anboto 415

of 40 /40
2011ko maiatzaren 13a 10. urtea - 415 zk. Durangalde osoan zehar dabiltza alderdiak, herririk herri euren egitasmoak aurkezten PSE-EEk , Aralarrek, EBk eta Bilduk euren ikuspuntuak agertu zituzten Plateruenean anboto Durango eta Iurretako wifi sareen ikerketa Interneten dago ikusgai Herririk Herri 2 Futbolean Berrizi oso aldapa gora ipini zaio ohorezko mailari eustea Kirola 19 N. Moreno: “Ezker Abertzaleak Elorrio gobernatzeko gaitasuna erakutsi du” Berbaz 10 www.anboto.org durangaldeko astekaria Boto eskearen dantzari ekin diote alderdiek Urdaspal Bolinaga (Bildu), Alba Gutierrez (EB), Andoni Unzalu (PSE-EE) eta Dani Maeztu (Aralar) debate politikoan. K. A. Udalaren aldetik “informazio falta” salatu du DAZek Durango• Alde Zaharreko karkabak konpontzen hasi da udala, eta amai- tu dute Kalebarria eta Komentuka- lea bitarteko gunea. Durangoko Alde Zaharra elkarteak salatu duenez, “ez gaituzte informatu alde zaharreko erabakien gainean; borondate poli- tikoa falta izan da”. •Abadiño Ezker abertzaleak “interes pribatuen araberako aldaketa” salatu du •Mallabia Musika, bertsoak eta kirol ekitaldiak gozagai datozen aste bietan •Mañaria Azoka ospatuko dute domekan Hamaika musikariren kontzertu akustikoak domekan, Arriolan KULTURA • Besteak beste, Sorkun, Anari, Petti eta Joseba Irazoki batu- ko dira etzi Arriolako oholtzan. Eus- kal Herrian izaten diren emanaldien bilgune bihurtu gura duen musika- zuzenean.com-en aldeko jaialdia da. ELAren arabera “lege iruzurra” egon da udal kontratazioetan Abadiño• ELAren esanetan, “aldi baterako kontrataturiko langileak finkoak diren postuetan” dabiltza. Egoera hori zuzentzeko eskatu duen langilea “kaleratu” izana ere salatu dute. Alkateak dio langile horri lan kontratua amaitu zaiola. 7-8 2 11 6 3 3 6

Upload: anboto-komunikabideak

Post on 10-Jun-2015

807 views

Category:

Education


16 download

TRANSCRIPT

Page 1: Anboto 415

2011ko maiatzaren 13a10. urtea - 415 zk.

Durangalde osoan zehar dabiltza alderdiak,herririk herri euren egitasmoak aurkezten

PSE-EEk, Aralarrek, EBk eta Bilduk eurenikuspuntuak agertu zituzten Plateruenean

anbotoDurango eta Iurretako wifi sareenikerketa Interneten dago ikusgai

Herririk Herri 2Futbolean Berrizi oso aldapa gora ipini zaio ohorezko mailari eustea

Kirola 19N. Moreno: “Ezker Abertzaleak Elorriogobernatzeko gaitasuna erakutsi du”

Berbaz 10

www.anboto.orgdurangaldeko astekaria

Boto eskearen dantzariekin diote alderdiek

Urdaspal Bolinaga (Bildu), Alba Gutierrez (EB), Andoni Unzalu (PSE-EE) eta Dani Maeztu (Aralar) debate politikoan. K. A.

Udalaren aldetik“informazio falta”salatu du DAZekDDuurraannggoo•• Alde Zaharreko karkabakkonpontzen hasi da udala, eta amai-tu dute Kalebarria eta Komentuka-lea bitarteko gunea. Durangoko AldeZaharra elkarteak salatu duenez, “ezgaituzte informatu alde zaharrekoerabakien gainean; borondate poli-tikoa falta izan da”.

••AAbbaaddiiññooEzker abertzaleak “interes pribatuenaraberako aldaketa” salatu du

••MMaallllaabbiiaaMusika, bertsoak eta kirol ekitaldiakgozagai datozen aste bietan

••MMaaññaarriiaaAzoka ospatuko dute domekan

Hamaika musikarirenkontzertu akustikoakdomekan, ArriolanKKUULLTTUURRAA •• Besteak beste, Sorkun,Anari, Petti eta Joseba Irazoki batu-ko dira etzi Arriolako oholtzan. Eus-kal Herrian izaten diren emanaldienbilgune bihurtu gura duen musika-zuzenean.com-en aldeko jaialdia da.

ELAren arabera “legeiruzurra” egon daudal kontratazioetanAAbbaaddiiññoo•• ELAren esanetan, “aldibaterako kontrataturiko langileakfinkoak diren postuetan” dabiltza.Egoera hori zuzentzeko eskatu duenlangilea “kaleratu” izana ere salatudute. Alkateak dio langile horri lankontratua amaitu zaiola.

7-82

11

6

3

3

6

Page 2: Anboto 415

H 2011ko maiatzaren 13a, barikua anboto2

HERRIRIK HERRIDURANGALDEA DURANGO

IZURTZA

Udalaren “informaziofalta” salatu du DAZekArartekoarengana jo dute auzokideek, etaudalak honi ez erantzun izana kritikatu dute

Alde zaharreko karkabak konpon-tzen hasi da Durangoko Udala, etaKalebarria eta Komentukale arte-koa berrizten amaitu dutela jaki-narazi berri dute. Alde zaharreanegindako hainbat beharren gai-nean mintzatu da alkatea; lur kon-ponketak, usoen harrapaketak,kalean txiza egiteagatik jarritakoisunak... Horrez gainera, Duran-goko Alde Zaharra elkarteagazizandako elkarlana eskertu du.

DAZeko kideek, ostera,“komunikazio falta” egon dela

diote: “Udalagaz batzartzekoborondatea behin eta berriro ager-tu arren, ez gaituzte informatu aldezaharrerako erabakien gainean”.Karkaben egoera dela-eta auzo-kide batek Arartekoarengana joduela eta udalak Arartekoari ezdiola erantzun salatu dute. DAZenustez, “diru gutxigaz eta boronda-te politikoagaz gauza asko hobe-tu daitezke”. PSE-EEk ohar batenazaldu duenez, “oposizioak ez duArartekoaren informazio eska-rien berririk izan”. A.U.

Kalebarria eta Komentukalea bitarteko karkaba berritu dute.

Durangoko Caritasek datorrenasterako krisiaren gaineko jardu-naldiak antolatu ditu. Gaia hain-bat ikuspegitik aztertzeko, hitzal-di bat eta mahai-inguru bat anto-latu ditu; maiatzaren 17an eta19an, 20:00etan, Jesuitetan.

Hilaren 17an Bernart BaltzaAgiantza kooperazioko enpre-sako kudeatzaileak Egoera eko-nomikoak fedea berrizten duhitzaldia eskainiko du. Hilaren19an, berriz, krisiak zelan eragindien kontatuko dute mahai-ingu-ruan Agiantzako kideek, Carita-sek, enpresari batek eta sindika-tu bateko kide batek. A.U.

Krisiari buruzkojardunaldiakantolatu dituCaritas Tabirak

Martitzenean eta egueneanizango dira jardunaldiak,Jesuitetan, 20:00etan

Hainbat esparrutakopertsonek krisiak zelaneragin dien kontatuko dute

Iraila aurretik Berrizen hiltegiaegiteko finantziazio proiektuaaurkeztu beharko du Erraldek.Ordura arte alokairua luzatzeaerabaki du Durangoko UdalekoHirigintza batzordeak, eta Erral-dek proiektua epe horren barruanaurkezten badu urte birako luza-tuko dio kontratua, tarte horre-tan hiltegiko lanak egiteko.

Orain arteko kontratuaamaitukeran, Herria auzo elkar-teak proiektua aurkezteko ekai-nera arteko epea proposatu zuen.Erraldek, ostera, denbora gehia-go beharko duela eta udazkene-ra arte luzatzeko eskatu zuen.

Esperientzia pilotoaErraldek esperientzia piloto batburutuko du. Analitiken konpa-razio-azterlan bat egingo da Isun-tzako arraun taldeko arraunlarienartean. Arraunlari batzuek goimailako kirolarien ohiko dietajarraituko dute eta besteek erral-detxoak izango dituzte dietakoproteina eta burdina ekarpenmodu bakarra. A.U.

Udalak iraileraarte luzatu dioalokairuaErralderi

Maiatzaren 16an, astelehenean,udaletxean burutuko dute uda-leko garbitzaile posturako opo-saketara aurkeztu eta beste biazterketen galbaheak igaro dituz-ten hiru lagunek azken proba.

Lehiaketa publikoan partehartzeko 50 lagunek baino gehia-gok eman zuten izena, eta aurre-ko bi probak egin eta gero, hirulagunek dute asteleheneko pro-ba praktikoa egiteko aukera.

Lehiaketa-oposizio honenbitartez, lanaldi erdiko lanpos-tu bat esleituko du udalak. Bes-teak beste, udaletxea, medikua-ren kontsultategia, jubilatuenlokala eta frontoiko aldagelakgarbitzea izango du hautatzenduten langileak lana. Proba egu-nean bertan aurreikusten dutelanpostua esleitzea. I.E.

Lanpostuaesleitzekoazken probaastelehenean

Oposaketako aurreko biazterketak gainditu dituztenhiru lagun azken proban

Oskar Gisasola ‘sareak’ ikasgaikoirakaslearen berbetan.

Sare irekien arriskuakWifi sareen % 51edozein erabiltzai-lerentzako zabalik daudela azaldudu Gisasolak. Sare horiek pasahitzbarik edukitzeak arriskuak dakar-tzala adierazi du. Interneteko kone-xioa partekatzearen arriskua txi-kiena dela dio: “Badaude arrisku

Gure inguruan zenbat Wifisare dagoen, zer indar dau-katen eta babestuta dau-

den ala ez ikusteko azterketa egindute asteon Uni Eibar-Ermua ikas-tetxean informatikako zikloetakoikasleek. Atera duten ondorioeta-ko bat Wifi sareen hedakuntza“ikaragarria” dela da: “Edozeingunetan hamar Wifi saretik goradetektatzea gauza arrunta da”,

Durango eta Iurretako edozeintxokotan 10 Wifi sare daude

handiagoak; esaterako, zure etxe-ko ordenagailuan kanpoko norbaitsartzea eta zure dokumentuak,argazkiak, banketxeko pasahitzak...bere esku lagatzea”.

Beste hainbat herritan etaDurango eta Iurretan detektatudituzten Wifi sareen informazioaInterneten eskegi dute, etawww.iesunibhi.com webguneanikusi daiteke. A.Ugalde

Hamar taldetan egin dute neurketa, ordenagailu eramangarri, mugikor eta bestelako gailuekin. K.A.

Uni Eibar-Ermuako informatika ikasleak herriotako wifi mapa egiten dabiltza

Page 3: Anboto 415

anboto 2011ko maiatzaren 13a, barikua HHerririk herri 3

MALLABIA

BERRIZ

16. Nekazaritza etaArtisautza Azokaospatuko da domekanDantza emanaldiak, arrantza txapelketa eta pilota partidak ere izango dira domekan

Domekan, maiatzaren 15ean, daaurten hamaseigarren edizioaospatuko duen Mañariko Neka-zal eta Artisautza Azokaren hitzor-dua. Azken urteetan legez,10:00etan hasi eta 14:30 arte, arti-sauen eta nekazarien askotarikoproduktuak izango dituzte bisita-

riek erakus-mahaietan ikusi, das-tatu eta erosteko aukeran.

Udalak, pilota eskolak, Muga-rra Ateneo Cinegético eta AndraMari elkarteak antolatuta, hain-bat ekimen izango dira azokareninguruan: Ahuntz AzpigorrienXIV. Monografikoak, dantza ema-naldiek, Arrantza Txapelketak etaarratsaldeko pilota partidek ereez dute hutsik egingo: gazteenmailan, Jaka eta Elezkanok jar-dungo dute buruz buru; eta Uriar-te eta Berasaluze IXlehiatuko diranagusien mailan. I.E.

GARAI

Garaiko nagusien San Migel elkar-teak San Isidro eguna ospatuko du,ohiturari jarraituz. Domeka, maia-tzaren 15a, izango da San Isidro,baserritarren eguna.

Goizeko 10:30ean hasiko dajaia, elizan egingo duten meza-gaz. Ondoren, herri bazkarianelkartzeko deia egin dute antola-tzaileek; 14:00etan izango da

Herriko Tabernan. Menu oparoadastatzeko aukera edukiko dutebertaratzen direnek: urdaiazpikoiberikoa eta bakailaoz barrube-teriko piperrekin hasteko, lega-tza bigarren platerean eta sukal-kia hirugarrenean. Pantxinetaizozkiagaz jango dute azkenbu-rukoan. Gaur da izena ematekoazken eguna, 29 eurotan. M.O.

San Isidro eguna ospatuko dutedomeka honetan garaitarrekNagusien elkarteak eratu ditu ekitaldiak

ZALDIBAR

Uztaileko San Andres jaiak ira-gartzeko kartel lehiaketara lanakaurkezteko aukera iragarri berridu udalak. Hilaren 26an itxikodute aurkezteko epea, eta 31rakoepaia jakitera emango dute.

Nagusien eta umeen lehia bibereizi dituzte. Lehenengoen

kasuan, kartela euskarri gogo-rrean ere aurkeztu beharko da. 250eta 150 euroko sariak daude bi lanonenentzat. Umeen arteko egileonenari 100 euroko balioa duensari berezia egokituko zaio.

Udaletxean aurkeztu behardira lanak. M.O.

Udako Sanandresetarako kartellehiaketa martxan ipini duteHilaren 26rako aurkeztu beharko dira lanak

Azken urteetan legez,10:00etan hasita 14:30 arteizango da azoka zabalik

MAÑARIA

Koruen kontzertua maiatzaren 21ean izango da, 20:00etatik aurrera.

Bertsoak, musika eta kirolagozagai, datozen aste bietanMallabiko hamabostaldiaren barruan koruen kontzertua izango da

Mallabiko Hamanbostaldia-re n b a r r u a n , b i h a r1 1 : 3 0 e a n , g i m n a s i a

erritmiko erakustaldia eskainikodute pilotalekuan eta, 22:00etan,bertso afaria antolatu dute, OdeiBarroso eta Beñat Gaztelumendi

bertsolariekin, Izar Gorrin. Maia-tzaren 21ean, 20:00etan, Jasokun-de, Mendibil eta Gasteizko Cres-cendo abesbatzen kontzertuaizango da Andra Maria parrokian.

Hilaren 22an, azokaren ondo-ren, 12:00etan, Gazte Alai dantza

taldeak erakustaldia eskainiko duplazan; toki berean, 13:00etan,Txondor herri kirol taldekoek egurhandi bat moztuko dute. Hilaren28an, 22:30ean, Mursego eta TheWornouts taldeek kontzertuaeskainiko dute. J.Derteano

Eguaztenean egindako osoko bil-kuran Euskararen Erabilera Sus-tatu eta Normalizatzeko UdalOrdenantza moldatzea onartuzuten, aho batez. Udaleko jardu-netan euskarari lehentasun han-diagoa ematea dute helburu. Adi-bidez, udaleko organo informati-boen eta exekutiboen bilkuretakodeialdiak eta aktak euskarahutsean idatziko dira; gaztelaniaz-ko itzulpena, eskatzen duten par-taideei igorriko zaie. Bestalde,udaleko harrerako langileek lehe-nengo hitza euskaraz egingo dute.

Euskararen aholku batzordeaberreskuratu dute, eta etorkizu-nean egingo den lanari jarraipe-na emango dio. M.O

Lehentasunhandiagoa izangodu euskarak udal jardueran

Behargin bat hil da bihotzekoakjota Industrias Gol enpresan

59 urteko abadiñar bat hil zen, eguaztenetik eguenerako gauean,Industrias Gol enpresan; bihotzekoak jota hil zela adierazi dute.Enpresa komiteak ohar bateratua kaleratu eta kontzentraziora-ko deialdia egin zuen atzo. Heriotza lan istripu ez-traumatikolegez hartzea exijitu diote enpresari. LABek, beharginek legez,elkartasuna adierazi dio familiari. M.O

Page 4: Anboto 415

Herririk herriH 2011ko maiatzaren 13a, barikua anboto4

ATXONDO ELORRIO OTXANDIO

Ludotekan maiatzaren 20ra arteeman daiteke izena uztailerakoMarixurrikek antolatu dituen uda-lekuetan. Jira eta bira, munduaribegira leloa aukeratu du aisialdielkarteak, eta munduan zeharre-ko hainbat kulturari keinu egingodiete udalekuetan.

Uztailaren lehenengo hama-bostaldian, bigarrenean edo hileosoan egin dezakete umeek ego-naldia udalekuetan. Hiru urtetik–2008 urtean jaiotako umeak– 12urte bitartekoentzako udalekuakizango dira. Marixurriketik azal-du digutenez, herrian hainbat eki-taldi egingo dituzte, eta irteerarenbat ere antolatuko dute.

Hamabostaldi bateko prezioa60 eurokoa da, eta hile osokoa 100eurokoa. Familia ugaria izanezgero edo udalekuetara neba-arre-ba bi edo gehiago apuntatuz gero,gutxiago ordaindu beharko da: 50euro hamabostaldia eta 80 eurohile osoa. A.U.

Udalekuetanizena ematekoepea hasi duMarixurrikek

‘Jira eta bira, munduari begira’lelopean, hamabostaldia edohile osoa egin dezaketeumeek udalekuetan

Mirugain mendi taldeak bosga-rren biderrez antolatu du UrenJaitsiera izeneko iraupen luzekoibilaldia. Otxandion hasi etaamaituko da, 44 kilometroko ibil-bidea eginez. Ekainaren 4rakoipini dute hitzordua, eta goize-ko 07:00etan izango du irteera.

Gorabehera askoko ibilal-dia izango da Mirugainek eratu-takoa; Orixol, Izpizte eta Anbo-to igoko dituzte, esate baterako.

Izen-emateaMaiatzaren 24a baino lehenago,[email protected] helbideelektronikoa erabilita edo Miru-gainen egoitzan apuntatu beharda. Antolatzaileek federatuta ego-teko gomendatu dute. M.O.

V. Uren JaitsieraIbilaldiaantolatu duteekainaren 4rako

Otxandion hasi eta amaitukoda, ekainaren 4an, 44kilometroko ibilbideagaz

Maiatzaren 24a baino leheneman beharko da izenaMirugainen egoitzan

Homologazio probetan emaitzaonak salbamentu taldearentzat

Joan den asteburuan Suitzanizan dira Euskadiko LaguntzaTxakurren Taldeko kideak,

Frutigen hirian egindako homo-logazio probetan. Txakurren tre-bakuntza maila neurtzeko probe-tako bat izan da Suitzakoa, eta Elo-rrioko talde bik lortu dute puntugehien batzea. Salbamentu lane-tan ibiltzeko kalitatezko ziurta-giria lortzeaz gainera, MundukoTxapelketarako sailkatu dira Lorea

Garitaonaindia eta Karlos Garitao-naindiaren taldeak.

Karlos Garitaonandiak nabar-mendu duenez, “txapelketara sail-katzea egindako lanaren aitortzada, baina garrantzitsuena erres-kate lanetan ibiltzeko txakurren

trebetasunaren kalitatea da”.Laguntza txakurren taldeak 28urte daramatza lanean, eta Gari-taonandiak azaldu duenez, “txa-pelketa eta proben emaitzenatzean giza talde garrantzitsu bateta ordu askoko lana daude”.

Nazioarteko taldeekin har-tu-emanak dauzka Elorriondagoen taldeak. Apirilean, esate-rako, Canadako taldeen elkartea-ren bisita jaso zuten. A.Ugalde.

K. Garitaonandia: “Emaitzenatzean giza talde handia etaordu askoko lana daude”

28 urte daramatza beharrean Euskadiko Laguntza Txakurren Taldeak.

Munduko Txapelketarako finalera sailkatu dira Suitzan egindako probetan

Page 5: Anboto 415

anboto 2011ko maiatzaren 13a, barikua PPublizitatea 5

Page 6: Anboto 415

Herririk herriH 2011ko maiatzaren 13a, barikua anboto6

ABADIÑO

IURRETA

Zorua berriztu ondoren, zabaldudute Amilburuko jolasgunea

Amilburuko umeendako jolasgunea zabalik dago berriro, lur-zorua berrizteko beharrak amaituta. Oso narriatuta zegoen jolas-guneko zorua konpontzeko 19.000 euroko inbertsioa egin dute,udal arduradunen azalpenen arabera. Astebete inguruan egonda itxita jolasgunea; maiatzaren 2an hasi ziren beharrak. A.B.

Andreen parte-hartzea sustatzenduten kirol erakundeei zuzendu-tako diru-laguntza deialdia zabal-du dute hirugarrenez, andreekkirolean jardutea sustatu guran.2.750 euro bideratuko dituzte etahilaren 31ra arte egin daitekeeskaria, erregistroan. Honakookhartuko dira aintzat: andreenpartaidetza bultzatzeko egitas-mo bereziak, proiektuaren inte-resa eta egokitasuna, ekintzetanparte hartzen duen andre kopu-rua eta federatutako andre kopu-rua. Elkarteen erregistroan ize-na eman behar da eta helbidesoziala Iurretan eduki. A.B.

