lx& tari jiu 2118 :rkou

Download LX& TARI JIU 2118 :RKOU

Post on 10-Aug-2020

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • A X G A | I N % M < A K O U J A | I N : U F A S A R A K A K A N < A B A J A J : R J

  LX& TARI JIU 2118 :RKOU

 • ՆՈՐ ՏԱՐՈՒԱՅ ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՍՈՒՐԲ ՊԱՏԱՐԱԳ՝

  ԹՈՐՈՆԹՈՅԻ Ս. ԵՐՐՈՐԴՈՒԹԻՒՆ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՄԷՋ

  LUNDI 15 JANVIER 2018 - MONDAY JANUARY 15, 2018 • ABAKA • 3

  ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ԴԵՐձԱԿԵԱՆ

  Տարւոյն առաջին օրը 1 Յունուար 2018 Երկուշաբթի, հաւատացեալներ հակառակ հիւսիսային Ամերիկայի մէջ վերջերս տիրող աննպաստ սաստիկ ցուրտ օդին կանուխ ժամերէն սկսեալ սկսան եկեղեցին լեցնել , փառք տալու համար Աստուծոյ եւ նոր տարուայ համար մաղթանքներ կատա- րելու։

  Սուրբ Պատարագը մատուցանեց Փոխ Առաջնորդ եկեղեցւոյ հոգեւոր Հովիւ՝ Արժ. Տ. Զարեհ Ա. Քհնյ. Զարգարեան. Ս. Սեղանին սպասարկեցին Բրշ. Սարկաւագներ Գրիգոր Թոզաքեան, Ռոյ Քիւչիւքաթէշ եւ Սեւան Իշ- խանեան։ Դպրաց դասը առաջնորդութեամբ դպրապետ Շահէ Ալթունեանի, երգեհոնահարութեամբ Սօնա Արթինեանի յաջողապէս մեկնաբանեց Ս. Պատարագի երգեցողութիւնները։

  Յ ը ն թ ա ց ս Ս . Պ ա տ ա ր ա գ ի ա ռ ա ջ ի ն ա ն գ ա մ ը լ լ ա լ ո վ ա ն ց ե ա լ տ ա ր ի Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի կողմէ իբրեւ աւան- դ ո ւ թ ի ւ ն հ ա ս տ ա տ ո ւ ա ծ Գ ո հ ա բ ա ն ա կ ա ն Մ ա ղ թ ա ն ք ո ւ Ն ռ ն օ ր հ ն է ք ի արարողութիւն կատարուեցաւ։ Հայկական աւանդութեան մէջ նուռը իբրեւ ազգային խորհրդանիշ կը կրէ կեանքի, ծաղկունքի եւ առատութեան իմաստը։

  Հայկական այս պտուղը կը ներկայացնէ մեր հայրենիքը մայր Հայաս- տ ա ն ը , ի ս կ ն ռ ա ն հ ա տ ի կ ն ե ր ը կ ը խ ո ր հ ր դ ա ն շ ե ն Ք ր ի ս տ ո ս ի ա ր ե ա մ բ փրկուած համատարած մեր հայ ժողովուրդը, իր վրան ունենալով փոքրիկ թագ մը, ինչպէս կը տեսնենք նման թագ մը Յիսուս Քրիստոսի գլխուն վրայ։ Ձեռամբ Տէր Հօր նռան օրհնութիւնը կատարուեցաւ, հաւատացեալներու մասնակցութեամբ « Ամէն Ալէլուիա » երգեցողութեամբ արարողութիւնը իր աւարտին հասաւ։ Այնուհետեւ Տէր Հայրը օրուայ առիթով պատշած իր պատգամը փոխանցեց, շնորհաւորելով ներկայ հաւատացեալներուն Նոր Տարին բարեմաղթելով բոլորին Աստուծոյ օրհնութիւններով լի նոր տարի մը։

  Ս . Պ ա տ ա ր ա գ ի ա ւ ա ր տ ի ն ն ե ր կ ա յ հ ա ւ ա տ ա ց ե ա լ ն ե ր մ օ տ ե ց ա ն Ս . Խորան, ձեռամբ՝ սարկաւագներու ստացան մէկ մէկ նուռ։ Ներկաները ներքնաբակին մէջ հիւրասիրուեցան, նաեւ խմիչքով եւ տուրմով, առիթը ունեցան զիրար ջերմ բարեմաղթանքներով շնորհաւորելու։

  Ս ր տ ի խ ո ր կ ս կ ի ծ ո վ կ ը հաղորդենք, որ Ամերիկայի մեր շրջանակը Դեկտեմնբեր 25-ի առաւօտեան կորսըն- ցուց իր հաւատաւոր ընկե- ր ը ՝ Բ ա բ գ է ն Մ կ ր ե ա ն ը : Ա ն տասնամեակներ շարունակ անդամակցած էր ՌԱԿ Արե- ւելեան Ամերիկայի եւ Գանա- տ ա յ ի Շ ր ջ ա ն ա յ ի ն Վ ա ր չ ո ւ - թ ե ա ն , ի ն չ պ է ս ն ա ե ւ ՝ Թ Մ Մ Միացեալ Նահանգներու եւ Գ ա ն ա տ ա յ ի Կ ե դ ր ո ն ա կ ա ն Վարչութեան: Հիմնադիրնե- րէն էր եղած ԹՄՄ Ֆիլատել- ֆիոյ մասնաճիւղին:

  Ը ն կ ե ր Բ ա բ գ է ն Մ կ ր ե ա ն անդամ էր Արեւելեան Ամե- րիկայի Թեմական Խորհուր- դին եւ բարերար՝ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնին: Վերջին տասնամեակին ան իր ուշադրութեան կիզակէտը դարձուցած էր Ջա- ւախքի հայութեան օգտակար ըլլալու աշխատանքը:

  Յուղարկաւորութիւնը տեղի ունեցաւ Դեկտեմբեր 28, Հինգշաբթի առաւօտեան Ֆիլատելֆիոյ Ս. Սահակ եւ Ս. Մեսրոպ Հայց. Եկեղեցւոյ մէջ:

  Ընկեր Բաբգէնին մահով մեր լայն շրջանակը ընդհանրապէս եւ Ֆիլատելֆիոյ համայնքը մասնաւորապէս կը կորսնցնէ անշահախնդիր ղեկավար մը եւ ազնիւ հայրենասէր մը : ՌԱԿ Էօժէն Փափազեան ա կ ո ւ մ բ ի , Թ է ք է ե ա ն Մ շ ա կ ո ւ թ ա յ ի ն Մ ի ո ւ թ ե ա ն Մ ո ն թ ր է ա լ ի Մ ա ս - նաճիւղին եւ «Ապագայ» Շաբաթաթերթի խմբագրութեան, ինչպէս նաեւ Թորոնթոյի Թէքէեան Մշակութային Միութեան եւ ՌԱԿ մաս- նաճիւղի անունով, մեր խորազգաց ցաւակցութիւնները կը յայտնենք ողբացեալի այրիին՝ ընկերուհի Անահիտին, զաւակներուն, հարա- զատներուն եւ գաղափարի ընկերներուն:

  Ոչ եւս է Ընկեր Բաբգէն Մկրեանի

 • 4 • ABAKA • LUNDI 15 JANVIER 2018 - MONDAY JANUARY 15, 2018

  ԱՄԱՆՈՐԻ ԵՒ ՍՈՒՐԲ ԾՆՆԴԵԱՆ ՏՕՆԵՐՈՒՆ ԱՌԻԹՈՎ ՆԱԽԱԳԱՀԸ ԱՅՑԵԼԱԾ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ՏԵՂԱՄԱՍԵՐԷՆ ՄԷԿԸ

  Հայաստանի Հանրապետութեան Նախագահ, Զինուած Ուժերու գերա- գ ո յ ն գ լ խ ա ւ ո ր հ ր ա մ ա ն ա տ ա ր Ս ե ր ժ Ս ա ր գ ս ե ա ն Ա մ ա ն ո ր ի ե ւ Ս ո ւ ր բ Ծննդեան տօներուն առիթով, Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Գարեգին Երկ- րորդի եւ պաշտպանութեան նախարար Վիգէն Սարգսեանի հետ, աւան- դոյթի համաձայն, այցելած է հանրապետութեան սահմանամերձ բնակա- վայրերէն մէկը եւ պետական սահմանի պահպանութեան տեղամաս ու մարտական դիրք:

  Այս տարի Նախագահը այցելած է Տաւուշի մարզի Պառաւաքար հա- մայնքը եւ սահմանային տեղամասն ու մարտական դիրքը: Սերժ Սար- գըսեան հանդիպած է մարտական դիրքէն ներս ծառայող զինուորներուն եւ հրամանատարներուն, շրջած է մարտական յենակէտին մէջ եւ ծանօ- թացած տարուող աշխատանքներուն, ինչպէս նաեւ զինուորներու կենցա- ղային պայմաններուն:

  Հանրապետութեան Նախագահը խրախուսած է ծառայութեան ընթաց- քին անձնուիրութեամբ եւ խիզախութեամբ յատկանշուած խումբ մը սպա- ներ եւ զինուորներ` անոնց յանձնելով նուէրներ: Սերժ Սարգսեան թէյի սե- ղանին շուրջ զրուցած է զինուորներուն հետ, որմէ ետք տօնական սեղանի շուրջ մարտական յենակէտին մէջ անոնց հետ ճաշած է:

  Նախագահը շնորհաւորած է Հայոց Բանակի բոլոր զինուորները գալիք տօներուն առիթով, յղած է բարեմաղթանքներ եւ շնորհակալութիւն յայտ- նած է անձնուէր ծառայութեան համար:

  Հանրապետութեան նախագահը այնուհետեւ սահմանամերձ Պառաւա- քարէն ներս հանդիպում ունեցած է գիւղի, ինչպէս նաեւ Վարագաւան, Ներքին Ծաղկաւան, Չինչին համայնքներու բնակիչներուն ու Իջեւանի եւ Բերդի տարածաշրջաններու սահմանամերձ համայնքներու ղեկավար- ներուն եւ վարչական ներկայացուցիչներուն հետ: Տօնական սեղանին շուրջ Սերժ Սարգսեան զրուցած է անոնց հետաքրքրող եւ յուզող հարցերու մասին, շնորհաւորած ու բարեմաղթութիւններ յղած գալիք տօներուն առնչութեամբ:

  Հանրապետութեան նախագահը ծաղիկներ տեղադրած է ազատամար- տիկներու յիշատակին նուիրուած խաչքարին եւ Վեհափառ Հայրապետին հետ մոմ վառած խաչքարին մօտ գտնուող մատուռին մէջ:

  Սաթիկ Սէյրանեան` Հայաստանի լրագրողներու միութեան նորընտիր նախագահ

  Հայաստանի լրագրողներու միու- թեան 12-րդ հա

Recommended

View more >