137 langileetatik 56 botatzeko espedientea aurkeztu du ...juanaospitalek 100 urte 26...

of 60 /60
Juana OSPITALek 100 urte 26 2010eko ekainaren 24a | XXX. urtea | 521. zenbakia www.ttipi.net Herriko bestak Azpilkuetan eta Lesakan DONEZTEBE 33 IAT zentroa udan zabaltzekoa da ARRAIOZ 45 Nafar Mendi merkatalgunea zabalik ERATSUN/EZKURRA 36 Makiak lurperatuak izan ziren inguru hauetan LEITZA 40 I. korto lehiaketa Gaztetxeak antolatuta 137 langileetatik 56 botatzeko espedientea aurkeztu du enpresak BERA 26 ERREPORTAJEA 4-5 Peru-harri museoa zabaldu dute Perurenatarrek Gorritenea baserria hiru solairuko museo bilakatu du Iñaki Perurenak eta horre- kin batera, baserri inguruko zelaietan eskultura ikusgarriak egin ditu. Euskal Herriko historia azaldu nahi du Leitzako harri-jasotzaileak Peru-harri museoan. Erabaki horren kontra, mugagabeko greba egiten ari dira langileak ekainaren 16az geroztik. Zuzendaritzak hartuta- ko erabakiaren atzean enpresa deslokalizatzeko asmoa ikusten dute langileek, «produkzioa Txinan eta Indian Sa- vera Groupek dituen bertze lantegietara bideratuz» eta zen- tzu horretan, «krisiarekin, deslokalizazioa egiteko sekula- ko aitzakia bilatu» duela gaineratu dute. Kontuan hartze- koa da Savera Group taldekoa dela Funvera ere, eta Sa- verako EEEak aitzinera eginen balu, Funvera eta Savera lantegien artean ia 200 lanpostu deseginen dituela talde- ak Baztan-Bidasoan, aldi bateko langile eta langile finko- en artean. KIROLIZKETA 52 Oihan Larretxea bikain aizkoran Urrezko Aizkolarien Banakako Txapelketan 23 urtez azpikoen txa- pela jantzi du berriki. ELKARRIZKETA 3 ‘Nafarroa bizirik nahi dugu’ manifestazioa Larunbatean Iruñean eginen den manifesta- ziorako deia egin du Garbiñe Elizegik. Iñaki PERURENA | Harri-jasotzailea

Upload: others

Post on 14-Oct-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: 137 langileetatik 56 botatzeko espedientea aurkeztu du ...JuanaOSPITALek 100 urte 26 2010ekoekainaren24a | XXX.urtea | 521.zenbakia Herriko bestak Azpilkuetan eta Lesakan DONEZTEBE

Juana OSPITALek100 urte

� 26

2010eko ekainaren 24a | XXX. urtea | 521. zenbakia www.ttipi.net

Herriko bestakAzpilkuetan eta Lesakan

DONEZTEBE � 33IAT zentroa udanzabaltzekoa da

ARRAIOZ � 45Nafar Mendimerkatalgunea zabalik

ERATSUN/EZKURRA � 36Makiak lurperatuak izanziren inguru hauetan

LEITZA � 40I. korto lehiaketaGaztetxeak antolatuta

137 langileetatik 56 botatzekoespedientea aurkeztu du enpresak

BERA � 26

ERREPORTAJEA � 4-5

Peru-harri museoazabaldu dutePerurenatarrek

Gorritenea baserriahiru solairuko museobilakatu du IñakiPerurenak eta horre-kin batera, baserriinguruko zelaietaneskultura ikusgarriakegin ditu. EuskalHerriko historia azaldunahi du Leitzakoharri-jasotzaileakPeru-harri museoan.

Erabaki horren kontra, mugagabeko greba egiten ari diralangileak ekainaren 16az geroztik. Zuzendaritzak hartuta-ko erabakiaren atzean enpresa deslokalizatzeko asmoaikusten dute langileek, «produkzioa Txinan eta Indian Sa-vera Groupekdituenbertze lantegietarabideratuz»eta zen-tzu horretan, «krisiarekin, deslokalizazioa egiteko sekula-

ko aitzakia bilatu» duela gaineratu dute. Kontuan hartze-koa da Savera Group taldekoa dela Funvera ere, eta Sa-verako EEEak aitzinera eginen balu, Funvera eta Saveralantegien artean ia 200 lanpostu deseginen dituela talde-ak Baztan-Bidasoan, aldi bateko langile eta langile finko-en artean.

KIROLIZKETA � 52

Oihan Larretxea bikainaizkoran

Urrezko AizkolarienBanakako Txapelketan23 urtez azpikoen txa-pela jantzi du berriki.

ELKARRIZKETA � 3

‘Nafarroa bizirik nahidugu’ manifestazioa

Larunbatean Iruñeaneginen den manifesta-ziorako deia egin duGarbiñe Elizegik.Iñaki PERURENA | Harri-jasotzailea

Page 2: 137 langileetatik 56 botatzeko espedientea aurkeztu du ...JuanaOSPITALek 100 urte 26 2010ekoekainaren24a | XXX.urtea | 521.zenbakia Herriko bestak Azpilkuetan eta Lesakan DONEZTEBE

2 | PUBLIZITATEAttipi-ttapa | 521 zbk.

2010.06.24

Page 3: 137 langileetatik 56 botatzeko espedientea aurkeztu du ...JuanaOSPITALek 100 urte 26 2010ekoekainaren24a | XXX.urtea | 521.zenbakia Herriko bestak Azpilkuetan eta Lesakan DONEZTEBE

ELKARRIZKETA | 3ttipi-ttapa | 521 zbk.

2010.06.24

G. PIKABEA | BAZTANHainbat proiekturenkontrakotaldeakelkar-tuzarete.Zeindahelbu-rua?Elkartzehonenhelburuagure ahotsa entzunarazieta indarrak metatzeada. Azken finean, kasuguztietangidoiberaerre-pikatzen da: Nafarroakohainbaterakunderenba-besarekin proiektu irra-zionalak inposatzen di-ra. Proiektu hauek aitzi-nera eramaten diren he-rrietan agintariak herria-ren zerbitzura egon be-harreanenpresarentxon-txongilo bihurtzen dira.Nolajoandaprozesua?Orain dela hilabete ba-tzukhainbatplataformaedotaldetako jendeael-kartu ginen hausnarke-ta bateratu bat egiteko.Hortik,elkartzengaituenezaugarri ugari zeudelaeta, denon artean ma-nifestu bat egitea lortugenuen. Gure ekimeneiabiapuntu bat ematekomanifestazio jendetsubategitekobeharra iku-si dugu.Nafarroak azken ha-markadetan izan duengarapenarekin kezka-tutazaudeteladiozue…Nafarroanazkenhamar-kadetanezagututakoin-gurugiroareneta jendar-tearen aurkako erasoriklarrienak jasaten ari ga-ra.Adibideakpilakadau-de:Itoizkourtegia,Kaste-jonekotermikak,Lizarral-deko Goi Tentsioko Li-

nea, Baztango Arozte-giako pelotazo-urbanis-tikoa, AHTa, Olaztikoerrauskailua,Zilbetikoha-rrobia, Amaiurko harro-bia… Guztiz jasanezinaetasuntsitzaileadenere-dua da. Proiektu hauekereduekonomikohonenondoriozuzenakdira.Ba-kar batzuk aberastekogehiengoeneskubideenurraketa eta diru publi-koaren lapurreta erabil-tzen da.Nafarroabiziriknahidu-gu leloa aukeratu du-zue. Zer ari da pasa-tzen Nafarroan?

Nafarroan gertatzen de-naezdakasuisolatubat.Zoritxarrezereduekono-mikohaumunduguztianzabalduta dago. Bakoi-tzarenarduradabereto-kikogehiegikeriakgeldi-tzeaahalduenbezalaetaelkarlanean. Nafarroan,bai Nafarroako Gober-nuak, bai udalerri gehie-netanereereduhaubul-tzatzen da. Honi demo-kraziaeza,herrialdemai-lako komunikabideenzentsura eta manipula-zioa, eta herrimugimen-duen kriminalizazioagehitu behar zaizkio.

Zeindamanifestazioa-ren helburua?Elkartzea,antolatzeaetamugimenduhonibultza-daematea.Hainbat era-gileetasindikaturekinel-kartugaraetaerantzunaona izan da orain arte,beraz, manifestazio jen-detsua espero dugu.Nola ikusten dituzueAmaiurko harrobiarenetaAroztegiakoproiek-tuak?Bi proiektu hauek gurelurraetaherriarenaurka-koerasoakbezalasenti-tzen ditugu.Herri galde-ketakeginzirenbiherrie-tanetaherriaknabarmenagertu ziren proiektuhauenaurka.Udalak,be-rriz, inposizioaren bidezaitzineraeramannahidi-tu. Guztiz salagarria etalarria da Udalak tirania-rako duen joera eta he-rritarrenganako duenerrespetu falta.Proiektuak aitzineraaterako direla uste alduzu?Zaila da jakitea hemen-dik aitzinera zer gertatu-koden.Guk laneansegi-tukoduguetagureeskue-tandagoenguztiaeginenduguproiektuhauekgel-ditzeko. Eta uste dugugelditzea posible dela.Herriaren indarrarekinedozer gauza geldi dai-teke. Herritarrak antola-tzeaetaelkarrekinlanegi-tea da erronka nagusia.

Elkarrizketa osorik:www.ttipi.net-en.

UTZITAKO ARGAZKIA

Garbiñe Elizegi, larunbateko manifestazioa iragartzen duen kartela gibelean duela.

Hainbat proiekturen kontrako Nafarroako 13plataforma elkartu dira eta Nafarroa biziriknahi dugu lelopean, manifestazioa deitu dutelarunbat honetarako, ekainak 26, Iruñean.

Deitzaileen artean daude Lekarozko Arozte-gia proiektuaren kontrako taldea eta Amaiu-rren egin nahi den ofita harrobiaren aurkaAmaiurko herria. 13 taldeek elkarlanean egin

eta deitu duten lehen ekimena da manifesta-zioa, baina gerora gehiago egiteko asmoadutela adierazi digu Garbiñe Elizegi Arozte-gia... eta gero zer? plataformako kideak.

Garbiñe ELIZEGI | Aroztegia... eta gero zer? plataformako kidea

«Herriaren indarrarekin edozergauza geldi daiteke»

BI PROIEKTU BAZTANEN«Bi proiektu hauek–Aroztegiakoa etaAmaiurko harrobiarenegitasmoa– gure lurraeta herriaren aurkakoerasoak bezala sen-titzen ditugu. Herrigaldeketak egin zirenbi herrietan etaherriak nabarmenagertu ziren proiektuhauen aurka. Udalak,berriz, inposizioarenbidez aitzinera era-man nahi ditu»

Page 4: 137 langileetatik 56 botatzeko espedientea aurkeztu du ...JuanaOSPITALek 100 urte 26 2010ekoekainaren24a | XXX.urtea | 521.zenbakia Herriko bestak Azpilkuetan eta Lesakan DONEZTEBE

4 | ERREPORTAJEAttipi-ttapa | 521 zbk.

2010.06.24

G. PIKABEA | LEITZA«Europa zaharreko

aztarnabizia, irautendu-en aztarna gara euskal-dunak.Erromatarrak,zel-tak, bisigodoak, gazte-larrak, frankoak, musul-manak…etorri dira, ba-koitzabere intentzioare-kin, baina lehengo herrizahar hura oraindik bizi-rikdago».Horixedahainzuzen Iñaki PerurenakLeitzako Gorritenea ba-serrian eta inguruan za-baldu duen Peru-harrimuseoan azaldu nahiduena. Euskal Herrikohistoria, alegia.Aspalditik dabil ha-

rrien munduan Perure-na. 30 bat urtez harri-ja-sotzaileizandaetaorain-dik ere ez ditu soberabaztertuak. Harriak «lei-hoetakabi»izandiraLei-tzakoarentzat: «Leihoa,mundua harriaren bidezikusi dudalako, eta ka-bia,babesa izandelako.Kabian gustura egotenda, eta harriaren mun-duak hori eman dit niri,dena:kokalekua,bizitze-

komodua, ikustekomo-dua...». Eta harriareninguruanzerbaitegitekozuen «aspaldiko ame-tsa» egia bihurtu du Pe-ru-harrirekin. Zazpi urtebehar izan ditu Gorri-tenea baserria hiru so-lairukomuseobilakatze-ko, eta inguruan eskul-turak, trikuharriak, zuta-rriak eta beste atontze-ko.Etaguztiaeskuzegindu: «egin duguna guresosa eta lanarekin egindugu», dio Perurenak.

ZORTZI METROKO HARRI-JASOTZAILEAInguruko zelaietan,

besteak beste, harri-ja-sotzailearen omenez, iazortzi metroko altueraduenharri-jasotzailearenirudia ikus daiteke.Neurria da batez ere es-kultura honi begiratutaatentzioadeitzenduena.Harri-jasotzailearekinba-tera, pixka bat behera-go, Nafarroako azkenmarikaslaren omenezegindako irudia dago,Pedrorena:«Nafarroako

benetako heroia da etaguztiz ezezaguna», dioPerurenak. Beso indar-tsu bat ere ageri da, so-kabatezharriari lotuada-goena.Etahonekmitolo-giari egiten dio errefe-rentzia. «Mitologiak dioCarlo Magnoren gerlari

batek,Roldanek,hemen-gomendibatetikAralar-ko San Migeleko base-liza urratu nahi izan zue-la. Eta sokarekin harriahartu omen zuen horre-tarako. Baina indar as-ko eman eta soka hau-tsi omen zitzaion», azal-

dudigu leitzarrak.Harri-jasotzailearen,besoarenetamariskalaren irudienbidez hauxe esplikatunahi du Perurenatarrak:«jentillen indarra, mito-en indarra, etamariska-laren indarra».Bestees-kultura bat ere badu:

HARRIEN MUNDUA� PERURENATARREN ESKUTIK

Peru-harri:harriak eremintzo direntokiaAspaldiko ametsa egia bihurtu duIñaki Perurena harri-jasotzaileakPeru-harri museoa zabalduta

Leitzatik Uitzirako bide zaharrean dagoenGorritenea baserriaren hiru solairuak egokitu,eta inguruko zelaietan egin dituen eskulturaikusgarriekin osatu du Peru-harri museoa IñakiPerurenak. Euskal Herriko historia azaltzea duhelburu, eta adierazi digunez, «gure kulturarenargi izpi bat egon daiteke hemen».

ARGAZKIA: G. PIKABEAIñaki Perurena, zortzi metroko garaiera duen harri-jasotzailearen irudiaren aurrean.

HIRU ELEMENTU«Barrengo indarra,jentillaren indarra etamitoaren indarraoraindik batzen dire-lako gaude harri-jasotzaileak»

Iñaki PERURENALeitzako harri-jasotzailea

DATUA

7URTE

behar izan dituztemuseoa prestatu eta

zabaltzeko.

HARRIA LEIHO ETA KABI«Harriak leiho etakabi izan dira nire-tzat. Leihoa, munduaharriaren bidez ikusidudalako, eta kabia,babesa izan delako»

Iñaki PERURENALeitzako harri-jasotzailea

Page 5: 137 langileetatik 56 botatzeko espedientea aurkeztu du ...JuanaOSPITALek 100 urte 26 2010ekoekainaren24a | XXX.urtea | 521.zenbakia Herriko bestak Azpilkuetan eta Lesakan DONEZTEBE

ERREPORTAJEA | 5ttipi-ttapa | 521 zbk.

2010.06.24

Leitzarrentzat aski berezia denarkua aurkituko du bisitariak mu-seo sarreran: Lopeneko arkua.1956anLontxoZubiturarginak–Iña-ki Perurenaren emaztearen aitak–egin zuen eta 2009an biribilguneatartekokendubehar zutela-eta,Pe-ru-harriraeramatekoproposamenaegin zion Perurenak Udalari. Truke-an, bi urtez sarrera dohainik izanendute leitzarrek.

Gainerakoan, hau da ordutegia:• Larunbat, igande eta jai egunetan10:30etik 14:30era.• Talde batek astez joan nahi badu659 701045 telefonora dei dezake.• Prezioa: helduek 3 euro eta hau-rrek 2 euro. Leitzarrek bi urteotandohainik izanen dute sarrera.•Museoa ikusteko bimodu: norbe-re kabuz joan eta buelta emanez,edobestela, bisita gidatuakeginez.

Harrera egiten Lopeneko arkua

� BERTZELAKO EKIMENAK

trikuharriakgaineantxa-pela dutela. Eta hauxedu aitari eskainitako iru-dia:«nireaitabeti txape-larekin ibiltzen zen etagainera, txapelari besteesanahiaemanizandio-gu Euskal Herrian». Tri-kuharriarekin eta bestemegalitoekin euskaldu-nok historian iraun du-gula adierazi nahi du.

MAMIA BASERRIANDena den, Museoa-

ren muina harrizko hirusolairukoGorriteneaba-serriandago.Behekoso-lairua,garaibateanukui-lua zena, plaza itxurare-kin egokitu du Perure-nak.Harriajasotzekoera-kustaldiaren eta bideobatenbitartezematendi-tu hasierako azalpenak.Lehenengo solairua

«gure harrien mundua»delaesanezaurkeztudi-gu leitzarrak. Inaxio se-meak umea zela jaso-tzenzituenharriak,gero-ra jaso izan dituzten ha-rrihaundiagoak,tekniko-ki harriak izanduenpro-gresioa, burdinazko ha-rribat,argazkiak...Hain-batelementuikusdaitez-ke solairu honetan, bai-taneolitogaraikoharrizkoaizkora bat ere, eta ba-serritikhurbilaurkituagai-nera: «badakigu neolitogaraian hemen jendeabizi zela, baina gure ba-serritik 30 metrora aiz-korahauaurkitzeazora-garria izan da», aitortudiguIñakik.«NafarroakoErresumababestuzuten

gazteluen mapa, Antsojakitunaren garaikoLinguaNavarrorum-arenkopia, Leitzari buruzkoxehetasun batzuk etaeuskal gizonaren maki-lak ere aurkituko ditu bi-sitariak», dio. Eta muti-kotan margotzeko etabertsotarako zuen zale-tasuna tarteko, margoeta bertsoak ere badiratxokohonetan.«Hizkun-tza indoeuropearrenzuhaitzgenealogikoaerebadaukat, baina hor ezdago euskara, euskaraaurreragokoa delako»,gaineratu digu.Etahirugarrenetaaz-

ken solairua herri kirola-ri eskaini dio Perurenak:«Etnografiazentzubate-kin, herri kirol modalita-teguztiakdaudehemen.Denak ere lanetik datoz,baserriko, mendiko, ha-rrobikoetagaueko lane-tik». Bere hitzetan, «osomemoria ttikia dugu, etaezdugugogoangaraiba-teanhorrelabizizela jen-dea».Laburbilduz,«gan-baran,galdudenbizitze-ko era bat dago».Kanpoko eskulturez

etabaserrikoedukiezga-in,karobia,katapultaetaleizeakerebisitadaitezkePeru-harrin.

POZIK ETA ILUSIOZHitzgutxitanesanda,

honelaesplikatudiguPe-rurenakmuseoa:«Peru-harri eskenatoki bat da,eta historia bat azaldunahi du. Hemen euskal-dunon artean hiru ele-

mentu: barrengo inda-rra, jentillarenindarraetamitoaren indarra orain-dikbatzendirelakogau-de harri-jasotzaileak».Pozik dago eginda-

koarekin Perurena. Ba-dakieguneroizanendue-lazeregina:mantenimen-dulanadela,gastuakdi-

rela,bisitak...Baina«gau-za gutxirekin konforma-tzen garenez, oso gus-tura gaude». Eta etorki-zunera begira Peru-ha-rrik bizia izatea gustatu-ko litzaioke,«usteduda-lako gure kulturaren ar-gi izpi bat egon daite-keela hemen».

Momentuz, buruandituenegitasmoenarte-an,Gorritenearenaurre-ko belardian, harri-ja-sotzailearen eskultura-ren atzean, Euskal He-rriko mapa bat egin na-hi du, erliebe eta guzti.Baditu bai ideiak, bainabaita eskua ere.

ARGAZKIA: G. PIKABEAMuseo sarreran dago1956tik 2009ra Leitzanegon den arkua.

ARGAZKIA: G. PIKABEAPedro Mariskalaren omenez Perurenak egin duen irudia. Atzean, harri-jasotzailearena.

ARGAZKIA: G. PIKABEAPerurena, Gorriteneko azken solairuan. Txoko hau herrikirolari eskaini dio eta modalitate guztiak bildu ditu.

Page 6: 137 langileetatik 56 botatzeko espedientea aurkeztu du ...JuanaOSPITALek 100 urte 26 2010ekoekainaren24a | XXX.urtea | 521.zenbakia Herriko bestak Azpilkuetan eta Lesakan DONEZTEBE

ttipi-ttapa | 521 zbk.

2010.06.246 | IRITZIA

Argitaratzailea Ttipi-Ttapa Fundazioa • Egoitza Anduetzeta, 12 • 31760 ETXALARTel. (+34) 948 63 54 58 • Faxa (+34) 948 63 54 57 • [email protected]

Zuzendaria Aitor Arotzena Erredaktore burua Gurutze Pikabea Publizitatea Usoa Vicente, Kulturkari SLU Berriemaileak Esteban Arotzena, Juana Mari Sai-zar, Kontxi Klaber, Ainhoa, Arantxa eta Maider Ansa, Asier Imaz, Arkaitz Mindegia, Franck Dolosor, Margari Etxenike, Koro Iratzoki, Nerea Altzuri, Joseba Urrotz, Iruneeta Itsaso Elizagoien, Maite Oteiza, Jaione Otxandorena, Xan Harriague, Markel Lizasoain, Eneko Mitxeo, Fermin Etxekolonea, Fernando Etxeberria, Iñaki Telletxea...

Fundazioaren Presidentea Pello Apezetxea Kudeatzailea Joxemanuel Irigoien Administrazioa Amaia GoiaLege Gordailua NA-1324/85 • ISSN 1578-4673 • Tirada 6.000 ale

Erakunde laguntzaileak Etxalar, Leitza, Goizueta, Arano, Areso, Baztan, Sara eta Senpereko udalak, Zugarramurdiko Akelarre elkartea, Bortzirietako EuskaraMankomunitatea, Malerrekako Zerbitzu Mankomunitatea

2010eko harpidetza sariak

Hego Euskal Herria . . . . . . . . . . . .37€ Europa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55€ Baztan, Urdazubi eta Malerreka . . . . . . . . . . . . . . . .31€

Ipar Euskal Herria . . . . . . . . . . . . .55€ Amerika eta Australia . . . . . . . . . .123€ Leitza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15€

Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailakdiruz lagundutako aldizkaria

Euskarabideakdiruz lagundutako aldizkaria

Saverako 137 langileetatik 56 kaleratzeko es-pedienteaaurkeztuduenpresak.Funtziona-rioei soldata eta pentsiodunei pentsioa mu-

rriztu zaie. Ama langileendako laguntzak desager-tu dira eta despidoamerketu. Ekainaren 29an gre-baorokorradeitudutebatzuk, iralaren29anbertzeek.HegoafrikanFutbolMundiala.Realaberrizere lehenmailara igan da (Aupa!). Zein ongi bizi garen!

Ogia baino futbola nahiago

EzpalaAitor AROTZENA

Nabarmentzekoak

Atzera begira � 1998.06.18 / TTIPI-TTAPA 232. zbk

Nafarroako lehen ekomuseoa Zubietako errotanEkomuseoa egiteko asmoarekin, Zubietako errota zaharberritzen ari ziren1998an. Lanak akituxeak zeuden eta uztailean inaugurazio egiteko prest ego-nen omen zen errota, Mikel Belarra Zubietako udal idazkariak errandakoarenarabera. Baserrietan erabiltzen ziren nekazaritza-tresna eta garai bateko erre-mintak erakutsi nahi zituzten. Horretarako eskaria luzatua zuen Udalak etxezetxe, ganbara bazterretan hauts artean erdi galduak zeuden tresnak museoanerakusteko, baina ordura arteko erantzuna kaxkarra izan zen. Halere, 12 urteberanduago, Zubietako errota bisitari aunitz erakartzen duen errealitatea da.

Ilargiak astrologian sentimenduak eta emozioakirudikatzen ditu, eta ez dira gutti beraren ingu-ruan egin diren olerki, amets, kantu, negar eta

maitasunadierazpenak.Venus, berriz, edertasu-na, gozamena, ugalkor-tasuna bezalako gauzazoragarrien irudi.Martekindarra eta adorea, Ju-piterrekbaikortasunaetabertzeplanetekerehain-bat gauza adieraztendizkigute.Niregalderak:ez ote diogu gizakiokhain mezulari haundieierrespetua galdu, eta eskua sartu zakarki? 1959.urtean sobietarrek bidali zuten ilargira lehenbizikozunda, eta geroztik auskalo zenbat tramankulu bi-dali diren planeta guztietara. Horrela, hain erra-nahi eder eta sakonak gordetzen dituzten plane-ta jainkotsu horien azalean txatarra puskak edozapata errestuak uzten ari da gizakia haien birjin-tasunaurratuz.Akaboerromantizismoplanetarioa!