Emakumeenkirolasustatzeko diru-laguntzak

“Interesen arabera” jokatzeasalatu du Ezker Abertzaleak

Maiatzaren 5ean Abadiño-ko Independienteen etaEAJren botoekin onartu

zuten herriko Arau Subsidiarioenaldaketa puntualaren berri ema-teko deitu ditu Ezker Abertzaleakhedabideak: "Enpresa konkretubatek bere aktibitatea hor koka-

tzeko interesa izate hutsa ez danahikoa arrazoi udal arauen alda-keta puntual bati ekiteko", adie-razi zuten. Viedsa enpresa izanda-koaren inguruko 15.000 metrokarratuko lursaila da joan zen aste-ko ezohiko udalbatzarrean indus-trigune legez izendatu zutena.

Lasuen Eraikuntzak enpresa-ren eskari bati erantzunez egindute, Ezker Abertzalearen berbe-tan, aldaketa puntuala. “Interespribatuaren araberako politikamunizipala egitea oso arriskutsuadela uste dugu", adierazi zutenagerraldian. I.Esteban

Independienteen eta EAJren bozkekin onartu zuten Arau Subsidiarioen aldaketa.

Martitzeneko prentsaurrekoan egin zuen Ezker Abertzaleak salaketa hori

Umeen eta adinekoen zaintzai-le, eskola partikularrak ematenedo aisialdi eta kirol begiralelanetan jarduteko prest daudenherritar euskaldunekin osatu guradute udaleko lan-poltsa.

Argi Abad euskara zinego-tziaren berbetan, “behin zerren-dak osatuta, interesa duten herri-tarren eta lan-poltsan inskriba-tutakoen arteko hartu-emanaerrazteko lana egingo du udalak”.

Zerrenda batean edo gehia-goan eman dezakete maiatzaren20ra arte herritarrek izena: UdalMediatekan edo Errota kulturetxean eman daiteke izena. Ekai-naren 6tik aurrera eskuragarriizango dira zerrendak. I.E

Langileeuskaldunenlan-poltsaudalean

Jaien hasiera iragartzen duen Ger-basen atzo iluntzeko kalejiragazekin diete Zelaietan San Trokazjaiei. Ohiturak agintzen duenez,txistulariekin eta Abadiñoko ezpa-tadantzarien azkeneko entsegua-gaz eman zieten jaiei hasiera.

Datozen egunetan, gaur arra-tsaldeko Pirritx, Porrotx eta MariMototsen emanaldi bikoitzagazhasi eta maiatzaren 22 arte, egunzein gauetarako deneriko gustu etaadinetakoentzako proposamenakbiltzen dituzte Jai Batzordean zeinGaztetxean osatu dituzten egita-rauek. Nabarmentzekoak diraGose, Esne Beltza, Betagarri, Ser-mond’s, Kruder’s, Anje Duhalde etaTxomin Artola, besteak beste. I.E

Zazpi egun SanTrokaz jaiakbete-beteangozatzeko

Abadiñoko Udalak kontratuak"lege iruzurra" eginez gauzatzendituela eta "eskubideak betetze-ko eskatzen dutenean langileakkaleratu egiten” dituztela salatudu ELA sindikatuak, ohar batean.

Sindikatu abertzaleak azalduduenez, 38 langile daude udalean,eta horietatik lau dira finkoak.Iraupen jakineko aldi baterakokontratuak dituzte udaleko gai-nerako 34 beharginek.

“Aldi baterako kontrataturi-ko langileok finkoak diren postue-tan dihardute", ELAk dioenez:"Sei hilabetetik sei hilabetera bes-te langile batez ordezten dute, bai-na postu berberetan lan egiteko".

Horrela, "dagokion lan-eskaintzapublikoaren bitartez postu horie-tan diharduten langileak lan tal-deko behargin finko bihurtzea"ekiditen du sindikatu abertza-learen berbetan udalak.

Langileen Estatutuaren etaepai ugarien arabera, kontratatze-ko modu hori “lege iruzurra” deladio ELAk. "Legez kontrako kon-tratazioen" berri jakinda, "egoe-ra zuzendu beharrean, udalaklegea betearazteko eskatu dionlangilea kaleratzea” da sindikatua-ren aburuz “larriena”. Oposizio-ko alderdiei galdera eginez ixtendu oharra: “zer egin behar du opo-sizioak honen aurrean?”.

Alkatearen erantzunaSindikatuari erantzunez Navarroalkateak kaleratutako oharrakdioenez, “langile horiek udala-rentzat lan egiteari utzi diote, lankontratua bukatu zaielako". I.E.

“Lege iruzurra” salatudu ELAk udalarenkontratazioetan

“Aldi baterako kontrataturikolangileok finkoak direnpostuetan dihardute lanean”

Langileek “euren eskubideak betetzeko eskatu” dutenean kaleratu egin dituztela dio ELAk

Page 7: Anboto 415

anboto 2011ko maiatzaren 13a, barikua HHerririk herri 7

HAUTESKUNDEAK - DEBATEA

HAUTESKUNDEAK - KANPAINA

Ekitaldia egingo du EAJk,igandean, Batzokiaren aurrean

EAJko taldea merkatu plazan izan zenjoan zen asteburuan erosketako poltsaerabilgarriak banatzen, eta baita umeen-tzako globoak eta gozokiak ere. Astelehe-nean Ezkurdin egin zuten ekitaldia, etahantxe izan zen Iñigo Urkullu Euzkadiburu batzarrekopresidentea ere, besteakbeste, Durangaldeko EAJri babesa ema-ten. Eguenerako aurreikusitako ekital-diak bertan behera utzi zituzten Murtzia-

ko lurrikaran kaltetutakoen eta hildakoenomenez.

Larunbat honetan EAJk puzgarriakjarriko ditu Ezkurdin; euria egiten baduAndra Mariko elizpean. Igandean,12:30ean, Durangoko Batzokiarenaurrean Aitziber Irigorasek jendeagazbatera egoteko aukera izango du. Ber-tara hurbilduko direnek gazta eta txa-kolina dastatu ahal izango dute. J.D.

Ekonomia, lana eta formazioasustatzeko saila sortu gura dute

Iñaki Egaña Batzar Nagusietarako hau-tagaiagaz batera egindako prentsaurre-koan, Durangoko PSE-EEk bere propo-samenak aurkeztu ditu.

Pilar Rios zerrendaburuak azaldu duEkonomia, Enplegu eta Formazio Sailasortu gura lukeela PSE-EEk.

Etxebizitzei dagokienez, babes ofi-zialeko alokairua bultzatuko duela esandu Riosek. Uribarriko egoitza egon zen

lekuan pertsona nagusientzako aparta-mentuak ipintzea da beste proposame-netako bat: “apartamentuez gainera,jantokia lako zerbitzuak eskaini guragenituzke egoitza egon zen lekuan”.

Kirolene ikastetxea Tabirako kirolazpiegituretara pasatzea proposatu duPSE-EEk. “Hirigintza gastuak garestitu ezdaitezen”,Ekintza Protokoloaren premianabarmendu du Riosek. A.U.

Urdaspal Bolinaga (Bildu), Alba Gutierrez (EB), Jone Guenetxea (Anboto), Andoni Unzalu (PSE-EE) eta Dani maeztu (Aralar). K.A.

Anbotok antolatu eta Plate-ruenean gauzatutako deba-tean, Durangoko etorkizu-

naz eztabaitzeko batu ziren laualderditako ordezkariak: PSE-EEkoAndoni Unzalu, Aralarreko DaniMaeztu, EBko Alba Gutierrez etaBilduko Urdaspal Bolinaga. EAJeta PPko hautagaiak ere gonbida-tuta zeuden ziren, baina ez parte

hartzea erabaki zuten: “Hurren-goan alderdi guztietako ordezka-riak izatea itxaroten dugu, horrekeztabaida aberastuko lukeelako”,dio debatea gidatu zuen Jone Gue-netxea Anbotoko zuzendariak. “Pla-terueneko debateak udal politika-gintza herritarrei hurreratzeko”balio izan duela adierazi du, etaeskerrak eman dizkie debatea ber-

Debatea Hamaika TBnEtxebizitza politikari, euskarari etamugikortasunari buruz ere berbaegin zuten eztabaidan. Hamaikatelebistak gaur, 22:40an, debateaosorik emitituko du, eta datorrenastean www.anboto.org-en ere iku-si ahalko da, gaien araberako ata-letan banatuta. J.Derteano

Jaurlaritza trena lurperatzeko egi-ten ari den inbertsioa defendatu,eta Saha Hadidek diseinatutakoEuskotrenen eraikina “gehiegike-riatzat” jo zuen. Trena lurperatze-ko lanak atzeratu izana “PSE-EEkbere alderdiko alkatetzei ematendien lehentasunari” egotzi zionEBko Gutierrezek.

Bildu koalizioko UrdaspalBolinagaren ustez, eremu hurazelan kudeatu erabakitzeko “lehe-nengo azterketa soziodemogra-fioa egin behar da; horrek eraku-tsiko digu benetan zer behar den”.Aralarreko hautagai Dani Maez-tuk, berriz, Euskotrenen egoitzazein ekipamendu bat izan, “zer-bitzuen beharra” adierazi zuen.

tatik bertara jarraitu zutenei zeinlivestreambidezko emisioagaz bategin zuten guztiei.

Ordu eta erdi inguruko deba-tean hainbat gai jorratu zituzten.Esaterako, trenaren lurperatzekolanei eta geltokian libre geratukodiren lurren kudeaketari buruzkoikuspuntu anitzak plazaratu zituz-ten. PSE-EEko Unzaluk Eusko-

Lau alderdiren ikuspuntuaDurangoren etorkizunazPSE-EE, Aralar, EB eta Bilduko hautagaiak batu zituen Platerueneko debateak

Aurreikusitakoinbertsioen %30

bakarrik gauzatu dugobernu taldeak

Herri ongizateabermatzen duten

erabaki gehiago hartubehar lirateke

Herriak benetandituen beharrizanak

jakiteko azterketa bategin behar da

Saha Hadidenproiektua gehiegikeriada; amaitu da udalek

dirua xahutzea

Urdaspal Bolinaga - BBIILLDDUU

Alba Gutierrez - EEBB

Dani Maeztu - AArraallaarr

Andoni Unzalu - PPSSEE--EEEE

ADIERAZPENAK

Page 8: Anboto 415

Herririk herriH 2011ko maiatzaren 13a, barikua anboto8

Hautagaiak etaproposamenakaurkezten, herririk herri

Bildu koalizioak hainbat aur-kezpen egin du azkeneko egu-notan Durangaldean. Duran-gon, eguaztenean agerraldiaegin zuten Tabiran, bertan Kiro-leneren egoitza berria, berdegu-ne bat eta zabugune bat egiteaproposatu dutelako.

Elorrion, barikuan aurkez-tu zuten zerrenda, eta domekahonetarako bazkaria eta miti-na prestatu dituzte, 14:30ean eta19:30ean, hurrenez hurren. Aba-diñon martitzenean batu zirenhautagaiak, 250 lagunen

aurrean. Besteak beste, “leheneta bigarren mailako auzoenkontzeptuari amaiera eman etaherriaren kohesioan sakontzea”gura dute. Atxondon, “ezkerre-ko ikuspegi abertzale bategazjarraitzeko” asmoa agertu dute.Iurretan, barikuan aurkezpenaegin zuten eta gaur programaazalduko dute. Mañarikozerrenda “prestakuntza eta ilu-sio handikoa” dela diote Bildu-koek. Otxandion gaur dute eki-taldia. Berrizen bazkaltzekobatuziren zapatuan. M.O.

Durangoko PPk orain artekopolitika “kontuinista eta eragin-kortasun bakoaren alternatiba”izan gura duela azaldu du kan-paina hasieran. Juanjo Gaztaña-zatorrerentzat lehentasuna dau-kate Tabira eta Sabecoko biribil-gunea lotzeak, babesekoetxebizitza gehiago eraikitzeaketa enplegua sustatzeak.

Kanpainaren hasiera hone-tan, Bizkaian, besteak beste,Bilbon, Getxon eta Barakaldonburutu ditu Alderdi Popularrakekitaldi publikoak: ahaldun

nagusi izateko alderdi horrenhautagai den Esther Martinez-ek, esaterako, Bilboko “merka-taritza biziberritzeko” beharrazjardun du Erzilla kalean buru-turiko mitin batean.

Zure aukera lema aukera-tu du maiatzaren 22ko Udal etaForu hauteskundeei begira, Biz-kaiko Alderdi Popularrak. Pro-graman jaso dutenez, “udaleta-tik aukera ekonomikoak sortueta berauetatik herriarentzakoetekin soziala ateratzea” dutehelburu. I.E.

‘Zure aukera’ lemagazhasi du kanpainaAlderdi Popularrak

Azpiegiturak etaetxebizitza politika,kanpaina abiatzeko

“Durango sozialki kohesiona-tzeko eta zerbitzu hiri izan dadin”proposatuz abiatu du kanpainaAralarrek. Azpiegiturei dagokio-nez, trenbidea lurperatu ondo-ren, Jaurlaritzak hasieran Eus-kotrenen egoitza aurreikusi zuenorubean, “txiki” geratu den Kiro-leneren eraikin berria egiteaproposatu du Dani Maeztu alka-tegaiak: “Kosterik ez luke izan-go, egingo diren etxebizitza dorreeta babesekoengatik Jaurlari-tzaren dirua jasoko du-eta Uda-lak”.

Etxebizitza arloan, Etxebi-den izena emanda 1.198 duran-gar daudela azaldu du Maeztuk.Babeseko etxebizitzak eraiki-tzeko “politika orokorrak” gara-tzea proposatu dute, “alokai-ruari lehentasuna eman etajabetzakoak ere eskainiz”. Gaz-teentzat etxebizitza dotaziona-lak ere proposatu ditu Aralarrek,Arripausuetan eraikitzeko:“Apartamentu txikiak lirateke,eta hainbat instalazio eta zer-bitzu denek erabiltzeko eduki-ko lituzkete”. A.B.

Durango, Iurreta eta Abadiño-ko Ezker Batuko hautagaiekhurrengo legegintzaldirako pro-posamenak zabaltzeari ekin dio-te asteon. Hautagai zerrendakaurkeztu dituzten herrietan pro-gramak banatzen aritu dirazerrendaburuak; Alba GutierrezDurangon, Jose Luis ZubillagaIurretan eta Jose Luis Perez“Perucho” Abadiñon.

Ezker Batua-Berdeakekin-geratzen naiz da maiatzaren22ko hauteskundeetarako alder-diak aukeratu duen leloa. Gaur

egungo langabezia mailari aurreegiteko neurriak proposatzeazgainera, bestelakoak ere badi-ra. Durangoko zerrendaburuden Alba Gutierrezek, adibidez,berdintasuna bultzatzea izandu hizpide; horretarako, hez-kuntza bide horretan kokatze-ko beharra azpimarratu duteprograman. Zubillagak, ostera,iurretarren parte-hartzea susta-tuko duten proposamenak aur-keztu ditu. Perezek, berriz, Aba-diñoko eguneko zentroa propo-satu du, besteak beste. A.M.

Langabeziari aurreegiteko beharranabarmendu du EBk

Asteon ekimenik egin ez badu-te ere, datorren asterako ekimenbi prestatu ditu Abadiñoko Inde-pendienteak taldeak Jose LuisNavarrok jakinarazi duenez.

Alde batetik, datorren egue-nean, maiatzaren 18an 19:00inguruan, parrillada baten ingu-ruan batuko dira Muntsaratzen.Hurrengo egunean, berriz, miti-na eskainiko dute Traña-Matie-nako Traña plazan.

Jose Luis Navarrok boto era-ginkorraren aldeko mezua zabal-du du. 2007an 52 botoko aldea-rekin bakarrik irabazi zutelagogoratu du: “Beste edozeinherritan baino balio handiagoaizan dezake boto batek” J.D.

AbadiñokoIndependienteenmitina hilaren20an, barikuan

Herritar talde batek, EHA plata-formako kide batzuek eta EzkerBatua-Berdeak-ek koalizio berriasortu dute datozen hauteskun-deetarako: Eskubeteuli-SQ2.“Herritarren beharrak eta nahiakbatzuetan baztertuak” izatendirela-eta, euren lehenengo hel-burua “administrazioarekinharremanak erraztea” izangodela azaldu dute.

Emili Cadiñanos da Esku-beteuli alderdi berriko zerren-daburua. Euren aurkezpeneanazaldu dutenez, “indarrakbatzearren” egin dute koalizioa,eta beste alderdiekin elkarla-nean jarduteko prestutasunaagertu dute. A.U.

ElorrionEskubeteuliaurkeztuko dalehenengoz

Garaiko Herriko Taldeak argaz-kia aterako du asteburu hone-tan, bere hautagai guztiak batuz.Gontzal Sarrigoitia,gaur egun-go alkatea, izango du berriz erezerrendaburu Herriko Taldeak.

Duela lau urte hartutakoalkatetza mantentzea da hautes-kundeotako helburua. Azaldudigutenez, “urteotan hasitakolanari jarraipena ematea” izan-go da euren asmoa.

Aurrera begirako proposa-menei dagokienez, Sarrigoitiakazpimarratu du “herrian sor-tzen diren beharren arabera-koak” izango direla; herrianinterneteko wi-fi sistema jar-tzea gura dute, esaterako. M.O.

Hasitako lanarijarraipenaeman gura dioHerriko Taldeak

Page 9: Anboto 415

anboto 2011ko maiatzaren 13a, barikua PPublizitatea 9

Page 10: Anboto 415

B 2011ko maiatzaren 13a, barikua anboto10

BERBAZ“Hamasei urte egin ditut herrigintzan, etaoraindik aurrera ere lanean jarraituko dut”Legegintzaldiko lorpen handienak Hirigintza Plana, Auzo Kontseilua sortzea eta Ondare Ibilbidea izan diraNiko Morenoren ustez: “Zailtasunak zailtasun, Ezker Abertzaleak Elorrio gobernatzen jakin duela erakutsi du”

Niko Moreno •

Elorrioko alkatea48 urte ditu

Alkate izan da Elorrion1999tik 2003ra eta azken legegintzaldian, EzkerAbertzaletik

Ekainaren 10ean alka-tetza utziko du, etaezingo du berriro poli-

tika instituzionalean jardun.Hala eta guztiz, herrigintzanibiltzeko gogoa agertu duNiko Morenok. Batera edobestera, udaletxe inguruanhamasei urte daramatzalanabarmendu du, eta maiteduela egin duen beharra.

Legegintzaldia amaitzear dago.Zelakoa izan da?Nire ustez, udalak eta herriakberak dezente egin dute aurrera.Pozik nago, batez ere, HirigintzaPlana onartu dugulako; kostata,baina egin dugu. ANVren ilegali-zazioak legegintzaldia markatudu, baina uste dut Ezker Aber-tzaleak Elorrion gobernatzekogaitasuna erakutsi duela, zailta-sunak zailtasun.

Hirigintza planaren barruan, her-ritar batzuk errezeloa izan dute SanAntongo birkalifikazioengatik.Zelanbaloratzen duzu gertatutakoa?Egon daitezke poligonoarenkontrako eta aldeko iritziak, etabaita industrigunearen tamaina-ri buruzko eztabaidak, baina SanAntongo poligonoaren kontraoso modu zikinean egin duteoposizioa. Esan dute pelotazoaegon dela, interesak ditudala,jendea engainatu dudala... Nikez dut inoiz esan industriaguneaez zenik egingo; esan dudana da Hirigintza Plana ezin zela eginaurreko legegintzaldian plantea-tu zuten moduan. Talde tekni-koek ere lana egin dute hor, etaez daukat zalantzarik; erabakiazuzena, legezkoa eta garbia da.

Parte-hartze prozesua ipinizenuten martxan.Denon Artean egitasmoko par-taideek pista batzuk emanzizkiguten planean kontutanhartzeko. Denen desioak ez diraehuneko ehunean bertan jasotaegongo; nire desio guztiak ere ez;denok eman behar izan dugu zeredo zer, kontsentsua lortzeko. Her-ritarren iritziak pisua dauka, bainajende arruntak kontutan hartzenez dituen osagai ekonomiko,tekniko eta politikoak daude; denakhartu behar dira kontutan.Argiñetaren kasuan, Hiri Debekat-uaren Mapagaz ere parte-hartzeprozesuak egon dira eta oso aberas-garria izan da.

L e g e g i n t z a l d i h o n e t a k oberrikuntzetako bat Auzo Kont-seilua izan da.Datorren legegintzaldian egon-kortu beharreko organua da. Osogarrantzitsua da auzoek gaitasu-na edukitzea euren errealitateaneragiteko. Beste auzoetakoen-gandik ikasteko aukera ere ema-ten du kontseiluak. Beharbada,hasieran auzoetatik gauzak arinaldatuko zirela pentsatzenzuten, baina orain ikusten duteauzo bakoitzak bere arazoakdituela, eta lan erritmoak ezagu-

tzen hasi dira. Orain arte arazoamakomunak konpontzen aha-legindu gara: zabor bilketa nor-malizatu da, bideen garbiketaere bai, auzo taxiak martxanipintzekotan gaude... Denboraaurrera joan ahala auzo bakoi-tzeko arazoak lantzen hasibeharko da kontseilua.

