amara berri sistemaurdaneta.ikastetxea.net/files/dossier3ziklo.pdf · testu sozialen bi-dez...

20
3 3 1 BERRI AMARA SISTEMA GLOBALIZAZIOA SISTEMA IREKI BATEN BARRUKO BIZI BILAKABIDE GISA LA GLOBALIZACIÓN COMO PROCESO VITAL DENTRO DE UN SISTEMA ABIERTO 3 . . . Z Z Z i i i k k k l l l o o o a a a

Upload: others

Post on 26-Jan-2020

3 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

3

3

1

BERRIAMARA SISTEMAGLOBALIZAZIOA SISTEMA IREKI BATEN BARRUKO BIZI BILAKABIDE GISALA GLOBALIZACIÓN COMO PROCESO VITAL DENTRO DE UN SISTEMA ABIERTO

3... ZZZiiikkkllloooaaa

okumentu honen bidez eskolako ezaugarri nagusiak jakitera eman nahi ditugu, honetarako oinarrizko bi dokumentu aipatuko ditugu: Ikastetxeko Hezkuntza

Proiektua (I.H.P.) eta Ikastetxeko Curriculum Proiektua (I.C.P.) D

okumentu honen bidez eskolako ezaugarri nagusiak jakitera eman nahi ditugu, honetarako oinarrizko bi dokumentu aipatuko ditugu: Ikastetxeko Hezkuntza

Proiektua (I.H.P.) eta Ikastetxeko Curriculum Proiektua (I.C.P.).

D I.H.P. gure oinarrizko dokumentoa da eta bertan gure hezkuntz asmoa, lortu nahi duguna, jasota dago. Guk dugun ikaslearen kontzepzio da gure I.H.P. ko ardatza: Ikasle bakoitza izaki globala da, beraz bere garapenaren esparru guztiak interesatzen zaizkigu: nortasuna, harreman sozialak eta arloekin lotutako ikasketak. GURE XEDEA UMEAREN GARAPEN ARMONIKO ETA GLOBALA DA. Beraz, eskolako helburu oro-korrak biziki lotuta daude garapen hiru esparru hauekin. • Izaki bakoitza norberaren kontzeptu eskema eta emozio-egoeratik abiatzen da

eta bere ahalmena du. • Badago berezitasun bat haur guztiak batzen dituena: jolaserako interesa. Jola-

saren bidez helduen mundua imitatzen dute eta imitazioz ikasten dute. Prinzipio metodologikoak ikaslearen konzeptzioarekin guztiz lotuta daude eta hauek gure eguneroko eginbeharra bideratzen dute: • INDIBIDUALIZAZIOA: Eskolak, ikasle bakoitzak dituen ahalmena eta egoera

kontuan harturik, bere mailan eta erritmoan lan egiteko aukera emango dion pro-grama ahalbideratu behar du.

• SOZIALIZAZIOA: Elkarreraginak aurrera jotzen eta gure eskemak aldatzen laguntzen digu; honengatik, guk proposatzen ditugun aktibitate guztiak kontestu sozialak dira.

• AKTIBITATEA: “Ikasleak bere kasa egin dezakeena, ez dezala irakasleak egin”. Gure helburua ikasle gogotsuak, aurrea hartzen dutenak, jakinmina dutenak lort-zea da. SORMENA: gizaki orok duen gaitasuna da. Eremu guztietan sustatzen dugu, pertsona bakoitzak barru

• an daramana kanporatu eta bere berezitasunaz jabet-

• idea da. Muga bakarra besteen eskubidea

da, honi “ muga soziala” deitzen diogu

zeko aukera izan dezan. ASKATASUNA: Besteen eskubidea errespetatuz, bakoitzak pentsatzeko, adie-razteko, eta aukeratzeko duen eskub

2

Ikastetxeko Curriculum Proiektua (I.C.P.) dokumentuaren bitartez aurreko ideiak eguneroko praktikan gauzatzen dira. Ikasleari buruz dugun ikuskerak, dena antolat-zeko, programatzeko, eskuhartzeko eta jarraipena egiteko era zehatz batera erama-ten gaitu. Ondoren datozen metodologia ezaugarriek, ikuskera eta hezkuntza-praktikaren arteko koherentzia adierazten dute.

• Antolamoldea bera

eskuharmenerako oinarrizako estra-tegia da.

• Osagarri eta egon-

korrak diren kon-testu sozialen bi-dez programatzen dugu, hau da, ikus-puntu multidiszipli-narrean arloak el-kar batzen diren bizi ekintzen bidez. Aktibitate hauei Kontestu Sozial,

Egonkor eta Osagarriak deitzen diegu. Sozialak, umeen arteko harremanak sus-tatzen dituztelako; egonkorrak, ziklo osoan mantentzen direlako; osagarriak, ak-tibitateen baturak curriculuma osatzen duelako.