Zerura begira

Nire txandaJoseba URROTZ

Planeta jainkotsuhorien azaleantxatarra puskakedo zapataerrestuak uzten arida gizakia haienbirjintasuna urratuz

Juana OSPITAL MIRANDE100 urte bete ditu Beran

Ekainaren 14anmendebatbetezuenJuanaOs-pitalek. Ortzaizen sor-tua, Elizondoko sagar-dotegia kudeatu zuenLorentxo Errekart se-narrarekin.Azken lauur-teotan Beran bizi da.

Ane BERGARAFutbol jokalari beratarra

Superligak ihes eginbazien ere, Bartzelona-koEspanyolekoneskekErreginaren Kopa ira-bazi zuten futbolean.Ane Bergarak Rayorenkontrako finaleko lehengola sartu zuen.

Martin GOIKOETXEABerako argazkilaria

Madrilen izanzen ,GranVia karrikarenmendeu-rreneko ospakizunenbarreneanantolatutakoGran Vía: El cielo sobreMadrid lehiaketan, au-keratutako bertze 30argazkilarirekin batera.

Page 7: 137 langileetatik 56 botatzeko espedientea aurkeztu du ...JuanaOSPITALek 100 urte 26 2010ekoekainaren24a | XXX.urtea | 521.zenbakia Herriko bestak Azpilkuetan eta Lesakan DONEZTEBE

IRITZIA | 7ttipi-ttapa | 521 zbk.

2010.06.24

Ekainaren12an,EtxalarkoKulturEtxean,bortzherrietatik etorritako 25 euskaltzale bildu gi-nen goiz osoko batzarrean. Aurten manko-

munitateak 20 urte bete dituela aitzakia gisa har-tuta, gogoeta txiki bat egitea zen asmoa.Hasteko, mankomunitatearen sorreran parte har-tu zuten hainbat eragi-leren testigantzekinosa-tutako bideoa ikusi ge-nuen.Lekukohoriekadi-tuta, argi dago 1990eanudalekmankomunitateasortu bazuten aitzinekourteetaneuskaltzale tal-de batek gogotik egin-dako lanari esker izanzela. Zalantzarik gabe,premia handia dugu or-duaneuskararenalde lanegiteko izan zen izpiri-tua eta giroa berresku-ratzeko.Mankomunitatearen 20. urteurrena urte berezikikorapilotsuan suertatu da. Erakunde horren au-rrekontuan inoizko murrizketarik handienak egindituzte, eta gai horren harira eztabaida latzak izandira. Etxalarko batzarrean hainbat ideia eta pro-posamen egin ziren epe laburrean egoera zail ho-netatik ateratzeko.Garrantzitsuena, behar-beharrezkoa dela herritareuskaltzaleakmobilizatzea,mankomunitateaBor-tzirietan euskararen aldeko lana egiteko tresnaegokia dela aldarrikatzeko. Hogei urteotan gauzaaunitz egin dira, eta horri esker gure hizkuntzarenegoera hobetu egin da. Mankomunitateak ere ba-du horretan zerikusia, eta gure eskualdean euska-ra normalizatzeko tresna egokia dela erakutsi du.Etorkizunean ere lan handia dago egiteko, eta ho-rretarako tresna eraginkorrak behar dira. Horrega-tik da hain garrantzitsua mankomunitateak beharbezala funtzionatzeko behar dituen baliabideakizatea.Eta ideia hori epe laburrean gauzatzeko bi bide ai-patu ziren, ondoko hilabeteetan lantzeko gelditudirenak. Batetik, 20. urteurrena baliatuz, manko-munitatearen eguna antolatzea erabaki zen; hel-burua da herritarrak biltzea, erakunde hori Bortzi-rietan euskararen aldeko lana egiteko tresna ego-kia dela aldarrikatzeko. Bertzetik, beharrezkoa da–eta lehenbailehen egin beharrekoa– mankomu-nitatean mugitzen diren eragile ezberdinen arteanadostea behar bezala funtzionatzeko gutxienekobaldintza batzuk, eta horiek beti errespetatzea.Bi ideia zehatz, eta lan aunitz egiteko. Bortzirieta-ko euskara batzordeen, herritar euskaltzaleen etaeuskalgintzaren esku gelditzen dira.

Bortzirietako EuskaraMankomunitateak 20 urte

«Mankomunitateakbehar bezalafuntzionatzekogutxienekobaldintza batzukeragile ezberdinenartean adostea etahoriek betierrespetatzeabehar beharrezkoada»

Patri ARBURUA (Euskara teknikaria)

FutbolekoMundialabete-beteandadagoene-ko. Gure herrietako ostatuetan jende nahikobiltzen da edozein selekzioren partidak ikus-

teko.Gehienak, seguruena,LaRoja-k jokatzendu-en egunetan bilduko dira. Aunitz dira gure arteanLa Roja-ren jarraitzaileak. Horietako aunitzek, or-dea, erranen dute euren burua ez dutela espainolsentitzen,bainanahiagodutelaLaRoja-k irabaztea,azken finean, «hemengo» edo «gure» jokalariakbaitira. Bertze aunitzek, baina, espreski La Roja-kgaltzea nahi dute, ez direlako espainolak, eta uka-zioaren sinbolotzat baitute kamiseta gorridun se-lekzioa. Futbola eta politika nahastea mesprezuzleporatzen zaie azkenhoriei.Baina, futbolaetapolitika bereizi al dai-tezke bada? Ezezkoannago. Ezezkoan nago,politikadenarekinnaha-sia baitago, politika ezbaita nahasten, politikabizitzaberadelako,kon-tzientekiedo inkontzien-tekipentsatzenduguna,gertaeren aitzinean du-gun jarrera, daramagunbizi eredua, eta ikuske-raezberdinhoriekgizar-tean sortzen duten tal-kaetaelkarreragina.Eta,futbola,hori azaleratzenduen elementu bat ge-hiago baino ez da. He-goafrikan, adibidez, fut-bola ez zen kirola baka-rrik. Beltzen kirola zen nagusiki, eta errugbia, be-rriz, xuriena. Horregatik, apartheid-aren garaian,beltzek errugbiko selekzioak galtzea nahi zuten,erregimenaren sinboloa baitzen. Alemanian, Han-burgo hirian, ez da berdina Hanburg SV taldearenjarraitzaile izatea, edo Sankt Paulirena. Lehenbi-ziko taldea hiriko eskuinaren eta neonazien gus-tukoadenbitartean,bigarrenak faszismoaren,arra-zakeriaren eta sexismoaren aurkako jarrera kluba-ren estatutuetan darama. Gure ostatuetara itzuliz,berriz, La Roja-ren alde egotea hautu politikoa da,kontzienteki edo sarritan inkontzienteki hartzendena. Azken finean, jokalari madrildarrak, katala-nak edo andaluziarrak «hemengotzat» edo «gure-tzat» baitituzte euskal futbolzale aunitzek, hortaz,inkontzienteki bada ere, Mundialean «hemengo»ordezkaria LaRoja dela barneratua dute. Zilegi da,legitimoa da, baina La Roja-ren kontra daudenekbezain bertze nahasten dituzte futbola eta politi-ka.

Futbola eta politikabereizi al daitezke bada?

«Euskal futbolzaleaunitzek,inkontzienteki badaere, Mundialean«hemengo»ordezkaria La Rojadela barneratuadute. Zilegi da,legitimoa da, bainaLa Roja-ren kontradaudenekbezainbertzenahasten dituztefutbola eta politika»

Mikel RODRIGUEZ

Kolaborazioak

Page 8: 137 langileetatik 56 botatzeko espedientea aurkeztu du ...JuanaOSPITALek 100 urte 26 2010ekoekainaren24a | XXX.urtea | 521.zenbakia Herriko bestak Azpilkuetan eta Lesakan DONEZTEBE

8 | IRITZIAttipi-ttapa | 521 zbk.

2010.06.24

IRAKURLEAK MINTZO Orrialde honetan ahalik eta gutun gehien kabitze aldera, ez da komeni1.900 karaktere edo 24 lerro baino gehiagoko gutunak bidaltzea.TTIPI-TTAPAk eskubidea du gu-tuna laburtzeko. Gutunarekin batera bidali beharko dira datu hauek: egilearen izen-deiturak, he-rria eta harremanetarako telefonoa. Egilearen izen eta abizenarekin argitaratuko dira gutunak.

m e-Posta: [email protected] Posta: Anduetzeta, 12 31760 ETXALAR

d Tel.: 948 63 54 58 o Faxa: 948 63 54 57

Musungofamiliarenesker onak

Miguel M. SAGASTIBELTZAMusundarrak (Leitza)

Otsailak 28ko goizailun esnatu zitzaigunMusungo familiari, su-te tamalgarri batek gu-re sortetxea eta senideMigelikorenbizitetxeze-nakiskalibaitzigun.Ber-tan,Migelekbereonda-sunguztiakgaltzeazga-in, inoiz berreskuratuezin izangoditugungau-zak galdu genituen: ai-ton-amonen oroigarri-ak, bertako txoko ba-koitzak ekartzen zizki-gun oroitzapenak etasortzen zizkiguten sen-timenduak, …Baina geroztik dena

ezda iluna izan,uneho-rretanbertan,baiondo-rengo hilabete hauetanherritarreknahizkanpo-koek erakutsi diguzuenhurbiltasunak,maitasu-nak, laguntzak,…hun-kiturikgaitu,nolaesker-tu ez dakigularik.Hainbat lagun bildu

eta batzorde bat anto-latu zuten, ekimenuga-ri martxan jarriz: herri-kirolen eta euskal kan-tuen jaialdia, kontu ko-rronteak, …, beren bo-rondate onenez.Hori dela eta, hitz

hauenbidez,bestelaezbaitugu modurik aurki-tzen,eskerrakemanna-hi dizkizuegumoduba-tera edo bestera zuenlaguntza eta elkartasu-na erakutsi diguzuenei.Goizago edo beran-

duago, baina argi duguMusunberrirogoian iku-siko dugula, eta hori

neurri batean zuei es-ker izango dela. Horre-la ba, jakin ezazue gukbertako txoko bakoi-tzean zuen elkartasunaikusiko dugula, eta zu-ek bertara begiratu etaharro egon zaitezkete-la,zueiesker izangobai-ta hori posible.Bihotz-bihotzezmila

eskerbetizorretanegon-go garen Musungo fa-milia guztiaren partetik.

Savera etaBortziriekikoerasoa salatunahi dugu

Koldo SAENZBaztan-Bidasoako LAB

Gaur Bortzirietan,bertako langileriapatro-nalaetaNafarroakoGo-bernuaren ikusmiranjartzenduenberri bate-kin ernatu gara; BerakoSave ra lan teg iakozuzendaritzak 137 lan-giletik 56 kaleratzekoEREaaurkeztudu;plan-tilaren %40.Zoritxarrez hau bera

edoantzekoabehintzat,orainurteerdibizituge-nuen Funveran, SaveraGroupe-renbarruanda-goena Savera bezala.Denak badakigu Fun-verako borroka nolaamaitu zen; 47 langilekaleratuak NafarroakoGobernuaetaenpresa-ren erruz.Urte erdi berandua-

go,aktoreberdinek (Sa-vera Group eta Nafar-roako Gobernua), be-raien ikusmiran jarri di-tuzte 56 langile, kalera-tze kalte ordain mini-

moarekin, eta aurrekobi ERE-tan langabezia-renzatihandibat janetagero; Nafarroako Go-bernuak onartu zituenbiEREeta langileeksuf-ritu zituztenak.EREberri hau izuga-

rrizko kolpea daBortzi-rietako industriarentzat,momentuhonetanarris-ku larriandagoena.Goi-tian aipatutako Funve-raetaSaverazgain,ezinditugu ahantzi ZalainTransformados GrupoCondesa, Arcelor Mi-ttal, CompositesGureaeta abar luze batetakolangileak, patronalarenerasoaldihauek jasatenari direnak, NafarroakoGobernuaren konplizi-tatearekinBortziriakde-sertu industrial bat bi-lakatzeradaramatenak.LABetik adierazi na-

hiduguBortzirietakobi-zitza sozio-laborala hil-tzeko arriskuan dagoe-la, beraz, agente politi-

ko, sindikal eta sozialguztien erantzukizunadaEuskalHerrian alda-keta politiko eta sozia-larenbidean laneanari-tzea,Bortzirietakoetor-kizuna bermatzeko.Nafarroakopatrona-

lak eta UPNren gober-nuakNavarra foral y es-pañola baten aldekoapustuaegitendute,etaIruñea-Logroño ardatzekonomikoa indartuna-hidute,EAE-rekinharre-manekonomikogehiendituzten eskualdeak(Sakana eta Bortziriak)ahulduz. Sakana etaBortzirietako langileekerakutsi dute erasoenaitzinean ez dutela bu-ruamakurtukoetaetor-kizunean ere ez duteeginen.BukatzekoLABekel-

kartasuna adierazi na-hi die Saverako langi-leeietaborrokarakodeialuzatzendugu,azken fi-nean hau baita langile-

ek daukagun arma ba-karra.Horregatik,egoe-raren larritasunaz jabe-turik, denon inplikazioabeharrezkoadaaldake-ta politiko eta soziala-ren alde borrokatzeko,eta Saverako langileakjasatenaridirenerasoa-ren aurrean.

AmaiurkoMunon eginnahi dutenharrobia

Amaiurko HerriaJulian REKALDE (alkatea)Itziar ALEMAN (kargoduna)

Amaiurko Muno al-dean ofita harrobi ba-tendako zundaketakegin nahi zituztela jakingenuen;Udalak ez ziongarrantzirik ematen,

Irakurleak mintzo

Bota bertsoaIrati ARRIETA (Sunbilla) • Doinua: Betroiarena

Konponbide bat nahi tajai dugu hoiekinharritzekoa bainaez dabiltza finaspalditik dabiltzahemen denak berdineta ni ere bat natornere herriarekinSunbilko atarinbada hainbertze minya konpondu ezindiot entzun dadinsarrera berria uainbehar da egin.

Bide gurutze hontanhamaika istriputa hori saihestekomodua aurkituhalere gobernuakez du obeditunahi duguna lortzekoborrokan segituez gaitu gaindituhau ez da amaitutrafikoa geldituprotestak jarraituobrak hainbeste bizibalio al ditu?

Sunbillako bidegurutze berria

Page 9: 137 langileetatik 56 botatzeko espedientea aurkeztu du ...JuanaOSPITALek 100 urte 26 2010ekoekainaren24a | XXX.urtea | 521.zenbakia Herriko bestak Azpilkuetan eta Lesakan DONEZTEBE

IRITZIA |9ttipi-ttapa | 521 zbk.

2010.06.24

11 galdera labur

Musikaria ala tabernaria. Nor daXabi Ospital?Tabernaria.Zer eman dizu musikak?Aunitz ematen dit musikak, bainaaldi berean, eguneroko honetatikihes egiteko aitzakia ere bada.Uda honetan kontzerturik bai?Momentu honetan ez. Orain kantaberriak egiteko aprobetxatzen arigara Ufestuek-ekin, eta lasai gau-de.Eta zer dute Zubipuntakotaloek hain onak izate-ko?Hori talogileari galde-tzea izanen litzatekeegokiena,bainanik, ja-le bezala, uste dutar ras onakdaudela.Erratzukobestetan,lanaalabes-ta?

Ostatuan nagoenetik lana.Erratzuko bestetatik gehien gus-tatzen zaizuna zer da?Kontzertuak.Baduzu musikaz gain, bertze za-letasunik?Irakurtzea edo kirola pixka bat egi-tea gustatzen zait, baina nire afi-ziorik haundiena musika da.Zertan du Baztanek hutsunerikhaundiena?Beharbada, lanpostu eza.

Etaegoerapolitikoazgalde-tuko banizu?Dugun Udal honetan ezgaudedenak.Hirugarrenaukera, Ezker Abertza-learena, kanpoan dagoeta hori ere azpimarra-tzeko gabezia haundiada.

Baztandikgehiengusta-tzenzaizunazer da?Lekuabera.Ametsbat?EuskalHerriaske bat.

� Xabi OSPITAL � Erratzuko Zubipunta ostatuko nagusia

zundaketak baitzirenbakarrik, … baina Baz-tanen izan diren bertzekasuengatik badakiguhonen ondotik zer etordaitekeen.Harrobi bat egiteko

ez zela leku aproposaohartu ginen berehala,Amaiurkoherritikbikilo-me t ro ta ra , ba i naAmaiurko herritar er-diak bizi direnbaserrie-tatikaisehurbilago,200metrotatik hasita.Beraz, Baztango

BatzarOrokorreanzun-daketen gaia aterakozutela jakinik, herrita-rrok aitzinatzea eraba-ki genuen Herri Galde-keta bat eginez; parte-hartzea ikaragarria izanzen, % 87a bozkatzeraetorri zelarik, eta haue-tatik%94,50ak zunda-keta eta harrobiar iEZETZA erran zion.Batzar Orokorrera

eramangenituenatera-tako datuak, azalduzgarbi zegoela amaiur-tar gehienen iritzia, ha-la ere, ez zuten HERRI-KOBATZARRAGOGO-AN EDUKI, beraz, haudasalatunahidugun le-hendabiziko afera. He-rrietakoBatzarreakzer-

tarako?? Zer dela etaez da herri galdeketaerrespetatu?Harrobiak behar di-

rela bistan dago, bainauste dugu horren gai-netikherritarronosasu-na eta segurtasuna da-goela,beraz, legeakhe-rrietara eskatzen ditu-en guttienezko distan-tziezgain, harrobietatikbaserrietarainoko dis-tantzia minimoa ezar-tzea ere eskatzen du-gu, baserritarrok erepertsonakbaitara, ez aldahala?Legediedoor-denantzahauUdalarenbetebeharra da, etaBaztango herri eta ba-serri guztien eskubideada hauxe.Zundaketak egin di-

tuzte, herriak oraindikez du emaitzei buruzkodaturik hartu, bainabe-r r i z e re b i ldu garaAmaiurko haur, gazte,eta ez hain gazte, ho-rrelako kondizioetanharrobirikezdugulana-hi manifestatzeko.Oraingo honetan

Amaiurri tokatu zaio,…bainaondokoannori to-katuko zaio?

Page 10: 137 langileetatik 56 botatzeko espedientea aurkeztu du ...JuanaOSPITALek 100 urte 26 2010ekoekainaren24a | XXX.urtea | 521.zenbakia Herriko bestak Azpilkuetan eta Lesakan DONEZTEBE

10 | HERRIZ HERRIttipi-ttapa | 521 zbk.

2010.06.24

Olerkia,narratiba,etnografia,deklamazioaneta bertsoidatzietan emandira sariak

TTIPI-TTAPANafarroako ikaste-

txeetako 2009-2010ikasturteko euskarazkolehiaketen sariak emanzituenekainaren4anNa-farroako GobernukoHezkuntzakontseilariak,AlbertoCatalanek,Nafa-rroako Jauregiko TronuAretoan. Aurtengoa le-hiaketaren 21. edizioaizandaetaguztira27sa-ri eman zituzten moda-litate hauetan: olerkiansei,narratibanbertzesei,bertso idatzian hamabieta deklamazioan, irratigidoianetapodcastean,

hau da, Pedro Diez deUlzurrun lehiaketan, hi-ru. JoseMariaSatruste-gi etnografia lehiaketanez zuten saririk eman.Lehiaketetan guztira

1.556 lan aurkeztu zirenetahorietatikhainbates-kualdekoikastetxeetatikbidalitakoak izan ziren.Aipatu,halaber,emanzi-ren 27 sarietatik 15 es-kualdera etorri zirela.

BERTSOPAPER LEHIAKETABertsopaper lehiake-

tan, Lehen Hezkuntza-ko bigarren zikloan,BaztanIkastolakoOierAriztegi Elizondok lortuzuen lehen saria etaBe-rako Rikardo BarojaikastetxepublikokoOierLarretxea Agirrek biga-rrena.Hirugarrenzikloan,le-

henbiziko saria Lesaka-ko Tantirumairu Ikas-tolakoPauloRamosZu-maldek jaso zuen, biga-rrenaLeitzakoErletaes-

kolako Joanes IllarregiMarzolek eta hirugarre-na ikastetxe bereko Be-ñat Altzelai Kanflankak.DBHko lehen zikloan

ere hiru sariak ingurukoikasleentzat izan ziren:lehenbizikoa Goizueta-ko Andres NarbarteXalto ikastetxeko Ain-hoa Zabaleta Ir iba-rrenentzat,bigarrenaDo-neztebeko MendaurInstitutuko Beatriz Ma-ritorena Ganboarentzateta hirugarrena BerakoTokiOnaInstitutukoXa-batMatxikoteSeinigan-tziarrarentzat.DBHko bigarren zi-

kloan,bigarrensariaBe-rako Toki Ona institu-tukoAinaraEtxabideSa-garzazu lesakarrak es-kuratu zuen.

LITERATURALiteratura lehiaketan,

poesia arloan, Lehen

Hezkuntzakohirugarrenziklokolehenbizikobisa-riakLesakako IrainIkas-tetxepublikokoikasleen-tzat izan ziren: lehenbi-zikoaJavierElizaldeBe-nitezentzat eta bigarre-naLauraPrietoGarmen-diarentzat.DBHko lehen zikloko

lehen saria, Berako To-kiOnaInstitutukoNaia-ra Martin Goia lesaka-rrak eskuratu zuen.

NARRATIBANarratiba arloan,

DBHko lehen zikloko le-henbiziko saria BerakoLabiaga IkastolakoJaione TelletxeaMendi-gutxia lesakarrarentzatizanzenetabigarrensa-ria,berriz,ArantzakoEs-kolako Mikel OteizaAlmandozentzat.

IRAKURKETA ETADEKLAMAZIOA

Irakurketa eta dekla-mazio lehiaketan, azke-nik,LehenHezkuntzakobigarren zikloan, Lei-tzako Erleta ikastetxepublikoko20ikaslekosa-tutakoKuxkuxerotaldea-rentzatizanzenlehensa-ria.Sarituekdiploma,tro-

feoaetabonoakhartuzi-tuztenekainaren4koeki-taldian –125eta 200eu-ro artekoa narratiban,olerkian eta bertso ida-tzian; eta 500 eurokoadeklamazioan, lanaktal-dekoegitendituztelako–eta DVD bat ere bai, sa-ritutako obrekin.Ekitaldian,kontseila-

riazgain,Antolamendu,Kalitate eta Berrikun-tzako zuzendari nagu-sia, Teresa Aranaz Ji-menez, eta Euskarabi-deakozuzendarikudea-tzailea, Xabier AzanzaArbizu izan ziren.

NAFARROA � SARIKETA

Ikastetxeetakoeuskarazkolehiaketen hainbatsari etorri diraeskualdera

KULTURA

ARGAZKIA: NAFARROAKO GOBERNUA

Nafarroako Jauregiko Tronu Aretoan banatu ziren sariak ekainaren 4an.

Page 11: 137 langileetatik 56 botatzeko espedientea aurkeztu du ...JuanaOSPITALek 100 urte 26 2010ekoekainaren24a | XXX.urtea | 521.zenbakia Herriko bestak Azpilkuetan eta Lesakan DONEZTEBE

LESAKAuztailaren 2tik 11ra

Page 12: 137 langileetatik 56 botatzeko espedientea aurkeztu du ...JuanaOSPITALek 100 urte 26 2010ekoekainaren24a | XXX.urtea | 521.zenbakia Herriko bestak Azpilkuetan eta Lesakan DONEZTEBE

12 | ttipi-ttapa | 521 zbk.

2010.06.24

Pello EtxebesteEzpatadantzarien kapitaina

“Sanfermin Egunahagitz berezia dadantzariontzat,

baina aldi bereanluzea eta gogorra

ere izaten da”

Pello Etxebestek 23 urte ditu etaSanferminetanzortzigarrenurteabetekoduezpatadantzari: “Gaiz-kaSarasolakapitainzenekoazkenurteanhasinintzen,Mikel Irigoienkapitain zeneko lau urteak eginnituen eta berari erreleboa har-tu eta azkeneko hiruetan ni iza-nen naiz kapitain” dio. Ttikitatikaritudadantzan. “Haurranintze-nean bi dantza talde izaten ziren,etaniIrainenaritzennintzen.Gero,elkartu zirenean ere segitu nu-en, 18-19 urte egin nituen arte,gauza sobera nuen eta utzi eginnuen dantza taldea. BainaLesakakoaizanik,ezpatadantzariizateko ilusioa nuen eta hori eznuen utzi, egun hori hagitz poli-ta da”.Pello beti dantza munduanmurgilduaegonbadaere,Lesakanezpatadantzari aritzen direngehienak ez omen dute halakoformakuntzarik: “Azkenurteetansartzen diren gehienak ez duteinoiz ere dantzatu, ez dakite jotaxinple bat dantzatzen, eta horinabari da, lan handia egin beharizaten da”.Sanferminetarako prestakuntzaezpatadantzari taldearen osa-ketaren araberakoa izaten da.“Joan denurtetik, izatekotan, al-daketabatedobi izanenduguaur-ten, eta jende bera izanik, ez dahainbertze entsaiatu beharrik.Maiatz erdialdera edo bukaeraaldera hasten gara entsaiatzen

Page 13: 137 langileetatik 56 botatzeko espedientea aurkeztu du ...JuanaOSPITALek 100 urte 26 2010ekoekainaren24a | XXX.urtea | 521.zenbakia Herriko bestak Azpilkuetan eta Lesakan DONEZTEBE

| 13ttipi-ttapa | 521 zbk.