Ondare Ibilbidea ere garatu duzue.Zelako harrera izan du?Agenda 21eko foroan, DenonArtean prozesuan... beti agertuda Elorriok turismorako aukerak

dituela. Ondare Ibilbidea kan-potarrei zein elorriarreieskaintzeko lehenengo turismoproduktua izan da. Argiñetakoaizango da bigarrena. Natura eregure baloreetako bat da; baga-biltza Naturbidea eta GR Mikeldilako egitasmoak garatzen.

Ingurumenari helduta, AHTarenkontrako jarrera izan du gober-nu taldeak. Proiektua aurreradoa.Udalak zer egin dezake orain?Estrategikoa zela-eta, bedeinkapenguztiak izan ditu AHTak. Ez dakigukrisiak zer punturaino eragin deza-keen, baina badirudi lanak aurreradoazela. Urteotan Jaurlaritzako etaAdifeko arduradunek ez dutegurekin hartu-emanik eduki guraizan, sarri eskatu izan diegun arren.Uste dut, zoritxarrez, obrakamaitzerakoan ikusiko dela kon-trako jarrerek arrazoia zeukatela.Ahal izan den guztia egin dugu,baina hartu duten dinamika guz-tiz gure gainetik dago.

Epe laburrean zer egitasmo gara-tu beharko lirateke herrian?Mugikortasun arloan, gasolinde-gitik Ibarrara, Ibarratik Kuru-tzondora eta handik Nizeto Urki-zurako bidea egitea funtsezkoaizango da; kanpotik datorrenakkanpora joateko ez du herribarrutik pasatu beharko, eta aldezaharraren eboluziorako osogarrantzitsua izango da. Babese-ko etxebizitzei ere heldu beharkozaie. San Antonen 55 etxebizitzasozial aurreikusi ditugu hirigin-tza planean, eta funtsezkoakizango dira etxebizitza eskaerarierantzun eta auzoari orain arte

eduki ez duen indar urbanistikoaemateko.

Ezingo duzu udalean berriro egon.Herrigintzan jardungo duzu?Nire gainean ez dago ezelako zig-orrik, ez dago sententziarik,baina beste 40.000 euskal herri-tarren moduan, ezingo dut poli-tika instituzionalean ibili. Hama-sei urte daroatzat herrigintzan,eta nire bidelagunek badakiteprest nagoela lanean jarraitzeko.Maite dut herri hau, maite dutegindako lana eta oso inplikatutasentitzen naiz Ezker Abertza-learen eta oraingo proiektu poli-tiko berriaren ibilbideagaz.

Zer ondorio atera daiteke EzkerAbertzaleak hileotan bizi izanduen guztitik?Uste dut Ezker Abertzaleak ZutikEuskal Herria egitasmokoplanteamentuetan bete-beteanasmatu zuela. Momentu hone-tan somatzen den ilusioak horiesaten dit: herri honetan gehien-go bat dago aldaketaren alde, etaestrategia aldatu eta kon-frontazio demokratikora jobehar dugu, indar metaketa etakaleko mobilizazioekin. Alderdibatzuk ez dute planteamentugordinik egin independentziarenalde, eta, nire ustez, Bilduk jendeaskorentzako bidea zabaldu du.Bide horretan ahal den guztiaegin behar dugu modu naturaleta demokratiko batean. Behar-bada, independentzia uste bainogertuago dago. A.Ugalde

“Somatzen dudan ilusioak esaten ditEzker Abertzaleak bete-betean asmatu

duela bere planteamentuetan”

“San Antongo poligonoaren kontra oposizio zikina egin dute; erabakia

zuzena, legezkoa eta garbia izan da”

Bideoa: www.anboto.org

Page 11: Anboto 415

anboto 2011ko maiatzaren 13a, barikua K11

KULTURAMUSIKA EMANALDIA

‘Musikazuzenean.com’aurkezteko jaialdiakustikoa Arriolan

E uskal Herriko eszenatokihandi zein txikiagoetanastebururo entzungai iza-

ten diren zuzeneko musika ema-naldien “ispilu eta bozgorailu iza-teko helburuarekin” sortu dutewww.musikazuzenean.com.

txikietan formatu txikiko zuzene-koak eskaintzen dituzten bakar-lari eta taldeen topaketa legezantolatu dute. Jaialdi akustikoada burutuko dutena, antolatzai-leen berbetan, “webguneareninguruan izan ditugun musikarilagunekin osaturiko” eskaintzagaz.Hamaika musika proposamen diraArriolara dakartzatenak.

Gitarra elektrikoa, ahotsa etadanbor bat lagun hartuta jardun-go duen Joseba Irazoki; azkenurteotan eszenatokietatik aparteegon den Morau; 2010ean kalera-tutako diskoko kanta elektrikoak“biluzik eskaintzera” datorren Jon& Sugramas; txeloa tresna nagusiduen Mursego; hainbat kolabora-tzailegaz eta gitarrak lagunduta jar-dungo duen Anari; hainbat musi-kariren laguntzagaz jardungo duenSorkun; 1997tik bakarka dihar-

duen Petti; ingelesezko kanta “bilu-ziak” dakartzan Mery May; aretotxikietan eta tabernetan jotzeraohituta dagoen MobyDick; Irlan-dan bira burutu ondoren datorrenAzkaiter Pelox; eta Etsaiak eta Uektaldeetan jardun ondoren 2000tikbakarka diharduen Keu Agirre-txea dira maiatzaren 15eko Elorrio-ko jaialdian parte hartzera dato-zen musikaetako batzuk.

“Eszena esanguratsu eta bizi-ki interesgarriaren” erakusle direnhamaika musikarigaz osatu dutejaialdia, azpimarratu dutenez.Emanaldi berezia eta errepikaezi-na izango dela aurreratu duteantolatzaileek: musikari bakoi-tzak 10 minutuko tartea izango dubere musika egitasmoa taularatze-ko. Kartelak jasotzen dituen musi-kariez gainera, gonbidatuak ereizango dira oholtzan: gau berezihorretarako lankidetza bereziak.

Sarrerak Elorrioko Parra taber-nan eta Durangoko Kale Kantoitabernan eskuratu daitezke. Anbo-to astekariaren www.anboto.orgwebgunean, gainera, bost sarrerazozkatuko ditugu. I.Esteban

Webgunearen sortzaileekazaldu digutenez, 2010eko urrianabiatutako eta Donostiako DOKAaretoan aurkezturiko proiektuaBizkaian ezagutzera ematekoantolatu dute maiatzaren 15ekoElorrioko Arriolako jaialdi berezia.“Kultur eskaintza zabala daukanherria delako” aukeratu omen duteantolatzaileek Elorrio Bizkaikoaukezpena egiteko.

Domekakoa, baina, ez da ohi-ko kontzertua izango; astebururoEuskal Herriko taberna eta areto

Orain urtebete Donostian aurkeztu zuten www.musikazuzenean.comproiektuaren Bizkaiko aurkezpena da maiatzaren 15eko Elorrioko Arriolakojaialdiagaz burutuko dutena. Hamaika proposamen musikal izango diradomekako jaialdi akustikoan, musikari buruzko webgunea ezagutzera emateko

Webgunearen inguruko

lagun musikariekin

osatu dute kartela

Musikari bakoitzak 10

minutuko zuzeneko

saioa eskainiko du

Hamaika musika

proposamen ekarriko

dute domekan Arriolara

MUSIKARIAK

Mobydick

Joseba Irazoki

Keu Agirretxea

Anari

Mursego

Jon & Sugramas

Sorkun

Azkaiter Pelox

Mery May

Morau

Petti

Page 12: Anboto 415

KulturaK 2011ko maiatzaren 13a, barikua anboto12

Miren Amuriza Bertsolaria

Kultura be bai

Ehunka urte daroagu herri txikihonetan gauza handiak egiten.Gaztelako koroaren aurrean Nafa-rroako Erresuma eraiki genduen.Mende batzuk geroago, banderaerrepublikarra zabaldu Eibarkoplazan. Handik lasterrera kendueben, baina, gu, ostera be fusilaklepoan hartu eta gudara abiatuginen Bizkargi eta Intxortako alda-tzetan gora.

Otxandion eta Durangon bon-bardatu egin ginduezen; Elorrioneuskaraz berba egitea debekatu;Zadibarren Francoren argazkiaribegira Cara al Sol kantatzerabehartu. Eta holan herri guztietan.

Baina guk ikurrinak eskegitzenjarraitu genduen.

Harrezkero, ehunka laguneroan deuskue kaiolara, egunka-riak itxi, alderdi politiko eta era-gileak legez kanpo itzi. Baina gukkartelak jartzen jarraitu dogu; mila-ka eta milaka lagun manifestaldie-tara eroaten, herri-bazkariak etajaialdiak antolatzen...

Oso ondo; oso ondo dago hauguzti hau. Baina bien bitarteangure herrietako antzerki aretoakaulki hutsez bete dira sarritan;lantzean behin libururen bat ira-kurtzeari itzi deutsagu; Zuberoa-ko maskarada bat inoiz ikusi ezdogun arren, denok egon gara tal-de espainiar edo amerikarrenbatzuen makro-kontzertuetan…

Gauza handiak egin doguzbenetan herri txiki honetan. Halanbe, gure sormena, ilusioa eta inda-rra erresistentziarako erabili beharizan doguz nagusiki.

Ate barriak zabaltzear dago-zen garaiotan, izan daigula, herrizherri, kultura be indartzeko kon-tzientzia sendoagoa.

GEURE DURANGALDEAARKEOLOGIA ETA HISTORIA BERBALDIA

Gizakiaren jatorriari buruzko hiruhitzaldi Kurutzesantu Museoan

H ominizazio-prozesua hartuko duteDurangoko arkeologiari eta histo-riari buruzko jardunaldien bigarren

edizio honetan berbagai. KurutzesantuMuseoan, maiatzaren 12an, 19an eta 26an,19:00etan, izango dira gizakiaren jatorriariburuzko hiru hitzaldiak.

Gaur egungo ikerketa eta eztabaidazientifikoan oso presente dauden galderak

aztertuko dituzte berbaldietan. Arkeologiaeta historia jardunaldien antolatzaileenberbetan, "garai eta kultura guztietan giza-kiak gehien kezkatu dituen enigmetakobat" da gizateriaren bilakaerari buruzkoa.

Javier Fernandez Eraso EHUko katedra-dunaren atzoko hitzaldiak zabaldu duzikloa. Datorren eguenean, Los neanderta-les, unos parientes lejanos gaia hartuta,"ikerlariak txunditzen dituen espezieari,neandertalei buruz dauzkagun ezagupenberriak" azalduko ditu Alvaro Arrizabala-ga EHUko irakasleak. Maiatzaren 19an,19:00etan, Kurutzesantu Museoan izangoda jardunaldiaren bigarren hitzordu hori.

Berbaldi zikloa ixteko, maiatzaren26rako hitzartu dute Joxean Mujika Alusti-za EHUko irakasleak euskaraz eskainikoduen saioa: Homo sapiens sapiens-a: bereingurunea, ekonomia eta adierazpen kul-turalak izenburuko hitzaldia izango dazikloa itxiko duena. I.E.

Alvaro Gil Corellako gazteakjaso zuen lehenengo saria etaKarlos Berrizbeitiak herrikoa

Goizean zehar, tarteka euria ere lagun izanzuten arren, 25 margolari hurreratu zirenzapatuan Berrizko XII. Pintura Lehiaketanparte hartzera. Hautatutako herriko guneamargozteko aterpe aproposa bilatu etaeguerdira arte jardun zuten lehiaketara aur-

keztuko zuten margolana osatu eta presta-tzen parte hartzera etorritakoek.

Alvaro Gil Soldevilla Corellako gazteakjaso zuen lehiaketako lehenengo saria: Berrizdesde el aparcamiento izeneko margolankoloretsua burutu zuen Gilek zapatu goi-zean zehar, eta berari eman zion sari nagu-sia epaimahaiak.

Juan Berrozpe donostiarrak jaso zuenzapatuan banatu zuten Berrizko XII. Pintu-ra Lehiaketako bigarren saria, eta EduardoAlsasua gasteiztarrak hirugarrena.

Berrizko Kultur Etxeko sarreran daudezapatuko lehiaketara aurkezturiko lanak,maiatzaren 16 arte ikusgai. Berriztar batekeginiko koadrorik onenaren saria jaso zuenKarlos Berrizbeitiaren Betiera lana ere tar-tean da, erakusketan. I.E.

ERAKUSKETA PINTURA

Karlos Berrizbeitiaren ‘Betiera’ koadroa hautatu zuen epaimahaiak herrikoonentzat; 25 margolarik hartu zuten zapatuko pintura lehiaketan parte

Atzo izan zen zikloaren lehenengo hitzordua, eta datozen eguen bietan ere 19:00etan izango dira berbaldiak

Gizateriaren bilakaera aztertuko

dute arkeologia eta historiari

buruzko hiru hitzaldietan

Maiatzak 19, 19:00Durangoko KurutzesantuMuseoan Los neandertales, unos

parientes lejanos izenekoberbaldia eskainiko duAlvaro Arrizabalaga EHUkoirakasleak

Corella, Donostia eta Gasteizera

joan ziren pintura lehiaketako

lehenengo hiru sariak

Zapatuan osatu eta lehiaketara

aurkezturiko lanak erakusketan

daude maiatzaren 16ra arte

Tarteka euria ere egin zuen

arren, 25 lagunek hartu zuten

parte zapatuko hitzorduan

Maiatzak 26, 19:00 Durangoko KurutzesantuMuseoanHomo sapiens sapiens-a: bere

ingurunea, ekonomia eta adierazpen

kulturalak izeneko berbaldia eskaini-ko du Joxean Mujika Alustiza EHUko irakasleak

BERBALDIAK

Page 13: Anboto 415

DekoDeko 20112011

Page 14: Anboto 415

Etxea JantziD 2011ko maiatzaren 13a, barikua anboto2

Dekorazioak bi ezaugarri izanbehar ditu: estetikoa eta fun-tzionala izatea. Aukera zabaladagoen arren, adituek esandigutenez, arriskatzeko ohituragutxi dago. Hori dela-eta, aur-tengo joeretan bi koloreko kon-binazioak ikusiko dira orokorre-an. Kolore biziak gehigarrieta-rako geratuko dira; sofarenkuxinetarako, esaterako.

Krisi garairakoKrisi garaian gaudenez, inoizbaino garrantzi handiagoa har-tuko du birziklatzeak. Objektuzaharrekin egindako apainga-rriak, erabiltzen ez dugunbaxeragaz prestatutako loron-tziak... Aukera zabala dago,beti ere irudimenari bueltabatzuk emanez gero.

Bestalde, izaera futuristaere eman diezaiokegu dekora-zioari, etxe modernoa gura iza-nez gero. Estiloen nahasketa dabeste aukera bat: portugalda-rra, frantziarra...

Harria eta zura erabiliz,ostera, naturagaz lotutakodekorazioa lortu genezake.

Dekorazioa: estetikoa eta funtzionalaKrisi garaian murgilduta gaudenez, aurtengo joeretan garrantzi handiahartuko du birziklatzea oinarri duen dekorazio estiloak

Izaera futuristaeman diezaiokegudekorazioari; esti-loen nahasketa dabeste aukera bat:portugaldarra,frantziarra...

Page 15: Anboto 415

anboto 2011ko maiatzaren 13a, barikua DEtxea Jantzi 3

Egongela deskantsura bideratutako etxekogunea da; lotara joan aurretik burua eta gorpu-tza erlaxatzeko erabiltzen den gela. Hori horre-la izan dadin, erosotasuna ezinbestekoa da, etaegongela altzariz janzteko orduan hori hartzenda jarraibide moduan. Erosleek sofa erostearidenbora eskaintzen diote, eta normalean ezzaie horretan inbertitzea ardura, urteetarakoerosotasuna bermatzen badu.

Chaise longue estiloko sofek modan jarrai-tzen dute. Normalean, egongelaren egiturakahalbidetzen badu, pieza bakarrekoak beharre-an biribil formakoak aukeratzen dira; zelanbait

Erosotasunak ez daukapreziorikBiribil erako sofak gero eta

gehiago saltzen dira; egongelaestetikoki jantzi egiten dute esatearren, egongela besarkatzen duten

horietakoak. Koloreari dagokionez, koloreneutroak baina bistarako samurrak direnakikusten dira gehien: gris eta zuri koloreak edolur eta moka koloreak, esaterako.

Altzariei dagokionez, orain arte azaleraleun eta distiratsuak aukeratzen baziren, aur-ten zur gaineko laka estiloranzko joera dago,altzariek izaera desberdin eta berezia hartzendutelarik. Italiatik datorren tendentzia dahori. Teknologia berriek ere eragin dute egon-gelen egituran. Telebistak jartzeko altzariakdesagertzera doaz, telebista lauak direlaaprobetxatuz, askok hormari lotuta ipintzendituelako

Erosleak sofa erostearidenbora eskaintzen diote;inbertitzeko prest daudesofa berriak erosotasunabermatzen badu

Page 16: Anboto 415

Etxea JantziD 2011ko maiatzaren 13a, barikua anboto4

Mota askotako literak edo kabi-oheakdaude merkatuan: altzariekin geroagoeta gehiago jokatzen da, eta armairugainean ere ohe bat jartzeko lekuaegon daiteke. Bi eta hiru ohe ere ipinidaitezke horrelako ohedun altzariekin.

Armairu barruan sartzen diren oheakere badaude salgai, eta horma ondoantolestuta armairuak baino altura txi-kiagoan geratzen diren oheak ere bai.

Altzariei dagokionez, Alki dekora-zio dendako Mertxe Elkorobarrutiakesan digu margotuak edo tramadunakeskaintzen dituztela umeen geletara-ko. Jendeak zur kolorea aukeratzendu, kutxaren bati kolore ukitua eman-da. Hala ere, kolore neutroak erabil-tzen dira gehienbat, umeak haztendirenean ere altzariek hor jarraitukodutelako. Kolore biziekin jolastekoalfonbrak, hormak eta ohe estalkiakerabiltzen dira.

Hormei dagokionez, lila eta pista-txo kolorez margoztea aukeratzendute askok. Paperagaz eta pinturagazjokatzeko ohitura dago: horma batpaperagaz ipini eta gero paper horre-tako koloreak erabiltzen dira bestehormak margozteko. Biniloak ere itsa-tsi daitezke, irudi koloretsuekin.

Ezkutuko oheak,jolasteko gelak

Gelei kolorea emateko pistatxoa etalila asko erabiltzen dira. Hormetanitsasteko biniloak ere badaude.

Armairu gainean, barruan, literetan, horma ondoan tolestuta... ohe mota asko dago umeenlogeletarako. Helburua espazio librea uztea da.

Page 17: Anboto 415

anboto 2011ko maiatzaren 13a, barikua DEtxea Jantzi 5

Logela erosoak argia eta zabala izan beharduela-eta, altzari dendetan altzari zuriak etazur kolorekoak daude, batez ere. Lehen griskolorekoak ere ugariak ziren, baina orainintxaurrondo eta haritz koloreko altzariak egi-ten dabiltzala azaldu digu Solozabal dekoraziodendako Itziar Solozabalek. Errauts koloreko-ak, ordea, desagertzen dabiltza.

Armairu handi-handirik ez da beharkologela askotan; izan ere, ohe mota bereziakdaude merkatuan, koltxoia altxatu eta bertangauzak sartzeko aukera ematen dutenak.Ohepean armairu bat izatea legez da. Geroagoeta txikiagoak izan ohi dira gaur egungoetxebizitzak, eta jende askok hartzen ditu

horrelako oheak. Koltxoietan azkena teknolo-gia biskoelastikoa da, eta fibra berezi batzue-kin egindako materialari esker gorputz osoakatseden hartzen du: lo egin ezinik dabilenariasko laguntzen dio.

Hormak margotzeko askok berenjena etazilar kolorea aukeratzen dute. Horma batenpapera ipini eta gero, hormak paper horretakokoloreren bategaz margotzeko joera nabarmen-tzekoa da. Sabaietan papera ipintzeko joera erebadago: kolore argiko tramadun papera ipin-tzen du jendeak sabaian, eta gero, hormakpaper horretako koloreren bategaz margotu.Lila gamako eta lur koloreko alfonbrak askosaltzen dira: alfonbra iletsu eta distiratsuak.

Logelarako armairu berribat koltxoi azpian egon daiteke: Ohepean gauzaksartzeko aukera ematenduten ohe ugari dago.

Argitasun eta espaziobila logeletan

Nagusien logeletarako kolore argiko altzariak daude merkatuan. Hormak kolore argiz margozteko joera dago, etapaperagaz eta margoekin jokatzen da geroago eta gehiago.

Page 18: Anboto 415

Etxea JantziD 2011ko maiatzaren 13a, barikua anboto6

Sukaldeen eta komunen diseinuan aditua denTaket dendak bere eragin esparrua zabaldu dueta etxebizitza osorako altzariak eta dekorazioproiektuak ere lantzen ditu. Oro har, egongeletanzein logeletan ipini daitezkeen altzariak ikusi dai-tezke erakuslehioan. Egongeletan altzari zuzenakeramaten dira eta zuriz lakatutako armairuakaproposak dira argiak eta goxoak direlako.

