5.factorización polinomios. soluciones · pdf filefactorización de polinomios....

Click here to load reader

Post on 24-Sep-2018

231 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • FACTORIZACIN DE POLINOMIOS. SOLUCIONES

  1. Factoriza los siguientes polinomios e indica las races en cada caso:

  a) )4(282 = xx }4{=Raz

  b) )3(5155 =+ xx }3{=Raz

  c) )5(5255 = xx }5{=Raz

  d)

  +=+4

  134134 aa

  =

  4

  13Raz

  e)

  =3

  113113 xx

  =

  3

  11Raz

  f)

  +=

  +=+2

  56

  6

  156156 xxx

  =

  2

  5Raz

  g)

  =

  =+3

  89

  9

  249249 xxx

  =

  3

  8Raz

  h)

  +=+6

  12

  3

  12 xx

  =

  6

  1Raz

  i)

  =+20

  18

  5

  28 xx

  =

  20

  1Raz

  j) )2(363 2 = xxxx }2,0{=Races

  k) )4(282 2 =+ xxxx }4,0{=Races

  l) )3(5155 223 = xxxx }3 , (doble) 0{=Races

  m)

  =+2

  7272 2 xxxx

  =

  2

  7Raiz

  n)

  =5

  3535 334 xxxx

  =

  5

  3 (triple), 0Races

  o)

  +=

  +=+2

  114

  14

  714714 2 xxxxxx

  =

  2

  1 , 0Races

  p)

  +=+6

  7676 2 xxxx

  =

  6

  7Raiz

  q) )4(3123 223 =+ xxxx }4 , (doble) 0{=Races

  r) )2(242 223 += xxxx }2 , (doble) 0{ =Races

  s) )2(3

  1

  3

  2

  3

  1 334 +=+ xxxx } 2 (triple), 0 { =Races

 • 2. Factoriza los siguientes polinomios e indica las races en cada caso:

  a) 1072 + xx

  1) Hallamos las races del polinomio

  ==

  =+=====

  ==+2

  2

  37

  52

  37

  2

  37

  2

  97

  2

  40497

  12

  1014)7(70107

  22

  xx

  xxxxx

  2) Factorizacin: )2)(5(1072 =+ xxxx }2,5{=Races

  b) 1872 xx

  1) Hallamos las races del polinomio

  ==

  =+====+=

  ==2

  2

  117

  92

  117

  2

  117

  2

  1217

  2

  72497

  12

  )18(14)7(70187

  22

  xx

  xxxxx

  2) Factorizacin: )2)(9(1872 += xxxx }2,9{ =Races

  c) 963 2 xx

  1) Hallamos las races del polinomio

  ==

  =+====+=

  ==1

  6

  126

  36

  126

  6

  126

  6

  1446

  6

  108366

  32

  )9(34)6(60963

  22

  xx

  xxxxx

  2) Factorizacin: )1)(3(3963 2 += xxxx }1,3{ =Races

  d) 253 2 + xx

  1) Hallamos las races del polinomi

  ===

  =+=====

  ==+

  3

  2

  6

  4

  6

  15

  16

  15

  6

  15

  6

  15

  6

  24255

  32

  234)5(50253

  22

  xx

  xx

  xxx

  2) Factorizacin:

  =+3

  2)1(3253 2 xxxx

  =

  3

  2 , 1Races

  e) 32 2 ++ xx

  1) Hallamos las races del polinomio

  realsolucin tieneno4

  235

  4

  2411

  22

  324)1(1032

  22 ===

  ==++ xxx

  2) Factorizacin: )32( 2 ++ xx es irreducible

 • f) 202 + xx

  1) Hallamos las races del polinomio

  ==

  =+====+=

  ==+5

  2

  91

  42

  91

  2

  91

  2

  811

  2

  8011

  12

  )20(14)1(1020

  22

  xx

  xxxxx

  2) Factorizacin: )5)(4(202 +=+ xxxx }5,4{ =Races

  g) 16 2 + xx

  1) Hallamos las races del polinomio

  ==

  =+====+=

  ==+

  2

  1

  12

  51

  3

  1

  12

  51

  12

  51

  12

  251

  12

  2411

  62

  )1(64)1(1016

  22

  xx

  xx

  xxx

  2) Factorizacin:

  +

  =+2

  1

  3

  1616 2 xxxx

  =

  2

  1 ,

  3

  1Races

  h) 1572 2 xx

  1) Hallamos las races del polinomio

  ==

  =+====+=

  ==

  2

  3

  4

  137

  54

  137

  4

  137

  4

  1697

  4

  120497

  22

  )15(24)7(701572

  22

  xx

  xxxxx

  2) Factorizacin:

  ++=2

  3)5(21572 2 xxxx

  =

  2

  3 , 5Races

  i) 234 862 xxx ++

  1) Extraemos factor comn 22x )43(2862 22234 =++ xxxxxx

  2) Hallamos las races de )43( 2 xx

  ==

  =+====+=

  ==1

  2

  53

  42

  53

  2

  53

  2

  253

  2

  1693

  12

  )4(14)3(3043

  22

  xx

  xxxxx

  3) Factorizacin: )1)(4(2)43(2862 222234 +==++ xxxxxxxxx }1,4 (doble), 0{ =Races

 • j) xxx 4113 23

  1) Extraemos factor comn x

  )4113(4113 223 = xxxxxx

  2) Hallamos las races de )4113( 2 xx

  ==

  =+===

  ==+=

  ==

  3

  1

  6

  1311

  46

  1311

  6

  1311

  6

  16911

  6

  4812111

  32

  )4(34)11(1104113

  22

  xx

  xx

  xxx

  3) Factorizacin:

  +=

  +==3

  1)4(4

  3

  1)4(4)4113(4113 223 xxxxxxxxxxxx

  =

  3

  1 , 0,4Races

  k) 345 45396 xxx

  1) Extraemos factor comn 3x

  )45396(45396 23345 = xxxxxx

  2) Hallamos las races de )45396( 2 xx

  =

  =

  =

  +==

  =

  ==

  =

  ==

  2

  3

  12

  2139

  512

  2139

  12

  2139

  12

  44139

  12

  1080152139

  )6(2

  )45()6(4)39(39045396

  22

  xx

  xx

  xxx

  3) Factorizacin:

  ++=

  ++==2

  3)5(6

  2

  3)5()6()45396(45396 3323345 xxxxxxxxxxxx

  =

  2

  3 , 5 (triple), 0Races

  l) xxx7

  6

  7

  1

  7

  1 23 +

  1) Extraemos factor comn x7

  1

  )6(7

  1

  7

  6

  7

  1

  7

  1 223 +=+ xxxxxx

 • 2) Hallamos las races de )6( 2 + xx

  ==

  =+===

  ==+=

  ==+

  32

  51

  22

  51

  2

  51

  2

  251

  2

  2411

  12

  )6(14)1(106

  22

  xx

  xx

  xxx

  3) Factorizacin: )3)(2(7

  1)6(

  7

  1

  7

  6

  7

  1

  7

  1 223 +=+=+ xxxxxxxxx }3,2 ,0{ =Races

 • 2

  1

  3. Factoriza los siguientes polinomios:

  a) 863 23 + xxx

  Posibles races = {divisores de 8} = }8,4,2 ,1{

  8 6 3 1 + 8 10 2 + 0 4 5 1 + factor es )2( raz es 2 + x

  grado 2 de polinomio

  2 )45()2()( ++= xxxxP

  Finalmente, para buscar las races y factorizar )45( 2 + xx (en caso de que las tenga, porque podra ser

  irreducible) resolvemos la ecuacin de 2 grado:

  )1)(4(45

  12

  2

  42

  8

  2

  35

  2

  16255045 22 =+

  ==

  ======+ xxxx

  x

  xxxx

  Luego, el proceso que hemos seguido ha sido,

  )1()4()2()45()2(863 223 +=++=+ xxxxxxxxx

  SOLUCIN

  )1)(4)(2()( += xxxxP

  }1,4,2{=Races

  b) 1256 23 ++ xxx

  Posibles races = {divisores de 12} = }12,6,4,3,2 ,1{

  12 5 6 1 ++ 12 7 1 + 0 12 7 1 + factor es )1( raz es 1 + x

  grado 2 de polinomio

  2 )127()1()(y ++= xxxxP

  Finalmente, para buscar las races y factorizar )127( 2 + xx (en caso de que las tenga, porque podra ser

  irreducible) resolvemos la ecuacin de 2 grado:

  )3)(4(127

  32

  6

  42

  8

  2

  17

  2

  484970127 22 =+

  ==

  ======+ xxxx

  x

  xxxx

  Luego, el proceso que hemos seguido ha sido,

  )3()4()1()127()1(1256 223 +=++=++ xxxxxxxxx

 • 2

  2

  SOLUCIN

  )3)(4)(1()( += xxxxP

  }3,4,2{=Races

  c) 1834 23 + xxx

  Posibles races = {divisores de 18 } = }18,9,6,3,2 ,1{

  18 3 4 1 + 18 12 2 ++ 0 9 6 1 ++ factor es )2( raz es 2 x

  grado 2 de polinomio

  2 )96()2()(y ++= xxxxP

  Finalmente, para buscar las races y factorizar )96( 2 ++ xx (en caso de que las tenga, porque podra ser

  irreducible) resolvemos la ecuacin de 2 grado:

  222 )3(96

  32

  6

  32

  6

  2

  06

  2

  36366096 =+

  ==

  ======+ xxx

  x

  xxxx

  Luego, el proceso que hemos seguido ha sido,

  2223 )3()2()96()2(1834 +=++=+ xxxxxxxx

  SOLUCIN

  2)3)(2()( += xxxP

  }(doble) 3,2{=Races

  d) 61132 23 + xxx

  Posibles races = {divisores de 6} = }6,3,2 ,1{

  6 11 3 2 + 6 14 4 +++ 0 3 7 2 ++ factor es )2( raz es 2 x

  grado 2 de polinomio

  2 )372()2()(y ++= xxxxP

  Finalmente, para buscar las races y factorizar )372( 2 ++ xx (en caso de que las tenga, porque podra ser

  irreducible) resolvemos la ecuacin de 2 grado:

 • 2

  ++=++

  ==

  ======++

  2

  1)3(2372

  34

  122

  1

  4

  2

  4

  57

  4

  244970372 22 xxxx

  x

  xxxx

  Luego, el proceso que hemos seguido ha sido,

  ++=++=+2

  1)3(2)2()372()2(61132 223 xxxxxxxxx

  SOLUCIN

  ++=2

  1)3)(2(2)( xxxxP

  =

  2

  1,3,2Races

  e) 1243 23 + xxx

  Posibles races = {divisores de 12}= }12,6,4,3,2 ,1{

  12 4 3 1 + 12