• Aktibitate guztiek beraien baitan edo ematen zaien irteeretan zertarakoa edo

helburua dute. Lanak irteera desberdinak izan ditzake, gela barruan besteen au-rrean aurkeztu,... edo eskola irrati eta telebistaren bitartez emititu edo eskola prentsan argitaratu. Baliabide hauen bitartez ikasleek Informazio eta Komuni-kaziorako Teknologia Berrietan jarduten dute, testu prozesadoreak, Interneta, skanerra, argazki kamera digitala, bideo kamera, bideoen editaia,... erabili eta ikasiz.

• Ziklo programen bitartez eta adin nahasketarekin lana egiten dugu. • Irakasle desberdinek lan egiten dute ikasle talde bakoitzarekin.

Aktibitate bakoitza burutu ahal izate• ko, ikasleek idatzitako lan metodoak di-tuen pausoak jarraitu behar dituzte.

3

• Mediateka edo baliabide gunea lanak burutzeko oinarrizko informazio-iturria da.

Kritika eraikitzaileak aurreratzeko baliabidetzat jotzen dugu.

• rabera heldu diezaioke. Ikasketa prozesua ez da adina-

aberasgarria da eta ez diskriminatzeko arrazoia. Denok ezber-

ituzten ikasleei, gaitasun ezagatik zein gaitasun apartagatik, erantzuna ematen

. zikloko beste zenbait ezaugarri:

antolaketa eta funtzionamendua

borategia.• Tailerrak.

Aniztasunaren aldekoak gara. Daukagun programari ikasle bakoitzak bere erritmo eta mailaren arengatik geldiarazten.

Ezberdintasuna• dinak baikara.

Ikastetxeak badu Arreta Bereziko Zerbitzua (ABZ). Honek ikasketetan behar bere-iak dz

die. 3

Astelehen, astearte eta asteazkenetan eskola-prentsa egiten da. Ziklo honeta-ko ikasleek, lanak aukeratu, idatzi eta maketatuz, aipatu egunetako eskola-prentsaren argitarapena bermatzen dute.

• Telebista. Astean bi egun ikastetxean sortzen diren ekintzetan oinarritutako programak, grabatu, editatu eta ematen dituzte.

• Informatika aplikazioa erabiliz, liburutegiko ziurtatzen dute..

• Esperientzia departamentua edo La

4

Departamentu honetan lehen hizkuntza (euskara) lan egiten dugu lau kontextu

sberdinetan.

Arlo

mena eta adierazpena finkatu eta garatu: literarioak, zientifi-

go eman eta

ango dieten oinarrizko tresnak garatu: informazio iturri ez-berdinak, entziklopediak, egunkariak, hiztegiak, ikus-entzuteko bideak ...

Ahalmen kritikoa garatu, besteen iritziak ulertuz eta errespetatuz.

:

paperak banatu, entsaiatuko eta taldearen aurrean irakurriko ute.Nahi izanez gero irrati edo telebistaren bidez aurkez daiteke. oesia lantzen dutenean poema irakurtzen dute, erritmoa eta intonazioan arreta berezia ja-

lexioan kokatzea da, ezagu-

ukinak zikloari dagozkionak dira: morfologikoak ( izena, aditza, adjetiboa, ugatzaileak ... ) eta sintaktikoak ( perpausa eta perpaus motak ). aita tankerako errekurtso ezberdinak ere lantzen dira ( konparaketa, metafora, hiperbolea, djetibazioa ... ) eta lexikoa aberastuko dutenak ( sinonimoak, antonimoak, deribazioa, arlo mantikoak .. ).

deHITZALDIAK

EUSKARA

honetan lortu nahi ditugun helburuak hauek dira:

Testu ezberdinen ulerkoak ... Norberaren ahozko nahiz idatzizko produkzioei adierazkortasuna gehiahobetu, beraien lanak aberastasuna eta koherentzia emango dizkieten errekurtsoak progresiboki gehituz. Ikasbiderako autonomia em

Norberaren hizkuntzaren erreflexioa bultzatu eta erraztu, beraien komunikaziorako gaitasuna handiagotzeko.