Horma-armairuakLogeletarako, aldiz, horman sartutako armairuakeskaintzen dituzte. Mota horietako armairuetankanpotik ikusten den egitura bakarra atea denez,horiek inprimatu fotografikoekin apaintzeko joeraasko zabaldu da. Horrela, armairu pertsonaliza-tuak sortzen dira, norbere gustukoak. Dendetaninprimatuak izan daitezkeen hainbat argazki edoirudigaz osatutako bilduma izaten dute, bainagura duenak bere gustuko argazkia eraman eta armairuko atean huraxe inprimatzea eskatu dezake.

Norbere gustuko armairu pertsonalizatuakHorma-armairuetan inprimatu fotografikoak gero etagehiago ikusten dira; norberak gura duen argazkia eroan eta huraxe inprimatu daiteke armairuko ateetan

Sukaldeetan melamina materiala gero etagehiago erabili eta eskatzen ei da.Estratifikatutako materiala baino merkea-goa da eta kalitate ona mantentzen du.Hala ere, sukaldeetako altzairuak barrutikantzekoak omen dira; azala aldatzen da,baina ez egitura. Hori horrela izanda,diseinuak garrantzia handia hartzen du,horrexek eskaini baitezake ezaugarribereizgarria.

Melaminazkosukaldeak

Page 19: Anboto 415

anboto 2011ko maiatzaren 13a, barikua DEtxea Jantzi 7

Apirilaren erdialdean altzarien gaineko Milangoazoka ezaguna egin zuten, eta bertan izan zirenEtarteko ordezkariak. Milango azokak tendentziakmarkatzen ditu eta sektoreko enpresa garrantzi-tsuenek bertan erakusten dituzte nobedadeak.Egongeletarako altzari modularrak, tokian tokira-ko egokitzen direnak ikusi dituzte. Zuraren gaine-an laka emateak ere modan jarraitzen omen du;zura berriro bistaratzeko joera dator, beraz.Koloreei dagokionez, zuria, beltza eta grisarenerabilerak bere horretan darrai eta, oro har, kolorenaturalak ikusiko ditugu. Aipatutako koloreekin,urdinerantz doan berdea eta mostaza koloreakonbinatuko dira, esaterako. Ehunetan ere antze-ko joera nabari da eta kotoia eta lihoa lako mate-rial naturalak erabiltzen dira orain.

Milango azokak ehundaka milaka bisitari batuzituen apirilean. Ohiko erakusleihoez gainera,‘show room’ delakoak ere izan ziren eta hantxeerakutsi zituzten sektoreko enpresa handiek eurennobedadeak. Baina azoka ez da bereziki horretaraegokitutako eraikinera bakarrik mugatzen; azokaMilan osora hedatzen da egun horietan: gazteekeuren diseinuak erakusteko lokalak zabaltzendituzte eta herritar askok euren etxeak ikusgaijartzen dituzte, barruko diseinuagaz gozatzekoaukera eskainiz.

Milan: 50 urte tendentziak sortzenAltzariei buruzko nazioarteko azokarik garrantzitsuena tendentzien erakusleiho izaten da

Zuri, beltz eta griskoloreekin batera,urdinerantz doanberdea nagusitu-ko da, esaterako

Zuraren gainean laka emateak modan jarraitzendu; koloreei dagokionez,kolore naturalak nagusitukodira besteen gainetik

Page 20: Anboto 415

Etxea JantziD 2011ko maiatzaren 13a, barikua anboto8

Sukaldea erabiltzailearen beharretara ego-kitu behar da; horixe diote adituek. Hainzuzen ere, bi sukalde mota bereiz ditzake-gu: sukaldea bera maite duenarentzakoabata eta bertan denbora gutxi emangoduenarentzakoa bestea. Sekulako sukaldeasortzen badugu eta ez badugu asko erabili-ko, alferrikako inbertsioa izan daiteke; ber-tan denbora asko pasatzekoak eta jakiugari prestatzekoak bagara, komeni zaiguleku funtzional eta atsegina egitea.

Bizimoduaren araberaEtxe gehienetan sukalde txikiak eraikitzendirela esan digute dekoratzaileek. Horriegungo bizimodua gehituta, jendeak deko-razio normalera jo ohi du. Espazioak beteeta bertan pasako dugun denbora apurre-rako instalazio funtzionala egin.

Etxe handia izateko aukera dutenek,sukaldea etxeko topaleku bihurtu dezakete.Berau, otorduetaz gainera, tertuliarakogune aproposa da. Hori dela-eta, asko dirasukalde erdian mahai handiak ipintzendituztenak.

Irlak eta penintsulakAurten ere modan egongo dira irla edopenintsula itxurako barrak; gehienetannahiko altuak izaten dira. Lekua edukizgero, lasai egoteko eta berba egiteko auke-ra eskainiko dute.

Aurten ere modan egongo dirairla edo penintsula itxurakobarrak; gehienetan nahiko altuera handikoak izaten dira

Sukaldearen tamaina eta espazioaren arabera hainbat aukeraizango ditugu; beharren arabera aukeratu behar da dekorazioa

Bizimodu eta gustuenaraberako sukaldeak

Page 21: Anboto 415

anboto 2011ko maiatzaren 13a, barikua DEtxea Jantzi 9

Kolore biziak gauzazehatzetarako

erabiliko dira aurten,kontrastea helburu

Koloreei dagokienez, duela urtebatzuetako kolore biziak alboratu(laranja, pistatxoa...) eta neutroaknagusituko dira sukaldeetan. Beltza,marroia, zuria, grisa, krema... zuria askoerabiliko ei da egurragaz konbinazioan.Kolore biziak gehigarrietarako utzikoditugu, dekoratzaileen arabera, aulkiedota zapietarako, esaterako. Hori bai,argiztapen arazoengatik apur bat alaitugura izanez gero, aukera ona izan dai-teke kolore biziak sartzea.

DistribuzioaEspazio handiko sukaldea izanez gero,asko aprobetxatu daiteke distribuzioa

egiterakoan. Gero eta gehiago dira ke-kanpai edota hozkailu handiak jartzendituztenak.

Hala ere, gaur egun, eraikuntzansukalde txikiak egitera jotzen da, etahor sortzen dira arazoak. Batez erejende gazteak mugatua ikusten ohi dubere nahia sukaldeari begira. Kasuhauetan, oso gaitza da sukaldeanmahai edo barra bat ipintzea, baitaetxetresnak gura den moduan bana-tzea ere. Hori dela-eta, asko dirasukaldea eta egongela batzen dituzte-nak, edota etxeko bi leku hauen arte-an armairu bat soilik jartzen dutenak,eraginkortasuna bilatuz.

Page 22: Anboto 415

Etxea JantziD 2011ko maiatzaren 13a, barikua anboto10

Esekitako komun-ontziak, konketak zeinarmairuak asko ageri dira bainugela katalogo-etan zein eskualdeko dendetan ere.

Bainugeletarako dekorazio elementu guz-tiak diseinatzeko zein hautatzeko ideia nagu-sia, funtzionaltasuna, praktikotasuna bilatzeaizaten da: garbiketa errazten duten erankokatzen dituzte gaur egun iturgin eta disei-natzaileek elementuak. Bainugela tradiziona-letan erratza pasatzea zailtzen zuten ertzaksaihesteko modua dira aipaturiko esekitakokomun-ontzi, konketa eta armairuak.

Bainugela bi dauzkaten etxeetan, bateanbainuontzia eta bestean dutxako platera ipin-tzea da egun bezero gehienek egiten dutenhautua, eta kristalezko manpara aukeratzen

dute dutxako platererako. Aukeraketa horie-tan ere nabarmena da praktikotasunarenbilaketa: etxeko umeendako zein mugikorta-sun arazoak dituzten nagusiendako ere ero-sotasun handiena emateko.

Hidromasajerako iturriakEguna energiagaz hasi edo egun nekagarribaten ostean erlajatzeko, dutxarako aukerenartean, gero eta etxe gehiagoan ikusten dirahidromasajerako iturriak. Ahalik eta diseinueta distribuziorik sinpleenak ipintzen dituzteiturginek gehien: dutxan bertan ere ahal denespazio libre guztia utzita, ahalik eta eroso-tasunik handiena lortzeko.

Bainugelen diseinu orokorrean, lerrozuzenak gailentzen dira diseinatzaileen pro-posamen berrienetan: armairuak zein bainu-gelako bestelako elementuak ere ahalik etasoil eta sinpleenak izaten dira.

Bainugelan ere funtzionaltasunaeta praktikotasuna zutabe nagusiGarbiketa errazten duten eran kokatzen dituzte gaur eguniturgin eta diseinatzaile gehienek bainugeletako elementuak

Ezaugarri nagusia funtzionaltasuna izanarren, asko garatu dabainugeletarako diseinuen aukera

Page 23: Anboto 415

anboto 2011ko maiatzaren 13a, barikua DEtxea Jantzi 11

Armairuak aukeratzerakoan, biltegiratzekoespazioa ondoen aprobetxatzea izaten da bainu-gelen altzari diseinatzaileen jomuga.

Ispilua: dekorazio erabilgarriaBainugelako hormen koloreekin ere jokatzen dutegaur egun diseinatzaileek: kolore edo formatudesberdinetako azulejuak uztartzen dituzte eurenproposamenetan. Dekoraziorako elementu fun-tzionalenen artean, azpimarragarriak dira besteakbeste, ispiluak dauzkaten armairuak.

Etxeko gainontzeko espazioak diseinatzerako-an bezala, kalitatearen arabera askotariko prezio-an topatuko duzue bainugela atontzeko eskain-tza. Aipaturiko fintzionaltasunaren eta sinpleta-sunaren ideian oinarritutako aukerak, poltsikoguztientzako lakoak topatu daitezke merkatuan.

Armairuak zein bainu-gelako bestelako elementuak ere ahaliketa soil eta sinpleenakizatea bilatu ohi da

Hainbat kolore eta formatuko azulejuakuztartzen dituzte disei-natzaileek euren pro-posamenetan

Page 24: Anboto 415

Etxea JantziD 2011ko maiatzaren 13a, barikua anboto12

Egia da gortina argiek edo altzari motabatzuek kanpoko argiari errazago uztendiotela sartzen, baina etxe bateko argiz-tapena diseinatzerakoan ideia bat garbiizan beharra dago: gauez argitasun arti-fiziala da argi bakarra. Hormako kolore-ak lagundu dezake argitasuna barreia-tzen (zuri koloreak) edo lausotzen (urdi-na, berdea…).

Argi zuriaren eta horiaren artean tarteko tonuasko daude. Normalean, egongeletan horitonua aukeratzen da, gozoagoa eta samurra-goa delako. LDE argiak modan daude, arrazoibigatik: kontsumo txikikoak dira eta aipatudugun argi tonu erlaxatua eskaintzen dute.Sukaldean, aldiz, argi zuriaren eta horiarentartekoren bat da egokiena.

LDE motako argiak gero etagehiago erabiltzen dira,erosoak direlako; horrezgainera, lanpara handiakerosteko joera zabaldu da

Lanpara handiakedo kontsumotxikikoak

Gortinakilunak, baina

gardenak

Gortinetan hauxe da aurtengo moda: koloreilunak (grisa, beltza…) baina argitasunaripasatzen uzten diotenak. Horrez gainera,azken urteetako joerari jarraituz, jauskerazuzeneko gortinak dira salduenak, bolumenedo izurrik bakoak. Estore edo japoniar esti-loko gortinek gero eta harrera hobea dutegazteengan. Adinean gora doazenek, ordea,gorputz handiko gortinen alde egiten duteoraindik.

Page 25: Anboto 415

Tamainuari dagokionez, gero eta lan-para handiagoak erosteko joera dago.Sabaira jositako lanparen artean80X80 neurrikoak edo eta80X100ekoak erosi ohi dira. Horrenarrazoia ez dago funtzionaltasunean,estetikan baino; funtzio estetikoadute.

Sukaldean argi zuriaren eta horiarentartekoren bat aukeratu ohi da; tonuaskotako argiak daude

anboto 2011ko maiatzaren 13a, barikua DEtxea Jantzi 13

Diseinuzkoalfonbrak

eta zorulaminatuak

Alfonbrei dagokionez, diseinuz-koak erosteko joera dago.Koloreen artean ez dago besteengainetik nagusitzen denik.Aspaldian dendek asko igarridute zoru laminatuengatikointeresa; oso imitazio txukunadira eta, gainera, garbitzekoerrazak, eta, gaur egungo gazte-ek prakti-kotasune-ra jotzen

dute.

Page 26: Anboto 415

Etxea JantziD 2011ko maiatzaren 13a, barikua anboto14

Tendentziak mantendu egingo dira. Batez ere,zuraren imitazioa izango da salduko dena;zorurako zein etxea apaintzeko balio du, gai-nera. Batez ere, etxe berrietan nagusitzen arida joera hau.

Mota honetako zoruak hainbat abantailaaurkezten ditu: berotasuna, elegantzia, kon-forta edo erosotasuna. Horiez gainera, epeluzerako iraunkortasuna eskaintzen du mate-rial horrek; mantenu egokia eskainiz gero,bizitza osoan ere iraun dezake horrelakozoruak. Material sendoa izan arren, moduegokian garbitu behar da, eta, horrez gainera,elikatu ere egin behar da.

Zuraren imitazioaz aparte,badira bestelako joerak zoruetan ere. Kolorearidagokionez,minimalismoakindarreanjarraituko du;zuriak eta bel-tzak asko ikusi-ko dira, beraz. Amaitzeko,azuleiu dekora-tuak ere aipatu behar dira. Estilo honetanmalba eta arrosa koloreak nagusituko dira,gehienbat.

Zuraren imitazioanagusi zoruetanImitaziozko zoruak berotasuna, elegantzia eta erosotasuna eskaintzen dizkio bezeroari

Azuleju deko-ratuak nabar-mentzen aridira; malbaketa arrosaknagusitukodira batez ere

Etxebizitzaberrietan arida nagusitzenbatez ere imitaziozkozorua jartzekojoera

Page 27: Anboto 415

anboto 2011ko maiatzaren 13a, barikua DEtxea Jantzi 15

Aukera zabalaterrazetan

Lorategiedo terrazak janzteko altza-riak aukeratzerako orduanzura da oraindik ere tenden-tzia nagusia, teka edo akaziaizanik zur noble aukeratue-nak; biak ere atari zabaleanegoteko egokiak, hezetasu-nari oso ondo eusten diote-eta. Hala ere, badago alter-natibarik: aluminioa edotextiline (fibra sintetikoa).Altzari multzo arinagoakdira, moldatzeko aukeraemanez eta kolore aukera

zabalduz. Merkeagoa erebada.

Itzalkina eta kulunkaOsagarrien artean bananaerako itzalkinek hartu duteorain lekua. Hanka bakardunitzalkinak dira; albo batetikabiatuta zutoina makurtzenzaienak. Pisua daroate lurre-an, besoa tolestu eta euste-ko aukera emanez.Borobildutako formadunume zein helduentzakokulunkak ere ezin ahaztu.

Barbakoa, lekumurriztuei ereaurre eginez

Aukerak ugaitu dituzte aluminioak eta textiline-ak

Espazio arazoei aurreegiteko geroago etazabalduago dagoenaukera da barbakoa eramangarria (gasagaz zein egur-ikatzagaz dabilena). Altzairu herdoilgaitza, txapagalbanizatua edo pintatutako txapa. Aukera sortageroago eta zabalagoa da.

Terraza handietan gero eta tendentzia hedatuagoa dasoropil artifiziala; gainera, itzel hobetu da kalitatea:badira “orrazten” direnak, elektrizitate estatikoarenbitartez tente mantenduz. Garestiagoak dira lauzak.‘Lego’ antzekoa dute azpian eta oso ondo egokitzendira: ipe zura eta lauza sintetikoa dira aukera nagusibiak. Gogorrak dira, aire zabalean oso ondo irauten dutelarik.

Soropilaedolauzak

Page 28: Anboto 415

Etxea JantziD 2011ko maiatzaren 13a, barikua anboto16

Page 29: Anboto 415

anboto 2011ko maiatzaren 13a, barikua KKultura 13

ARTEA ERAKUSKETA LEHIAKETA AZOKA

Carlo Lauricella-ren‘From sea to sea’Museoan bisitagai

FF rom sea to sea izenpean,Palermon jaiotako CarloLauricella artistak 2007an

eta 2011n burututako instalazioberezi bi dira maiatzean Duran-goko Arte eta Historia Museoanbisitagai dauzkagunak.

Recuperi eta Nero Inaspetta-to izenekoak dira museoko lehe-nengo solairura gerturatzen denakikusgai izango dituen instalazioak.

Era poetikoan, erakusketaragerturatzen denaren “sentsibilita-

te soziala berraktibatu” gura duegileak, artea baliatuz; Europarabidean itsasoan hildako etorki-nena lako gaurkotasunezko gailatzak museoan barneratuz. Este-tikak eta etikak bat egiten dutenespazioa sortu gura izan duelabere lanagaz azaldu du egileak.

Aldameneko argazkian jaso-tako Recuperi izeneko instala-zioan, urez betetako ontzietanerretratu batzuk daude flotatzen.Egilearen proposamena, bisitaribakoitzak ontzi horretatik bat hau-tatu eta horman zintzilikatzea da.Itsasoan desagertutako etorkinakirudikatzen dituzte erretratuok.

Erretxinagaz egindako figurabatzuek osatzen dute, bestalde,Lauricellaren lanik berriena denNero Inesperatto instalazioa. I.E.

Durangoko Arte eta Historia Museoan, maiatzaren 30eraarte daude Carlo Lauricella italiarraren instalazioak ikusgai

Europara bidean hildako

etorkinen tragediari

buruzko gogoeta

Punk-rock doinuak jorratzeari90eko hamarkadan ekin zion goi-ko argazkiko Canadako The Maho-nes taldea da datorren barikura-ko Platerueneko hiru musika pro-posamen interesgarrietako bat.

Taldea sortu zuteneko 20.urteurreneko bira burutu zuteniaz, eta 2010ean kaleratu zuten TheBlack Irish izeneko azkenengo dis-koa ere. Irlandar jatorriko musi-kariek osatzen duten taldea daThe Mahones, eta euren musika-ri “punk zelta” esaten diote.

Bostonetik dator maiatzaren20ko Platerueneko kartela osa-tzen duen Street Dogs taldea. Fran-tzian kontzertu parea eskaini etagero datoz euren punk-rock doi-nuak Durangon eskaintzera.

Canada eta Bostongo taldeenaurretik, Plateruenean euren doi-nuak eskaintzen, Fiachras taldebergararreko musikariek jardun-go dute. Rock, country eta ameri-kar folk kutsuko doinuak eskaini-ko dituzte euskaldunek. I.E.

MUSIKA EMANALDIA LITERATURA SARI-BANAKETA

The Mahones, Street Dogs etaFiachras taldeen musika Durangon

Ipar Amerikako talde

biren punk rocka

zuzenean entzungai

Maiatzaren 20an, 22:00etan hasita, eskainiko dute hiru taldeok zuzenekoa Plateruenean

VIII. Literatur Lehiaketaarrakastatsuaren saribanaketa ekitaldiaJoan zen barikuan, Ibarretxe kultur etxean, burutu zutenIurretako literatur lehiaketaren sari banaketa ekitaldia

Ume, gazte eta helduen sailetan,guztira ia 400 lagunek hartu dutelehiaketaren aurtengo edizioanparte. Bigarren hezkuntzako etaBatxilergoko 267 lagunek bidalidituzte euren lanak lehiaketara.

Inoizko parte-hartzaile kopu-rurik handiena izan da lehiake-tan aurten, eta epaimahaiarenberbetan, "kalitate handiko lanakjaso" dituzte, gainera.

Lehiaketa gizartearen kulturaniztasunaren isla dela ere azpi-marratu dute Herri Biblioteka-koek; "lehenengoz, jatorriz ber-takoa ez den ikasle batek jaso" eidu, antolatzaileek azaldu dutenez,lehiaketako sarietako bat.

Helduen sailean, Javier Diazbilbotarrak eta Aitor Albisturgipuzkoarrak jaso dituzte lehe-nengo saria eta aipamen berezia.

Heldu bertsogileen sailean,berriz, Eñaut Aiartzaguena iurre-tarraren Gutuna eta Justo Delga-doren A una madre ejemplarber-tso-paperak saritu ditu lehiake-tako epaimahaiak. I.E.

Guztira, ia 400 lagunek

hartu dute lehiaketaren

aurtengo edizioan parte

Liburu eta DiskoAzokaren irudiahautatzekolehiaketa abian Datorren abenduan 46. edizioaospatuko duen Durangoko Eus-kal Liburu eta Disko Azokarenirudia aukeratzeko lehiaketaantolatu du Gerediaga elkarteak.Aurreko urteetako edizioetakolehiaketetan ez bezala, aurten,Azokaren irudia diseinatzekoeskatu diete parte-hartzaileei.