2010.06.24

eta berriren bat sartzen bada,dantzakerakutsiegitendizkiogu.Batzuekin bertzeekin bainopazientzia gehixeago behar iza-ten da, baina denek nahiko abu-do hartzen dute”. 10-15 bat en-tsaio egitea gustatzen zaioEtxebesteri, “lehenbiziko asteanparebatetagero,asteanhiruen-tsaio…”. Sanfermin egunean,kapitainak ardura berezia dauka15ezpatadantzarienartean:“De-nak zuri egiten dizute kaso,pausuaeramanbeharduzu,arra-tsaldeko aurreskua ere zeronekdantzatu behar duzu eta lehen-bizikourteanurdurinintzen.Azke-nean tonteria bat da, baina ardu-ra berezia da, dudarik gabe. Mi-laka aurresku dantzatu ditut,ezkontzatan-eta, baina Sanfer-minetakoa berezia da, aitzinetikpixko bat estiratu eta pentsatzenhastenzara‘hankaaltxatzerakoaneznaizgibeleraeroriko,ez?’,kez-ka gehiago izaten da”. Ez-patadantzarientzako Sanfermineguna hagitz polita eta bereziaizaten da, baina aldi berean,gogorra eta luzea. “Azkeneanluzea egiten da, bai ” dio kapi-tainak, “prestakuntza pixko batkomeni da, kirola egiten baduzuhobe, lasterka edo futbolean ari-tzen garenak errazago pasatzendugu eguna. Desberdina da, ezzara lasterka ibili behar, oinezpausu luze batean baizik, bainaazkenean nabari da. Ez gaude es-partzinekinibiltzeraohituaketahan-ka zolean nabari da. Gero badiradantzak biz iagoak direnak,‘Ziarkakoa’adibidez,esplosiboada”.Horregatik, bezperan zaintzeakomenigarria dela uste du Pello

Etxebestek,“nahizetabatzuentzathori betetzea zaila den, egun ho-rrek merezi du. Ni ez naiz inoizateriaitzinekoeguneanbestaegi-tera, lasai ederrean egoten naizetxean”.Hori bai, Incansables txaranganere aritzen denez, noizbaitgoizaldera arte lanean aritzeasuertatu zaio eta, “bizpahiru or-du lo egin eta gero, ezpatadan-tzarizateratzea,horigogorraeginzitzaidan”. Azken urteetan, SanFermin egunaz aparte, Pello ezda herrian izaten bestetan,Iruñeanaritzenbaita txarangare-kin. “Ez dut batere bizitzen, uz-tailaren6aeta7abakarrik.Peñenegunean izatea ere gustatukolitzaidake, baina lanarengatik ezda posible”.Incansablestxarangarekinharat-honatean ibiltzen da uda osoan,baina txarangarekindantzanari-tzeko gero eta ohitura guttiagodagoela onartu du Pellok. “Orainnonahi izaten damusika eta jen-deak gero eta kasu guttiago egi-ten dizu. Halere, Hernaniko San-juanetan aunitz dantzatzen duteeta txarangarekin ibiltzen dira;Elizondoko koadrillen eguneanere…Lesakanerepeñenbajadanbakarrik egiten dute kaso,bertzela gutti”. Azkenean, nahizetabestagiroanbizituudaosoan,Pellorentzat lanada.“Joatenzaraherri bateko txupinazora eta he-rri horretakoak denak kontentdaude, besta egiteko irrikitan,baina guretzat ‘bertze bat’ da,ohitzen zaraeta zure lanada.Nikez dut bestarekin disfrutatzen,musika jotzearekinbaizik” aipatudigu lesakarrak.

Page 14: 137 langileetatik 56 botatzeko espedientea aurkeztu du ...JuanaOSPITALek 100 urte 26 2010ekoekainaren24a | XXX.urtea | 521.zenbakia Herriko bestak Azpilkuetan eta Lesakan DONEZTEBE

uztailak 2 ORTZIRALA

22:20 Musika bandaren emanaldia Oninerrekaren gainean

uztailak 3 LARUNBATA

15:30 Plater tiro lehiaketaIllasmendiko tiro-eremuan,Pagolleta ehiza elkarteak antolatuta

uztailak 4 IGANDEA

Goizez Ibilaldi neurtuaBortzirietakoGorriak antolatutaIzen-ematea: 09:00ak arte.Irteera 09:30ean Plaza zaharretik.

17:30 Trikitixa txapelketaPlaza Zaharrean

14 | ttipi-ttapa | 521 zbk.

2010.06.24

Page 15: 137 langileetatik 56 botatzeko espedientea aurkeztu du ...JuanaOSPITALek 100 urte 26 2010ekoekainaren24a | XXX.urtea | 521.zenbakia Herriko bestak Azpilkuetan eta Lesakan DONEZTEBE

uztailak 6 ASTEARTEA

12:00 Suziriak bestei hasiera emanen die

12:00 Txistulariak, soinulariak, Musikañatxarangak, trikitilariak eta haur ttikiendanborradak herriko karrikakgirotuko dituzte

17:30 Tantirumairu Euskal Folklore taldearenerakustaldia frontoian

20:00 Peña guztien ordezkariak altxaferoabota ondotik, danborrada nagusiaabiatuko da. Erraldoi, buruhaundi,danbor-jole, soinulari eta Lesakakobandaren laguntzarekin karrikazkarrika ibiliko dira

00:00 Dantzaldia Triki ta ke taldearekinTxaranga karriketan ibiliko da

| 15ttipi-ttapa | 521 zbk.

2010.06.24

Page 16: 137 langileetatik 56 botatzeko espedientea aurkeztu du ...JuanaOSPITALek 100 urte 26 2010ekoekainaren24a | XXX.urtea | 521.zenbakia Herriko bestak Azpilkuetan eta Lesakan DONEZTEBE

08:30 Ezpatadantzarienmeza ixilaJoan-etorria Txistulari bandarenlaguntzaz eginen da

10:30 Udalbatza bertze agintariekin,Ezpatadantzari eta Musika Bandarekinbatera, abiatuko dira Herriko Etxetikelizara,MezaNagusira. Han, LesakakoAbesbatzak abestuko du

Ondotik Fermin Zaindariaren irudiarekinprozesioa

Ondotik Onin errekaren bi aldeetan egiten denZubigainekoa dantza

Ondotik Agur edo dantza bera Plaza Zaharrean,ikurra Herriko Etxera igan aitzinean

18:00 Bezperak; Elizako joan-etorriaMeza Nagusira bezala eginen da.

Ondotik Ezpatadantzari taldeakMutil-dantza,Neska-dantza, Aurresku eta jotakdantzatuko ditu Plaza Zaharrean

19:30 Bertso jaialdia Plaza Zaharrean ArranoElkarteak antolatua. Andoni Egaña,Maialen Lujanbio , Amets Arzallus,Julio Soto eta Estitxu ArozenaGGaaii--jjaarrttzzaaiilleeaa:: Iban Garro

Gauean Dantzaldia Gaubela taldearekinEgun osoan Musikaña Txaranga karriketan

16 | ttipi-ttapa | 521 zbk.

2010.06.24

uztailak 7 ASTEAZKENASanfermin eguna

Page 17: 137 langileetatik 56 botatzeko espedientea aurkeztu du ...JuanaOSPITALek 100 urte 26 2010ekoekainaren24a | XXX.urtea | 521.zenbakia Herriko bestak Azpilkuetan eta Lesakan DONEZTEBE

| 17ttipi-ttapa | 521 zbk.

2010.06.24

09:00 Peñen gosaria10:00 Peñen danborrada, Musikaña

txarangarekin12:00 Betizuak, Plaza Zaharrean Musikaña

txarangarekin

17:00 Plaza zaharrean Poxpolo ta konpainia haur ikuskizuna

18:00 Peñen kontzentrazioaMusikañatxarangarekin, Peñen jautsiera egiteko

ArratsaldezGauez Dantzaldia ImanolDJarekin

uztailak 8 OSTEGUNAPeñen eguna

LESAKAuztailaren 2tik 11ra

Page 18: 137 langileetatik 56 botatzeko espedientea aurkeztu du ...JuanaOSPITALek 100 urte 26 2010ekoekainaren24a | XXX.urtea | 521.zenbakia Herriko bestak Azpilkuetan eta Lesakan DONEZTEBE

18 | ttipi-ttapa | 521 zbk.

2010.06.24

Juan Fermin MitxelenaLesakako alkatea

“Iazko aurrekontuberarekin egun bat

gehiago izanendute Sanfermineketa garbiketa lanakhobe eginen dira”

Juan Fermin Mitxelena Lesakakoalkateak aipatu digunez, iazko au-rrekontu berbera izanen dute aur -ten Sanferminek: “63.000 eurokoaurrekontua izanen dugu, iazkoberbera, baina egun bat gehiagosartu dugu, larunbatean bukatubeharrean igandean bukatuko di-ra bestak. Diru berarekin luzatuegin dugu. Peñen egunean goizeta arratsaldez izaten ziren be -tizuak eta orain goizez bakarrikparatu dugu eta arratsaldekoaigande eguerdi pasatu dugu”. Gar-biketari dagokionez, joan denurtean arazoak izan ziren eta ho -rreri garrantzia eman diote Herri -ko Etxean. Alkateak aipatu di-gunez, “garbiketa berriz ere kan-poko enpresa baten esku utzikodugu, joan den urtean hutsegitehandia izan zelako, bestak akau-tu eta ondotikan egunak eta egu-nak jendea kexaka. Larunbat etaigandean, egunik fuertenetan gar-biketa sakonak eginen dira etaastelehenean garbiketa oroko rraeginen da, karrika guzietan sar-tuta, orain dela bi urte arte etor -tzen zen enpresarekin. Musikataldeei fuerte estutu diegu aurre -kontuetan horretarako”.Gainerakoan aldaketa handirik ezda programan. Txupinazoa bainolehen badira taldeak zerbait an-tolatu nahi izaten dutenak, platertiroketa dela, musika bandak erre -ka gainean eskainiko duenkontzertua, trikitixa lehiaketa,

Bortzirietako Gorriak taldeak an-tolatutako ibilaldi neurtua… Txu -pi nazotik aitzinera berdintsu joa-nen dira bestak, iaz bezala gerri -koa estututa, baina besta giroakhorretarako bideratzen den diru-arekin zerikusirik ez duela ustedu alkateak. “Hondarrean bestagiroa besta egiten duenak antola -tzen du, plazan izaten diren taldeeidagokienez, batzuei bat gustatukozaie, bertzeei bertzea, baina saia -tu gara ahalik eta eskaintzarik za-balena ekartzen. Peñen egunera -ko, gazteen gustukoa den DJaekarri dugu, baina joan den urteanbaino %40 guttiago kobratuko du.Baina leku guzietan hori gertatzenari zaiola onartu digu, egoera ho -rre la dago eta hala onartu be-harra dago”. Bazkari eta otorduofizialetan ere, prezio jakin batparatu eta horri eutsiko diote. “Ezda bertze urteetan hainakobazkaririk izanen, baina bazkariabai izanen da. Gainerakoan ezdugu elkarrekin egoteko moduriketa hori mantenduko dugu. Kul-tur taldeek izaten dituzten luntx-ak ere berdin eginen dira, bainapixko bat gastua neurtuta”adiera -zi digu alkateak. Etorkizunera begira, murrizketaegoera hau mantendu beharkodela uste du Mitxelenak, bainapixkanaka buelta emanen zaiolaere uste du. “Urrian berriz erealkatetza hartu nuenean, e rrannuen herrikoiak ez diren neurri-

Page 19: 137 langileetatik 56 botatzeko espedientea aurkeztu du ...JuanaOSPITALek 100 urte 26 2010ekoekainaren24a | XXX.urtea | 521.zenbakia Herriko bestak Azpilkuetan eta Lesakan DONEZTEBE

| 19ttipi-ttapa | 521 zbk.

2010.06.24

ak hartu beharko zirela. Diru sa -rrerak handitzen saiatzen gara,orain bertan Irain gain horre tanbabes ofizialeko 54 etxebizitzaegiteko promozioa bada, horimartxan paratzean lizentzia rekineta udalari ordaindu behar zaion%10 horrekin, izanen dira sa -rrerak. Horrekin diru mordoxkasartuko da, ez lehen izaten zirenkopuruak, denak babes ofiziale -koak direlako. Pixkanaka-pixka -naka gastuari eskapatu gabe kon-tuz eta sarrerak ahal den neu -rrian handituz ateratzen joanengara, baina hurrengo bizpahiruurtetan ez zaio aisa buelta ema-nen. Toki guzietako egoera dahori, ez da gure kasua bakarrik.Ez dago konfindatzarik eta kostaeginen da” dio alkateak. Juan Fer-min Mitxelenari San Fermin egu-na da gehien gustatzen zaiona,“egun guziko ekitaldiekin boro-biltzen baita egun handia, egunkonpletuena da. Peñen eguna erehagitz polita da gazteentzat; 9anhaurrentzako egun polita izatenda eta instituzionalki inguruko

udaleko ordezkariekin biltzengara, aperitiboa hartu, arazorikgabe solas egiteko giro polita iza-ten da, batzuk pilota partidarajoaten dira bazkalondoan…” Azkenhiru urtetako bestetan oposizioanizan ondotik, aurten berriz erealkatearen aginte-makilarekinizanen da Mitxelena, eta ardurakez direla berdinak onartu du:“Gauaz berdin berdin ibili naizbestetan alkate izan edo ez izan,baina erresponsabilitatea ez daberdina. Alkate zarenean, badiraegunean zehar momentu batzukbehar den bezala eta behar dentokian egon behar duzuna”.Kezkarik handiena ortziral etalarunbat arratseko jendetzarekinizaten du Mitxelenak. “Betipentsatzen duzu, ‘hemen zerbaitgertatuko balitz, zer?’ Beti izandugu protokolo bat, fabrikarekinkontatuz, hortik atera ahal iza-teko, baina gertatzen ahal da fabri -ka eta Tomasenekoborda arteannorbaitek kotxea traban utziizana… Kezka horiek handiagoakdira alkate zarenean”.

Page 20: 137 langileetatik 56 botatzeko espedientea aurkeztu du ...JuanaOSPITALek 100 urte 26 2010ekoekainaren24a | XXX.urtea | 521.zenbakia Herriko bestak Azpilkuetan eta Lesakan DONEZTEBE

10:30 Haur eta gurasoen danborradaMusikaña txarangak lagunduta

11:00 Haur animazioa, “Gorriti”, Eltzeta plazan12:00 Betizuak, Plaza Zaharrean Musikaña

txarangarekinArratsaldez Plazan haurrentzako tailerrak,

puzgarriak, ludoteka…18:00 Frontoian, esku pilota partidak

profesionalen artekoakArratsaldez

Gauez Dantzaldia Egan taldearekinMusikaña Txaranga karriketan

uztailak 9 OSTIRALAHaurren eguna

20 | ttipi-ttapa | 521 zbk.

2010.06.24

Page 21: 137 langileetatik 56 botatzeko espedientea aurkeztu du ...JuanaOSPITALek 100 urte 26 2010ekoekainaren24a | XXX.urtea | 521.zenbakia Herriko bestak Azpilkuetan eta Lesakan DONEZTEBE

11:30 Andra Mari Zahar Etxeko lorategian,Nafarroako Jotak, Voces del Ebro taldearekin. San Fermin Jubilatu eta Pentsionisten Elkarteak antolatua

12:00 Betizuak, Plaza Zaharrean Musikaña txarangarekin

16:30 Frontoian, Arkupe Elkarteak antolatua,haurren pilota erakustaldia

18:00 Nafarroako Jotak Voces del Ebro taldearekin Plaza Zaharrean

18:00 Eskolttikitik Txakainera kalejira, Musika Bandarekin

20:00 Txakaindik jautsiera, zortziko doinuarekinArratsaldez

Gauez Dantzaldia Gabezin taldearekinOndoren Musikaña Txaranga karriketan

03:30 Jai-hilakMusikaña txarangarekin

uztailak 10 LARUNBATABikoteen eguna

12:00 Betizuak, Plaza Zaharrean Musikaña txarangarekin

Arratsaldez Dantzaldia Gaubela taldearekin

uztailak 11 IGANDEA

| 21ttipi-ttapa | 521 zbk.

2010.06.24

LESAKAuztailaren 2tik 11ra

Page 22: 137 langileetatik 56 botatzeko espedientea aurkeztu du ...JuanaOSPITALek 100 urte 26 2010ekoekainaren24a | XXX.urtea | 521.zenbakia Herriko bestak Azpilkuetan eta Lesakan DONEZTEBE

22 | ttipi-ttapa | 521 zbk.

2010.06.24

Iraia EtxabideKartelaren eta programaren azalaren egilea

“Ezpatadantzariaren irudirik gabe zailada Sanferminetako kartela osatzea,

alde horretatik segurura jo dut”

Lesakako Sanferminetako karte-laren eta bestetako programarenazalaren egilea da Iraia EtxabideEtxeberria, 22 urteko gazte le sa -karra. Arrasateko Mondra gonUnibertsitatean egin duen Inge-nieritza teknikoa, industriala etadiseinu karrera bukaerako proiek-tua egiten ari da, Donostiako es-tudio batean. “Hiru urteko ka rre -ra da eta laugarrena proiektuaegiteko”, dio. Kartel lehiaketaralehen aldiz aurkeztu du lana, bainaportada lehiaketara iaz bertze lanbat aurkeztu zuen, “ez nuen inoizegina eta animatu nintzen, bainaazterketetan nintzen eta ez nuendenbora sobera hartu. Aur ten la-saiago nintzen, proiektuarekin,bertze martxa batean, azterke-

tarik gabe, biek egitera saiatu naizeta ongi, hagitz ongi”.Izugarrizko sorpresa izan da bere -tzat bi sariak eskuratzea.“Deitunindutenean erran nuen, ‘ez daposible biak irabaztea!’. Lehenen-go aldia da aurkezten nuena etaLesakakora bakarrik aurkeztudut. Orain bai, mundu guziak erra -ten dit, ‘badaukazu ez dakit nonhalako lehiaketa bat’, baina ez dutinon aurkeztu” erran digu Iraiak.Bere ustez, ikasketak lagun izanditu sariak irabazi ahal izateko,“oinarri tekniko batzuk ematendizkidatelako, diseinuko asigna -turak baditu, diseinu grafikoa gus-tatzen zait eta azkenean sal -tseatzea da. Nik argazki bat har-tu dut oinarri eta argazki ona

Page 23: 137 langileetatik 56 botatzeko espedientea aurkeztu du ...JuanaOSPITALek 100 urte 26 2010ekoekainaren24a | XXX.urtea | 521.zenbakia Herriko bestak Azpilkuetan eta Lesakan DONEZTEBE

| 23ttipi-ttapa | 521 zbk.

2010.06.24

baldin baduzu, argazkiak berakaunitz erraten du, errazagoa da.Photoshop programarekintratatzen dut argazkia eta zerbaitidazteko edo gauza gehiagosartzeko marrazketa bektorialekoprogramak erabiltzen ditut, Free-Hand edo Ilustrator, bien artekokonbinazioa ongi gelditzen da”.Ezpatadantzariak ageri dira berelanean eta, orokorrean, horixeizaten da lehiaketara aurkeztendiren lan gehienen gaia. “Pen tsa -tzen dut erabat aldatuko bagenugaia ez lukeela inork kontuan har-tuko, horregatik kartelean ezpata -dantzariak sartu ditut, beti beza-la, baina portadan neska dantzari-ak ere sartu nahi nituen. Nerealdetik ‘segurola’ xamar jokatzeaizan daiteke, baina alde horre-tatik Lesakan nahiko tra di zionalakgarela iruditzen zait. Portadangauza ezberdinak egiteko aukeragehiago dago”. Diseinua rekin ez ezik, musika -rekin eta dantzarekin ere harre-man handia du Iraiak. Zeharkakotxirula jotzen du musika bandaneta aunitz gustatzen zaio San Fer-min egunean jotzea. Dantzaridagokionez, Tantirumairu euskalfolklore taldeko kidea da 5 urtezituenetik eta bezperako jaialdiandantzatu du orain arte. Aurten,Sanfermin arratsaldean dantza -tzeko deia jaso du lehen aldiz,“etabaiezkoa eman dut, probatzea-gatik eta egun hori bertze modubatean bizitzeagatik, baina gus-tatuko litzaidake goizean ban-darekin ere ateratzea. Gehienezlau urtez egiten ahal dute neskekdantza San Fermin egunean etaadina ailegatzen denean HerrikoEtxetik deitzen dute”. Iraiari ku-

riosoa iruditzen zaio dantzarekingertatzen dena Lesakan. “Mutilekadin batetik goiti uzten joaten di-ra Tantirumairu dantza taldea,baina gero denak sartu nahi iza-ten dute ezpatadantzari taldean.Tantirumairun 20 bat neska iza-nen gara eta hiru mutil, nahiz etaorain bi mutil sartu diren. Guk da-goeneko ez dugu mutildantza edoneskadantzarik egiten, denokdenetik egiten dugu. Orain AritzSalamancarekin ikasten dugu, biastetik ortziraletan biltzen garaeta gero asteazkenetan ere ari -tzen gara”. Sanferminetako egunguziek zerbait berezia daukateIraiarentzat, “bezperan kristongogoekin hasten zara, txupina-zoa, dantza saioa, tanborrada,afari on bat dantza taldekoekineta gero besta… biharamoneanetxera joan, txirula hartu eta ban-darekin jotzera, egun polita da etapeñen eguna izugarria izaten da,aunitz gustatzen zait. Azkenekoeguna lasaiagoak dira, baina on-gi daude”. Bestetako programan sartzekoez zaio deus berezirik gogoratzen,“programa hor dago, baina geronorberak egiten du bere planabere neurrira. Betizuak ez zaiz -kit sobera gustatzen, baina ikustendut zenbat jende izaten den etapentsatzen dut jendeari gustatzenzaizkiola”.Mila euroko saria ere ongi eto -rriko zaio Sanferminetan goza -tzeko: “Sari polita da, mila eurobada zerbait, baina lagun guziakari zaizkit trago batera gon -bidatzeko erraten. Sanfermin onbatzuk botatzeko ongi etorriko di-ra eta gero oporralditxo bate rakoailegatzen bada…”.

Page 24: 137 langileetatik 56 botatzeko espedientea aurkeztu du ...JuanaOSPITALek 100 urte 26 2010ekoekainaren24a | XXX.urtea | 521.zenbakia Herriko bestak Azpilkuetan eta Lesakan DONEZTEBE

24 | ttipi-ttapa | 521 zbk.

2010.06.24

Page 25: 137 langileetatik 56 botatzeko espedientea aurkeztu du ...JuanaOSPITALek 100 urte 26 2010ekoekainaren24a | XXX.urtea | 521.zenbakia Herriko bestak Azpilkuetan eta Lesakan DONEZTEBE

| 25ttipi-ttapa | 521 zbk.

2010.06.24

Ioar TaintaLesakako bertsolaria

“Kristona izanenlitzateke noizbait

San Fermin egunean kioskotikbertsotan arituahal izatea”

Sanferminzale porrokatua da Ioar Tainta, berriki 14 eta 18 urte artekoNafarroako Eskolarteko bertsolari txapelketan txapeldun suertatuden lesakarra. “Edozein gaztek bezala bizitzen ditut, nere herrikobestak sakratuak dira eta ahalik eta hobekien pasatzen saiatzen naiz”,dio. Taintarentzat egunik politena Peñen Eguna da. Azken urteetan,gazteek peña berriak sortu badituzte ere, bera Kilkerrak talde his-torikokoa da, gurasoak bezala. “Gure koadrila nahiko berezia da,bakoitza peña batekoa baita, baina denak elkartzen garenean denenpeña osatzen dugu, polita da”.Bertsolaria eta bertsozalea izaki, peñen egunaz gain ez du inoiz hu -tsegiten San Fermin eguneko bertso saiora. Oraindik gaztea bada ere,noizbait gustura igoko litzateke oholtzara egun horretan ere:“Niribertsotan ari tzea pila bat gustatzen zait, igual-igual zait Sanfermi-nak izatea edo bertze edozein egun, kristona izanen litzateke egunhorretan kioskotik kantatzea” erran digu Ioarrek. Aurten, Eskolartekobertsolari txapelketan Nafarroako txapeldun suertatu da 14 eta 18urte artekoan, Beran jokatutako finalean eta 2006an, ttikienen kate -gorian ere txapeldun izan zen. “Bietan azkeneko urtean atera naiztxapeldun –dio–, ez da kit zergatik den, dena eman beharra edo”.Aurten, Nafarroako txapelketa nagusian ere aritu da, baina “hagitzurduri” aritu zela onartu du.“Estitxu eta hauen ondoan oholtza gaineanizatea hagitz handia izan da. Lehenbiziko aldiaren nobatada ordain-du dut eta hemendik aitzinera beldurrik gabe aterako naiz” adierazidigu gogotsu Ioarrek. Asteburu honetan, Euskal Herriko Eskolartekotxapelketaren finalean aritzekoa zen Agurainen. “Ez dut deus espero,ongi pasatu nahi dut, batez ere lasai kantatu eta ahalik eta hobekienegin. Nere tzat Nafarroan txapeldun izatea ezustekoa izan zen eta saribat da” erran digu. Oholtza gaineko urduritasunik gabe, lasai ede -rrean Sanferminei buruzko pare bat bertso eskatu dizkiogu. Horratxgaiari emandako erantzuna:

Sanferminekin amesten gaudedenak denbora guzianSan Fermin sena azaltzen zaigunahiko modu biluzianBertso saioa, musika, dantzagure aste nagusianHainbeste gauza bizi behar dirahainen denbora gutxian.