Antzerkia eta poesia. Zona honetan hizkuntzaren alderdirik literarioena ikasten dutepoemak landu, memorizatu eta deklamatu egiten dituzte, alde batetik eta bestetik antzerki lan motzak dramatizatzen dituzte. Hemen bereziki lantzen dira :erritmoa, intonazioa, etenaldiak, ñabardurak, adierazkortasuna Antzez lana aukeratu ondorendPrriz, kopiatzen dute eta taldekideei gustatzen bazaie talde aurrean irakurtzen dute edo irra-tiaren bidez eskeintzen dute. Gramatika gunea. Helburu orokorra hizkuntzari buruzko errefpen berriak eta errekurtsoak jasoz, beraien hizkuntza aberatsagoa, zehatzagoa eta egokiagoa izan dadin. Lantzen diren edmBase

5

Hitzaldia. Hitzaldia idatziz egiten den lan monografiko bat da, taldean azaltzeko. Taldeka

taldekoa, hitzaldi atsegingarria, interesgarria eta ko-atua egon behar du, eduki egoki bat komunikatuz eta

n hitzekin berridatzi aurkezpena, orto-grafia, hiztegia ... zainduz.

dieraztean datza, nortasuna, sentimentuak eta esperientziak azal-

risteko eta komunika-

o informazio iturriak ezagutzea, bereiz-k kontutan hartuz.

lbiste bat aukeratu behar dute norberaren gustua, eta erabiliko duten informazio iturria ontutan harturik. Irakurri eta norberaren hitzekin berridazten dute, prentsaren idazkera rabiliz.

egiten da. Lana, bai bakarkakoa eta bai erentea bere garapenean izatera biderh

informazio berri bat azalduz taldekoei.

Aktibitate honen helburuak hauek dira: - Testu zientifikoen ulermena garatu. - Testu baten ideia nagusiak atera, oinarrizkoa eta osagarria bereiztuz.

Irakurri duten informazioa laburtu eta norberare-

- Taldean modu ulergarri eta koordinatu batean azaldu, aho hizkuntzaren berariazkoak diren atalak zainduz: intonazioa, erritmoa, ahoskera ...

Lumaren kilimak. Norberaren kreatibitatetik abiatuz, idatzizko adierazpena lantzen da. Horretarako aktibitate ezberdinak proposatzen zaizkie: deskribapenak, kontakizunak, eskutitzak, antzerkiak ...

elburua originaltasunez aHduz eta edukina eta itxura zainduz.

garatzen dute eta idazkera norberaren ezagupenera iSormen ahalmena biderako erabiltzen dute. Albisteak. Testuinguru honetan komunikabideen hizkuntza lantzen da. Helburu nagusiak: - Zeharkako (TBa, irratia, egunkaria ) nahiz zuzenek

tea eta sakontzea; bakoitzari dagozkion ezaugarria- Egunkari baten sail ezberdinak ezagutzea, gertakizun zehatzaren muga gaindituz. - Iritzia eta informazioa bereiztu. - Irakurketa, ulermena garatu eta hiztegia zabaldu. Ake

6

BIKOIZKETA GAZTELANIA

partamendu honen helburu agusiena komunikazio gaitasuna gara-

idatzian.

keta, G

oango dira testu horiekin burutuko di-zten aktibitateak eginez:iragarkien traskriba-

ena eta testuen aldaketa iragarki berriak sor-

ntzen ari diren

argekintza hauek burutzen dituzte:

• keta, metáfora, hiper-

arri desberdinak erabiliz (ordenagailu programak, argazkiak, amaierarik gabeko ipuinak, istorio mutuak,...) Albiste laburren idazketa.

ngatik, egiturarekin batera r

ild

kir

K -t

ta errekurtsoak jasoz, beraien izkuntza aberatsagoa, zehatzagoa eta egokia-oa izan dadin. antzen diren edukinak zikloari doazkionak dira:

morfologikoak ( izena, aditza, adjetiboa, mugat-zaileak ... ) eta sintaktikoak ( perpausa eta per-paus motak ).

Gaztelera D ereduan bigarren hizkuntza izanik, dentzea da, ahozko adierazpenean zein

Departamendua lau kontestuz osatua dago: Bikoiz

ramatika gunea, Ipuinak eta Komikia.

Bikoizketa. Kontestu honetan aho hizkuntza osotasunean landu eta garatzen da, hau da uler-mena eta adierazpena. Aktibitate honen gakoa grabatuak dauden tes-tuen ulermenean datza: dokumentalak, iragar-kiak, etab. Lexikoaz eta hizkuntza egituraz ja-betzen jtuptzeko... Ipuinak. Gune honen helburua hizkuntza idat-ziaren gaitasuna handitzen joatea da, beraz kontutan izan beharko dituzte laedukin gramatikalak. (Lana berez aldizkari bat

itaratzean datza). Horretarako ondorengo

• Ordenagailutik ipuinak irakurri eta entzun, lehiaketatxo bat antolatuz edukinari buruz-ko galderekin. Baita ere tankerako errekurtso ezberdinak lantzen dira (konparabolea, adjetibazioa...) eta lexikoa aberastuko dutenak (sinonimoak, antonimoak, deribazioa, arlo semantikoak,...)