Epaimahaiak irabazle hau-tatzen duen irudi proposamena-ren egileak 1.300 euroko sariaeskuratuko duela eta lana aur-kezteko epea uztailaren 15eraartekoa izango dela aurreratudu antolakuntzak. Informazioguztia www.gerediaga.com etawww.durangokoazoka.comweb-guneetan dago eskura. I.E.

Uztailaren 15era arte

aurkeztu daitezke

proposamenak

Page 30: Anboto 415

Publizitatea 2011ko maiatzaren 13a, barikua anboto14Ir

Erredakzio burua: Joseba Derteano.Administrazio burua: Itziar BelarAdministrazioa: Miren Abasolo.Publizitatea: Itziar Azula, Goretti Alonso eta Amaia Huarte. Erredakzioa: Aitziber Basauri, ItsasoEsteban, Markel Onaindia, AmaiaUgalde, Aritz Maldonado. Maketazioa: Ainhoa Arizmendiarrieta. Testu zuzentzailea: Igor Elortza. Argazkilariak: Kepa Aginako eta Juanra de la Cruz.

Eta honako udal guztiak:LLaagguunnttzzaaiilleeaa::

anbotoAnboto komunikabideak Elkartea

2011ko maiatzaren 13a - 10. urtea - 415 zk.

durangaldeko astekaria

Anbotok ez du bere gain hartzen kolaboratzaileen zutabeetan, iritzi artikuluetan edo gutunetan adierazitako esanen eta iritzien erantzukizunik.

IRITZIA [email protected]

Pazkoa: Jesusen berbizkundea, gure fedearenardatza

Judeguek egiten eben lez, geuk ere Pazkoa udabarriko lehenengo ilargibeteagaz batera ospatzen dogu. Horregaitik Aste Santuko egunak aldatuegiten dira urte batetik bestera. Aste Santua, barriz, kristauontzat urteko“Aste Nagusia” dogu, aste honetan ospatzen doguzalako gure kristau fede-ko misteriorik garrantzitsuenak: Jesusen Nekaldi, Heriotz eta Berbizkun-dea. Jesusen Berbizkundea, barriz, gure kristau fedearen ardatza dogu.

Gure fedea Jesus berbiztuaganEta guk, gaurko kristauok, zer sentitzen dogu Jainkoak Jesus berbiztu daua-la sinisten dogunean? Ba, Jesus berbiztuak arrazoia eukala.

Izan ere, Jesus berbiztuari esker, badakigu Jainkoak bizitza maite daua-la. Horregaitik Jesusentzako premiazkoagoa zan gaisoen osasuna, larunba-teko lege eta tradizino guztiak baino.

Jesus berbiztuari esker, badakigu Jainkoak errubako biktima guztiei jus-tizia egiten deutsela. Horregaitik, heriotza dan lekuan, bizitza jarri daigula;gaiztakeria dan lekuan, ontasuna; guzurra dan lekuan, egia; gorrotoa danlekuan, maitasuna.

Jesus berbiztuari esker, badakigu Jainkoa mundu honetako kurutzera-tuekin identifikatzen dala, inoiz ere ez borreroekin. Horregaitik hobeto uler-tzen dogu zergaitik egoten zan Jesus sufritzen egozanekin eta zergaitik defen-datzen zituan pobreak, gosekilak eta baztertuak, geu ere errukiorrak izan gai-tezan.

Eta Jesus berbiztuagan sinisteak hauxe esan nahi dau: ez nekeak, ez injus-tiziak, ez minbiziak, ez infartoak, ez metraileteak, ez pekatuak, ez heriotzakez daukela azkeneko berbea. Azkeneko berbea Jesus berbiztuak daukala, Beradalako bizitzaren eta heriotzaren Jauna: “Neu naz berbizkundea eta bizitza;Niregan sinisten dauana, hilarren ere biziko da; eta Niregan sinistuez bizidaitena, ez da inoiz hilgo. Sinisten dozu hau?” (Jn. 11, 25).

Garitaonandia eta Sardui’tar Jesus, Begoñako Santutegiko Erretora

Alderdi, elkarte edo taldeko eritziak kide baten izenean sinatutaeta ANBOTOren erizpideak jarraituz zuzenduta publikatuko dira.

DATUOK BARIK EZ DA GUTUNIK ARGITARATUKO

Zure eritzia, gutuna edo fotodenuntzia helarazteko helbideak:

Bixente Kapanaga 9, 48215 Iurreta - [email protected], telefonoa, helbidea eta NAN

zenbakiagaz batera bialdu behar dira.

Gutunak @

Klik batean

Gorune handiegia Abadiñoko Traña-Matiena auzoan, behin-behineko tren geltokiaren parean, alda-pa handiko gorunea dago. Hainbat auto ikusi ditut bertan lurra jotzen, eta lehen-goan neuk ere jo nuen neureagaz. Goruneak ipintzeari ondo deritzot, baina hor-ko horretan eskua joan zaiela uste dut. Ez ote da posible gorunea mantenduz, zelan-bait apur bat leuntzea? Eskertu nuke.

Patxi Igartua (Abadiño)

@

Page 31: Anboto 415

anboto 2011ko maiatzaren 13a, barikua PPublizitatea 15

Page 32: Anboto 415

Garai JatetxeaSan Migel, 17 Garai.Tel.: 94 681 35 95

Eztaiak, Jaunartzeak, Azkenagurrak, Janedanak…Jantoki bi: 50 eta 110 lagunentzat.

i J

PublizitateaP 2011ko maiatzaren 13a, barikua anboto16

Page 33: Anboto 415

anboto 2011ko maiatzaren 13a, barikua 17 Ki

KIROLAK

Amaitu da Abadiñoko Sanpru-dentzio txapelketa. Hainbatastean lehian jardun ondoren,Berasaluze IX.a berriztarra etaMitxelena izan dira garaile.Maiatzaren 7an jokatu zeneskuz binakako nagusien fina-la; bertan, 22-15 irabazi zietenBengoetxeak eta Altunak osa-turiko bikoteari. Nagusien fina-laren aurretik, kadete eta gaztemailako finalak jokatu zituzten.Lehenengoan Altuna eta Goñiamezketarrak gailendu ziren;22-11 irabazi zioten Garaioeta Aldunzin burlatarrei. Gazte-etan ere amezketarrak nagusi-tu ziren. Gallurralde eta Tolo-sak 10-22 irabazi zuten Agirreeta Apeztegiaren aurkakofinalean. A.M.

Berasaluze IX.aeta Mitxelenagaraile Abadiñon

Bihar Dimagolf zelaian joka-tzekoa zen Otxomaio Txapel-keta astebete atzeratu da.Zelaien mantenu-lanek behar-tu dituzte antolatzaileak eraba-ki hori hartzera. Txapelketa,beraz, maiatzaren 21ean joka-tuko da. Izena emateko ohikobideak jarraitu ahal direla adie-razi dute antolatzaileek; zelaia-ren webgunean edota 944046147 telefonoan emandaiteke izena. Aurreko txapel-ketetan legez, 20 euro ordain-du behar da izena emateko.Txapelketa hau, Dimagolfenospatzen diren gehienak beza-la, 2011ko rankingerako pun-tuagarria izango da. A.M.

Otxomaioetakogolf txapelketa,maiatzaren21era atzeratuta

Zapaturako ibilaldia antolatudu Iurretako Zaldai mendi tal-deak. Goizeko 08:00etanAndaparapen batuko dira ibil-tariak; ibilaldia bera Mañariatikabiatuko da. Errialtibaso (1018m) eta Saibi (946m) igaroondoren, Urkiolara heldukodira ibiltariak, ostera ere Maña-rira itzultzeko.

Ibilaldian parte hartzeko,bihar 08:00etan eliza ostekoAndaparapen agertuta nahi-koa izango da. Durangaldekomendietan zehar hainbat ibilal-di antolatzen ari da Zaldaimendi taldea, eskualdea eza-gutzeko asmoagaz. A.M.

Mendi ibilaldiaantolatu duIurretako Zaldaik

“Etxekoekin jokatuz emaitza onaklortu daitezkeela erakutsi dugu”

BBiizzkkaaiikkoo FFeeddeerraazziiooaarreenn ‘‘EEnnttrreennaa--ttzzaaiillee oonneennaarreenn SSaarriiaa’’ jjaassoo dduuzzuuoorraaiinn ddeellaa ddeennbboorraa gguuttxxii.. ZZeerrssuuppoossaattuu ddiizzuu??Saria niri eman didate, bainaaipatu beharra daukat MikelGaritaonaindia (2. entrenatzailea)eta Joxe Etxeberriaren (Lehen-dakaria) ekarpena garrantzitsuaizan dela. Egindako denboraldiariemandako saria izan dela ustedut; Ibon Carretok ere jaso due-lako jokalari onenaren saria.

EEBBAAnn eeggiinnddaakkoo lleehheenneennggoo uurrttee--aann 77.. aammaaiittuu dduuzzuuee.. PPoozziikk??Denboraldi itzela egin dugulauste dut. Hasieran momentu kri-tikoak pasatu genituen, eta mar-txa hartzea asko kostatu zitzai-gun. Duda asko izan genituenhasieran, baina aurrera egitealortu dugu.

ZZeeiinnttzzuukk iizzaann ddiirraa ddeennbboorraallddiikkooggaakkooaakk??Talde moduan funtzionatu dugu,

eta, gehienbat, hori izan dasekretua. Bestalde, oso garran-tzitsua izan da Ibon Carretorenekarpena. Konfiantza hartzeazbat, lan izugarria egin du; taldeosoak egin du lan izugarria.

TTaallddeeaakk,, oorrookkoorrrreeaann,, aauurrrreerraappaauu--ssuuaa eeggiinn dduu..Bai, orain bi urte hona etortzekoarrazoietako bat hori izan zen.Taldea indartzeaz gainera, harro-bia eta azpiegiturak indartzekoasmoa erakutsi dute aspaldian.

EEttxxeekkooeekkiinn jjookkaattzzeekkoo aappuussttuuaaeeggiinn dduuzzuuee,, ggaaiinneerraa..Taldearen helburua etxeko joka-lariekin aritzea da, eta horretara-ko harrobia landu behar da. EBAmailan mantendu ahal badugu,ondo. Hala ere, gure asmoa ez daEBAn mantentzea soilik, filosofiahorri eustea baizik. Etxekoekinjokatuta emaitza onak lortzeaposible dela erakutsi dugu aur-ten, eta etorkizunean gauza onaklortuko ditugula uste dut.

ZZeerr sseennttiittuu dduuzzuu TTaabbiirraakkookk mmaaiillaaggaalldduu dduutteellaa iikkuussiittaa??Pena. Herriko taldea da, eta joka-lari asko ezagutzen ditut, gainera;horrelako denboraldi gogorraigaro behar izatea penagarria iza-ten da. Helburua etxekoekin ari-tzea izanik, etorkizunean gauza

politak egiteko aukera dutela iru-ditzen zait. Aukera eta baliabide-ak badituzte.

ZZuurrii ddaaggookkiizzuunneezz,, 2211 uurrttee ddaarraa--mmaattzzaazzuu eennttrreennaattzzeenn.. AAllddaakkeettaahhaannddiiaa nnaabbaarriittuu dduuzzuu??Lehengo entrenatzaileak forma-tuago zeuden; gehiago ginen,gainera. Entrenatzaile belaunal-dia aldatu egin da, eta entrena-tzaile gutxiago dago orain. Azpie-gitura eta aukera aldetik, ostera,asko hobetu da urteotan. Orain ialeku guztietan daude kantxa duinak.

NNoollaa iikkuusstteenn dduuzzuu DDuurraannggaallddeekkoohhaarrrroobbiiaa??Kuantitaboki, gero eta jokalarigehiago ditugu, baina gero etaentrenatzaile gutxiago gaude, etahori igarri egiten da; hainbestegazterentzako entrenatzaile gutxigaude. Egoera horri buelta emanbehar zaio.

EEBBAA mmaaiillaakkoo ttaallddeeaa eettaa bbeehheekkoommaaiillaakkooaakk bbaatteerraa eennttrreennaattzzeeaaoossaaggaarrrriiaa ddaa??Perspektiba izaten laguntzen du.Jokalarien garapenean gehiagolaguntzen duzu, goiko taldeetanikasitakoa behekoetan aplikatuz.Entrenatzailearen desafio han-diena taldea aurrera ateratzeada; maila edo adina kontutanhartu barik.

AAuurrrreerraa bbeeggiirraa,, zzeerr aassmmoo eeddoohheellbbuurruu ddiittuuzzuu??Beste denboraldi batean, behin-tzat, Zornotzan jarraituko dut.Beheko mailako talderen bathartzeko asmoa ere badut. Ezdut nire burua talde profesionalbatean ikusten, baina entrena-tzaile izaten jarraituko dut, horiseguru. Aritz Maldonado.

Hogei urte baino gehiago daramatza Unai Zamalloak hainbat mailatako taldeak entrenatzen.

Bi denboraldi daramatza Unai Zamalloadurangarrak Zornotzako saskibaloi taldeaentrenatzen. EBA mailako lehenengo den-boraldian, pronostikoen kontra, mailarieustea eta 7. amaitzea lortu dute, gainera. Entrenatzaile gutxi

gaude, eta horribuelta ematen saiatu

behar dugu

UNAI ZAMALLOAJaioterria

Durango

Adina38 urte

Ibilbidea

- 2009-2011 Zornotza (EBA)- 2007-2009 Gernika (FEM 2)- 2007-2003 Tabirako (FEM2)- 21 urtean behe mailako 15

talde baino gehiago entrenatu ditu

Hasieran momentukritikoak igaro arren,denboraldi izugarria

egin dugu

Gure sekretuatalde moduan

funtzionatzea izan da,gehienbat

Page 34: Anboto 415

KirolakKi 2011ko maiatzaren 13a, barikua anboto18

Eskolartekoen Espainiako Txa-pelketa jokatu zen maiatzaren6tik 8ra bitartean. Bertan, MariaBazan durangarra lehiatu zen;36 kiloz azpiko mailan lehiatuzen gaztea. Lehenengo lehian,

Aida Fernández mendean hartuzuen durangarrak. Bigarrenean,ostera, Rebeca Gonzalezekkaleratu egin zuen judokadurangarra. Sonia Serra izan zentxapelketako garailea. Mailahonetako txapelketa batean ari-tu den lehenengo biderra izandu Bazanek. Errenterian jokatu-riko Euskadiko Txapelketa ira-bazi ondoren lortu zuen Formen-terakorako txartela. 13 urtedauzka Bazanek; txapelketagehiagotan parte harzeko auke-ra izango du, beraz. A.M.

Maria Bazan EspainiakoTxapelketan egon da

Bigarren borrokarasailkatzea lortu zuendurangarrak

Azken urteotako joerari eutsiz, berriz ekin dietentrenamenduei; denboraldiko lehenenego gailu-rra igaro dut jada. Aurtengo denboraldiari dago-kionez, asko lehiatu naiz; urtarrilean AustraliakoTour Down Underrean hasi eta maiatzaren 2anAsturiasko Itzulian amaitu nuen arte, 41 egune-tan lehiatu naiz. Hainbatetan lortu dugu lehenen-go hamarren artean sailkatzea; hala ere, alergiekeragin handia izan dute nigan. Urtean zehar eurigutxi egin du, eta tenperaturak nahiko altuak izandira; hala ere, alergikoontzako denboraldi nahikogogorra izaten ari da. Ehuneko ehuna ematekokapaz zaudenean maila ona erakustea gaitzabada, pentsa zer gogorra den zailtasunak dituzu-nean. Alergien erruagatik ezin dituzunean bron-kioak guztiz zabaldu, eta beharrezko duzun oxi-geno hori guztia heltzen ez zaizunean, muskula-turak igarri egiten du, eta baldintza horietan gai-tza da daukazun onena eskaintzea.

Denboraldiko bigarren zati honetako nire hel-burua Frantziako Tourra izango da. BavierakoTourrean ekingo diot bigarren zati honi, beraz.Bertan estreinatu nuen lehenengoz nire palma-res profesionala, iazko denboraldian. Bigarrenzati honetarako zorte handiagoa izatea itxarotendut; alergia denboraldia amaitu dela kontuan har-tuta, osasuna baino ez dut eskatzen. Eta zortetxarrik ez izatea.

*Erredakzioan itzuliaAdi

tuar

entx

okoa

Ruben Perez•Txirrindularia

Zorte hobearen zain

Bi astean lehiatu gabe egonda, ”uste baino hobeto” aritu zen Lejarretak Val de Lorden.

Iñaki Lejarreta berriztarraPortugalen arituko da bihar

Munduko Kopako probeta-ra ahalik eta maila one-nagaz heltzeko asmoa

duela adierazi du Iñaki Lejarretaberriztarrak. Aste batzuetan gel-di egon ondoren, lehiari ekin dioberriztarrak. Bide horretan, biharPortugalen lehiatuko da. Lejarre-taren berbetan, prestatzeko har-tuko du proba. ”Proba garrantzi-tusa da Portugalekoa; prestatze-k o b a l i o i z a t e z g a i n e r a ,rankingerako puntuak hartzeko ere

Munduko Koparako prestatzeko baliatuko du Orbeako txirrindulariakbiharko proba. Lleidan irabazi berri duela doa txirrindulari berriztarra.

balioko dit”. Orbea taldeak Portu-galgo proba horretan parte har-tzen duen lehendabiziko aldia dabiharkoa.

Horren ondoren, gogoaMunduko Kopan jarr iko duberriztarrak. Maiatzaren 22anIngalaterran ospatuko da lehiahorretako lehenengo proba.Aste bat geroago, hilaren 29an,Alemanian izango da bigarrenproba, Offenburgen. Hilaren8an, Munduko Kopa horretara-

ko prestatzeko asmoagaz lehia-tu zen Lejarreta Val De Lorden(Lleida); 6,8 kilometroko ibilbi-dea 1:22´09ko denbora egindabete ondoren, Lejarretak Kata-luniako Kopa irabaztea lortuzuen. Erakutsitako mailagazpozik agertu da Lejarreta.Berriztarrakak proban egon zenmaila ona nabarmendu guraizan du. Jose Antonio Hermidak(Merida), kasurako, hirugarrenamaitu zuen. A.M.

Apirilean, Severiano Balleste-ros zenaren omenezko golfdesafioak jokatu zituzten Esta-tu osoan zehar; Euskal Herrianere bai. Begoña Querejeta etaJoaquin Barandiaran elorriarrek

Nojako (Kantabria) txapelketanparte hartu zuten; 41 parte har-tzaile izan zituen txapelketahorrek. Bi elorriarrek emaitzaonak lortu zituzten. Barandiaranlehenengo mailako txapeldu-nordea izan zen; Querejeta,ostera, txapelketako emaku-mezko onena izan zen: “Damaonenari” saria jaso zuen Quere-jetak. Maiatzaren 7an hil zenBallesteros, gaixotasun batenondorioz. A.M.

Ballesterosen omenezkodesafioak jokatu dituzteEstatu osoan zehar jokatu dira antzekoak;Nojakoan bi elorriar aritu ziren lehian

Begoña Querejetadesafioko emakumezkoonena izan zen

Joan den asteburuan zehar Formenteran(Balear Uharteak) jokatu zen txapelketa

Page 35: Anboto 415

anboto 2011ko maiatzaren 13a, barikua Kirolak 19 Ki

FUTBOLALEHENBIZIKO ERREGIONALAZZaalldduuaa -- GGaattiikkaa BBZapatuan, 18:30ean, Solobarrian

SASKIBALOIALEHENGO AUTONOMIKOATTaabbiirraakkoo -- AAzzyyssaa AArrddooiiZapatuan, 20:00etan, Landakon

ARETO FUTBOLANAZIONAL B MAILAEElloorrrriiookkoo BBuusskkaannttzzaa --SSoollooaarrtteeZapatuan, 19:00etan, Elorrioko kiroldegianEUSKAL LIGASSaassiikkooaa BB -- MMaallllaabbiiaaZapatuan, 19:30ean, LandakonLEHENTASUNEZKO MAILAPPrreessiioonn BBrreeaakk -- RReeffoorrmmaalluuxxZapatuan, 16:30ean, Berrizburu kiroldegianBIGARREN MAILAGGuu LLaagguunnaakk -- SSccaalliibbuurrZapatuan, 17:30ean, Landakon

PILOTABIHARKO IZARRAK-- NNaarrbbaarrttee -- UUnnttoorriiaa // AAnnssootteeggii -- OOllaallddee-- AArrrreessee -- LLaannddaabbuurruu// EElleezzkkaannoo -- AAllddaappeeEguenean, 21:30ean, Mallabiko pilotalekuan

AgendaBerrizek oso gaitz daukaOhorezko mailari eustekoBederatzi puntu daude jokoan, eta lauko zuloa daukate salbaziokopostuetarako. Zapatuan Deustuaren kontra jokatuko dute berriztarrek

Loitik taldearen gidaritza hartu duenetik, itxura hobea eskaini dute jokalariek. Kepa Aginako

Bi talde jaitsiko dira ohorez-ko mailatik lehentasunez-kora, eta Jose Manuel Loi-

tik gidaturiko taldeak horietako batizateko aukera handiak ditu; mate-matikoki sei taldek dituzte mailagaltzeko aukera gehien, hala ere,Retuerto, Basurto eta Berriz diralarrien dabiltzanak. Berriztarrekdute gaitzen. Liga amaitzeko hirujardunaldi geratzen direla, lau pun-tuko desabantaila du salbazioa-rekiko. Lehenengo “finala” biharjokatuko dute, Deustuko taldea-ren aurka. Deustuarrek ez dute

ezer jokoan; horren ondoren,Retuerto hartuko dute etxean;gakoa izango da partidu hori ira-baztea. Azken jardunaldira bizirikhelduz gero, Bermeo menderatubehar lukete Loitiren mutilek.