Egun hauetan kanpora gureherri pozak, herri minakTxuri eta gorriz gorde behar diraFestetako imajinakTxupinazora azaldu eta hasierako ahaleginak:"Gora Lesaka ta lesakarraketa gora San ferminak!!!".

Page 26: 137 langileetatik 56 botatzeko espedientea aurkeztu du ...JuanaOSPITALek 100 urte 26 2010ekoekainaren24a | XXX.urtea | 521.zenbakia Herriko bestak Azpilkuetan eta Lesakan DONEZTEBE

26 | HERRIZ HERRIttipi-ttapa | 521 zbk.

2010.06.24

EspanyoltaldearekinEspainiakoKopa irabazi duZazpiurtedaramatzaAne Bergara futbola-riak Bartzelonan bi-zitzen, eta bortz den-boraldi Espanyol tal-dean.Ttikitatikeraku-tsi izan du futbolera-ko duen abilezia, etaaurtengodenboraldiaere bikain osatu du.Abendualderabelau-neanmin hartu eta bihilabetez jokatu ezi-nik egon bazen ere,e r rekuperatu etaederkibukatududen-boraldia. Ligan, den-boraldi osoan lehenpostuan joan ondo-tik, ez zuen irabazte-rik izan Espanyolek,azken momentuanRayoVallecanokken-duziolakogaraipena,lehenbiziko partidangaldu eta itzulerakopartidan berdinketaegin ondotik. BainaEspainiako Kopanbertzelakoa gertatuzen. Kopako finaleanere Rayo Vallecanoizan zuten Bergaraketa bere taldekideekaurkari, baina garai-pena Katalunia alde-ra joan zen. 3-1ekomarkagailuarekin ira-bazi baitzuen Espa-nyolek. Gainera, he-rritarrarena izan zenmarkagailua ireki zu-en gola. Lerro hauenbidez, zorionak etabejondaizula Ane!

PertsonaiaAne BERGARA

137 langileetatik56 kaleratu nahiditu enpresak

TTIPI-TTAPASavera lantegiko 137

langileetatik 56 kalera-tzeko espedientea aur-keztu du zuzendaritzakNafarroako Gobernuanetahorrenkontra,muga-gabeko greba egiten aridira langileak ekainaren16azgeroztik.HorixezenLangileen Batzordearen(ELA) proposamena etahalaonartuzen.137langi-leetatik117izanzirenba-tzarrean eta 108k aldebozkatuzuten,7kkontraeta bi botu txuri izan zi-ren.Zuzendaritzarenara-bera,berriz,«produkzioaurteko25.000tona ingu-rurajautsidelako»aurkez-tu du EREa.Langileen Batzorde-

ak idatzi bidez jakinaraziduenez, greba honekin«Saveran egin nahi dendeslokalizazioari baime-nikezemateaeskatuna-hi diogu Lan Departa-mentuari,56 langile lanikgabe utzi dezakeen era-bakia.EREhonek,berez,Beran produzitzen denkalitatehandikoproduk-tua alde batera utzi etaTxinatikinportatutakoka-litatetxarragokobatekar-tzekodeslokalizazioada-kar». Enpresak, aldiz,«produktuhauBeranegi-ten ez bada, bertze inon

ezdelaeginen»errandu.LABek,bertzalde,ERE

hau Bortzirietako indus-triarentzat «izugarrizkokolpea»delaadierazidu.Eta Aralarrekbabesosoaagertu die mugagabekogreba hasi dutenei.

Goiko MadrilenMartin Goikoetxea

argazkilaria Madrilen

izan zen ekainaren 17-an, Gran Viaren men-deurreneko ospakizu-nenbarne,argazkierre-portaje bat egiteko. Le-hiaketabatantolatuzu-enMadrilgoUdalak,etaparte hartu nahi zuten250batargazkilaritik31aukeratu zituen, tarte-an Goiko. Madrilgo ka-le famatukoeraikinikal-

tuenetatik argazkiakateratzekoa zen.

Bake epaileaBake Epaile Titularra

eta Ordezkoaren kargu-ak beteko dituztenakaukeratudituUdalak: Ig-nacioQuirogaTapia iza-nendatitularra,etaFran-ciscoJavierFagoagaTe-lletxea ordezkoa.

LANA � ERREGULAZIO ESPEDIENTEA AURKEZTU DU ZUZENDARITZAK

Kaleratzeen kontra mugagabekogreba hasi dute Saveran

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA

Juana Ospitalek 100 urte bete ditu1910eko apirilaren 14an jaio zen Juana Ospital Mirande Baxenafarroako Ortzai-zen. Mende bat beranduago 100. urteurrena ospatu du berriki San Jose ZaharEtxean, bortz alabekin. Seme bat ere izan zuen, baina hiru hilabete zituela hil zen.13 biloba eta 11 birbiloba ditu Juanak Sunbillan, Iruñean, Hueskan, Madrilen etaMarsellan. Eta oraindik osasuntsu bizi da, nahiz eta ikusmena galdua duen etaeroriko baten ondorioz, aulki gurpildunean mugitu behar duen.

BERA

ARGAZKIA: MUSIKA ESKOLA

Musika Eskolaren jaialdi berezia arrakastatsua izan daIsidoroFagoagaMusikaEskolaren30. urteurrenarenharira,MusikaEskolaketaKul-tur Batzordeak antolatutako jaialdi berezia ederki joan zen. Arratsaldean 300 bat la-gunek kalejira egin zuten, Musika Eskolako zapi gorriak jantzita, eta ilunabarrean,Altzateko Plazan bildu ziren ekitaldi nagusiari egiteko.

Page 27: 137 langileetatik 56 botatzeko espedientea aurkeztu du ...JuanaOSPITALek 100 urte 26 2010ekoekainaren24a | XXX.urtea | 521.zenbakia Herriko bestak Azpilkuetan eta Lesakan DONEZTEBE

HERRIZ HERRI | 27ttipi-ttapa | 521 zbk.

2010.06.24

AISIALDIA � IGERILEKUAK ZABALIK

Lorea Arangoa etaAndres Dangasizanen diraigerilekuetakoarduradunakBertze laulangile erekontratatukoditu Udalak

Irune eta ItsasoSei langilehartukodi-

tuUdalakherrikolanetanaritzeko.Halaerabakizu-en, ekainaren 11n eginzuenbatzarrean.Haueta-tik bi, Lorea Arangoa etaAndres Dangas, igerile-kuaz arduratuko diraabuztuaren31raarte.He-rrikobertzelanetanarikodirenakIñigoSenper,Ju-anRamon Iturbide, JoseLuisIrisarrietaRosiArro-la izanen dira; bakoitzahiru hilabete eta erdiz.

Gasna Feria EgunaEguraldiaklagunduez

bazuen ere, jende aunitzhurbildu zen Gasna Fe-riaEgunean.Gasnalehia-ketan 15 parte-hartzaileizanzirenetaepaimahaia-

ren ustez, 12 izan ziren«onak». Irabazle suerta-tu zena, berriz, aspaldi-ko urte hauetako onena:IntzekoBordakoJosetxoAriztegirena.Bigarrensa-ria Baztangoa markakoJoxeMari Iriarteren gaz-tak lortuzuenetahiruga-rrena Arantzako MargariMadariagak. Herrikoeidagokienez,Ariztegikera-manzuen lehensariaereeta bigarrena Bekozubi-koJuanaMariArburuak.Bazkarianehunlagun

baino gehiago bildu zi-renetaAltxatakojuntakoAxun Maiak erran due-nez, artisauak ere kon-tentgeldituziren.Bertzal-de,Etxalarkoxokoetajen-deak erretratuetan liburueta DVDaren salmentakere arrakasta izan zuen.EdurneElizagoienegilee-tako batek adierazi due-nez,200alebainogehia-go saldu ziren. Hemen-dikaitzineraherrikoden-detan salgai egonen da.

ETXALAR

ARGAZKIA: AXUN MAIA

Arkupeak Elkartearen omenaldiaAurtengoan bortz herritar izan dira omenduak: Juan Maia eta Juanita AriztegiDiamantezkoEzteiakospatzeagatik,GastonLestuzzi etaKontxitaSarobeUrrezkoEzteiengatik, etaEugenioSantesteban85urtebetedituelako.AipatzekoaAldalur-ko Bordako senar-emazteen Diamantezko Ezteien ospakizuna, zonaldeko baka-rra izan baita. Gorraizko elizan meza entzun ondotik, bazkari ederra egin zuten.

ARGAZKIA: ITSASO ELIZAGOIEN

Ikasturtea bukatzeko Haurraren EgunaIkasturte akabera dela eta, urtero bezala, Haurraren Eguna egin zuten ekainaren13an. Landagain eskolak eta Guraso Elkarteak Altxata eta Udalaren laguntza-rekin antolatu zuten eguna. Goizean eskolako haurren eskulan eta ipuinak para-tu zituzten ikusgai frontoian. Meza ondotik, ipuin batzuk irakurri zituzten eta libu-ru bana oparitu zieten irakasleek. Eguerdian bazkaria izan zuten frontoian. Aur-tengoan bigarren aldiz, joan den urteko arrakasta ikusirik, gurasoek ere izan zu-ten bertan bazkaltzeko aukera; 66 haur eta 42 guraso inguru bildu ziren.

ARGAZKIAK: IRUNE ELIZAGOIEN

Ezkerrean, Gasna Lehiaketako saridun batzuk, eta eskuinean, Maite Irisarri eta EdurneElizagoien, Etxalarko xoko eta jendeak erretratuetan liburu eta DVDaren egileak.

San Juan suaAsteazken honetan,

ekainak23,SanJuansua

eginen da plazan AltxataKultur Taldearen eskutik.Udala eta Kultur Etxea-

ren laguntzarekin antola-tu du eta 20:00etan egindute hitzordua.

Page 28: 137 langileetatik 56 botatzeko espedientea aurkeztu du ...JuanaOSPITALek 100 urte 26 2010ekoekainaren24a | XXX.urtea | 521.zenbakia Herriko bestak Azpilkuetan eta Lesakan DONEZTEBE

28 | HERRIZ HERRIttipi-ttapa | 521 zbk.

2010.06.24

LESAKA

MERKATARITZA � ZOZKETA

Erosketa bonoaketa afariazozketatuko dituZerbitzuenElkarteakBezeroek zortzidendenzigiluekin betebeharko dutetxartela etauztailaren 2aneginen dazozketa

Aitor AROTZENAZerbitzuen Elkarteak

bere bezeroen arteanerosketabonoenetaafa-ri baten zozketa eginenditu uztailaren 2an,20:00etanplazan.Zozke-tanpartehartzeko,beze-roekkomertzioetanema-nen zaien txartela osatubeharkodute,zortzi lau-kitxoetan zortzi dendaezberdinetan erosketakeginondotikemanenzai-en zigiluarekin. Lau sariizanendira: 300,200eta100eurokoerosketabo-noak, elkarteko dende-tan erabiltzeko eta Ka-ttu jatetxean lau lagu-nentzako afaria.

Udal Musika EskolaUdalMusikaEskolak

jak inaraz i duenez ,

2010–2011 ikasturtera-ko matrikulatzeko epeaekainaren 28tik uztaila-ren 9ra irekita egonenda. Matr iku laz ioak012renbidezeginbehardira,astelehenetikortzi-ra le ra 08 :00eta t ik19:00etara eta larunba-tetan09:30etik13:30era.Argibide gehiago nahiduenak, eskolako tele-fonora de i dezake(618264659)11:00etatik13:30etara. Matrikula-tzeko bigarren epea ereizanen da irailaren 1etik10era.

Bazkideen EgunakiroldegianEkainaren 26an os-

patukodahirugarrenur-tez udal kiroldegikoBazkidearen Eguna.10:30eanhasitahaurren-dako jokuak izanen diraeta gero, helduentzakotaldekako triatloia pres-tatu da (250metro igeri,8km.bizikletaneta2km.lasterka, dena kiroldegibarnean). Bazkariarenondotik,spinningklaseaemanendaetahaurren-dako filma izanen daikusgai.

ARGAZKIA: J.J. GUERRERO

‘Ezagutu Dezagun Lesaka’ lehiaketako sariak banatu zirenBeti Gaztek antolatzen duen Ezagutu dezagun Lesaka lehiaketako sari bana-keta egin zen ekainaren 4an. LHko 1. eta 2. mailan, lehenbiziko saria IzaskunGalardirentzat izan zen, bigarrena Olaia Iantzirentzat eta hirugarrena Ane Te-lletxea Oiartzabalentzat. LHko 3., 4. eta 5. mailan, lehen saria Kattalin Odrio-zolak eskuratu zuen, bigarrena Beñat Iantzik, hirugarrena Paulo Ramosek etalaugarrena Ainara Otxotekok eta Aitziber Irazokik. LHko 6. mailan eta DBHko1. eta 2.mailan lehen sariaMaiteOdriozolak jaso zuen, bigarrenaAneGurrutxa-gak, hirugarrena Urki Txoperenak, laugarrena Ibon Txoperenak eta bosgarre-na Leire Parrak. Herriari buruzko 30 galdera erantzun behar izan zituzten.

ARGAZKIA: BERTSOZALE ELKARTEA

Maddalen Lopez Tapia, Nafarroako txapeldun bertsotanIkasturteari bukaera emateko Nafarroako haur eta gaztetxoek Nafarroako Ber-tso Eskolen Eguna ospatu zuten Larraintzarren ekainaren 4an. 80 bat ikasle,irakasle eta bertsolarik hartu zuten parte. Ohikoa denez, goizean 14 urte bitar-teko Nafarroako Eskolarteko Bertsolari Txapelketaren finala egin zen. Hogeiparte-hartzaile izan ziren eta azkenean Maddalen Lopez Tapia lesakarrak jan-tzi zuen txapela. Bigarren postua Barañaingo Mikel Lasarterentzat izan zen. Bibertsolari hauekNafarroa ordezkatzekoa zuten ekainaren 19anAgurainen joka-tzekoa zen Euskal Herriko finalean. Julio Soto Nafarroako txapeldunak jantzizion txapelaMaddalen Lopezi, baita parte-hartzaile guztiei oroigarria eman ere.

Page 29: 137 langileetatik 56 botatzeko espedientea aurkeztu du ...JuanaOSPITALek 100 urte 26 2010ekoekainaren24a | XXX.urtea | 521.zenbakia Herriko bestak Azpilkuetan eta Lesakan DONEZTEBE

HERRIZ HERRI | 29ttipi-ttapa | 521 zbk.

2010.06.24

IGANTZI

ADINEKOAK � URTEROKO HITZORDUA

Baratzondonelkartuko dirajubilatuak SanJuan EguneanSanjuan Xarrekomezarenondotik bazkariaeginen dute

TTIPI-TTAPASan Juan Eguneko

tradizioari eutsiko dio-te aurten ere jubilatueketa ohi bezala, Bara-tzondo elkartean bil-duko dira ortzegun ho-netan, San Juan Egu-nean.12:00etanSanju-an Xarren eginen denurteroko mezaren on-dotik, bazkaria eginenduteelkartean,LaVillanprestatutako jatekoare-kin.Aipatu, bertzalde,

mezaren ondotik herri-ko dantzariek euren

saioa eskainiko dutelaeta eguna oinak bustiedo hiru iturrietatik uraedatekoaprobetxatukoduenik ere izanen dela.Aitzinekoaleanaipa-

tu bezala, uztailekoigandeguztietan izanenda SanjuanXarrenme-za, 12:00etan.

Igerilekudenboraldia abianEkainaren 12an za-

baldu zituen igerileku-ak ateak eta irailera bi-tarte irekia egonen da.Iaz bezala, Sonia etaLeire Taberna ahizpakdira ardura hartu dute-nak. Bonoen prezioakere joan den urteko be-rakdira.Ondoko taulanageri dira zein diren.

ARGAZKIA: OSKAR TXOPERENAK UTZITAKOA

Herritarrak Quebrantahuesos bizikleta lasterketanUkaezina da herrian dagoen bizikletarako afizioa haundia dela, eta urteko hi-tzordu nagusietako bat Sabiñanigon (Huesca, Espainia) egiten den Quebran-tahuesos lasterketa bihurtu da. Aurtengoa ekainaren 19an egitekoa zen, joanden larunbatean, eta urtero bezala, herritar batzuk harat joatekoak ziren. Ar-gazkia ez da aurtengoa; 2008an Quebrantahuesos-eko ibilbidea egitera joanziren egunekoa da. Herritar sailak parte hartu zuen orduan.

� 2010EKO DENBORALDIKO PREZIOAK UDAL IGERILEKUAN

HERRITARRAK EGUNEKOA HILABETEKOA UDAKOA0-4 urte Doan Doan Doan4-10 urte 2,5 euro 11 euro 17 euro11-18 urte 3,5 euro 17 euro 25 euro18 urtetik goitikoak 5 euro 21 euro 37 euro

KANPOTARRAK EGUNEKOA HILABETEKOA UDAKOA0-4 urte Doan Doan Doan4-10 urte 2,5 euro 19 euro 28 euro11-18 urte 3,5 euro 28 euro 42 euro18 urtetik goitikoak 5 euro 35 euro 63 euro

Page 30: 137 langileetatik 56 botatzeko espedientea aurkeztu du ...JuanaOSPITALek 100 urte 26 2010ekoekainaren24a | XXX.urtea | 521.zenbakia Herriko bestak Azpilkuetan eta Lesakan DONEZTEBE

30 | HERRIZ HERRIttipi-ttapa | 521 zbk.

2010.06.24

UDALA � ZERBITZU ANITZETAKO LANGILEA

Urte akaberarako langile finkoaizatea aurreikusi du UdalakEskaerakegiteko epeabukatuta,frogak lasterhasiko dira

Nerea ALTZURIBertzehilabetebatez,

udal informazioa irakur-tzeko aukera izan dugu.Eta bertan ageri direnzenbaitpunturenartean,zerbitzu anitzetako lan-postuaren inguruan xe-hetasunak ematen dira.Aste honetan, astearte-anzehazki,eskaerakaur-kezteko azken egunaizanzen.Horihorrela,au-keraketa prozesuko le-henengopausuaeuska-ra froga izanen da. Ho-rren ondotik, azterketateorikoa eta praktikoaetorrikodira.Horibai,ur-te bukaerarako herrikolangile finkoa izatea au-rreikusi du Udalak. Ha-la,aspaldiandagoenbe-harra aseko litzateke.

UR KONTAGAILUENIRAKURKETAIaztik ur kontagailu-

ak irakurtzeko ordena-gailuaetasistema infor-matikoa daude. Gauregun, herriko langileakegitendu lanhori, ardu-ra hori bertze enpresabati eman beharrean.Gastua ttikitzea ekarriduhorrek,bitartekaririkez dagoelako.

BERRIZAUNGO ETXOLAArantzaeta Igantziko

Herriko Etxeek elkarre-kin, Igantziko Bentetandagoen eta lehen Co-rreosek erabiltzen zuenetxolan,autobusmarke-sina egiteko proiektuaeginetadirulaguntzaes-katzea erabaki dute.Etxolabiherrienada,etahondatzenaridenez,au-tobusahartzekoidorpeairtenbide egokia izanenlitzateke.

AHUNTZAK, ZAKURRAKETA ZALDIAKAzkenboladan,men-

dibazterretanahuntzakomendabiltza.Etaplan-

taberrietankaltedezen-teeragitenaridirelaeta,Udalakahuntzen jabeeihauek toki itxian edu-kitzekodei berezia egindie. Herriko ordenan-tzen arabera, ahuntzakmendian libreuzteade-bekatua dago. Helbu-rua mendiko landareekbizirautea denez, ara-zoak segitzen badu,neurrigogorragoakhar-tu beharko direla iraga-ri du Udalak.Bertzalde, zakurrak

herrianbarnaaunitzetanlotu gabe ibiltzeakherri-ko ixkina guztiak zikin-tzea dakar. Ahal den ka-suetan, inongo ardura-

rik gabe herrian barnalibre ez uztea eta kakaegiten dutenean biltze-ko eskatu du Udalak.Horrezgain,maizpla-

zako burdinazko baran-dara zaldiak lotzen diraeta azienda horiek erebeuren egin beharrakhortxeuztendituzte.Gai-nera, ondoan dabilena-rentzatarriskutsuakizandaitezke.Honekinguztiarekin,

Udalak ez du inondikinora aziendak herrianibiltzekoeskubideaken-dunahi;soilikherria txu-kun mantentzeko de-nenparte-hartzeadaes-katzen duena.

ARGAZKIA: MARTIN LEGARRAK UTZITAKOA

Lau mutikoren JaunartzeaArgazkiko lehenbiziko lerroan ageri den laukote honek Lehendabiziko Jaunar-tzea egin zuen ekainaren 6an: Aimar Zubieta Larretxea, Igor Altzuri Otxoteko,Julen De La Loma Bergara eta Jon Zabala Iparragirrek. Eguraldi txarra zela-eta, ez zen ohiko prozesiorik egin Besta-Berri Egunean, baina seguru laukotehonek eta euren familiek egun ederra pasatu zutela.

ARANTZA

HONDAKINAK

Konpostaegiteko 3.fasea zabalduda BortzirietanTTIPI-TTAPA2008an hasi zen Bor-tzirietakoHiriHondaki-nenMankomunitatea,zabor organikoa mu-rriztu eta etxean kon-postaegitekokanpai-narekinlanean.Geroz-tikbi faseegindira,etaguztira181familiaketa2 eskolak hartu duteparte. Baina jendea-ren erantzuna handiaizan delako eta fami-lia gehiagok interesaagertu dutelako, hiru-garren fasea martxanparatzea erabaki duMankomunitateak,Nafarroako Partzuer-goarekin batera. Ho-rretarako izena ema-teko epea zabalik da-go eta parte hartu na-hi duenak abuztuaren31 baino lehen deitubeharko du: 948 635254 edo 670 522975-ra. Etxeko sukaldeansortzen den zabor or-ganikoaongarribihur-tzen du konpost ma-kinak.Sukaldeanma-teria organikoak gai-nerakoetatikbereizietamakinara bota, etakonposta egiten du,ongarria, alegia. Etalorategi eta baratzee-tara botatzeko prestdago.Aipatzekoa,ber-tzalde, egunero sor-tzen den zaborraren%45a janariaren so-berakinak direla, hauda, zabor organikoa.

Page 31: 137 langileetatik 56 botatzeko espedientea aurkeztu du ...JuanaOSPITALek 100 urte 26 2010ekoekainaren24a | XXX.urtea | 521.zenbakia Herriko bestak Azpilkuetan eta Lesakan DONEZTEBE

HERRIZ HERRI | 31ttipi-ttapa | 521 zbk.

2010.06.24

SUNBILLA

Hilabete batezgoizeroelkartuko diragaztetxoak

Jaione OTXANDORENABertze urte batez lu-

dotekazerbitzuaantola-tu du Guraso Elkarteakneska-mutikoendako,eskolako oporrak hartuorduko, aspertu ez dai-tezen. Eta arduradunakzeinizanendirenereera-bakidu:NataliaArretxea,aitzinekobiurteetanbe-giraleaizandena,etaSa-ra Salaberria. Bi hauekizanen dira hilabete ba-tez, 09:00tatik 13:00-etara,gaztetxoekinego-nendirenak.Hilabeteho-rretangisaguztietakojar-duerak eginen dituzte:eskulanak, kantuak, jo-lasak eta herrian barnaateraldiak ere bai.

Ulibeltzak Elkarteakaukeratu duproiektuaEgoitzahaundituna-

hi zuela eta, UlibeltzakElkartekozuzendaritzakbilera batera deitu zitu-enbazkideakekainaren12an. Bi proiektu aterazituzten mahai gaineraeta botazio bidez, ego-kiena lehenbizikoa zelaaukeratu zuten bildu-takobazkideek,hauda,egoitzaren oraingo za-tiaberehorretanutzietaerositakozatian,komu-naketabulegoamolda-tu eta mahai gehiagojartzea.Gogoratu,bertzalde,

proiektu honi laguntze-ko aukera dagoela Na-farroako Kutxako Zukaukeratu, zuk erabakiekimenaren bidez. Hauda proiektuaren zen-bakia: 21.041.

AISIALDIA � UDAKO OPORRAK

Natalia Arretxea eta Sara Salaberriaizanen dira ludotekako arduradunak

ARGAZKIA: JAIONE OTXANDORENA

Ikasturteari amaiera ona emateko Senda VivaraKlaseak akitzeko aste bat falta zela, ekainaren 18an, Arguedasen dagoenSenda Viva parkera ateraldia egin zuten eskolako haur eta irakasleek. Ikas-turte honetako azken ateraldia izan zen. Goiko argazkia ez da Senda Viva-ra egindako irteerakoa, baina ikasturte honetan bertze hainbat toki ere bisi-tatu dituzte, eta horien artean, maiatzaren 27an Bertizko Natur Parkea. Or-dukoa da argazkia. Orain uda guztia aitzinetik dute indarrak berritu eta be-rriro irailean ikasturtea gogotsu hasteko.

Page 32: 137 langileetatik 56 botatzeko espedientea aurkeztu du ...JuanaOSPITALek 100 urte 26 2010ekoekainaren24a | XXX.urtea | 521.zenbakia Herriko bestak Azpilkuetan eta Lesakan DONEZTEBE

32 | HERRIZ HERRIttipi-ttapa | 521 zbk.