• Istorioen sorkuntza eusk

Komikia. Gune honetan ere adierazpen idat-zia lantzen da. Testuaren ezaugarriega rantzi berezia ematen zaio puntuazio-zeinuen erabilpen zuzenari. Taldeak egin dituen komikiak b u eta argitaratzea da lanaren ardatza.

nE tza desberdinak burutzen dituzte, beti ge-ne o honen inguruan: - akurketa eta azterkeomiki desberdinen ir

a. - Beraiek aukeratutako komikien bunbuiletako

testuak berrasmatzea. - Bineten deskribapena testu laburrak idatziz. - Istorio mutuetarako testuen asmaketa. - Komikien sorkuntza (irudiak eta testuak).

Komikien g- rabaketa. Gramatika gunea. Helburu orokorra hizkun-tzari buruzko erreflexioan kokatzea da, ezagu-pen berriak ehgL

7

INGELESA

Lehen hezkuntzako 3.zikloko ingeleseko irakaskuntzan helburu oro-korra gaitasun hauek garatzen dira: • Hauen mailari egokitutako ahozko eta idatzizko testuak ulert-

zea. • Ingeleseko hizkuntza komunikatzeko erabiltzea, bai ahoz, bai

idatziz. Horretarako astean hiru saio erabiltzen ditugu. Saio hauetan lau kontestutan egiten diruzte aktibi-tateak. Story teller. Kontestu honetan egiten dituzten aktibitateak idazmena eta irakurmena garatzea dute hel-buru. Testu desberdina irakurketaren bidez lortzen dute geroago erabiliko duten informazioa. Testu mota hauek idazten dituzte: biografiak, ipuinak,erreportaitxoak eta errezetak. Lana bukatu ondoren beste gelakideen aurrean aur-kezten dute. Let´s talk. Kontestu honetaKo helburu nagusiena mintza-mena eta ulermena garatzea da. Horretarako aktibitate desberdinak egiten dituzte: “Sketch” laburrak etas elkarrizketak entzun, irakurri eta buruz ikasten dituzte, gero bes-teen aurrean aurkeztu ahal izateko. Buruz ikasiko dituzten elkarrizketak sortzen dituzte. Hizkuntzaren ezaugarri fonetikoak lantzeko entzuketa ariketak egiten dituzte.

Games. Kontestu honetan aldez aurrretik landutako hiztegia eta egirurak zabaldu eta indartu egi-ten dituzte Idatzizko ariketa hauek egiten dituzte: puz-leak, ezberdintasunak bilatu, elkarketak, de-finizioak... Landutako hiztegia, egiturak eta gramatika edukiak jolas eta entzunaldien bidez prakti-katu eta sakontzen dituzte. Kontestu honetan landutako edukinak abiapun-tutik hartuta, prentsan argitaratutako jolasak sortzen dituzte. Young writers. Kontestu honetako helburu nagusiena produk-zioa da. Horretarako elkarrizketak, eskuti-tzak eta deskribapenak egiten dira. Lana bu-katu ondoren beste gelakideen aurrean aur-kezten dute. Badago astean hirugarren saio bat. Honetan eduki gramatikal eta linguistiko lantzen dira, gramatika liburu bat erabiliz, idatzizko aktibi-tate eta bideoaren bitartez.

8

LAU HAIZETAGIZARTE

Departamentu honetako helburu nagu-sia hauxe da: Gizakien bizimodu ez-berdinetan ematen diren baldintzak ezagutu eta ulertzea (klima, paisaia, erliebea, ekonomia, historia...) ikasle-engan jakinmina piztuz.

Horretarako departamentu honek hiru kontestu ditu: -Munduan zehar: Zona honetako helburu zehatzak hauexek dira: • Planetako eskema orokorra ezagutzea

(kontinenteak, ozeanoak, itsasoak,...), biztanleen hainbat ezaugarri (eitea, jazkera, ogibideak,...) eta klima, paisa-jea etabar gaineratuz, ahalik eta ezagu-tza sakonena lortzeko.

• Beste gizatalde edo beste herrialdee-tako pertsonak (haurrak, emakumeak, gizonezkoak, giza taldeak) nola bizi di-ren ezagutzea.

• Jasotako informazio hau adierazteko gaitasuna garatzea.

uskal Herrian zehar: Zona honetan

• Lan sektoareak bereiztea.

Hau dena burutu ahal izateko informazio itu-rri desberdinak erabiliz, planetako leku arrot-zetako giza talde, familia eta haurren bizimo-dua aztertu eta nork bere errealitatearekin alderatzen du. Lana idatzi egiten dute eta eskola telebista edo gelako kideen aurrean urkezten dute. a

-Ehelburu hauek lortu nahi ditugu:

• Leku eta lan desberdienei buruzko in-formazioa aztertu.

• Autonomi Erkidegoa, lurraldea, es-kualdea, herria eta auzoa bereiztea.

• Irteera edo ikerketarako txangoa an-tolatzea.