Matematikoki aukera izanarren, gaitz izango dute berrizta-rrek. Jose Manuel Loitik taldea-ren gidaritza hartu zuenetik itxu-ra hobea eskaini du taldeak;edozelan ere, emaitzek ez dutehainbateste lagundu. Taldearengidaritza hartu zuenean adierazizuenez, bere helburua azken jar-dunaldietara bizirik heltzea zen.Azken txanpara bizirik helduarren, mailari eusteko gaitz izan-go dute. Aurreko jardunaldian 0-1 galdu zuten berriztarrekSoduperen aurka. A.M.

Bizkaiko Herri Artekoak aurre-ra darrai. Bigarren fasea gain-dituta, hirugarrenari ekingodiote Iurretak, Atxondok etaMallabiak. Iurretak Durangogaraitu behar izan zuen horre-tarako. Joaneko zein itzulikokanporaketetan gailendu diraiurretarrak. Atxondoko pilota-riek urduliztarrak hartu beharizan zituzten mendean. Malla-bitarrek, berriz, Arrigorriagariirabazi zioten. Hirugarren fasehonetan iazko finalistak sartu-ko dira lehian; mallabitarrekhorietako baten kontra jokatubeharko dute; Galdakaorenaurka, hain zuzen. Iurretak

Zaratamoko taldea izango duaurrean, eta atxondarrek,euren aldetik, Munitibarrenkontra jokatu beharko dute.Lehenengo bi faseak gainditudituzte hiru herriotako taldeek.

Bestalde, zesta puntan,porrot latzak jaso ditu Duran-goko taldeak. Gernikak joane-koan zein itzulikoan jokaturikosei partiduak irabazi dizkie.Horrenbestez, txapelketatikkanpora geratu dira Durango-ko bi taldeak. A.M.

Iurreta, Atxondoeta Mallabiaaurrera BizkaikoHerri Artekoan

Durangarrak, eskuhuskakoan zein zestan,kalean geratu dira

Aurreko jardunaldian, 0-1 galdu zuen BerrizekSoduperen kontra

R7ko hirugarrena jokatukodute DRTk eta ElorriokAratz Gallastegiren taldeak Donostian jokatuko du hirugarren jardu-naldia. Elorriokoek, ostera, Hernanin jokatuko dituzte euren partidak

Bosgarren jarraitzen dute durangarrek. Kepa Aginako

Euskadiko R7 txapelketetakohirugarren jardunaldian DRTOrdizia eta Bera Beraren aurkalehiatu beharko da. Senior mai-lako A multzoko lehenengo bisailkatuak dira bi taldeok, parti-du lehiatuak izango dira, beraz.Aurreko zapatuan jokaturiko

hiru partiduetako bakarra irabazizuen Aratz Gallastegik gidaturi-ko taldeak; Gernikako bizkaita-rren aurkakoa, hain zuzen ere.Ordiziaren aurka 7-17 galduzuten; Getxoren aurka, ostera,12-26 galdu zuten. Emaitzahauekin, DRT sailkapeneko lau-garren postuan dago.

Elorrioko errugbi taldearidagokionez, lau partidu jokatubeharko ditu bihar. DonostiakoAtletico, Universitario Bilbao,Hernani eta Uribealdea taldeenaurka jokatuko du. Aurreko jar-dunaldiko lau partiduetako biirabazi zituzten elorriarrek, etabeste batean berdintzea lortuzuten. B multzoan, hirugarrendaude elorriarrak. A.M.

Sailkapeneko lehenengobien kontra jokatu behardu bihar DRTk

Senior B multzokosailkapenean hirugarrendago Elorrio

Page 36: Anboto 415

I 2011ko maiatzaren 13a, barikua anboto20

Interneten eta paperean, doan: Erregistratu zaitez, www.anboto.iragarkilaburrak.com webgunean eta jarri zure iragarkia edo bidali mezua hurrengo helbide elektronikora: [email protected]. Nahiago baduzu deitu94-623 25 23. Paperean, ordainduta: Iragarki laburretatik bereiztuta eta lauki batean nabarmenduta. Hainbat prezio eta neurri aukeran. Kontsultatu 94-621 79 02 telefonoan.

HigiezinakETXEBIZITZAK

Abadiño. Muntsaratz. 2 lo-gela, 2 komun, egongela, su-kaldea (eskegitokia), balkoia,garajea eta trastelekua. Ia be-rria. Oso polita. 615 007 216

Atxondo. 82 m2. 3 logela,sukaldea, egongela eta ko-muna. 2 balkoi eta ganbara.Eguzkitsua. Kanpora. Guztizberriztua. Tel.: 628 787 835

Berriz. Duplex zoragarria.118m². 1. sol.: sukaldea, ko-muna, egongela, despentsaeta balkoia. 2. sol.: 3 logelaeta 2 komun. Trasteroa etagarajea. 327.000euro. Deituarratsaldez 680907666.

Durango. 98 m2. Eguzki-tsua, 3 logela, sukaldea-jan-gela, bainugela eta komunleihodunak, 2 terraza partiku-lar komunitarioak. Altzarizbetea. Garaje eta igerilekua-rekin. Tel.: 655 704 684

Durango. Alde zaharra. 71m2. Kanpoaldera. Altzarizhornituta. 2 logela, egongela,sukaldea, komuna. Guztiz be-rriztuta kanpotik eta barrutik.179.000 euro. 607 715 353

Durango. 94 m2. HerrikoGudarien plaza. 3 logela, 2komun, sukaldea (eskegito-kia), egongela,ganbara, gara-jea. Eguzkitsua. Bista ederra.336.000 euro. 615 760 801.

Durango. Atiko zoragarriaAlde Zaharrean. Erabat be-rriztaturik eta jantzita. Osoargitsua da. 659 425 [email protected]

Elorrio. 65 m2. Buzkantzkalean. 2 logela, komun bat,sukalde-egongela eta ganba-ra ederra. Igogailua. Kokapenona eta eguzkitsua. Prezioona. Tel.: 94 682 12 34

Mallabia. Baserria eta20.000 m2-ko lur zatia sal-gai. Kokapen ona eta prezioegokia. 20:00-22:00 arteandeitu. Tel.: 655 702 647

Otxandio. Kale baserria. Bisolairu eta kamara. Tel.: 656 763 652

Zaldibar. 300 m2-ko base-rria berriztuta. 28.000 m2-ko lursaila. Oso eguzkitsua.Tel.: 625 705 997

Zaldibar. 67 m2, 3 gela, bai-nu-gela, sukaldea, egongela,balkoia eta igogailua. Tel.: 946 55 03 58

Zornotza. Euban. 3 logela,egongela, sukaldea, 2 bainu-

gela, ganbara eta berogailua.345 m2-ko lur-saila. Tel.: 695 70 18 58

ERRENTAN EMAN

Berriz. Abalarekin. 3 logela,egongela, 2 komun eta sukal-dea. Herri erdian kokatua.Tel.: 688 685 429

Durango. Logela handi batalokagai Ibaizabalen. Etxeerosoa. Berria. 652 865 780

Elorrio. Salgai edo alokagai(abalarekin). 74 m2. 3 logela.Erdialdean. Trastelekua. Es-treinatzeko. Tel.: 634 457 201

Elorrio. Erdialdean 100 m2-ko pisua. 3 gela, ezkaratza,saloia, 2 komun, igogailua.Sartzeko prest. Deitu: 605-75 12 73 (arratsaldez).

Zaldibar. Alde zaharrean. Bilogela, egongela, sukaldeaeta komuna. Guztiz berrizta-tua. Tel.: 660 458 756

Zaldibar. Apartamentu batbikote batentzako aproposa.Deitu arratsaldeko 8:00 tikaurrera: 946827369

ERRENTAN HARTU

Durango. Neska langileaDurango edo Iurretan aloka-tzeko pisu bila. 667 923 891

Elorrio. Bikote euskaldunaalokairuko etxe bila. Biok la-nean. Tel.: 653 728 187

Iurreta. 2 gelako etxea alo-katu nahi dut. Igogailuarekin.Tel.: 665 702 203 (Idoia).

OPORRETAKO ETXEAVieux boucau (Landak).Apartamentua alokagai udanboucanier urbanizazioan. Ige-rilekua, hondartza. Labadora,telebista, indukziozko sua,frigorifikoa... Leku bikaina.94 673 27 69/656 75 95 37.

Torrevieja (Alacant).Bungalowa alokagai. Urbani-zazio pribatuan, gune berde-ak eta igerilekuak. 3 logela,egongela, sukaldea, solariu-ma,... 615 779 622 (Itxaso)

PISUA KONPARTITUDurango. Pisukide atseginbaten bila. Tabira auzoko du-plex bat. Etxea berria eta ero-soa da. Logela bikoitza (terra-za). 310 euro hilea. Telefonoa:699 501 290/ 635 266 251

LOKALAK

ERRENTAN EMAN

Atxondo. Apatan 40 m2-kolokala alokagai. Komuna ipi-

nita dauka. Tel.: 686 137 123

Elorrio. 350 m2-ko pabilioiasalgai edo alokagai, 60 m2-ko bulegoarekin. Prezio inte-resgarria. Tel.: 634 457 201

GARAJEAK

SALDU

Berriz. 42 m2-ko garajeitxia. Argiaren eta uraren ins-talazioak. Komuna eta txokotxikia, sukaldeagaz. 3 kotxe-rentzako lekua. 615 752 136

Durango. Erdialdean, Tron-perrin. Itxia. Saltzeko premia. Tel.: 686 734 451

Durango. Garaje itxia salgaidurangoko tronperri kalean.Tel.: 628 787 835

Elorrio. Kotxea gordetzekogaraje bila? Berrio-otxoa ka-lean garaje itxia salgai. Tel.: 658 759 264

ERRENTAN EMAN

Durango. Garaje plaza alo-kairuan banco santanderrenondoan Tel.: 619 187 799.

Elorrio. Garaje itxia, kotxeeta trasteentzako tokia. Nize-to urkizun. 660 458 756.

Elorrio. Anduetxeta kalean,garaje itxia. Deitu 605 721273 telefonora arratsaldez.

ERRENTAN HARTU

Berriz. Garaje itxi bat beharda kotxe bat eta txakur txikibat izateko. Telefonoa: 94622 57 24 edo 680 509 532.

Elorrio. Garaje baten bila na-bil bi motore sartzeko. Tel.: 659 304 024.

TeknologiaINFORMATIKA

Ordenagailuak konpon-tzen ditut. Etxez etxe. Kon-figuratu, birusak kendu, peri-ferikoak ipini eta abar. Arineta merke! tel.: 650 172 285

Bidali zure ordenagailuaBoliviara. Ordenagailuahondatuta edo zaborretarabota behar baduzu, nik jaso,konpondu eta kainaberarenbitartez bialduko dugu Boli-viako bigarren mailako esko-letara. Tel.: 655 717 666

Lana/negozioakLAN ESKARIAK

OSTALARITZA

Durango. Neska euskalduneta ikaslea asteburuetan os-

talaritzan lan egiteko prest.Tel.: 646 841 206

ETXEKO LANAK

Durango. Portalen edoetxeen garbiketarako, umeakedo nagusiak zaintzeko lanbila. Externa edo interna. Es-perientzia. Tel.: 628 002 217

PERTSONAK ZAINDU

Durangaldea. Haur hez-kuntzako hezitzailea. Neskaeuskalduna eta umeak gogo-ko dituena umeak zainduedota etxeko lanak egitekoprest. Tel.: 666197568

Durango. Neska euskaldu-na, arratsaldez edo aste buka-eratan umeak edo nagusiakzaintzeko prest. Tel.: 635 204532 (mezua utzi)

Durango. Neska euskaldunaarratsaldetan umeak edo per-tsona nagusiak zaintzekoprest. 690 682 512 (Oihana).

Durango. Garbiketarako,sukaldeetarako, umeak zain-du edo dendetan lan egitekoprest. Tel.: 619 676 044

Durango. Neska gazte eus-kalduna arratsaldeetan ume-ak zaindu zein klase partikula-rrak emateko prest. Telefonoa: 695 706 227

Durango. Neska euskaldunapertsona nagusiei lagunduedo umeak zaintzeko prest.94 658 33 32/ 688 676 588

Durango. Erreferientziadunneska pertsona nagusiak etaumeak zaintzeko prest, baitaetxeko, portaletako zein ta-bernetako garbiketarako. La-naldi osoan, interna edo or-duka. Tel.: 620 828 579

Durango. Pertsona nagu-siak edota umeak zaintzekoeta garbiketa lanetarako lanbila. Esperientzia eta errefe-rentziekin. Tel.: 697 126 438

Durango. Pertsona nagu-siak zaintzeko lan bila. Internaedo externa. Orduka edogauez. Lanaldi erdia edo osoa.Telefonoa: 603 954 194

Durango. Pertsona nagu-siak zaintzeko lan bila. Internaedo externa. Orduka edogauez. Lanaldi erdia edo osoa.Telefonoa: 662 532 739

Durango. Pertsona nagu-siak zein gaixo daudenakzaintzeko prest. Urteetakoesperientzia. 699 745 723

Elorrio. Neska gaztea arra-tsaldez umeak zaintzeko

prest. Haur hezkuntza ikas-ten. Umeekin esperientzia etaautoa. Tel.: 626 196 885

IRAKASKUNTZA

Durango. Telekomunikazio-etako ingeniari teknikoa ma-tematika, fisika eta kimika(DBH) klase partikularrakemateko prest. 680 581 215.

Durango. Haur hezkuntzaikasten dabilen mutil euskal-duna klase partikularrak edoumeak zaintzeko prest. Tel.: 685 702 177

Durango. Mutil euskaldunaeskola partikularrak ematekoprest durangon. Telefonoa: 667 24 51 49.

Durango. Esperientzia za-bala duen ingeleseko irakas-lea klase partikularrak emate-ko prest. Ordutegi zabala pre-zio ezin hobearekin.Tel.: 686 840 627

Elorrio. Esperientziadunneska euskara zein zientziaarloko ikasgaien klase parti-kularrak emateko prest. Tel.: 679 856 346

GAINERAKOAK

Durangaldea. Fisioterapiandiplomatua. Etxez etxe fisio-terapia zerbitzuak ematekoprest. 644 282 783.

Durango. Zurgintza oroko-rreko lan bila (ateen, leihoen,tarimen eta parketaren jar-tzea, armairu eta sukaldeakneurrira,...). 669 447 764

Durango. Altzari-monta-tzaile autonomoa; mudan-tzak, altzariak muntatu/des-muntatu, garraioak, etxe-al-daketak, ... egiteko prest. Tel: 618 61 49 77

LAN ESKAINTZAK

OSTALARITZA

Iurreta. Asteburuetan, la-naldi erdian lan egiteko zerbi-tzaria behar da. 94 681 78 47

Iurreta. Garbiketa lanetara-ko pertsona bat behar da. Te-lefonoa: 94 681 78 47

PERTSONAK ZAINDU

Durango. Andra euskaldunabehar da umeak ikastolaraeraman eta jasotzeko. Astebaten 07:30etik 09:00etaraeta hurrengoan 16:30etik19:30era. Tel.: 646 220 562

IRAKASKUNTZA

Durango. Ingeles irakasleabehar da 15 eguneko amata-

sun baja bat betetzeko, ekai-naren 1etik 15era. Ezinbeste-koa: gramatikan eta mintza-menan maila altua. Jatorrizkohiztuna izatea baloratuko da.Telefonoa: 656 770 774.

Elorrio. Elorrion ingeles ira-kasle esperientziaduna beharda. Tel.: 615 78 66 07

GAINERAKOAK

Abadiño. Zenbakizko kon-troldun fresatzeko makinakooperadorea. Ezinbestekoa:kontrol heidenhain menpera-tu eta 2 urteko esperientzia.Lanaldia: osoa zatitua. Sartu.Erref.: 3126. 94 620 04 49

Abadiño. Merkataritzakoagentea. Ezinbestekoa: urte-beteko esperientzia, ingelesamenperatzea, gidabaimenaeta bidaiatzeko prestutasuna.Lanaldi osoa. Sartu. Erref.:4214. Tel.: 94 620 04 49

Durango. Ile apaintzaile batbehar da aldi baterako.Tel.: 94 620 37 49 (Patxi)

Durango. Estetizista/masa-jista. Ezinbestekoa: esperien-tzia, jendetasuna izatea etaerretzailea ez izatea. Lanaldiosoa. Sartu. Erref.: 2401. Te-lefonoa: 94 620 04 49

Durango. Aseguru saltzai-lea. Ezinbestekoa: esperien-tzia. Lanaldia: osoa zein erdia.Hileko soldata: 500 euro(Osoa)+komisioak. Sartu.Erref.: 3733. 94 620 04 49

Mallabia. Merkataritzakoagentea. Ezinbestekoa: urte-beteko esperientzia, 25 eta40 urte arteko pertsona, gi-dabaimena, autoa. Lanaldiosoa. Urteko soldata: 21.000euro. Sartu. Erref.: 3861. Tel.: 94 620 04 49

Ondarroa. Ileapaintzailea.Ezinbestekoa: esperientzia.Sartu. Erref.: 3701. Telefonoa: 94 620 04 49

NEGOZIOAKMañaria. Estanko lizentziasalgai. Tel.: 94 681 69 49

GAINERAKOAKDurango. Ezkontza, bataio,jaunartze, herriko jaiak... he-men duzu dj referee, poltsikoguztietara moldatzen dan dj-a. Bisitatu gure webgunea:www. Dj-referee. Com edodeitu 699824439 zenbakira.Argi eta soinu ekipoak aloka-tzen ditugu.

DenetarikSALDU/EROSI

Akazia taketak saltzendira. Neurri guztietan. Eskuzeginda. Landa, mendi edomahastientzako. Telefonoa: 619 088 233

Motoaitzurra eta moto-kultorea salgai. Agria3000 eta agria 2700 salgai.Telefonoa: 94 682 45 90

IbilgailuakAUTOAK

Audi coupe 2.3 in gorriasalgai. 1992. 168.000 km.2.000 euro. Pertsona nagu-siek erabilia. Beti garajean.Tel.: 646 377 613.

Ford focus 1.8 td familia-rra salgai. Zuria, 90 cv, aireegokitua, airbag indibidualazein lateralak eta abs-a.2001. Mekanika bikaina.4.000 euro. 609 567 537.

Peugeot 206 xs hdi 2.0.Gehigarri guztiak. Gris meta-lizatua, aluminiozko hagunakditu... Lehen eskukoa, osoondo zaindua. 650 274 880.

Renault megane classicsalgai.700-800 euro. 5ate. Oso ondo zainduta. Tel.: 669 838 768

FURGONETAKRenault traffic-a salgai.Matrikula: FRT8367. Beltza.59.000 km. Atzean bi ateditu. Kristal tintatuak. Turis-moa. Tel.: 661 332 446

HarremanakNESKA BILA

Mutil atsegin bat neskaatsegin baten bila. 43 urteditut, altua eta morenoa naiz.Amodiozko erlazio sendo ba-ten bila nabil. Alaia naiz etabidaiatzea gustatzen zait. Tel.: 609481124.

Aisia/kirolaKIROLAK

SALDU

Bh g5 bizikleta. Koadroasalgai. Berria, erabili gabea.M neurrikoa eta gorria.1600euro. Tel.: 679 475 785.

Bizikletak garraiatzekoremolke profesionala sal-gai. 8 bizikleta eramatekoaukera, era seguru eta eroso-an. Homologatua eta lokarrisistema profesionala. Errepi-deko zein mendi bizikletakgarraiatzeko. 655706713.

Cannondale r800. 5 urte.Oso gutxi erabilia. Oso ondozainduta. Gorria. Koadroa:r800 aluminio. Neurria: 57

(m). Direkzioa: dia-compe.Shimano 105 osorik 8v. Bu-xiak: mavic. Prezioa: 500euro. Tel.: 600 959 741.

Errepiderako bizikletasalgai. Egoera onean. Osoondo zainduta. Koadroa: alu-minioa. Campagnolo veloce16 v grupoa. Gurpilak eta ku-biertak berriak.Tel.: 679 174 367.

ANIMALIAKAstoa salgai. 2 urte. Arra.etxean jaio eta hazitakoa. Txi-pa jarrita. Tel.: 656 772 994

Aumak salgai.Hilda: 11euro/kg. Bizirik: 5,5 euro/kg.Deitu 20:00tatik aurrera.Tel.: 667 939 370.

Border colliak salgai.Otsailean jaioak. Aita-amakpastore lanetan arituak. Bieme eta arra. Parasitoak ken-duta. 160 euro. 690 219 191.

