontándose al cantar.

El eco.¡Ooi! Dijo el hombre solitario.¡Ooi! Dijo el monte solitario.

Page 74: ANTOLOGÍA DEL HAIKU

74

Ozaki Hôsai (1885-1926)

Ni tosiendodejo de estar solo.

A medianochehan cerrado a lo lejosuna mampara.

En la penumbra de un pozoreconozco mi cara.

Page 75: ANTOLOGÍA DEL HAIKU

75

Îda Dakotsu (1885-1962)

Cuando lo siegansopla un viento montano:arroz tardío.

El primer sol de la mañanaviene sigilosamentea la escarcha del bosque.

Monte otoñal:cinco o seis caquis sobrela rama grávida.

Page 76: ANTOLOGÍA DEL HAIKU

76

Tomiyasu Fûsei (1885-1979)

Cerezos en la noche:si más me alejo, másme vuelvo a mirarlos.

Page 77: ANTOLOGÍA DEL HAIKU

77

Hara Sekitei (1886-1951)

Nubes nocturnas:cae un rayo; después¡ah, qué frescor!

Page 78: ANTOLOGÍA DEL HAIKU

78

Abe Midorijo (1886-1980)

Mariposa de otoñoque me ha dejado solaentre los montes.

Page 79: ANTOLOGÍA DEL HAIKU

79

Takeshita Shizunojo (1887-1951)

La corta noche;si el bebé pide leche,¿le doy la espalda?

Page 80: ANTOLOGÍA DEL HAIKU

80

Sugita Hisajo (1890-1946)

La luna calapor mi ropa ligerahasta mi piel.

Montaraz cuco,vas provocando ecossegún tu antojo.

Page 81: ANTOLOGÍA DEL HAIKU

81

Mizuhara Shûôshi (1892-1981)

Cuando mi vidaatiende al crisantemose tranquiliza.

Page 82: ANTOLOGÍA DEL HAIKU

82

Takano Sujû (1893-1976)

Estela de agua:un pato, a la deriva,flota, dormido.

En la alamedase acelera el deshojehasta de noche.

Page 83: ANTOLOGÍA DEL HAIKU

83

Ritsurin Issekirô (1894-1961)

Mientras lo cortoveo que el árbol tieneserenidad.

Page 84: ANTOLOGÍA DEL HAIKU

84

Hashimoto Takako (1899-1963)

En manos del inválidoun ramo de gliciniases mucha carga.

Blancura helada,y yo, sin luz, de noche,en un trineo.

Page 85: ANTOLOGÍA DEL HAIKU

85

Awano Seiho (1899-1992)

Ruta de hormigas:ahora mismo pareceandar torciéndose.

Page 86: ANTOLOGÍA DEL HAIKU

86

Kawabata Bôsha (1900-1941)

Luna de nievematizando de azulla noche oscura

Magnolia caída.¡Nadie sabetu destino!

Desde algún cielo,el grito de un milano:leve nevada.

¿Cayeron todaslas gotas de rocío?¡No, queda una!

Page 87: ANTOLOGÍA DEL HAIKU

87

Nakamura Teijo (1900-1988)

Fría es la noche;si yo tapo a mi hijita,ya se me arrima.

Page 88: ANTOLOGÍA DEL HAIKU

88

Hino Sôjô (1901-1956)

Verde persiana,medio rota y torcida,crepuscular.

Primaverajunto a la almohada.Mi esposa apaga la luz.

Page 89: ANTOLOGÍA DEL HAIKU

89

Nakamura Kusatao (1901-1983)

Cae la nieve¡qué lejana parecela era de Meiji!

Emparejadasvan dos flores de bojen la corriente.

Sobre su lomoel caballo transportael sol de invierno.

En la aldehuelasólo las golondrinasparecen nuevas.

Page 90: ANTOLOGÍA DEL HAIKU

90

Yamaguchi Seishi (1901-1994)

Una libélula solitariaen el reverso de un ahoja.La lluvia de otoño.

De pie en un cruce.Y en todas direcciones,tarde de otoño.

Luz de la luna,congelada en el aire,donde se queda.

A cada chillidodel grillo,la casa envejece.

Salió a la mar,y el vendaval no tienedónde volverse.

Page 91: ANTOLOGÍA DEL HAIKU

91

Shiba Fukio (1903-1930)

El carro de cebadase retasa. Luego brincatras el caballo.

Page 92: ANTOLOGÍA DEL HAIKU

92

Hoshino Tatsuko (1903-1984)

El sol de inviernose ha ido del Gran Budaa la montaña.

Precioso el verdesobre el plato en verano:¡tanta verdura!

Page 93: ANTOLOGÍA DEL HAIKU

93

Matsumoto Takashi (1906-1956)

Sobre la nieblava corriendo la sombrade una cometa.

Page 94: ANTOLOGÍA DEL HAIKU

94

Ishida Hakyô (1913-1969)

El águila en la jaulacuando está solitariabate las alas.

Triste colapara la vacuna de la viruelasobre las ruinas.

Blancas manos,todas de enfermos,sobre el fuego de hojas caídas.

Page 95: ANTOLOGÍA DEL HAIKU

95

Kaneko Tôta (1919-)

Torcidos,como quemados por la bomba,los maratonianos.