2010.06.24

Bortz minutukoaldea aterataRikardokirabazi du

TTIPI-TTAPAIngurukoherrietanez

ezik, Narbarten ereapustua egin da berri-ki. Maiatzaren 30ean bigaztek egin zuten: Ba-silioketaRikardok.Aiz-kolegira igotzea zutenhelburu bi gazteek, eta

baldintzanagusiaRikar-do Basilio baino hamarminutu lehenagoatera-tzea zen eta oinez soi-likegitenahalzutelapro-ba hau.Ikusmin haundia

sortu zuen apustu ho-nek eta azkenean, Ri-kardo atera zen garai-le, bortz minutuko al-deaaterata.Helmugan,lagun eta ezagun askoizan ziren eta bazkarigoxo batekin ospatuzuten eguna.

NARBARTE

APUSTUA � AIZKOLEGIRA OINEZ

Iskumina sortu duRikardo etaBasilioren artekoapustuak

UTZITAKO ARGAZKIA

Eguneko bi protagonistak: Rikardo eta Basilio.

UTZITAKO ARGAZKIA

Giro onaz gain, beroa eta euria Bertizarana EguneanBertizaranaEgunaospatu zenekainaren5ean.Egunez, krosa, dantzaketahain-bat ekintza izan ziren. Eta horrekin batera, giro paregabea eta bero haundia erebai. Baina gauean, euria leher hasi zuen eta argia ere joan zen. Hortaz, Triki-dantzen emanaldia bertan behera gelditu zen. Hala ere, bestak ordu ttikiak ar-te iraun zuen.

UTZITAKO ARGAZKIA

Besta Berriko prozesioaEkainaren 6an, besta berriko prozesioa egin zen plazan.

Page 33: 137 langileetatik 56 botatzeko espedientea aurkeztu du ...JuanaOSPITALek 100 urte 26 2010ekoekainaren24a | XXX.urtea | 521.zenbakia Herriko bestak Azpilkuetan eta Lesakan DONEZTEBE

HERRIZ HERRI | 33ttipi-ttapa | 521 zbk.

2010.06.24

GIZARTEA � ADINEKOENTZAKO EGOITZA BERRIA

Eguneko Zentroaegiteko hasierakofasea Mariezkurrenaenpresak eginen duEspainiakoGobernuak%100ean diruzlagunduko du

TTIPI-TTAPAEguneko Zentroa

egitekoUdalarenasmo-akaitzinerasegitzendu.Lehen faseko lanak es-leituditudagoenekoetaMariezkurrena enpresaizanen da, 453.708 eu-roko aurrekontuarekin,hasierako lanhoriekegi-nen dituena. Ekainaren7an egin zuen esleipe-na Udalak.ObrahauetarakoNa-

farroakoGobernukoGi-zarte Ongizate Depar-tamentuari laguntzaes-katu dio Udalak. Denaden, aipatu diru kopu-ru hori Espainiako Go-bernuak %100ean su-bentzionatuko du, E-Plana delakoarekin.

Obrak HerrikoEtxeanSarbideahobetueta

oztopo arkitektonikoakkenduko ditu UdalakHerrikoEtxean.Horiegi-tea 103.708 euro kos-tako da eta Udalak la-nak nork eginen dituenere erabaki du: ekaina-ren1eanElizagaenpre-sari esleitu zion.Obrahauetarakoere

Espainiako Gobernua-ren E-Planaren bidez%100eko dirulaguntzaegonen da.Gaur egun, udal bu-

legoakeraikineko lehen-

biziko solairuan daude.Eta obraren helburuaoztopoarkitektonikoenlegea betez, egokitzeadelaaipatudigualkate-ak, «eta horretarako,bertzeakbertze, igogai-lubatparatzeaezinber-tzekoa da».

IAT udan zabalikLanak bide onetik

badoaz, IATedo Ibilgai-luaren Azterketa Tekni-koak egiteko zentroauda honetan martxanjarrikodelabaieztatudioalkateak TTIPI-TTAPA-ri. Ibarburu aldean egi-tekoa den zentro berrihonen ardura Tüv Rhe-inland Ibericaenpresakhartu du, eta proiektuaapirilaren 21ean aur-keztuzuenUdaletxean.

Herri krosaAitzinekoaleanaipa-

tu bezala, gogoan izan,Erreka Kirol Elkarteakantolatutako Herri Kro-saren XXXII. edizioaigande honetan, ekai-nak 27, eginen dela.

DONEZTEBE

ARGAZKIAK: ERREKA ELKARTEA

Giro ederrean Errekaren EgunaEguraldia ez hain ona, baina giroa ezin hobea. Horrela joan zen Erreka ElkartearenEguna. Elbrusera Errekakomendizaleek egindako igoerarenproiekzioarekin hasi zi-ren ekitaldiak, eta ondotik egin zen mus txapelketan, berriz, Libo eta Fermin nagu-situ ziren, finalean Iban eta Alfredori irabazita. Baina ekitaldi gehienak larunbate-rako utziak ziren. Egun osoan hainbat kirol ekitaldi izan ziren, eskubaloia eta judoa-ren inguruan beti ere. Interes handia piztu zuten partidak hainbat izan ziren, eta ho-rien artean, jubenil mailako mutikoek garai bateko jokalarien kontra jokatu zutena.Azken hauek garbi erakutsi zuten eskubaloian aritzea ez zaiela atzendu. Halere,ikusminik handiena, Errekako senior taldeak izarren konbinatuaren kontra jokatu-tako partidak sortu zuen. Izarren artean, Niko Mindegia eta Ibai Meoki herritarrakizan ziren, baina baita Chavarri eta Capón atepean, Muiña, David Rodriguez, Agi-rrezabala anaiak, Julen Lopez, Tajadura, EloyGonzalez, Crowley edoBorragan. Le-hia estua izan zuten eta azkenean izarrak nagusitu ziren, 37-38. Dantza taldeak ereemanaldi polita eskaini zuen eta gero sariak zozketatu ziren. Euriak ere Santa Lu-zia plazako afarian bildu ziren 200 lagunei bisita egin zien, baina ez zuen jendeamu-giarazi. Omenaldien txandan, entrenatzaileei esker ona erakusteaz gain, DoloresUrrozi omenaldia eskaini zitzaion, lore-sorta, oroigarria eta Erreka elkartearen es-kudoa zeramanmandarra oparituz. TxominMindegiak aurkezpenean erran zuenez,«seguru aski Errekaren historian gehien merezitako omenaldia».

DATUA

453.708EURO

kostako da EgunekoZentroa egiteko

lehenbiziko fasea.Espainiako Gobernuaren

E-Planarekin osotasuneansubentzionatua dago.

Page 34: 137 langileetatik 56 botatzeko espedientea aurkeztu du ...JuanaOSPITALek 100 urte 26 2010ekoekainaren24a | XXX.urtea | 521.zenbakia Herriko bestak Azpilkuetan eta Lesakan DONEZTEBE

34 | HERRIZ HERRIttipi-ttapa | 521 zbk.

2010.06.24

ITUREN

OSPAKIZUNAK � EKAINAREN 26AN

San JuanBezperako bestaeginen dalarunbateanAurtitzenBertzeakbertze, musikaeta afariaizanen dira

Arkaitz MINDEGIAGarai batean, Bete-

neko atarian berendu-afariaetaDantzaLuzea-rekin ospatzen zenSanJuanBezperaAurtitzen.Baina joan den urteanberrizerebestahoribe-rreskuratu egin zen.Aurtengoa, larunbat

honetan, ekainak 26,izanen da. Arratsalde-anherriko trikitilari gaz-tetxoek herrian barnaitzulia eginen dute eta

ondotikafaria izanendaelkartean.Apuntatuna-hi duenakherriko gaztebatiabisatubeharkodio.Afalduondotikdantzal-dia izanendaakordeoi-lariarekin.

Obra berriakUdaletxeko eta Aur-

tizko frontoiko teilatuakkonpontzeko deialdiaegin du Udalak. Intere-satuak uztailaren 2ko14:00etarako aurkeztubeharko dituzte eureneskaintzakHerrikoEtxe-an.Aurtizko frontoiko

obran, teilatua osorikberrituko da, eta uda-letxekoan, berriz, teila

zaharrak kendu, beharden tokietan berdindu,teila berriak arrastrele-kin paratu, eta teilatu-hodiak, zorrotenak etalau sabaileiho ere para-tuko dira.

Filma grabatzenherrianEkainaren 21ean

hastekoa zen ImanolRayo film zuzendaria

Be r na rdo A txagaidazlearen Bi anai no-belan oinarrituz, filmagrabatzen. Horretara-ko, Iturengo kaleak au-keratu ditu, Lesaka etaArtikutzako parajeekinbatera. Grabaketakuztailaren 30era arteiraunen du.Gure herrietan dau-

den harrizko etxe etakaleengatikaukeratudi-tu Imanol Rayok.

Elektrarenpartaidetza-tituluak enkateanIturengoElektraSLel-

karteandituenpartaide-tza-tituluak enkante pu-blikora atera ditu Uda-lak.Enkateanezarritakoo inar r i zko prez ioa265.000 eurokoa da etahilaren 15etik hasita, 15egunekoepeaizanendaeskaintzak aurkezteko.

ARGAZKIAK: MIRIAM ALTZURI

Sanjuan SuakHerri aunitzetan bezala, Ituren eta Aurtitzen ere Sanjuan Suak egiten dira. Barri-deka elkartu eta afari-berendu goxo baten ondotik, su saltoak hasten dira. Herri-ko gaztetxoek egunak daramatzate papera eta kartoiak biltzen.

Page 35: 137 langileetatik 56 botatzeko espedientea aurkeztu du ...JuanaOSPITALek 100 urte 26 2010ekoekainaren24a | XXX.urtea | 521.zenbakia Herriko bestak Azpilkuetan eta Lesakan DONEZTEBE

HERRIZ HERRI | 35ttipi-ttapa | 521 zbk.

2010.06.24

UDALA � AZPIEGITURAK

Uhaldeko teilatuakonpontzeari uztailhasieran ekin nahidio UdalakAuzolaneaneginen dira lanhauek

Fermin ETXEKOLONEALasterhasikodirase-

kretarioarenetxekoedoUhaldeko teilatua kon-pontzeko lanak. UztailhasieranhasteadaUda-laren asmoa, eta beregaraian aipatu bezala,auzolaneaneginen lira-teke. Esan beharrik ezdago, teilatuarenegoe-ra ez dela batere ona,eta Udalaren lehenta-sunetako bat da mol-datzea.Eguraldiaren arabe-

ra zehaztukodiraauzo-lanerakoegunak,bainahorren berri Udalak au-rretik jakinaraziko du.

Aurkidiko pistakolanak akituakSasoi enpresak aki-

tu ditu dagoeneko Aur-kidi aldeko pistan eginbeharreko lanak.60.000

euroko aurrekontuare-kin, konponketak egindira eta txukun geldituda bidea.

Euskaldun berriakuztaileanEuskarapraktikatze-

raetortzendirenekin,ezda garai batean adina-ko mugimendurik iza-ten orain herrian, bainabakarren batzuk eto-rrikodiraaurtenereeus-kara maila hobetzera.Penta eta Xapako bor-dan,esaterako,euskal-dun berriak hartuko di-tuzte uda honetan. Le-henbiziko ikasleakuztai-lean etorriko dira.

ZUBIETA

ARGAZKIA: O. MINDEGIA ETA O. ELIZALDE

Eguraldi txarra, baina giro onaEguraldi kaskarrari aurpegi ona paratuz, 52 lagun elkartu ziren Oritzako bestan.Haur, gazte eta helduek ederki pasatu zuten eguna, Aurtizko Oihana Mindegiaeta Oihana Elizalderen musika doinuen laguntzarekin.

ARGAZKIA: JAIONE TELLETXEA

Maritxu, Rufina, Mikela eta Joakin omenduakAurreko alean iragarri bezala, Arkupeak Elkarteak 85 urte bete dituzten lau herri-tar omendu ditu aurten: Maritxu Santesteban, Rufina Elizalde, Mikela Baleztenaeta Joakin Santesteban. Hiru emakumezkoek ekainaren 3an Gorraizen egin zenbestan ederki ospatu zuten Arkupeak-eko gainerako bazkideekin, eta ordukoa daargazkia. Joakinek, berriz, ezin izan zuen joan.

DATUA

60.000EUROKO

aurrekontuarekinegin dira Aurkidi aldeko

pistan lanak.

Page 36: 137 langileetatik 56 botatzeko espedientea aurkeztu du ...JuanaOSPITALek 100 urte 26 2010ekoekainaren24a | XXX.urtea | 521.zenbakia Herriko bestak Azpilkuetan eta Lesakan DONEZTEBE

36 | HERRIZ HERRIttipi-ttapa | 521 zbk.

2010.06.24

EZKURRA

GIZARTEA � MEMORIA HISTORIKOA

Makiei buruzko informazioakinteresa piztu du eskualdeanGure lurretanlurperatuzituztenmakiekingertatu zenaargitu nahi da

Fernando ETXEBERRIAInteres haundia sor-

tu du eskualdean Era-tsungo mendian lurpe-ratu zituztenmakiei bu-ruzTTIPI-TTAPAn infor-mazioa argitaratzeak.Gertaera triste hura ar-gitzea da helburua.DuelabosturteAran-

zadi Zientzia Elkartekoarduradunakmakiak lur-peratuak izanziren ingu-rua aztertzera etorri zi-ren, eta Lurdes Juanto-rena eratsundarrarekinegindako elkarrizketa-renbideoaere argitara-tu zuten. Lurdesek ger-taeraren berri eman zi-en Aranzadikoei, bera-ri amak kontatu bezala.Berriz izan gara lurpe-ratutako tokian eta le-kuabatdator.Antzade-nez, makiak bereizitasartu zituzten hilobie-tan.Eratsundar batzuen

hitzetan,makietakobatGernikakoa (Bizkaia)zen, eta badirudi medi-kua zela eta ezkonduazegoela.Hil aurretikbe-re familiari eskutitza bi-daltzeko baimena es-

katu omen zuen, bainaez zioten utzi.

Ehiztariak kexuMalerrekan, Euska-

rari Bai kanpaina abian

jarri zenetikhilabeteba-tzura, zenbait ehiztarikexu agertu dira kan-paina Txantxagorri el-kartera ailegatu ez de-lako. Izan ere, elkarte-

ko kartel guztiak gazte-laniazdaude.Duelagu-txi arte euskaraz idatzi-ak zeuden, eta berrizohitura hura hartzekoeskatu dute.

ARGAZKIA: FERNANDO ETXEBERRIA

Aroaren Lehenengo JaunartzeaGarai honetan herrian ohikoa den bezala, aurten Aroa Noble Floresek Lehenen-go Jaunartzea egin du. Mezaren ondotik, familia Barranka ostatuan bildu zen. Ar-gazkian neska gaztea atautxi-amatxirekin ageri da.

ARGAZKIA: FERNANDO ETXEBERRIAToki honetan lurperatu zituzten makiak.

LANA

Lanpostuaksortzekolanean aridela adierazidu Cederna-GaralurrekTTIPI-TTAPANafarroako Mendial-dean lanpostuaksor-tzeaCedernaGaralurelkartearen lehenta-sunetakobatdelabe-rretsiduelkarteak.Etabidehorretan,eskual-dearenaktoreekono-mikogarrantzitsuenakdirenenpresaetaetor-kizuneko enpresarie-kin lanean ari delaadierazi du. Mendial-dea turismorako era-kargarria dela iritzita,turismo alorra hobe-tzeko egitasmoak di-tuzte eskuartean.Ho-rien artean, EuropakoZaldi Ostatuen Sarea.Zaldiareninguruansor-tu den proiektu be-rritzailea da eta aitor-pen turistiko berriaemanen lioke eskual-deari. Iaz landutakobertze proiektuetakobat, Bilera-Turismoada, azpiegitura publi-koen erabilera espe-zializatua laguntzekosortua. CybersudoeproiektuaereCedernaGaralurrenegitasmoe-takobatda.2009tikaridahonekin,eta tekno-logia berrien bidezenpresa ttiki eta ertai-nenlehiakortasunaho-betzeaduhelburu.Gi-saberean,lasterenpre-sen atari bat ere egi-nenda.Etahemen,en-presa ttiki eta ertainekinformazioa eta espe-rientziak elkartruka-tzeko aukera izanendute.Garapenjasaga-rriaren alde ere segi-tzen du Cedernak.

Page 37: 137 langileetatik 56 botatzeko espedientea aurkeztu du ...JuanaOSPITALek 100 urte 26 2010ekoekainaren24a | XXX.urtea | 521.zenbakia Herriko bestak Azpilkuetan eta Lesakan DONEZTEBE

HERRIZ HERRI | 37ttipi-ttapa | 521 zbk.

2010.06.24

ERATSUN

BASOA � DIRU SARRERAK BEHERA

2007tik basoak saldu ezinik, dirusarrerek behera egin dute50.000 eurotanbaloratutakopinu eta izeieremu batdago

TTIPI-TTAPAEsanbeharrik ezda-

go, Udalaren diru-iturrinagusia mendia dela.Basoan inbertituetasal-du ondotik atera izandu urteetan dirua Uda-lak. Eta horren arabe-ra, egin izan dira gas-tuak ere.Baina azken aldian

basoa ere bete-beteanjo du krisiak, eta horrekdiru-sarreretanereera-gina izandu. 2007tik ezda basorik saldu, bai-na aldi berean, gastu-ak mantendu egin diraazkenhiruzpalauurteo-tan.Momentuhonetan,

50.000 eurotan balora-tutakopinueta izei ere-mubat dago, saldu ga-be.

AURREKONTUAUda lak 2010erako

onartuaduenaurrekon-tua 271.000 eurokoada. Dena den, aurrei-kusitako diru-sarrerenartean dago aipatu pi-nu eta izei zuhaiztiasaltzea.

ObrakBehekoKarrikan zo-

ladura lanak egitekoasmoarekin segitzendu Udalak. Lan hone-tarako onartua dago-en aurrekontu osoa

89.954,40 eurokoa da,proiektua, exekuzioa,zuzendaritza eta gai-nerakoak barne. Etaobran gastatu ahalkoden gehieneko kopu-rua83.291eurokoa iza-nen da.Nafarroako Gober-

nuak %70eko dirula-guntza emanen duobra hau subentziona-tzeko.

ARGAZKIA: FERNANDO ETXEBERRIAHerriaren diru iturri nagusia den basoa krisian dago eta ondorioz, sarrerek behera egin dute.

DATUA

271.000EUROKO

aurrekontua onartu duUdalak 2010erako.

50.000 eurotanbaloratutako zuhaizti batsaltzea aurreikusia dago

diru sarreren artean.

Page 38: 137 langileetatik 56 botatzeko espedientea aurkeztu du ...JuanaOSPITALek 100 urte 26 2010ekoekainaren24a | XXX.urtea | 521.zenbakia Herriko bestak Azpilkuetan eta Lesakan DONEZTEBE

Apezetxeafamiliak ireki dunegozio berria

Esteban AROTZENAKrisi garai hauetan

edozeinestablezimendupubliko irekitzeak supo-satzenduenesfortzuaes-timatzekoa da dudarikgabe. Jatetxe bat baldinbada, are gehiago. Ba,Apezetxeafamiliakegin-dako esfortzu horrenneurri berekoa izaten arida ekimenari herritarrakematenaridirenerantzu-na, jatetxea jendez gai-nezka baitabil orain delaastebatzukateakirekizi-tuenetik.Asteburueta jai egu-

netara mugatuta dago,oraingoz,Oxeguardata-berna-jatetxearen es-kaintza.

Udako ikastaroakEskolakooporrakhar-

tu orduko, udako ikasta-roekinhasikodiraneska-mutikoak. Ikastaroetanlehena igeriketarena iza-nen da. Uztailaren 1eanhasi, eta uztail osoan,eguneroHernanikoigeri-lekurajoanendira27gaz-tetxo autobusez.Uztailaren5ean infor-

matika tailerrari emanenzaio hasiera, eta uztaile-ko astelehen eta aste-azkenetan eskainiko da.14 lagunek eman dutehonetan izena.Eskulan eta marraz-

keta ikastaroak,azkenik,uztailaren6tikaurreraegi-nen dira. Oihana irakas-le dutela, uztaileko aste-arteetaostegunerobildu-ko dira. Marrazketan 17gaztetxoetaeskulanetan6 apuntatu dira.

38 | HERRIZ HERRIttipi-ttapa | 521 zbk.

2010.06.24

GOIZUETAGOIZUETA

ZERBITZUAK � OSTALARITZA

Arrakasta haundizhasi du ibilbideaOxeguardataberna-jatetxeak

UTZITAKO ARGAZKIA

10 neska-mutikoren JaunartzeaAtzerapen pixka batekin baldin bada ere, aurten Lehen Jaunartzea ospatu du-ten herriko neska-mutikoen irudi eder hau erakutsi gabe ezin ginen gelditu. Ma-nex, Antton, Asier, Ane, Naroa, Eñaut, Ainhoa, Janire, Xabier eta Nerea dira.

ARGAZKIA: SAN MIGEL LIGA

Umore Ona Abesbatza KursaalenZeinek esan behar zien Umore Ona Korukoei kantuan hasi eta hiru urteren bu-ruan Donostiako Kursaalen aktuatuko zutela? Ba, hantxekoa da argazki hau.Ereñozuko Ozenkikoak eta Hernaniko Kantuz-ekoak dira gainerakoak.

ARGAZKIAK: ITSASO LUJANBIO

Eskulan erakusketaOihana hernaniarraren agindupean, herriko 23 emakumek egindako eskulanederrenekin osatutako erakusketakoak dira argazki hauek.

ARGAZKIA: ROSA MARI

Oxeguardaren inaugurazio egunean luntxa eskaini zuten.

Page 39: 137 langileetatik 56 botatzeko espedientea aurkeztu du ...JuanaOSPITALek 100 urte 26 2010ekoekainaren24a | XXX.urtea | 521.zenbakia Herriko bestak Azpilkuetan eta Lesakan DONEZTEBE

HERRIZ HERRI | 39ttipi-ttapa | 521 zbk.

2010.06.24

BESTAK � PRESTAKETAK

Festetan denen parte-hartzea eskatudute antolatzaileekFerian partehartzekoaurretik emanbehar da izena

Ainhoa ANSAUdako festak gaine-

an ditugu dagoeneko.Auzokoak hasi dira be-ren ospakizunekin etaAranoriereheldukozaiotxandakonturatuaurre-tik.Uztailaren 23an ha-

sieta26anbukatukodi-ra aurtengoak eta San-tioEgunarenbezperan,larunbatarekin, azkenurteetan arrakasta iza-ten ari den herriko es-kulangileen eta pro-duktuen seigarren Fe-ria ospatuko da eguer-dian. Azken urteetanherritarrenparte-hartzeahaunditu egin da etaaurten ere bide horre-

taraanimatzekodiraon-doko lerro hauek.Aurren aurreneko

gauza, sagardoa etagazta egiten duten ba-serriak aipatu nahi di-tugu,haienurteko lana-ri esker Feria egiteko

ideia behin sortu zela-ko eta, urtez-urte, lanhori mantenduz etaemaitzakherriari eskai-niz, festa honi oinarriaematen diotelako. Hai-en parte-hartzea eska-tu nahi dugu, nola bes-

tela, betiko moduan, 6.Feriari erebixitasunho-ri emateko.Eskulangileei ere ai-

pamena. Joan daiteze-la beren lanak presta-tzen aurten ere. Eskuzegindako bitxiak, mar-

golanak, irudiak,apain-garriak,ukenduak...De-nek izango dute lekuaFerian.Ferian dagoeneko

ohikoa den patata tor-tilla lehiaketan partehartzekohurrengodeia.Sei arrautzako patatatortilla Feria hasi aurre-tik San Roke Elkarteraekartzea da eskatzendena.

IZENA AURRETIK EMANHortik aurrera, ba-

surdea dela, paella de-la, izan gozoa nahiz ja-teko gazia, labetik ate-raberrianahiz izozkina-turala... Ferian zerbaitateratzeko asmoa du-tenguztiek 948514299telefonora deituz edobestela Kontsejun aita-tuz jakinarazi dezatelaasmo horren berri.Animatu, gozatu eta

gozarazi!

ARANO

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Santio bestetan, ohiko hitzordua bihurtu da patata tortilla lehiaketa.

Page 40: 137 langileetatik 56 botatzeko espedientea aurkeztu du ...JuanaOSPITALek 100 urte 26 2010ekoekainaren24a | XXX.urtea | 521.zenbakia Herriko bestak Azpilkuetan eta Lesakan DONEZTEBE

40 | HERRIZ HERRIttipi-ttapa | 521 zbk.

2010.06.24

LEITZA

Herriari buruzkohainbatinformazio bildudira Interneten

TTIPI-TTAPAInterneterako saltoa

egin du Udalak ere etaatari berria egin du:www.leitza.net. Udalarietaherriariburuzkohain-bat jakingarri ageri diraweb orrian: zerbitzu etatelefono interesgarriak,Udalaren antolaketa etadokumentuak, herriarenhistoriaetabestelakoda-tuak, turismoa, ekono-mia, lekuaeta jendea,bi-sita birtuala...

Guardetxeko bordainformazio puntuIxkibarmoldatzekola-

nak esleitu ditu Udalak.Guardetxekobordainfor-mazio puntu bilakatzeadaasmoa,informaziopa-nelberriakjarriz, ibilbide-ak moldatuz eta homo-logatuz eta atseden le-kuan aldaketak eginez.130.000 euroko aurre-kontuaizanendutelanek,baina Turismo Departa-mentuak%70ekolagun-tza emanen du.Bestalde,plazakoha-

rategia informazio puntubihurtzeko lanek ere au-rrera segitzen dute. Lanhau udal langileekin etaauzolanean eginen da.