Txakurren pentsua. 4 pro-duktu mota: superpremium,premium, estandar eta eko-nomikoak. Heldu, txakurku-me eta miniaturentzat. Para-sitoen aurkako tratamen-duak. Beste produktuak:cordurazko botak, inox, ...Etxerainoko banaketa dohai-nik. Tlf: 635708161

EMAN

Astakumea erdi-opari. 6hilabeteko astakume txikiaerdi-oparitzen da. Telefonoa:616919061

Katakumeak oparitzendira. Oso politak dira.94 623 17 74/661 126 281

GAINERAKOAK

Txakurrendako kaiolabila. Kotxean erabiltzeko [email protected]

MUSIKAGitarra eskola partikula-rrak durangon. Elektrikoa,akustikoa, rocka,... Eskalak,akordeak, erritmoa,... Tel.: 650 172 285

GAINERAKOAKXaboi naturala egitekoikastaroa. 94 603 21 53(10:00-13:00/17:00-20:00)

Familia/etxeaETXERAKO TRESNAK

Logela salgai. 2007. Zurieta wengue. Ohea: 135x190zm. Gau mahaiak: 260 zm-koluzera. Armairua:240x158x60 zm. Komoda:120x75x40 zm. Ispilua:120x60 zm. Tel.: 686 137 123

Page 37: Anboto 415

anboto 2011ko maiatzaren 13a, barikua 21 I

INMOBILIARIAK

ETXEBIZITZAK SALGAI• ATXONDO: Adosatua lursailarekin salgai.• ABADIÑO: Txalet bifamiliarra lursailarekin salgai.• DURANGO-ERRETENTXU: Salgai. Adosatuakeraikitzen.• BERNAGOITIA: Zornotza. Unifamiliarra lursailarekin.• OTXANDIO: Adosatuak. Eraikuntza berriak.ETXEBIZITZAK SALGAI• ANDRA MARI: Halla, sukaldea, jangela, egongela,3/4 logela, 2 komun eta egongelatxoa.• ANDRA MARI: Halla, egongela, egongelatxoa,sukaldea, jangela, 5 logela, 3 komun. • ANTSO EZTEGIZ: Halla, egongela, sukaldea, 2 logela eta komuna.• ANTSO EZTEGIZ: Halla, sukaldea, egongela-jangela,3 logela eta 2 komun. Ganbara eta garajea. Guztizberriztatua. Estreinatzeko.• ARAMOTZ: Halla, egongela, sukaldea, 3 logela etakomuna. Balkoia.• ASTOLA BIDEA: Halla, sukaldea, egongela, 2 logelaeta komuna. Balkoia.• BERNARDO GABIOLA: Halla, sukaldea, egongela, 2 logela eta komuna. Guztiz berriztatua.• BERNARDO GABIOLA: Halla, sukaldea, egongela, 3 logela, komuna eta despentsa.• ERROTARITXUENA: Estreinatzeko. Halla, sukaldejantzia, logela bakarra edo 2 logela, egongela, 2 komun eta eskegitokia. Terraza. Garajea aukeran. • GALLANDA: Estreinatzeko. Halla, sukaldea,egongela, logela bakarra edo 3 logela, komun bakarraedo 2 komun eta balkoia. Ganbara eta garajea. • EZKURDI: Halla, egongela-jangela, sukalde jantzia,3/4 logela eta 2 komun. • F.J.de ZUMARRAGA: Halla, 2 egongela, sukaldea, 3 logela eta komuna.• F.J.de ZUMARRAGA: Halla, egongela, sukaldea, 3 logela eta komuna. Balkoia.• GASTEIZ BIDEA: Halla, egongela, 3 logela, sukaldeaeta komuna. Despentsa eta balkoia. Garajea aukeran.• INTXAURRONDO: Halla, egongela, sukaldea, logelaeta komuna. Trastelekua.• IPARRAGIRRE: Duplexa. Halla, sukaldea, egongela-jangela, 4 logela, 2 komun eta terraza. 2 kotxerentza-ko garajea eta trastelekua.• JUAN DE ITZIAR: Halla, egongela, sukaldea, 2/3 edo 4 logela eta komuna. 2 despentsa/trastelekueta sotoa. • KALEBARRIA: Halla, egongela, sukaldea, 3 logelaeta komuna. Despentsa. ( Guztiz berriztuta).• KALEBARRIA: Halla, sukaldea, egongela-jangela, 2 logela eta komuna. ( Guztiz barriztuta ).• KOMENTU KALEA: Halla, egongela-jangela,sukaldea, 2 logela horma-armairuekin eta komuna.Ganbara. ( Guztiz barriztuta eta erdi jantzia ). • KOMENTU KALEA: Halla, sukaldea, egongela-jantokia, 4 logela eta komuna. Ganbara.• KURUTZIAGA: Halla, sukaldea, egongela-jangela, 3 logela eta komuna. Despentsa handia. Ganbara.• LAUBIDETA: Halla, sukalde-jantokia, egongela, 2 logela eta komuna. Terraza.• MARTXOAREN 8a: Halla, sukaldea, 2 logela,egongela eta 2 komun. Terraza handia.• MONTEBIDEO: Halla, egongela-jangela, sukaldea, 5 logela eta 3 komun. Terraza. Ganbara. 150 m2. • PLATERUEN PLAZA: Halla, egongela, jangela,sukalde jantzia, 4 logela eta 3 komun. Garajea etatrastelekua.• SAN IGNAZIO: Halla, sukaldea, egongela-jangela, 3 logela eta komun bakarra edo 2 komun. Balkoia.Garajea aukeran eta trastelekua.• SAN FAUSTO: Halla, sukalde.jangela, 2 logela etakomuna.• SASIKOA: Halla, sukaldea, egongela-jangela, 3 logela eta 2 komun. Ganbara eta garajea.• TABIRA: Halla, egongela-jangela, logela, komunaeta eskegitokia.• TXIBITENA: Halla, egongela-jangela, sukalde jantziaeskegitokiarekin, 3 logela eta 2 komun. Ganbara etagarajea. Erdi jantzia. Ikuspegiekin.• UNDA-TORRE: Halla, sukaldea, 3 logela, egongelaeta komuna.• ABADIÑO-ITURRITXO: Halla, sukaldea, egongela, 2 logela eta 2 komun. Eskegitokia. Trastelekua etagarajea.

ETXEBIZITZAK SALGAI• MARTXOAREN 8KO: Estreinatzeko daudenazkeneko 2 etxebizitza, beherapen handiagaz obraklikidatzeko. 2 eta 3 logela. Garaje itxia. • EZKURDI: Viviendas de Vizcaya. 3 logela. Hainbatorientazio eta gainazal. Azkeneko etxebizitzak salgai.336.225 -tik aurrera garajea, ganbara eta BEZabarne! • ASKATASUN ETORBIDEA: Promozio berriak. 1,2,3eta 4 logelakoak.

- Logela bakarra garajea eta ganbararekin 185.000€

+ BEZ- 2 logela garajea eta ganbararekin 233.000€+ BEZ- 3 logela garajea eta ganbararekin 350.000€+ BEZ

• ERROTARITXUENA: Estreinatzeko. 2 logelakoatikoa, egongela, sukalde jantzia, 2 komun. 20 m2-ko2 terraza. Garaje itxia. • ASKATASUN ETORBIDEA: 81 m2. 3 logela,egongela, sukalde jantzia eta komuna. Igogailua. Gasnaturaleko berogaiua.• SAN FAUSTO: 2 logela, egongela, sukalde berria etakomun berria. Berogailua. Horma-armairuak.• SAN FAUSTO: Guztiz berriztatua. 3 logela, egongela,sukalde jantzia eta komuna. Trastelekua. Berogailua.Etxe osoak kanpora ematen du. Eguzkitsua.• ARAMOTZ: 3 logela. Guztiz berriztatua eta jantzia.• ARKOTZA: 4 logela, egongela, sukalde jantzia,komuna eta bainugela. Balkoia eta ganbara.• MENDIZABAL: 63 m2. 2 logela. Etxe osoak kanporaematen du. Eguzkitsua. Ganbara.• ALLUITZ-FRAY JUAN DE ZUMARRAGA: 50 m2. Erdiberria. Logela bakarra. Garaje itxia.• TABIRA: 90 m2. 3 logela, egongela, sukaldea etakomuna. Eguzkitsua eta ikuspegi ederrekoa.• TABIRA: 49 m2. Apartamentu erdi berriakgarajearekin.• TXIBITENA-LANDAKO: Erdi berria. Logela bakarra.Ganbaran beste logela bat. Garajea.• TXIBITENA: Etxebizitza handia. 3 logela, egongela,sukaldea, bainugela eta 2 komun. Garajea.• LANDAKO: 3 logela, egongela, sukalde jantzia eta 2 komun. Garajea eta ganbara.• ZUMALAKARREGI-EZKURDI: 130 m2. 4 logela.Garajea. Handia. Orientazio ona.• EZKURDI: 100 m2. 3 logela, egongela, sukaldea eta2 komun. Ganbara.• EZKURDI: 4 logela, egongela, sukalde jantzia eta 2 komun. Balkoia.• EZKURDI: 85 m2. Bulego edo kontsultarako egokia.• FRAY JUAN DE ZUMARRAGA: 108 m2. 4 logela.Altuera ona. Garajea.• MURUETA TORRE: 120 m2. 4 logela. Garajea etatrastelekua. Balkoia. • JUAN DE ITZIAR: 4 logela, egongela, sukaldea etakomuna. Bizitzen sartzeko moduan.• ASKATASUN ETORBIDEA: 75 m2. 3 logela,egongela, sukaldea eta komuna.• ASKATASUN ETORBIDEA: 115 m2. 3 logela,egongela, sukalde jantzia eta 2 komun. Garajea etaganbara.• ASKATASUN ETORBIDEA: 90 m2. 3 logela,egongela, sukalde jantzia eta 2 komun. Garajea.• HERRIKO GUDARIEN: 90 m2. 3 logela, egongela,sukalde jantzia eta 2 komun. Garajea eta trastelekua. • FRANTZISKO IBARRA: 95 m2. 3 logela, egongela,sukaldea eta 2 komun. Garajea eta trastelekua.• MIKELDI: 101 m2. 3 logela, egongela handia,sukalde jantzia, komuna eta bainugela. Guztizberriztatua.• SAN IGNAZIO: 104 m2. 3 logela. Garajea etaganbara. Erdi berria. Altuera ona. Etxe osoak kanporaematen du. Eguzkitsua.• SAN FRANZISKO: 75 m2. 3 logela, egongela,sukaldea eta komuna. 2 balkoi. Ikuspegi politak.• ZEHARKALEA: 70 m2. 2 logela.• DURANGO: 90 m2-ko bulegoa salgai. Preziointeresgarria.• MADALENA: Trastelekuak salgai. Gainazalezberdinak.• MADALENA: Garaje itxia salgai. Prezio ona.• DURANGALDEA: Baserria, adosatuak, familiabakarrekoak eta bifamiliarrak. Pabilioiak eta garajeaksalgai eta alokagai. Hainbat zonalde. • MATIENA: Lebario auzoa. Baserria salgai. 3.000m2-ko lursaila.

ETXEBIZITZAK SALGAI

DURANGO• ASKATASUN ETORBIDEA: 3 logela, egongela,eskegitokia eta 2 komun. 2 balkoi. Ganbara etagarajea. Zatoz ikustera.• Apartamentu berriak eraikitzen.700€ hilero. EZGALDU AUKERA HAU.• ERDIALDEAN: 123 m2. Etxe osoak kanpora ematendu. Berriztatzeko. Zonalde onean kokatua.• PLATERUEN PLAZA: 3 logela, 2 komun, sukaldeaeskegitokiarekin eta egongela. Ganbara eta garajea. • ZEHARKALEA: Atikoa. Guztiz berriztatua. 2 logela,sukaldea, egongela – jangela eta komuna.• ANDRA MARI: 110 m2. 3 logela, komuna, egongelaeta sukaldea. Leku onean.• ASKATASUN ETORBIDEA: Eraikuntza berriak. 2, 3eta logela bakarrekoak. Durango erdialdean. • BARRENKALE: AZKENEKO DUPLEXA. Eraiki berriak.Berehalako banaketa.• Taberna salgai. 100 2. Instalazio guztiekin. Prezioanegoziagarria da.

ABADIÑO• ITURRITXO: Logela bakarra, sukalde amerikarra,egongela, komuna eta eskegitokia. Ganbara, garajebikoitza eta trastelekua.• 2 logela, 2 komun, sukalde-jangela, egongela etaeskegitokia. Garajea, trastelekua eta ganbara.Zoragarria.

BERRIZ• Logela, sukalde “amerikarra”, egongela etakomuna. Berria estreinatzeko. 96.000€.

ATXONDO• 2 logela, komuna, sukaldea balkoiarekin, egongelaeta bainugela. Etxe osoak kanpora ematen du. Berriaematen du.

ZALDIBAR• 3 logela, komuna, sukaldea eta egongela balkoiare-kin. Guztiz berriztatua. Trastelekua.

TXALETAK-BASERRIAK SALGAI

URRUTXUA• Baserria, 8 hektareako lursailarekin. Gernika,Durango eta Bizkaiko Balkoiarekin ondo komunikatuta.Prezioa adosteko prest.

DIMA• Baserria salgai. 4.000 m2-ko lursaila. Balzolakokobetatik gertu. • Baserria salgai. Hektarea bateko lursaila. Indusizonaldean.

MALLABIA• TRABAKUA: Baserria. 140m2 solairuko. 20.000m2-ko lursaila. Durangotik 10 minutura.

OTXANDIO• Guztiz berriztuta dagoen baserria. 3 solairu,sukaldea, egongela – jangela, 2 komun, 3 logela,egongela eta atikoa.

ABADIÑO• MENDIOLA. Bifamiliarra.Eraiki berria. Estreinatze-ko.Informazio pertsonalizatua.• Bifamiliarra. 4 logela eta 3 komun. Garajea,trastelekua – txokoa. Lorategia barbakoarekin. Leku onean kokatua.

GARAI• Adosatua salgai. Estreinatzeko. Leku ezin hobeankokatuta.

LUR SAILAK SALGAIIURRETA• 5 hektareako lursaila. Abeletxe bat egiteko aukeradago.

LEMOA• 2.800 m2 eta 2.700 m2-ko lursailak eraikitzekobaimenarekin. Prezio interesgarria.

OROBIOS• 4.200 m2-ko lursaila. Guztiz laua.

ETXEBIZITZAK SALGAI

• ZALDIBAR: ATIKOA. 2 terraza. Trastelekua etagarajea. 162.058€.• ZALDIBAR: ERAIKUNTZA BERRIA. 2 eta 3 logelakoetxebizitzak eta atikoak. Trastelekua eta garajea. • IURRETA: Maspe: Eraiki berria. 1,2,3 eta 4 logela.210.500€-tik aurrera.• DURANGO: Etxebizitzak terrazekin salgai. 1,2,3 eta4 logela. Ganbara eta garajea.• ABADIÑO: Berehalako banaketa. 2 eta 3 logela,sukalde jantzia eta 30 m2-ko terraza. Garajea etatrastelekua. 265.000€-tik aurrera.• F.J.de ZUMARRAGA: DUPLEXA. 2 logela, egongelaeta 2 komun. Terraza.• ERRETENTXU: 2 logela eta 2 komun. Garajea.POLITA.• MAÑARIA: 110 m2. 3 logela eta egongela handia.Terraza. • OÑITURRI: (Ezkurdi). Erdi berria. 80 m2. Eguzki-tsua. Etxe osoak kanpora ematen du. Lehen mailakomaterialak. Ganbara eta garajea.• ASKATASUN ETORBIDEA: 90 m2. 3 logela eta 2komun. Terraza eguzkitsua. Ganbara eta garaje itxia 2kotxerentzako. 297.500€.• ALLUITZ: Erdi berria. 2 logela. Ganbara eta garajea.• PLATERUEN PLAZA: 4 logela eta 3 komun.Trastelekua eta garajea. 294.500€.• DURANGO: AZKENEKO etxebizitza. 3 logela eta 2komun. Terraza. Ganbara eta garajea.• OLLERIA: 95 m2. 3 logela, egongela eta 2 komun.Ganbara eta garajea.• EZKURDI: 70 m2. 180.000€.• SASIKOA: Erdi berria. 90 m2. 3 logela etaeskegitokia. Balkoia. 52 m2-ko terraza. Eguzkitsua.• ASTXIKI: 115 m2. 3 logela. Garajea eta ganbara. • FRANTZISKO IBARRA: 100 m2. 3 logela etaegongela handia. Ganbara eta garajea.• ARAMOTZ: 3 logela eta egongela. Balkoia.Despentsa. Eguzkitsua. 2. solairua. 165.000€.• ANBOTO: 3 logela, egongela eta komuna. • JUAN OLAZARAN: 100 m2. 3 logela eta 2 komun. 2terraza. Ganbara eta garaje itxia.• SAN IGNAZIO: 95 m2. 3 logela eta 2 komun. 12 m2eta 8 m2-ko terrazak. Ganbara eta garajea. • ARTEKALE: Berria. 80 m2. 2 logela. Polita.• MADALENA: 2 logelako atikoa. Terraza. • MURUETA TORRE: 2 logela, egongela handia, 2komun eta sukaldea. 2 terraza. Trastelekua etagarajea.• ANDRA MARI: Apartamentua. 162.000€.• TABIRA: Apartamentua. Garajea. 237.400 .• LANDAKO: 90 m2. 3 logela eta 2 komun. 2 terraza.Ganbara eta garajea. Polita.• PLATERUEN PLAZA: Berria. Estreinatzeko. Atikoa. 2logela eta 2 komun. 40 m2-ko terraza. Duplexaegiteko aukerarekin. 2 ganbara. Garajea. • SAN FAUSTO: 1º solairua. 3 logela. 150.000€.• KIRIKIÑO: 60 m2. 3 logela. 138.500€.• ASTXIKI: 2 logela eta egongela. Terraza. Ganbaraeta garaje bikoitza.• DURANGO: Txaleta. 400 m2. Garajea. Lorategia.• DURANGO: Txaleta. 5 logela eta 3 komun. Txokoa. 2kotxerentzako garajea. 45 m2-ko lorategia. 637.600€

IURRETA• BIDEBARRIETA ( Postetxea). 3 logela. Igogailua etaberogailua. Terraza. Ganbara. 232.000€.• BIXENTE KAPANAGA: Pisu altua. 90 m2. 3 logelaeta egongela. Terraza. Igogailua. Eguzkitsua. • MASPE: 3 logela, sukalde-egongela handia etaterraza. Igogailua. Berogailua. Leiho berriak.• URALDE: 2 logela eta egongela. Terraza. 155.000€

ABADIÑO-MATIENA• ASTOLA: 70 m2. 3 logela eta egongela. Berria. • MATIENA: 2 logela eta egongela. Trasteleku-txokoa.Polita. Eguzkitsua. Berogailua. Guztiz jantzia. Etxeosoak kanpora ematen du. 144.300€.• FERIALEKU: 90 m2. 3 logela eta egongela.Ganbara. Ikuspegiekin. 171.300€.• ABADIÑO: Txaleta. 310 m2. Bifamiliarra. 3 solairu.350 m2-ko lorategia eta txokoa. 3 kotxerentzakogarajea.

Page 38: Anboto 415

AgendaA 2011ko maiatzaren 13a, barikua anboto22

Joxean Mujikaren Homo sapienssapiens-a: bere ingurunea,ekonomia eta adierazpenkulturalak hitzaldia, 19:00etanKurutzesantu Museoan.

ELORRIO›› Maiatzaren 19an, Zelan ikusten

ditugu etorkinak? berbaldia,Xabier Aierdi soziologoaren etaInmigrazioaren Ikuspegi Beha-tokiaren ordezkariaren ahotik,19:30ean Iturri kultur etxean.

IURRETA›› Maiatzaren 17an, No lloreis, lo

que teneis que hacer es noolvidarnos liburuari buruzkoirakurketa kluba Maria GonzalezGorosarrigaz, 18:30ean HerriBibliotekan.

BERTSOAKDURANGO›› Maiatzaren 19an, DF Bertsozale

eskola. Amaia Agirre bertsola-riaren Bakarkako lana: senten-tziatik iradokizunera berbaldia,20:00etan Plateruenean.

ERMUA›› Maiatzaren 15ean, Euskal Birusa

euskara elkar teak antolatuta,Igor Elortza, Jon Maia etaUxue Alberdi bertsolariensaioa, 19:30ean, Kardenal Orbeplazan.

DEIALDIAIURRETA›› Astelehenero, arratsaldeko

20:00etan San Migel jaiakantolatzeko IMI-ko lokaletanburutzen dituzten batzarretanparte hartzeko gonbita iurretarguztiei.

MAÑARIA›› Maiatzak 13an, sei ur tetik

gorakoendako Asmatu zureipuina saioa, 17:30eanliburutegian.

ERAKUSKETABERRIZ›› Maiatzaren 16 arte, joan zen

zapatuko Kaleko Pinturalehiaketako margolanenerakusketa, Kultur Etxean.

DURANGO›› Maiatzaren 30 arte, Carlo

Lauricellaren From sea to sea,Ar te eta Historia Museoan.

