1. gaia eskema

Upload: unaimaguregui

Post on 25-Feb-2018

241 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/25/2019 1. Gaia Eskema

  1/18

  MATERIARENPROPIETATEAK

  Materia masa eta bolumena duen guztia da.

  Propietateak

  - OROKORRAK: Materia guztiaren ezaugarriak dira. MASA eta BOLUMENA

  - BERARIZKOAK: ubstantziak bereizteko erabiltzen dira.ubstantziak bereizteko erabiltzen dira.

  KOLOREA, USAINA, ZAPOREA, DENTSITATEA,..KOLOREA, USAINA, ZAPOREA, DENTSITATEA,..

  Magnitudeak

  Magnitude !isikoakMa

  gnitude !isikoak: "eur edo kuanti!ika daitezken propietateak dira.: "eur edo kuanti!ika daitezken propietateak dira.

  "eurtzeko tresnaren bat erabiltzen da #patroi bat$% balantza% probeta% esaterako"eurtzeko tresnaren bat erabiltzen da #patroi bat$% balantza% probeta% esaterako

  Emaitza kopuru eta unitate batekin adierazten da # & litro% '( zentimetro$Emaitza kopuru eta unitate batekin adierazten da # & litro% '( zentimetro$

  Baina badaude% neur edo kuanti!ika ezin diren% beste propietate batzuk% esaterako:Baina badaude% neur edo kuanti!ika ezin diren% beste propietate batzuk% esaterako:

  edertasuna% erosotasuna%)edertasuna% erosotasuna%)

  "eurtzea% materia neurri unitate batekin konparatzea da"eurtzea% materia neurri unitate batekin konparatzea da

  Oinarrizko

  magnitudeak

  Magnitude

  eratorriak

  Elkarrekiko independienteak diraElkarrekiko independienteak dira

  "eurri zuzen baten bidez adierazten dira"eurri zuzen baten bidez adierazten dira

  Esaterako:Esaterako: luzera, masa, den!raluzera, masa, den!ra% )% )

  Oinarrizko magnitudeen konbinazio matematikoak dira%Oinarrizko magnitudeen konbinazio matematikoak dira%

  adibidez:adibidez: a"aduraa"adura#luzera eta denbora$%#luzera eta denbora$% dents"tateadents"tatea #masa eta bolumena$%)#masa eta bolumena$%)

  Luzera

  Azalera

  Bi punturen arteko distantzia.Bi punturen arteko distantzia.

  "eurtzeko"eurtzeko Z"nta metr"#!aZ"nta metr"#!aerabiltzen da.erabiltzen da.

  Metr!tanMetr!tanadierazten da% baina askotan multiploak etaadierazten da% baina askotan multiploak eta

  azpimultiploak erabiltzen dira.azpimultiploak erabiltzen dira.

  km *m dam m dm zm mmkm *m dam m dm zm mm$ %&

  ' %&

  +orputz baten *edadura bi dimentsioetan #luzera eta zabalera$+orputz baten *edadura bi dimentsioetan #luzera eta zabalera$

  ,uzeratik eratorritako magnitudea da.,uzeratik eratorritako magnitudea da.

  Metr! #arratuetan (m)*Metr! #arratuetan (m)*neurtzen da.neurtzen da.

  km *m dam m dm zm mmkm *m dam m dm zm mm

  $ %&&

  ' %&&

 • 7/25/2019 1. Gaia Eskema

  2/18

  B!lumena

  MATERIAREN

  PROPIETATEAK

  +orputz batek *artzen duen espazioa da.+orputz batek *artzen duen espazioa da.

  iru dimentsioetan oinarritzen da #luzera zabalera eta altuera$iru dimentsioetan oinarritzen da #luzera zabalera eta altuera$

  Pr!etazPr!etazneurtzen da.neurtzen da.

  Metr! #u!etan (m+*Metr! #u!etan (m+*neurtzen daneurtzen da

  km/ *m/ dam/ m/ dm/ zm/ mm/km/ *m/ dam/ m/ dm/ zm/ mm/$ %&&&

  %&

  ' %&&&

  Masa

  Edu#"era

  Dents"tatea

  Den!ra

  Ten-eratura

  Batzuetan% likido baten bolumenaren ordez% likidoa duenBatzuetan% likido baten bolumenaren ordez% likidoa duen

  ontziaren edukiera neurtzen dugu.ontziaren edukiera neurtzen dugu.