Korto lehiaketaAtekabeltzaGaztetxe-

ak korto lehiaketa anto-latu du lehen aldiz. Gaialibrea izanen da, eta tal-debakoitzakgehienezhi-ru aurkezten ahal izanenditu. Bideoak kamaraznahizmobilezgrabatuakizan daitezke, baina ge-hienez15minutuko irau-pena edukitzen ahalkodute. Gutunazal bateansartuetaDVDbateanaur-keztu beharko dira, par-te-hartzaileen datuekin,uztailaren16abainoAte-kabeltzeko buzoian.

Eskolako obrakAsteazken honetan,

hastekoakzirenErletaes-

kolan obrak. Garai bate-ko maisuen etxebizitzak12 ikasgela berri sortze-koegokitukodira.Etaal-di berean, Xabier Zaba-loalkateakesandigunez,«isolamenduenergetikoaerehobetukoda,etasua-ren aurkako araudia be-teko da eraikin osoan».248.000eurokostakoda,bainaosotasuneandiruzlagunduak izanen da.

Mendi ateraldiaMendibilMendiTalde-

ak antolatuta, Mendau-rrera ateraldia eginen dalarunbat honetan, hilak26. Perralekutik abiatueta Aurtitzera joanen di-ra,Mendaurigota.08:00-etanabiatukodiraplaza-tik. Izen-ematea,ostegu-nabainolehen:Astiz,Mai-mur edo [email protected].

UDALA � INTERNETEN

Web orria estreinatu du Udalak:www.leitza.net

Gaztea da oraindik,bainaaizkoramundu-an nabarmentzen aridena. Bere azken ga-raipena Urrezko Aiz-kolarien BanakakoTxapelketan lortu du,gaztetxoenmailan, fi-naleanEloyCorcheroarabarra mendeanhartuta. Sei enbormoztu behar izan zi-tuztenekainaren5eanAzpeitian jokatu zenlehianeta7:41koden-boran osatu zuen la-na.Corcherok,berriz,9:21ekodenboraeginzuen. Zorionak!

PERTSONAIAEneko SARALEGI

JubeniletanUrrezko Aizkoranirabazle

ARGAZKIAK: HITZA

Kultur Aroak eman du aurtengoaAurten bigarren aldiz egin den Sagardo Egunak eman zion Kultur Aroari bukae-ra. Ekainaren 12an jende asko joan zen sagardoak dastatzera plazara, bainasagardoaz gain, herriko tabernarien pintxoak jan eta bertsoekin gozatzeko au-kera ere izan zuten bildutakoek. Kultur Aroko gainerako ekitaldiak ere ederkijoan ziren. Musu baserriaren alde ekainaren 5ean egindako Euskal Herria kan-tuz! jaialdia, esaterako, oso arrakastatsua izan zen. Puntako musikariak sosikkobratu gabe aritu ziren, eta herritarrek ezin hobeki erantzun zuten.

ADINA BAZKIDEAK BESTEAK0-4 urte Doan Doan5-13 urte 18,30 euro 22,85 euro14-17 urte 28,50 euro 34,20 euro18-64 urte 53,73 euro 61,70 euro65 urtetik gora 28,50 euro 34,20 euroAbono familiarra* 113,90 euro 125,55 euro(*haurrak 13 urtez azpikoak)

� 2010EKO KUOTAK IGERILEKUAN

Igerilekua zabalikEguraldikaxkarrarekin,bainaekainaren14anire-

ki zituen igerilekuak ateak, eta irail erdialdera artezabalik egonen dira. Prezioak, berriz, joan den ur-teko berdinak dira. Azpiko taulan aurtengo kuotakageri dira. Etaegunekosarrerakbazkide izanalaez,lan eguna ala jai eguna izan eta adinaren araberadesberdinak dira. Informazio gehiago: 948 510719.

Page 41: 137 langileetatik 56 botatzeko espedientea aurkeztu du ...JuanaOSPITALek 100 urte 26 2010ekoekainaren24a | XXX.urtea | 521.zenbakia Herriko bestak Azpilkuetan eta Lesakan DONEZTEBE

HERRIZ HERRI | 41ttipi-ttapa | 521 zbk.

2010.06.24

FESTAK � GAZTEEK ANTOLATUTA EKAINAREN 25ETIK 27RA

San Pedro festak ospatukodira ostiraletik iganderaGazteak prestdituzteostiraletikiganderakoegitarauak

Juana Mari SAIZARUdahasierarekinba-

tera, festausainanaba-ri da nonahi. Herrikoumeeta gurasoekSan-juanBezperarakodenaprest utzi eta ekintzahauek egitekoak zirenegunean zehar: arra-tsalde partean jokoakdenentzat, gero afariaplazan,bakoitzaketxe-tik berea ekarrita etaedariaGurasoElkartea-renesku.Etaazkeniksutxikia eta su handia sal-to egitera animatzenzi-ren guztientzat.Gazteak, beraien al-

detik, San Pedro jaiak

antolatzen diharduteazkengauzakprestatuz.Asteburu osoko festakdituztegainean,ekaina-ren 25etik 27ra.

Ludotekaren ordez,kirol ekintzakKirolMankomunitateak

bekadeialdia ireki zuenkirola egiten duen edo-norentzat. Eskabideakudaletxeanegindiraetahonekin batera aurten-go uztailean ludoteka-rik ez zabaltzea eraba-ki da. Horren ordez, Ki-rol Mankomunikateak

Guraso Elkartearekinbatera, aire librean jo-koak, kirolak eta hain-bat dantza antolatu di-tu.Neska-mutikoakgoi-

zetanbildukodirabi or-duz egunero Aldaiareneskutik.

ARESO

ARGAZKIA: IGONE GOIKOETXEAK UTZITAKOA

Sanjuan Bezperan bi su egiten dira, txikia gaztetxoagoentzat eta haundia helduagoentzat.

Interneteko atariberriaMartxan da dagoene-ko herriko webguneberria .Herriariburuzkohainbat informazioes-kaitzen digu, hala no-la, historia, Udalarenzerbitzuak,kultura,ohi-turak,argazkiaketahe-rriko bazterrak. Hauguztia ikusinahibadu-zue honatx helbidea:www.areso.info.

HERRITAR NAHIZKANPOKOENTZATWebguneak hainbatatal ditu, batzuk soilikherritarrei zuzenduakdaudenakdira,Udala-ren tartea esaterako,eta beste batzuk he-rrikoak ez direnek erebisitaditzatekenak;no-la iritsi bertara, zer iku-si, non jan,non loegin,herriaren inguruetantxangoakegitekoazal-penak, zerbitzuak etageografia, besteakbeste. Beraz, aresoarnahiz kanpotik herriradatozenentzat, infor-mazio baliagarria bil-tzen du.

� FLASH

Page 42: 137 langileetatik 56 botatzeko espedientea aurkeztu du ...JuanaOSPITALek 100 urte 26 2010ekoekainaren24a | XXX.urtea | 521.zenbakia Herriko bestak Azpilkuetan eta Lesakan DONEZTEBE

42 | HERRIZ HERRIttipi-ttapa | 521 zbk.

2010.06.24

BAZTAN

BESTAK � AZPILKUETAKOAK UZTAILAREN 6TIK 10ERA

Zikiro Egunean akituko dira bortz eguniraunen duten sanferminakEgun horretan,bazkalondoantxapelketakjokatuko dira

ASTEARTEA 6

21:00etanEzkil-jotzea.

ASTEAZKENA 7San Fermin Eguna

10:45ean txupinazoa.11:00etanMezaNagu-sia. Ondotik luntxa el-kartean.18:00etan fron-tenis txapelketako fina-la eta sari banaketa.20:00etatik 21:30eradantzaldia JOXE AN-JELek alaituta. 21:30-eanBaztan-Zopak.On-dotik dantzaldia JOXEANJELekin.

ORTZEGUNA 8Haurren Eguna

16:00etan mus txapel-ketaetaondotiksariba-

naketa. 16:30ean txo-txongiloak: Ipuin magi-koak (Udalaren lagun-tzarekin). Ondotik txo-kolatada. 20:00etatik

22:00etara dantzaldiaJOXE ANJELek in .22:00etan tortille pata-ta lehiaketa. Gero das-tatzeko aukera.

ORTZIRALA 9

11:30ean plater tiroke-ta lehiaketa eta sari ba-naketa.14:00etangaz-te bazkaria. 16:00etanpartxis lehiaketaetasa-ri banaketa. Arratsal-dean eta gauean dan-tzaldia FRANTZISKO-rekin.

LARUNBATA 10Zikiro jatea

08:00etan sua piztea.10:00etan gosaria.14:00etan zikiro jateaFRANTZISKO akorde-oilariarekin. Ondotikhainbat txapelketa etasari banaketa. 22:00-etan afaria. Gaueangaupasa JAL ISKOBANDtaldearekin.Goi-zaldera GAIXOA NI.

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Aurtengo sanferminetan gazteen bazkaria ortziralarekin eginen da. Seguru ez dutela ezIruñan eta ez Lesakan daudenen inbidiarik pasako!

Page 43: 137 langileetatik 56 botatzeko espedientea aurkeztu du ...JuanaOSPITALek 100 urte 26 2010ekoekainaren24a | XXX.urtea | 521.zenbakia Herriko bestak Azpilkuetan eta Lesakan DONEZTEBE

HERRIZ HERRI | 43ttipi-ttapa | 521 zbk.

2010.06.24

BAZTAN

EUSKARA � ERABILERA ETA SUSTAPENA ARAUTZEKO

Eskualgintzak eginduen eskuaraordenantza onartudu UdalakEskuaraz bizinahi duenherritarraeskuaraz biziahal izanen delaziurtatu nahi duEskualgintzak

TTIPI-TTAPABaztandarren hiz-

kuntza eskubideak ber-matukodituenordenan-tza aurkeztu duBaztan-goEskualgintzak: «Baz-tango udalerrian eskua-raren erabilera eta sus-tapena arautzen dituenordenantza»,hainzuzen.Bi arrazoi nagusirenga-tik egin dute araudia:«Baztaneskualdeesku-alduna»delakoeta«Uda-lekozerbitzuetaneskua-raren erabilera arautze-koetaudalerrianeskua-rarenerabilerasustatze-ko araudi erranguratsubatenhutsunea»ikustenzutelako. Ekainaren 3anaurkeztuzutenordenan-tza, Arizkunenea KulturEtxean egindako pren-tsaurrekoan.Eskualgintzakokide-

ek agerraldian azalduzutenez, «ordenantzakeskuararidagokionmar-ko juridikoaezartzendioeta orain arte izan du-en egoera minorizatuasaihesteko,hainbates-parru arautzen ditu».Udalarenbarne-funtzio-namendua, kanpo etabarneharremanak,erro-tulazioak, toponimia,seinaleak eta udal lan-gileen eskualduntzeaeta alfabetetzea dira

araudian ageri direnpuntuetakobatzuk.Bai-na eskualgintzak argiutzi nahi izan du «arau-di honekin ez dela inoreskuaraz solastera edoeskuaraz bizitzera be-hartuko, eskuaraz bizinahi duen herritarra es-kuaraz bizi ahal izanendela ziurtatuko baizik».

UDALAK ONARTU DUEskualgintzak egin

duen ordenantza ekai-naren 7ko plenoan pa-satuzenUdalarenaitzi-netik, eta honek onartueginzuenNaBairenzaz-pibotoekin.Lehenbaile-hen tramitatzeaetaNa-farroako Aldizkari Ofi-zialean argitaratzeaonartuzutenNaBaiketaUPNk ere, baina edu-k iar i dagokionean,UPNkobortz zinegotzi-ak abstenitu egin ziren.Eskualgintzak aipa-

tu bi alderdiei ez ezik,Ezker Abertzaleari etaherrikoalkateei ereaur-keztuadieUdalekoEus-kara Zerbitzuaren la-guntzarekin egin duenordenantza hau.

Cocemfe uztaileaneta abuztuan itxitaMaiatz aldera zabal-

duzuenCocemfeNafa-rroako KomunitatekoMinusbaliatu Fisikoeneta Organikoen Elkar-teko Federazioak egoi-tza berria Elizondon.Orain, ohar bidez jaki-narazi duenez, uztaile-an eta abuztuan itxitaegonendabulegoa. Irai-lean berriz irekiko ditu

ateak, baina norbaitekelkartearekin harrema-netan jarri nahiko balu,671 421346 telefonoradei dezake. 08:00etatik15:00etara edozeinkontsulta egiten ahalizanen da.

UTZITAKO ARGAZKIA

Eskualgintzak ekainaren 3an aurkeztu zuen eskuara ordenantza.

TESTUA: MAITE OTEIZA / ARGAZKIA: ONDIKOL

Elizondo obretanItxura arras berritzen ari da Elizondo. Espainiako Gobernuak obra publikoetan gas-tatzeko Udalari emandako dirua Elizondon gelditu da hainbertze obretako: Baztanpilotalekua –berriki PSN-PSOEk Larrosaren Bestan inauguratua–, zahar-etxea, pla-za… Badira obra gehiago ere: Eliza ondoko aparkaleku berria, Merkatu Plaza libu-rutegi bihurtua, Arizkunenea parean Ahaztuen plaza berria, eta hau Santiago Ka-rrikarekin komunikatzeko Lazaro Hoteleko garajea –desjabetu zutena eta goiko ar-gazkian ageri dena– bota egin dute. Lur azpiko edukiontziak ere hor daude –ar-gazkian– eta Baztan ibai bazterretik ibai-parkea ere egin nahi da (1,3 milioi eurokoaurrekontuarekin) elizondorrak eta turistak paseatzeko.

Page 44: 137 langileetatik 56 botatzeko espedientea aurkeztu du ...JuanaOSPITALek 100 urte 26 2010ekoekainaren24a | XXX.urtea | 521.zenbakia Herriko bestak Azpilkuetan eta Lesakan DONEZTEBE

44 | HERRIZ HERRttipi-ttapa | 521 zbk.

2010.06.24

NafarroakoGobernuak duazken hitza

TTIPI-TTAPAEkainaren 7ko udal-

batzarreanerabakizuenUdalak ahobatez, Aroz-tegian egin nahi den ur-banizazio, hotel eta golfzelaiaren proiektuaribaiezkoa ematea. Hiri-gintza Planean egin di-ren aldaketen inguruan,txostenjuridikoetaurba-nistikoa egin da eta al-dekoa izan da, eta hala,UPNko eta NaBaiko zi-negotziguztiekemanzu-ten aldeko botoa.Udalarenbehinbehi-

neko onarpenaren on-dotik,NafarroakoGober-nurabideratukodaoraineta honek hartuko duproiektuarengainekobe-hin betiko erabakia.

PLATAFORMARENBALORAZIOAAroztegia... eta gero

zer? taldeak, bere alde-tik, «egitasmourbanisti-ko espekulatzaileariLekarozko herriak egin-

dakoalegazioakbazter-tuetaegitasmoari bideaeman»izanaleporatudioUdalari.Herritarrenerra-nari Udalak «bertze be-hin bizkarra eman diola»salatudu.Etahorreningu-ruan galdetu du, «2005-ean Amaiur eta Arizkunarteko Kisuan egitekoazen egitasmo urbanisti-koan (golf-zelaia, hotelaeta etxeak)Udalak herri-tarren iritzia errespetatuzuen,orainzergatikez?».Plataformaren irudi-

ko,«afera larriada.Baz-

tanen etxeen %22 hu-tsikegonik,planifikaziourbanistikotik kanpo,etaudalplanekoaurrei-kuspenak oraino bete

gabe, Udalak bertakolurraldeantolamendua-ren egitura hankaz goi-ti igortzen duen proiek-tu bat babesten baitu».

Udalbatzarenaktaes-kuratuta, hausnarketa«finduagoa»eginendue-laadieraziduAroztegia...eta gero zer? taldeak.

BAZTAN

LEKAROZ � AROZTEGIA EGITASMOA

Aroztegia proiektuaonartu du Udalakahobatez

ARGAZKIA: ZALDUA

Bederatzi gazteren Sendotza BerroetanArgazkian ageri den neska-mutil kuadrilla honek Sendotza egin zuen ekainaren5eanBerroetan.Goitian, ezkerretik hasita, RamonApezetxea apeza, IñigoGamio,Mikel Gartziandia Artzapezpikuaren laguntzailea, Andoni Barrenetxe eta Iñaki Ga-mio. Beheitiko lerroan, berriz, ezkerretik eskuinera: Leire Ramos, Amalur Marito-rena, Iratxe Arretxea, Maialen Iantzi, Alaitz Arretxea eta Intza Gartxitorena.

Harrobirik ez dutela nahi aldarrikatu dute amaiurtarrek

Amaiurko Munon egin nahidenofitaharrobiarenkontra,100amaiurtarretik goiti elkartu ziren

ekainaren 12an Harrobiari ez!aldakarrikatzeko. Herritik bi ki-lometrotara eta herritar erdiak

bizi diren baserrietatik 200 me-trotara egin nahi dela salatu zu-ten.

Page 45: 137 langileetatik 56 botatzeko espedientea aurkeztu du ...JuanaOSPITALek 100 urte 26 2010ekoekainaren24a | XXX.urtea | 521.zenbakia Herriko bestak Azpilkuetan eta Lesakan DONEZTEBE

HERRIZ HERRI | 45ttipi-ttapa | 521 zbk.

2010.06.24

Hipermerkatuazgain, ostatua,jatetxea,haurrentzakoparkea, dendaketa gasolindegiaere baditu

TTIPI-TTAPAZabalikdagoArraioz-

komerkatalgune berria.NafarMendiduizenaetaasteazkenhonetan,ekai-nak 23, ireki zuten. Hi-perSimply izenpeanba-natukodituproduktuak.Proiektu honen bul-

tzatzaileak bi anaia dira:Esteban eta Pierre Elor-ga. Sortzez Bidarrai-koakbainaaitaetaama-renaldetik,Baztanen fa-milia dutenak. Eta ikas-ketak akitu eta Frantziaaldean lan esperientziaeskuratu ondotik, Nafa-rroako mendialdean gi-sahonetakosaltokiekzu-ten«hutsuneabetetzea»izanen da euren helbu-rua. «Komertzio klasehorrek aldatu ditu gureerosteko moduak etagaurko egunean, nekedahoriekgabebizitzea».Produktu freskoak,

eguneanegunekoak,ba-natzea izanen da NafarMendirenxedenagusia,

etaadierazidutenez,ahalbezain prezio merkee-netan. Horrez gain, ber-tako nekazal produktueta eskulanei ere ateakzabalik daudela aipatudute Elorga anaiek.Hipermerkatuaz ga-

in,ostatubatpintxoekin,jatetxea, haurrentzakoTxikiPark,dendattikian-dana eta gasolindegiaere izanen ditu NafarMendik, «lekukoprezio-rik hoberenetan».

EskoletakokontzertuaIkasturte osoan, as-

teazkenero biltzen diraherrietakoeskoletako3.-etik 6. mailara bitartekoikasleakElizondokoSanFrancisco Javier ikaste-txean, ingelesa, musikaeta gorputz hezkuntzalantzeko.Eta ikasturtekohondar asteazkenean,kontzertuaeskainietaEli-zondoko igerilekurat ga-tendira.Hasiera batean,Elizondoko ikastetxeanegiten zen jaialdia, bainalekua gero eta murritza-goaizanik,IruritakoGizar-teBilgunerateramanzen.Aurtengo saioa ekaina-ren 16an eskaini zuten,eta Cristina UrtasunenzuzendaritzapeanetaEs-titxurenlaguntzarekin,de-nekederki gozatu zuten.

BAZTAN

MERKATARITZA � MERKATALGUNE BERRIA ARRAIOZEN

Aste honetanzabaldu ditu ateakNafar Mendimerkatalguneak

ARGAZKIA: UDALA

Liburutegi berria hornitzeko lanak aitzineraMerkatu Plaza Udal Liburutegi bihurtzeko lanek aitzinera segitzen dute. Udalak li-burutegia hornitzeko lanak esleitu ditu eta 90.000 euroko aurrekontuarekin Mobo-pas enpresa izanen da altzariak paratuko dituena. 11 eskaintza aurkeztu ziren etaaukeratutakoak 90 eguneko epea izanen du lanak akitzeko. 378,98 metro koadro-tan, gune hauek izanen ditu: sarrera eta kontrol gunea, bi bainugela, ikus-en-tzunezkoenhemeroteka, Internetgunea, intereszentroa, irakurketarakoguneak,bil-tegia, terraza, talde lanakegiteko txokoa...Kristal haundiakparatudituzte, etahaue-tatik Baztan ibaia ikus daiteke. Virginia Aleman alkateak adierazi digunez, «ohiko li-burutegi kontzeptua gainditu, eta teknologia eta euskarri berriak edukiko ditu».

ARGAZKIA: UDALA

Elizondoko Herriko Etxeko teilatuan laneanHasi dira Elizondoko Herriko Etxeko teilatua konpontzen. 106.756,66 eurotanZurekin Teilatuak enpresak eginen ditu lanak, eta osotasunean Udalak ordain-duko ditu. Aipatu, bertzalde, beheko eta lehen solairuak berritzeko asmoa erebaduela Udalak, baina hori teilatua konpondutakoan eginen litzateke.

Page 46: 137 langileetatik 56 botatzeko espedientea aurkeztu du ...JuanaOSPITALek 100 urte 26 2010ekoekainaren24a | XXX.urtea | 521.zenbakia Herriko bestak Azpilkuetan eta Lesakan DONEZTEBE

46 | PUBLIZITATEAttipi-ttapa | 521 zbk.

2010.06.24

Page 47: 137 langileetatik 56 botatzeko espedientea aurkeztu du ...JuanaOSPITALek 100 urte 26 2010ekoekainaren24a | XXX.urtea | 521.zenbakia Herriko bestak Azpilkuetan eta Lesakan DONEZTEBE

HERRIZ HERRI | 47ttipi-ttapa | 521 zbk.

2010.06.24

AsteazkenetanZugarramurdinez da izanenkontsultarik

Koro eta MargariEkainetik aitzinera

medikuak operaziottikiak egitekoegunbateskainikodu: asteazke-netan izanenda, 13:00-etatik aitzinenaUrdazu-bin. Baina horrek, aldiberean, aldaketa eka-rriko du, asteazkene-tan Zugarramurdin ezbaita mediku kontsul-tarik izanen. Eta beharizanez gero, Urdazubi-kora gan beharko du-gu herritarrok.

Dantza ikastaroaEkainaren10eaneta

14an Muxiko eta pau-suberezi batzuen ikas-

taroa egin zen Zuga-rramurdiko Akelarre-nean,Oskorriren ikus-kizun berrian eskain-tzen diren dantzenak,hain zuzen.Erran beharra dago,

ikastaro hau Baztangodantza taldeko bi kidekerakutsi duten boron-dateari esker izan delaposible:mileskeraunitzMari Kruz eta Amadeo.

ZUGARRAMURDI-URDAZUBI

OSASUNA � ZERBITZU BERRIA EKAINETIK AITZINERA

Ebakuntza ttikiak egiteko zerbitzuaeskainiko da Urdazubin asteazkenetan

ARGAZKIA: MARGARI ETA KORO

Besta-Berriko prozesioneak ez du hutsik eginLarunbatarekin, ilunabarreaneginzenBesta-Berrikoprozesionea.Bialdareemanziren (kaperan eta elizargietetan), eta hainbat haur protagonistak sentitu ziren,batzuk estandarteak eramanez laguntzen eta bertze batzuk loreak botaz.

DATUA

13:00ETAN

hasita eskainiko daasteazkenero

zirujia ttikiak egitekozerbitzua Urdazubiko

kontsultategian.

Page 48: 137 langileetatik 56 botatzeko espedientea aurkeztu du ...JuanaOSPITALek 100 urte 26 2010ekoekainaren24a | XXX.urtea | 521.zenbakia Herriko bestak Azpilkuetan eta Lesakan DONEZTEBE

48 | HERRIZ HERRIttipi-ttapa | 521 zbk.

2010.06.24

SENPERE

GIZARTEA � OMENALDIA

Jeanine Sein serorariFrantziako ohorezko medailaeman dio justizia ministroakAfrikan eginduen lanaeskertzekoeman diote

Franck DOLOSORJeanine serora sen-

pertarrari Frantzian denohorezkoikurrikhaundie-na eman diote AmozkoBlankartegian ereiaroa-ren 5ean. Michèle AlliotMarie justizia ministroaksari hau eman dio 37 ur-tez Afrikan, Bolikostan,eginduen lanaeskertze-ko.JeanineSeinek70ur-te bete ditu aurten etamende erdia badu se-rora egin zela.Erizain, irakasle, pre-

soen bisitari, burutik eridirenen zaindari... dene-tik egin izan du Afrikan.Baitahangomintzairaika-si ere hobeki integratze-ko!Ahozaholasterheda-tu zen behartsuen arte-anetalaguntzaileparega-bea izan zuten, lehenikNielle herrian eta geroa-go Korogon. Medailaematearen bestan, Jea-nineSeinekbihotzetikes-

kertu ditu sari emaileak;herritarrak,urteetanema-ten diote laguntzagatik;bereanaiaGrégoireetxe-gintzan aritua, ospitalebat Afrikan altxatzen la-gundubaituetaAlliotMa-rie bera, defentsaminis-troazelarikFrantziakosol-daduek laguntza emanbaitziotenBolikostanka-

lapitak gertatu zirelarik.Jeaninekoroitarazizu-

en serora sartu zela Ma-rieJeanneArribillaga ira-kasleakgogoaemanbai-tzion.Elizaandereakgo-goan izan zuen Xabi Ca-mino Togorat gana denamoztar gaztea. Bereerranetan, «gazteriari onegitenzaiomunduanbar-

na ibiltzea eta behartsu-ak laguntzea».Sari ematearen eta

Amozko kaperan ospa-

tu zen mezaren ondotik,kasik 200 lagunek elga-rrekin afaldu zutenBlan-kartegian.