KONTALARIADURANGO›› Maitzaren 20an, Isabel Méndez

venezuelarraren helduentzakoipuin kontaketa saioa,20:00etan Udal Liburutegian.

IURRETA›› Maitzaren 13an, Mireia Delgado

ipuin kontalariaren umeentzakosaioa, 17:30ean (3-4 urtekoen-tzat) eta 18:00etan (5 ur tetikgorakoentzat), Bibliotekan.

MUSIKADURANGO›› Maiatzaren 13an, Nacho Vegas

+ Refree, 22:00etan Platerue-nean.

›› Maiatzaren 14an, AngelicUpstars + The Dirty Brothers+ Bastards on Parade,22:00etan Plateruenean.

›› Maiatzaren 20an, Street Dogs +The Mahones + Fiachras,22:00etan Plateruenean.

ELORRIO›› Maiatzaren 13an, Los Galerna

eta Fight to Life taldeen kontzer-tuak, 23:00etan Gaztetxean.

›› Maiatzaren 15ean, jaialdiakustikoa, 19:00etan Arriolan:Mody Dick, Joseba Irazoki, KeuAgirretxea, Anari, Mursego, Jon& Sugramas, Sorkun, AzkaiterPelox, Mary Mey, Morau eta Pettikontzertuan.

JAIAKABADIÑO (San Trokazjaiak Zelaietan)›› Maiatzaren 13an, Pirritx, Porrotx

eta Marimotots 17:00etan eta19:00etan; 23:00etan AnjeDuhalde eta Txomin Artola.Plan B, Zaparrada eta TheMockers taldeak, 22:00etan,Gaztetxean.

›› Maiatzaren 14an, Ze Esatek etaBetagarri taldeen kontzertuak,23:30ean. Insolventes eta

ANTZERKIA

BERRIZ›› Maiatzaren 13an, Bihar taldearen

Hau natura! Aire, Lurra eta Ura!18:00etan Kultur Etxean.

DURANGO›› Maiatzaren 14an, Enfila’t

taldearen Plecs, 20:00etan SanAgustinen.

›› Maiatzaren 15ean, Dejabu PanpinLaborategia taldearen Azkenportua, 18:00etan San Agustinkulturgunean.

›› Maiatzaren 20an, Kurutziagaikastolako antzerki tailerrarenTxakur Txikirik Ez antzezlana,22:00etan San Agustinen.

›› Maiatzaren 22an, Txakur TxikirikEz , 20:00etan San Agustinen.

ZORNOTZA›› Maiatzaren 13an, Zugan ni

antzerki lehiaketaren emanaldia,21:00etan Zornotza Aretoan.

AZOKA

MAÑARIA›› Maiatzaren 15ean, XVI. Nekazal

eta Artisautza Azoka, 10:00eta-tik 14:30era, herriko plazan.Pilota partidak 18:00etan.

BERBALDIADURANGO›› Maiatzaren 19an, Hominizazio-

prozesua. Gizakiaren jatorriarenhistoria berbaldi zikloarenbarruan, Álvaro ArrizabalagarenLos neandertales, unosparientes lejanos, 19:00etanKurutzesantu Museoan.

›› Maiatzaren 26an, Hominizazio-prozesua. Gizakiaren jatorriarenhistoria zikloaren barruan,

ANBOTOko agendan ezer iragarri gurabadozu, [email protected] helbideraidatzi edo 94 623 25 23 telefonora deituegiguzu, eguazten eguerdi aurretik.

Maiatzaren 14an, Plateruenean

ANGELIC UPSTARTS

Orain hiru hamarkada baino gehiago, Inga-laterrako ipar-ekialdean sortutako taldeada bihar, maiatzaren 14an, Platerueneanentzungai izango dugun Angelic Upstarts.The Clash eta The Sex Pistols taldeeninfluentziagaz jarduten du Angelic Ups-tarsek. The Dirty Brothers eta Bastardson Parade taldeek joko dute Plateruene-ko zuzenekoan lehenengo, eta punk-rockdoinuak eta letra zein jarrera antifaxis-tak jorratzen dituen taldeak ondoren.

AGENDA

Maiatzaren 20an eta 22an, San Agustinen

TXAKUR TXIKIRIK EZDurangoko Kurutziaga ikastolako antzerki tailerrak 25 urte betedituela ospatzeko egitarauaren barruan jasotako antzezlanarenemanaldiak dira maiatzaren 20an, 22:00etan, eta maiatzaren 22an,20:00etan, San Agustin kulturgunean ikusgai izango ditugunak.Titiritero talde bat du Txakur txikirik ez obrak protagonista.

ZINEMA

DURANGO

Zugaza

Sin identidadZuzendaria: Jaume Collet-Serra

barikua 13: 22:00

zapatua 14: 19:30/22:30

domeka 15: 19:30/22:30

astelehena 16: 19:00/22:00

martitzena 17: 20:00

Umeen zinema

Arthur y la guerrade los mundosbarikua 13: 19:00

zapatua 14: 17:00

domeka 15: 17:00

Zineforuma

El mundo segúnBarneyZuzendaria: Richard J. Lewis

osteguna 19: 20:30

ELORRIO

Arriola

Zineforuma

Bienvenidos al surZuzendaria: Luca Miniero

zapatua 14: 22:30

domeka 15: 20:00

ZORNOTZA

Zornotza Aretoa

Sin límitesZuzendaria: Paul Morrison

domeka 15: 20:00

astelehena 16: 20:00

Esteka taldeen kontzertuak,22:30ean, Gaztetxean.

›› Maiatzaren 20an, Markeliñeantzerki taldearen emanaldia,Sermond’s eta Kruders taldeenkontzertuak, 23:00etan.

›› Maiatzaren 21ean, Luhartz, Goseeta Esne Beltza taldeen kontzer-tuak, 20:00etan.

ZINEMABERRIZ›› Maiatzaren 15ean, En un mundo

mejor filmaren emanaldia,19:00etan Kultur Etxean.

Page 39: Anboto 415

anboto 2011ko maiatzaren 13a, barikua A23

TELEFONO INTERESGARRIAKSOS Deiak............................112DYA ......................94 620 28 00Gurutze Gorria ....94 681 09 49Osakidetza ............94 600 72 00Ertzaintza ............94 466 93 00Suhiltzaileak ........................112

GARRAIOAK

Euskotren ..............902 54 32 10Bizkaibus ............94 448 40 80Pesa ....................902 10 12 10Continental Auto ....945 286 466

TAXIAK

Abadiño ................946 814 470Matiena ..................606 459 988 Durango Geltokia ....946 811 001Elorrio Geltokia ......946 820 040

J.L. Uriarte ........670 402 002I. Estebez ..........670 678 273

M Galeano..............946 582 854Iurreta ..................946 201 565

Taxi auzunea ......688 618 690

UDALAK

Abadiño ..............94 621 55 30Atxondo ..............94 682 10 09Berriz ....................94 682 45 84Durango ..............94 603 00 00

Elorrio ..................94 658 27 12Garai ....................94 681 63 93Iurreta .................. 94 620 12 00Izurtza ..................94 681 35 48Mallabia ................943 17 14 61Mañaria ................94 681 89 98Otxandio .............. 945 45 00 20Zaldibar ................94 682 70 16

UDALTZAINGOA

Abadiño ..............94 621 55 33Berriz ....................94 682 40 36Durango ..............94 603 00 10Elorrio ..................94 682 02 18Iurreta ..................94 620 08 88

BOTIKAKBarikua, 1309:00-09:00 • Navarro (Artekale 6 - Durango)09:00-22:00• Urizar (Gabiola 2 - Berriz)Zapatua, 1409:00-09:00• Etxebarria (Montebideo 2 - Durango)09:00-13:30 • Navarro (Artekale 6 - Durango)• Sagastizabal (Askatasun Et. 19 - Durango)• Unamunzaga (Murueta Torre 2C - Durango)• De Diego (Intxaurrondo 22 - Durango)• Campillo (Montebideo 24- Durango)• SanRoma (Uribarri 5 - Durango)• Balenciaga (Ezkurdi 8 - Durango) • Jaio-Olabarrieta (Erreka 6 - Elorrio) • Urizar (Gabiola 2 - Berriz)09:00-14:00 • Irigoien (Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)Domeka, 1509:00-09:00• Sagastizabal (Askatasun Et. 19 - Durango)09:00-22:00• Larrañaga-Balentziaga (Berrio Otxoa 6 - Elorrio)Astelehena, 1609:00-09:00• SanRoma (Uribarri 5 - Durango)Martitzena, 1709:00-09:00• De Diego (Intxaurrondo 22 - Durango) Eguaztena, 1809:00-09:00• Campillo (Montebideo 24- Durango)09:00-22:00• Eguren, Isabel (Trañabarren 15 - Abadiño)Eguena, 1909:00-09:00• Irigoien (Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)

EGURALDIA

12

21o

7

17o DOMEKA

7

17o ASTELEHENA

9

15o ZAPATUA

14

23o BARIKUA

MARTITZENA

AARRIIEESS (martxoak 21 - apirilak 20)Ezin zara beti jaietan ibili, orain lan egitea dagoki-zu. Aste gaitza tokatzen zaizu, gainera.

TTAAUURRUUSS (apirilak 21 - maiatzak 20)Azken aldian lan eta lan zabiltza. Hartu egizu patxa-daz, gaixotu egingo zara, bestela!

GGEEMMIINNII (maiatzak 21 - ekainak 20)Ate bat ixten den tokian leiho bat zabaltzen da.Hemendik aurrera gauzak hobeto irtengo zaizkizu.

CCAANNCCEERR (ekainak 21 - uztailak 20)Ez da garairik aproposena buruan duzun proiektuhori martxan jartzeko. Itxaron egizu.

LLEEOO (uztailak 21 - abuztuak 23)Arazoak konpontzeko bide onena, horiei aurre egi-tea da. Pazientzia izan beharko duzu.

VVIIRRGGOO (abuztuak 24 - irailak 23)Sentimenduak argitzeko momentua heldu da. Ezegon beste aukera baten zain. Ez da helduko.

LLIIBBRRAA (irailak 24 - urriak 23)Ez ibili txutxumutxuka, zuk egiten duzuna egingodizute bestela. Ez zaizu pertsona hori komeni.

SSCCOORRPPIIUUSS (urriak 24 - azaroak 23)Ezin duzu orain arte legez jarraitu, bide horrek ezzaitu inora eroango. Ez zaude gustura, gainera.

SSAAGGIITTAARRIIUUSS (azaroak 24 - abenduak 23)Benetako lagunek zaren modukoa izanda onartu-ko zaituzte. Ez duzu ezer ezkutatzeko.

CCAAPPRRIICCOORRNNUUSS (abenduak 24 - urtarrilak 20)Azken aspaldiko arazoen intentsitatea apaldu daoraingoz. Zorteko ibiliko zara.

AAQQUUAARRIIUUSS (urtarrilak 21 - otsailak 21)Ate joka zabiltza, baina badirudi ez dela bat bera ere zabal-tzen. Tematia izan beharko duzu.

PPIISSCCIISS (otsailak 22 - martiak 20)Egitekoak dituzu leku guztietan. Izan pazientzia etalaguntza behar izanez gero, eskatu.

[email protected]•Bixente Kapanaga 9, 48215 IurretaZORION AGURRAK

Bihar, maiatzaren 14an, Mirarik 18urte beteko ditu. Segi beti bezainalai! Zorionak eta besarkada handibat etxekoen partez!

Libek 7 urte bete zituen atzo,maiatzaren 12an. Zorionak!Besarkada handi bat eta milakamusu familia osoaren partez!

Zorionak Arene zure 3. urtebete-tzean. Egun pozgarria igaro! Musupilo bat gure poxpolinarentzat zuresenideen partez!

Astelehenean, maiatzak 16, gureetxeko printzesak 6 urte egingoditu. Zorionak Amets! Etxekoguztien partez musu handi bat!

Zorionak Txerra! Zure aspaldikookupen partez, ondo pasatu eguna!Gure Beat Box gogokoena zara! Tu-tu-pa!

Nagore Angiozarrek, maiatzaren10ean 14 urte egin zituen. Zorionaketa musu handi bat etxeko guztionpartez!

Gure Manex motoristak 2 urte eginzituen joan zen barikuan. Ahaztutagaudelakoan? Musu handi bat,Abadinoko koadrilaren partez!

Bihar ‘Lindomancebo’ honek urteakbeteko ditu. Uste zenuen ez zenuelazorion agurrik edukiko? Argazkikoirribarrearekin jarraitu. Zure lankideak

Maiatzaren 18an Iratik urteakbeteko ditu. Zorionak eta musuhandi bat osaba, izeko etalehengusu Enekoren partez!

DENBORAPASAK

Hamabostero, jasotako zorion-agur guztien arteantarta bat zotz egingo dugu.Horretarako beharrezkoa dabialdutako mezuagaz bateratelefono zenbakia emotea.

Maiatzaren 18an gure Araitz sorgiñek 2 urte egingoditu eta osaba Iñigok 36 urte. Zorionak aita, ama,Mikel eta familia guztiaren partez!

SO

LUZ

IOA

K

Sagubasak

Pairatu

Lapurdikoherria

Sasi

Azal

Ibar

Senide-arte

Aldrebesak

* Irudikofruitua

Uretarakoontziak

Horiargiak

Oinaze

Noratzizkia

Ume

Traketsak

Ordainduak

Bokala

60minutu

Nauk

Landetakohiriburua

Bokala

Ez zuzen

... egin,goitik ariGelarenerdian

K birritan

Errep.,ikara

Musikanota

Zoritxarrez

Zati hiru

Eguzki

Nonatzizkia

BNJASAN

SARAFLARRU

NAHASIAKMAHATSA

PIRAGUAKLARUAK

MINAKAAKKOK

ORDUEKITAMALEZ

HERENRE

Page 40: Anboto 415

415zk. 2011ko maiatzaren 13aanbotokomunikabideak

Egoitza: Bixente Kapanaga kalea, 9 48215-Iurreta (Bizkaia) Tel.: 94 681 65 58 Erredakzioa: 94 623 25 23Publizitatea: 94 621 79 02 [email protected] Lege gordailua: BI-2268/01 ISSN: 1578-7028 Tirada: 10.150 ale

AKUILUAN Markel Onaindia

Juanito Gallastegiabadea

Hauteskundeaklaster

Ez dakie gazteek zaharroizelako barruko ikutua egitendeuskun hauteskundeetanesku hartzeak geuk guradoguzan hautagaien aldebotoa emon ahal izateko.Gure bizitzako hainbesteurtetan, inguruko herrialdee-tan inongo eragozpen barikerabiltzen eben agintariakaukeratzeko berezkoaeskubidea, baina gureanamets hutsa zen.

Ondo etorriak hautatze-ko eskubideari bidea emote-ko aukera guztiak.

Beharbada, ezinbestekoaizango da hauteskundeetanalderdi bakoitzak berehautagaien alde jokatzekokanpainak egitea. Baina ezete dira onartu ezinak bestealderdien aurka esaten direngauzarik gehienak, bestealderdietakoei egiten jakezanirainak, leporatzen jakezanasmo txarrak? Ez ete daonartu ezinak gero bete ezinleitekezan agintzariak egitea,gero ahaztuko diren hainbes-te gauza agintzea…

Ez da niri dagokidanarloa, baina hautesle nazanaldetik, egokia deritzatlehenengo, alderdi edohautagai bakoitzak bereegitasmoa argi eta garbiaurkezteari: zeintzuk direnegitasmoak, epe laburrerako,epe ertainerako, epe luzera-ko; zein baliabide eta indardituen hori aurrera eroateko;eta, garrantzitsua, nire ustez!,zeintzuk osotzen dabenagintzari horreek betekodituen taldea.

Oraingo komunikabi-deek emoten dabezanerraztasunekin, zaila izangoete litzateke, hainbeste joan-etorri eta kanpaina-ekintzabarik, hautesle guztiakhorren jakitun jartzea, diru-larrialdi honetan, batez be?

Baina, nor naz niholakorik esateko?

LAUHORTZA

“Transmisioak eta ekitaldieklagunduko dute dantza indartzen”

gurea den zerbait ordezkatzenzuena. Oraindik ere nesken taldeugari dago, baina mutilenakmurrizten doaz. Gaur egun futbo-la, pilota, txirrindularitza... bestegauza batzuk dituzte. Dena dela,ez dut uste hain erraz galdukodenik; transmisioak eta alardeenantzeko ekitaldiek lagunduko dutemantentzen. Sustatzea ere kome-niko litzateke, ordea.

Zelako esperientzia izanda zure-

tzat ira-k a s l ei b i l -tzea?

Dene-tik eza-

gutu dut.B a t z u keskegi eree g i n g on i t u z k e ,hain buru-

g o g o r r a kizatearren (barrez).

Baina orokorrean jendeak inte-res handia izaten du. Lekuaskotan gauez eta kaleanentseatzen genuen, eta horrekjendeari gustatzen zaiolaegiaztatzen du. Gogortzatere izan naute! (barrez)

Jende asko ezagutzekobalio izango zizun...Nik baino jende gehiagokezagutzen nau ni (barrez).Izan ere, ikasle asko pasa-tu da nire eskuetatik.

Txistuzalea zara.Entzumen ona nuela-eta, aitakAlejandro Aldekoa txistulariarigaldetu zion, eta honek erantzunzion hobe nuela lehenengo solfeoa

ikastea. Erraza ematen du jotzeak,baina ez da horrela.

Txistuak garrantzia handia duhemen.Beste leku batzuetan dultzainaden legez, hemen txistua barik ezgara ezer (barrez). Aurreko bateanere, Durangoko kaleetan entzunnuen, eta alaitu egiten zaituelaesango nuke. Dena dela, ez pen-tsatu hainbeste txistulari dagoe-nik. Batzuk badaude kontzertuak-eta ematen, eta horren adibide daDurangoko elkartea; baina plaza-ra irtetzera ausartzen direnak gutxidira gaur egun.

Familiakoek eta lagunek ere eska-tuko dizute dantzatzeko edo txis-tua jotzeko...Txistua jotzeko ez didate eska-tzen; izan ere, erraza da sahiestea:kotxean ez sartu eta listo! Giroabadago norbera animatzen da.

Bitxigintza alorrean zabltzalanean aspalditik...Durangon 23 urte egin ditut Man-cisidor dendan, eta orain Eibarrennago lanean, El Corte Inglesen.

Krisiaren eragina igarriko zenu-ten han ere...Krisia baino gehiago, urrearen pre-zioaren igoera igarri dugu. Bainagaur egun jendeari beste gauzabatzuk gustatzen zaizkio. Juduta-rrek gauza bat erakutsi zidaten:bitxi batek hemen eta Sebastopo-len balio dizu, eta Sebastopoleraez zoaz zure kotxe edo etxeagaz.Bitxi batek, txikia izanagatik,estualdi batetik atera zaitzake.Judutarrek, bigarren mundugerran irentsi egiten zituzten, gerobota eta saltzeko.

Atxondon,beste irakasle batzue-kin batera, omendua izan zinen.Oso pozik nago horregatik. Ilusiohandia egin zidan nitaz akordatuizanak, eta baita talde hark aurre-ra jarraitzen duela ikusteak ere. Nikegindakoak merezi izan duela iku-si dut, eta beti gogoratuko dut.

9 urtegaz hasi zen dantza ikasten Carmelo, eta 15 urte bete zituenerako beste batzuen irakasle zen jadanik; txistularia ere bada

DDaannttzzaa eettaa ttxxiissttuuaa zzaalleettaa--ssuunn hhaannddiiaakk iizzaann ddiirraaggaazztteettaatt iikk CCaarrmmeelloo

OOrreegguuiirreennttzzaatt.. BBaarrrruu--bbaarrrruu--ttiikk eeggiitteenn dduu bbeerrbbaa bbii ttrraaddii--zziioo hhaauueekk aaiippaattzzeeaann.. DDaannttzzaaiirraakkaassllee iizzaann ddaa uurrttee aasskkooaann,,eettaa hhoorrrreenn oonnddoorriioozz oommeenndduubbeerrrrii dduuttee AAttxxoonnddoonn..

Nondik datorkizu dantzarakozaletasuna?Nire aitak erakustenz i t u e n d a n t z a kGarain. Bederatziu r t e g a z h a s inintzen bera-gaz ikasten, eta15 urtetarakotxistua ikasieta neu hasinintzen ira-k a s t e n .E r m u a n ,T r a ñ a -M a t i e n a n ,A p a t a n . . .kanpotik eto-rritako talde-ren bategaz ereegon nintzenGarain.

O r a i n d i k e r ejarraitzen duzu?D a g o e n e k o, e zhainbeste; azkenbost urteetan-edolana delegatu egind u t . G a i n e r a ,hainbeste urtejoan direnez, nike r a k u t s i t a k ojendea konpon-t z e n d a , e t aeurak dira belau-naldi berriei erakus-ten dietenak. Txistua jotzenbai, Traña-Matienako tal-deagaz, umeen alardeetan-eta, batzuetan jotzen dut.

Zer suposatzen du zuretzateuskal dantzak?Urte askoan, galtzen ez zenhemengo gauza tipikoa zen;

Durangarra da, 45 urte dauzka

Carmelo Oregui •