Honetarako zera burutzen dute: Nor bere familiatik abiatuta eta Euskal Herriraino irit-siz, azken mendeko populazio eta lan sekto-reen bilakaerari buruzko azterketa egin, ba-tean zein bestean emandako eboluzioa ber-dintsua dela jabetuz. Era berean eskualde geografiko zehatz bat eta bere jarduera eko-nomikoa aztertzeko, irteera bat planifikatu eta burutu: aurretik ibilbideak, geldialdiak, tokiko lanak,... zehaztu, irteeran bertan lana burutu eta informazioa beste ikaskideei pa-satzen diete.

Nire atlasaGainera, aurreko bi kontestuetan, kontinente, Europa, Espainia, Euskal Herria, Euskadi AutonomiErkidegoa, Gipuzkoa, eta hiriko elementu administratiboa ezagutzea eta mapa zein planoetan ko-

:

katzea, nahi dugu. Horretarako norberak bere atlasa egingo du. Bertan informazio geografiko eta politikoa azaltzeazgain, beste hainbat datu grafiko gaineratuko dute (eraikinak, paisajea, janzkera, lanbideak…) ahaliketa informazio zehatzena izateko.

9

10

-Historian zehar: Honen helburua zera da, denboran zehar gizartearen bilakaera aztertu eta adieraz-teko gaitasuna garatzea. Horretarako historia friso desberdinak landu behar dituzte, aro desberdinak be-reizteko. Aldi berean aro zehatz bateko alderdi orokorrak aztertuko dituzte. 5. mailakoek Aro Garaikidea bereziki az-tertuko dute, norberak bere familia ardat-zat hartuta eta informazio hau beste in-formazio iturbideetako datuak bilduz. Lan hau burutzeko gurasoen zein beste senitar-tekoen partaidetza ezinbestekoa da. 6. mailakoek, aldiz, beste aro bat ikasiko dute informazio iturbide desberdinak era-biliz. Honez gain lantzen ari diren aroko eguneroko bizitzaren alderdi arruntenak aztertuko dituzte (janaria, etxeak, hezike-ta, jazkera, sineskerak,…)

11

Departamentu honetako helburuak hauexek dira: gure ingu-ruan ematen diren hainbat feno-meno eta gertakizunekiko jakinmina piztu eta azterketa zehatzak egiten ikasi. Honez gain gertakizun ba-tzuek eguneroko bizitzan duten

isladapen praktikoa ikusi eta azkenik gizakien hainbat jarduerak gure osasunean eta ingurume-nean dituzten ondorioak egiaztatu.

LABORATEGIA NATURA

Horretarako hiru kontestutan lan egiten dugu: Ekosistemak, Esperimentuak/teknologia eta Gure Gorputza.

Ekosistemak. Kontestu honetan lortu nahi duguna hauxe da: ikasleek ekosistemen funtzionamendua, ekosistema osatzen duten elementu des-berdinen (animaliak, landaretza, baldintza fisikoak) arteko lotura estua, eta gure bizimoduak ekosistemetan duten eragina ulertzen saiatzea, eta hori dela eta ondori-oak ateratzen saiatzea. Horretarako iturri desberdinetan (bideoak, liburuak,...) informazioa lortzen dute, eta informazio hori guztia errealitateak ema-ten dituen datuekin kontrastatzeko, ingu-ruko leku desberdinetara (basoa eta ibaia) irteera egiten dute eta funtsean errealita-tearen interpretazioa egiten saiatzen dira.

Esperimentuak/ Tecnología Fisika zientzia esperimentala dela eta egu-neroko bizitzan aplikazio ugari dituela ikusi behar dute. Hori dela eta, hainbat esperi-mentu (materiaren propietateak, nahastu-rak, argia, soinua,...) gauzatzen dituzte zergartia eta ondorioak ulertzen saiatuz eta ondoren aparailu sinpleak egiten dituz-te, aurretik ikusi eta ikasitako fisikako hainbat lege eta mekanismoak erabiliz. Gure gorputza Gure gorputzeko bizi funtzioetan parte hartzen duten hainbat aparatu (arnasketa, liseriketa, zirkulazioa, iraizketa,...) eta zentzumenei buruzko informazioa jaso egiten dute. Gure gorputzaren garapene-rako osasungarriak edo kaltegarriak diren ohiturak aztertzeari garrantzia handia ematen diogu

Departamentu

honetan matematika batik bat lantzen dugu. Lau zonatan banatuta dago: neure errekorra, ihardun eta burutu, diseinu-tegia eta korapilo eta kataiatzeak. BURU BELARRI