ARGAZKIA: FRANCK DOLOSORJustizia ministroa ohorezko saria ematen Jeanine Seini.

Uholdeak jasan ditu berriz herriak ereiaroaren 17an

Ereiaroaren 17an uholdeakgertatu ziren Urdazuri aldean.LuberriakourtegiakberelanaeginzuenNafarroatikzetorrenuraatxi-kiz.Urarenmailausaianbainoseimetra gorago zen urtegian. De-na den, Amezpetu bezalako er-rekek indar haundia hartu zuteneta tokika gainezka egin zuten.

Kalte materialak bertzerik ez zi-ren gertatu, eta gainerat aitzine-kourteetanbaino ttikiagoak.Ha-lere, urak osoki estali zituen eli-zako parkea, errugbi zelaia etaOlaso etxeen aparkalekua, hauda, beti urak errexki hartzen di-tuen eremuak. Su-hiltzaileek etaHerrikoEtxekolangileeklanhaun-

dia izan zuten dena arrimatzeko.1983 eta 2007ko uholdeetan, ja-danik kalteak jasan zituzten he-rritarrek egun txarra izan zuteneta udatiar batzuek herritik aldeegin zuten ez baitzituzten oporguziakeuripeanpasatunahi. Itsasbeherarekin urarenmaila apalduzen garbiketa lan haundia utziz.

Page 49: 137 langileetatik 56 botatzeko espedientea aurkeztu du ...JuanaOSPITALek 100 urte 26 2010ekoekainaren24a | XXX.urtea | 521.zenbakia Herriko bestak Azpilkuetan eta Lesakan DONEZTEBE

HERRIZ HERRI | 49ttipi-ttapa | 521 zbk.

2010.06.24

SARA

ERRUGBIA � JOAN DEN URTEAN BEZALA

Sarako Izarrako Reichel B mailakoekFrantziako Txapelketa irabazi dute berrizUrtxintxen 11urte bainogazteagoak de-partamentukotxapeldunakdira

Xan HARRIAGUEJoan den urtean be-

zala,FrantziakoTxapel-keta irabazi dute JoanBlancok, RamuntxoArizkorretak, Iñaki Pe-tinek, Iñaki eta Xabi In-daburuk, Frederic La-sagak eta Mikael Itoi-zek.Zazpiaksaratarrakdira, baina Lapurdi tal-dean aritzen dira, ale-gia, Sara, Senpere, Az-kaine etaDonibane Lo-hizunekotaldeakbiltzendituen elkartean. Fina-lean Mauleko taldeahartu zuten menean.

EskubaloiaEskubaloiko neskek

ere ez dute batere den-boraldia txarra egin. 11urte baino gutxiago di-tuztenek Departamen-duko txapelketa irabazidute, Irisarrikotaldearenkontra jokatuzutenfina-lean aise nagusituz, 16-7. 18 urte arteko taldeaere oso ongi ibili da aur-ten baina finalean ezinizan zuen irabazi.

ARGAZKIAK: XAN HARRIAGUEAro zoragarria baliatuz egun polita pasatu zuten Sarako Izarra taldeko lehengo jokalariek etagaur egungoek. Denak batera hirugarren serieko Frantziako lehen txapelaren 20. urteurrenaospatu zuten, lehenik zelaian elkarren artean lehiatuz eta gero mahai inguruan ederki afalduz.

Page 50: 137 langileetatik 56 botatzeko espedientea aurkeztu du ...JuanaOSPITALek 100 urte 26 2010ekoekainaren24a | XXX.urtea | 521.zenbakia Herriko bestak Azpilkuetan eta Lesakan DONEZTEBE

50 | HERRIZ HERRIttipi-ttapa | 521 zbk.

2010.06.24

BeñatAiestaranBerruet, Lesakakoa,ekainaren 7an.Hodei Sagastibeltza Bengoetxea,Leitzakoa, ekainaren 2an.Aiora Irujo Arrupea, Leitzakoa, ekai-naren 6an.OihanaElosegiOlano,Leitzakoa,ekai-naren 10ean.IratiMendiburuGalarregi,Etxalarkoa,maiatzaren 28an.XabiOdeauMartinez,Sarakoa,maia-tzaren 29an.Olaia Ezkurra de Oliveira, Donezte-bekoa, ekainaren 9an.Ander Zelaieta Eulate, Donamaria-koa, ekainaren 13an.XaneLopesMendiburu,Senperekoa,ekainaren 15ean.

Norbaitek bere datuak sortze eta ezkontzenatalean agertzea nahi badu, 948 635458 tele-fonora deitu beharko du.

HERIOTZAKJosephe Elizalde, Sarakoa, maiatza-ren 30ean, 76 urte.Ignacio Migeltorena Andiarena, Do-namariakoa, ekainaren 1ean, 83 urte.Mª Carmen Martinez Laskurain, Be-rakoa, ekainaren 5ean, 86 urte.Inocencia Urrutia Zozaia, Azpilkue-takoa, ekainaren 8an, 83 urte.Florentina Iturbide Ordoki, Lesaka-koa, ekainaren 9an, 88 urte.Fermin Altzugarai Igantzi, Lesaka-koa, ekainaren 10ean, 55 urte.AntonioSarrateaMutuberria,Donez-tebekoa, ekainaren 11n, 95 urte.Josefa IgnaciaSagastibeltza Lasar-te, Leitzakoa, ekainaren 10ean, 92 urte.Isabel Irisarri Uhalde, Elizondokoa,ekainaren 11n, 86 urte.Agustin Pacheco Pacheco, Elizon-dokoa, ekainaren 11n, 83 urte.Cecilio Apeztegia Elizagoien, Irurita-koa, ekainaren 11n, 96 urte.DionisioSagasetaSagaseta,Narbar-tekoa ekainaren 12an, 72 urte.MarisolZubietaZozaia,Berakoa,ekai-naren 12an.Jose Goikoetxea Etxeberri, Irurita-koa, ekainaren 14an, 93 urte.JabierSanzberro Istilart,Arizkungoa,ekainaren 14an, 85 urte.Jose Telletxea Alzugarai, LesakakoaFresnon.Juan Jose Azkarate Iantzi, AnizkoaFresnon.

EZKONTZAKAlbertoOtxotekoIrastorzaetaGarbi-ñeMihuraSansiñena, LesakakoaetaZugarramurdikoa,ekainaren12anSanAntonen.JoseAngelFondonAznaretaMªBe-goñaAltzugaraiLekuona, Zaragoza-koa eta Lesakakoa, maiatzaren 22anLesakan.Miguel Altadill Olaberria eta Ana MªLazkano Zabaleta, Iruñekoa eta Lei-tzakoa, ekainaren 4an Leitzan.EthienneBarrenetxe etaNadineDo-menger, ekainaren 5ean Saran.Pascal Ixuribehere eta Karine Tou-let, ekainaren 5ean Saran.Jean François Berasategi eta Aure-lie Laborde Labignette, ekainaren5ean Saran.Sylvain Morain etaMaitena Agesta,ekainaren 5ean Saran.Francisco Irigoien Arretxea eta Ne-rea TelletxeaSantesteban, Donezte-bekoak, maiatzaren 15ean.Xabier Bañares Eskudero eta Josu-neZigandaGalain,DoneztebekoaetaLarraintzarkoa, ekainaren 4an Donez-teben.

Norbaitek bere datuak sortze eta ezkontzenatalean agertzea nahi badu, 948 635458 te-lefonora deitu beharko du.

FerminALTZUGARAI IGANTZI

Tantirumairu Ikastola eta Nafarroako IkastolenElkarteko lehendakari ohia

Gaztaroan ilusio eta ametsezerein zenuena

urteetako ahalegin itzelezbiziraun arazi duzuna.Tantirumairu ikastolaEskerrikasko aunitz.

Lesakan, 2010eko ekainean

XebeMATXIÑENA IRIBARREN

Urrozen, 2010eko maiatzaren 24an, 42 urte zituelaBerdin-berdin da goizean goizetik

edo ilunabarretik,berdin-berdin da berotan edo

euri tanta bustietan,berdin-berdin da zaharren hitzetan

edo haurren jolasetan,berdin-berdin da etxean edolandan dauden belardietan.

Zure arnasa bizirik dagosenitarteko guztien bihotzetan.

ZURE FAMILIA

SORTZEAK

.

XebeMATXIÑENA IRIBARREN

Urrozen, 2010eko maiatzaren 24an, 42 urte zituelaAlaitasunezko dizdira

bihotza eta azalaetxetikan belarsoroetaraino

soinean zure galtza urdinak,Maitasunezko emari betezniri eskainitako magalaZure izenak eta izanak

adierazi bezala,beti nerekin izango dut

eman zenidan maitasuna.

ZURE BESOETAKO ILOBA

Page 51: 137 langileetatik 56 botatzeko espedientea aurkeztu du ...JuanaOSPITALek 100 urte 26 2010ekoekainaren24a | XXX.urtea | 521.zenbakia Herriko bestak Azpilkuetan eta Lesakan DONEZTEBE

ttipi-ttapa | 521 zbk.

2010.06.24 | 51

KIROLA

200 kirolariinguruk hartuzuten parteElizondon

TTIPI-TTAPA | ELIZONDOHerrialdeen arteko

kenpo txapelketa joka-tu zen ekainaren 5ean,Elizondon, NafarroakoKarateFederaziokoKen-posailak antolatuta. EtaNafarroako taldean ari-tuzireneskualdekokiro-lariez gain,Euskal Auto-nomiaErkidegoa,MadriletaFrantziakoekerepar-te hartu zuten. 200 bataritu ziren formak (kata),formak armekin, defen-tsa pertsonala (Goshin)eta borroka (Kumite)lehiaketetan. Eskualde-koak ederki aritu ziren.

KATA ALEBINAK1. Iraia Gillenea (Bera)

KATA INFANTILAK2. Margarita Rivera(Bera)3. Angel Iribarren (Bera)

KATA KADETE NESKAK2. Daniela Perdomo(Bera)

KATA JUBENIL NESKAK1. Ana Mitxelena(Urdazubi)

KATA JUBENIL MUTIKOAK2. Izei Gillenea (Bera)3. Beñat Garaiar (Bera)

KATA GERRIKO TXURITIKMARROIRA EMAKUMEHELDUAK1. Ana Maria Arburua(Bera)2. Idoia Iturria (Etxalar)

KATA GERRIKO TXURITIKBERDERA GIZON HELDUAK1. Jon Zelaieta (Bera)

KATA GERRIKO URDINETIKMARROIRA GIZONEZKOHELDUAK3. Luis Mari Altolagirre(Bera)

DEFENTSA PERTSONALAHAURRAK3. Modesto Ordoki(Doneztebe)

DEFENSA PERTSONALAMUTIL JUBENILAK2. Izei Gillenea3. Asier Irazoki (Bera)

DEFENTSA PERTSONALANESKA JUBENILAK

1. Ana Mitxelena

DEFENSA PERTSONALAGIZONEZKO HELDUAKGERRIKO TXURITIKBERDERA1. Edorta Iturria (Etxalar)2. Mikel Lekuona(Etxalar)

DEFENSA PERTSONALAGIZONEZKO HELDUAKGERRIKO URDINETIKMARROIRA3. Luis Mari Altolagirre

DEFENTSA PERTSONALAEMAKUME HELDUAK2. Gloria Gonzalo (Bera)3. Ana Maria Arburua

DEFENTSA PERTSONALA

GIZONEZKO HELDUAK2.JoseAntonioDagerre(Bera)

BORROKA MUTILJUBENILAK2. Izei Gillenea3. Beñat Garaiar

BORROKA NESKAJUBENILAK2. Ana Mitxelena3. Daniela Perdomo

BORROKA GIZONESKOHELDUAK3. Jorge Velez (Bera)

BORROKA HELDUAKGERRIKO URDINETIKMARROIRA2. Luis Maria Altolagirre

ARTE MARTZIALAK � KENPO KAI

Eskualdeko kirolariekemaitza onak lortudituzte herrialdearteko txapelketan

ARGAZKIAK: KORO IRAZOKI200 bat kirolarik parte hartu zuen Elizondon kenpo txapelketan.

Hainbatkategoriatanbederatzi finalegin dira

TTIPI-TTAPA | DONEZTEBEDoneztebeko Erreka

pilota eskolako III. buruzburuko txapelketaren fi-nalakjokatuzirenekaina-ren 11n Donezteben.Aurrebenjamin B mai-

lan,AnderArozenak18-13 irabazi zion AnderRuizi eta A mailan, Ur-ko Oiartzabalek 18-11Pello Seini.3. mailako benjami-

netan,RubenSaldias18-12 nagusitu zitzaion Da-vid Mitxeori; 2. mailako-etan, JonZabalak 18-16irabazizionAimarZestau-ri;eta lehenmailakoben-jaminetan, IbaiErasunek18-7 Ioritz Zelaietari.

Alebinetan,JulenSal-diasek18-12irabazizionJulen Larretxeari; eta in-fantiletan, Aritz Fagoa-ga 18-17 nagusitu zenIkerSalaberriarenkontra.Kadetemailan, IbaiJua-

nenak 18-16 irabazi zionUgaitz Elizalderi; eta ju-beniletan, Mikel Maiak18-10 Irail Zestauri.Finalen ondotik sari

banaketaeginzenetaira-bazleektxapela,azpitxa-

peldunek kopa eta par-te-hartzaileekoroigarriakhartuzituzten.Sariakba-natzen, bertzeak bertze,Oinatz Bengoetxea etaIñaki Eskudero pilotariprofesionalakaritu ziren.

PILOTA � III. EDIZIOA

Errekako buruzburuko txapelketarenfinalak jokatu dira

ARGAZKIA: JOSE MARI TELLETXEAJubeniletako finalistak –Irail Zestau doneztebarra eta Mikel Maia lesakarra–, Eskuderoeta Bengoetxea V.a ondoan dituztela.

Page 52: 137 langileetatik 56 botatzeko espedientea aurkeztu du ...JuanaOSPITALek 100 urte 26 2010ekoekainaren24a | XXX.urtea | 521.zenbakia Herriko bestak Azpilkuetan eta Lesakan DONEZTEBE

52 | KIROLAttipi-ttapa | 521 zbk.

2010.06.24

G. PIKABEA | BERANolakoenborra,hala-

ko ezpala. Horrela dioerranerak, baina zenbai-tetanhala da. Larretxea-tarren kasuan behintzatbai. Aizkorarako eta ba-soko lanerako duen afi-zioatransmititudioDona-to Larretxeak Oihan se-meari. Atta pozik semeaattaren bidea egiten aridelako. Eta semeari, be-rriz, nabari zaio bai attazenbat miresten duen.Aizkolari gustukuenazein duen galdetuta, za-lantza izpirik gabe eran-tzun baitigu: «atta».9urtezituelaemanzi-

tuenOihaneklehenaizko-ra kolpeak, baina «serio,13 urterekin» hasi zelakontatu digu. Dena den,«etxean betidanik ikusiizandutaizkora,etagus-tatuegitenzait»,gainera-tudu.Hortaz,attakgehie-gi errepikatu gabe hasizenberaereaizkoran.Etalana ere attarengandiksoberaaldendugabeegi-ten du Oihanek, berekinaritzen baita basoan.Kirol gogorra aukera-

tududuelabadakiberata-rrak, «baina gustatu egi-ten zaigueta...», dio. En-trenamenduak «ahal de-nean»egitendituelaadie-razi digu: «lanetik ateraorduko berandu izatenda,eta joan,egurrapres-tatu, entrenatu... denbo-ra aunitz joaten da. Bai-

naMugairinaunitzlagun-tzendiguteetahoriesker-tzekoada».Asteanbizpa-hirualdizOronoz-Mugai-rin duten txokoan egitenditu entrenamenduak.Aizkoraz aparte, or-

dea, bada gustatzenzaion bertze zerbait ere,eta duen adinarekin nor-mala dena: «besta egi-tea».Aitortudigunez,«ge-hixko» gustatzen omenzaio.Bainabestautzietaaizkoranaritzehoriereezzaiola gogorra egiten ai-patu digu: «gustatuz ge-ro, dena uzten da».

ATTAK BABES HAUNDIAAizkoran dabilenetik

ondoan eduki du Oiha-nek atta, eta horrek ba-bes haundia ematen dio

gazteari: «atta ondoanizateaerostenahalezdengauza bat da». Eta baomen da attak behin etaberriz ematen dio ahol-ku bat ere: «lasai aritze-ko». «Nerbiosoegia naizetaabudoegihastennaiz.Beti lasai aritzeko erra-tendit».Gainerakoan,lanluzeetan edo motzetan,bietangusturaaritzende-la adierazi digu, eta atta-ri bezala, apustuak eregustatzen omen zaizkio:«geroraeginenditut,bai-na denbora aunitz beharda prestatzeko». Plazabat aukeratzeko eskatu-ta,berriz,Doneztebekoaegin du: «han aritua naizpixka bat eta hango gi-roa gustatzen zait».Aunitzetannabarmen-

du izan da Oihanen kol-pea baina bere ezauga-rriren bat nabarmentze-ko eskatu diogunean,umil erantzun digu: «de-nek kolpea erraten dute,baina ez dakit...».Urtea borobila doa

gaztearentzat. UrrezkoAizkolarienBinakakoTxa-pela irabazi baitu aurten,norekin eta attarekin.«Attarekin irabaztea ba-karrik gauza ederra da,etaMailaNagusian izan-da,oraindikgehiago»,diosemeak gustura. 20 urtebertzerikezetapalmare-sa ederki osatzen ari da:UrrezkoAizkoran,2008anGarikoitz lehengusuare-

kinbinakako23urtezaz-piko txapela jantzi zuen,etaurteberean,Nafarroa-ko Hirugarren Mailakoaereirabazizuen.Etaazke-na ekainaren 5ean lortuzuena,UrrezkoAizkoran,23 urtez azpikoen bana-kako txapela, MugertzaII.ari irabazita. Udan ereplazadezentepasatube-

harkodituberatarrak,bai-na gustuko tokian, mal-darik ez.Zaila izanen du atta-

renmarkakhaustea,«ezi-nezkoa» Oihanen hitze-tan, baina baditu gogoaeta sasoia, eta nork da-ki. Aizkoran gerra ema-nenduela, hori behintzatsegurua da.

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Oihan Larretxea ederki moldatzen da aizkoran.

Etxean ttikitatik ikusi duena afizio hartu etaaizkoran bere bidea egiten ari da OihanLarretxea (Bera, 1990). Ez nolanahaiko bidea,gainera, emaitza onak eskuratzen ari baita.

Azkena Azpeitian ekainaren 5ean lortutakogaraipena izan da, Urrezko AizkolarienBanakako Txapelketan, 23 urtez azpikoen txa-pela jantzi baitzuen Ugaitz Mugertzari minutu

eta 13 segundoko aldea aterata. Etxeanmaisu haundi bat izateak, Donato Larretxeak,alegia, aunitz laguntzen diola aitortu digu, etaaitzinera begira segitzeko gogoz dago.

Oihan LARRETXEA | Berako aizkolaria

«Atta ondoan izateaerosten ahal ez dengauza bat da»

GOGORRA«Aizkora kirolgogorra dela badakit,baina gustatu egitenzaigu eta...»

URDURITASUNAK«Nerbiosoegia naizeta abudoegi hastennaiz aizkoran. Attakbeti lasai aritzekoerraten dit»

APUSTUAK«Gerora eginen ditutapustuak, bainadenbora aunitz beharda prestatzeko»

Page 53: 137 langileetatik 56 botatzeko espedientea aurkeztu du ...JuanaOSPITALek 100 urte 26 2010ekoekainaren24a | XXX.urtea | 521.zenbakia Herriko bestak Azpilkuetan eta Lesakan DONEZTEBE

KIROLA | 53ttipi-ttapa | 521 zbk.

2010.06.24

Idoate etaUzkuduni 22-15irabazi zietenfinalean

TTIPI-TTAPA | BAZTANBaztanfutbol taldeko

jubenilakbigarrenmaila-ko txapeldun izan diraetahorrenbertzez, lehenmailara bueltatuko dira20 urteren buruan.Aitzinekokanporake-

tan Aurora taldeari ira-baziondotik,Erriberri tal-dea izanduarerioazkenkanporaketan.Erriberrinjokatutako partidan bi-na berdindu zuten etaazken lehia ElizondokoGiltxaurdinjokatuzuten.Lehenbizikozati berdin-

duarenondotik,bigarre-neanhirugoleginzituztenbaztandarrek, JavierUrrutia, EstebeGoñi eta

Xuban Eugik, hain zu-zen.Hala, Lauri Calvo eta

TomasGarmendirenmu-

tilek, orain 20 urte gal-dutakokategoriaberres-kuratu zuten: jubenilenlehen maila.

Hau izan zen Bazta-nek aurten jubeniletanizan duen taldea, mul-tzoko txapeldun eta le-hen mailara igoera lortuduena: Miguel JavierAgerrea,AlejandroArron-do, Mikel Azpiroz, PatxiBengoetxea, JosebaBraña, Daniel Da Silva,Iraitz Erneta, Xuban Eu-gi, Tomas Garmendia,XabierGil,AndoniGoie-netxe, Urtzi Gonzalez,EstebeGoñi, Xabier Iru-retagoiena, Jorge Jau-regi, Agustin Juanbeltz,Joseba Martinez, JonMoreno,IñigoPachecho,Egoitz Prim, Richard F.Quimbiambo, AndoniSalaberri,MikelUnanua,Javier Urrutia, EkaitzUrtizberea

FUTBOLA � BIGARREN MAILA

Baztango jubenilak lehen mailarabueltatuko dira 20 urte beranduago

Final estuan 3-2irabazi dioTuterakoLurdes-i

TTIPI-TTAPA | LESAKALesakakoBetiGazte

futbol taldeko infantilekNafarroako lehenmaila-ko XXIII. txapelketa ira-bazi dute. Ekainaren 5-ean jokatu zuten finala

BeriainenTuterakoLur-des taldearen kontra,eta lehia estuaren on-dotik, 3-2 irabazi zuten.Lesakarrak marka-

gailuangibeletik jarriba-zirenere,UnaiTelletxeaigantziarraren bi goleietaKevinAlongorengo-lari esker,garaipenaes-kuratu zuten. Kiroleanbeti gertatzen den be-zala,BetiGaztekoakpo-zezgainezkaetaLurde-

sekoak triste,kasikpar-tida guzian aitzinetikizan eta azken orduaniheseginbaitziengarai-penak.Beti Gaztekoek txa-

peldunarenkopaetado-minak jaso zituzten. Jo-xe Luis AltzugaraiZikiroeta Fred Ramos entre-

natzailearenerranetara,Gorka Sanjurjo, AndoniArriola, Xabi Etxenike,JosebaBertiz, IbonTxo-perena, Kevin Alongo,Aitor Alzugarai, KoldoOrdax,JonErro,JonUbi-ria, Unai Telletxea, Be-ñat Lopez, Ander Lega-sa,BixenTelletxea,Joel

Oronoz eta Imanol Itu-rria aritu ziren. BeñatAbuin, Iñigo Azkarate,Bittor Etxabide, XabierEtxegarai, XubanLarre-txea, Jon Olaizola etaAsier Sanchez ere aritudira Beti Gazteko infan-tilen taldean, denboral-di bikain honetan.

FUTBOLA � LEHEN MAILAKO XXIII. TXAPELKETA

Beti GaztekoinfantilakNafarroakotxapeldun

UTZITAKO ARGAZKIA

Beti Gazteko infantilak, kontent, txapeldunaren kopa eta dominak jaso ondotik.

ARGAZKIA: ONDIKOLBaztango jubenilak gustura, igoera ospatzen.

Page 54: 137 langileetatik 56 botatzeko espedientea aurkeztu du ...JuanaOSPITALek 100 urte 26 2010ekoekainaren24a | XXX.urtea | 521.zenbakia Herriko bestak Azpilkuetan eta Lesakan DONEZTEBE

54 | AGENDAttipi-ttapa | 521 zbk.

2010.06.24

ErakusketakELIZONDO‘Enredando sombras’erakusketa

Ekainaren 25etik uz-tailaren 17ra DianaIniestaren Enredandosombras margo, ma-rrazki eta argazki era-kusketa Arizkunenean.Ekainaren 25ean,19:00etan eginen dainaugurazioa, Artesal-da batekin.

URDAZUBIEuskal pinturaren50 urte erakusketa

2011ko urtarrilaren2ra arte ikusgai iza-nen dira Urdazubikomonastegiko klaustro-an gaur egungo eus-kal margolari eta es-kultore garrantzitsue-nen 300 artelan. As-teazkenetik ortziralera14:00etatik 18:30era.Larunbat, igande,besta eta opor egune-tan 11:00etatik19:00etara.

OspakizunakLESAKASanjuan bezperaneuskararen alde

Ekainaren 23an eus-kararen erabilera sus-

tatzeko antolatutakoekitaldia: kalejira, etxe-en izenak daramazki-ten txartelak jartzea etakomentuko zelaianjaialdia.