  Bere unitateaBere unitatea l"tr!al"tr!ada.da.

  kl *l dal l dl zl mlkl *l dal l dl zl ml

  $ %&

  ' %&

  % l"tr! % dez"metr! #u"#!

  %L % dm++orputz baten materia kantitatea da.+orputz baten materia kantitatea da.

  BalantzazBalantzazneurtzen da% eta bere unitateaneurtzen da% eta bere unitatea #/#/da.da.

  kg *g dag g dg zg mgkg *g dag g dg zg mg

  ' %& %&

  Masa eta bolumenaren arteko erlazioa da.Masa eta bolumenaren arteko erlazioa da.

  Magnitude eratorria da eta bere unitateaMagnitude eratorria da eta bere unitatea #/0m+#/0m+ kg0m/ gr0zm/kg0m/ gr0zm/

  DM0B MDB BM0DDM0B MDB BM0D

  +orputz baten egoera termikoa adierazten du.+orputz baten egoera termikoa adierazten du.

  Term!metr!zTerm!metr!z neurtzen da etaneurtzen da eta 1Kel2"netan1Kel2"netanematen daematen da

  12 1K 12 1312 1K 12 13

  4enbora gertaeren irapena neurtzen duen magnitudea da.4enbora gertaeren irapena neurtzen duen magnitudea da.

  Kr!n!metr!zKr!n!metr!z neurtzen da eta bere unitateaneurtzen da eta bere unitatea se/undua (s/*.se/undua (s/*. seg min ordseg min ord

  '%&&&

  %&&&

  5(/

  -(/

  6789995/

  -/ :78999

  '9:'9

 • 7/25/2019 1. Gaia Eskema

  3/18

  Propietate orokorrak Berariazko propietateak

  Z;,A

 • 7/25/2019 1. Gaia Eskema

  4/18

  Masa du.

  Espazioa *artzen du

  Materia guztiaren propietateak:

  -Masa

  -Bolumena

  AIREA

  Airerik gabe%

  masa tikiagoa

  du

  Berariazko propietateak

  ubstantziak bereizteko balio dute

  Zura+ra!itoa

  ubstantziak bereizteko% *aien

  ezaugarrien berri izan be*ar da:

  Kolorea

  ;saina

  Zaporea

  4entsitatea

  Egoera

  !isikoaATZERA

  Propietate orokorrak

 • 7/25/2019 1. Gaia Eskema

  5/18

  Magnitude !isikoak

  "eur edo kuanti!ika daitezkeen

  propietateak #luzera% masa% azalera%

  bolumena eta abar$.

  Ma*aiaren luzera

  ,au esku-azpi

  iru arkatz

  ;nitatea

  Oinarrizko magnitudeak

  "eurri zuzen baten bidez adierazten dira%

  elkarrekiko independenteak dira eta elkarren arteko

  konbinazioen bidez adierazten dira gainerakoak.

  ,uzera#m$ Masa#kg$ 4enbora#s$

  Magnitude eratorriak

  Oinarrizko magnitudeen konbinazio

  matematikoa

  Azalera#m$

  Bolumena

  #m/$

  4entsita-

  tea#kg0m/$

  "azioarteko ;nitate istema: magnitude bakoitzari neurri-unitate bat ematen dio #m% kg% s% 12 eta abar.$

 • 7/25/2019 1. Gaia Eskema

  6/18

  "eurriak

  Magnitude !isikoak

  "eur edo kuanti!ika daitezkeen

  propietateak #luzera% masa% azalera%

  bolumena eta abar$.

  Ma*aiaren luzera

  ,au esku-azpi

  iru arkatz

  ;nitatea

  "azioarteko ;nitate istema: magnitude bakoitzari neurri-unitate bat ematen dio #m% kg% s% 12 eta abar.$

  9%&= m 9%'7 m 9%'9 m

  "eurketa-errorea>

  "eurriaritmetikoa

  9%&= 5 9%'7 5 9%'9 7%8

  / /&,3&

  ATZERA

 • 7/25/2019 1. Gaia Eskema

  7/18

  Materiaren propietateak

 • 7/25/2019 1. Gaia Eskema

  8/18

  Platinozko eta iridiozko barra

  Metroa luzera-unitate gisa de!initzen du

  ,uzera

  Un"tatea eta s"n!l!a Bal"!#"detasuna metr!tan

  Kilometroa #km$ 7.999 m

  ektometroa #*m$ 799 m

  4ekametroa#dam$ 79 m

  Metroa #m$ 7 m

  4ezimetroa #dm$ 9%7 m

  Zentimetroa #@m$ 9%97 mMilimetroa #mm$ 9%997 m

  Mikrometroa #m$ 9%999997 m

  Metr!aren mult"-l!a# eta az-"mult"-l!a#

  7%'( m?