MATEMATIKA

Neure errekorra. Eremu honetan eduki berriak eta terminologia espezifikoa lantzen ditugu testuliburu baten bitartez. Testuan azaltzen den informazioa aztertzea, edukia bereganatzea eta ondoren ariketa desberdinetan aplikatu ahal izatea lortu nahi dugu. Halaber testuliburuaren berezko egitu-ra menperatzea. Zikloari dagozkion edukiak lantzen ditugu: zenbaki arruntak, hamartarrak eta zenbaki hauen arteko eragiketak, sistema metriko hamartarra (luzera, masa, edukiera, azalera), zatikien ezaguera, berreketak, parentesisaren funtzioa, sistema hirurogeitarra, anizkoi-tzak, zatitzaileak, zenbaki lehenak eta konposatuak, z.k.h. eta m.k.t.ren kalkuloa, azalera unitateak, zatikien eragiketak eta erro karratua. Ihardun eta burutu. Ikasleek problema mota desberdinak ebatzi behar dituzte. Horretarako fitxategi bat daukate eta bertan zailtasunaren arabera antolatuta dauden problemak azaltzen dira. Ebazpenerako proposatzen diren bideak desberdinak dira.

- Idatzizko enuntziatuak: problemetan azaltzen den informazioa aztertzen dute, da-tuak antolatu, erabiliko duten prozedura arakatu eta emaitza egiaztatu.

- Grafikoak interpretatzea: grafikoei buruz planteatzen zaizkien galderak erantzun behar dituzte.

- Enuntziatuak asmatu: zenbakizko prozedura ematen zaie eta beraiek enuntziatu koherentea asmatu behar dute.

- Hutsuneak dituen enuntziatua: desordenaturik ematen zaizkien datuak toki egokian kokatu behar dituzte.

Prozedura arakatzeko eta erantzuna egiaztatzeko beharra azpimarratzen dugu.

12

Diseinutegia. Eremu honetan geometria dugu ardatz eta besteak beste hauek dira garatu nahi ditugun helburuak:

• Irudi geometrikoak ezagutu, bere elementuak aztertu eta neurtu. • Irudiak zehaztasunez marraztu, marrazki eta neurketa tresnak modu egokian

erabiliz (erregela, eskuaira, kartaboia, angelu-neurgailua eta konpasa).

13

Behin marraztuz gero, irudia osatzen duten elementuak eta neurriak aztertzen dituzte: erpinak, aldeak, ange-luak, altuera, diagonalak… Ondoren perimetroa eta azale-ra kalkulatzen dute. Azkenik, egindako irudi geometri-koak erabiliz objektu errealak edota asmatutakoak di-seinatzen dituzte. Korapilo eta kataiatzeak. Zona honetako ekintzen bidez logika eta trebetasun matematikoak lant-zen dituzte, eta aldi berean, beste zonetan bereganatu-

tako edukiak finkatuz doaz. Denbora-pasa matematikoak burutu eta asmatzen dituzte: gurutzegramak, labirintoak, zenbaki-segidak, mezu ezkutuak, enigmak… Beraiek asmatutakoak gero eskola-prentsan azalduko dira.

MUSIKA Hauek dira lortu nahi ditugun helburuak:

14

Musika Hezkuntza ondoren zehazten diren arloetan banatzen dugu:

• Musikarekiko zaletasuna sortzea. • Musika erabiliz, bere sentimendu eta emozioak eza-

gutzen eta azaltzen laguntzea. • Ahots trebetasuna eta ahotsak duen aukera ezagu-

tzea. • Mota ezberdinetako musika ezagutzea. • Talde baten partaide sentitzea eta talde horretan

berak egiten duen lanaren garrantziaz ohartzea. • Isiltasunaren beharraz ohartzea. • Instrumentuen erabilpen egokia • Xirula tresna erabiliz, abesti errepertorio zabala

izatea.

AHOTS HEZKUNTZA • Ahotsaren hezkuntza:

- Kokapena. - Emisioa. - Artikulazioa. - Arnasketa. - Erlaxazioa. - Ahotsak dituen aukera ezberdinen

adierazpena. • Abestiak:

- Abestien errepertorioa zabaltzea. - Musika hizkuntza lantzeko abestiak.

INSTRUMENTUEN PRAKTIKA • Gorputza musika instrumentutzat

hartuta. • Perkusiozko musika tresnak. • Tresnen zainketa egokia. • Xirularen teknika ikastea.

MUSIKA HIZKUNTZA

• Partitura errezen irakurketa: o Erritmoa. o Notak. o Entonazioa.

• 2, 3, 4 eta 6/8ko konpasak, ligadura, puntua, errepikapen zeinuak, airea.

ENTZUNALDIAK

• Hurbileko soinuen entzunaldiak. • Musika mota desberdinen lan laburren

entzuketa. • Orkestaren instrumentuen ezaguera. MUGIMENDUA • Mota ezberdinetako dantzak. • Abestiei dagozkien mugimenduak. • Entzunaldiei dagokien gorputz adieraz-

pena.