KiroldegikoBazkidearen Eguna

Ekainaren 26an Udalkiroldegiko Bazkidea-ren Eguna ospatuko dahirugarren urtez. Egunosoan izanen dira eki-taldiak: goizean hau-rrendako jokuak, hel-duentzako triatloia,bazkaria, spinning kla-sea, filma…

LEITZASanjuan bezperanherri afaria

Ekainaren 23an herriafaria eginen da plazan20:00etan umore doto-rean eta ondoren Sols-tizioko suak.

AURTITZSanjuan bezperalarunbatean

Ekainaren 26an egi-nen dute Sanjuanbezperako ospakizuna.Arratsaldean trikitilariekitzulia eginen dute etaondotik afaria.

BestakARIZKUNSan Juan bestak

Ekainaren 23tik 26raSanjuan bestak. Xehe-tasun gehiago 520.alean.

SALDIASSan Juan bestak

Ekainaren 23tik 27raSanjuan bestak. Xehe-tasun gehiago 520.alean.

DONEZTEBESan Pedro bestak

Ekainaren 28tik uz-tailaren 4ra San Pedrobestak. Xehetasunak520. alean.

SENPEREHerriko bestak

Ekainaren 25etik 29raSenpereko bestak. Xe-hetasunak 48. orrian.

ERRATZUSan Pedro bestak

Ekainaren 28tik uz-tailaren 3ra San Pedrobestak. Xehetasunak520. alean.

ARESOSan Pedro bestak

Ekainaren 25etik27raSan Pedro bestak.

LESAKASan Fermin bestak

Uztailaren 2tik 11raSanferminak. Xeheta-sunak gehigarrian.

AZPILKUETASan Fermin bestak

Uztailaren 6tik 10eraSanferminak. Xe-hetasunak 42. orrian.

TailerrakELIZONDOJavier Zigaren omenezhaurrendako tailerra

Ekainaren 29tik uztai-laren 9ra asteartetikortziralera eginen datailerra Baztango Mu-seo Etnografikoan,10:30etik 11:15era (5-8urtekoentzat) eta11:30etik 13:15era (8-14 urtekoentzat). Ira-kasleak Eneko Perezeta Sonia Ilzarbe iza-nen dira. Izen-emateaArizkunenean, 948581279 telefonoan.

LasterketakDONEZTEBEXXXII. Herri Krosaigandean

Ekainaren 27an egi-

DONEZTEBE | 2010.06.29San Pedro egunean Trapataneta bertze dantzak

SanPedrobestakospatukodi-tuzte Donezteben ekainaren28tik uztailaren 4ra. Egun han-dian Trapatan eta bertze dan-tzak eskainiko dituzte.

Bestak

ELIZONDO | 2010.06.29/07.09Haurrendako margoketatailerra Javier Zigaren omenez

Ekainaren 29tik uztailaren 9ramargoketa tailerraeskainikodu-te Museo Etnografikoan EnekoPerez eta Sonia IIzarbek 5-8 etaeta 8-14urtekoneska-mutikoei.

Tailerrak

LEITZA | 2010.07.16 arteKorto lehiaketa antolatu duAtekabeltza Gaztetxeak

Uztailaren 16ra arte, hamabostminutubaino laburragoakdirenkortoakaurkeztenahaldira,Ate-kabeltza Gaztetxeak lehen al-diz antolatu duen lehiaketan.

Lehiaketak

ekainak 24 - uztailak 7

PROPOSAMENA

LESAKAZubigainekoa etabertze hainbat ekitaldiSanferminetan

Zubigainekoarengatikdira ezagun LesakakoSanferminak; peñenjautsieragatik, ortziraleta larunbat arratsekojende oldearengatik…Baina uztailaren 2tik11ra bertze hainbatekitaldi izanen dira,bertara hurbiltzen denguziari ongi pasatzekoaukera eskainiz: dan-tzak, tanborradak, be-tizuak, bertsoak, musi-ka… Ez galdu!

Informazioa bidaltzeko: [email protected] edo 948 63 54 58

Page 55: 137 langileetatik 56 botatzeko espedientea aurkeztu du ...JuanaOSPITALek 100 urte 26 2010ekoekainaren24a | XXX.urtea | 521.zenbakia Herriko bestak Azpilkuetan eta Lesakan DONEZTEBE

AGENDA | 55ttipi-ttapa | 521 zbk.

2010.06.24

Goiz-arratsaldekoerreleboan Made-

ras Zabalan langile,Erreka Elkarteko presi-dente eta alebinen en-trenatzaile,aizkolari,as-teburuetan laxoa txa-pelketan… Ez du astilibre sobera izaten Ju-an Telletxea donezte-barrak eta halakoetanlasai egotea gustatzenzaio.«Kiroleanariezba-naiz kirola ikustea gus-tatzen zait», dio. Erabatlibre izaten duenean,berriz, «lagunarteanbazkari-afarirenbategineta kartetan partidarenbat jokatzea»gustatzenzaio, baita «neskalagu-narekin afaldu eta lasaiegotea» ere. Beraz, as-tebururako plan egokiahorrelaantolatuko luke:«larunbatean kirol pix-ka bat egin edo ikusi,gauez neskalagunare-kin edo lagunekin afal-du eta igandean egun-pasa lasairenbat».Kan-pora ateratzeko ohitu-ra handirik ez du opo-rretan,«orainarteaizko-ra txapelketetan ateraizannaizetahoriekudanizatendira».Halere,Me-xikora lagun baten ez-kontzara egin zuen ha-mar eguneko bidaiazoroitzapen ona dauka.

«Kirolean ari ezbanaiz, kirolaikustea gustatzenzait»

Nire aukera

Juan TELLETXEAErreka Elkarteko presidentea

nen da Erreka elkarte-ak 32. urtez antolatuta-ko herri lasterketa.

LehiaketakBAZTANBertan elkartearen II.Argazki lehiaketa

Ekainaren 30a arteaurkezten ahal diraBertan merkatarien el-karteak antolatutakoBaztango ingurumenaeta paisaiak, herriaketa herritarrak gaiariburuzko argazki lehia-ketarako lanak.

LESAKABeti Gazte elkartearenArgazki lehiaketa

Urriaren 30a arteaurkezten ahal diraBeti Gazte elkarteakbere 70. urteurrenadela eta antolatu duenargazki lehiaketarakolanak. Kirolarekin,mendiarekin eta natu-rarekin zerikusia dutenargazkiak onartukodira.

LEITZAKorto lehiaketaAtekabeltzan

Uztailaren 16a arteaurkezten ahal diraAtekabeltza Gaztetxe-ak lehen aldiz antolatuduen korto lehiaketa-rako lanak. Xehetasu-nak 40. orrian.

Mendi ateraldiakLESAKAHildako mendizaleenoroimenez Agiñara

Ekainaren 27an hil-dako mendizaleenoroimenez Agiñaramendi irteera antolatudu Beti Gaztek. Irtee-ra: 08:00etan PlazaZaharrean.

Gertaera guztiakikusteko, begiratu:

www.ttipi.net(agenda)

Jauzika pentsatzen dugu. Oroitzapenetatik da-tozkigun edo oraintxe bertan gurutzatzen zaiz-

kigun sentsazio horiek, izter hark, begi kliska ho-nek, haserre oihu horrek, hotzikara batek…, edo-zein hutsalkeriak erakartzendugure arreta eta txin-part bat hasten da jauzika geure burmuinean zain-konexio batetik bertzera. Burutazio horietako ba-ti, mintzo bihurtu nahi dugunean soilik ematen dio-gu egitura sintaktiko ageriko edo ezkutu bat, segi-da logiko arrazional edo senezko bat, hala nolakobiribiltasuna, landuagoa ala zakarragoa. Eta kan-poruntz gara dezakegu burutazioa, luzatu egin etadiskurtso bat eratuz, edo barneruntz bil dezakegu,konprimitu eta halako bitxikeria bat, aforismo bat,haiku bat, apunte kitzigarri bat, gauzatuz: testutxobat. Azken horixe dugu liburu honetan, testu sol-teak, azare joko baten kapritxoak sortuak, bainaorobat diskurtso oso baten zatiak dira, diskurtsosozio-politiko-kultural bat osatzen duten teselamultzo bat.

Euskal diaspora eta kulturaz espezialdutako bu-letin etawebguneadawww.euskalkultura.com,

Euskal Herriaren eta munduan barreiatutako eus-kal komunitateen arteko zubilana egitearren sortueta garatua 2001ean. Diasporan jaio edota bertanloturasendoakdauzkan jende talde txikibatekabia-razitako ekimena da, ikusirik gero eta interkonek-tatuagoa eta globalizatuagoa den mundu honetaneuskal kulturak behar dituela eskuratu tresna etalanabes propioak bere buruaren berri normaltasu-nez emateko eta informazio eta komunikazio alo-rreko ahalegin horrek behar dituela bildu zazpiprobintziak ez ezikmunduan zehar gure kultura etaidentitatearen aterkipean lanean ari diren euskalkomunitateak,etaDiasporakoeuskaldunek,aman-komuneko euskal ondare, kultura eta erkidegoariegiten dizkioten ekarpenak.

Aniztasuna. Zaila da bertze hitzik aukeratzea.Aniztasuna doinu eta erritmoetan. Aniztasuna

musika estiloetan, kolaborazioetan eta grabaketalekuetan. Noa izenburua du Esne Beltzaren biga-rren lanak (Baga-Biga), eta munduko hamaika txo-kotan grabatu dute, 2009an eta 2010ean: Jamai-kan, Libanon, Japonian, Bartzelonan, Zarautzen,Irunen,Ereñotzun...Kolaboratzaileenzerrendando-zenaka musikari ageri dira, bai Euskal Herrikoak–OskarBenas (gitarrak),GorkaUrbizu (ahotsa), Xa-bierAzkarate (perkusioak),OrekaTX (txalaparta)...–,bai bertze herrialdeetakoak –Cinderella (Jamaika,ahotsa), Clive Hunt (Jamaika, moldaketak), Flavio(Italia, ahotsa), Yage (Japonia, ahotsa)...–. Made inEuskal Herria 2008an kaleraturiko estreinakoare-kin zabaldutako bidea sendotu duXabi Solanok gi-datzen duen taldeak. Iban Zugarramurdi aranzta-rrak bateria eta Aitor Zabaleta leitzarrak baxua jo-tzen dute taldean.

� ENTRETENIMENDURAKO GAIAK

Pamiela, 2010

Jauzika

Liburua

Bixente SERRANO IZKO

Baga Biga, 2010

Noa

Musika

ESNE BELTZA

Euskal diasporaz etakulturaz webgunea

Internet

EUSKALKULTURA.COM

Page 56: 137 langileetatik 56 botatzeko espedientea aurkeztu du ...JuanaOSPITALek 100 urte 26 2010ekoekainaren24a | XXX.urtea | 521.zenbakia Herriko bestak Azpilkuetan eta Lesakan DONEZTEBE

56 | MMEERRKKAATTUU TTTTIIKKIIAAttipi-ttapa | 521 zbk.

2010.06.24

Eskualdean aritzeko es-perientziadun zurginabehar da. �607 890923.

MOTORRAKsalgai

Nissan note 1.4 autoasalgai. Erdiberria. 38.000km. ABS, A/C. Prezioa:7.000 euro.�629 656542.

Mercedes c220cdi, 150CV sport coupe salgai,2006koa, 75.000km. Iru-ñeko Mercedes etxeanerosia eta errebisio guz-tiak bertan eginak. Egoe -ra ezin hobean. �699122815 / 600 699266.

Golf TDI salgai, egoeraonean. �650 064912.

MOTORRAKtailerrak

ETXEBIZITZAKerrentan eman

IRUÑA. Pisua errentanemateko. NafarroakoUnibertsitate Publikotik5 minutura. 3 logela laul agunen t za t . � 630045413.DONEZTEBE . Pisuaerrentan emateko. 3 lo-gela, 2 komun, sukaldeaeta egongela haundia.Gela guztiek kanporaematen dute . � 699798207.BERA. Pisua errentanemateko. 3 logela, 2 bai-nugela, sukaldea etaegongela. Gela guztiekkanpora ematen dute.Igogailuarekin. �608586239 (arratsaldez etagauez).UHARTE (Iruña). Apar-tamentua errentan ema-teko. Mobleztatua etaestre natu gabea. �650599085 (arratsaldez).DONEZTEBE. Zazpigu-rutze plazan 115m2ko pi-

tzen edo etxeko lanakegiten, edota ostatu ba-tean garbitasunean. Es-perientziaduna. �687335413.Gizon bat lanean arikolitzateke. Ahal dela Bor -tzirietan. �616 759859.Ama euskaldun batarratsaldez garbiketanedo bertze edozein lane-tan ariko litzateke. Ahaldela Bortzirietan. �650407978.Emakume bat jostun-gintzan, haurrak zaintzenedo etxeak garbitzen ari-ko litzake. �618 916559.

LANAeskariak

ETXALAR. Herriko Os-tatuan jatetxerako zerbi -tzari euskalduna beharda. �948 635450.ZUGARRAMURDI. Ja-tetxe batean sukaldariabehar da urte osorako.�(0033) 559 542131.

sua salgai. 3 logela, 2 bai-nugela eta trastelekua.Eguzkitsua eta estreina-tu gabea. �630 948271.ELIZONDO. Braulio Iriar-te Karrikan, pisua erren-tan emateko. 3 logela etaberogailuarekin. �676707620.LESAKA. Bi lagunentza-ko apartamentua erren-tan emateko. Moblezta-tua. �675 714360.

GARAJEAK/LOKALAKsalgai

LESAKA. 80 m2ko lokalkomertziala salgai. Bitti-ria kalean, Aliprox-en on-doan. �617 936622.

LANAeskaintzak

Neskabat asteburuetanlanean ariko litzateke.�620 196246.Emakume bat edozeinlanetan ariko litzateke.Adineko pertsonak zain -

ETXEBIZITZAKsalgai

DONEZTEBE. Eguzkie-der kalean –tailer ingu-rua– , 2 . eskukokalefakzio dun pisua sal-gai. 3 logela, bainugela,egongela eta trastelekua.27.000.000 pzta (163.000euro). Garajea aukeran.�650 264156.

BERA. 80 m2ko pisua sal-gai. 3 gela, bainugela, su-kaldea, egongela eta tras-telekua. Berritua. Gas na-turala eta berogailua.�657 715243.ETXALAR. Lizaietakoparajean zaharberritze-ko borda salgai, lur ere-muarekin. �661 121540.LEGASA. 90 m2ko pisuasalgai. 3 logela, bainuge-la, egongela eta sukal-dea. 3 balkoi. Berritua.Prezio negoziagarria.�650 729639.ERATSUN. 3 borda sal-gai, lur eremuarekin.�943 217817.ELIZONDO. Erlategi Pla-zan pisua salgai. 3 loge-la, sukaldea, egongelaeta 2 bainugela. Traste-lekua eta garaje plazare-kin. �646 144895.ERRATZU. Etxebizitzasalgai. �944 572184/ 652779210.

MERKATU TTIKIA948 63 54 58

[email protected] edo www.ttipi.net

SAIL HONETAN IRAGARKIA JARTZE KO 8€ ORDAINDU BEHAR DAARGAZKIAREKIN JARRI NAHI IZANEZ GERO 10€

TTIPI-TTAPA aldizkariaren 2 zenbakitan eta TELEBISTA eta INTERNETen hilabete batez agertuko da

Ordainketak Rural Kutxako 3008 0080 53 0703304626 kontuan

TTIPI-TTAPAk ez du bere gain hartzen argitaratuak diren iragarkien ondorioz sortzen ahal diren operazioen erantzukizunik

BAZTAN, BIDASOA, ULTZAMA eta IPARRALDEAN - Pisuak, apartamentuak,partzelak, baserriak, bor-dak, lokal komertzialak etanabeak salgai.

IPARRALDE eta BIDASOAalderdietan- Eskaintzagatik baserriak,bordak eta lurrak beharditugu.

ZUGARRAMURDI- Baserria salgai 80.000metro2ko lur eremuarekin.

- Etxe adosatuak bere lurra-rekin salgai.

Tel. 948 580 804Faxa. 948 581459

[email protected]

SUZUKI(gasolina eta diesela)

MITSUBISHI (luze eta laburrak)

TURISMOAK

MENDAUR MOTOR948 450333 • DONEZTEBE

BASERRIA

ZERRIKIA BEHIKIAZerrikumea(19 kilo): 42,00 € (=)

Zerri gizena1,238 € kiloa. (+0,033)

Zerramak:0,440€ Kg/bizirik. (+0,020)

Aretze gizenak:Idixkoak: €/kg. Kanal Extra 3,80 (-0,01)1.koa 3,49 (=)2.koa 2,96 (=)Urruxak: €/kg. Kanal Extra 3,87 (-0,01)1.koa 3,60 (=)2.koa 3,13 (=)

Oharra: Prezioak 180-220Kg. kanalean pisatzen du-ten aretzeenak dira.Aretze ttikiak(15 egun ingurukoak):Aretze mestizoak:urruxak 130,00 (=)idixkoak 210,00 (=)

Aretze nabarrak:urruxak 108,00 (=)idixkoak 130,00 (=)Zaldikoak: €/kSortuberriak: 2,70/2,80Zaldi-behorrak: 1,55/1,69Bildotsak:€/k6-8 kilokoak: 5,70/6,408-10 kilokoak: 4,60/4,90

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA(ekainaren 4tik 11ra bitarteko prezioak)

Page 57: 137 langileetatik 56 botatzeko espedientea aurkeztu du ...JuanaOSPITALek 100 urte 26 2010ekoekainaren24a | XXX.urtea | 521.zenbakia Herriko bestak Azpilkuetan eta Lesakan DONEZTEBE

MERKATU TTIKIA | 57ttipi-ttapa | 521 zbk.

2010.06.24

Surako haritz egurrasal-gai. Kamioian etxera era-maten da. �676 264212.

ANIMALIAKoparitu

Hilabete bateko hiru ar-di zakurkume oparitze-ko. �948 510224.

ANIMALIAKsalerosketak

Basurde ehizarako lauzakurkume salgai. Hila-bete batekoak. �686635304.

Urte bat eta erdiko ake-rrasalgai. �679 892622.

Txerri vietnamitak sal-gai, urte eta erdikoak.Emea abuztu aldera uma-tuko da. Biak 150 euro-tan, eta arra bakarrik 50

eurotan. �645 013213.

Setter ingeles arrazakozakurkumeak salgai.Nahi bada pedigriarekin.�670 251632.

DENETARIKsalerosketak

Behien txuleta zintak etasolomilloak salgai. Osoharagi ona eta prezio one-an. �659 751411.

2,90 metroko luzera du-ten 255 arkazi piketesal-ga i . Ede r rak . � 948634120.

Kanpin karroa salgai.Imaz-Puma 3 markakoa.Egoera onean, gutxi era-

bilia. Bi logela (1,35ko za-balerakoak) eta beste bat(1,20koa) logela/jantokiaizan daitekeena, mahaiaeta bankuekin. Lau per -tso na eroso egoteko mo-dua. Aurreko gela bat ere(abantzea) lor tzen ahalzaio (3,90x1,20). Munta -tzeko erraza. Karroa fi-brazkoa. 550 euro. �635477949.

Neska gazteak baratze-an aritzeko gogoarekinerreminta bila dabiltza.Sobran badituzu eta birzi -klatzeko intentzioarekinbazabiltza, deitu zenba-ki hauetako batera.�652708901 edo 667 218632.

Belar idorren boloak

salgai. �660 393436.

Antigualeko altzariaksalgai. �948 637930.

Page 58: 137 langileetatik 56 botatzeko espedientea aurkeztu du ...JuanaOSPITALek 100 urte 26 2010ekoekainaren24a | XXX.urtea | 521.zenbakia Herriko bestak Azpilkuetan eta Lesakan DONEZTEBE

58 | URTEBETETZEAKttipi-ttapa | 521 zbk.

2010.06.24

urtebetetzeakArgazki soila: 4€; bikoitza: 8€

Ordaintzeko: 1) Bulegoan, dirutan; 2) Hegoaldetik postaz, 0,34€ko 13 edo 26 seilu. 3) Iparraldetik postaz, 4 edo 8 €ko txekea; 4) www.ttipi.net bitartez

ANE eta IKER AGIRRETXE

BIKONDOAk ekainaren 18an 7 urte eta uztailaren 1ean 5 urte beteko dituzte. ZorionakLesakako familia guztiaren partetik.

ANE eta IKER AGIRRETXE

BIKONDOAk ekainaren 18an 7 urte eta uztailaren 1ean5 urte beteko dituzte. ZorionakElizondo eta Beartzungo familia guztiaren partetik.

EKAITZ LOIARTEOTXANDORENA

zubietarrak urteak bete dituekainean. Zo -rionak eta muxuhandi bat Esthereta bere familia-ren partetik.

ENEKO

SANZBERRO

TELLETXEAetxalartarrakekainaren 20an10 urte beteditu. Zorionaketxekoen partetik.

ANE TELLETXEAGALARREGI

elizondarrakekainaren 16an5 urte bete ditu.Zorionak Xabiereta Enekorenpartetik.

JON GASTEA RE NA

IRISARRIk 6 urtebeteko ditu ekainaren 29an. Zo rionak biho tzaeta aunitz urtezEtxalar eta Ez -ku rrako familiaguziaren partetik.

Ekainaren 19anUXUE REKARTE

ITURRIRIAk 5 urtebete ditu. Zorio -nak familia guz-tiaren eta batezere anaia Aima -rren partetik. Mu -xu haundi bat!

ANTTON IPARRAGIRRE ITURZAETAkurteak beteko ditu uztailaren 2an.Aunitz urtez etxeko guzien parte-tik. Muxu haundi bat. Merendolanoiz?

MIKEL eta BEÑAT PORTU

BARINAGAREMENTERIA leitzarrek 2 urte beteko dituzte ekainaren29an. Zorionak Lesakako familia-ren partetik, bereziki Orti etaLexuri lehengusuen partetik.Melon!

Sunbillako XUBAN eta ANE

ZELAIETAk ekainaren 19an eta29an 6 eta 3 urte beteko dituzte.Zorionak eta muxu bat familiaguztiaren partetik. Ongi pasa!

UXUE BIKONDO

ARRETXEAk 3 urte betekoditu ekainaren29an. Zorionakaita, ama etaAritzen partetik.Muxu haundibat!

Aunitz urtez hirukote! Ailegatu da zuen eguna!Hagitz ongi pasa eta berendu-afari goxo baten zaingeldituko gara! Muxu haundi bat! Kaxkarrak.

Aresoko NEREA eta LAIAk urteakbete dituzte ekainaren 14an eta19an. Zorionak biei familiarenpartetik, eta Nereari bigarrenaldiz zorionak ezkontzagatik.Muxu bana!

MARKEL ZELAIETA BERASATEGI.Ekainaren 25ean gure moxolokurtea beteko du. Zorionak etamuxu haundi bat familia guztiaren partetik.

NAHIA LEKUONA SAN JUAN lesaka-rrak 6 urte bete ditu ekainaren23an. Zorionak potxola eta muxuaunitz familia guztiaren partetik.

NAHIA LEKUONASAN JUAN lesa-karrak 6 urtebete ditu ekai-naren 23an. Au -nitz urtez atta,ama eta familia-ren partetik. Mu -xuak sorgintxo!

Sunbillako NEREA PETRIRENA

GOROSTERRAZUk uztailaren 4an34 urte beteko ditu. Aunitz urtezeta ongi pasa eguna zure familiaguztiaren partetik, baina berexikizure ilobak diren Iraide etaGaraineren partetik. Muxukixeba!

GOIURI, OLARIXU eta PERU URRA

YECORA lesakarrek 2 urte betedituzte ekainaren 22an. Zorionaketa mila muxu jaso amatxo etaaitatxoren partetik.

OLARIXU, PERU eta GOIURI URRA

YECORA lesakarrek 2 urte betedituzte ekainaren 22an. Zorionakzuen bizilagunen partetik!Muxutxu aunitz!!!

BEÑAT eta MIKEL PORTU

BARINAGAREMENTERIA leitzarrek 2 urte beteko dituzte ekainaren29an. Aunitz urtez Lesakakoaitatxi-amatxiren partetik.

Zorionak bikote! Heldu da uztaila-ren 3a, denontzat egun ederra,baina Harridiko parejarentzat ezinhobea! Muxu haundi bat!

PERU, OLARIXU eta GOIURI URRA YECORAk 2 urtebete dituzte ekainaren 22an. Zorionak Bilboko senide guzien partetik.

GOIURI, OLARIXU eta PERU URRA YECORAk lesakarrek2 urte bete dituzte ekainaren 22an. Zorionak familiaguztiaren partetik.

OLAIA OTXANDO -RENA PETRIRENAkekainaren 26anurtea beteko du.Zorionak etamuxu haundihaundi bat aita -txo eta amatxo-ren partetik.

Page 59: 137 langileetatik 56 botatzeko espedientea aurkeztu du ...JuanaOSPITALek 100 urte 26 2010ekoekainaren24a | XXX.urtea | 521.zenbakia Herriko bestak Azpilkuetan eta Lesakan DONEZTEBE

PUBLIZITATEA | 59ttipi-ttapa | 521 zbk.

2010.06.24

Page 60: 137 langileetatik 56 botatzeko espedientea aurkeztu du ...JuanaOSPITALek 100 urte 26 2010ekoekainaren24a | XXX.urtea | 521.zenbakia Herriko bestak Azpilkuetan eta Lesakan DONEZTEBE