  7'( @m

  %& @m?

  9%9& m

  ;nitate-aldaketak

  "azioarteko istema

 • 7/25/2019 1. Gaia Eskema

  9/18

  Kilogramoaren patroia

  masa-unitate gisa

  "azioarteko istema

  Masa

  Un"tatea eta s"n!l!aBal"!#"detasuna

  #"l!/ram!tan

 • 7/25/2019 1. Gaia Eskema

  10/18

  Kilogramoaren patroia

  masa-unitate

  gisa

  "azioarteko istema

  Masa

  Un"tatea eta s"n!l!a

  Bal"!#"detasuna

  #"l!/ram!tan

 • 7/25/2019 1. Gaia Eskema

  11/18

  Kilogramoaren patroia

  masa-unitate

  gisa

  "azioarteko istema

  Masa

  Un"tatea eta s"n!l!a

  Bal"!#"detasuna

  #"l!/ram!tan

 • 7/25/2019 1. Gaia Eskema

  12/18

  Kilogramoaren patroia

  masa-unitate

  gisa

  "azioarteko istema

  Masa

  Un"tatea eta s"n!l!a

  Bal"!#"detasuna

  #"l!/ram!tan

 • 7/25/2019 1. Gaia Eskema

  13/18

 • 7/25/2019 1. Gaia Eskema

  14/18

 • 7/25/2019 1. Gaia Eskema

  15/18

 • 7/25/2019 1. Gaia Eskema

  16/18

  4enbora

  egundoak

  "azioartekoistema

  Minutuak

  Orduak

  Minutua #min$: '9 segundoko #s$ denbora-tartea

  Ordua #*$: '9 minutuko denbora-tartea

  Eguna #d$:

  C orduko

  denbora-

  tartea

  ;rtea: /'& eguneko denbora-tartea

  Mendea: 799 urteko denbora-tartea

 • 7/25/2019 1. Gaia Eskema

  17/18

  Azalera

  "azioarteko istema

  Un"tatea eta s"n!l!aBal"!#"detasuna metr!

  #!adr!tan

  Kilometro koadroa #km$ 7. 999.999 m

  ektometro koadroa #*m$ 79.999 m

  4ekametro koadroa #dam$ 799 m

  Metro koadroa #m$ 7 m

  4ezimetro koadroa #dm$ 9%97 m

  Zentimetro koadroa #@m$ 9%997 m

  Milimetro koadroa #mm$ 9%999997 m

  Metr! #!adr!aren mult"-l!a# eta az-"mult"-l!a#

  Azalera-unitatea

  3orma erregularreko obDektuak:

  Oinarria

  Altuera

  Oinarria altuera

  ObDektu zirkularrak:

  Azalera

  r

  irukia

  Zirkulua

  3orma irregularreko obDektuak:

  Irudi erregularren

  azaleraren

  batura

  Iritzizko kalkulua

  Azalera nola neurtzen den

 • 7/25/2019 1. Gaia Eskema

  18/18

  Bolumena

  Edu#"era

  7 km/7.999.999.999k,

  7 *m/ 7.999.999 k,

  7 dam/ 7.999 k,

  7 m/ 7.999 , #7k,$

  7 dm/ 7 ,

  7 @m/ 7 m,

  7 mm/ 9%997 m,

  B!lumenaren eta edu#"erarenarte#! al"!#"detasuna#

  Un"tateaeta s"n!l!a

  Bal"!#"detasu4na l"tr!tan

  Kilolitroa #k,$ 7.999 ,

  ektolitroa #*,$ 799 ,

  4ekalitroa #da,$ 79 ,

  L"tr!a (L* 7 ,

  4ezilitroa #d,$ 9%7 ,

  Zentilitroa #@,$ 9%97 ,

  Mililitroa #m,$ 9%997 ,

  B!lumena

  L"tr!aren mult"-l!a#eta az-"mult"-l!a#

  "azioarteko istema Bolumen-unitatea

  Bolumena nola neurtzen den

  3orma erregularreko solidoak:

  7 m

  7 m

  7 m7m 7m 7m

  ?

  7m/

  Kuta

  3orma irregularreko solidoak:

  ObDektuaren

  bolumena

  olidoa

  ,ikidoak +asak:

  ,ikidoaren

  bolumena

  asierako bolumena

  Amaierako bolumena

  +asaren

  bolumena