TAILERRAK

Ziklo honetan zehar ikasleriak ondoko tailer hauetan parte hartzen du: Antzerki, Mar-keteria, Xake, Saskigintza, Bideo, Marraz-keta, Ipuin tailerra, Jostura, Eskulanak, Txirtxilu eta Informatikan. Departamentu honen helburua da ikasleak hainbat teknika eta hauen aukerak ezagu-tzea, bere jakin-mina piztu eta euren trebe-tasunak eta sormena garatuz, gutxieneko trebetasunak lortzeko, gozatzen eta zaleta-sunak sortzen jarraitzeko aukera izan na-hian.

Funtzionamendua: Ikasleria tailer hauetatik pasatzen da, tailer bakoitzak ordu eta erdikoa izanik

15

GORPUTZ HEZIKETA Gorputz Hezkuntza departamentuan saiatzen gara pertsona osoaren formazioan laguntzen, alderdi kognitibo, afektibo eta motoreak sendotuz. Lortu nahi ditugun helburuak honako hauek dira:

- Norberaren gorputz eta iharduera fisikoa, diberti-tzeko, elkar ezagutzeko eta besteekin gustora senti-tzeko bide bezala baloratu. Bakoitza norbere exijen-tziaz abiatuz, guztientzako experientzi atsegin eta ez-berdinak izateko aukerak ematea. - Mugimen trebetasun eta gaitasunak bultzatzea, ahale-gina eta norbere exijentzia baloratuz. - Mugimendurako gaitasun ezberdinak errespetatzea, ezberdintasunen integrazioak daraman aberastasunak

baloratuz. Bakoitzak bere neurrian, talde kirolak eta elkarkidetza lana bultzatzen duten jolasak egingo ditugu. - Banakako lorpen eta aurrerapenak baloratzea. Ikasle bakoitzaren mugimendu gaitasu-nak ezberdinak direla kontutan hartuz, gainditzeko gaitasunari emango diogu garrantzia. Erreferentzi moduan kondizio fisiko frogak egingo dizkiegu kurtso hasiera eta bukaeran. - Gorputzaren expresio baliabideak erabili sentipenak adierazteko eta gorputz mugimen-duak erritmo desberdinetara moldatu. - Iharduera fisikoaren beharra jokuan parte hartuz aurrera eraman, jarritako arauak errespetatuz. Helburu hauek burutzeko hainbat iharduera eskeniko diegu ikasleei eduki multzo desberdi-netan banatuz: GORPUTZ IRUDIA ETA PERZEPZIOA

- Koordinazio dinamika orokorra - Espazio eta denbora estruktu-

ratu eta kirol desberdinetan aplikatu.

- Bizkortasuna landu bai lurrean, bai aparatuekin.

- Prestakuntza fisikoaren oina-rriak: beroketa, luzaketak, tau-padak hartzen ikasi...

ABILEZIA ETA TREBETASUN BEREZIAK Aurreko bi zikloetan landutako abilezia eta trebetasunak kirol desberdinei apli-katzen hasiko gara. Honetarako taldekako eta banakako kirolak praktikatzen hasiko gara, beti ere, arauak ikasleen adinari egokituz. GORPUTZ ADIERAZPENA. BERBENA Gorputz mugimendua musika ezberdine-tara moldatzea izango da helburua, baita desinhibizioa, sormena eta mugimenduen espontaneidadea sendotzea ere. Koreo-grafia bat prestatu, taldekideen aurrean azaldu eta haien balorapena jasotzea izango da multzo honetan landuko dena.

Gaiari dagozkion eduki guzti hauek lantzeaz gain, beste zenbait jarrera landu nahi ditugu, adibidez: - Neska mutilen garapen osoa bultzatzea, ez bakarrik alderdi motorean zentratuz, baizik

eta zenbait alderdiei ere indarra emanez, alderdi kognitiboak, afektiboak, e.a, ... - Solidaritatea, elkarkidetasuna eta errespetoa lantzea. - Diskriminazioa baztertzea. - Ahalegina emaitzaren gainetik baloratzea. - Jokuetan ezarritako arauak onartzea.

16

ERLIJIOA Erlijio arloan hauek dira lortu nahi ditugun helburu nagusiak:

• Erlijioaren ikasketaren bidez, ikaslearen mundu ikuspegia zabaltzea. • Beste erlijio batzuetara hurbiltzea. • Ebanjelioetako baloreen bidez, gizakoiago izaten laguntzea. • Sinesten duzun hura indartzea. • Historia eta artearen berri izateko giltzak ematea. • Kristautasunaren oinarrizko edukiak erakustea.

Helburu hauek lortzen joateko ondoren zehazten diren edukiak lantzen ditugu: ISRAEL HERRIA ETA JAINKOA

• Israel herriaren kokapen geografikoa eta bere jatorriaren ezagupena. • Israel herriaren ondarea: Biblian jasotako erlijio esperientzia. • Abrahamen bizitzari buruzko informazioa jaso eta Israel herriaren arbaso gisa duen

garrantzia aurkitzea. • Israel herriaren historian aldi nagusiak: Egiptotik irten eta Lurralde Agindura iritsi

arte: o Epaileak. o Profetak. o Erregeak.

• Moisesek herriarekin izan zuen askatzaile-lanaz jabetu eta baloratzea. • Juduen Bazkoa eta Kristauen Bazkoaren esanahia aurkitu eta konparaketa. • Testu biblikoen irakurketa, azterketa, konparaketa eta laburpena. • Inguruan ditugun pertsonenganako onarpen jarrera. • Arau, akordio eta itunen balioespena, garrantzia eta erabilgarritasuna. • Publizitatearen munduak aurkezten dizkigun hainbat informazioren aurrean, jarrera

kritikoa izaten jakitea. GIZAKIA ETA JAINKOA

• Erlijioa gizakiaren galderei emandako erantzun modura, esperientzia eta errealitate gisa.

• Erlijioaren elementu amankomunak: sineskerak, arauak, erritoak,… • Erlijio nagusiak: hinduismoa, budismoa, judaismoa, islamismoa eta kristautasuna:

o Pertsonaia garrantzizkoak, liburu sakratuak, sineskerak, ospakizunak eta joka-biderako arauak.

o Erlijio horien ekarpenak gizadiaren ibilbideari. o Erlijioa gertaera soziokulturala eta pertsonen arteko hurbilketa bezala.

• Kristau eliza desberdinak: o Katolikoak. o Ortodoxoak. o Protestanteak.

• Pertsonekiko errespetua, onespena eta balioespena edozein delarik ere bere arraza, herria edota erlijioa.

GOBERNUZ KANPOKO HAINBAT ERAKUNDEK ARGITARATUTAKO MATERIAL DIDAKTIKOEN AZTERKETA

- Unicef, Manos Unidas, Caritas, Intermon… bezalako erakundeek ikasturtez-ikasturte argi-tara ematen dituzten ikasleentzako materialen lanketa. Lanketa hau ikasle bakoitzaren-tzako diren karpeten bitartez edota ikusentzunezko material desberdinen bidez egiten da.

17

ETIKA Departamentu honetan ondoko helburuak lantzen dira:

• Haurraren eskubideak ezagutu: o Babes berezia izango du haurrak, era normalean eta alaitasunez haz dadin. o Haurrak bizitzeko behar dituen baliabideak eskuratzeko aukera izan behar

du. o Eragozpen social bat jasatzen duen haurrak, bere egoera bereziari dagozkion

tratamendua eta zaintza izango ditu. o Haurrak jaiotzez izena eta naziotasuna ditu. o Bere nortasuna osoki garatu dezan maitasuna eta ulerkuntza behar ditu. o Haurrak izango du lehentasuna, babesa eta laguntza hartzerakoan. o Haurrak eskolara joateko eta hezkuntza izateko eskubidea du. o Haurrak gogorkeria eta esplotazio guztien aurkako babesa izan behar du. o Arraza, erlijio eta beste edozein berezkeriaz diskriminatua ez izateko, ba-

bestua izango da haurra.

• Garapen bideetan dauden herrialdetako familien egoeraz jabetzea:

o Familia hauen bizitza, beraien ohiturak, lana eta eguneroko arazoak ezagut-zea.

o Haurren eskubidearekin lotuz azterketa sakon bat egin jarrera kritikoa man-tenduz.

• Gelan gertatzen diren egoerak aztertuz, beste balore batzuk lantzen dira, hala

nola, elkartasuna, askatasuna, errrespetoa, eta abar.

DK 0201 02/ BER 0/ 2008-04-14

18

ORGANIGRAMA 3. ZIKLOA

Ingelesa Inglés

Tailerrak Talleres

Musika Música

Heziketa FisikoaEducación Física

Erlijioa Etika

KOMUNIKABIDEAK MEDIOS DE COMUNICACIÓN

KOMUNIKABIDEAK MEDIOS DE COMUNICACIÓN

ADITASUN ESPEZIFIKO ZERBITZUA

SERVICIO DE ATENCIÓN ESPECÍFICA

2. HIZKUNTZA

2ª LENGUA

GIZARTEA

LIBURUTEGIA ETA

BALIABIDE ZONA

BIBLIOTECA Y

ZONA DE RECURSOS

NATURA

1.HIZKUNTZA

1ª LENGUA

BURU BELARRI

MATEMATIKA

19

Ekosistema lantzen Mariaratzen

Zuhatza

20